Про затвердження Положення про департамент інтелектуальної власності
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 15.06.2017871
Документ v0871731-17, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2017  № 871

Про затвердження Положення про департамент інтелектуальної власності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про департамент інтелектуальної власності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.12.2015 № 1746 "Про затвердження Положення про департамент розвитку інновацій та інтелектуальної власності".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
МіністрС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.06.2017 № 871

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інтелектуальної власності

1. Загальні положення

1.1. Департамент інтелектуальної власності (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління промислової власності;

управління державних реєстрацій;

відділ авторського права і суміжних прав;

сектор співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності;

сектор державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності;

організація в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та видачі патентів/свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності;

забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності, проведення реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів;

забезпечення визначення уповноважених закладів для проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та доручення їм проведення такої експертизи;

організація ведення державних реєстрів об'єктів права інтелектуальної власності;

аналіз стану застосування і дотримання національного законодавства та міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

забезпечення здійснення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності з відповідними органами інших держав;

забезпечення представництва та участі України в діяльності відповідних міжнародних (зокрема Всесвітньої організації інтелектуальної власності), європейських та інших регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності;

ужиття заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України в міжнародних, європейських та регіональних організаціях у сфері інтелектуальної власності;

координація співробітництва з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами у сфері інтелектуальної власності стосовно взятих Україною зобов'язань згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

забезпечення виконання зобов'язань у сфері інтелектуальної власності, узятих Україною в рамках членства у Світовій організації торгівлі;

забезпечення участі у двосторонньому співробітництві у сфері інтелектуальної власності, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Мінекономрозвитку до участі в засіданнях двосторонніх міжурядових комісій тощо;

організація інформаційної та видавничої діяльності у сфері інтелектуальної власності;

забезпечення видання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної власності;

організація роботи з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

вивчення, узагальнення та аналіз досвіду зарубіжних країн, а також практики застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення та гармонізації законодавства України з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

ужиття заходів щодо приведення законодавства України у відповідність з нормами законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності;

розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності;

підготовка пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності та виконання заходів щодо її реформування з урахуванням міжнародного досвіду, у тому числі реформування системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності, з метою забезпечення балансу інтересів між авторами, користувачами та споживачами;

забезпечення ведення обліку організацій колективного управління та визначення уповноважених організації колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю;

організація розроблення нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, подання їх для затвердження в установленому порядку;

здійснення заходів щодо забезпечення відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

забезпечення присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування та матриці;

здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" і "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування";

забезпечення надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності;

здійснення організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати, утвореної відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", та подання в установленому порядку пропозицій щодо затвердження її складу;

здійснення організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, утвореної відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та подання в установленому порядку пропозицій щодо затвердження її складу;

здійснення організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Атестаційної комісії та Апеляційної комісії, утвореної відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 № 545, та подання в установленому порядку пропозицій щодо затвердження їх складів;

забезпечення проведення та здійснення координації роботи із забезпечення функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

здійснення в межах повноважень координації діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

отримувати інформацію, документи і матеріали від міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

скликати наради та утворювати робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи;

користуватися відповідними інформаційними базами даних органів державної влади;

брати участь у нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

брати участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної і фінансової допомоги для вирішення завдань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання;

візує контракти керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності, та інші документи про їх призначення на посаду та звільнення з посади;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

візує документи щодо погодження закордонних відряджень та надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

бере участь у розгляді фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

бере участь у погодженні передачі в оренду, а також списання та відчуження державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію між підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і проводять діяльність у сфері інтелектуальної власності;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника управління промислової власності, заступника директора департаменту - начальника управління державних реєстрацій, заступника директора департаменту - начальника відділу авторського права і суміжних прав, начальника сектору співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності, начальника сектору державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності;

погоджує положення про структурні підрозділи (управління, відділи, сектори), утворені у складі департаменту;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.

У разі відсутності директора департаменту виконання його обов'язків покладається на:

заступника директора департаменту - начальника управління державних реєстрацій;

заступника директора департаменту - начальника управління промислової власності в разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління державних реєстрацій;

заступника директора департаменту - начальника відділу авторського права і суміжних прав у разі відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління державних реєстрацій та заступника директора департаменту - начальника управління промислової власності.

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквгору