Документ v0863361-01, поточна редакція — Редакція від 20.08.2015, підстава - v0328733-15

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
10.12.2001 № 863


ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці
та соціальної політики України

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 67
Водний транспорт

{ Із змінами і доповненнями, внесеними Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
№ 189 від 10.05.2005
№ 861 від 07.12.2005
№ 671 від 06.07.2007
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 428 від 26.06.2013
№ 938 від 20.11.2013
№ 328 від 20.08.2015}

Розділи: "Річковий транспорт"
"Морський транспорт"
"Гідрографія"
"Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості"
"Берегова служба флоту рибної промисловості і морських рибних портів"

Видання друге, доповнене, перепрацьоване

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу та здійснює контроль за виконанням планів днопоглиблювальних робіт земкараванами. Керує виконанням завдань із проведення капітальних робіт на об'єктах, що будуються. Контролює якість та своєчасне виконання технічними дільницями промірних робіт. Забезпечує складання проектів організації днопоглиблювальних робіт та іншої технічної документації. Контролює комплектування земкараванів та розстановку флоту по дільницях робіт. Здійснює контроль за дотриманням технології днопоглиблювальних та промірних робіт. Зобов'язує й контролює технічні дільниці щодо своєчасного оповіщення капітанів портів, державних інспекцій та органів гідрографії про всі зміни судноплавно-навігаційніх умов на шляхах, що обслуговуються. Керує складанням планів-графіків літнього та зимового обмеження порту за узгодженням з інспекціями та капітанами портів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації днопоглиблювальних робіт, виробниче планування, організацію технології днопоглиблювальних робіт та оперативного управління днопоглиблювальним флотом; склад днопоглиблювального флоту та його можливості; усі види днопоглиблювальних та промірних робіт; організацію робіт на технічних дільницях та дистанціях шляху; організацію обслуговування засобів навігаційного огородження; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі управління морськими шляхами: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

2. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК СУДНА

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну й технологічно правильну експлуатацію головної енергетичної установки та допоміжних механізмів відповідно до нормативних техніко-експлуатаційних характеристик. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, стежить за виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Організовує розроблення планів огляду, випробувань та профілактичного ремонту устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує й контролює їх виконання. Контролює безпечне і якісне проведення ремонтних робіт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності. Створює умови експлуатації та розробляє заходи з подовження міжремонтних періодів роботи устаткування. Бере участь у підготовці пропозицій щодо реконструкції, переозброєння судна, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки. Забезпечує своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду. Здійснює контроль за витратами коштів на капітальний ремонт і відновлення устаткування. Забезпечує контроль за осадкою, остійністю та напругами корпусу судна. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонту суднового устаткування. Керує службою технічної експлуатації судна. Вивчає ділові якості підлеглого персоналу судна, подає пропозиції з добору й розстановки кадрів. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості робіт, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування; експлуатацію систем внутрішньосуднового зв'язку; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; вимоги Міжнародних санітарних правил; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; організацію вахтової служби; правила та інструкції судновласника; умови колективного договору (трудового контракту); аварійно-рятувальну справу; дії машинної команди щодо забезпечення живучості в машинному відділенні; організацію робіт під час судноремонту; економіку; організацію праці та управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого механіка на енергонасичених суднах: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

3. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) АГЕНТСТВА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво, формулює, планує діяльність агентства з метою виконання його завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи при зменшенні фінансових витрат. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації обслуговування судновласників з забезпечення кваліфікованими спеціалістами плавскладу. Організовує розроблення заходів щодо вдосконалення ефективності роботи агентства та підвищення конкурентоспроможності на ринку надання послуг з працевлаштування плавскладу. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування. Організовує постійне рекламування послуг агентства, пов'язаних із працевлаштуванням моряків. Налагоджує зв'язки з судноплавними компаніями або фірмами-судновласниками щодо надання їм послуг з добору кваліфікованих спеціалістів плавскладу та укладає з ними договори на обслуговування. Веде листування та телефонні переговори з клієнтурою, підприємствами та організаціями (профспілковими, страхувальними тощо) з питань, які стосуються сфери діяльності агентства. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав. Стежить за виконанням умов контрактів, які укладено між судновласником та найманими членами екіпажів суден. Організовує оформлення необхідних документів та доставлення спеціалістів на місце, що вказується судновласником. Контролює діяльність працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функціональних обов'язків. Здійснює контроль за належним використанням підлеглим персоналом організаційної та обчислювальної техніки. Організовує та впроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням комерційної таємниці.

Повинен знати: основи чинного законодавства; постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань працевлаштування моряків; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; міжнародні договори, конвенції та угоди з питань працевлаштування моряків; методи управління господарською та фінансово-валютною діяльністю агентства; умови колективного договору; основи морського права; досвід здобування позицій на регіональних та світових ринках послуг з добору кваліфікованих суднових спеціалістів для судновласників; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів; економіку, організацію праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сфері працевлаштування моряків - не менше 3 років.

4. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) АГЕНТСТВА МОРСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво, формулює, планує всі види діяльності морського агентства. Організовує й забезпечує виробничу й фінансово-валютну діяльність агентства з метою повного виконання його статутних завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи, зменшення фінансових витрат. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації постачання й агентського обслуговування суден у порту відповідно до інтересів судновласника й звичайної практики морського агентування. Організовує розроблення заходів з удосконалення ефективності роботи агентства для конкурентоспроможності на ринку щодо надання послуг у галузі торговельного мореплавства. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування. Організовує постійне рекламування всіх видів послуг, пов'язаних із морським агентуванням. Веде листування та радіотелефонні переговори із суднами, клієнтурою, портами, підприємствами та організаціями з питань, які стосуються сфери діяльності морського агентства. Вирішує питання в межах наданих йому прав. Здійснює контроль за належним використанням організаційної, обчислювальної техніки. Забезпечує правильну експлуатацію та технічний стан автотранспорту, закріпленого за морським агентством. Організовує та запроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань. Контролює підготовку до проведення атестації працівників. Здійснює добір кадрів працівників. Їх розстановку й доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням працівниками агентства комерційної таємниці, майна та коштів. Подає пропозиції щодо призначення на посаду, переміщення працівників на посадах, заохочення працівників, які відзначилися, і накладання дисциплінарних покарань на порушників. Перевіряє діяльність усіх працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функцій.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань морського агентування; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; чинне законодавство України; міжнародні договори, конвенції та угоди з питань торговельного мореплавства; методи управління господарською, виробничою та фінансове-валютною діяльністю морського агентства; організацію агентування суден, експедирування вантажів, фрахтування суден та надання митних брокерських послуг; Положення про морське агентство; умови колективного договору; основи транспортного права та морське право; досвід завоювання позицій на регіональних та світових ринках щодо надання суднам агентських послуг; економіку, організацію праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі морського агентування: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

5. КАПІТАН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво судном. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки плавання, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, які перебувають на ньому, а також забрудненню навколишнього природного середовища. Забезпечує захист інтересів судновласника й вантажовласника щодо судна, вантажу або рейсу плавання. Контролює порядок ведення суднової документації фінансово-господарської діяльності судна. Забезпечує організацію загальносуднової служби. Контролює наявність необхідних для рейсу навігаційних карт, лоцій та інших посібників для плавання, здійснює опрацювання шляху майбутнього плавання. Контролює несення ходової та стоянкової вахт під час рейсу. Вимагає від своїх помічників здійснення плавання шляхом, який було визначено попереднім прокладенням з урахуванням факторів, що впливають на просування судна, контролюючи його місцезнаходження з необхідною частотою та точністю, за будь-яких умов та усіма можливими засобами. Особисто керує судном, коли судно заходить в порт або виходить із порту, розминається з іншими суднами у вузьких місцях, районах інтенсивного руху, у разі обмеженої видимості та в інших складних умовах плавання. Контролює одержання навігаційної та гідрометеорологічної інформації, а також інформації про переміщення інших суден. Аналізує погодні та океанографічні умови. Контролює додержання правил під час буксирування та плавання в льодових умовах. Використовує радіолокаційне лоцманське проведення та інформацію служб регулювання руху згідно з портовими правилами, рекомендаціями лоцмана й навігаційними посібниками. Контролює підготовку вантажних приміщень до прийняття вантажу, розглядає та затверджує вантажний план. Здійснює контроль розрахунків завантаження. Забезпечує безпечне навантаження, укладення, закріплення та догляд за вантажем протягом рейсу, безпечне вивантаження. Здійснює контроль за забезпеченням судна пальним, водою, продуктами харчування, матеріально-технічним постачанням. Здійснює організацію та контроль за технічним навчанням командного складу й суднової команди, загальне керівництво плавальною практикою практикантів, яких направлено на судно. Контролює наявність і терміни дії суднових документів, дипломів, сертифікатів та посвідчень членів екіпажу. Пред'являє судно, його обладнання та постачання для огляду та перевірки відповідно до термінів. Забезпечує організацію та контроль підготовки екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні та поведінки в екстремальних умовах та в разі залишення судна. Вживає заходів щодо документального оформлення аварійних подій із судном, а також подій у разі псування, пошкодження й втрати вантажу або багажу, що перевозиться, заподіяння травм людям та інших випадків у порядку, встановленому чинним законодавством України. Проводить попереднє розслідування аварійної події незалежно від її класифікації. Забезпечує розроблення планів дій у надзвичайних ситуаціях та схем боротьби за плавучість. Контролює осадку, остійність та подовжню міцність судна. Забезпечує надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі, допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу після зіткнення, наскільки можливо зробити це без серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу й свого судна. Організовує надання невідкладної медичної допомоги. Вживає всіх статутних та ініціативних заходів для рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна. Дає дозвіл залишити судно екіпажу в разі загрози неминучої загибелі судна. Залишає судно останнім після вживання всіх можливих заходів щодо рятування суднового радіо- й машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей. Виконує свої обов'язки стосовно екіпажу незалежно від місцезнаходження в разі загибелі судна. Підтримує порядок на судні згідно з чинним законодавством України про працю. Надає згоду на прийняття на роботу членів екіпажу. Виконує функції органів дізнання, керуючись при цьому чинним кримінально-процесуальним законодавством України. Приймає рішення на проведення ревізії кількості продовольства й вантажу, що перебувають на судні, і можуть бути використані для харчування в разі нестачі продовольства. Вживає заходів для одержання коштів на продовження плавання, ремонту судна або утримання екіпажу в разі виникнення невідкладної потреби в коштах. Засвідчує факти народження дитини й укладання шлюбу, а також факт смерті та заповіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та датування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; чинні нормативні документи з охорони навколишнього природного середовища; правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); засоби автоматичного радіолокаційного проведення (ЗАРП); Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; правила та інструкції судновласника; умови Колективного договору стосовно свого судна та екіпажу, умови договорів морського перевезення вантажу, пасажирів та морського круїзу; економіку; морське право; аварійно-рятувальну справу, англійську мову (морську специфіку); організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше в далекому плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом капітана далекого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою старшого помічника капітана на морських суднах валової місткості 500 і більше в далекому плаванні - не менше 1,5 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше у малому плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом капітана малого плавання або штурмана далекого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді старшого помічника капітана суден валової місткості 500 і більше в малому або далекому плаванні - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше у прибережному плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана далекого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді старшого помічника капітана суден валової місткості 500 і більше в будь-якому плаванні - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю до 500 у прибережному плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом капітана прибережного плавання або диплом штурмана і диплом оператора ГМЗЛБ. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах - не менше 2 років, з яких - не менше 1 року на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні; з дипломом штурмана - не менше 2 років у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких - не менше 1 року на посаді старшого помічника капітана в прибережному або малому плаванні. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 5 розділу "Керівники" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

6. КАПІТАН ПОРТУ (МОРСЬКОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за судноплавством та додержанням порядку в морському порту, за дотриманням суднами та особами, які перебувають на території та в акваторії порту, чинного законодавства й правил мореплавання, а також міжнародних договорів України щодо мореплавання, безпечного морського перевезення пасажирів і вантажів. Забезпечує контроль за безпекою плавання й регулюванням руху суден в акваторії порту й підхідних шляхах. Керує службою капітана порту, до складу якої входять Інспекція державного портового нагляду (ІДПН), дипломно-паспортний відділ, лоцманська служба. Здійснює керівництво службою регулювання руху суден (СРРС). Проводить реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України Судновій книзі України й видає суднові документи. Забезпечує перевірку суднових документів, дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв плавскладу суден, а також видачу посвідчень моряків членам суднового екіпажу. Вивчає документи, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного перевезення суднами, які завантажуються в порту. Здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо порядку приходу суден в порт та їх виходу з порту і організовує оформлення відповідних документів. Забезпечує контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання. Здійснює нагляд за дотриманням екіпажами суден вимог щодо запобігання забруднення навколишнього природного середовища. Забезпечує очищення акваторії порту, підхідних каналів і фарватерів від забруднення нафтою та нафтопродуктами, а також плаваючими й затонулими предметами, які заважають судноплавству. Здійснює нагляд за виконанням вимог щодо належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання, рейдового встаткування. Уживає заходів щодо підтримання оголошених глибин в порту й на підхідних каналах та фарватерах, справного стану та належного функціонування засобів навігаційного огородження в порту й на підходах до нього. Контролює своєчасне отримання капітанами суден, які готуються до виходу з порту, навігаційної й гідрографічної інформації. Здійснює організацію й керівництво криговим проведенням суден на підходах до порту й у межах його акваторії, а також операціями з рятування та надання допомоги людям і суднам, що зазнають лиха в акваторії порту й на підходах до нього. Видає за встановленим порядком дозвіл на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідрографічних та інших робіт. Веде розслідування аварій згідно із чинними положеннями та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна. Бере участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту. Здійснює розроблення й видання доповнень до обов'язкових постанов порту. Забезпечує надання довідок капітану судна, необхідних для оформлення морського протесту. Організовує проходження технічного навчання морських лоцманів, лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, працівників служби капітана порту, перевірки рівня їх знань, підвищення рівня їх кваліфікації у встановленому порядку. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку судноплавства; Положення про капітана морського торговельного порту України; накази та приписи Держфлотінспекції України з питань нагляду за безпекою судноплавства та організації проведення розслідувань причин аварійних морських подій; Кодекс торговельного мореплавства України; правила Регістру судноплавства України та інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо; міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного оброблення, розміщення, кріплення та перевезення вантажів; правила перевезення вантажів і пасажирів; правила виконання криголамних і лоцманських операцій; організацію проведення аварійно-рятувальних операцій; організацію роботи порту й флоту; морське право; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння; обов'язкові постанови порту та місцеві правила плавання; навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту й прилеглих до порту вод; чинні нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних вод; порядок ведення затвердженої документації; англійську мову (морську специфіку); економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією капітана морського судна: для магістра - не менше 4 років, спеціаліста - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 3000 і більше (або капітана далекого плавання).

7. КОМІСАР АВАРІЙНИЙ МОРСЬКИЙ

Завдання та обов'язки. З'ясовує обставини і причини настання страхового випадку на морському транспорті та визначає розмір збитків на підставі заяви страховика або страхувальника. Проводить дослідження аварійних випадків та збирає необхідні документи. Знайомиться з матеріалами слідства та є присутнім під час слідчих дій з дозволу особи або органу, які проводять розслідування. Порушує клопотання стосовно обставин і причин настання страхового випадку. Робить, у разі необхідності, запити до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку. Отримує пояснення у письмовій формі про причини і розмір заподіяної шкоди від фізичних осіб, причетних до даного страхового випадку. Проводить або організовує проведення необхідної в окремих випадках експертизи для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру заподіяної шкоди. Складає аварійний сертифікат і, у разі потреби, рапорт на підставі проведеного дослідження та зібраних документів. Надає на запити Укрстрахнагляду, а також слідчих органів інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду. Зберігає таємницю про об'єкт страхування і не розголошує інформацію про дослідження аварійних випадків без згоди на це страховика і страхувальника.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та положення про порядок розслідування аварійних випадків на морському транспорті; нормативні матеріали та міжнародні конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони природного навколишнього середовища та інші; Кодекс торговельного мореплавства України; Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів; морське страхування; договір морського страхування; основи транспортного права та морське право; форми та методи виконання дослідження обставин і причин настання страхових випадків та визначення розміру заподіяної шкоди; правила ведення встановленої документації; англійську мову (морську специфіку); основи економіки морського транспорту; організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) компетенції.

8. МАЙСТЕР АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ, СУДНОПІДІЙМАЛЬНИХ, ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне технічне керівництво роботами підрозділів суден щодо аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних операцій. Контролює дотримання технології безпечного використання технічних засобів, водолазного спорядження, спеціального устаткування під час виконання аварійно-рятувальних та підводно-технічних робіт. Вивчає об'єкти суднопідіймальних та підводно-технічних робіт. Організовує оптимальне завантаження плавзасобів, водолазних станцій, суднопідіймального та спеціального устаткування. Контролює виконання підрозділами графіків, технічних нормативів, термінів проведення суднопідіймальних та підводно-технічних робіт. Бере участь в аварійно-рятувальних, суднопідіймальних та підводно-технічних роботах, а також у навчанні та контролі знань працівників підрозділів щодо технічного використання спеціального устаткування та оснащення, що використовуються під час виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних і підводно-технічних робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт; технологію безпечного виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт; будову та технологічні можливості використання спеціального оснащення та спеціального спорядження під час виконання аварійне-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт; основи водолазної справи; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера на судноремонтному виробництві, гідротехніка або помічника капітана: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

9. МАЙСТЕР ВОДОЛАЗНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Організовує виконання підводних водолазних робіт. Здійснює керівництво та надає практичну допомогу водолазним спеціалістам груп експедиційного загону з організації водолазної служби. Контролює підготовленість водолазних спеціалістів груп суден із питань водолазної справи. Розробляє заходи щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт. Веде облік персоналу водолазів, контролює його правильне використання та завантаження. Бере участь у медичних комісіях з повторного огляду водолазів, у складанні планів та проектів аварійно-рятувальних, суднопідіймальних та підводно-технічних робіт, випробуванні та впровадженні засобів нової техніки, розгляданні нормативно-технічної документації з водолазної справи. Розподіляє водолазне спорядження та устаткування, контролює правильність його використання та зберігання. Контролює своєчасні дефектації водолазного спорядження, виконання вимог нормативної технічної документації. Перевіряє ступінь готовності водолазних станцій, ботів та рятувальних суден до виконання підводних аварійних робіт, надання допомоги водолазам, що потерпають від лиха під водою. Розробляє плани організації водолазних робіт у разі аварійно-рятувальних операцій. Бере участь в аварійно-рятувальних операціях, керує роботою водолазів під водою.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації й технології проведення водолазних робіт; будову та технічну експлуатацію водолазних станцій, водолазних ботів, водолазного спорядження та устаткування; водолазну справу; нормативні акти, правила, положення та інші інструктивні документи з організації праці під час виконання водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт, повітряне господарство, що застосовується під час виконання водолазних робіт; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт; медичні норми та показання з безпечних умов праці водолазних спеціалістів; основи економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.

10. МАЙСТЕР ЕЛЕКТРОРАДІОНАВІГАЦІЙНОЇ КАМЕРИ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з регулювання, настроювання, профілактики, ремонту та модернізації суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів. Інструктує та консультує суднових спеціалістів із питань експлуатації та технічного обслуговування суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів. Перевіряє технічний стан приладів, наявність технічної документації та правильність її ведення. По закінченні робіт із ремонту та настроювання приладів на судні робить відповідні записи у формулярах приладів. Бере участь у випробуванні нової техніки та приладів зв'язку, електрорадіонавігації та гідроакустики.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи стосовно питань забезпечення надійності роботи електрорадіонавігаційної апаратури; міжнародні резолюції з вимог до встаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); основи радіотехніки, електротехніки і телемеханіки; будову, принцип роботи та електричні схеми усіх електрорадіонавігаційних та гідроакустичних приладів, установлених на судні, правила їх технічної експлуатації; основи економіки й організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

11. МАЙСТЕР СТАНЦІЇ З ОГЛЯДУ НАДУВНИХ РЯТУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює перевірку та ремонт надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів. Контролює якість ремонтних робіт. Здійснює заходи щодо зниження їх вартості та скорочення термінів виконання, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку. Контролює дотримання стандартів, технічних умов та технології виробництва. Здійснює нагляд за технічним станом закріпленого за ним устаткування, підтримує його у справному стані, виконує ремонт. Забезпечує підготовку робочих місць, правильність підбирання такелажу, інструменту та пристроїв. Інструктує робітників щодо безпечних способів та методів виконання робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності станції; стандарти, технічні умови, вимоги Регістру судноплавства України щодо надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів; устаткування дільниці станції та правила його технічної експлуатації; технологію ремонтних робіт; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом надувних рятувальних засобів: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

12. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ЛІКВІДАЦІЇ РОЗЛИВІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ У МОРІ

Завдання та обов'язки. Керує роботами з планування та реалізації підготовки морських спеціальних підрозділів, проведення навчання з ліквідації розливів нафти. Забезпечує розроблення нормативно-технічної документації для морських спеціальних підрозділів із проблеми ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Відпрацьовує задачі щодо проведення робіт із ліквідації розливів нафти з усіма взаємодіючими організаціями та підприємствами. Бере участь у розгляданні арбітражних та підсудних справ, що пов'язані з виконанням робіт із ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Проводить аналіз та систематизацію операцій із ліквідації розливів нафти, узагальнює досвід та розповсюджує його у всіх морських спеціальних підрозділах. Керує розробленням заходів та рекомендацій щодо проведення операцій з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Організовує та проводить семінари щодо розбору операцій з ліквідації розливів нафти для підвищення професійної кваліфікації особового складу морських спеціальних підрозділів. Бере участь у доборі та розстановці кадрів морських спеціальних підрозділів, у розгляді проектів спеціальних суден, устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Забезпечує впровадження нової високоефективної техніки, технології та заходів щодо поліпшення умов праці, механізації робіт, узагальнення передового досвіду з ліквідації розливів нафти. Забезпечує контроль за грамотною технічною експлуатацією устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти, проводить періодичні перевірки їх технічного стану. Бере участь у розслідуванні аварійних випадків у морських спеціальних підрозділах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами; положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища та інші; організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища; правила та нормативні акти в галузі охорони природного навколишнього середовища; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в морських спеціальних підрозділах: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю транспортного відділу. Стежить за правильністю експлуатації, ремонту, технічного обслуговування автотранспорту, обладнання, паркового господарства. Контролює правильність витрачання паливно-мастильних матеріалів, ведення та облік технічної документації. Забезпечує виконання планових завдань в установлені терміни, ефективне використання транспорту. Стежить за своєчасним представленням автотранспорту на щорічний, а для спеціального автотранспорту - щоквартальний технічний огляд. Організовує правильне технічне обслуговування і ремонт автотранспорту. Своєчасно подає заявки на необхідні змінні запасні частини та інструмент. Організовує і керує парковою службою з метою недопущення розкрадання майна. Перевіряє правильність заповнення шляхових листків. Координує роботу водіїв, диспетчера, слюсарів. Здійснює добір кадрів. Контролює додержання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань експлуатації, технічного обслуговування, ремонту автотранспорту; комплектність і вимоги до технічного стану автомобілів, автонавантажувачів, паркового обладнання і механізмів; єдину систему планово-запобіжного ремонту; організацію ремонтних робіт транспорту та обладнання; конструктивні особливості та технічні дані транспорту підприємства; порядок і строки складання звітної документації; методи господарчого розрахунку; форми матеріального заохочення; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки та організації виробництва і праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією транспорту, - не менше 3 років.

14. НАЧАЛЬНИК ВОКЗАЛУ (МОРСЬКОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю морського вокзалу. Організовує ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів вокзалу, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку, якісне виконання планових завдань, удосконалення культури обслуговування пасажирів, збільшення обсягу та розширення номенклатури послуг, що надаються пасажирам, як на вокзалі, так і на пасажирських суднах усіх ліній. Організовує вивчення та впровадження вітчизняних та зарубіжних передових форм та засобів обслуговування пасажирів. Забезпечує безпечні умови посадки та висадки пасажирів та стоянки суден біля причалів морського вокзалу. Організовує на пасажирських причалах рятувальні пости, обладнані відповідним справним інвентарем. Забезпечує належний санітарно-технічний стан усіх вокзальних приміщень, причалів, інших споруд та територій вокзалу. Здійснює контроль за відправленням пасажирських суден у рейс відповідно до розкладу руху. Здійснює нагляд за додержанням трудової дисципліни, відповідного порядку на суднах, що знаходяться біля причалів морського вокзалу. Забезпечує безпеку стоянки суден, здійснює контроль за додержанням правил та норм охорони морського навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вживає заходів щодо забезпечення вокзалу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, підвищення рівня їх кваліфікації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються діяльності морських вокзалів, правила перевезення пасажирів, багажу та вантажу; будову та конструктивні особливості пасажирських причалів та інших споруд вокзалу, а також правила їх експлуатації та ремонту; основи економіки морського транспорту; передовий досвід організації робіт з якісного обслуговування пасажирів; види та форми звітності щодо роботи морського вокзалу; нормативні акти про охорону морського навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатаційною діяльністю, для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

15. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ (ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ)

Завдання та обов'язки. Керує роботами з планування організації аварійно-рятувальної підготовки групи, проведення тренувальних аварійно-рятувальних навчань у взаємодії із загоном, пароплавствами та портами. Організовує та проводить аварійно-рятувальні роботи суднами групи, веде аналіз аварійних обставин та надає необхідні рекомендації. Оформлює документацію з рятування суден та готує матеріали для ведення справ у відповідних судових органах. Бере участь у розробленні заходів, настанов та рекомендацій щодо безпеки мореплавання, проведення аварійно-рятувальних операцій, забезпечення морських буксирувань, ліквідації аварійних розливів нафти. Організовує підготовку буксирувальних експедицій суднами групи, готує інструкції із забезпечення їх безпеки. Упроваджує на суднах групи прогресивні заходи та технічні засоби судноводіння. Організовує навчання судноводіїв та рятувальників щодо забезпечення безаварійного плавання, роботу аварійно-рятувальних операцій, що проводяться. Бере участь у розслідуванні аварійних випадків та підготовці за ними проектів наказів, у здійсненні контролю за проведенням щорічних перевірок знань судноводіїв на суднах групи, в інспекторських оглядах суден групи, у підборі та розстановці командного складу групи суден. Організовує контроль за дотриманням планів завантаження суден буксирно-рятувального флоту за максимально ефективного їх використання. Розробляє разом з іншими відділами та групами загону заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи флоту, зниження виробничих простоїв суден.

Повинен знати: накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи з питань, що регулюють діяльність групи; міжнародні конвенції та нормативні акти відносно аварійно-рятувальних та буксирно-перегінних робіт; положення Конвенції щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ); нормативні вимоги щодо охорони водного навколишнього середовища; технологію безпечного проведення аварійно-рятувальних та буксирно-перегінних робіт; технічну експлуатацію флоту та спеціального спорядження; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана-наставника - не менше 3 років.

16. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботами із забезпечення безаварійного судноплавства в акваторії порту та прилеглих до порту водах, а також безпеки стояння суден у порту. Регламентує переміщення суден в акваторії порту, підхідних каналах та фарватерах. Здійснює контроль за роботою портової служби регулювання руху суден, яка забезпечує судноплавство в порту та прилеглих до порту водах. Здійснює контроль за виконанням усіма суднами й організаціями, що знаходяться на території порту, законів, правил, інструкцій та розпоряджень, пов'язаних із правильним використанням суднами гідротехнічних споруд та рейдового обладнання. Дає дозвіл та здійснює контроль за оформленням приходу суден до порту та виходу суден у море в суворій відповідності до вимог міжнародних конвенцій з охорони людського життя на морі, інструкцій капітанів портів та інших положень і приписів офіційних органів. Контролює чергову зміну портового нагляду щодо своєчасного оповіщення капітанів суден, що стоять у порту й на рейді, про метеорологічні та навігаційні умови. Контролює знання особового складу зміни щодо глибин біля причалів порту, на підхідних каналах та фарватерах, у гаванях та зовнішніх рейдах. Здійснює контроль за справною дією засобів навігаційного огородження в порту та на підходах до нього. Контролює особисто або через зміну портового нагляду виконання суднами нормативних вимог щодо запобігання забрудненню моря нафтопродуктами та вживає заходів до порушників згідно з чинними положеннями. Контролює проведення очищення поверхні акваторії порту та рейду від забруднення нафтопродуктами та сміттям. Бере участь у складанні плану швартовних операцій. Веде постійну профілактичну роботу щодо запобігання порушенням чинного законодавства, загальних правил морських портів України, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи флоту та підтримання належного порядку в порту та прилеглих до порту водах. Контролює робочий стан закріплених за портовим наглядом суден (плавзасобів), забезпечення їх документами Регістру судноплавства України, відповідність укомплектованості екіпажів суден до вимог чинного законодавства. Стягує встановлені збори за оформлення документів та огляди. Вживає заходів щодо забезпечення допомоги суднам, що зазнають лиха, у порту та на підхідних шляхах із залученням засобів, що знаходяться в його розпорядженні, у тому числі суден, що стоять у порту та на рейді. Контролює правильне ведення зміною портового нагляду журналів змінних донесень, добових зведень, контролю приходу й відходу суден та іншої встановленої документації. Проводить технічне навчання з особовим складом зміни портового нагляду.

Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи, пов'язані з безпекою судноплавства та підтриманням належного порядку у порту й прилеглих до порту водах; загальні правила морських торговельних портів України; обов'язкові постанови порту; Кодекс торговельного мореплавства України; правила й нормативні документи класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо; Положення про Інспекцію державного портового нагляду; Положення про капітана морського торговельного порту; структуру та функції Інспекції державного портового нагляду як підрозділу служби капітана порту; організацію роботи порту й флоту; організацію та систему оперативного регулювання судноплавством у порту та прилеглих до порту водах; інструкції з виходу суден у море; навігаційні та гідрографічні умови в порту та в прилеглих до порту водах; методику та правильне використання сучасних засобів портової навігації та зв'язку; конструктивні особливості портових гідротехнічних споруд; прохідні глибини на підхідних каналах, фарватерах, на рейдах, в порту та біля причалів; правила проведення морських операцій; правила перевезення вантажів та пасажирів морем; технічні засоби рятувальної служби порту, методику проведення рятувальних робіт в акваторії порту та на підходах до порту; види та правила оформлення службової документації; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана суден малого плавання (або штурмана далекого плавання): для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 (або капітана малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 3000 й більше (або штурмана далекого плавання).

17. НАЧАЛЬНИК ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (СЛУЖБИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН)

Завдання та обов'язки. Керує й організовує роботу з проектування та виробничої експлуатації прикладного програмного забезпечення з постановкою завдань для служби регулювання руху суден і лоцманської служби, а також інших завдань для порту. Здійснює контроль за належним станом комплексу засобів обчислювальної техніки служби регулювання руху суден: багатотермінальних обчислювальних комплексів і персональних комп'ютерів, зовнішніх пристроїв обчислювальної техніки, апаратури передавання даних, систем безперебійного електроживлення, кондиціювання та вентиляції повітря. Забезпечує безпечну технічну експлуатацію й безперервну роботу інформаційно-обчислювального центру, установлення та монтаж обладнання й апаратури, що заново впроваджуються. Бере участь у перевірці технічного стану інформаційно-обчислювального центру, проведенні профілактичних оглядів та поточного ремонту. Здійснює контроль за проведенням своєчасного ремонту та випробування обладнання центру. Вивчає існуючі та перспективні системи керування суднами та автоматизації судноводіння. Забезпечує вибір та постановку завдань, що проектуються, щодо автоматизації технологічних процесів. Організовує та забезпечує процеси проектування та впровадження нового програмного забезпечення. Бере участь як представник у розробках нового програмного забезпечення, що виконуються сторонніми організаціями. Забезпечує супровід операційних систем та резервне копіювання інформації баз даних. Здійснює обґрунтування та бере участь у замовленнях на придбання нової комп'ютерної техніки, комплектуючих та готового програмного забезпечення. Організовує технічне навчання працівників інформаційно-обчислювального центру щодо видів обладнання та програмного забезпечення. Стежить за виконанням графіка складання іспитів щодо перевірки знань з електробезпеки. Вживає заходів щодо забезпечення у виробничих приміщеннях інформаційно-обчислювального центру належного стану повітряного середовища, освітлення, температурного режиму, рівня шуму та вібрації у відповідності до санітарних норм. Організовує проведення інструктажів, забезпечує робочі місця інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними надписами. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються обчислювальної техніки, її технічного обслуговування й ремонту; техніко-експлуатаційні характеристики, конструкційні особливості, призначення й режими роботи обладнання інформаційно-обчислювального центру; правила його експлуатації; сучасні та перспективні берегові системи забезпечення безпеки та регулювання руху суден на підходах і акваторіях морських портів; сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації, сучасні системи програмування та системи керування базами даних; операційні системи, задачі та прикладні програми, що експлуатуються на інформаційно-обчислювальному центрі та комп'ютерах служби регулювання руху суден; організацію та керівні документи, що регламентують розроблення програмного забезпечення; правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі проектування або експлуатації автоматизованих систем керування об'єктами морського транспорту - не менше 2 років.

