Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання
МОН України; Наказ, Концепція від 01.10.2010912
Документ v0912290-10, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2010 N 912

Про затвердження Концепції розвитку
інклюзивного навчання

На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти
і науки від 20 серпня 2010 року (протокол N 8/1-2) та з метою
реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з
особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти,
інтеграції їх у суспільство Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Концепцію розвитку інклюзивної освіти, що
додається.
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести до відома керівників
навчальних закладів Концепцію розвитку інклюзивної освіти.
3. Опублікувати Концепцію розвитку інклюзивної освіти в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки та розмістити
на офіційному веб-сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.
Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
01.10.2010 N 912

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку інклюзивної освіти
Загальні положення
Концепція розвитку інклюзивної освіти розроблена відповідно
до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, міжнародних
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, інших нормативно-правових актів, які регулюють
відносини у сфері освіти, соціального захисту та реабілітації осіб
з інвалідністю. Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав
людини (Декларації ООН про права людини ( 995_015 ), Конвенцій ООН
про права інвалідів ( 995_g71 ), про права дитини ( 995_021 )),
Україна взяла на себе зобов'язання щодо дотримання
загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту
дітей з особливими освітніми потребами. У Законах України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ), "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ), "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) регламентовано
надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими
можливостями здоров'я, зокрема, дітям з особливими освітніми
потребами. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законодавства у галузі освіти, реабілітації, соціального захисту
держава має забезпечити доступність до якісної освіти відповідного
рівня дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням
здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини шляхом
запровадження інклюзивної освіти. Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з
питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації
навчально-виховного процесу" ( 2442-17 ) внесено зміни до Закону
України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) в частині
впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах.
Мета, завдання, принципи
Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми
потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах на основі застосування особистісно
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних
особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження
інклюзивного навчання ґрунтується на основі відповідного
нормативно-правового, навчально-методичного, кадрового,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Метою Концепції є: визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в
частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій
дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для удосконалення системи освіти та соціальної
реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі
з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій,
зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного
ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку
та інвалідністю. Основні завдання: удосконалення нормативно-правового, науково-методичного,
фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження
інклюзивного навчання; запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті
форм інклюзивного підходу та моделей надання спеціальних освітніх
послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з
інвалідністю; формування освітньо-розвивального середовища для дітей з
особливими освітніми потребами шляхом забезпечення
психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу; впровадження інклюзивної моделі навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах з урахуванням потреби суспільства; забезпечення доступу до соціального середовища та навчальних
приміщень, розроблення та використання спеціального
навчально-дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів
навчання; удосконалення системи підготовки та перепідготовки
педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання;
залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі
у навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його
ефективності. Принципи розвитку інклюзивної освіти:
1. науковість (розробка теоретико-методологічних основ
інклюзивного навчання, програмно-методичного інструментарію,
аналіз і моніторинг результатів впровадження інклюзивного
навчання, оцінка ефективності технологій, що використовуються для
досягнення позитивного результату, проведення незалежної
експертизи);
2. системність (забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між
рівнями освіти: рання допомога - дошкільна освіта - загальна
середня освіта);
3. варіативність, корекційна спрямованість (організація
особистісно орієнтованого навчального процесу у комплексі з
корекційно-розвитковою роботою для задоволення соціально-освітніх
потреб, створення умов для соціально-трудової реабілітації,
інтеграції в суспільство дітей з порушеннями психофічного
розвитку, у тому числі дітей-інвалідів);
4. індивідуалізація (здійснення особистісно орієнтованого
(індивідуального, диференційованого підходу));
5. соціальна відповідальнісь сім'ї (виховання, навчання і
розвиток дитини; створення належних умов для розвитку її природних
здібностей, участь у навчально-реабілітаційному процесі);
6. міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство
(координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з
метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з особливими
освітніми потребами).
Шляхи впровадження
Реалізація Концепції передбачає комплексне розв'язання
питань, пов'язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним,
кадровим забезпеченням інклюзивної освіти.
1. Нормативно-правове забезпечення: розроблення Типового положення про порядок організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; внесення змін до Положення про центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську
міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні
консультації.
2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в
умовах інклюзивного навчання: розроблення особистісно орієнтованих навчальних планів,
програм; розроблення методичних рекомендацій, методичних посібників
щодо психолого-педагогічних особливостей організації навчання,
комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації
дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного
віку в умовах інклюзії; розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з
особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх
навчальних закладах з інклюзивним навчанням; забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з
інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками та
наочно-дидактичними матеріалами з урахуванням контингентів учнів з
особливими освітніми потребами; реалізація корекційно-розвиткової складової особистісно
орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивного навчання,
спрямованої на вирішення специфічних завдань, зумовлених
особливостями психофізичного розвитку учнів, шляхом здійснення
індивідуального та диференційованого підходу.
3. Інституційні зміни: запровадження відповідними навчальними закладами для дітей
дошкільного та шкільного віку, психолого-медико-педагогічними
консультаціями, іншими структурами у системі освіти
соціально-педагогічного патронату, системної ранньої допомоги та
реабілітації дітей з порушеннями розвитку, починаючи від
народження; запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків
(осіб, які їх замінюють); створення у складі органів управління освітою окремих
структурних підрозділів з питань освіти дітей з особливими
освітніми потребами; створення кафедр корекційної освіти (лабораторій) в
інститутах післядипломної педагогічної освіти та введення посади
методиста з питань інклюзивного навчання; використання інформаційно-методичного ресурсу, кадрового
потенціалу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів,
психолого-медико-педагогічних консультацій для фахового системного
супроводу дітей, які навчаються за інклюзивною формою; доповнення Класифікатора професій новою кваліфікацією -
асистент учителя.
4. Модернізація вищої педагогічної освіти і системи
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: спеціальна підготовка і перепідготовки педагогічних кадрів
для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного навчання; спеціальна підготовки консультантів обласних та районних
(міських) психолого-медико-педагогічних консультацій з питань
навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в
умовах інклюзивного навчання; запровадження системної організаційно-методичної,
консультативно-роз'яснювальної роботи серед керівників навчальних
закладів, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з
особливими потребами на освіту.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме: забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на
рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров'я,
місця їх проживання; створенню належних умов для функціонування і розвитку
інклюзивної освіти в Україні, забезпеченню достатнього обсягу
фінансування для впровадження інклюзивного навчання; зміні освітньої парадигми, удосконаленню навчального процесу
шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики; забезпеченню архітектурної доступності загальноосвітніх
навчальних закладів різних типів, незалежно від форм власності та
підпорядкування, відповідно до потреб дітей; підготовці достатньої кількості кваліфікованих педагогічних
кадрів, які володіють методиками інклюзивного навчання, створення
системи підвищення їх професійної майстерності; забезпеченню навчальних закладів, що впроваджують інклюзивне
навчання, транспортними засобами, відповідними
навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами,
сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного
призначення.
Фінансове забезпечення
Фінансування організації інклюзивного навчання здійснюється
за рахунок державного бюджету, коштів місцевих громад та коштів
громадських, благодійних і міжнародних організацій.вгору