18. НАЧАЛЬНИК КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Керує роботами щодо кон'юнктурного опрацювання та підготовки комерційних пропозицій, кошторисно-калькуляційної підготовки виробництва, зовнішньоекономічної діяльності, аналізу завантаження і прогнозування виробничої діяльності підприємства. Формує портфель замовлень підприємства з метою максимального використання його можливостей та існуючих виробничих потужностей. Бере участь у розробленні виробничої програми та довгостроковому й короткостроковому плануванні. Забезпечує координацію та узгодження дій усіх підрозділів підприємства у впровадженні єдиної комерційної політики. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Розробляє заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства, що спрямовані на збільшення прибутку і розширення клієнтурного ринку. Забезпечує підготовку договірної документації та організації взаємовідносин з клієнтурою. Стежить за належним виконанням умов договорів (контрактів). Здійснює координацію діяльності працівників відділу, забезпечує і контролює ведення обліку та встановленої звітності.

Повинен знати: чинне законодавство; постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи з питань комерційної діяльності на морському транспорті; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; організацію комерційної діяльності в галузі морського транспорту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції економічного та соціального розвитку морського транспорту; порядок укладання і виконання договорів; основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент і маркетинг; морське і транспортне право; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів; правила та норми охорони праці; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з комерційною діяльністю на морському транспорті: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років.

19. НАЧАЛЬНИК КОНТОРИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ

Завдання та обов'язки. Організовує транспортно-експедиторське обслуговування клієнтури морського транспорту. Здійснює й координує господарчі взаємовідносини транспортно-експедиторської контори з портами, судноплавними компаніями, брокерами, автоперевізниками та залізничним транспортом. Забезпечує виконання всього комплексу транспортно-експедиторських операцій. Здійснює контроль за виконанням плану й умов завезення-вивезення і перевалки вантажів, графіка подачі суден і залізничних вагонів. Розробляє заходи щодо запобігання порушенням плану й графіка. Установлює черговість відвантаження вантажів з порту залізниці, внутрішніх водних шляхах чи автотранспортом, контролює виконання термінів їх доставки одержувачам. Керує роботою з досилання, перевідправлення вантажів, розшуку вантажів, вживає заходів з відвантаження залежаних і дефектних вантажів. Бере участь у змінно-добовому плануванні роботи порту, розробленні пропозицій щодо вдосконалення організації виробництва й праці, а також зі спеціалізації вантажних районів, складів і причалів. Організовує правильне ведення обліку наявності й руху вантажів у порту. Забезпечує своєчасне і якісне оформлення перевізних документів, керує роботою з їх таксування. Здійснює контроль за нарахуванням працівниками транспортно-експедиторської контори плати і зборів за послуги, що надаються портом. Забезпечує своєчасну розробку попередніх планів на судна, що прибувають під навантаження, і складання виконавчих вантажних планів. Аналізує роботу порту щодо перевалки експортних, імпортних, каботажних, місцевих вантажів і вантажів, що слідують у прямому, змішаному залізнично-водному і прямому водному сполученнях. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення транспортно-експедиторського обслуговування. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників транспортно-експедиторської контори.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи з питань організації транспортно-експедиторської діяльності; погодження, правила, положення, інструкції та інші матеріали, що регламентують взаємовідносини порту з суміжними видами транспорту, клієнтурою, сторонніми організаціями, інспекціями і т.д.; Кодекс торговельного мореплавства України; міжнародні правила, кодекси та стандарти, стосовно безпечного перевезення вантажів; організацію роботи портів і флоту; основи змінно-добового планування роботи порту; правила перевезення, складування та зберігання вантажів; чинні стандарти та технічні умови на тару та упакування вантажів; правові відносини між вантажовідправником (вантажоодержувачем) і транспортно-експедиторською конторою; порядок укладання договорів; форми, види та правила оформлення вантажних і транспортних перевізних документів; тарифні керівництва; порядок встановлення плат за перевезення, портових зборів та платні за послуги, що надаються портом; види коносаментів, документи Експедиторської міжнародної асоціації транспортних агентів (FIATA); основи логістики, комбінованих перевезень вантажів із застосуванням різних видів транспорту; види страхування ризиків, що виникають у транспортно-експедиторської контори; схему руху фінансових потоків у транспортно-експедиторській конторі; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо транспортно-експедиторського обслуговування; основні положення транспортного права; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; економіку; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією експедитора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

20. НАЧАЛЬНИК ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Завдання та обов'язки. Здійснює адміністративне-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок перевантажувального комплексу щодо основних функціональних напрямів. Контролює оперативну діяльність механізації, складської частини та бригад, що зайняті на допоміжних та господарських роботах. Забезпечує оброблення всіх транспортних засобів згідно з нормативними строками планів, графіків. Здійснює контроль за правильністю складування й виконання змінно-добового плану комплексу. Контролює дотримання технології перевантажувальних робіт. Здійснює контроль за роботою стивідорської групи, своєчасним здаванням документів до розрахункової групи головної диспетчерської порту. Веде перевірку актів обліку стоянкового часу суден. Організовує й контролює роботу диспетчерської служби комплексу. Особисто керує роботами під час перероблення особливо небезпечних вантажів. Забезпечує підготовку причалів, складської площі, устаткування та інструменту до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу. Керує розробленням і забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове виконання перевантажувальних робіт. Постійно веде аналіз оброблення транспортних засобів із виявленням конкретних причин простоювання, вживає заходів щодо їх усунення, а також усунення причин, що можуть привести до нещасних випадків і професійних захворювань. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними написами. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту згідно із чинними нормами. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту відповідно до затвердженої схеми руху внутрішнього транспорту. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів. Вживає заходів щодо захисту природного навколишнього середовища. Організовує роботу з розвита господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширенню передових прийомів і методів праці. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності господарської та виробниче діяльності перевантажувального комплексу. Здійснює добір робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання. Контролює дотримання працівниками технологічної та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності перевантажувального комплексу; структуру порту й основні його функції з обслуговування суден; систему управління портом; технологію виконання перевантажувальних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувальної техніки; методи розрахунку стоянкового часу суден; чинні положення про порядок перевалювання й транспортно-експедиторського оброблення експортних та імпортних вантажів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин морських портів; Правила морського перевезення небезпечних вантажів (МОПОГ); правила охорони праці в морських портах; чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища; техніко-економічне й виробниче планування; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією старшого диспетчера або старшого стивідора терміналу: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.

21. НАЧАЛЬНИК ПОРТУ (МОРСЬКОГО)

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює ї координує всі види діяльності порту відповідно до його статусу, у тому числі надання портом послуг, пов'язаних із перевантажувальними роботами, лоцманським проведенням, буксируванням суден, якірною стоянкою й наданням суднам місць біля причалів, із навантаженням і вивантаженням вантажів, посадкою й висадкою пасажирів і будь-яких інших портових послуг. Визначає напрями розвитку порту у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності. Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів порту, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту. Забезпечує впровадження нової техніки й прогресивної технології, організації праці під час навантаження, розвантаження й обслуговування суден. Спрямовує діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Забезпечує виконання портом зобов'язань перед державним бюджетом. Організовує господарську діяльність порту на основі застосування методів обґрунтованого планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня оброблення суден, раціонального й економного витрачання всіх видів ресурсів. Видає обов'язкові постанови, що регулюють питання безпеки руху, охорони вантажів, майна порту й громадського порядку, проведення санітарних і протипожежних заходів у порту, охорони навколишнього природного середовища, порядку заходу суден у порт і виходу з нього, а також розпорядження про затримку суден і вантажів, забезпечення безпечної стоянки й оброблення суден. Видає звід звичаїв порту. Встановлює порядок руху суден у порту і на підходах до нього за погодженням із начальниками підприємств, що мають акваторії, суміжні з акваторією порту. Забезпечує утримання в справному стані гідротехнічних споруд, засобів зв'язку; й електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту, засобів навігаційного устаткування на підхідних каналах і акваторії порту. Контролює підтримання оголошених глибин і визначення районів обов'язкового використання буксирів із метою забезпечення безпеки мореплавання. Забезпечує вживання ефективних заходів для прийняття із суден забруднених і стічних вод (для нафтоперевантажувальних портів також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин, шкідливих для навколишнього природного середовища й здоров'я людини, а також зменшення обсягів утворення та знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення виробничих, побутових та інших відходів. Вимагає надання плавучих та інших технічних засобів, які знаходяться на території порту, для рятування людей і суден, що зазнають лиха. Вживає заходів щодо забезпечення порту кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Розглядає справи про адміністративні правопорушення й накладає адміністративні стягнення відповідно до чинного законодавства України. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу порту, забезпечує розроблення, укладання й виконання колективного договору; сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи кожного працівника. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам підрозділів порту. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни й обліку, господарського розрахунку. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу порту, забезпечення й збереження зайнятості працівників.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності порту; профіль, спеціалізацію й особливості структури порту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку водного транспорту й портів; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх удосконалення або заміни; порядок укладання й виконання договорів; вітчизняні й зарубіжні досягнення науки й технології в галузі транспорту й досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів; правила перевезення вантажів, пасажирів, багажу й тарифні керівництва; організацію перевезень вантажів у прямому змішаному залізнично-водному та в іншому сполученні; організацію та технологію перевантажувальних робіт; умови оброблення й обслуговування суден у портах; положення про взаємовідносини й взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану перевезення та перевалювання вантажів; економіку, організацію виробництва, праці й управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем вищої освіти "магістр" та/або післядипломна освіта за галуззю знань "Управління та адміністрування" або "Право". Стаж роботи за посадами керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

{Абзац третій глави 21 розділу "Керівники" в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 328 від 20.08.2015}

22. НАЧАЛЬНИК ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Керує службою Інспекції державного портового нагляду морського торговельного порту України. Забезпечує нагляд за дотриманням вимог законодавства й міжнародних договорів України щодо торговельного судноплавства, наказів Держфлотінспекції України, Міністерства транспорту України та вказівок і розпоряджень капітана порту стосовно безпечного морського перевезення пасажирів та вантажів. Контролює або особисто проводить перевірку суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден, а також облік документів, що містять інформацію про вантаж, із метою його безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в порту. Веде облік та бере участь у розслідуванні в установленому порядку аварійних морських подій та порушень обов'язкових постанов порту та загальних правил морських торговельних портів України за заявами капітанів суден, судновласника або консула держави прапора судна за дорученням капітана порту. Бере участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту за дорученням капітана порту. Розробляє доповнення до обов'язкових постанов порту з питань, які належать до його компетенції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно питань безпеки судноплавства, судноводіння, організації загальносуднової служби; правила, положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання зіткненню суден (МППСС), про вантажну марку тощо; правила й нормативні документи класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; навігаційну обстановку в порту та на підходах до порту; правила перевезення вантажу, пасажирів; аварійно-рятувальну справу; основи економіки, організації та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана морського судна - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання).

23. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ ПОРТОВОГО

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та виробничою діяльністю портового пункту. Забезпечує виконання плану вантажно-розвантажувальних робіт. Керує роботою з удосконалення організації виробництва, забезпечує впровадження заходів з організації праці, удосконалення технології вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує оброблення флоту в оптимальному режимі. Керує розробленням та забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден та вагонів. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд та устаткування. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтою й нафтопродуктами. Організовує роботу із застосування форм, систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів та методів праці. Здійснює планування, облік і складання встановленої звітності щодо виробничої діяльності портового пункту. Забезпечує безпечні умови праці. Здійснює добір працівників, розстановку та доцільне їх використання. Проводить роботу з виробничого навчання працівників. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної та трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності портового пункту; правила перевезень вантажів і тарифні керівництва; правила Регістру судноплавства України; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин, механізмів і портового устаткування, що встановлені в портовому пункті; організацію та технологію перевантажувальних робіт; умови оброблення й обслуговування суден у портах; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; техніко-економічне й виробниче планування; облік і звітність; договори та угоди, укладені портовим пунктом з іншими організаціями; правила технічної експлуатації суден морського флоту; заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; транспортне право; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

24. НАЧАЛЬНИК РАДІОСТАНЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію радіозв'язку судна й ведення радіообміну відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку та інших нормативних документів. Стежить за справним технічним станом і контролює постійну готовність до дії апаратури радіозв'язку й радіонавігації, електрорадіонавігаційних приладів. Забезпечує несення радіовахти на судні, регулярне прийняття гідрометеорологічної й оперативної навігаційної інформації. Контролює постійну готовність засобів аварійного радіозв'язку та устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Перевіряє технічний стан засобів радіозв'язку й радіонавігації перед виходом у рейс. Усуває особисто або із залученням радіоспеціалістів виявлені дефекти, які за технологічними нормами належить відремонтувати в суднових умовах. Контролює якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку, радіонавігації та електрорадіонавігаційних приладів, які проводяться береговими спеціалістами. Пред'являє суднові радіотехнічні засоби для огляду органами технічного нагляду. Веде журнал суднової радіостанції, технічні формуляри, журнал технічного огляду й ремонту. Складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи з питань технічної експлуатації суднового радіоустаткування; вимоги Регламенту радіозв'язку; нормативні документи щодо Глобальної морської системи зв'язку під час лиха; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; правила Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС) тощо; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для прийняття та передавання інформації; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом радіооператора першого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на самохідних суднах за посадою радіооператора - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 24 розділу "Керівники" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

25. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЛОЦМАНСЬКОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво лоцманською службою під наглядом капітана порту щодо безпеки судноплавства. Забезпечує організацію лоцманських проведень морськими та гирловими фарватерами у районах зі спеціальним режимом плавання на підходах до морських портів та в межах вод цих портів. Здійснює контроль за станом глибин на фарватерах та біля причалів, навігаційного огородження в районах лоцманського проведення та за рівнем води на дільницях фарватеру, які лімітуються. Забезпечує оповіщення мореплавців та лоцманів про зміни навігаційних умов. Організовує технічне навчання лоцманів та підвищення їх кваліфікації. Бере участь у розслідуванні аварійних подій із суднами, що сталися внаслідок лоцманського проведення. Аналізує роботу служби протягом навігації та розробляє заходи, спрямовані на підвищення безпеки лоцманського проведення. Надає пропозиції щодо нагородження працівників, які відзначилися та накладання дисциплінарних стягнень до порушників трудової та технологічної дисципліни, вживання у разі необхідності заходів для відшкодування матеріальних збитків. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки судноплавства, судноводіння, організації суднової служби; Кодекс торговельного мореплавства України; резолюції Міжнародної морської організації (ІМО), що стосуються лоцманської служби; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо; інструкцію про порядок оформлення документів, пов'язаних із лоцманським проведенням; режим морського судноплавства; місцеві правила плавання; використання сучасних засобів навігації, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманського проведення; лоцію морських шляхів на підходах до порту та в прилеглих водах; правила виконання криголамних і лоцманських операцій; Положення про державну морську лоцманську службу; організацію рятувальних операцій на морі та аварійно-рятувальні засоби; обов'язкову постанову порту; англійську мову (морську специфіку); основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана або лоцмана морського - не менше 3 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання).

26. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво службою морської безпеки із забезпечення захисту морських суден, їх екіпажів, пасажирів, вантажів, конвенційних портових засобів від актів незаконного втручання в їх діяльність, піратства, тероризму, диверсії, загрози вибуху, контрабанди зброї, наркотиків, небезпечних речовин і пристроїв, незаконної міграції та інших суспільне небезпечних протиправних дій, які заборонено чинним законодавством та ратифікованими Україною міжнародними конвенціями. Організовує розробку нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділів служби морської безпеки. Забезпечує несення цілодобового оперативного чергування за спостереженням стану морської охорони, прийому тривожних повідомлень (судно - берег, судно - судно), оперативне реагування на порушення морської безпеки. Контролює проведення первинного огляду стану охорони конвенційних технічних засобів з урахуванням відповідної його оцінки. Забезпечує проведення оцінки стану охорони та розробку, впровадження, виконання і перегляд планів з охорони. Здійснює регулярні перевірки з метою підтримки відповідного рівня стану охорони. Розробляє пропозиції та впроваджує зміни щодо планів з охорони. Інформує уповноважені органи й веде записи про події, що загрожують морській безпеці. Координує дії щодо виконання планів з охорони з іншими службами морської безпеки. Забезпечує своєчасну перевірку, належне калібрування і обслуговування охоронного обладнання. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації підлеглого персоналу відповідно до вимог встановлених стандартів. Здійснює проведення попередніх службових розслідувань та надання правової оцінки найбільш важливим фактам порушення морської безпеки. Контролює діяльність працівників служби на доручених ділянках роботи.

Повинен знати: чинні законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи у сфері охорони й організації морської безпеки в портах (судноплавних компаніях), забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code), Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, інші відповідні міжнародні конвенції та рекомендації; положення про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративні, режимні, організаційні заходи щодо запобігання і припинення протиправних дій, що загрожують морській безпеці; відповідальність та функції інших організацій у сфері охорони; методологію оцінки стану охорони конвенційних технічних засобів; методи проведення інспекцій та перевірок з морської охорони; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки; роботу з конфіденційною інформацією щодо незаконних актів на суднах і портових засобах; характер загроз, що пов'язані з порушенням морської безпеки; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; морське й транспортне право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною (морською і юридичною) тематикою; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією у сфері безпеки морського судноплавства: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

27. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Організовує централізоване регулювання руху суден, плавзасобів у зоні дії служби регулювання руху суден із метою забезпечення безпечного судноплавства. Забезпечує радіолокаційне проведення суден, їх радіолокаційно-інформаційне обслуговування, постановку судна на якір, безаварійність швартовних операцій, перестановку суден в порту. Координує роботу лоцманів-операторів служби регулювання руху суден. Вивчає район лоцманського проведення та зону радіолокаційного обслуговування. Надає допомогу капітанам суден під час аварійних подій, рятувальних операцій у зоні дії служби регулювання руху суден. Стежить за дотриманням суднами та плавзасобами правил плавання в зоні радіолокаційного контролю та інших чинних положень щодо забезпечення безпеки мореплавання. Організовує взаємодію служби регулювання руху суден із лоцманською службою, інспекцією державного портового нагляду та портофлотом. Бере участь у складанні змінно-добового плану робіт порту й забезпечує його виконання в частині, яка стосується роботи служби регулювання руху суден. Забезпечує правильну технічну експлуатацію технічних засобів, приладів, устаткування індикаторного залу. Організовує технічне навчання лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, періодичні перевірки рівня їх знань. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, що стосуються безпеки судноплавства, судноводіння; Типове положення про службу регулювання руху суден; Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден; резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) "Керівництво для служб регулювання руху суден" та "Підготовка, кваліфікація та методи роботи морських лоцманів, крім лоцманів відкритого моря"; рекомендації Міжнародної асоціації маякових служб "Керівництво для служб регулювання руху суден"; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо; обов'язкову постанову порту та місцеві правила плавання в зоні дії служби регулювання руху суден; навігаційні умови в портових водах, стан оголошених глибин у районі, що обслуговується; умови лоцманського проведення в порту й на підходах до порту; стан причалів в порту й портопунктах; організацію та керівництво службою регулювання руху суден; функціональні обов'язки лоцманів-операторів; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ділового й побутового спілкування в ефірі; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана на морських суднах - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання) та посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден.

28. НАЧАЛЬНИК ФЛОТУ (ПОРТОВОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво, планує, координує й організовує роботу портофлоту як підрозділу порту. Забезпечує його ефективну взаємодію з іншими підрозділами порту для виконання завдань із своєчасного, якісного й безпечного обслуговування транспортного та пасажирського флоту судновласників в акваторії порту й на зовнішньому рейді. Спрямовує діяльність персоналу портофлоту на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Аналізує виробничу та господарсько-фінансову діяльність структурних підрозділів портофлоту, у тому числі службово-допоміжних, транспортних, пасажирських суден порту, плаваючої майстерні та інших. Вживає заходів щодо підвищення стабільності безпечної експлуатації портового флоту та берегових механізмів. Організовує проведення своєчасного технічного обслуговування та ремонту суден портофлоту на майстерні порту або розміщення суден на ремонт на судноремонтні підприємства. Організовує оперативний контроль за забезпеченням технічною документацією, що регламентує експлуатацію та ремонт суден порту. Забезпечує постійне рекламування роботи портофлоту, бере участь у залученні замовників, встановлює й підтримує ділові контакти з ними. Планує й здійснює розстановку флоту за періодами експлуатації і напрямками. Забезпечує розроблення планів роботи суден, поповнення та списання портового флоту, графіків судноремонтних робіт з визначенням трудомісткості та затрат матеріалів. Упроваджує організаційно-технічні заходи, спрямовані на скорочення витрат за рахунок економного використання існуючих ресурсів, здешевлення послуг, що надаються. Забезпечує відповідно до поданих екіпажами суден портофлоту заявок щодо зачищення суднових ємностей, постачання паливом, мастилами, змінними запасними частинами, необхідним устаткуванням. Бере участь у складанні договорів, що стосуються діяльності портофлоту. Бере участь у доборі кадрів рядового складу портофлоту, вносить пропозиції керівництву порту з добору працівників різних професійних груп та командного складу. Забезпечує нормальні умови праці й відпочинку, організацію харчування плавскладу. Контролює підвищення кваліфікації, перевірку знань командного плавскладу. Здійснює перевірку знань рядового плавскладу портофлоту. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної дисципліни, застосування в разі потреби заходів для відшкодування матеріальних збитків.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань технічної експлуатації флоту, організації загальносуднової служби; положення Кодексу торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики суден портового флоту; вимоги Регістру судноплавства України; порядок проведення технічного обслуговування та визначення строків ремонту суден; правила ремонту суден; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; правила, інструкції та розпорядження з питань безпеки судноплавства; місцеві правила плавання, лоцію району плавання суден портофлоту; обов'язкову постанову порту; звід звичаїв порту; правила обслуговування морських суден суднами портофлоту; норми постачання суден портофлоту навігаційним устаткуванням, засобами зв'язку, аварійним майном і рятувальними засобами; заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; правила санітарного нагляду; основи транспортного права; економіку; організацію праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з організацією та експлуатацією флоту: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

29. НАЧАЛЬНИК ШЛЯХОВОГО ПОСТА

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю шляхового поста із забезпечення безперебійної роботи засобів навігаційного огородження та безпечного плавання суден на дільниці, що обслуговується. Забезпечує правильну технічну експлуатацію засобів навігаційного огородження, якісний монтаж, озброєння, установлення плавучих знаків засобів навігаційного огородження на штатні місця та їх своєчасну сезонну заміну. Організовує й бере участь в огородженні небезпечних дільниць та проведенні тралових робіт. Надає інформацію про стан габаритів шляху та дії засобів навігаційного огородження. Сприяє забезпеченню нормальної роботи земкараванів та інших суден на об'єктах, що обслуговуються. Бере участь у прийманні днопоглиблювальних та інших шляхових робіт. Забезпечує належне утримання плавзасобів, знаків, джерел живлення засобів навігаційного огородження морських шляхів, інвентарю та майна поста. Стежить за своєчасним ремонтом засобів навігаційного огородження та їх правильним зберіганням. Контролює проведення необхідних вантажно-розвантажувальних робіт на березі та на плавзасобах. Складає заявки на матеріально-технічне постачання. Веде облік та встановлену звітність.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань безпеки судноплавства; навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні особливості, навігаційне обладнання району, який обслуговується; керування технічними засобами для обслуговування засобів навігаційного огородження; керівні документи щодо засобів навігаційного огородження; будову, правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів навігаційного огородження; основи електротехніки, економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в шляховому господарстві - не менше 3 років.

30. ПРЕЗИДЕНТ (ДИРЕКТОР) КОМПАНІЇ СУДНОПЛАВНОЇ

Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює й координує всі види діяльності компанії. Визначає напрями розвитку компанії у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності. Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів і флоту компанії, спрямовує їх діяльність на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Забезпечує організацію ремонту суден флоту компанії та будівництва нових суден згідно з програмами та планами ремонту й оновлення флоту. Забезпечує виконання компанією зобов'язань із перевезень вантажів та пасажирів, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками й банками. Організовує діяльність компанії на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів морських перевезень шляхом досягнення високих техніко-економічних показників експлуатації флоту, раціонального й економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення компанії кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу компанії, забезпечує розроблення, укладання й виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам президента, керівникам виробничих підрозділів та функціональних підрозділів компанії. Забезпечує додержання норм законів України, вимог до виконання господарських договорів, ведення госпрозрахункових операцій, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу компанії, забезпечення й збереження зайнятості працівників.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності компанії; профіль, спеціалізацію й особливості структури компанії та її флоту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку морського транспорту; положення Кодексу торговельного мореплавства України; ратифіковані Україною міжнародні конвенції в галузі експлуатації морського транспорту й організації праці; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх удосконалення або зміни; перспективи розвитку суднобудівництва й судноремонту; порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності; сучасні методи господарювання й управління; порядок укладання й виконання господарських договорів; вітчизняні й зарубіжні досягнення науки й технології відповідно до морських транспортних перевезень, досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках; економіку, організацію виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем вищої освіти "магістр" та/або післядипломна освіта за галуззю знань "Управління та адміністрування" або "Право". Стаж роботи за посадами керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

{Абзац третій глави 30 розділу "Керівники" в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 328 від 20.08.2015}

31. Пункт виключено

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

{Пункт 31 розділу "Керівники" виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України № 428 від 26.06.2013 р.}

32. Пункт виключено

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

{Пункт 32 розділу "Керівники" виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України № 428 від 26.06.2013 р., у зв'язку з цим пункт 33 вважати пунктом 31}

31. ДИРЕКТОР ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ УКРАЇНИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю Державного реєстру документів моряків України (Реєстру), планує усі види його діяльності. Забезпечує перевірку дійсності документів моряків. Спрямовує діяльність колективу Реєстру на виконання покладених завдань, скорочення термінів перевірки дійсності документів моряків. У межах повноважень веде листування з підприємствами, організаціями та установами, що займаються підготовкою та дипломуванням моряків. Організовує контроль за належним використанням комп'ютерної техніки Реєстру. Організовує роботу щодо зберігання та належного використання отриманої інформації стосовно документів моряків. Вживає заходів щодо захисту електронної бази даних Реєстру. Вносить пропозиції начальнику Інспекції щодо вибору мови програмування і алгоритмів вирішення задач. Організовує розроблення та подає на затвердження інструкції для роботи з програмами. Забезпечує супроводження впроваджених програм і програмних засобів, налагодження розроблених програм, коригування їх у процесі доопрацювання. Бере участь у проектних роботах з питань функціонування Реєстру. Визначає можливість використання готових програм, підготовлених розробником. Координує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів. Здійснює розподіл обов'язків між працівниками Реєстру та раціональне їх використання. Контролює додержання працівниками Реєстру вимог з охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує впровадження в роботу Реєстру системи управління якістю.

Повинен знати: нормативні акти з питань оформлення, видачі та перевірки документів моряків; положення Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти; вимоги та нормативну базу з системи управління якістю Інспекції, що застосовуються в роботі Реєстру; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування Реєстру, правила його технічної експлуатації;  методи класифікації і кодування інформації, порядок оформлення технічної документації, використання обчислювальної техніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією комп'ютерних систем, - не менше 1 року. Знання англійської мови у межах, достатніх для забезпечення функціонування Державного реєстру документів моряків. Спеціальна підготовка за курсом "Аудитор систем якості" або "Внутрішній аудитор систем якості".

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

34. Пункт виключено

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

{Пункт 34 розділу "Керівники" виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України № 428 від 26.06.2013 р.}

35. Пункт виключено

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

{Пункт 35 розділу "Керівники" виключено згідно з наказом Міністерства інфраструктури України № 428 від 26.06.2013 р.}

ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР ПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво диспетчерською службою порту. Визначає, планує і координує роботу щодо забезпечення ритмічної діяльності підрозділів порту, виконання змінно-добових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту, здійснення договірних зобов'язань відповідно до встановлених строків. Організовує оптимальне планування добової роботи суден в порту. Контролює розставлення суден за видами робіт, враховуючи найбільш ефективне їх використання. Здійснює регулярний контроль за виконанням суднами графіків руху. Вживає необхідних заходів щодо запобігання простоїв суден та порушень графіків руху і планів перевезень. Сприяє створенню умов для своєчасного проведення вантажно-розвантажувальних робіт, раціонального використання складських площ, вантажних причалів, портової перевантажувальної техніки. Забезпечує оброблення та передачу необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації, невідкладне доведення диспетчерською службою порту завдань до виконавців. Проводить диспетчерські наради. Забезпечує планування та організацію роботи пасажирських суден, коригування їх роботи згідно зі змінами пасажиропотоку та погодних умов. Контролює своєчасне забезпечення суден паливно-мастильними матеріалами та надання інших видів портових послуг. Здійснює контроль за правильним та своєчасним поданням інформації про штормові попередження. Вживає заходів щодо забезпечення безаварійної роботи суден та запобігання забрудненню моря. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації оперативно-виробничого планування і диспетчеризації роботи портів. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо удосконалення оперативного планування та управління виробництвом, підвищення його ефективності. Впроваджує нові технічні засоби організації та механізації диспетчерської служби. Керує роботою диспетчерів, змінних диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої встановленої технічної документації. Здійснює контроль за складанням встановленої звітності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно організації оперативного управління діяльністю портів, з питань експлуатації флоту; керівні документи, що регламентують роботу суден в акваторії порту; технологічний процес оброблення та комплексне обслуговування суден у портах; особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку; спеціалізацію і територіальне розташування підрозділів порту, виробничі зв'язки між ними; техніко-експлуатаційні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів; організацію перевезень вантажів, пасажирів та багажу; технологію та організацію перевантажувальних робіт в портах; порядок укладання договорів; правила оформлення технічної документації; облік і звітність; заходи щодо захисту природного навколишнього середовища; інформатику, технічні засоби оперативного управління виробництвом; економіку; організацію виробництва, праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера або керівника в галузі управління транспортним процесом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію технічної експлуатації портових споруд. Забезпечує технічний нагляд за станом, дотриманням режиму експлуатації, ремонтом гідротехнічних та інженерних споруд. Контролює виконання вимог щодо забезпечення нормальних умов їх технічної експлуатації усіма структурними підрозділами порту і клієнтурою, що використовує портові споруди. Організовує планування і контролює здійснення капітального будівництва в порту, розширення, реконструкцію об'єктів порту, своєчасне введення в дію основних фондів. Забезпечує планування ремонту і розглядає технічну документацію на капітальний ремонт портових споруд, будівництво окремих інженерних споруд і на комплексний розвиток порту. Бере участь в підготовці вихідних даних та складанні технічних завдань на проектування окремих споруд і на розробку комплексних проектів розвитку порту. Організовує ведення та коректуру технічного паспорта порту та портових споруд, складання та коректуру довідника навантажень допустимих на причали і склади. Забезпечує підготовку заяв на проектно-пошукові і ремонтні роботи, оформлення договорів з проектними та підрядними організаціями. Контролює складання заяв на матеріали та обладнання для капітального будівництва і ремонту портових споруд. Бере участь в комісіях з приймання до експлуатації заново побудованих споруд, виконаних робіт з будівництва та ремонту. Узгоджує питання, що пов'язані з необхідністю розбирання покриття території порту, контролює виконання земляних робіт. Бере участь в розгляданні технічних завдань на ремонтне черпання. Організовує перевірки стану підкранових шляхів у встановлені строки. Сприяє прийняттю оперативних мір з ліквідації дефектів та пошкоджень портових споруд, що виявлені під час технічних оглядів. Бере участь в перевірках відповідності стану та режиму експлуатації портових споруд вимогам протипожежних і санітарних норм. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в області технічної експлуатації портових споруд. Впроваджує прогресивні методи інженерного обслуговування, утримання в справному стані та ремонту портових споруд. Вживає заходів щодо охорони навколишнього середовища. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації, ремонту гідротехнічних та інженерних споруд портів і з нагляду за їх технічним станом; Правила технічної експлуатації портових споруд і акваторій; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку портів; види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану; строки проведення технічних оглядів; технології ведення технічного нагляду; основні показники технічного стану елементів споруд; правила складання технічної документації щодо портових споруд; форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічних оглядів; технологію ремонту гідротехнічних та інженерних споруд; технічні вимоги до виконання ремонтних робіт; порядок укладання договірної документації; нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера, пов'язаною з технічною експлуатацією портових споруд, - не менше 5 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює розробку маркетингової політики порту на основі аналізу кон'юнктури ринку портових послуг. Вживає заходів щодо збереження існуючих вантажопотоків та залучення нових. Планує та контролює усі заходи рекламно-інформаційної діяльності порту. Розробляє стратегію рекламної кампанії та заходів щодо створення позитивного іміджу порту (PR-заходи). Затверджує рекламний бюджет, контролює його використання та здійснює оцінку ефективності рекламної кампанії. Забезпечує підготовку договірної документації щодо виготовлення рекламної продукції. Затверджує фірмовий стиль порту та фірмове оформлення рекламної продукції. Організовує маркетингові дослідження ринку портових послуг, на основі результатів яких здійснює прогнозування споживчого попиту. Затверджує плани маркетингових досліджень порту. Бере участь в складанні перспективних планів надання портових послуг. Організовує вивчення поглядів, поведінки і переваг споживачів. Розробляє пропозиції щодо підвищення якості продукції та обслуговування клієнтури порту. Вивчає конкурентну позицію порту на ринку портових послуг та розробляє заходи щодо підвищення його конкурентоспроможності. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Забезпечує коригування тарифної політики порту з урахуванням кон'юнктури ринку та тарифної політики конкурентів. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів порту зі збору й аналізу комерційно-економічної інформації та створення бази даних з маркетингу. Представляє інтереси порту у сторонніх організаціях з питань маркетингової політики порту. Здійснює координацію роботи працівників відділу, контролює ведення встановленої документації.

Повинен знати: чинне законодавство; постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань маркетингової політики на водному транспорті, з оцінювання фінансово-економічного стану порту та маркетингових показників, що характеризують стан ринку портових послуг; профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів; організацію маркетингової діяльності в галузі морського транспорту; систему маркетингу та менеджмент; методи вивчення ринкової кон'юнктури портових послуг та розроблення заходів з прогнозування вантажопотоків, їх формування та економічного обгрунтування; тарифну політику портів; логістику; організацію рекламної справи; порядок розглядання та підготовки рекламної документації; кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній; види та умови надання портових послуг; основи транспортного права; порядок укладання договорів; основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності; етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів; основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетингом на морському транспорті: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує загальний технічний нагляд за експлуатацією підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування, що знаходяться в веденні підрозділів порту. Здійснює контроль за введенням в експлуатацію, реєстрацією, веденням обліку та звітності щодо перевантажувальної техніки порту. Організовує її технічне обслуговування та ремонт. Забезпечує безаварійну, безпечну та високоефективну роботу перевантажувальної техніки. Організовує планування та розроблення заходів щодо поповнення парку порту новими підйомно-транспортними машинами і механізмами, технологічним устаткуванням, спеціальними перевантажувальними установками. Бере участь в розробленні та впровадженні нових прогресивних комплексно-механізованих процесів вантажно-розвантажувальних робіт на підставі використання високопродуктивної перевантажувальної техніки. Упроваджує прогресивні методи її технічної експлуатації та ремонту, удосконалює організацію праці працівників, які відповідають за її справний технічний стан. Здійснює контроль за проведенням регулярних оглядів та оперативного технічного нагляду за експлуатацією, проведенням профілактичного обслуговування й ремонту перевантажувальної техніки. Аналізує показники використання підйомно-транспортних машин та механізмів, технологічного устаткування і розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності їх роботи. Забезпечує безпечні умови праці у разі проведення монтажу та демонтажу перевантажувальної техніки засобами порту, технічний нагляд за монтажем, що виконується сторонніми організаціями. Бере участь у розслідуванні аварійних та нещасних випадків. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації техніки, що не відповідає вимогам безпеки праці. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування порту. Забезпечує нагляд за дотриманням їх безпечної експлуатації відповідно до вимог діючих норм і правил з охорони праці, електробезпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь в перевірках знань нормативних документів керівних та інженерно-технічних працівників. Керує роботою підлеглого персоналу, зайнятого технічним наглядом за експлуатацією перевантажувальної техніки порту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації, ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування в портах; правила технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів, портових споруд і акваторій; графіки проведення технічних оглядів; порядок проведення оглядів й визначення обсягів і термінів ремонту; будову вантажопідйомних кранів, перевантажувальних машин, механізмів, установок, технологічного устаткування, вантажозахоплювальних пристроїв; правила безпечної експлуатації електроустаткування перевантажувальної техніки; порядок виконання ремонтно-профілактичних робіт; зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера-механіка з підйомно-транспортного устаткування не менше 5 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ДОКІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію технічної експлуатації доків. Забезпечує їх безперебійну та безпечну роботу. Організовує та координує діяльність начальників доків, змінних докмейстерів. Здійснює контроль за технічним станом доків та організацією їх ремонту. Забезпечує своєчасне, якісне проведення оглядів і запобіжних ремонтів вузлів та обладнання доків, складання ремонтних відомостей для ремонтів заводських видів. Контролює організацію постійного постачання суден та працюючих в доках всіма видами енергії, пару, їх освітлення. Здійснює перевірки готовності доків і суден до підйому або спуску. Контролює та дає вказівки докмейстеру доку у випадках складного спуску чи підйому або у разі несприятливих метеорологічних умов. Перевіряє особисто підготовку набору під докову постіль судна: правильність установки кільблоків та кліток згідно з кресленнями, міцність їх закріплення на стапель-палубі дока. Контролює несення вахтової служби, ведення документації на доках. Організовує своєчасне пред'явлення доків до огляду Регістра судноплавства України або іншого класифікаційного товариства. Забезпечує максимальне використання площ доків. Сприяє скороченню строків докування суден. Стежить за збереженням обладнання доків, засобів механізації докових робіт, лісів, інвентарю та іншого майна доків. Вживає заходів щодо запобігання аварій, пожеж як на доках, так і на суднах в доках. Забезпечує складання розкладів щодо аварійної та пожежної тривог. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків. Планує та організовує роботу із забезпечення безпечних умов праці на доках. Розробляє пропозиції з поліпшення умов праці працівників доків. Здійснює щоденний (щозмінний) контроль з охорони праці на доках згідно з діючими вимогами. Стежить за дотриманням екіпажами доків норм і правил пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища. Організовує технічне навчання працівників доків і навчання правилам боротьби з пожежами та водою. Стежить за справним станом засобів протипожежного захисту, зв'язку і сигналізації доків. Забезпечує належний санітарний стан всіх приміщень доків, понтонів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту суднопідйомних споруд, з питань організації робіт на плавдоках; правила докування суден; положення про ремонт суден на заводах морського флоту; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; Правила технічної експлуатації суднопідйомних споруд; порядок проведення ремонтних робіт плавдоків; складання ремонтних відомостей; обладнання доків, правила його експлуатації; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; нормативні акти стосовно захисту навколишнього природного середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією докмейстера: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ГРУПИ КАМЕРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю групи з оброблення всіх видів зйомки рельєфу дна, що координовані з використанням геодезичної опори, радіонавігаційних та супутникових систем. Контролює правильність оброблення даних астрономічних та гідрометеорологічних спостережень, геодезичних робіт. Забезпечує належну та своєчасну камеральну обробку польових матеріалів у встановлені терміни. Контролює якість та повноту виконання усіх робіт, які покладені на групу, відповідно до технічних завдань та вимог. Забезпечує дотримання технологічних процесів під час камеральної обробки матеріалів. Здійснює аналіз та удосконалює діючі технологічні процеси з метою підвищення продуктивності праці в групі. Вживає заходів щодо сучасного технічного оснащення трудомістких і ручних робіт. Розробляє завдання на складання нових та доопрацювання застарілих програм. Впроваджує заходи з використання більш досконалих методик камерального оброблення матеріалів гідрографічного вивчення водних шляхів. Контролює додержання правил обліку і збереження матеріалів, що надходять для оброблення. Бере участь в технічному навчанні працівників групи.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються питань камеральної обробки матеріалів; сучасні методики обробки всіх видів зйомки рельєфу дна; оброблення даних астрономічних, гідрометеорологічних та гідрологічних спостережень, геодезичних робіт; правила гідрографічної служби; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях і внутрішніх водних шляхах України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо; сучасні дані про зону відповідальності в навігаційно-гідрографічному, топографо-геодезичному і геоморфологічному відношенні; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі гідрографії, геодезії, топографії та гідрометеорології; вимоги до складання планів камеральної обробки матеріалів; правила оформлення польових матеріалів; нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера в гідрографічній службі не менше 5 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

НАЧАЛЬНИК ДОКУ (ДОКМЕЙСТЕР)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю суднопідйомної споруди (плавдоку). Забезпечує безперебійну його роботу для виконання докування суден. Організовує проведення усіх підготовчих робіт з підйому та спуску суден з доку. Контролює безпечний хід робіт по заведенню суден у док, їх центруванню, установленню на кільблоки, кріпленню. Забезпечує належну роботу всіх механізмів та вузлів доку, технічно справний стан та безпечну експлуатацію підйомно-транспортних засобів на доці. Здійснює контроль за підготовчими роботами на доці до його занурення і спуску суден з доку. Перевіряє правильність установки кліток і кільблоків згідно з кресленнями, міцність їх закріплення на стапель-палубі доку, якість матеріалів, з яких зроблені клітки та кільблоки. Забезпечує максимальне використання площі доку. Сприяє скороченню строків докування суден. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів доку. Забезпечує надійне збереження комплектуючих деталей і вузлів, якірних, буксирних та стопорних кранових улаштувань доку. Складає ремонтну відомість доку з корпусної частини у встановлений термін з метою визначення обсягів ремонтних робіт і матеріальних витрат. Готує док до ремонту. Контролює та здійснює нагляд за ходом і якістю ремонтних робіт доку, що виконуються цехами і дільницями заводу. Керує ремонтом доку, який виконується палубною командою. Організовує своєчасне пред'явлення доку до огляду Регістра судноплавства України або іншого класифікаційного товариства. Забезпечує справний стан огороджень, переходів, мостів (апарелей), площадок. Своєчасне вживає заходів для запобігання аварій суден, які стоять у доці. Забезпечує установку щитів з рятувальними засобами на доці, їх справність. Керує аварійно-рятувальними роботами, що проводяться на доці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків. Забезпечує комплектність і збереження протипожежного майна, навчання екіпажу доку правилам боротьби з пожежами і складання розкладу з пожежної тривоги. Планує і організовує роботу із забезпечення безпечних умов праці на доці, контролює виконання вимог охорони праці. Розробляє пропозиції з поліпшення умов праці працівників доку. Організовує та координує діяльність змінних докмейстерів з забезпечення безаварійної роботи доку та безпечної стоянки суден у ньому. Вживає заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, не допускає його забруднення з вини працівників доку.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту суднопідйомних споруд, з питань організації робіт на плавдоках; правила докування суден; положення про ремонт суден на заводах морського флоту; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; Правила технічної експлуатації суднопідйомних споруд; порядок проведення ремонтних робіт плавдоку; складання ремонтних відомостей; обладнання доку, правила його експлуатації; матеріальну частину доку; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ) тощо; етику професійних відносин; нормативні акти стосовно захисту навколишнього природного середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в області технічної експлуатації суднопідйомних споруд: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

{Розділ "Керівники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК (ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з узагальнених проблем у галузі перспективного розвитку водного транспорту й моніторингу водного навколишнього середовища згідно з планами науково-дослідних робіт у державних, регіональних і відомчих науково-технічних програмах, бере безпосередню участь у їх виконанні. Формує нові напрями досліджень, виробляє теоретичне обґрунтування кінцевої мети та очікуваних результатів, робочу гіпотезу, методи й засоби отримання науково-технічних рішень. Розробляє проекти перспективних і річних планів фундаментальних і прикладних досліджень та інших робіт за видами своєї діяльності. Координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у виконанні спільних робіт. Забезпечує наукове керівництво впровадженням результатів досліджень. Організовує й безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Узагальнює результати теоретичних та експериментальних досліджень (власних та отриманих під його науковим керівництвом). Забезпечує виконання наукових розробок з урахуванням матеріалів вітчизняних та світових досліджень, готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, а також довідників, посібників, методичних вказівок, рекомендацій для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Веде популяризацію і пропаганду наукових досягнень. Обґрунтовує доцільність та організовує наукові дискусії за напрямами наукової діяльності. Бере участь в організації підвищення кваліфікації наукових працівників, підготовки їх в аспірантурі за спеціальностями відповідного профілю. Координує наукові дослідження в галузі розвитку водного транспорту та моніторингу водного навколишнього середовища з близькими за спеціалізацією установами в Україні.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту; міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) стосовно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми в галузі розвитку водного транспорту і моніторингу водного навколишнього середовища, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні і за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; основи наукової організації праці; сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах, впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; чинні системи оплати праці й форми матеріального та морального заохочення; економіку; нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора наук. Наявність визначних праць з відповідного напряму наукової діяльності або дипломів на відкриття авторських свідоцтв на винаходи, а також реалізованих на практиці результатів наукових досліджень.

2. ДИСПЕТЧЕР З ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне регулювання роботи флоту та контролює виконання суднами графіків руху, добових виробничих завдань і планів перевезення вантажів, інших виробничо-фінансових показників. Контролює забезпеченість суден необхідними матеріалами, а також транспортними засобами для доставляння до портів готової продукції. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу та залучає до ліквідації цих порушень інші відділи та служби підприємства. Здійснює заходи щодо виконання встановлених завдань та робіт з установленими режимами та графіками. Виконує доручення начальника служби перевезень та руху (служби експлуатації) та головного диспетчера. Веде диспетчерські журнали, складає щоденні зведення про дислокацію суден і роботу флоту, передає їх керівництву та в разі необхідності - органу управління вищого рівня. Забезпечує безаварійну роботу флоту в межах професійних обов'язків. Своєчасно інформує судна про штормові попередження та вживає заходів щодо надання допомоги суднам, що потерпають від лиха. Підтримує постійний зв'язок із портовими, санітарними, прикордонними та іншими організаціями в період приходу в порт та відходу з порту суден. Керує роботою операторів та змінних диспетчерів диспетчерської служби руху флоту й контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; економіку та експлуатацію флоту; організацію перевезень вантажів; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; особливості регіонів, у яких працює флот; правила перевезення вантажів; основні положення Кодексу торговельного мореплавства України, стосовно експлуатаційної діяльності флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з управлінням транспортним процесом, - не менше 1 року.

3. ЕКСПЕРТ МОРСЬКИЙ
(СЮРВЕЙЄРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВАНТАЖЕМ)

Завдання та обов'язки. Здійснює огляди вантажів різноманітних найменувань і категорій з метою експертного оцінювання та виконує сюрвейєрські роботи. Надає консультаційну допомогу щодо забезпечення повного зберігання вантажу та запобігання його пошкодження під час перевезення та виконання перевантажувальних робіт. Розробляє й надає рекомендації щодо запобігання подальших втрат вантажу, сприяє мінімізації збитків, що вже сталися. Обробляє замовлення клієнтів на виконання сюрвейєрських робіт. Здійснює інформаційне обслуговування замовників. Готує необхідне устаткування та належні документи для майбутніх інспекцій. Розслідує події або аварії, що пов'язані з пошкодженням або втратою вантажу. Виконує фотографування й відеозйомку об'єктів, які обстежуються під час сюрвейєрського огляду. Представляє замовника у вантажних та інших претензійних актах. Бере участь у вирішенні спірних питань щодо захисту інтересів власників (замовників) під час будь-яких конфліктів та позовів, пов'язаних Із пошкодженням вантажу, втратою або нестачею вантажу в процесі перевезення й перевантаження. Виконує вантажний сюрвей, до якого входять сюрвей до навантаження або після вивантаження, сюрвей контролю укладання і розміщення вантажу до початку розвантажування, сюрвей вантажних операцій та сюрвей пошкоджень. Здійснює інспекцію кількості вантажу, під час якої виконує розрахунок кількості вантажу за осадкою судна і незаповненої частини вантажних танків (трюмів). Перевіряє кількість вантажу згідно із сертифікатами кількості і якості виробника, транспортними накладними, приймальними актами порту. Контролює процес зважування, тальманський облік, маркшейдерські вимірювання та розрахунки, підтверджує показання ваг, лічильників, рівневимірювачів тощо. Здійснює інспекцію якості, до якої входить інспекція придатності вантажних приміщень для зберігання й перевезення вантажу. Обстежує докладно стан вантажів перед навантаженням з метою виявлення їх відповідності тому, що вказали в коносаментах. Організовує і веде безперервне спостереження за вантажними операціями. Стежить за виконанням вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перевантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу. Організовує відбір, упакування, транспортування й збереження проб вантажів, забезпечує проведення хімічних аналізів та фізичних випробувань для визначення їх якості. Перевіряє якісні показники вантажу згідно із сертифікатами кількості і якості виробника. Веде встановлену технічну документацію. Підготовлює звіти про причини пошкоджень та ступені шкоди. Оформлює остаточні звіти та необхідну фінансову документацію щодо виконаних робіт. Видає сертифікати за результатами сюрвейєрських робіт. Виконує всі види сюрвейєрських робіт згідно з замовленням судновласника, вантажовласника, вантажоодержувача, фрахтувальника, страхувальника або інших зацікавлених сторін.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виконання сюрвейєрських робіт; основні види сюрвейєрських робіт; правила проведення попереднавантажувальних та інших інспекцій; операції в міжнародних банківських розрахунках, їх документальне оформлення; Кодекс торговельного мореплавства України; основні положення морського права; основи морського страхування й арбітражу; Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс", умови проформ чартерів; договір купівлі-продажу та договір морського перевезення вантажу; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо; національні й міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного перевантаження, розміщення, кріплення, перевезення та зберігання вантажів; класифікацію вантажів та їх властивості; види тари та упаковки; види маркування українською та іноземною мовами; види транспортної небезпеки вантажів, класифікацію небезпечних вантажів, технологію їх перевезення; правила перевезення і перевантаження важковагових та довгомірних вантажів; специфіку навантаження, кріплення, перевезення та вивантаження на спеціалізованих суднах; перевантажувальне устаткування морських портів і його характеристики; організацію та технологію виконання вантажно-розвантажувальних робіт; технічні норми та правила завантаження транспортних засобів; розрахунок кількості вантажу за осадкою судна та методи розрахунків кількості вантажу на танкерах і газовозах; способи перевірки люкових закриттів і горловин відсіків на водонепроникність; методику визначення якості вантажу; правила відбору проб вантажів та їх упакування, реєстрації, транспортування чи зберігання; устаткування, прилади, інвентар, що застосовується; комп'ютерну техніку й інформатику; типові програми виконання сюрвейєрських робіт для різноманітних видів вантажів; порядок укладання договорів; форми та правила оформлення вантажних і транспортних документів, комерційних актів і актів загальної форми; вимоги до складання сюрвейєрських звітів і видання сертифікатів; будову вантажних приміщень транспортних засобів; визначення і розрахунок водотоннажності та посадки судна; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів; правила та керівні документи з питань охорони навколишнього природного середовища; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з організацією перевезення вантажів або технічною експлуатацією перевантажувальної техніки, - не менше 2 років. Наявність сертифікату компетенції.

4. ЕКСПЕРТ МОРСЬКИЙ
(СЮРВЕЙЄРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН)

Завдання та обов'язки. Здійснює сюрвейєрське обслуговування суден, що знаходяться в експлуатації, будуються, ремонтуються та переобладнуються, а також суднових механізмів та обладнання. Виконує огляд пошкоджень та стану судна з метою страхування, у разі його продажу, купівлі або здачі в оренду згідно із замовленням судновласника, фрахтувальника, страхувальника або інших зацікавлених сторін. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна. Оформляє за результатами оглядів документацію про технічний стан суден і надає пропозиції судновласникам. Бере участь у розслідуванні аварій для визначення природи, розмірів і причин втрат або пошкоджень з метою запобігання подібних ситуацій в майбутньому, обсягів ремонту або необхідної компенсації і встановленні відповідальності винної сторони. Оформлює замовникам відповідну встановлену технічну документацію та рахунки за виконані роботи з сюрвейєрського обслуговування суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виконання сюрвейєрських оглядів; правила і нормативні документи Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; основні положення морського права; основи морського страхування й арбітражу; умови проформ чартерів та договір купівлі-продажу; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС) тощо; теорію будови суден, технологію його побудови та ремонту, методи оцінки технічного стану, надійності корпусу судна та довговічності суднових технічних засобів; англійську мову (морську специфіку); правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією в галузі морського транспорту - не менше 2 років. Наявність сертифікату компетенції.

5. ЕКСПЕРТ МОРСЬКИЙ
(ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ГІДРОТЕХНІЧНИМИ СПОРУДАМИ)

Завдання та обов'язки. Здійснює огляди гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів з метою оцінки їх технічного стану, визначення експлуатаційних обмежень, придатності до експлуатації та можливості державної реєстрації. Вивчає у разі необхідності технічну проектну та виконавчу документацію щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Здійснює перевірку за результатами технічного контролю їх відповідності до вимог чинних нормативних документів. Складає за результатами технічних оглядів експертні висновки. Виконує державну реєстрацію гідротехнічних споруд і веде Реєстр гідротехнічних споруд. Видає та анулює відповідні документи за результатами наглядової діяльності. Надає консультаційну допомогу щодо проектування, будування, проведення випробувань, експлуатації, реконструкції та ремонту гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Бере участь у погодженні нормативних документів з експлуатації і підтримання в працездатному стані гідротехнічних споруд на піднаглядних об'єктах. Здійснює контроль за дотриманням експлуатаційними організаціями норм і правил, які регламентують безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд. Розробляє та надає рекомендації щодо експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, облаштування судноплавних шляхів, мінімізації ризиків і збитків, що вже сталися. Бере участь у розслідуванні обставин, пов'язаних із пошкодженням гідротехнічних споруд. Додержується професійної етики під час з'ясування обставин і причин нанесення збитків власнику гідротехнічних споруд.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, з нагляду за їх технічним станом; акти міжнародного права стосовно напряму діяльності; види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану; технології ведення технічного нагляду; класифікацію гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів за типами та призначенням; особливості нагляду за різними типами гідротехнічних споруд; основні показники технічного стану елементів споруд; правила проведення промірних робіт на судноплавних шляхах та в акваторіях портів; правила складання технічної документації щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів; формування та ведення Реєстру гідротехнічних споруд; організацію та методи проведення випробувань, обстежень, експертиз; методи використання технічних засобів реєстрування інформації; процедури встановлення розмірів збитків і заподіяної шкоди гідротехнічним спорудам, методи визначення їх вартості; форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічного огляду; навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на водних шляхах; методи складання та правила коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; основи цивільного та морського права; основи морського страхування; порядок укладання договорів; форми звітної документації та обліку, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, - не менше 2 років. Наявність свідоцтва компетенції.

6. ІНЖЕНЕР З БОРОТЬБИ З АВАРІЙНИМИ РОЗЛИВАМИ НАФТИ Й НАФТОПРОДУКТІВ У МОРІ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням робіт із боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації з проблеми ліквідації розливів нафти й нафтопродуктів у морі. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів підрозділів до виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі. Бере участь у проведенні навчання щодо ліквідації розливів нафти, проводить теоретичні заняття. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність підрозділів для виконання робіт з ліквідації аварійних розливів нафти і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання робіт. Інформує керівництво про хід робіт із ліквідації аварійних розливів нафти. Оформлює звітну та технічну документацію. Бере участь у розробленні заходів та рекомендацій із проведення операцій щодо ліквідації розливів нафти. Узагальнює досвід проведення робіт з ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології робіт. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій із перспективного розвитку технічної оснащеності підрозділів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами; організацію й проведення робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; технічні характеристики спеціальних систем і устаткування, пристроїв, що використовуються під час виконання робіт із ліквідації розливів нафти; положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища тощо; організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці під час виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії - не менше 2 років.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії - не менше 2 років.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі - не менше 1 року.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. ІНЖЕНЕР З ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Бере участь у підготовці технічних завдань для розроблення технології та методів проведення підводно-технічних робіт. Здійснює контроль за своєчасним укладанням та виконанням договорів, підготовкою проектно-кошторисної документації на проведення підводно-технічних робіт щодо конкретних об'єктів. Розробляє місячні виробничі програми та змінно-добові завдання щодо закріпленої ділянки робіт. Організовує технічне керівництво підводно-технічними роботами. Контролює виконання графіків, технічних нормативів, термінів проведення підводно-технічних робіт. Забезпечує оптимальне завантаження плавзасобам та водолазним станціям. Визначає необхідність та коригує річні заявки на технічні засоби, обладнання, матеріали та інструменти. Контролює організацію та дотримання технології робіт на об'єктах підводно-технічних робіт. Складає та в установлені строки подає звітну та технічну документацію з виробничої діяльності на об'єктах.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування підводно-технічних робіт; основи планування та обліку підводно-технічних робіт; основи технології проведення підводно-технічних робіт; основні технічні характеристики устаткування, спорядження та технічних засобів, що застосовуються під час проведення підводно-технічних робіт; правила та норми охорони праці під час виконання підводно-технічних робіт; основи водолазної справи; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт I категорії - не менше 2 років.

Інженер з підводно-технічних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт II категорії - не менше 2 років.

Інженер з підводно-технічних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт - не менше 1 року.

Інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР ГРУПОВИЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво роботою групи суден із виконання ними виробничих завдань, планів перевезень вантажів та фінансових показників. Забезпечує виконання графіків роботи закріпленої за ним групи суден, здійснює систематичний контроль за їх рухом та ходом вантажних операцій. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під вантажними операціями в портах та порушення графіків або розкладів їх руху, а також із раціонального використання вантажопідйомності та вантажомісткості суден. Бере участь у складанні поточних графіків роботи закріпленої групи суден, а також графіків їх виведення із експлуатації для ремонту. Бере участь у забезпеченні підготовки екіпажів суден до рейсів та виконання ними рейсових завдань. Інформує порт, управління флоту, агентства та інші зацікавлені організації про підхід суден із метою своєчасного забезпечення їх вантажами, матеріально-технічним та іншими видами постачання. Здійснює облік та складання встановленої звітності з виконання виробничих завдань плану перевезення вантажів та встановлених фінансових показників суднами групи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації морського транспорту; основи технологічного процесу оброблення суден у морських портах та правила перевезення вантажів і пасажирів, їх техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики; комерційну експлуатацію флоту; умови виконання чартерних рейсів, контрактів та договорів; основи судноводіння; основи обчислювальної техніки й методи її застосування на морському транспорті; основи економіки, організації праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера з флоту - не менше 3 років.

9. МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
(ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Виконує наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) тем під керівництвом відповідального виконавця згідно із затвердженими методиками. Бере участь у розвідувальних дослідженнях, у проведенні експериментів, здійснює спостереження та вимірювання, описує їх і формулює висновки. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень. Самостійно вирішує нескладні теоретичні питання, розробляє методику експериментів. Складає наукові звіти (розділи звітів) за розділами (етапами, завданнями) робіт. Бере участь у підготовці науково-технічної документації за результатами виконаних досліджень. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах. Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно досліджень та розробок, що виконуються; мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень; методи і засоби організації розробок; сучасні технології їх проведення; основні напрями розвитку водного транспорту; основи економіки та наукової організації праці; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

10. НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
(ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Виконує науково-технічні дослідження та роботи з тематики розвитку водного транспорту, які спрямовані на розробку нової техніки і технології, за окремими розділами (етапами) тем як відповідальний виконавець або спільно з науковим керівником. Здійснює складні експерименти та спостереження, збирання, оброблення, аналіз та узагальнення використаних вихідних даних, результатів експериментів та спостережень. Вивчає, аналізує й узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень. Бере участь у підготовці технічних завдань, програм досліджень, планів науково-дослідних розробок. Складає наукові звіти за розділами робіт, які були йому доручені. Бере участь у підготовці науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень. Здійснює розрахунки економічної ефективності впровадження виконаних розробок. Узагальнює отримані результати й готує їх до друку у вигляді статей, нормативних та методичних видань.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно напрямів наукових досліджень та розробок, що проводяться; перспективні тенденції розвитку водного транспорту; мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень у країні та за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень; економіку, основи наукової організації праці; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією молодшого наукового співробітника відповідного напряму наукової діяльності - не менше 3 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи.

11. ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
(ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Здійснює наукове керівництво і бере безпосередню участь у проведенні досліджень з окремих проблем (тем) у галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту, моніторингу водного навколишнього середовища. Очолює групу працівників, які виконують науково-дослідні роботи, або є відповідальними виконавцями окремих завдань науково-технічних програм. Обґрунтовує напрями нових досліджень та розробок, способи їх проведення. Розробляє методи й засоби отримання науково-технічних рішень, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та розробок, організовує їх впровадження. Забезпечує надання методичної допомоги організаціям, що здійснюють практичну реалізацію науково-дослідних робіт. Здійснює наукове керівництво складанням програм робіт. Координує діяльність співвиконавців під час виконання робіт з іншими організаціями. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів. Узагальнює отримані результати досліджень і розробок та готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Бере участь у дискусіях з наукових питань, здійснює популяризацію і пропаганду результатів наукових досліджень. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових співробітників.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту; міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми в галузі розвитку морського та річкового транспорту, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні та за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; порядок укладання та виконання договорів; основи наукової організації праці; сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах і впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; економіку; нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого наукового співробітника - не менше 5 років. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності, визначених проектів і розробок або авторських свідоцтв на винаходи.

12. СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
(ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Здійснює наукове керівництво та є відповідальним виконавцем окремих наукових тем або розділів тем, що реалізують виконання проблем найбільш складних прикладних досліджень в галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту. Формує мету і завдання досліджень, робочу гіпотезу, методи і засоби отримання науково-технічних рішень, визначає потребу в матеріальних ресурсах для виконання теми. Розробляє технічні завдання, програми досліджень, плани науково-дослідних розробок, кошторис витрат з їх техніко-економічним обґрунтуванням. Здійснює аналіз і наукове узагальнення вихідних даних, результатів експериментів і спостережень. Визначає завдання для окремих виконавців теми, перевіряє достовірність отриманих ними результатів. Звітує про виконання теми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно зі встановленими термінами. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Узагальнює отримані результати і готує їх до друку у вигляді наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Бере участь в апробаціях наукових розробок у виробничих умовах, сприяє впровадженню результатів досліджень. Здійснює популяризацію та пропаганду нових досягнень у галузі розвитку водного транспорту. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових працівників.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються; перспективи, вітчизняні та світові тенденції розвитку водного транспорту; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми і наукову інформацію з тематики досліджень, сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; економіку; основи наукової організації праці, сучасні методи планування наукових досліджень; порядок організації та проведення апробацій розробок і впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення науково-технічної документації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією наукового співробітника - не менше 5 років. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності або авторських свідоцтв на винаходи. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи.

13. СУПЕРІНТЕНДАНТ

Завдання та обов'язки. Контролює знання та дотримання судновими екіпажами чинних правил та нормативних документів, які регламентують службу на суднах морського флоту, а також чинних наказів, положень, інструкцій, правил технічної експлуатації флоту. Перевіряє технічний стан суднового устаткування та догляд за ним із боку екіпажів, надає допомогу під час проведення ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт силами екіпажів, працівниками судноремонтних заводів. Складає ремонтні відомості перед постановкою суден на ремонт із метою визначення обсягів ремонтних робіт і матеріальних витрат. Веде облік обсягів виконаних робіт під час судноремонту й несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт. Контролює забезпечення суден технічною документацією, запасними частинами та іншим матеріально-технічним постачанням. Перевіряє правильність ведення та зберігання суднової технічної документації, складання та виконання графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового устаткування. Перевіряє усунення раніше виявлених недоліків технічного стану та технічної експлуатації суден. Виявляє конструктивні недоліки та причини відмови суднового устаткування, розробляє заходи щодо їх усунення. Контролює проведення технічного навчання на суднах. Надає допомогу екіпажам суден в опануванні новою технікою та засобами малої механізації, упровадженні передових методів технічної експлуатації, ремонті суднового устаткування. Контролює налагодження суднового устаткування з метою забезпечення найефективнішої його роботи, зниження витрат пального та мастил, зменшення спрацювання, підвищення надійності. Організовує роботу з підготовки та своєчасного пред'явлення суден до огляду класифікаційним товариством. Бере участь у складанні планів проведення інспекторських оглядів та роботі інспекторських комісій на суднах, розборі аварій, аналізі їх причин та виробленні заходів щодо їх запобігання, прийманні суден у експлуатацію після будування та ремонту. Їх випробуваннях, налагодженні та регулюванні устаткування, комплектуванні машинних команд.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту флоту, суднових технічних засобів; технічну експлуатацію, обслуговування та ремонт флоту; виробничі потужності судноремонтних підприємств; техніко-експлуатаційні характеристики, призначення та режими роботи силової енергетичної установки, суднового устаткування, систем, механізмів; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, що він обслуговує; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; порядок проведення дефекації й визначення обсягів і термінів ремонту суден; методи оцінки технічного стану, надійності корпусу та довговічності суднової техніки; складання ремонтних відомостей; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з технічною експлуатацією та ремонтом суднового устаткування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 4 років.

ФАХІВЦІ

1. АГЕНТ МОРСЬКИЙ

Завдання та обов'язки. Своєчасно виконує всі приписи та дії, пов'язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна з порту. Інформує порт та інші зацікавлені організації про прихід судна, цілі заходу та умови його оброблення. Знайомить капітана судна з портовими постановами та правилами, допомагає у налагодженні контактів із службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади, в організації обслуговування судна в порту. Організовує надання буксирів, причалів, катерів тощо. Виконує функції супервайзера, бере участь у складанні вантажного плану, контролює або проводить розрахунок остійності судна. Організовує у разі необхідності сюрвейєрські огляди, виконання ремонтних робіт на судні. Сприяє швидкому виконанню вантажно-розвантажувальних робіт на судні. Оформлює митні документи та документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника, що виникають із договору перевезення. Сплачує за розпорядженням судновласника й капітана судна суми, пов'язані з перебуванням у порту. Залучає вантажі для морських ліній. Здійснює збір фрахту, експедирування вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника або іншого довірителя. Виступає від імені вантажовласника, а також договірною стороною учасників перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. Організовує забезпечення судна водою, пальним та іншим постачанням. Організовує надання своєчасної медичної допомоги членам суднового екіпажу та пасажирам. Виконує доручення судновласника або капітана, у тому числі бере участь в оформленні заяв про морський протест та інші документи. Веде встановлену документацію відповідно до звичайної практики морського агентування.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються морського агентування суден; положення Кодексу торговельного мореплавства України; основи морського права; умови виконання чартерних рейсів; Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс"; "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів"; положення Митного кодексу України; нормативні акти, що стосуються діяльності, комерційної експлуатації та обслуговування флоту; обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту, правила перевезення вантажів на суднах; будову судна; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів; основи економіки; організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі комерційної експлуатації морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

2. АДМІНІСТРАТОР ПАСАЖИРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує інформаційно-довідкову роботу на пасажирському судні та ведення документації, пов'язаної із перебуванням на борту пасажирів та їх обслуговуванням. Бере участь в організації посадки й висадки пасажирів, а також розміщенні їх на судні. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Виконує обходи пасажирських приміщень, контролює роботу бортпровідників. Забезпечує чистоту й порядок у пасажирських приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Стежить за протипожежною безпекою в пасажирських приміщеннях. Несе вахту в бюро інформації згідно із затвердженим графіком. Консультує пасажирів із питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання й ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням пасажирів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Інформує пасажирів за допомогою суднової радіомережі про основні відомості щодо судна та культурно-масові заходи, що проводяться на ньому, про визначні місця, які проходить судно, а також про наявність кореспонденції на ім'я пасажирів та інші повідомлення. Виконує обов'язки помічника капітана з пасажирської частини в разі його відсутності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації обслуговування пасажирів на пасажирських суднах; вимоги Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) щодо персоналу пасажирських суден; асортимент послуг, що пропонуються на судні; основні знання про будову, обладнання, розташування приміщень пасажирського судна; місця розташування рятувальних засобів; основні дії в надзвичайних ситуаціях, інструкції на випадок аварії щодо керування евакуацією пасажирів; обов'язки бортпровідників та режим їх роботи; англійську мову на рівні вільного володіння побутовою та спеціальною тематикою, а також мову, що відповідає основному контингенту пасажирів у конкретному рейсі; основи етики й психології; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з адмініструванням, - не менше 1 року.

3. БАГЕРМЕЙСТЕР

Завдання та обов'язки. Керує днопоглиблювальними роботами, під час виконання яких йому оперативно підпорядковуються судна, що входять до складу землечерпального каравану. Керує операціями під час озброєння та роззброєння земснаряда, установлення та знімання його на робочій дільниці під час проведення днопоглиблювальних робіт. Одержує зі служби шляху план проведення робіт на даному об'єкті. Перевіряє готовність дільниці до виконання днопоглиблювальних робіт та вводить відповідну інформацію в комп'ютер. Керує підготовкою до роботи земснаряда, ґрунтовідвізних шаланд та допоміжних суден. Забезпечує готовність до роботи суднових та палубних механізмів, наявність необхідної кількості ланцюгів, тросів та допоміжних скоб. Забезпечує наявність запасних частин, такелажу, інструментів, пристроїв, достатньої кількості якорів. Стежить за правильним опусканням рами земснаряда відповідно до заданих глибин та габаритів, змінами горизонту води, за чистотою виробки та проведенням контрольних промірів після роботи кожної вахти. Веде нагляд за станом спецпристроїв земснаряда та вживає заходів для своєчасного запобігання аварій та простоїв. Розробляє оптимальний режим роботи земснаряда. Узгоджує пропускання суден із роботою земснаряда, своєчасно перекладаючи та заводячи якір з урахуванням метеорологічних умов. Веде нагляд за глибинами виробки та вживає заходів для досягнення мінімального випадання ґрунту. Стежить за точним виконанням графіка руху шаланд, передбаченого планом проведення робіт. Регулює підхід та відхід шаланд, контролює розвантаження шаланд у встановлених місцях звалища. Контролює роботу рефулерного пристрою, стежить за з'єднанням і правильним розташуванням трубопроводів та укладанням регульованого ґрунту. Керує процесом видобування, вивезення ґрунту й організацією роботи під час стоянок. Веде повахтове планування, контролює виконання робіт. Складає щодобові рапорти та інструктує помічників.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань технічного стану та обладнання суден днопоглиблювального флоту; технічні інструкції з проведення морських днопоглиблювальних робіт; "Правила технічної експлуатації морських суден. Робочі пристрої днопоглиблювальні"; основи економіки, управління та організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи - не менше 2 років.

4. БАГЕРМЕЙСТЕР-НАСТАВНИК

Завдання та обов'язки. Інструктує капітанів суден із питань, пов'язаних із плаванням та роботою суден днопоглиблювального флоту. Здійснює перевірку знань судноводійського складу суден, судноводіїв, які щойно прийняті на роботу. Подає пропозиції щодо висування на вищі посади, заохочення та покарання судноводіїв. Веде роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів командного та рядового складу, із проведення професійного й технічного навчання та підвищення загальної культури судноводіння. Проводить інспекторські огляди суден. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог щодо штурманської частини, аварійно-рятувального та протипожежного постачання суден. Здійснює контроль за справною дією радіолокаційного устаткування, якірного, рульового та швартовного обладнання. Контролює виконання вимог з охорони природного навколишнього середовища. Перевіряє необхідність та забезпеченість суден навігаційними посібниками й приладами, навігаційним інструментом, гідрометеорологічними приладами та іншим штурманським постачанням. Контролює дотримання судноводійським складом суден наказів, інструкцій та постанов із питань судноводіння. Розробляє та впроваджує заходи з усунення недоліків в організації служби судноводіння на суднах. Контролює технічний санітарний стан суден. Проводить розслідування, аналіз та робить висновки щодо аварій та морських подій на флоті. Бере участь у реалізації заходів щодо запобігання аварійності на технічних дільницях та земкараванах. Перевіряє на суднах правильність прокладення курсу, обчислення та контролю шляху судна. Контролює організацію гідрометеоспостереження на суднах. Виконує девіаційні та радіодевіаційні роботи на суднах. Регулярно ознайомлюється із сучасними досягненнями в галузі судноводіння та сприяє широкому розповсюдженню цих знань серед судноводійського складу. Здійснює контроль та надає допомогу в організації роботи з охорони праці на суднах закріпленої групи.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи, що визначають перспективний розвиток днопоглиблювального флоту, безпеку мореплавання; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; статути, правила та положення, що регламентують роботу земснарядів; судноводіння; правила технічної експлуатації днопоглиблювального флоту; організацію рятувальних операцій та порядок оформлення документів про рятувальні події на морі; основні матеріали, які регламентують міжнародну організацію радіозв'язку на морі; морське право; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана на морських суднах - не менше 5 років (у тому числі за професією багермейстера - не менше 2 років).

5. ДРУГИЙ МЕХАНІК (СУДНОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну експлуатацію та безпечне технічне обслуговування таких груп устаткування та обладнання: головної енергетичної установки, аварійних двигунів та допоміжних систем; валопроводів, дейдвудного обладнання, рушіїв, механічної частини рульового обладнання; вантажного устаткування та палубних механізмів; суднових технічних засобів пожежогасіння, протипожежного та аварійно-рятувального устаткування силової енергетичної установки; баластних, водовідливних та масляних систем із технічними засобами; засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів у встановлених межах свого відання. Здійснює безпосереднє керівництво пуском і зупинкою головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, враховуючи пов'язані з ними системи. Проводить випробування вантажних приміщень. та систем. Здійснює керування паливними та баластними операціями, забезпечуючи безаварійну експлуатацію механізмів, систем, насосів та трубопроводів. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та устаткування судна. Планує виконання робіт та веде встановлену технічну документацію. Керує ремонтно-профілактичними роботами механічної частини. Забезпечує експлуатацію та технічне обслуговування електричного устаткування та електронного обладнання, враховуючи діагностику несправностей. Засовує причини несправностей у роботі суднових механізмів та усуває виявлені дефекти із залученням суднових спеціалістів. Особисто стежить за закриттям циліндрів головних двигунів, корпусів турбін та інших головних механізмів, а також за їх прокручуванням та пробними пусками. Складає заявки та ремонтні відомості в межах свого відання. Контролює якість ремонту технічних засобів, який виконується береговими та судновими працівниками. Забезпечує прийняття та облік змінних запасних частин, інвентарю, матеріалів, мастил та води для потреб силової енергетичної установки. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до виконання рейсу. Керує аварійною групою в надзвичайних та аварійних ситуаціях. Забезпечує технічне обслуговування рефрижераторної установки та кондиціонерів у разі відсутності в штаті рефрижераторного механіка. Несе стоянкові та ходові вахти, заміняє в разі необхідності старшого механіка.

Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, інструкції та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових технічних засобів та систем; будову суднових двигунів внутрішнього згоряння, суднових паросилових установок, суднових газових турбін та рефрижераторних установок, інструкції з їх експлуатації та ремонту; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; будову та дію суднових технічних засобів пожежогасіння; теорію суднових машин та механізмів і забезпечення живучості судна; заходи для збереження осадки та остійності судна; методи боротьби із затопленням відсіків; правила та інструкції судновласника; умови контракту; аварійно-рятувальну справу; основи економіки, організації праці та управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги.

- У разі роботи на судні з головною енергетичною установкою потужністю від 3000 кВт і більше.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка другого розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю до 750 кВт - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на судні з головною енергетичною установкою потужністю до 3000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка третього розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 5 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

6. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК (СУДНОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу та справний технічний стан електричної гребної установки (на електроходах), суднової електростанції, електричних мереж, розподільчих пристроїв, електричної частини електроприводних механізмів, устаткування, засобів автоматизації та контролю, джерел живлення технічних засобів судноводіння, суднової телефонної станції, систем сигналізації, а також інших електромеханічних засобів. Складає план робіт суднового електроустаткування, ремонтні відомості електричної частини. Контролює якість робіт на судновому електроустаткуванні, які виконуються береговими та судновими спеціалістами. Керує ремонтно-профілактичними роботами суднового електроустаткування та засобів автоматики. Пред'являє електроустаткування, засоби автоматизації та керування судном органам технічного нагляду. Контролює роботу електроустаткування суднових вантажних засобів під час вантажних операцій. Здійснює технічне обслуговування електронної апаратури електронавігаційних приладів. Стежить за джерелами їх живлення. Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до рейсу. Здійснює складання заявок, приймання та облік змінних запасних частин та матеріально-технічного постачання електричної частини. Веде встановлену технічну документацію суднового електроустаткування. Контролює відповідність напруги, що подається з берега, параметрам суднової мережі в умовах заводського ремонту судна. Перевіряє заземлення корпусу судна під час поставлення судна в док. Несе вахту згідно із судновим розкладом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються обслуговування й ремонту електротехнічного устаткування; правила технічної експлуатації флоту; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; єдині графіки проведення технічних оглядів і профілактик, правила обслуговування й ремонту суднового електроустаткування, засобів суднової автоматики; будову й принцип дії електроенергетичного устаткування суден; суднову електроавтоматику; правила електробезпеки з виконанням ремонтно-профілактичних робіт; основи організації праці й економіки; аварійно-рятувальну справу; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший електромеханік (судновий). Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом або кваліфікаційне свідоцтво електромеханіка першого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою електромеханіка з дипломом електромеханіка другого розряду на самохідних суднах - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на судні з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт.

Старший електромеханік (судновий). Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом або кваліфікаційне свідоцтво електромеханіка другого розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою другого електромеханіка на самохідних суднах загальною потужністю до 3000 кВт - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

Другий електромеханік (судновий). Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом або кваліфікаційне свідоцтво електромеханіка другого розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою електромеханіка з дипломом електромеханіка третього класу на самохідних суднах - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на судні з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт.

Другий електромеханік (судновий). Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом або кваліфікаційне свідоцтво електромеханіка третього розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою електромеханіка (вахтового механіка) на самохідних суднах відповідної потужності - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

Електромеханік (судновий). Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Диплом або кваліфікаційне свідоцтво електромеханіка третього класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на самохідних суднах з виконанням обов'язків з обслуговування суднового електрообладнання під керівництвом електромеханіка (вахтового механіка) - не менше 0,5 року; стаж роботи з ремонту суднового електрообладнання - не менше 0,5 року або виробнича практика відповідно до планів морських навчальних закладів. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 6 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

7. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ГРУПОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН

Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання в безпечному справному стані електроустаткування перевантажувальної техніки шляхом проведення регулярних оглядів, здійснення профілактичного обслуговування й ремонту. Керує роботою берегових електротехнічних пристроїв вантажного району. Забезпечує безперебійне постачання електроенергією берегових споживачів вантажного району, а в разі необхідності, суден, що стоять біля вантажного причалу. Здійснює контроль за витрачанням електроенергії, що споживається вантажним районом, розробляє й забезпечує заходи з її економії. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом електричної частини перевантажувальної техніки. Забезпечує своєчасне здавання на випробування й клеймування електровимірювальних приладів і захисних засобів. Здійснює технічний контроль за електричною частиною перевантажувальних машин та механізмів, які знаходяться в монтажі, бере участь у їх випробуванні та введенні в експлуатацію. Розробляє плани й графіки ремонту електроустаткування перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні. Аналізує показники використання електроустаткування перевантажувальної техніки, розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності його роботи. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників із безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт. Веде встановлену документацію, облік та звітність. Розробляє необхідні інструкції та положення. Складає заявки на постачання електроустаткування перевантажувальної техніки змінними та запасними частинами, матеріалами, здійснює контроль за їх витрачанням. Готує електричну частину перевантажувальних машин та механізмів до технічного огляду, проводить оперативні огляди. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації електроустаткування та електроінструменту, що не відповідає вимогам безпеки праці. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної експлуатації електроустаткування відповідно до вимог чинних норм і правил. Своєчасно організовує і бере участь у розслідуванні аварій та відмови роботи електроустаткування, а також нещасних випадків під час ураження електрострумом.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування; будову електроустаткування перевантажувальної техніки; графіки проведення технічних оглядів, профілактик; порядок проведення дефекації й визначення обсягів і термінів ремонту; єдину систему планово-запобіжного ремонту й раціональної експлуатації електроустаткування; правила безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт, усіх видів ремонту; правила користування електричною енергією; зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

8. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК-НАСТАВНИК

Завдання та обов'язки. Забезпечує контроль у закріпленій за ним групі суден за належним рівнем експлуатації, утриманням у справному стані суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням необхідного їх обслуговування. Контролює виконання судновими екіпажами чинних правил, наказів, положень, вимог нормативних та інших інструктивних документів технічної експлуатації електроустаткування суднових технічних засобів. Бере участь в інспекторських оглядах суден. Надає допомогу екіпажам суден з організації праці, налагодження та регулювання електроустаткування, у з'ясуванні конструктивних недоліків та причин несправностей у роботі електроустаткування й розроблення заходів щодо їх усунення. Розробляє заходи з продовження міжремонтних строків роботи та поліпшення збереження електроустаткування. Проводить аналіз чинних правил, нормативних документів та інструкцій обслуговування електроустаткування суднових технічних засобів, готує пропозиції щодо їх коригування. Надає допомогу екіпажам суден із вирішення технічних питань, що виникають під час проведення ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт. Контролює збереження та використання на суднах запасних частин та інших матеріалів. Стежить за своєчасним складанням графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового електроустаткування, контролює їх виконання. Консультує та контролює екіпажі суден із питань ведення технічної документації та складання ремонтних відомостей. Проводить перевірку знань електромеханіків, яких направлено для роботи на суднах. Бере участь у розслідуванні аварій суднових систем, пристроїв та механізмів, а також розробленні та впровадженні заходів щодо їх запобігання.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються технічної експлуатації та ремонту флоту, регламентують організацію суднової служби; правила класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, що він контролює; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; правила технічного обслуговування електроустаткування суден; виробничі потужності, технічні характеристики пристроїв та режими роботи електроустаткування суднових установок, систем та механізмів; технічну документацію обслуговування та ремонту суднового електротехнічного устаткування; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка (суднового) 1 класу на суднах - не менше 5 років.

9. ІНЖЕНЕР-ІНСПЕКТОР ІНСПЕКЦІЇ РЕГІСТРУ СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд за суднами й піднаглядними Регістру береговими об'єктами, що знаходяться в експлуатації, за будуванням, капітальним ремонтом та переобладнанням суден, суднових та берегових механізмів. Бере участь у розгляданні технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна та берегові об'єкти. Оформляє за результатами оглядів документацію щодо придатності до експлуатації суден та берегових об'єктів і надає приписи підприємствам, організаціям та приватним особам про усунення недоліків, виявлених під час огляду суден та піднаглядних Регістру берегових об'єктів. Забороняє роботу на суднах та берегових об'єктах за наявності неусунених дефектів та пошкоджень, що впливають на безпеку експлуатації. Бере участь у розслідуванні аварій та розробленні пропозицій щодо їх запобігання. Веде журнал зауважень та надає свої пропозиції щодо уточнення правил, норм та інструкцій Регістру. Оформлює підприємствам, організаціям та приватним особам відповідну технічну документацію та рахунки за виконані роботи з технічного нагляду за суднами та береговими об'єктами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань технічної експлуатації флоту та берегових об'єктів; положення про Регістр судноплавства України; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України; вимоги Міжнародної морської організації (ІМО) щодо конвенційного обладнання морських суден; Міжнародний Кодекс із керування безпечною експлуатацією суден; Конвенцію щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) з додатками та резолюціями ІМО; стандарти, норми витрат технічних матеріалів; теорію будови суден, технологію їх будування та ремонту; основи економіки; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-інспектора інспекції Регістру судноплавства України - не менше 3 років.

Інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога в судноремонтному виробництві: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

10. ІНСПЕКТОР ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО БЮРО (ВІДДІЛУ)

Завдання та обов'язки. Оформлює та видає дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що підтверджують кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні, спеціалістам плавскладу. Оформлює, видає, перепрописує, продовжує термін дії посвідчень особи моряка. Веде картотеку дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв моряка. Реєструє в журналі видавання дипломів, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень моряка. Відбирає посвідчення моряка та заяви до них та інші документи, що підлягають знищенню. Веде діловодство всіх видів документів.

Повинен знати: основи чинного законодавства; основні положення державної системи діловодства; вимоги міжнародних конвенцій щодо оформлення та видавання дипломів, посвідчень, кваліфікаційних свідоцтв; положення та керівні документи про оформлення дипломно-паспортної документації; правила користування комп'ютером; англійську мову (морську специфіку); основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

11. ІНСПЕКТОР З БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВАННЯ

Завдання та обов'язки. Розробляє, розглядає та узгоджує нові національні й галузеві нормативно-правові документи з питань безпеки мореплавання відповідно до вимог чинного законодавства й міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань. Переглядає, коригує та переробляє чинні нормативно-правові документи з метою досягнення їх відповідності вимогам чинного, законодавства України, а також міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів для участі Держфлотінспекції України в роботі органів Міжнародної морської організації та інших міжнародних організацій. Підготовляє пропозиції щодо впровадження в Україні міжнародних норм та розробляє заходи щодо виконання зобов'язань України за міжнародними конвенціями й іншими угодами з питань забезпечення безпеки мореплавання. Забезпечує взаємодію та співробітництво відділу безпеки мореплавання з органами Держстандарту України й з відповідними підрозділами інших міністерств та відомств, установ та організацій України з питань забезпечення безпеки мореплавання. Надає консультації працівникам судноплавних компаній із метою роз'яснення змісту вимог нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання. Розглядає та підготовляє пропозиції щодо коригування навчальних, тренажерних та інших програм підготовки плавскладу в навчальних закладах і тренажерних центрах морського профілю з метою виконання вимог чинних нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання.

Повинен знати: міжнародні нормативні акти, закони, постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, які регламентують безпеку мореплавання; морське право; основи економіки морського транспорту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана морського судна - не менше 5 років.

12. ІНСПЕКТОР З РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі комісій із розслідування та розбору аварійних випадків, що сталися із суднами під час плавання або на стоянці. З'ясовує обставини та причини, за яких трапилась аварійна подія, вивчає наслідки аварій та встановлює винних осіб. Встановлює порушення технічної експлуатації судна, правил його завантаження, організації та несення вахтової служби. Готує документи з розбору аварійних випадків згідно з відповідними положеннями та складає висновок, веде аварійно-претензійні справи, бере участь у судовому (арбітражному) розбиранні. Веде облік аварійного діловодства в спеціальній книзі. Розробляє рекомендації та заходи щодо запобігання аваріям суден. Контролює готовність та роботу рятувальних буксирів, плавзасобів, що призначаються для патрулювання в портових водах, для виявлення та ліквідації забруднення акваторії порту. Веде облік та поповнення технічної бібліотеки навігаційними посібниками, картами видання гідрографічного управління. Одержує дані про надходження навігаційних повідомлень і попереджень мореплавцям та перевіряє їх виконання. Контролює облік повідомлень щодо забруднення акваторії порту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та положення про порядок розслідування аварій суден; правила, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку мореплавання, ліквідацію наслідків аварій та їх запобігання; нормативні матеріали та міжнародні конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони природного навколишнього середовища та інші; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; Кодекс торговельного мореплавства України; структуру порту, систему оперативного регулювання судноплавства на підходах до порту; правила виконання лоцманських і криголамних операцій; організацію та правила проведення рятувальних операцій в акваторії порту та прилеглих до порту водах; технічні засоби рятувальної служби; правила коригування, комплектування та зберігання карт та керівництв для плавання на суднах; правила ведення встановленої документації; англійську мову (морську специфіку); основи економіки морського транспорту; організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

13. ІНСПЕКТОР-КАПІТАН

Завдання та обов'язки. Бере участь у державних кваліфікаційних комісіях, у роботі комісії з контролю за суднами на їх відповідність міжнародним та національним вимогам, оцінюванні компетентності екіпажів. Організовує підготовку матеріалів для участі у роботі міжнародних організацій із питань, які входять до його компетенції. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, які спрямовано на підвищення професійного рівня та якості роботи працівників відділів, регіональних інспекцій та інспекцій контролю державного нагляду. Перевіряє виконання міжнародних конвенцій, а також підтримання на належному рівні професійної майстерності екіпажів морських та річкових суден.

Повинен знати: чинне законодавство; нормативні документи та міжнародні конвенції з питань безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана на суднах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

14. ІНСПЕКТОР МОРСЬКИЙ

Завдання та обов'язки. Контролює виконання командним складом суден чинних правил, положень, наказів, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання. Перевіряє готовність суден до виходу в рейс. Проводить інспекторські огляди суден із метою виявлення недоліків, що заважають безаварійному плаванню суден, спрямовує діяльність екіпажів на своєчасне їх усунення. Контролює організацію загальносуднової (штурманської) служби на суднах. Стежить за своєчасним забезпеченням суден картами, посібниками, інструкціями, іншою нормативною та керівною документацією. Забезпечує своєчасне коригування карт, контролює наявність та правильне використання навігаційно-штурманського, аварійно-рятувального та протипожежного майна, а також дотримання правил технічної експлуатації палубних та вантажних пристроїв. Надає допомогу капітанам суден, інструктує їх із питань безпеки мореплавання, виконання швартовних та вантажних операцій у відкритому морі. Проводить на суднах навчальні та тренувальні заняття за сигналами тривог для відпрацювання дій суднового екіпажу щодо забезпечення живучості судна, перевіряє несення вахтової служби, наявність та правильне ведення суднової документації. Веде облік та готує пропозиції щодо матеріально-технічного постачання для потреб загальносуднової служби. Узагальнює матеріали з аварійних подій, розробляє заходи, які спрямовано на запобігання аварійності на підставі аналізу причин виникнення цих подій.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні матеріали з питань безпеки мореплавання, технічного стану суден; Кодекс торговельного мореплавства України; правила Регістру судноплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; організацію загальносуднової служби; судноводіння; сучасні засоби та методи навігації й технічні засоби судноводіння; морське право; правила технічної експлуатації флоту; аварійно-рятувальну справу; гідрометеорологічне та гідрографічне обслуговування флоту; економіку, організацію праці та управління, трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.

15. ІНСПЕКТОР ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за дотриманням порядку на території та акваторії порту, а також на суднах, що стоять біля причалів порту. Стежить за позицією, переміщенням та розстановкою суден і плавзасобів, за своєчасною підготовкою причалів до приймання суден та плавзасобів, за справним станом швартовних та відбійних пристроїв, за правильним використанням суднами гідротехнічних споруд. Перевіряє розрахунки завантаження, остійності та подовжньої міцності судна. Контролює виконання екіпажами суден нормативних вимог, правил, розпоряджень та інструкцій, що стосуються безпеки плавання та стоянки в порту, правил запобігання забрудненню моря. Проводить опломбування осушувальних систем. Контролює виконання правил плавання в районі дії обов'язкових постанов порту. Керує роботами берегових матросів під час швартування.

Повинен знати: правила, розпорядження та інструкції з питань безпечної стоянки суден біля причалів порту; вимоги міжнародних конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден, охорони природного навколишнього середовища тощо; правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд порту; допустимі навантаження на причали; обов'язкові постанови порту; Положення про державну морську лоцманську службу; Типове положення про службу регулювання руху суден; місцеві правила плавання; навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту; правила та порядок виконання дій, які пов'язані зі швартуванням суден; команди та сигнали, що подаються із судна та з берега; англійську мову (морську специфіку); основи економіки; організації праці та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією помічника капітана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

16. ІНСТРУКТОР ЛЕГКОВОДОЛАЗНОЇ СПРАВИ

Завдання та обов'язки. Організовує виконання підводних водолазних робіт. Надає практичну допомогу водолазам в організації водолазної служби. Контролює підготовленість спеціалістів із питань водолазної справи, безпечного користування водолазним устаткуванням та спеціальним водолазним спорядженням під час виконання водолазних робіт. Бере участь у розробленні заходів щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт. Веде облік персоналу водолазів, здійснює контроль за їх використанням та завантаженням. Бере участь у медичних комісіях із переосвідчення водолазів. Веде технічний контроль за комплектністю та справністю водолазного спорядження та устаткування. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації водолазної справи. Навчає водолазів правилам облаштування та безпечного використання водолазного устаткування та спорядження й засобів виконання водолазних робіт. Бере участь у розробленні планів з організації водолазних робіт в аварійно-рятувальних операціях.

Повинен знати: нормативні акти, правила, положення та інші керівні документи з питань організації та проведення водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт; організацію та технологію проведення водолазних робіт; будову та правила безпечної технічної експлуатації водолазного устаткування та спорядження; медичні норми та показники безпечних умов праці водолазів; основи економіки та трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця - не менше 5 років.

17. КАПІТАН ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ

Завдання та обов'язки. Контролює в порту виконання суднами та організаціями вимог чинних правил, наказів, інструкцій і розпоряджень, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання та стоянки суден у порту. Перевіряє мореплавний стан суден, їх готовність до плавання відповідно до вимог чинних нормативних документів, організацію вахтової суднової служби на суднах, які стоять у порту, наявність відповідно до встановлених норм навігаційного устаткування, засобів зв'язку, аварійного майна, рятувальних засобів та іншого обладнання, яке пов'язано із забезпеченням безпеки мореплавання. Перевіряє наявність та належне оформлення суднових документів у відповідності до Кодексу торговельного мореплавства України, положеннями міжнародних конвенцій, правилами класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, наказами та розпорядженнями Укрморрічфлоту. Забезпечує дотримання правил навантаження та закріплення палубних вантажів із метою запобігання зміщення їх під час плавання. Перевіряє розрахунок остійності та завантаженість суден. Контролює правильне використання суднами гідротехнічних споруд та рейдового устаткування. Здійснює оформлення приходу та відходу суден.

Повинен знати: чинні закони, постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи, які спрямовано на забезпечення безпеки мореплавання і стоянки суден у порту; правила Регістру судноплавства України; Кодекс торговельного мореплавства України; норми забезпечення суден навігаційним устаткуванням, засобами зв'язку, рятувальними засобами та іншим обладнанням; місцеві правила плавання; навігаційне та гідрографічне устаткування порту та вод, що прилягають до порту; глибини в порту й на підхідних фарватерах; інструкцію про порядок оформлення приходу та відходу суден; чинні правила завантаження суден із метою збереження ними мореплавних властивостей; види та правила оформлення суднової документації; англійську мову (морську специфіку); основи економіки; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший капітан портового нагляду: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана портового нагляду: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Капітан портового нагляду: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана суден прибережного плавання (чи штурмана далекого плавання): для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 (чи капітана малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 3000 й більше (чи штурмана далекого плавання).

18. КРАНМЕЙСТЕР

Завдання та обов'язки. Керує проведенням вантажно-розвантажувальних операцій, а також роботою крана на аварійно-рятувальних роботах, які проводяться плавкраном. Забезпечує ефективну безпечну роботу крана, справну роботу механізмів та вузлів крана. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів крана та правильністю їх зберігання. Забезпечує підготовку ремонтних відомостей щодо крана, готує кран до ремонту, контролює проведення ремонтних робіт. Забезпечує своєчасне пред'явлення крана для огляду органами технічного нагляду. Здійснює керівництво роботою підлеглого йому персоналу (кранівники, такелажники), стежить за дотриманням ними правил охорони праці під час виконання робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації робіт на крані; правила технічної експлуатації крана, його обладнання та проведення ремонтних робіт; основи економіки; організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога на вантажно-розвантажувальних роботах: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

19. ЛОЦМАН МОРСЬКИЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює лоцманське проведення судна з метою забезпечення безпеки мореплавання на підходах до морських портів, у межах вод цих портів, між морськими портами, а також у районах обов'язкового лоцманського проведення. Надає допомогу судноводіям у безпечному проведенні суден, які мають серйозні пошкодження або можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. Визначає необхідність залучення буксирів під час проведення та надає допомогу в постановці судна на якір або заведенні його до порту та постановці до причалу. Під час лоцманського проведення здійснює контроль за правильністю огородження фарватеру, розміщення навігаційних знаків та інших засобів навігаційного устаткування, їх станом та справністю дії. Повідомляє капітана морського порту про будь-які зміни на фарватері й про аварійні морські події із суднами, які він проводить. Здійснює контроль за додержанням екіпажами суден загальних та місцевих правил безпечного мореплавання й положень з охорони природного навколишнього середовища. Повідомляє капітана морського порту про будь-які порушення правил безпеки мореплавання капітанами суден або в разі невиконання капітаном інших законних вимог морського лоцмана. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження з питань безпеки мореплавання, судноводіння; Положення про державну морську лоцманську службу; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо; обов'язкову постанову порту та місцеві правила плавання; особливості керування різними типами суден; використання сучасних засобів навігації, лоцію, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманського проведення; системи зв'язку, диспетчерського керівництва й забезпечення суден навігаційною та гідрометеорологічною інформацією в цих районах; правила використання радіолокаційних станцій і правила проведення судна за їх допомогою; Міжнародний звід сигналів; порядок оформлення документів, пов'язаних із лоцманським проведенням; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для спілкування та оформлення документів; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Лоцман морський 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією лоцмана морського 2 класу: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана морського на право одержання свідоцтва про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору.

Лоцман морський 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Диплом капітана малого плавання (чи штурмана далекого плавання). Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана морського на право одержання свідоцтва про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору.

{Кваліфікаційні вимоги розділу "Фахівці" у редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

20. ЛОЦМАН-ОПЕРАТОР

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне регулювання руху суден у районах інтенсивного судноплавства (портові та узбережні води, вузькості, перетин морських шляхів), їх радіолокаційне та інформаційне обслуговування, враховуючи навігаційні, гідрографічні та гідрометеорологічні умови, безаварійні лоцманські проведення й швартовні операції. Визначає необхідність радіолокаційного проведення відповідно до нормативних вимог, розміру судна, швидкості руху, сумарного кута, зносу судна в реальних гідрометеорологічних умовах та інших факторів, які впливають на безпеку плавання. Обслуговує судна, які мають лоцмана на борту. Визначає порядок та послідовність руху суден і плавзасобів на рейді та в акваторії порту, місця постановки суден на якір. Веде безперервне радіолокаційне, візуальне й слухове спостереження за рухом суден встановленими шляхами з додержанням правил плавання й зв'язку. Визначає наднормативне зближення суден, за якими здійснює контроль, між собою або з навігаційне небезпечними явищами, які визначено. Надає допомогу капітанам суден під час аварій та рятувальних операцій у межах зони дії служби регулювання руху суден. Сприяє виконанню буксирувальних, днопоглиблювальних та інших спеціальних робіт у зоні дії служби регулювання руху суден. Здійснює радіолокаційний контроль за положенням суден на якірних стоянках та відсутністю дрейфу на якорі, знаходженням на штатних місцях плавучих засобів навігаційного огородження. Документує відомості про зміни характеристик або про вихід зі строю берегових і плавучих засобів навігаційного огородження, які світяться, або про виявлення зміщення буїв і віх із штатних місць. Стежить за додержанням екіпажами суден чинних положень та правил вимог щодо забезпечення безпеки судноплавства й охорони морського навколишнього середовища. Документує випадки порушення екіпажами суден правил плавання й зв'язку, аварійних розливів нафтопродуктів з метою вживання належних заходів впливу на порушників. Забезпечує належну експлуатацію технічних засобів, приладів та обладнання, що встановлено в індикаторному залі служби регулювання руху суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння; Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден; Типове положення про службу регулювання руху суден; положення Кодексу торговельного мореплавства України; правила Регістру судноплавства України щодо виконання швартовних операцій; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо; чинні нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних вод; правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки; зону дії служби регулювання руху суден; межі зон дії суміжних служб регулювання руху суден; правила плавання, зв'язку, організацію й порядок руху суден у зонах дії своєї й суміжних служб регулювання руху суден; схему розташування фарватерів, каналів, рекомендованих шляхів, заборонених і небезпечних районів для плавання, місць якірної стоянки, причалів, полігонів спеціального призначення тощо; розташування і характер навігаційне визначених небезпечних явищ; місця встановлення й характеристики берегових і плавучих засобів навігаційного огородження; схеми розташування електронних позначок та електронних карт, що відображають навігаційну інформацію на екранах радіолокаційних станцій; експлуатаційні характеристики й порядок роботи з технічними засобами, які розташовано в індикаторному залі служби регулювання руху суден; схему організації зв'язку служби регулювання руху суден із суднами, береговими службами та іншими організаціями в різноманітних ситуаціях; обов'язкову постанову порту; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ділового й побутового спілкування в ефірі; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Лоцман-оператор 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). Стаж роботи за професією лоцмана-оператора 2 класу: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана-оператора на право одержання посвідчення про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору.

Лоцман-оператор 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Диплом капітана малого плавання (чи штурмана далекого плавання). Обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана-оператора на право одержання посвідчення про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору.

{Кваліфікаційні вимоги розділу "Фахівці" у редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

21. МЕХАНІК ВАНТАЖНОГО РАЙОНУ (ДІЛЬНИЦІ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну, безпечну, високоефективну роботу перевантажувальної (вантажно-розвантажувальної) техніки для механізаторів (докерів-механізаторів) та робітників із технічного обслуговування перевантажувальної техніки. Ознайомлюється зі змінно-добовим планом щодо розстановки перевантажувальної техніки, з розпорядженням щодо зміни механіків групових та електромеханіка. Отримує інформацію від працівників із технічного обслуговування та ремонту про технічний стан перевантажувальної техніки. Перевіряє наявність механізмів, які знаходяться на оперативному зберіганні. Приймає зміну від змінного механіка та проводить інструктаж із питань охорони праці робітникам зміни з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальної техніки, перевіряє наявність у них кваліфікаційних посвідчень. Здійснює приймання та видавання машин та механізмів у відповідності до правил технічної експлуатації та до установленого в порту порядку. Контролює механізаторів (докерів-механізаторів), які працюють у зміні, щодо виконання ними робіт з огляду, змащення та заправлення перевантажувальної техніки. Забезпечує максимальне використання перевантажувальної техніки, не допускаючи її простоювання з технічних причин. Проводить заміну перевантажувальної техніки, що вийшла із ладу, вживає заходів щодо усунення несправностей та пуску її в експлуатацію. Інформує осіб, які відповідають за справний технічний стан перевантажувальної техніки про несправності та неполадки. Утримує місця зберігання перевантажувальної техніки в чистоті та відповідно до вимог правил пожежної безпеки. Проводить добір та встановлення на перевантажувальну техніку змінних вантажозахоплювальних пристроїв. Забезпечує перевірку щодо справного технічного стану перевантажувальної техніки для роботи наступної зміни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються експлуатації перевантажувальної техніки; правила технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортного та перевантажувального устаткування морських портів; види та форми технічної документації, обліку та звітності, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією перевантажувальної техніки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

22. МЕХАНІК ІЗ СУДНОВИХ СИСТЕМ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну роботу й стежить за справним технічним станом насосів, систем і пристроїв санітарної, технічної й питної води, трубопроводів і арматури гідравлічної частини лагу, охолодження гірокомпасу, стічних труб, калориферного опалення, механічної частини обладнання пральні, кип'ятильників, автоклавів та інших технічних засобів свого відання. Веде встановлену технічну документацію. Складає ремонтні відомості. Усуває особисто або разом із судновими працівниками дефекти, які виявлено в роботі технічних засобів, що він обслуговує. Контролює якість ремонтних робіт. Складає заявки на матеріально-технічне постачання. Веде облік змінних запасних частин та інструменту. Може бути залученим до несення вахти згідно із судновим розкладом (за наявності диплома суднового механіка).

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації суднових систем, організації суднової служби; призначення та розташування насосів, трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; будову й дію суднових систем, правила експлуатації й технічні інструкції з їх ремонту; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових систем та їх арматури; будову й дію силових енергетичних установок і допоміжних механізмів; основи електрообладнання суден і суднової автоматики; основи теплотехніки та електротехніки; аварійно-рятувальну справу; основи економіки; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

23. МЕХАНІК ПОРТОВОГО ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Стежить за справним експлуатаційним технічним станом суден портового флоту та суднового устаткування. Контролює роботу членів машинних команд щодо підтримання суден у справному технічному стані та ефективного використання технічних суднових засобів. Вживає заходів, які спрямовано на збільшення експлуатаційного періоду, економію паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів. Здійснює контроль за своєчасним виконання екіпажами суден профілактичного обслуговування механізмів, пристроїв відповідно до регламенту та технічного стану. Бере участь у складанні та перевірці ремонтних відомостей, кошторисів та рахунків з ремонту, складанні заявок на змінні запасні частини й матеріали, розробленні та здійсненні заходів, які спрямовано на якісний ремонт, що проводиться силами підприємств та суднових екіпажів. Бере участь у розробленні програм теплотехнічних випробувань на суднах, їх проведенні та розробленні заходів щодо економії паливно-мастильних матеріалів, аналізує їх витрати на суднах. Контролює рівень знань членів машинних команд суден. Сприяє впровадженню на суднах передових методів праці, засобів технічної діагностики й малої механізації, наукової організації технічної експлуатації та раціоналізаторської роботи, економічних методів управління, правил технічної експлуатації суднових технічних засобів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні доку менти, що стосуються експлуатації суднового устаткування, організації суднової служби; правила технічної експлуатації флоту; будову та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України; Положення про ремонт суден на судноремонтних заводах України; нормативні документи стосовно судноремонту; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо; теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних суднових енергетичних установок; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах: для бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

24. МЕХАНІК РЕФРИЖЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК (СУДНОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує належну роботу, правильну технічну експлуатацію та технічний стан холодильної установки та установки кондиціювання повітря й технічних засобів, які їх обслуговують, враховуючи повітряну систему, засоби автоматизації (крім елементів електричних схем), контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів свого відання. Керує ремонтно-профілактичними роботами рефрижераторних установок. Забезпечує дотримання заданих режимів у приміщеннях, що охолоджуються. Веде встановлену технічну документацію обслуговування рефрижераторних установок. Усуває із залученням суднових працівників дефекти, які виявлено в роботі холодильної установки та установки кондиціювання повітря. Контролює якість ремонтних робіт. Складає ремонтні відомості, заявки на матеріально-технічне постачання. Здійснює приймання та веде облік змінних запасних частин та інструменту. Може бути залученим до несення вахти в машинному відділенні (за наявності диплома суднового механіка) за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації рефрижераторних установок; будову та принцип дії суднових холодильних установок, установок кондиціювання повітря та технічних засобів, що їх обслуговують; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; правила класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; основні несправності рефрижераторних установок та способи їх усунення, технічні інструкції з ремонту холодильного устаткування, установок кондиціювання повітря і технічних засобів, що їх обслуговують; основи суднової автоматики та електроустаткування суден; основи теплотехніки та електротехніки; правила та інструкції судновласника; основи організації праці й економіки; аварійно-рятувальну справу; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік рефрижераторних установок (судновий) 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 2 класу - не менше 2 років.

Механік рефрижераторних установок (судновий) 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка рефрижераторних установок (суднового) 3 класу: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Механік рефрижераторних установок (судновий) 3 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

25. МЕХАНІК (СУДНОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну безпечну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів та устаткування, що впливають на безпеку експлуатації судна. Несе безпечні ходові машинні вахти та стоянкові. Організовує належне несення вахтової служби в машинному відділенні. Стежить за дотриманням установленого режиму роботи головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, парових котлів, насосних систем і систем керування, які пов'язано з ними. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Вживає відповідних заходів у разі виявлення несправностей у роботі механізмів і установок у машинному й котельному відділеннях. Контролює виконання робіт, які проводяться судновими та береговими працівниками з технічного обслуговування й ремонту суднових механічних і електричних установок та устаткування. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастильних та інших матеріалів під час вахти. Забезпечує подачу електроенергії та пари споживачам. Стежить за рівнем води в ллялах машинних приміщень. Виконує приймання, відкачування та перекачування баласту, а також відкачування води із трюмних ллял за вказівкою вахтового помічника капітана. Вживає заходів щодо запобігання видаленню за борт забрудненої води та сміття в заборонених місцях. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна, а також необхідних технічних засобів у випадку тривоги. Використовує в разі потреби пристрої та обладнання для спуску рятувальних та чергових шлюпок на воду. Веде машинний журнал. Здійснює контроль за належним порядком та чистотою в машинних приміщеннях. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки в машинно-котельному відділенні. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових засобів та систем, організації суднової служби; будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів і технічних засобів, які забезпечують їх роботу, суднових автоматизованих парогазоенергетичних установок, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту; основні принципи несення вахтової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; способи перевірки рівня води в котлах та необхідні дії у разі порушення нормального рівня; процедури безпеки та аварійні процедури; перехід від дистанційного автоматичного до місцевого керування системами; правила користування ручними та іншими вимірювальними і випробувальними інструментами та обладнанням, виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій; методи безпеки та невідкладні дії, які необхідно виконати у випадку пожежі або інциденту; суднову електротехніку, електричне устаткування та електронне суднове обладнання; основи систем автоматики, приладів і керування; правила експлуатації суднових перетворювачів, генераторів та їх систем керування; аварійно-рятувальну справу; суднові системи пожежогасіння; англійську мову в обсязі, що дозволяє використовувати технічні посібники та виконувати обов'язки механіка; правила, способи та технічні засоби виживання на морі; методи надання першої допомоги на суднах; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка третього розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на самохідних суднах у складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка - не менше 0,5 року; стаж роботи з ремонту суднового механічного обладнання - не менше 0,5 року або виробнича практика відповідно до планів морських навчальних закладів. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

__________
Примітка.


Для "Вахтового механіка (суднового") - у разі роботи на суднах з головною енергетичною установкою потужністю від 750 кВт і вище.

{Пункт 25 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

26. ПОВІРЕНИЙ МОРСЬКИЙ (СУПЕРВАЙЗЕР)

Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне, якісне та безпечне виконання навантаження, розвантаження судна за замовленням капітана або представника судновласника. Контролює складання вантажного плану та стежить за його виконанням. Перевіряє комплектацію, маркування та готовність вантажу до навантаження. Стежить за укладанням вантажу, сепарацією. Контролює або проводить розрахунок остійності судна. Стежить за роботою стивідорів та тальманів. Здійснює особистий контроль за оформленням документів на вантаж. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника та надання допомоги з одержання вантажу. Сприяє прискоренню ремонту судна, його бункерування та постачання. Виконує різноманітні доручення судновласника або капітана, у тому числі надає допомогу з оформлення заяви про морський протест та інші документи. Веде встановлену документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються обслуговування суден в порту, виконання вантажно-розвантажувальних робіт на суднах; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної конвенції про вантажну марку; основи морського права, умови проформ чартерів, Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс", "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів"; положення Митного кодексу України; нормативні акти, що стосуються комерційної експлуатації та технічного забезпечення суден; обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту; національні й міжнародні правила, кодекси та стандарти стосовно безпечного навантаження, розвантаження, розміщення, кріплення та перевезення вантажів, враховуючи небезпечні; правила перевезення вантажів на суднах; організацію й технологію виконання вантажно-розвантажувальних робіт; технічні норми та правила завантаження суден; розрахунок кількості вантажу за осадкою судна; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів; основи економіки; організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією помічника капітана або стивідора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

27. ПОМІЧНИК КАПІТАНА

Завдання та обов'язки. Забезпечує керування судном, його безпеку, живучість, виробничу діяльність та контроль за відвідуванням судна сторонніми особами. Здійснює планування та проведення переходу, визначає місцезнаходження судна з використанням астрономічних та радіотехнічних приладів, засобів навігаційного огородження, навігаційних карт та посібників, електронного навігаційного обладнання та інших суднових засобів навігації. Використовує для забезпечення безпеки мореплавання радіолокатор та засоби автоматичного радіолокаційного проведення. Несе безпечні ходові навігаційні та стоянкові вахти. Організовує належне несення вахтової служби. Здійснює маневрування судна з урахуванням необхідних факторів. Забезпечує своєчасну підготовку судна до швартовних операцій, до постановки судна на якір. Керує швартовними та буксирувальними роботами. Забезпечує своєчасне вмикання сигнальних вогнів, виставлення знаків та сигналів судна. Виконує всі належні дії в аварійних ситуаціях, вживає заходів щодо запобігання небезпеки судна або рятування людей, які потерпають лихо на воді. Використовує Глобальну морську систему зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Передає та приймає світлові сигнали. Контролює вантаження відповідно до вантажного плану, правильність розміщення, закріплення та вивантаження вантажів. Забезпечує правильне використання суднових вантажних засобів внутрішньотрюмної механізації, своєчасне відчинення та зачинення вантажних трюмів. Стежить за станом пломб та печаток на опломбованих трюмах та приміщеннях. Контролює дотримання температурного режиму та провітрювання трюмів. Забезпечує під час плавання безпечне перевезення вантажів, включаючи небезпечні, шкідливі та отруйні. Вживає необхідних заходів у разі пожеж, включаючи пожежі наливних систем. Організовує використання суднових засобів пожежогасіння. Забезпечує виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища. Веде надійний нагляд за утриманням судна в мореплавному стані. Забезпечує виконання замірів води у ллялах та стічних колодязях. Веде спостереження за креном та диферентом судна. Стежить за укомплектованістю судна колективними та індивідуальними рятувальними засобами, рятувальним та аварійним постачанням, інвентарем та піротехнікою. Використовує в разі потреби пристрої та обладнання для спуску рятувальних та чергових шлюпок на воду, забезпечує їх готовність до спуску в будь-який час. Веде записи в судновому журналі згідно з установленими правилами. Вживає заходів у разі нещасних випадків або захворювань, типових для суднових умов.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, організації суднової служби, технічного стану суден, торговельного мореплавства; основні принципи несення суднової навігаційної вахти; теорію та практику судноводіння (морехідну астрономію, навігацію, загальну та спеціальну лоцію); навігаційно-штурманське устаткування, прилади та засоби судноводіння; загальні положення про встановлення шляхів прямування суден; принцип дії та обслуговування основних типів магнітного та гірокомпасів; експлуатаційні вимоги щодо основних типів засобів автоматичного радіолокаційного проведення; конструкцію судна; системи керування рульовим приводом, будову аварійного буксирування; систему дистанційного керування енергетичною установкою; правила Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; характеристики різноманітних систем погоди, припливи та течії; правила пожежної безпеки під час вантаження, розташування, вивантаження та перевезення легкозаймистих, отруйних та інших небезпечних вантажів; способи ліквідації пожежі в трюмах та танках; Міжнародний звід сигналів, азбуку Морзе; стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову усної та письмової форми; інструкції судновласника, умови контракту; основи транспортного права; аварійно-рятувальну справу; правила, способи та технічні засоби виживання на морі; методи надання першої медичної допомоги на суднах; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана або диплом капітана прибережного плавання і диплом оператора ГМЗЛБ. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на морських самохідних суднах у складі палубної команди - не менше 1 року, що зараховується як підготовка (або стаж плавання на морських суднах - не менше 3 років) з виконанням обов'язків з несення ходової вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана на морських самохідних суднах - не менше 0,5 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 27 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

28. ПОМІЧНИК КАПІТАНА З ОХОРОНИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання вимог щодо рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна на основі Міжнародного кодексу з охорони судна і портових споруд та інших міжнародних і національних нормативних документів. Вживає заходів щодо недопущення навмисних дій капітана або команди судна, які завдають шкоду пасажирам, вантажу, судну, а також щодо попередження і припинення: актів тероризму, пограбування та насилля; актів піратства й збройного розбою відносно судна та його пасажирів і екіпажу; небезпечної практики у зв'язку з незаконним провезенням через кордон іноземців на судні та контрабандним провезенням мігрантів морем, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та інших речовин, які заборонено для ввезення. Забезпечує організацію та контроль за належною діяльністю на судні необхідної системи охорони з використанням сигналів тривог з морської охорони судна. Бере участь у складанні розкладу за сигналами тривог та оперативних планів спеціальних навчань при виникненні екстремальних ситуацій. Забезпечує та контролює проведення навчань з екіпажем стосовно його дій під час виникнення екстремальних ситуацій.

Повинен знати: міжнародні і національні нормативно-правові акти та інші керівні документи щодо охорони судна, пасажирів, екіпажу; положення міжнародних конвенцій та резолюцій міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС); Міжнародний кодекс охорони судна і портових споруд (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code); положення Кодексу про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) та Кодексу торговельного мореплавства України; правила користування Глобальною морською системою зв'язку; керівні документи щодо організації суднової служби; рятувальні засоби й обладнання, а також плани щодо дій у надзвичайних ситуаціях (розклад за сигналами тривог та інструкції на випадок виникнення екстремальних ситуацій); основи будови й обладнання суден, розташування суднових приміщень, аварійні виходи; систему сигналів тривог щодо морської охорони на судні (судно-берег, судно-судно); методи боротьби з піратством та незаконними актами; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки; організацію робіт у разі виникнення екстремальних ситуацій; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською і юридичною); основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в системі морської безпеки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

29. ПОМІЧНИК КАПІТАНА З ПАСАЖИРСЬКОЇ ЧАСТИНИ

Завдання та обов'язки. Виконує функції, які пов'язано з обслуговуванням та піклуванням про пасажирів на рівні управління. Організовує посадку й висадку пасажирів. Відповідає за безпеку пасажирів під час посадки, висадки і протягом перебування пасажирів на судні. Здійснює спостереження й контроль за виконанням вимог міжнародних і національних нормативних актів щодо забезпечення охорони людського життя на морі. Керує пасажирською службою й організовує розстановку підлеглого персоналу на робочих місцях. Розробляє акти управління пасажирською службою на основі міжнародних і національних нормативних документів. Забезпечує утримання устаткування та обладнання пасажирських приміщень у належному санітарному стані. Веде облік і звітність щодо надходження та списування устаткування та інвентарю пасажирської служби, розташування їх за об'єктами служби під відповідальність завідувачів об'єктів. Стежить за забезпеченням порядку в пасажирських приміщеннях. Організовує відпочинок пасажирів та їх харчування. Стежить за виконанням підлеглим персоналом вимог санітарних правил, правил охорони праці та пожежебезпеки. Надає допомогу капітану судна в підготовці та оформленні документів щодо засвідчення на судні фактів народження дитини, укладання шлюбу, смерті, посвідчення заповіту, а також необхідну юридичну допомогу з питань національного законодавства й законодавства країни перебування, оформлення морських подій, у вирішенні питань, які можуть виникнути між екіпажем судна та пасажирами або між капітаном та екіпажем судна. Проводить за дорученням капітана дізнання у випадку вчинення на судні діяння, що підлягає карному законодавству, керуючись кримінально-процесуальним законодавством. Бере участь у розстановці, відповідно до розкладу обов'язків, обслуговуючого персоналу за сигналами тривоги. Керує діями підлеглих працівників із забезпечення безпеки пасажирів. Організовує вихід пасажирів до місця, що передбачаються розкладом за сигналами тривоги та керує посадкою їх до рятувальних засобів. Віддає чіткі приписні та ситуативні розпорядження в екстремальних ситуаціях, контролює шляхи евакуації пасажирів та екіпажу. Забезпечує евакуацію пасажирів і осіб, які потребують спеціальної допомоги. Підтримує порядок і вживає заходів щодо зменшення і запобігання паніки. Використовує в разі необхідності списки пасажирів для перевірки їх чисельності під час евакуації. Стежить за правильним використанням рятувальних жилетів та інших засобів рятування. Перевіряє пасажирські приміщення щодо відсутності в них пасажирів та доповідає про результати перевірки капітану.

Повинен знати: міжнародні й національні нормативні акти та інші керівні документи щодо прав людини, цивільного, адміністративного та карного законодавства, охорони людського життя на морі, безпеки мореплавання; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; Кодекс торговельного мореплавства України; керівні документи з технічної експлуатації суден, з організації суднової служби; рятувальні засоби й обладнання, а також плани щодо дій у надзвичайних ситуаціях (розклад за сигналами тривоги та інструкції на випадок аварій); основи будови й обладнання суден аварійні виходи, обмеження стосовно використання ліфтів і ескалаторів; організацію розташування та обслуговування пасажирів; аварійно-рятувальну справу; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською й юридичною); основи економіки, трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на пасажирських суднах на посадах нижчого рівня адміністрування - не менше 3 років.

30. ПОМІЧНИК КАПІТАНА З ПОЖЕЖНОЇ ЧАСТИНИ

Завдання та обов'язки. Забезпечує якісну підготовку екіпажу щодо пожежної безпеки на судні та успішне гасіння пожеж у будь-який час доби. Організовує запобіжні заходи щодо забезпечення пожежебезпеки та готовності до дії технічних засобів. Регулярно перевіряє стан пожежебезпеки на судні, дотримання правил пожежебезпеки під час проведення вантажних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, виконання ремонтних робіт та робіт з використанням відкритого вогню. Забезпечує виконання на судні приписів відомчого пожежного нагляду та вимог обов'язкової постанови порту стояння судна з питань пожежної безпеки. Вживає заходів щодо недопущення експлуатації технічних засобів, стан яких створює небезпеку виникнення пожежі, а також робіт, які загрожують пожежобезпеці судна. Доповідає старшому помічникові капітана про порушення, які виявлено, та вживає заходів щодо безвідкладного їх усунення. Перевіряє готовність судна до прийняття небезпечних вантажів, контролює вкладання цих вантажів та виконання правил їх перевезення згідно з вимогами Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ). Бере участь у розгляді вантажного плану з метою запобігання перевезенню несумісних в пожежному відношенні вантажів, у складанні розкладу за сигналами тривоги та оперативних планів щодо боротьби за живучість, а також планів спеціальних та загальних навчань. Проводить навчання з екіпажем із пожежної профілактики й практичного гасіння пожеж. Веде графік пожежних вахт та проводить інструктажі з пожежобезпеки судна особам, які несуть пожежну вахту, а також іншим вахтовим судна. Перевіряє систематично дію автоматичної і дистанційної пожежної сигналізації та систем закриття протипожежних дверей і заслінок. Перевіряє готовність до дії стаціонарних та переносних засобів пожежогасіння, димоізолюючих приладів індивідуального користування. Веде облік протипожежного інвентарю та вживає заходів щодо його ремонту та поповнення згідно з встановленими нормами. Керує пожежними групами під час гасіння пожежі, діючи згідно з вказівками капітана судна або старшого помічника капітана.

Повинен знати: накази, розпорядження, постанови, правила, положення, інструкції та інші нормативні документи з пожежебезпеки суден; організацію суднової служби; будову суден і розміщення приміщень на них; будову та розміщення на суднах засобів пожежного захисту; організацію, тактику та управління процесом боротьби з пожежею на морі та в порту; зв'язок та координацію під час боротьби з пожежею; небезпеки, які виникають у процесі боротьби з пожежею (суха сублімація, хімічні реакції тощо); боротьбу з пожежею, що пов'язана з небезпечними вантажами; заходи пожежної безпеки та небезпеки, пов'язані зі зберіганням та використанням матеріалів (фарби, лаки тощо); догляд за людьми, що отримали травми та надання їм допомоги; процедури координації спільних дій з береговими пожежними командами; розроблення й підготовку планів дій у надзвичайних ситуаціях; склад і розподілення людей у пожежних партіях; стратегію й тактику боротьби з вогнем у різних частинах судна; системи виявлення пожеж, стаціонарні системи, переносне та мобільне обладнання для гасіння пожеж, системи життєзабезпечення, індивідуальне захисне спорядження та обладнання зв'язку; вимоги щодо класифікаційного огляду; оцінку причин випадків пожежі; основи економіки, організації, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в пожежній охороні морського транспорту: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

31. ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ) З БЕЗПЕКИ

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію безпеки та режиму охорони підприємства. Забезпечує захист виробничої, господарської, фінансової, комерційної діяльності підприємства, його матеріально-технічних цінностей та інформаційної бази, життєво важливих об'єктів від протиправних актів, що спрямовані на навмисне (ненавмисне) нанесення підприємству матеріального та морального збитку. Вживає заходів щодо попередження і припинення: актів тероризму, пограбування та насилля, що спрямовані проти колективу підприємства. Веде роботу з профілактики та боротьби зі злочинністю та корупцією. Впроваджує заходи з своєчасного припинення спроб проведення диверсій і саботажу. Проводить роботу з належного використання та зберігання майна і грошових коштів. Організовує взаємодію служби безпеки зі спеціалізованими службами та підрозділами міста у разі виникнення екстремальних ситуацій. Здійснює контроль перепускного режиму та підтримує встановлений порядок на території підприємства. Контролює в'їзд, виїзд та рух транспорту на території підприємства. Розробляє заходи з удосконалення, оновлення технічних засобів, необхідних для якісної охорони підприємства. Проводить службові розслідування за фактами порушення режиму безпеки. Бере участь у складанні оперативних планів у разі виникнення екстремальних ситуацій. Забезпечує та контролює проведення навчань з особистим складом служби безпеки.

Повинен знати: основи чинного законодавства; постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань організації безпеки підприємств; технічні засоби охорони об'єктів підприємства та правила їх використання; порядок проведення службових розслідувань по фактах порушення режиму безпеки; організацію робіт при виникненні екстремальних ситуацій; правила внутрішнього розпорядку; правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в системі безпеки: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

32. РАДІОЕЛЕКТРОНІК

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну й ефективну експлуатацію, сервісне обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем зв'язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання. Використовує комп'ютери для входу до Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Володіє методами усунення несправностей, які викликано збоєм програмного забезпечення. Стежить за справним технічним станом і забезпечує надійну роботу електрорадіонавігаційного устаткування судна. Забезпечує ремонт технічних засобів зв'язку та судноводіння. Ліквідує особисто або із залученням інших працівників виявлені дефекти в їх роботі, відмови й пошкодження. Контролює особисто якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку та електрорадіонавігаційного устаткування, що проводяться береговими працівниками. Веде технічну документацію, складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Несе радіовахту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування електрорадіонавігаційного устаткування; нормативні документи до устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки; вимоги Регламенту радіозв'язку; нормативні документи, що регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднового електрорадіонавігаційного устаткування й суднових засобів зв'язку; основні процедури технічного обслуговування та ремонту (як профілактичного, так і з усуненням несправностей) устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха для забезпечення безпеки та радіонавігаційного устаткування судна; правильне використання контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, необхідних для виконання технічного обслуговування й ремонту в морі; засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха; правила ведення радіопереговорів; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя на морі; порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо; основні знання про суднові наземні станції, експлуатацію рятувальних радіобуїв-покажчиків місцезнаходження; системи морських антен; експлуатацію радіоустаткування рятувальних шлюпок і плотів разом із допоміжним обладнанням, враховуючи джерела живлення; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування та електрорадіонавігаційного устаткування; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Радіоелектронік (1 класу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на самохідних суднах за посадою радіоелектроніка другого класу - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

Радіоелектронік (2 класу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж роботи або навчально-виробничої практики з радіозв'язку - не менше 0,5 року, з яких - не менше 3 місяців стажу плавання на самохідних суднах. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 32 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

33. СТАРШИЙ МЕХАНІК

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну й надійну роботу головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, допоміжних котлів, суднових технічних засобів і систем судна. Їх правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт. Контролює готовність технічних засобів судна до дії. Здійснює контроль за правильною експлуатацією й технічним обслуговуванням суднових силових установок (дизелів, паросилових і газотурбінних) та рефрижераторних установок. Забезпечує підтримування машинного устаткування, систем та служб у безпечному стані, з'ясовує причини несправності та здійснює керівництво щодо усунення пошкоджень. Забезпечує експлуатацію, перевірку, викриття несправностей, ремонт та утримання у робочому стані електричного устаткування та електронного обладнання керування силовою енергетичною установкою. Планує роботу та складає графіки технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів. Організовує безпечне проведення ремонтних робіт. Керує службою технічної експлуатації. Здійснює організацію режиму праці та відпочинку членів машинної команди, розстановку їх за вахтами та підрозділами, контроль обліку робочого часу. Складає розклад за сигналами тривоги для машинної команди, розробляє плани та керує діями екіпажу в забезпеченні живучості в машинному відділенні під час навчання або аварії на судні. Здійснює своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду механічної частини. Забезпечує складання ремонтних відомостей суднових технічних засобів та здійснює контроль за якістю ремонтних робіт, що виконуються береговими підприємствами, судновими ремонтними бригадами, судновими спеціалістами. Контролює своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріальними та змінними запасними частинами механічної частини й забезпечує їх правильне зберігання. Здійснює контроль за витрачанням та обліком пального, мастила та котлової води. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та обладнання судна, протипожежної системи та інших систем безпеки. Отримує інформацію щодо осадки, остійності та напруги корпусу судна. Перед відходом судна в рейс перевіряє готовність до плавання суднової енергетичної установки та технічних засобів. Керує особисто діями вахти в машинному відділенні під час входу судна до порту, виходу із порту, виконання швартовних операцій, проходу вузькостей та каналів. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Контролює проведення заходів, що запобігають замерзанню технічних засобів та систем судна при низьких температурах зовнішнього повітря. Розподіляє за узгодженням із капітаном обов'язки всього екіпажу щодо організації робіт під час постановки судна на ремонт. Веде та подає судновласнику встановлену звітну документацію з технічної експлуатації судна та стану суднових технічних засобів. Стежить за веденням машинного журналу. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог із забезпечення охорони людського життя та захисту природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування; експлуатацію систем внутрішньо-суднового зв'язку; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; вимоги Міжнародних санітарних правил; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; організацію вахтової служби; правила та інструкції судновласника; умови колективного договору (трудового контракту), аварійно-рятувальну справу; дії машинної команди в забезпеченні живучості в машинному відділенні; організацію робіт під час судноремонту; основи економіки, організації праці; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги.

- У разі роботи на судні з головною енергетичною установкою потужністю від 3000 кВт і більше.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка першого розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою другого механіка на суднах з потужністю понад 3000 кВт або на посаді старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю від 750 кВт - не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на судні з головною енергетичною установкою потужністю від 750 до 3000 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка другого розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою другого механіка на суднах з потужністю понад 750 кВт - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на судні з головною енергетичною установкою потужністю до 750 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом механіка третього розряду. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання за посадою вахтового механіка на самохідних суднах - не менше 1 року.

{Пункт 33 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

34. СТАРШИЙ ПОМІЧНИК КАПІТАНА

Завдання та обов'язки. Здійснює планування рейсу, керування та маневрування судном за будь-яких умов. Забезпечує організацію суднової служби, заступає капітана та приймає на себе командування судном у разі необхідності. Керує службою експлуатації та побуту, роботою палубної команди. Здійснює контроль за належною організацією праці та відпочинку в цих службах. Забезпечує правильне використання, обслуговування та утримання в справному технічному стані корпусу, палуб, палубних механізмів, люкових закриттів та горловин відсіків, рангоуту й такелажу, суднових пристроїв та приміщень, рятувальних засобів, аварійно-рятувального, протипожежного устаткування, мірильних, повітряних та приймальних труб систем прісної води та баластно-осушувальної, трапів, штормтрапів, підіймачів, кранцевого захисту. Здійснює організацію та контроль за підготовкою аварійних підрозділів, безпосереднє керівництво діями екіпажу в забезпеченні живучості судна. Складає розклади за сигналами тривоги всього екіпажу, під час стоянок в портах - скороченого екіпажу. Здійснює контроль за постачанням та укомплектованістю індивідуальними та колективними аварійно-рятувальними засобами та майном із корпусної частини, наявністю нормативного провіанту. Веде облік наявності води в баластних танках та цистернах. Забезпечує своєчасне постачання судна та належне зберігання незнищувального запасу продуктів харчового постачання та питної води, їх правильне витрачання та облік, затверджує меню харчування екіпажу. Здійснює розташування членів екіпажу та осіб, що тимчасово прибули на судно, до житлових приміщень. Забезпечує належну організацію розташування та обслуговування пасажирів, якщо в штаті відсутній помічник капітана з пасажирської частини. Виконує обов'язки помічника капітана з пожежної частини, якщо такий відсутній у штаті. Контролює утримання судна в належному санітарному стані. Забезпечує проходження судном дератизації та дезінсекції. Здійснює підготовку та оголошення наказів капітана, контролює їх виконання, зберігає суднові печатки та штампи. Складає вантажний план з урахуванням специфіки та властивостей вантажу, забезпечення остійності, міцності судна, подає його на затвердження капітану. Забезпечує підготовку вантажних пристроїв та механізмів судна до виконання вантажних операцій, палуб, трюмів та інших вантажних приміщень - для прийняття вантажу. Контролює та забезпечує необхідний термозволожувальний режим вантажних приміщень. Складає й вручає повідомлення (нотис) про готовність судна до проведення вантажних операцій. Відає прийняттям та здаванням вантажу (багажу), забезпечує правильне навантаження, сепарування, вкладання, кріплення, перевезення та вивантаження. Здійснює контроль за опломбуванням вантажних приміщень та зберіганням пломб. Видає розписки про прийняття вантажу, оформлює вантажні документи, веде суднову вантажну документацію, складає рейсовий звіт. Особисто керує підготовкою судна для перевезення небезпечних та навалювальних вантажів, навантаженням, закріпленням, вивантаженням великовагових та довгомірних вантажів, розташуванням та закріпленням палубного вантажу. Керує вантажно-розвантажувальними роботами на спеціалізованих суднах (типу "РО-РО", контейнеровозах тощо). Здійснює планування та проведення ремонтно-профілактичних робіт, що виконуються палубною командою, підготовку відомостей дефектів свого відання. Стежить за укомплектованістю судна технічним забезпеченням корпусної частини. Здійснює складання ремонтних відомостей відповідно до об'єктів обслуговування. Контролює якість корпусних робіт, що виконуються ремонтними підприємствами. Забезпечує своєчасне пред'явлення судна для огляду органам технічного нагляду за корпусною частиною. Перед виходом судна в рейс здійснює перевірку підготовки судна до плавання. Доповідає капітану про готовність судна до рейсу після одержання доповідей від помічників капітана про готовність підвідомчих підрозділів. Під час плавання контролює стан кріплення палубних пристроїв та вантажів, організовує нагляд за водонепроникністю корпусу та вживає заходів щодо усунення недоліків, які було помічено, керує підготовкою судна до штормового плавання, а також плавання в льодових умовах, швартування судна (спільно з лоцманом або самостійно) за відсутності капітана на борту судна. Несе стоянкові та ходові вахти. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо забезпечення охорони природного навколишнього середовища. Організовує своєчасне надання медичної допомоги членам суднового екіпажу. Забезпечує додержання екіпажем судна правил охорони праці, проводить інструктажі з питань охорони праці.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи із судноводіння, технічної експлуатації суден торговельного флоту, з питань безпеки мореплавання, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; навігацію, загальну та спеціальну лоцію; експлуатаційні технічні дані навігаційно-штурманського устаткування; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння; правила експлуатації системи дистанційного керування силовою енергетичною установкою; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного оброблення, розміщення, закріплення та перевезення вантажів, враховуючи Кодекс безпечної практики розміщення та закріплення вантажів (Кодекс РКГ), Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ), Кодекс безпечної практики з перевезення навалювальних вантажів (Кодекс НГ); правила навантажування, перевезення та вивантажування важковагових та довгомірних вантажів; організацію розташування та обслуговування пасажирів (на пасажирських суднах); специфіку навантаження, кріплення, перевезення та вивантаження на спеціалізованих суднах; правила пожежної безпеки під час виконання ремонтних робіт та робіт із застосуванням відкритого вогню; протипожежний захист судна; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; правила та інструкції судновласника, умови Колективного договору (контракту); економіку, організацію праці та управління, транспортне право, аварійно-рятувальну справу, морські санітарні декларації та вимоги Міжнародних санітарних правил; Міжнародне медичне керівництво для суден, медичний розділ Міжнародного зводу сигналів; англійську мову (морську специфіку).

Кваліфікаційні вимоги.

- У разі роботи на морському судні валовою місткістю від 500 і більше в далекому плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана далекого плавання або диплом капітана малого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді помічника капітана на морських суднах валової місткості 500 і більше в далекому плаванні - не менше 1,5 року, з яких на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні - не менше 0,5 року (з дипломом капітана малого плавання стаж плавання на посаді вахтового помічника капітана морських суден валової місткості 500 і більше в далекому плаванні - не менше 1 року). Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

- У разі роботи на морському судні валовою місткістю від 500 і більше в малому та прибережному плаванні.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді вахтового помічника капітана суден валової місткості 500 і більше в будь-якому плаванні - не менше 1,5 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 34 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

35. СТИВІДОР

Завдання та обов'язки. Керує судновими вантажно-розвантажувальними роботами в морських портах. Здійснює оперативне керівництво бригадами механізаторів (докерів-механізаторів), робітниками складів, зайнятих на суднових, автотранспортних і вагонних вантажно-розвантажувальних роботах. Забезпечує виконання технологічного процесу навантажування-розвантажування вантажів, ефективне використання трудових та матеріальних ресурсів під час оброблення суден. Забезпечує максимальне сполучення вантажних та допоміжних операцій, суворе дотримання встановлених норм стоянкових термінів. Перевіряє готовність судна та стан трюмів, люків суднових вантажних засобів до навантаження й розвантаження. Здійснює раціональну розстановку бригад робітників порту, перевантажувальної техніки й транспортних засобів у відповідності до технологічної схеми оброблення. Забезпечує організацію вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перевантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу. Координує в процесі роботи ланки перевантажувального процесу (складські, трюмні, вагонні, транспортні), не допускаючи невиробничих простоїв. Перевіряє якість та обсяг виконаних робіт. Забезпечує ведення та правильне оформлення таймшиту щодо обробленого судна. Контролює дотримання бригадами нормативних вимог навантажування-розвантажування експортних, імпортних, каботажних та місцевих вантажів. Перевіряє наявність на робочих місцях необхідних вантажозахоплювальних пристроїв, інструменту та матеріалів. Стежить за готовністю складських площ та рухомого складу до прийняття та здавання вантажу. Здійснює оперативний зв'язок з диспетчерською порту (району), з адміністрацією суден, залізниці та інспекційних органів з питань, пов'язаних із виконанням вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує дотримання на робочих місцях правил охорони праці. Веде встановлену звітність.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань організації та технології вантажно-розвантажувальних робіт; порядок нормування й обліку стоянкового терміну суден; види тари та упаковки; види маркування українською та іноземною мовами, правила їх перевезення, навантажування, розвантажування та складування; будову вантажних приміщень суден, залізничних вагонів, складів; правила розміщення, сепарування та кріплення вантажів; технічні норми та правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту та суден; методику розроблення вантажного плану (каргоплану) судна; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший стивідор: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією стивідора - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Стивідор: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи на вантажно-розвантажувальних роботах за професією тальмана - не менше 1 року.

36. ФАХІВЕЦЬ З НАЙМУ РОБОЧОЇ СИЛИ ДЛЯ МОРСЬКОГО ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює працевлаштування членів екіпажів суден. Відбирає кандидатів з їх числа на вакантні посади, що надаються судноплавними компаніями або фірмами-судновласниками. Перевіряє наявність та чинність дипломів, посвідчень моряка, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію плавскладу, необхідну для виконання обов'язків на судні. Проводить анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє рівень кваліфікаційних знань. Стежить за тим, щоб відібрані особи мали рівень освіти та професійний досвід відповідно до вимог судновласника. Складає базу даних кандидатів на вакантні посади та здійснює її своєчасне оновлення. Оформлює індивідуальні контракти між спеціалістами екіпажів суден та судновласниками. Веде діловодство необхідних документів. Вивчає передовий досвід роботи з кадрами.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні документи, що стосуються роботи з кадрами та працевлаштуванням моряків; порядок оформлення, прийому і звільнення кадрів плавскладу; вимоги міжнародних конвенцій щодо оформлення дипломів, посвідчень моряка, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) і Міжнародної організації праці (МОП) щодо кваліфікації плавскладу та інших; правила користування комп'ютером; сучасні комп'ютери технології оброблення інформації та системи керування базами даних; англійську мову (морську специфіку); діловодство; основи соціології праці й передовий досвід роботи з кадрами; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з кадровими питаннями в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

37. ФАХІВЕЦЬ (ОФІЦЕР) ОХОРОНИ КОМПАНІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує охорону конкретного судна або групи суден судноплавної компанії, які підлягають захисту від загроз піратства, тероризму, баратрії та інших протиправних дій згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, інших міжнародних і національних нормативних документів. Вживає заходів щодо запобігання збройному розбою суден, незаконному захопленню суден і їх вантажів, іншим формам морського шахрайства і незаконних актів, які загрожують безпеці суден, їх пасажирів та екіпажів. Забезпечує проведення оцінки стану охорони судна або групи суден компанії, що зайняті в міжнародних морських перевезеннях. Надає консультативну допомогу стосовно рівня загрози, з якою може зіткнутися судно, на основі відповідної оцінки ризику. Забезпечує розробку, подання на узгодження, впровадження планів з охорони суден компанії. Стежить за належним виконанням процедур, що викладені в суднових планах з охорони. Забезпечує детальну відповідність планів з охорони, які використовуються однотипними суднами або групою суден, до специфіки кожного судна. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони судна згідно з вимогами, що поставлені до охорони конкретного судна. Забезпечує проведення первинних та подальших перевірок стану охорони суден компанії. Проводить внутрішні аудиторські перевірки та перегляди діяльності із забезпечення охорони. Забезпечує необхідну підготовку осіб, які відповідають за охорону суден компанії. Контролює виконання екіпажами усіх суднових обов'язків із забезпечення охорони. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування дій командного складу суден з фахівцями (офіцерами) охорони портових засобів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи відносно питань безпеки на морі, охорони морських суден, їх пасажирів, екіпажів та вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code); Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти; організацію служби морської безпеки в судноплавних компаніях; суднові обов'язки щодо забезпечення морської охорони; характер загроз, що пов'язані з порушенням охорони суден, методи їх запобігання та припинення; порядок дій у надзвичайних ситуаціях (під час виникнення актів тероризму, піратства, саботажу, диверсії, незаконної міграції тощо); методологію проведення оцінки стану охорони судна та методи проведення його перевірок; методику виконання процедур і дій згідно з планами охорони суден компанії; методи охорони суднових систем радіо- і телекомунікацій, у тому числі комп'ютерних систем і мереж, та інших об'єктів на судні, що можуть створити небезпеку для людей, майна або операцій на борту судна чи в межах портового засобу; суднове охоронне устаткування для захисту пасажирів та екіпажу; системи охоронного зв'язку, сигналізації, ідентифікації особи, обладнання для спостереження і контролю тощо; будову й обладнання суден, суднове аварійне й чергове устаткування; розташування зон на судні, доступ до яких повинен бути обмеженим; суднові та портові операції; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною тематикою; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

38. ФАХІВЕЦЬ (ОФІЦЕР) ОХОРОНИ ПОРТОВИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує охорону і захист конвенційних портових засобів, інфраструктури порту та морських суден, що обслуговуються в порту, їх екіпажів і вантажів від загроз піратства, тероризму, актів незаконного втручання в їх діяльність та інших протиправних дій. Здійснює розробку, упровадження, виконання та перегляд плану з охорони портового засобу. Забезпечує проведення всебічного первинного огляду стану охорони портового засобу на основі відповідної його оцінки та регулярних оглядів з метою виявлення ефективності дії охоронних заходів, що застосовуються. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони портового засобу у випадку будь-яких змін на портовому засобі. Складає плани дій у надзвичайних ситуаціях. Забезпечує захист від несанкціонованого проникнення на портовий засіб та належне використання, перевірку, калібрування і обслуговування наявного охоронного обладнання. Надає доповіді відповідним органам про події, що загрожують безпеці портового засобу, оформляє у необхідних випадках письмові звіти. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування виконання планів з охорони портових засобів з відповідними фахівцями (офіцерами) охорони компаній і суден та, за необхідності, із відповідними службами безпеки. Бере участь у навчанні та тренуванні з питань охорони, у тому числі, які проводяться сумісно із суднами. Забезпечує проведення належного навчання персоналу, який відповідає за охорону портового засобу, та його відповідності до встановлених стандартів. Контролює підготовку й належне виконання обов'язків підпорядкованого йому персоналу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи стосовно питань охорони і підтримання морської безпеки в портах, забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code); Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти; положення про офіцера охорони портових засобів та про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративну діяльність у сфері охорони; методологію оцінки охорони портових засобів; методи проведення перевірки охорони портових засобів та суден; невідкладні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій (під час актів незаконного втручання, тероризму, піратства, диверсії, збройного розбою тощо); методи підготовки та навчання з питань охорони, у тому числі існуючі заходи й процедури у сфері охорони портових засобів та суден; роботу з конфіденційною інформацією і повідомленнями стосовно питань охорони; існуючі загрози, які стосуються охорони, та їх різні форми; характер загроз портовим засобам та можливі наслідки у разі їх здійснення; методи виявлення та розпізнання зброї, небезпечних речовин і пристроїв; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; засоби для явного та прихованого порушення охоронних заходів; методи здійснення перевірок, інспекцій, контролю і нагляду та методи фізичного догляду і перевірки без розкриття; розташування і технічне оснащення портових засобів, типи суден, що виконують міжнародні рейси та заходять до портових засобів; характеристики вантажів, що обробляються, суднові та портові операції; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з обслуговуванням в порту морських суден, що здійснюють міжнародні рейси: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

39. ШИПЧАНДЛЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує обслуговування судна в порту. Одержує за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності, необхідні для судна (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо). Допомагає адміністрації судна в налагодженні контактів із місцевими органами влади й торгово-постачальними організаціями. Забезпечує своєчасне доставляння товарно-матеріальних цінностей на судно, стежить за їх зберіганням. Контролює додержання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт і доставляння вантажів, які придбано для судна. Оформлює необхідну документацію на вантажі, які одержано й відправлено, оплачує за розпорядженням судновласника й капітана судна товари, які було придбано. Виконує різноманітні доручення судновласника або капітана, сприяє економії витрат на придбання матеріальних ресурсів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються морського агентування суден; нормативні акти, що стосуються комерційної експлуатації та обслуговування флоту; основи організації матеріально-технічного постачання й вантажно-розвантажувальних робіт; правила й порядок приймання й відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів та вантажі, які одержано й відправлено; номенклатуру й норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання й транспортування; основи економіки; англійську мову в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи за спеціальністю в галузі комерційної діяльності морського транспорту - не менше 1 року.

40. ШКІПЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну та безпечну організацію робочих місць. Проводить інструктажі з безпечних прийомів та методів роботи, контролює роботу екіпажу судна. Оформлює відходи та приходи судна. Контролює правильне завантаження судна, розміщення вантажу в трюмах згідно з вантажним планом. Керує судном під час слідування за буксиром, маневрування та плавання в складних навігаційних умовах. Вживає заходів щодо безаварійного плавання та збереження вантажу. Здійснює швартовні операції на судні біля причалів та суден, що стоять на рейді або біля причалу. Забезпечує подавання східців та трапів силами екіпажу, їх надійне кріплення та огородження. Проводить виміри глибин в місцях якірної стоянки для забезпечення надійної стоянки судна на якорі та запобігання його дрейфу. Забезпечує своєчасний підйом сигналів та вогнів як на стоянці, так і під час руху судна, стежить за їх справним станом та готовністю до дії. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, надбудови, вантажних приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів. Забезпечує безпечну експлуатацію, технічне обслуговування механізмів, електроустаткування, суднових засобів та систем. Проводить профілактичний огляд в період експлуатації судна. Веде технічну документацію. Складає ремонтні відомості та забезпечує необхідні підготовчі роботи перед поставленням судна в ремонт. Здійснює контроль за якістю та строками виконання робіт під час ремонту. Керує роботами з ремонту, який проводиться силами екіпажу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що стосуються експлуатації несамохідного судна та організації вахтової служби; правила й порядок виконання швартовних операцій; правила користування шкіперським майном та інвентарем, його ремонт та зберігання; конструктивні особливості несамохідних суден; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; правила ведення технічної документації; основи економіки; основи праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи на судні - не менше 1 року.

ФАХІВЕЦЬ З МАРКЕТИНГУ ПОРТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує розробку та впровадження заходів з маркетингової стратегії порту на основі вивчення існуючих вантажопотоків, їх прогнозування, формування та економічного обгрунтування. Розробляє плани маркетингових досліджень та рекламних кампаній. Вивчає ринок портових послуг, тенденції його розвитку. Здійснює аналіз діяльності конкурентів. Досліджує тарифну політику в галузі та бере участь в коригуванні тарифної політики порту. Розробляє методи та засоби збору і систематизації інформації. Організовує та здійснює збирання даних згідно з планами маркетингу порту. Проводить попереднє вивчення реальних та потенційних споживачів. Розробляє кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній порту. Веде облік витрат на маркетинг та рекламу за встановленою формою. Здійснює розробку рекламно-інформаційних заходів та матеріалів, у тому числі їх художнє оформлення. Оформляє договірну документацію на виготовлення рекламної продукції. Бере участь у розробленні фірмового стилю порту та фірмового оформлення рекламної продукції. Вивчає, узагальнює та систематизує ефекти від різноманітних видів реклами. Бере участь у просуванні на ринок нових тенденцій у сфері надання портових послуг та визначає можливості порту щодо виходу на перспективні ринки. Організовує та контролює інформаційно-статистичну роботу, пов'язану з накопиченням і обробленням маркетингової інформації. Підтримує постійні ділові контакти з джерелами маркетингової інформації. Складає договори зі сторонніми організаціями щодо інформаційного обслуговування. Сприяє обміну маркетинговою інформацією між підрозділами порту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні матеріали стосовно маркетингу в сфері водного транспорту; профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку; вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів; досвід завоювання конкурентних позицій на світових і регіональних ринках; кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку; умови оброблення й обслуговування суден в портах; способи проведення маркетингових досліджень; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможних заходів у сфері надання портових послуг; ринкові методи господарювання, закономірності й особливості розвитку економіки; логістику; основи менеджменту; порядок ціноутворення та цінову політику; організацію рекламної справи; форми облікових документів та порядок складання звітності; технічні засоби збору та оброблення інформації; етику ділового спілкування; порядок укладання і виконання договорів; основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетинговою діяльністю, - не менше 1 року.

{Розділ "Фахівці" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Завдання та обов'язки. Виконує розпорядження диспетчера (з флоту, порту), доповідає про їх виконання. Стежить за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та готує про це дані до диспетчерської наради. Готує копії змінно-добових планів оброблення суден у порту та подає їх начальникам дільниць (районів). Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу. Веде оперативний облік та звітність.

Повинен знати: положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів; судночасові норми оброблення суден у портах; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта й стаж роботи в сфері морського транспорту - не менше 1 року.

2. РАДІООПЕРАТОР (СУДНОВИЙ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує радіозв'язок судна з іншими суднами, портами, береговими організаціями. Несе радіовахту відповідно до Регламенту радіозв'язку та правилам зв'язку на морі. Здійснює прийняття та передавання оперативної навігаційної та гідрометеорологічної інформації, спостереження за сигналами тривоги, лиха, терміновості й безпеки. Забезпечує готовність до дії апаратури радіостанції, аварійних установок і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Здійснює радіообмін згідно з правилами радіозв'язку на морі. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових радіотехнічних засобів. Забезпечує радіозв'язок під час аварії на судні (пожежа, вихід із ладу радіоприладів, залишення судна). Складає заявки на технічне постачання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань радіозв'язку на морі, організацію суднової служби; матеріали та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі; міжнародні резолюції щодо вимог з устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки; радіозв'язок під час пошуку та рятування відповідно до Керівництва з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС); положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднових засобів зв'язку; засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха; вимоги контрольних і берегових радіостанцій про дисципліну в ефірі; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки судна, людей на судні, захисту морського навколишнього середовища; порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Радіооператор (судновий) (1 класу): базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом радіооператора першого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на самохідних суднах на посаді радіооператора - не менше 1 року.

Радіооператор (судновий) (2 класу): неповна вища освіта (молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом радіооператора другого класу. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж роботи або навчально-виробничої практики з радіозв'язку - не менше 0,5 року, з яких стаж плавання на самохідних суднах - не менше 3 місяців. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні.

{Пункт 2 розділу "Технічні службовці" із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 861 від 07.12.2005 р.}

3. СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Виконує розпорядження диспетчера з флоту, доповідає про їх виконання. Стежить за дислокацією суден, формуванням та відправленням составів і веде відповідний оперативний облік. Передає за призначенням рейсові накази та інші письмові та усні розпорядження диспетчера з флоту. Приймає від капітанів суден рапорти про виконання рейсових наказів, заявки на паливо, матеріали, інвентар та передає їх виконавцям. Одержує повідомлення щодо несправностей шляху, які виявлено, та обстановки, а також зведення метеослужб про стан і прогноз погоди, інформує про це вахтових помічників капітанів суден. Оформлює документи на оплату рейдових робіт, що виконуються транзитним флотом. Приймає оперативні донесення з оброблення суден на лінійних пунктах навантажування та розвантажування й прослідування суднами контрольних пунктів та веде відповідний облік.

Повинен знати: положення з диспетчерського керівництва роботою флоту й портів; правила плавання суден; судночасові норми оброблення суден у портах та на причалах клієнтури; правила формування составів та зачалювання суден; форми диспетчерського контролю та обліку; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта й стаж роботи в сфері морського транспорту - не менше 1 року.

4. ТАЛЬМАН

Завдання та обов'язки. Здійснює прийняття, первинний облік і здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, які знаходяться в трюмах і на палубах суден, на причалах і вантажних складах у встановлені строки. Бере участь в навантаженні й розвантаженні вантажів, супроводженні по території порту. Здійснює контроль під час видавання вантажів вантажоодержувачам, передавання їх для подальшого транспортування. Стежить за збереженістю вантажів. Перевіряє правильність маркування, цілісність кожного вантажу, справність тари, відповідність тари та упаковки до чинних вимог. Не допускає навантаження на судна й вагони вантажів у пошкодженій тарі, без чіткого маркування. Перевіряє готовність місць під вантажі на причалах, оглядає вагони й контейнери на придатність їх до завантаження вантажів. Організовує сортування вантажів, визначає вагу й кількість. Дає дані для оформлення нарядів на роботу, що фактично виконана, вантажні документи (тальманські звіти, виски, шляхові листи тощо). Веде облік перероблення, приймання й відправлення вантажу й багажу. Здійснює контроль за додержанням правил навантаження, вивантаження й збереження вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт, складання вантажів.

Повинен знати: порядок приймання й здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, включаючи вантажі, які надходять у прямому змішаному залізнично-водному сполученні; види тари та упаковки; види маркування вантажів українською та іноземними мовами; властивості вантажів, правила їх перевезення, навантаження, вивантаження, складання та зберігання; порядок і прийоми рахування вантажів; правила визначення ваги вантажу за осадкою судна; правила користування вагами різних систем; основи організації й правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт; будову вантажних приміщень суден і залізничного рухомого складу; правила перероблення великовагових контейнерів; правила пломбування вагонів і контейнерів, розміщення, сепарування, кріплення й маркування вантажів; форми та правила оформлення вантажних документів, комерційних актів і актів загальної форми; порядок оформлення нарядів; державні стандарти на тару та упаковку.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією тальмана - не менше 1 року або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тальмана - не менше 2 років.

Тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка зі встановленою програмою та стаж роботи у сфері морського транспорту - не менше 1 року.

РОБІТНИКИ

1. БАРМЕН СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує відвідувачів у суднових барах біля барної стійки й за столиками. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту. Пропонує відвідувачам безалкогольні й слабоалкогольні напої, кондитерські вироби, що відповідають вимогам споживчих стандартів. Готує за затвердженими рецептами обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок. Приймає напої, продукти й продукцію, зберігає їх відповідно до вимог температурного режиму та правил зберігання. Допомагає відвідувачам у виборі напоїв та страв, розставляє їх на столі або подає в каюту. Оформляє вітрину бару та барну стійку. Використовує й обслуговує музичну апаратуру. Своєчасно підготовлює до роботи обладнання, інструменти, пристрої й утримує їх у належному стані. Одержує й здає готівку, столову білизну, посуд, прибори. Веде необхідний облік, складає й здає товарний звіт, приймає та здає зміну.

Повинен знати: правила обслуговування відвідувачів у суднових барах; види й призначення посуду, приборів, обладнання та інвентарю бару; особливості харчування, правила етикету й техніку обслуговування іноземних туристів і пасажирів; види, рецептури, технологію приготування й відпускання обмеженого асортименту алкогольних й безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок; асортимент напоїв та кондитерських виробів, які реалізуються в барах, та їх товарні характеристики; правила викладання продукції на барній стійці та вітрині бару, у холодильних шафах; принцип роботи й правила експлуатації обладнання, що використовується в барі, музичної апаратури; правила розрахунку з відвідувачами, курси обміну валют; правила ведення обліку, складання товарного звіту й здавання грошей; умови й терміни зберігання продукції та напоїв; терміни та температурний режим відпускання продукції; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) у межах кваліфікації; особливості роботи суднових барів; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує відвідувачів у суднових барах біля барної стійки й за столиками. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту. Пропонує відвідувачам алкогольні напої (вина, коньяки, лікери), кондитерські вироби, які відповідають вимогам споживчих стандартів. Готує за затвердженими рецептами широкий асортимент алкогольних та слабоалкогольних напоїв: міцних, десертних, ігристих, з фруктами, яйцем, шаруватих коктейлів, крюшонів, пуншів, грогів. Глінтвейнів, дейзів тощо. Змішує компоненти напоїв у шейкерах, крюшонницях, збиває їх за допомогою інструментів та механізмів. Виконує розлив у спеціальний посуд алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Обслуговує за замовленнями окремих осіб і груп свята: банкети, ювілейні дати, зустрічі, урочисті обіди, вечори відпочинку тощо. Підготовлює зал та сервірує столи для окремих осіб і груп. Приймає напої, продукти, продукцію, перевіряє їх асортимент, кількість та якість. Зберігає їх відповідно до вимог температурного режиму й правил зберігання. Готує різноманітний асортимент холодних та гарячих закусок: сандвічі, канапе, ковбаси, шинку в тісті, фаршировані яйця тощо. Допомагає відвідувачам у виборі напоїв та страв, розставляє їх на столі або подає до каюти. Підбирає вина й винно-горілчані вироби відповідно до замовлених страв. Одержує й здає готівку, столову білизну, посуд, приладдя. Веде поточний облік, складає й здає товарний звіт, приймає та здає зміну. Організовує та проводить розносну торгівлю на палубах та в суднових приміщеннях за розпорядженням директора ресторану. Організовує й керує роботою барменів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: правила й форми обслуговування відвідувачів у суднових барах; види сервірування столів; види й правила обслуговування свят, урочистих заходів за замовленнями окремих осіб і груп; особливості харчування, правила етикету й техніку обслуговування іноземних туристів та пасажирів; асортимент, норми виходу, ціни на продукцію та її товарні характеристики; види, рецептури, технологію приготування і відпускання широкого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, напоїв, холодних та гарячих страв і закусок; основні характеристики напоїв згідно з картою вин та їх загальноприйняті умовні позначки; кулінарну характеристику страв і напоїв; відповідність напоїв і страв до меню; правила й порядок подавання страв і напоїв; характеристики тютюнових виробів; способи розміщення й правила викладання продукції на барній стійці та вітрині бару, в холодильних шафах; принцип роботи й правила експлуатації технологічного й холодильного обладнання суднового бару, вагомірних пристроїв, музичної апаратури; правила розрахунку з відвідувачами, курси валют; документацію розрахунку з відвідувачами, правила ведення обліку, складання товарного звіту й здавання грошей; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) у межах кваліфікації; особливості роботи суднових барів; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бармена суднового 4 розряду - не менше 1 року.

2. БЕРЕГОВИЙ БОЦМАН

Завдання та обов'язки. Перевіряє готовність причалів до швартування суден. Забезпечує безпеку стоянки біля причалу дрібних плавзасобів. Проводить систематичний огляд причалів та здійснює їх дрібний ремонт. Утримує в повсякчасній готовності протипожежний інвентар, пожежні проїзди до причалів і в зимовий період пожежні майни. Приймає, зберігає, видає та веде облік шкіперського майна та інших матеріалів. Складає заявки та вимоги на їх отримання. Забезпечує робітників необхідним інструментом та робочим інвентарем. Керує береговими матросами, робітниками та прибиральниками причалів під час виконання швартовних робіт та робіт з ремонту шкіперського майна. Забезпечує належний порядок на причалі. На технічних ділянках шляху, морських каналах, дистанціях шляху, гідрографічних базах додатково виконує поточний ремонт дрібних плавзасобів та їх пофарбування; керує навантажувально-розвантажувальними роботами; забезпечує безпечне перевезення людей та вантажів на дрібних плавзасобах.

Повинен знати: правила та порядок виконання робіт із швартування суден; команди та сигнали, що подаються із судна та з берега; правила користування такелажем, інвентарем та інструментом під час швартування; види, розміри, марки шкіперського майна та інших матеріалів та правила їх зберігання; призначення такелажу; види такелажних робіт, способи виготовлення та ремонту речей шкіперського майна (матки, кранці тощо); правила ведення прибутково-видаткової документації; на технічних ділянках шляху, морських каналах, дистанціях шляху та гідрографічних базах додатково: правила користування вантажно-підйомними механізмами; способи виконання теслярських, слюсарних та малярних робіт в обсязі тесляра 3 розряду, слюсаря та маляра 2 розряду; правила розбивання та маркування ручного лоту та промірного тросу; правила керування весловим та двигунним човном (шлюпкою); гранично допустиму вантажність та пасажиромісткість плавзасобів, що обслуговуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією матроса - не менше 3 років.

3. БЕРЕГОВИЙ МАТРОС

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує всі види робіт, які пов'язано зі швартуванням суден до причалу, борту судна, дебаркадеру. Проводить постановку на швартовні бочки, заведення швартовів за допомогою шлюпки або катеру. Установлює та забирає перехідні містки (трапи) з причалу на судно. Віддає швартовні кінці. Прибирає причал та територію, що прилягає до нього. Бере участь у ремонті та пофарбуванні інвентарю та облаштуванні причалу. Здійснює нагляд за справним станом причальних та рятувальних засобів. Вживає заходів щодо надання допомоги потерпілим на воді та в районі причалу.

Повинен знати: правила та порядок виконання дій, що пов'язані зі швартуванням суден; сигнали, що подаються із судна та з берега; призначення та правила користування під час швартування такелажем, інвентарем, інструментом; час прибуття та відправлення суден, які оброблюються на причалі; порядок виконання простих малярних та теслярських робіт; правила надання допомоги потерпілим на воді.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4. БЕРЕГОВИЙ РОБІТНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює підготовку та консервацію, бере участь у постановці та зніманні засобів навігаційного обладнання. Виконує швартовні роботи. Установлює прилади на плавзасоби, вимірює глибини, доставляє джерела живлення на берегові знаки. Виконує завантаження на плавзасоби та вивантаження різноманітних вантажів. Риє ями та канави під берегові засоби навігаційного обладнання. Виконує перенесення, розбивання та маркування лотліня та промірного тросу. Здійснює ремонт робочого інструменту. Установлює та працює з нівелірною лінійкою. Готує бетонну суміш за складом, який задано. Виконує теслярські, малярні, слюсарні й такелажні роботи. Виконує обов'язки весляра та керує човном під час перевезення людей.

Повинен знати: правила та порядок виконання робіт зі швартування суден; правила подання та прийняття звукових та зорових сигналів; будову та правила користування вантажопідйомними та такелажними засобами; способи навантажування, розвантажування, розміщування та вкладання вантажів; способи виконання теслярських, слюсарних та малярних робіт; правила застосування робочого та вимірювального інструменту; основні правила проведення земляних робіт; способи готування бетонної суміші; правила керування човном і проведення робіт на воді.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

5. БОРТПРОВІДНИК СУДНОВИЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання певної кількості пасажирських кают, які закріплено за ним, в чистоті й належному санітарному стані. Виконує регулярне прибирання кают, санвузлів та інших приміщень, які закріплено за ним, за наявності пасажирів на борту. Застеляє постелі, здійснює заміну постільної білизни та рушників після кожного виїзду пасажирів. Стежить за справним станом інвентарю, майна та обладнання кают, наявністю належної кількості рятувальних нагрудників або жилетів, розкладу евакуації біля кожного пасажирського місця. Доповідає про всі порушення пасажирами суднових правил, пошкодження й псування інвентарю, майна, про несправності освітлення, кондиціювання повітря, іншого обладнання, про надходження води до кают тощо. Вживає заходів щодо усунення недоліків, які виявлено. Забезпечує своєчасне задраювання ілюмінаторів в каютах. Надає необхідні послуги пасажирам під час їх розміщення на судні або висадки із судна, знаходячись біля кают, які за ним закріплено. Надає необхідну допомогу пасажирам, які схильні до морської хвороби, у разі необхідності викликає лікаря. Стежить за поведінкою дітей, проводить відповідний інструктаж батьків. Приймає замовлення від пасажирів на подачу в каюту прохолоджуючих напоїв, фруктів і надає інші послуги, що передбачаються переліком.

Повинен знати: обладнання та розташування приміщень пасажирського судна; місця розташування рятувальних шлюпок і плотів для пасажирів кают, закріплених за ним; шляхи евакуації пасажирів, що передбачаються розкладом тривоги; будову й принцип дії електропилососів та іншого інвентарю; правила обслуговування іноземних пасажирів і туристів; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в межах кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

6. БОЦМАН

Завдання та обов'язки. Керує роботами з корпусної частини судна. Розподіляє роботи між підлеглими йому членами палубної команди. Складає план робіт щодо корпусної частини, подає його на затвердження старшому помічнику капітана. Забезпечує технічне обслуговування корпусу, палуб, надбудов, вантажних та суднових приміщень, танків та цистерн, рангоуту та такелажу, трапів та штормтрапів, вантажного, якірного, швартовного та буксирного пристроїв, кранцевого захисту судна, протипожежного, аварійно-рятувального устаткування, майна та інвентарю, інших технічних засобів свого відання. Керує по судну малярними, теслярськими, такелажними роботами, ремонтно-профілактичними з корпусної частини. Веде облік видатків матеріально-технічного постачання своєї частини, складає заявки на її поповнення. Забезпечує безпечну експлуатацію технічних засобів, які обслуговуються палубною командою. Бере участь в усуненні дефектів їх роботи. Забезпечує підготовку вантажних приміщень та обладнання до вантажних операцій. Бере участь у роботах із навантаження та розвантаження великовагових та великогабаритних вантажів. Забезпечує готовність корпусної частини до відходу судна та штормового плавання, кріплення вантажу, суднового обладнання та майна перед виходом у рейс та під час плавання. Бере участь у швартовних та буксирувальних операціях, під час віддавання та приймання якорів. Забезпечує готовність до дій аварійного протипожежного обладнання та майна, рятувальних засобів колективного та особистого користування та їх спускових пристроїв. Стежить за додержанням порядку на судні.

Повинен знати: правила та порядок виконання робіт під час швартування та буксирування судна; правила технічної експлуатації вантажного, якірно-швартовного та буксирувального пристроїв; правила експлуатації шлюпок та плотів, трапів та сходень, люкових закриттів; терміни випробування якірних ланцюгів, блоків, гаків, скоб та іншого такелажного майна корпусної частини; способи визначення вантажності та допустиме навантаження такелажних пристроїв; способи запобігання деформації вантажу; підготовку тросів до прийому негабаритних вантажів; правила складання вантажів і встановлення підкладок під вантаж та стропи; способи очищення поверхні під ґрунтування, пофарбування та нанесення лакофарбових покриттів за допомогою ручного або механізованого інструменту; способи виконання суднових теслярських робіт; правила подавання та прийняття світлових та прапорових сигналів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією матроса 1 класу - не менше 3 років.

7. БУФЕТНИК СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завідує судновим буфетом, його обладнанням та інвентарем. Бере участь у складанні заявок на отримання продуктів на судновий буфет. Готує за рецептами, які затверджено, кулінарну продукцію обмеженого асортименту: холодні страви та закуски, бутерброди, інші гарячі страви, хлібобулочні, борошняні кулінарні та кондитерські вироби, солодкі страви, холодні та гарячі напої, молочні та інші продукти. Зважує, нарізує, порціонує, викладає їжу на тарілки, у салатниці та інший посуд, розливає напої в склянки й чашки. Прибирає та обслуговує кают-компанію: накриває та сервірує стіл, роздає їжу командному складу судна, миє посуд. Прибирає каюти капітана й старшого командного складу. Одержує столову білизну, посуд, прибори, постільну білизну екіпажу, стежить за їх належним станом і веде облік цього майна. Складає й здає товарний звіт. Допомагає судновому кухарю в приготуванні й роздачі їжі.

Повинен знати: особливості та організацію харчування моряків у різноманітних умовах плавання; види, рецептури та технологію приготування обмеженого асортименту страв, закусок, напоїв тощо; найменування й призначення столового посуду, що використовується, приладдя та інвентарю; правила сервірування столів; правила нарізання, порціювання продуктів та оформлення страв; способи відбраковування нестандартних кулінарних виробів і продуктів за зовнішніми ознаками; терміни та температурний режим зберігання продуктів; правила експлуатації обладнання, що використовується, та інвентарю; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у сфері громадського харчування - не менше 1 року.

8. ВОДОРОЗДАВАЛЬНИК ПОРТУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чергує на водонасосній станції. Відпускає воду згідно із заявками на судна та оформлює відповідну документацію. Перевіряє стан устаткування водонасосної станції та виконує дрібний ремонт.

Повинен знати: будову, технічні характеристики та правила експлуатації агрегатів, контрольно-вимірювальної апаратури та іншого устаткування водонасосної станції, які ним обслуговуються; слюсарні роботи в обсязі слюсаря-ремонтника 3-го розряду; правила оформлення документації з відпускання води.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

9. ДНЮВАЛЬНИЙ

Завдання та обов'язки. Входить до складу палубної команди. Прибирає каюти командного складу, кают-компанію, службові приміщення, коридори, а в разі необхідності інші суднові приміщення. Утримує в чистоті приміщення їдальні суднової команди. Подає їжу екіпажу до їдальні, миє посуд. Приймає від буфетника необхідну кількість посуду, білизни та іншого інвентарю. Стежить за їх зберіганням. Виконує інші обов'язки, які встановлено на вантажних суднах старшим помічником капітана, на пасажирських - помічником капітана з пасажирської частини.

Повинен знати: обладнання, розташування приміщень суден; будову й принцип дії електропилососів та іншого інвентарю; правила безпечного виконання прибиральних робіт; санітарні правила щодо утримання суднових приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

10. ДОГЛЯДАЧ ВОГНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну роботу плавучих засобів навігаційного огородження, які обслуговує. Контролює справне горіння вогнів та правильність позиції світлооптичного ліхтаря. Проводить заміну ацетиленових балонів та акумуляторів, електроламп та газосвітильних трубок, що перегоріли. Здійснює догляд за світлооптичною апаратурою. Проводить якісний монтаж, озброєння та встановлення плавучих знаків засобів навігаційного огородження на штатні місця, а також їх своєчасну сезонну заміну й консервування в осінній період. Бере участь у поставленні та зніманні буїв, знаків та інших засобів навігаційного огородження. Вимірює глибини лотом та іншим способом. Стежить за справною роботою вентиляції й утриманням у чистоті приміщень для зберігання ацетиленових балонів та світлооптичної апаратури. Виконує необхідні вантажно-розвантажувальні роботи на березі та на плавзасобах. Забезпечує керування весловим і моторним човном під час перевезення людей.

Повинен знати: навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні властивості й навігаційне обладнання району, що обслуговується судном; типи та марки світлооптичної апаратури; правила будови та безпечної експлуатації посудин, що знаходяться під тиском; правила користування вимірювальними приладами; правила розбивки та маркування промірного троса; правила подавання та приймання звукових та зорових сигналів; елементарні знання з електротехніки; правила керування весловим та моторним човном; способи навантаження, розвантаження та вкладання вантажів, що потребують обережності; прийоми виконання слюсарних, теслярських та такелажних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

11. ЕЛЕКТРИК СУДНОВИЙ

2-й клас

Завдання та обов’язки. Виконує обов’язки стосовно вахти у машинному відділенні. Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом з обов’язковим взаєморозумінням команд морської специфіки. Бере участь у технічному обслуговуванні, профілактичному та поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечує його безперервну роботу. Усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонту суднового електроустаткування; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову й принцип дії основних електронних приладів; системи розподілу електроенергії на суднах; призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю; основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої й захисної апаратури; призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів й суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; призначення суднової сигналізації й внутрішньо-суднового зв'язку; основи слюсарної справи; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта*. Без вимог до стажу роботи. Для зайняття посади електрика другого класу - наявність кваліфікаційного документа електрика другого класу, отриманого відповідно до національних вимог.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом. Веде нагляд за роботою електричного обладнання, електричних систем та механізмів. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті судна, у тому числі електричних систем та механізмів; заходах застереження та запобігання забрудненню морського середовища. Обробляє, використовує і кріпить запаси та використовує їх; виявляє несправності та здійснює технічне обслуговування та ремонт з використанням електричного і електронного вимірювального обладнання та ручних інструментів. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову основних електронних приладів; призначення, будову та принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування і контролю; основи будови і принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення та будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої і захисної апаратури; призначення, принципову будову суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; будову та принцип дії суднових акумуляторних установок і зарядних перетворювачів; будову суднових АТС і правила технічного обслуговування засобів внутрішнього телефонного зв'язку; види та принципи слюсарних робіт; правила експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки на початку робіт або ремонту; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; початковий рівень роботи механічних систем, зокрема, первинних двигунів, у тому числі головних рушійних установок, допоміжних механізмів машинного відділення, систем управління стерном, систем обробки вантажу, палубних механізмів, побутових суднових систем; основи: електротехнології та теорії електричних машин, електричних розподільних щитів та електрообладнання, автоматики, автоматичних систем управління та технології, приладів, сигналізації та систем стеження, електроприводів, електрогідравлічних та електропневматичних систем управління, з'єднань, розподілу навантаження та змін у електричній конфігурації; правила застосування безпечної практики роботи на судні, процедур технічного обслуговування та ремонту на допоміжному рівні; конструкцію та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання постійного та перемінного струму, вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та електричних інструментів; правила користування мастильними та чистячими матеріалами та приладдям; безпечне видалення відходів; умови виконання процедур поточного технічного обслуговування та ремонту; керівництва виробників та суднові інструкції; вимоги техніки безпеки та дії під час аварій; основи електротехнічних схем; вимоги до безпечної ізоляції обладнання та пов'язаних із ними систем; методи перевірки, виявлення несправностей та технічного обслуговування, відновлення робочого стану електричного та електронного контрольного обладнання, освітлювальних приладів та систем електропостачання; початкові основи суднової системи виявлення пожежі, в тому числі ділянки можливого загоряння електричного та електронного обладнання; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби з забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна, зокрема, електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; порядок вимкнення, блокування та безпеки під час роботи з механізмами; системи видачі дозволів до роботи, в тому числі, на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади електрика першого класу - наявність кваліфікаційного документа електрика першого класу (electro-technical rating), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.

__________
*Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.

{Вимога в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 938 від 20.11.2013}

12. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує на судні електродугове зварювання вузлів та деталей суднових корпусних конструкцій, суднових трубопроводів 3 класу, суднових механізмів і обладнання у всіх просторових положеннях зварного шва, газове зварювання та різання металів згідно з компетентністю, що підтверджується сертифікатом. Здійснює наплавлення дефектів відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій. Стежить за справним технічним станом зварювального устаткування.

Повинен знати: правила, способи й методи виконання зварювальних та газорізальних робіт в обсязі завдань та обов'язків, за якими підтверджується компетентність; принцип роботи, правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального й механічного устаткування, які експлуатує; основні властивості сталей, сплавів, електродів, що застосовуються; основи слюсарної справи; основи будови судна; призначення й розташування суднових відсіків, приміщень; терміни означення команд, які застосовуються на судні; правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги; основні дії щодо запобігання забрудненню моря; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 3 розряду на судноремонтному виробництві - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії електрогазозварника суднового.

5-й розряд

- у разі виконання електродугового зварювання суднових котлів та посудин, які працюють під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника суднового 4 розряду - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії електрогазозварника суднового.

13. КАМБУЗНИК

Завдання та обов'язки. Виконує роботи на камбузі за вказівками кухаря. Утримує в чистоті камбуз, камбузні підсобні приміщення, камбузне обладнання та посуд. Бере участь у приготуванні та роздачі їжі, якщо в штаті судна один кухар.

Повинен знати: обладнання, розташування приміщень суден; будову й принцип дії електроустаткування та іншого інвентарю камбузу; правила безпеки виконання робіт на камбузі; санітарні правила щодо утримання камбузних приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

14. КОНДИТЕР СУДНОВИЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує кондитерські вироби середньої складності для туристів на пасажирських суднах. Готує різноманітні види тіста (пісочне, листкове, дріжджове, прісно-здобне, пряничне, заварне, бісквітне), штампує, формує з нього вироби, відсаджує їх на кондитерські листи. Готує різного виду начинки, креми, помадки. Виробляє штучні кондитерські й хлібобулочні вироби, прості масові торти й вироби з морозива. Оздоблює та прикрашає вироби кремом, помадкою, шоколадом, марципаном, зацукрованими фруктами. Наносить на кондитерські вироби трафаретний малюнок за еталоном в одну фарбу або з нескладним сполученням фарб. Затарює готову кондитерську продукцію.

Повинен знати: види, асортимент і технологію приготування кондитерських виробів середньої складності; основні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які використовуються для виготовлення кондитерських виробів середньої складності; ознаки доброякісності сировини та органолітичні методи її визначення; норми витрат сировини та напівфабрикатів; вимоги до якості кондитерської продукції, види дефектів, способи їх запобігання та усунення; технологію виготовлення начинок, кремів і помадок; способи оздоблення кондитерських виробів кремом, помадкою, шоколадом, марципаном, зацукреними фруктами; технологію нанесення на кондитерські вироби трафаретного малюнку за еталоном в одну фарбу або з нескладним сполученням фарб; порядок користування збірником рецептур борошняних кондитерських виробів; умови, терміни зберігання й реалізації готової кондитерської продукції; призначення, будову й правила експлуатації механічного, теплового, вагомірного й холодильного обладнання, що використовується; англійську мову в межах кваліфікації; особливості роботи суднових ресторанів; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у сфері громадського харчування - не менше 1 року.

15. КУХАР СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує та роздає їжу членам екіпажу судна. Готує страви та кулінарні вироби, які вимагають кулінарного оброблення середньої складності. Готує холодні страви, закуски, складні бутерброди; різноманітні салати із свіжих, варених овочів, з м'ясом, рибою; вінегрети; рибу під маринадом; холодці; оселедець натуральний та з гарніром. Варить м'ясні, м'ясо-кісткові, рибні та грибні бульйони; заправи, пюреподібні, солодкі та молочні супи. Готує різноманітні види пасеровок і соусів (томатний, цибулевий, паровий, молочний тощо); другі страви з м'яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому та смаженому вигляді (м'ясо відварне, рагу, гуляш, тюфтельки, битки в соусі, рибу відварену, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп тощо); солодкі страви; гарячі та відварені холодні напої. Готує прісне, дріжджове тісто та вироби з нього: вареники, пельмені, пиріжки, ватрушки, локшину домашню тощо. Бере участь у складанні замовлень на продукти та контролює якість продуктів, які доставляють на судно. Бере участь у складанні меню та подає його на затвердження старшому помічнику капітана, а в разі його відсутності - капітану судна. Забезпечує утримання в чистоті та порядку камбуза, камбузних підсобних приміщень і обладнання, камбузного посуду та холодильників. Вживає заходів щодо своєчасного отримання й необхідного ремонту камбузного інвентарю та іншого майна. Випікає хлібобулочні та кондитерські вироби.

Повинен знати: особливості та організацію харчування моряків у різноманітних умовах плавання; рецептури, вимоги щодо технології приготування, якості, термінів, умов зберігання, порціювання, оформлення й роздачі страв і кулінарних виробів, які вимагають кулінарного оброблення середньої складності; технологію випікання хлібобулочних та кондитерських виробів; основи раціонального харчування; види, властивості та способи оброблення сировини й напівфабрикатів, які використовуються для приготування страв і кулінарних виробів середньої складності; особливості влаштування, обладнання та оснащення камбуза й камбузних підсобних приміщень; будову й правила експлуатації камбузного обладнання та виробничого інвентарю; правила складання меню, замовлень на продукти, ведення обліку й складання товарних звітів; англійську мову в межах кваліфікації-основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи в сфері громадського харчування - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує й оформлює страви та кулінарні вироби, які вимагають складного кулінарного оброблення, для туристів на пасажирських суднах. Готує й оформлює холодні страви: заливні, асорті рибне, м'ясне тощо; супи на прозорих бульйонах із риби, м'яса, птиці, дичини; дієтичні супи на бульйонах, овочевих та фруктових відварах; розсольники; харчо, солянки, окрошки; другі страви з м'яса, птиці, риби (азу, бефстроганов, м'ясо шпиговане в кисло-солодкому соусі, антрекот, котлети натуральні із свинини, баранини, птиця фарширована, риба парова під різними соусами тощо); парові котлети, яєчні каші; соуси (із цибулею, грибами, розсолом, каперсами тощо); солодкі страви (креми, желе тощо). Готує пісочне, листкове тісто й вироби з нього: валовани, крутони, тарталетки тощо. Готує і оформлює різноманітні дієтичні страви. Здійснює роздачу порціонних страв. Складає замовлення на продукти та напівфабрикати, контролює якість продуктів, які доставляють на судно. Складає меню, товарні звіти. Забезпечує утримання в чистоті та порядку приміщень суднового харчоблоку, його технологічного обладнання й виробничого інвентарю, камбузного посуду. Випікає хлібобулочні і кондитерські вироби в разі відсутності в штаті судна пекаря.

Повинен знати: рецептури, вимоги щодо технології приготування, якості, термінів, умов зберігання, порціювання, оформлення й роздачі страв і кулінарних виробів, які вимагають складного кулінарного оброблення; технологію випікання хлібобулочних та кондитерських виробів; основи дієтичного харчування; види та способи оброблення сировини для дієтичних страв; способи скорочення втрат і збереження поживної цінності харчових продуктів під час їх теплового оброблення (застосування різноманітних способів нагрівання або обігрівання, створення певного середовища - кислого, солоного тощо); ароматичні речовини та способи їх застосування з метою поліпшення смакових якостей кулінарної продукції; правила складання меню (щоденного, святкового), замовлень на продукти, ведення обліку й складання товарних звітів; раціональний режим роботи різноманітних видів технологічного обладнання суднового харчоблоку; англійську мову в межах кваліфікації; особливості роботи суднових ресторанів; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря суднового 4 розряду - не менше 1,5 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує, оформлює страви та кулінарні вироби, які вимагають особливо складного кулінарного оброблення, для туристів на пасажирських суднах. Готує та оформлює порціонні та фірмові страви, які було замовлено: холодні закуски (порося заливне або фаршироване, рибу фаршировану, кнелі рибні в желе, фрикадельки з телятини, заливні у вегетаріанському желе, паштет із печінки, м'ясний сир тощо); закусочні бутерброди (канапе, сандвічі); супи прозорі (бульйони з профітролями, кнелями, м'ясними фрикадельками), юшки з різноманітних риб, холодники, суп із крабами; окрошка овочева, м'ясна, з дичиною; другі страви з риби, м'яса, птиці, дичини: тушковані, смажені, запечені окремими порціями в різноманітних соусах (біфштекс по-селянськи, котлети натуральні та фаршировані з курей або дичини, рулети, риба в тісті, на рожні тощо); соуси з різноманітними специфічними смаковими й ароматичними добавками; солодкі страви (желійовані креми, муси, самбуки, суфле, пудинги, парфе, фрукти і ягоди в сиропі, зі збитими вершками на цукрі, десертне морозиво тощо); гарячі напої та інше. Готує заварне, бісквітне тісто й вироби з нього. Здійснює роздачу замовлених та фірмових страв. Готує порціонні страви національних та іноземних кухонь. Складає замовлення на продукти та напівфабрикати, контролює якість продуктів, які доставляють на судно. Складає меню, товарні звіти. Організовує й керує роботою кухарів нижчої кваліфікації, виконує обов'язки завідувача виробництва (шеф-кухаря).

Повинен знати: рецептури, вимоги щодо технології приготування, якості, термінів, умов зберігання, порціювання, оформлення й роздачі страв і кулінарних виробів, які вимагають особливо складного кулінарного оброблення; особливості приготування фірмових страв і страв національних та іноземних кухонь; правила гарнірування, оформлення й подачі порціонних та замовлених страв; зміни, які відбуваються під час теплового оброблення з білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, барвними та іншими речовинами, які містяться в харчових продуктах; правила складання меню (святкового, банкетного тощо), замовлень на продукти, ведення обліку й складання товарних звітів; будову й правила експлуатації технологічного обладнання суднового харчоблоку; англійську мову в межах кваліфікації; особливості роботи суднових ресторанів; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря суднового 5 розряду - не менше 1,5 року.

16. ЛІКВІДАТОР РОЗЛИВІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ У МОРІ

2-й клас

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Обслуговує під час роботи спеціальні системи, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та диспергування у небезпечних умовах (загроза вибуху, пожежі та зниження плавучості судна). Обслуговує в процесі експлуатації системи та пристрої розпилу хімічних речовин, що диспергують нафту на поверхні моря. Виявляє та усуває несправності в роботі механізмів та устаткування, спеціальних систем, які обслуговує. Виконує роботи з ремонту деталей та вузлів устаткування, машин агрегатів, двигунів внутрішнього згоряння та компресорних установок, які входять до складу спеціальних систем. Установлює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів. Проводить очищення від забруднення нафтою та нафтопродуктами бонових огороджень, насосних установок, такелажу та іншого обладнання, що використовується для ліквідації аварійних розливів та з метою тренування, а також вкладання їх у спеціальні контейнери та навантаження (розвантаження) на транспортні засоби. Виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту машин та устаткування, що входять до складу спеціальних систем.

Повинен знати: технологічний процес боротьби з аварійними розливами нафти та нафтопродуктів у морі; призначення, будову та режим роботи спеціальних систем; будову та принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння; прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок аварійного судна; будову, конструктивні особливості та технічні умови для ремонту деталей, вузлів двигунів та обладнання спеціальних систем; електромонтажні схеми з'єднання деталей та вузлів спеціальних систем; принцип роботи суднових вантажопідіймальних засобів; правила поводження зі шкідливими та отруйними речовинами; правила користування переносними радіостанціями, піротехнічними засобами; будову та призначення засобів індивідуального захисту органів дихання та правила користування ними; загальні знання про виникнення статичної електрики.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Організовує й виконує роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Налагоджує та ремонтує прилади автоматичного регулювання та дистанційного контролю спеціальних систем, які обслуговує, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування. Виявляє та усуває несправності найскладнішого устаткування спеціальних систем, які обслуговує. Виконує роботи з ремонту, відновлювання, заміни, монтажу та випробування особливо складних вузлів, механізмів та деталей спеціальних систем. Усуває пошкодження корпусу аварійного судна із застосуванням електрогазозварювальної апаратури. Виконує вантажні операції в морі із застосуванням суднових вантажних пристроїв. Визначає товщини плівки нафти, яку розлито на поверхні моря. Здійснює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів. Здійснює керування силовою установкою з двигуном внутрішнього згоряння потужністю до 146,1 кВт (200 к.с.) та гідропривідним заглибним насосом із подаванням (продуктивністю) до 500 м-3/год.; судновими лебідками під час виконання робіт спареними стрілами.

Повинен знати: вплив нафти та хімічних речовин на життя моря; основні способи ліквідації забруднення моря нафтою та нафтопродуктами; будову та взаємодію складних вузлів механізмів та устаткування систем локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування; методи виявлення несправностей у роботі двигунів та способи їх усунення; види палива та мастил для двигунів внутрішнього згоряння та гідросистем; прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок судна; схеми та принцип роботи систем дистанційного й автоматичного контролю та кінематичні схеми складного устаткування спецсистем, що ремонтуються; способи відновлення складних та відповідальних деталей та вузлів спеціальних систем; умовні сигнали; способи виконання такелажних робіт в умовах відкритого моря; призначення електроприладів; електромонтажні схеми деталей та вузлів спеціальних систем; будову легководолазного спорядження та правила користування ним; правила та методику визначення товщини плівки нафти, що розлилась; правила запобігання накопичення зарядів статичної електрики; правила заземлення устаткування, що ним обслуговується; будову піротехнічних засобів та пристроїв випускання сигнальних ракет, правила користування ними; будову, призначення й способи усунення найпростіших несправностей індивідуальних засобів захисту органів дихання, які знаходяться на озброєнні спецформування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ліквідатора розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2 класу - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння професії електрогазозварника 3 розряду.

17. МАТРОС

2-й клас

Завдання та обов'язки. Несе вахту на ходу судна на містку та вахту на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь в: управлінні стерном, веденні належного візуального та слухового спостереження, контролі за безпечною вахтою; прибиранні палуб та суднових приміщень; суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини; у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному; відкриванні й закриванні люків трюмів; швартовних роботах згідно із судновим розкладом; виконанні робіт з вантажних операцій. Стежить (за вказівкою помічника капітана) за: розміщенням вантажу під час вантажних операцій; надійним закріпленням люкових кришок, задраюванням горловин цистерн; справністю трубопроводів і трюмних трапів, ллял, стічних колодязів, чистотою приймальних сіток, щільним зачиненням лляльних кришок перед початком вантажних операцій; збереженням вантажу в трюмі. Не допускає розміщення в трюмі вантажних місць з несправною тарою або маркуванням, що не відповідає документації. Забезпечує порядок і чистоту в трюмі. Доповідає вахтовому помічнику капітана про виявлені порушення або пошкодження, та про припинення вантажних операцій. Контролює сепарування вантажу та, у разі необхідності, здійснює облік вантажу. Використовує аварійне обладнання встановленого на судні розкладу за тривогами. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: основи будови судна і його корпусу, призначення та розташування суднових відсіків, приміщень і систем; будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них; принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями; терміни та визначення, що вживаються на судні; правила користування відповідними системами внутрішньо-суднового зв'язку та аварійної сигналізації; принцип дії та правила використання магнітних та гірокомпасів; команди, які подаються на стерно, в тому числі англійською мовою; процедуру переходу з автоматичного управління стерном на ручне та навпаки; обов'язки, пов'язані з веденням спостереження, зокрема, надання повідомлення про приблизний напрямок звукового сигналу, вогню чи будь-якого об'єкту в градусах або чвертях; команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти; процедури залишення вахти, несення та передачі вахти; інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; розташування на судні протипожежного обладнання, майна, інвентарю; обов'язки в аварійній ситуації та аварійну сигналізацію; піротехнічні сигнали лиха; супутникові аварійні радіо буї і пошуково-рятувальні транспондери; умови уникнення подачі хибних сигналів лиха та дії при випадковій подачі сигналу лиха; правила користування судновими рятувальними засобами, зокрема, з ручним механічним приводом; принцип будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт; основні дії, пов'язані з захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов'язаний з функціями з несення ходової навігаційної вахти та виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття на суднах посади матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту - наявність кваліфікаційного документа особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту (rating forming part of a navigational watch), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Несе навігаційну вахту на ходу судна та на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь у: суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини (включаючи роботи на висоті та за бортом); підготовці вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій; обробці вантажу та запасів; швартовних операціях; постановці на якір; відкритті й закритті вантажних трюмів з механізованими люковими закриттями; облаштуванні вантажних пристроїв; огляді та ремонту такелажу; безпечній експлуатації палубного обладнання та механізмів; вимірюванні рівня води в цистернах, ллялах, танках; управлінні основними приводами клінкетів на палубах; обслуговуванні ходових, стоянкових та сигнальних вогнів судна; обстеженні стану протипожежних, аварійних і рятувальних засобів; розбитті лот-ліній та вимірюванні глибини ручним лотом; технічному обслуговуванні та ремонті на судні; такелажних, парусних, малярних та інших суднових роботах з використанням засобів малої механізації; забезпеченні чистоти і порядку в штурманській та рульовій рубках; належному утриманні та зберіганні сигнальних прапорів і знаків, ручних лотів і ручного туманного горну; застосуванні запобіжних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Здійснює експлуатацію чергових та робочих шлюпок, рятувальних шлюпок і плотів; керує спусканням та підняттям рятувальних, чергових та робочих шлюпок, управляє рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із мотором, з ручним механічним приводом. Веде обмін інформацією за допомогою світлових сигналів та сигнальних прапорів. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: команди та правила спілкування з вахтовим помічником капітану стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням вахти; порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; порядок швартування та пов'язаних з цим процедур, у тому числі: функції швартовних й буксирних кінців та функції кожного кінця в частині загальної системи, робоче навантаження та розривне зусилля швартовного обладнання, включаючи металеві, синтетичні і волокнисті швартовні канати, лебідки, брашпилі, шпилі, бітенги, гальмівні колодки і кнехти; процедури та порядок дій з закріплення і віддачі швартовних та буксирних кінців і канатів, включаючи троси для буксирування; порядок використання якорів під час будь-яких операцій; порядок виготовлення та встановлення кранців, штормтрапів, пластирів; порядок дій, пов'язаних із швартуванням до буя або буїв; порядок обробки, розміщення та кріплення вантажів, зокрема, небезпечних та шкідливих речовин та рідин; вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів; палубне обладнання, у тому числі: функції та використання клапанів та насосів, підйомних пристроїв, кранів, вантажних стріл та пов'язаного з ними обладнання; функції та використання лебідок, брашпилів, шпилів та пов'язаного з ними обладнання; люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов'язане з ними обладнання; конструкцію, використання, маркування, обслуговування та розміщення волокнистих та сталевих тросів, канатів і ланцюгів; уміння використовувати та розуміти основні сигнали при експлуатації обладнання: лебідок, брашпилів, кранів та підйомних пристроїв; уміння експлуатувати якірне обладнання за різних умов: постановка на якір, підйом якоря, закріплення якоря по-похідному, та у випадку аварії; систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються; розташування баластних танків і танків прісної води, їх мірильних повітряних труб і мірильних труб вантажних приміщень; процедури та уміння: обладнати та демонтувати боцманську бесідку, підвіску, лоцманський трап, підйомник, щит від пацюків та штатний трап, використовувати навички морської практики із заплетення канату з використання вузлів, з'єднань та стопорів; використання вантажопідйомних механізмів та устаткування, вантажопідйомних кранів та дерик-кранів і лебідок; вантажні пристрої: люки та люкові закриття, рампи, бортові (носові) кормові двері або підйомники; системи трубопроводів, зокрема, прийомні труби трюмних насосів баластної системи і колодязі; Правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (A, B, G, H, O, P, Q); правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, робіт у замкнених приміщеннях; системи видачі дозволів на роботу; поводження з тросами; способи підйому вантажів та методи запобігання травм спини; правила електробезпеки; правила безпека під час роботи з механізмами; правила хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища; використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання; способи виживання у морі; правила користування фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; методи безпечного видалення відходів; правила застосування, технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття на суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди - наявність кваліфікаційного документу кваліфікована особа палубної команди (able seafarer deck), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.

__________
* Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.

{Вимога в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 938 від 20.11.2013}

18. МАТРОС ПОЖЕЖНИЙ

Завдання та обов'язки. Стежить за справним станом протипожежного устаткування, майна та інвентарю на судні, вміє користуватися ним. Регулярно перевіряє засоби пожежогасіння та протипожежний інвентар. Перевіряє протипожежний стан трюмів, Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки під час виконання вантажних операцій та проведення на судні ремонтних робіт і робіт із використанням відкритого вогню. На наливних суднах виконує переключання основних клінкетів на палубі. Несе пожежну вахту. Виконує суднові роботи за вказівкою старшого помічника капітана.

Повинен знати: основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків та приміщень; розташування на судні протипожежного устаткування, майна та інвентарю, його правильне застосування; будову та дію переносного й мобільного устаткування для гасіння пожежі, враховуючи пристрої, насоси та устаткування щодо рятування людей та майна; системи виявлення пожежі та стаціонарні системи пожежогасіння; заходи протипожежної безпеки та небезпеки, які пов'язано зі зберіганням та використанням паливно-мастильних матеріалів; дії в боротьбі з пожежею в морі та в порту; способи виконання простих малярних, такелажних та інших суднових робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації, підготовка на спеціальних курсах та стаж роботи за професією матроса - не менше 1 року.

19. МАШИНІСТ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

2-й клас

Завдання та обов'язки. Бере участь у несенні вахти в котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує технічні засоби котельної установки: котли, системи, механізми, засоби автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів з усунення недоліків у їх роботі. Бере участь у ремонті котельної установки. Підтримує в котельному відділенні чистоту й порядок. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у котельному відділенні. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії. Бере участь у виконанні робіт із технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; термінологію, яку застосовують в машинно-котельному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинно-котельних відділень; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинно-котельне відділення з містком судна; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним з функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Несе вахту в котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує котельну установку й технічні засоби, які забезпечують її роботу, керує ними. Забезпечує безпечну експлуатацію котлів, підтримання правильного рівня води та тиску пари в котлах. Бере участь у ремонті котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту котлів, механізмів, систем та інших технічних засобів котельної установки. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів та інших роботах за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: будову котельних установок і правила їх експлуатації; основні несправності котельних установок та технічних засобів, які забезпечують їх роботу, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в котельному відділенні; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту котельної установки; розташування протипожежного обладнання в машинно-котельному відділенні та його правильне використання; системи аварійно-попереджувальних сигналів; основи такелажних і малярних робіт; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією машиніста котельної установки 2 класу - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки.

20. МАШИНІСТ ПОМПОВИЙ (ДОНКЕРМАН)

Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу та правильну технічну експлуатацію вантажних та зачисних насосів, вантажних та зачисних трубопроводів, баластної системи з насосами, системи замірювання вантажу, газовідводу, дистанційного керування клінкетами та роботу інших технічних засобів свого відання. Керує ними та використовує за призначенням. Проводить вантажні, мийні та баластні операції. Усуває особисто або із залученням суднових працівників дефекти та відмови, які було виявлено під час експлуатації в роботі технічних засобів свого відання. Контролює якість ремонтних робіт, що виконуються береговими й судновими працівниками. Складає план робіт із технічного обслуговування та ремонту технічних засобів. Бере участь у вахтовому обслуговуванні головної енергетичної установки та виконанні робіт із технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: будову, розташування на судні та принцип дії технічних засобів свого відання; інструкції та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів; будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння та допоміжних механізмів, суднових пристроїв і систем; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; правила виконання слюсарно-монтажних робіт і технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій та сигнали тривоги; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння термінів та команд.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 1 року.

21. МЕХАНІЗАТОР (ДОКЕР-МЕХАНІЗАТОР) КОМПЛЕКСНОЇ БРИГАДИ НА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

4-й клас

Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів, окрім великовагових, довгомірних, металоконструкція, контейнерів і ролтрейлерів, у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї групи; електронавантажувачів; лебідок (тельферів); транспортерів (конвеєрів, шнеків, норій); трюмних, вагонних, складських та інших спеціалізованих машин з електроприводом; вантажних ліфтів; однієї з машин (механізмів) технологічного обладнання (вібратора, вібророзпушувача, вагоноперекидача, люкопідйомника, магнітного сепаратора, пересипної станції тощо). Здійснює керування підйомно-транспортними і перевантажувальними машинами (механізмами), які застосовуються. Виконує щозмінне технічне обслуговування, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту машин (механізмів), технологічної оснастки. Бере участь у перемиканні кранів. Закріплює та вкриває вантажі на складах і транспортних засобах. Вибирає необхідні стропи відповідно до ваги й розміру вантажу, що переміщується, визначає придатність стропів. Встановлює й замінює вантажозахоплювальні пристрої. Переносить щити й трапи. Виконує підкатку (відкатку) вагонів у процесі роботи. Відкриває й закриває люки, борти, двері рухомого складу, прибирає його після проведеного вивантаження вантажу. Виконує роботи, які пов'язано зі швартуванням судна. Проводить стропування та ув'язування вантажів. Бере участь у застропуванні й відстропуванні великовагових і довгомірних вантажів, металоконструкцій, контейнерів, ролтрейдерів під керівництвом докер-механізатора біль високої кваліфікації.

Повинен знати: призначення, основні знання про будову, граничні норми навантаження застосовуваних підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів) і пристроїв; знання про рухомий склад; найменування вантажів; візуальне визначення ваги вантажу, який переміщується; правила й способи навантаження, вивантаження, перевантаження й стропування вантажів; будову вантажних приміщень; види тари, упаковки й маркування вантажів; допустимі габарити під час навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад, автомашини та під час розвантаження вантажів із залізничних вагонів і складанні їх у штабель; розташування складів і місць навантаження й вивантаження вантажів; виробниче завдання й технологічну послідовність виконання операцій на дільниці, яку він обслуговує; правила й порядок дій, пов'язаних із швартуванням суден; правила виконання робіт з технічного обслуговування й ремонту перевантажувальних машин (механізмів); умовні сигнали під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й клас

Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї групи й суднового крану (суднової лебідки); автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 т; тягачів (тракторів), бульдозерів (дизельних тягачів вагонів); тракторних навантажувачів (бульдозерів); екскаваторів однієї групи; стакерів, реклаймерів; спеціальних суднонавантажувальних (розвантажувальних) машин; трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигуна внутрішнього згоряння; портальних пневмоперевантажувачів; контейнерних перевантажувачів. Здійснює керування підйомно-транспортними й перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту. Виявляє несправності в роботі машин (механізмів) і пристроїв, усуває несправності, які було виявлено, (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників). Забезпечує раціональне використання вантажопідйомності й місткості рухомого складу й складських площ. Підбирає й комплектує вантажі, що перевозяться дрібними партіями, розміщує їх за місцями подавання й розстановки рухомого складу. Вибирає способи для швидкого й безпечного стропування й переміщення вантажів у різноманітних умовах. Виконує стропування та ув'язування вантажів, сточування й зв'язування стропів різними вузлами. Виконує функції сигнальника.

Повинен знати: призначення, принцип дії і будову підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, які застосовуються; інструкції з їх експлуатації, технічного обслуговування й ремонту; технологію перероблення вантажів на дільниці; технічні умови навантаження, вивантаження й кріплення усіх видів вантажів, до яких належать великовагові, довгомірні, металоконструкції, контейнери та інші спеціальні вантажі; візуальне визначення ваги й центра ваги переміщуваних вантажів; норми бракування канатів; правила стропування: найбільш зручні місця стропування, строки експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й терміни випробувань, способи сточування й зв'язування стропів тощо; елементарні знання з механіки, електротехніки, матеріалознавства й слюсарної справи; правила руху під час переїзду залізничної колії й залізничну сигналізацію; основні вимоги виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4 класу - не менше 500 годин.

2-й клас

Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням кранів або екскаваторів двох різних груп; кранів або екскаваторів однієї групи в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 т, тягачами (тракторами) і бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), тракторними навантажувачами (бульдозерами), контейнерними перевантажувачами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, портальними пневмоперевантажувачами; автонавантажувач вантажопідйомністю до 10 т в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): тракторними навантажувачами (бульдозерами), автоконтейнеровозами, портовими тягачами із сідельним улаштуванням, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, контейнерними перевантажувачами, тягачами (тракторами) й бульдозерами (дизельними тягачами вагонів); автонавантажувачів вантажопідйомністю понад 10 т і контейнерних навантажувачів; стакерів, реклаймерів, спеціальних суднонавантажувальних (розвантажувальних) машин; портальних пневмоперевантажувачів, трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигуна внутрішнього згоряння, тракторних навантажувачів (бульдозерів) і контейнерних перевантажувачів. Здійснює керування підйомно-транспортними і перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту. Усуває несправності, які було виявлено, (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників). Виконує стропування й ув'язування вантажів, які потребують підвищеної обережності.

Повинен знати: призначення, принцип дії і будову застосовуваних підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв; основні поняття про допуски й посадки; способи визначення причин аварій і передчасного спрацювання деталей машин (механізмів) і пристроїв; правила і способи стропування вантажів, які потребують підвищеної обережності; правила підбору, перевірки справності й використання вантажозахоплювальних пристроїв і такелажу, правила й терміни випробувань, норми їх бракування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувальне, розвантажувальних роботах 3 класу - не менше 500 годин.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням кранів трьох різних груп; кранів двох різних груп і екскаваторів однієї групи; кранів однієї групи й екскаваторів двох різних груп; кранів або екскаваторів двох різних груп у поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 т, тягачами (тракторами) і бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), тракторними навантажувачами (бульдозерами), контейнерними перевантажувачами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, портальними пневмоперевантажувачами; кранів або екскаваторів однієї групи й автонавантажувачів різної вантажопідйомності; кранів однієї групи, екскаваторів однієї групи в поєднанні з автонавантажувачами будь-якої вантажопідйомності, або тракторними навантажувачами будь-якої вантажопідйомності, або тракторними навантажувачами (бульдозерами); кранів однієї групи, автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 т у поєднанні з тракторами, бульдозерами (дизельними тягачами вагонів) або тракторними навантажувачами (бульдозерами); кранів однієї групи, портальних перевантажувачів, трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигунів внутрішнього згоряння; кранів або екскаваторів однієї групи, контейнерних перевантажувачів у поєднанні з автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 т або тракторними навантажувачами (бульдозерами); автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 т, тракторних навантажувачів (бульдозерів), контейнерних перевантажувачів; автонавантажувачів вантажопідйомністю 10 т і більше в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): тягачами (тракторами) й бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), портовими тягачами із сідельним улаштуванням, портальними контейнеровозами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигунів внутрішнього згоряння, контейнерними перевантажувачами, тракторними навантажувачами (бульдозерами); стакерів, реклаймерів, спеціальних судно-навантажувальних (розвантажувальних) машин, тягачів (тракторів), бульдозерів (дизельних тягачів вагонів). Здійснює керування підйомно-транспортними й перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах їх технічного обслуговування й ремонту. Усуває несправності, які було виявлено (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників). Виконує стропування й ув'язування складних вантажів.

Повинен знати: принцип будови електроустаткування машин (механізмів), що застосовуються; правила ремонту підйомно-транспортних і перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв; технічні умови на випробування, регулювання й приймання вузлів машин і механізмів після ремонту; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2 класу - не менше 500 годин.

22. МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)

2-й клас

Завдання та обов'язки. Бере участь у несенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів. Здійснює технічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів щодо усунення недоліків у їх роботі. Підгримує в машинному відділенні чистоту й порядок. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів; призначення, будову й дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали, контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок; призначення й будову валопроводів і суднових рушіїв; основи фізичних процесів, що відбуваються в суднових двигунах внутрішнього згоряння; термінологію, яку застосовують у машинному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних відділень; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинне відділення з містком судна; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

1-й клас

Завдання та обов'язки. Несе вахту в машинному відділенні згідно з судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу, керує ними. Обслуговує суднові системи та керує клапанами суднових систем. Обслуговує електроустаткування машинних приміщень. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

Повинен знати: будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в машинному відділенні; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; призначення й будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння й допоміжних котлів; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; основи такелажних і малярних робіт; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

23. МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)

2-й клас

Завдання та обов'язки. Бере участь у: несенні вахти у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку, допоміжні механізми та котли, які забезпечують їх роботу. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів; технічному обслуговуванні механізмів відповідно до суднового розкладу; забезпеченні безперервної роботи механізмів на заданих режимах і в заходах щодо усунення недоліків у їх роботі; підтриманні належного рівня води та тиску пари у котельному відділенні; підготовки систем пожежогасіння до дії; підтриманні чистоти та порядку в машинному відділенні. Вживає заходи у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні. Використовує аварійне обладнання під час аварійних ситуацій та вживає заходів для усунення наслідків такої ситуації. Дотримується правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів; призначення, будову та дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали; порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок; призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв; основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння; термінологію застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання; порядок несення вахти в машинному відділенні; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення, устрій та порядок використання системи внутрішньо-суднового зв'язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна; системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння; розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та вміння ним користуватися; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів; порядок експлуатації котлів; основні дії, пов'язані із захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов'язаний з функціями стосовно несення машинної вахти та виконанням обов'язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого механіка або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття посад моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше - наявність кваліфікаційного документу особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та несення вахти та національних вимог.

1-й клас

Завдання та обов’язки. Несе вахту у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує та керує головними енергетичними установками та допоміжними механізмами, котлами і технічними засобами, використовує та обслуговує електричне обладнання і електроустаткування приміщень машинного відділення. Бере участь у: обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових систем; технічному обслуговуванні та ремонті судна. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем. Бере участь у: операціях з прийому та перекачування палива; проведенні операцій з осушення і баластування; обробці, розміщенню та кріпленні запасів їх використанням; застосуванні застережних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Дотримується правил технічної експлуатації суднових технічних засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: будову суднових двигунів внутрішнього згоряння та правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в машинному відділенні; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння і допоміжних котлів; види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; надання інформації, команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов'язків з несення вахти; порядок залишення, несення та передачі вахти; порядок виконання робіт з обслуговування головної енергетичної установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні; методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової установки і допоміжних механізмів на допоміжному рівні; правила функціонування і експлуатації паливної системи та операції з перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування палива; порядок з'єднання та від'єднання шлангів із прийому або перекачування палива; порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або перекачування палива; заходи захисту під час операцій із прийомом або перекачуванням палива; порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про кількість палива; умови експлуатації та функції з підтримання лляльних та баластних систем у безпечному стані та їх технічне обслуговування; повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту і лляльних вод; правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та пов'язаного із ними обладнання; умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і підйомників; правила використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; правила використання фарбою, мастилом та очищувальними матеріалами і обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; правила безпечного видалення відходів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; правила технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів; види робіт з оброблення металів; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правил електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення блокування та безпеки при роботі з механізмами; системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше - наявність кваліфікаційного документу кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.

__________
* Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.

{Вимога в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 938 від 20.11.2013}

24. ОПЕРАТОР СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЗЕМСНАРЯДІВ

Завдання та обов'язки. Під час виконання робіт на самовідвізному землесосі забезпечує оптимальний процес ґрунтозабирання. Веде постійне спостереження за положенням та станом тросів підіймального пристрою смоктунів, веде нагляд за справною роботою пневмогідрокомпенсаторів. Стежить за наявністю та надходженням мастил до деталей спецпристроїв, які зазнають тертя. Проводить огляд ґрунтоприймачів після кожного підйому смоктунів на борт; поновлює в разі необхідності пошкоджені запобіжні решітки та розрихлювачі на ґрунтоприймачах. Проводить завантаження трюму рівномірно за допомогою розливного пристрою, не допускаючи перевантаження трюму ґрунтом. Знімає стопорні клини ляд перед відвалюванням ґрунту та встановлює їх на місце після закриття дверцят. Проводить розвантаження трюму рефулюванням із крайніх відсіків, регулюючи ґрунтозабирання за допомогою відкривання лючків. Закриває лючки після розвантаження трюму та промиває систему водою. Припиняє ґрунтозабирання в разі виникнення несправностей, стуку, шуму в робочих пристроях, а також у штормових умовах та качанні з креном більше 10-0. Під час виконання робіт на багаточерпаковому снаряді забезпечує оптимальний процес днопоглиблювання й найбільший відсоток заповнення черпаків, встановлюючи за погодженням із багермейстером найвигіднішу за даних умов швидкість руху черпакового ланцюга та поступального руху земснаряда. Постійно стежить за рухом черпакового ланцюга, станом робочих тросів, справною роботою тросоукладальників лебідок. Керує роботою із заведення та перекладання якорів, заведення понтонів. Виймає із черпаків предмети, які можуть пошкодити конструкції ґрунтового колодязя або трюму ґрунтовідвізної шаланди. Виконує технічне обслуговування та догляд за спецпристроями в нормативні строки. Стежить за комплектуванням змінних запасних частин спецпристроїв свого відання. Вживає заходів щодо поповнення змінних запасних частин та утримання їх у готовому для використання стані. Бере участь у складанні ремонтних відомостей на ремонт спецпристроїв та днопоглиблювального обладнання. Веде підготовку та монтажні роботи щодо розбирання та складання спецобладнання. Контролює строки та якість ремонту спецобладнання, який проводиться ремонтними організаціями. Бере участь у виконанні ремонту спецпристроїв, що проводяться силами екіпажу.

Повинен знати: правила технічної експлуатації суден днопоглиблювального флоту; технічні характеристики та конструктивні особливості спеціального обладнання суден днопоглиблювального флоту; правила виконання та послідовність ремонтних робіт спеціального обладнання земснарядів; інструкції з виконання морських днопоглиблювальних робіт та обслуговування спеціального обладнання суден технічного флоту; основи електротехніки та електроустаткування суден.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

25. ОФІЦІАНТ СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує відвідувачів у суднових ресторанах, кафе й барах. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, оформлює та подає їм рахунок, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту. Підготовляє зал і виконує складне сервірування столів для окремих осіб, груп та неофіційних прийомів. Обслуговує за замовленнями організацій, окремих осіб і груп урочистості: банкети, ювілейні дати, зустрічі, урочисті обіди та вечері, вечори відпочинку, тематичні вечори, бали тощо. Приймає відвідувачів, ознайомлює з меню. Допомагає відвідувачам у виборі страв і напоїв, приймає їх на роздачі й подає на столи або в каюти. Здійснює розносну торгівлю в залах суднових ресторанів, кафе й барів кондитерськими, хлібобулочними й кулінарними виробами, напоями, сувенірами та іншими товарами. Накриває й прибирає столи, замінює скатертини й серветки за мірою їх забруднення. Одержує й здає готівку, столову білизну, посуд, приладдя.

Повинен знати: правила, техніку й особливості організації обслуговування відвідувачів у суднових умовах; види сервірування столів згідно з видом обслуговування з включенням до меню замовлених і фірмових страв, напоїв і кондитерських виробів; правила обслуговування різноманітних урочистих заходів за замовленнями організацій, окремих осіб або груп; особливості роботи суднових ресторанів, правила поведінки офіціанта в залах суднових ресторанів, у різноманітних салонах і пасажирських каютах під час обслуговування; особливості харчування, правила етикету й техніку обслуговування іноземних туристів і пасажирів у торговому залі; асортимент, норми виходу, детальну кулінарну характеристику, правила подавання й ціни на страви, вироби й напої, які реалізуються; види, призначення й вимоги до столового посуду, приладдя, білизни, які він використовує, порядок їх одержання й здавання; правила експлуатації інвентарю, що застосовується, контрольно-касових апаратів; порядок оформлення рахунків і правила розрахунку за ними відвідувачів, курси обміну валюти; порядок здавання готівки та чеків; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в межах кваліфікації; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує відвідувачів у суднових ресторанах, кафе й барах. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, оформляє та подає їм рахунок, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту. Підготовлює зал і виконує особливо складне сервірування столів, яке відображає національні особливості й тематичну спрямованість суднових ресторанів, кафе та барів. Обслуговує урочисті та офіційні прийоми, іноземних туристів. Подає деякі фірмові страви та напої з проведенням остаточних операцій у присутності замовника. Подає під час обслуговування вологі гарячі серветки. Виконує обов'язки старшого офіціанта.

Повинен знати: правила, техніку й особливості організації обслуговування відвідувачів у суднових умовах; види сервірування столів, які відображають національні особливості та тематичну спрямованість, у ресторанах, кафе й барах; форми обслуговування урочистих та офіційних прийомів; особливості харчування й техніку обслуговування іноземних туристів; відповідність асортименту вин і винно-горілчаних виробів характеру й черговості страв, які він подає; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в межах кваліфікації; основні знання про будову й обладнання суден.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією офіціанта суднового 4 розряду - не менше 1 року.

26. СЛЮСАР-РЕМОНТНИК СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує на судні слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем згідно з компетентністю, яку підтверджено сертифікатом. Здійснює технічне обслуговування суднових опріснювальних установок, апаратів палива, мастила, палубних механізмів, теплообмінних апаратів, електроустаткування, допоміжних механізмів, трубопроводів та арматури тощо. Бере участь у розбиранні та складанні, ремонті суднових технічних засобів під час ремонту судна.

Повинен знати: призначення та будову основних вузлів силових установок судна та допоміжних механізмів, що їх обслуговують, допоміжних та утилізаційних котлів, пристроїв та приводів; взаємодію механізмів, пристроїв та трубопроводів; правила гідравлічних випробувань арматури, трубопроводів і систем на судні; послідовність ремонту механізмів та пристроїв, вимоги до їх монтажу та випробування; допуски, посадки, квалітети та параметри жорсткості; контрольно-вимірювальні інструменти, призначення та правила застосування спеціальних пристроїв; основи будови судна; призначення і розташування суднових відсіків; терміни, означення команд, які застосовуються на судні; системи аварійно-попереджувальної сигналізації; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги; основні дії щодо запобігання забрудненню моря; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 3 розряду на судноремонтному виробництві - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії слюсаря-ремонтника суднового.

27. СТЮАРД

Завдання та обов'язки. Обслуговує пасажирів судна за їх замовленням у рейсі, надає різноманітні послуги пасажирам під час їх розміщення на судні або висадки із судна. Підраховує вартість послуг та здійснює з пасажирами розрахунок. Приймає замовлення від пасажирів на доставку в каюту або до місць відпочинку прохолоджувальних напоїв, фруктів, страв, винно-горілчаних напоїв, тютюнових виробів тощо; надає інші послуги, що передбачаються переліком. Надає першу медичну допомогу пасажирам у разі їх захворювання, викликає лікаря.

Повинен знати: правила й форми обслуговування різноманітних контингентів пасажирів у суднових умовах; правила етикету й техніку обслуговування іноземних пасажирів; асортимент існуючих у суднових ресторанах, кафе й барах страв, напоїв, тютюнових виробів тощо; правила й порядок подавання страв і напоїв, правила розрахунку з пасажирами; обладнання та розташування пасажирського судна; одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) у межах кваліфікації; правила надання першої медичної допомоги.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

28. ТОКАР СУДНОВИЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Стежить за надійною роботою та справним технічним станом верстатів і устаткування механічної майстерні на судні. Забезпечує справний стан інструменту, засобів малої механізації та пристроїв механічної частини. Бере участь у роботах із технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів, виконує верстатні роботи з токарного оброблення металів, фрезерні, свердлильні, а також слюсарні роботи з ремонту технічних засобів на судні.

Повинен знати: правила, способи й методи виконання верстатних робіт в обсязі завдань та обов'язків, за якими підтверджується компетентність; будову й правила експлуатації верстатного устаткування, яке застосовується; правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів; основи слюсарної справи; основи будови судна; призначення й розташування суднових відсіків, приміщень; терміни, визначення команд, які застосовуються на судні; системи аварійно-попереджувальної сигналізації; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги; основні дії щодо запобігання забрудненню моря; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією токаря 3 розряду на судноремонтному виробництві - не менше 1 року. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії токаря суднового.

МЕХАНІК МАЛОТОННАЖНОГО СУДНА

Завдання та обов'язки. Забезпечує безаварійну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів, всіх технічних засобів судна валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт. Несе машинні вахти. Стежить за дотриманням установленого режиму експлуатації головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових систем і систем суднової автоматики, які пов'язані з ними. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Вживає відповідних заходів у разі виявлення неполадок у роботі суднових машин, механізмів, всього суднового устаткування. Здійснює ревізію окремих вузлів суднових двигунів внутрішнього згоряння. Виконує слюсарно-монтажні роботи з дрібного ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем. Контролює виконання ремонтних робіт, що проводяться береговими працівниками. Здійснює прийом паливно-мастильних матеріалів на судно. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастил та інших матеріалів. Перевіряє якість палива та мастильних матеріалів згідно з їх характерними зовнішніми ознаками та основними паспортними даними. Забезпечує своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріалами та змінними запасними частинами. Стежить за рівнем води в ллялах. Виконує баластні операції. Вживає заходів щодо видалення забрудненої води та сміття у приймальні берегові або плавучі споруди та запобігання забрудненню із судна навколишнього середовища. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна та використовує необхідні технічні засоби у надзвичайних ситуаціях. Веде необхідну технічну документацію. Забезпечує додержання правил охорони праці та протипожежного захисту в машинному відділенні. Контролює виконання заходів щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.

Повинен знати: нормативні та інші керівні матеріали з безпечної експлуатації суднової енергетичної установки, суднових технічних засобів та систем малотоннажних суден; керівні документи, що регламентують організацію суднової служби; санітарні правила для малотоннажних суден; будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту; процедури несення машинної вахти; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і систем; способи виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій; основи теплотехніки та електротехніки; основи електроустаткування суден і елементи суднової автоматики; призначення й будову приладів автоматики двигунів внутрішнього згоряння; основи організації та технології судноремонту; призначення і правила застосування слюсарного й контрольно-вимірювального інструменту; види та класифікацію паливо-мастильних матеріалів; протипожежні заходи щодо приймання, зберігання на судні палива і мастильних матеріалів та їх витрат; методи боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; правила ведення технічної документації; надання першої допомоги у разі нещасних випадків; основи організації праці й економіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт - не менше 6 місяців та стаж роботи, пов'язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання, - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії механіка малотоннажного судна. Періодичне підвищення кваліфікації.

{Розділ "Робітники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

СУДНОВОДІЙ МАЛОТОННАЖНОГО СУДНА

Завдання та обов'язки. Здійснює самостійне керівництво судном валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт. Виконує обов'язки старшого на вахті згідно з керівними документами, що регламентують організацію суднової служби. Визначає місцезнаходження судна навігаційними засобами. Здійснює навігаційну прокладку, визначає поправки навігаційних приладів. Забезпечує правильне використання навігаційних приладів та інструментів, утримання їх в справному стані. Визначає маневрові елементи судна, використовує посібники з судноводіння. Здійснює передачу та прийом суднових звукових та візуальних сигналів. Проводить навантаження та розвантаження судна. Оформлює суднові вантажні документи. Вживає заходів щодо безпечного плавання та збереження вантажу. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, суднових приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів. Організовує та контролює підготовку екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні в разі аварійних подій із судном. Вживає заходів щодо рятування людей, які потерпають лихо на воді. Веде необхідну технічну та суднову документацію. Забезпечує додержання членами суднової команди правил охорони праці, пожежної безпеки. Контролює виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища.

Повинен знати: нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, технічної експлуатації малотоннажних суден та організації суднової служби; основні принципи несення суднової вахти; правила запобігання зіткненню суден на морі; санітарні правила для малотоннажних суден; будову та обладнання малотоннажних суден, їх морехідні якості, маневрові та інерційні властивості; принцип будови і правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування електрорадіонавігаційних приладів на суднах; правила плавання у морських та портових водах; принцип дії та правила використання основних типів магнітних компасів; основи навігації та лоції; правила радіозв'язку у морських та портових водах; основні знання з електротехніки та суднового електроустаткування; суднові та такелажні роботи; фізико-хімічні характеристики основних видів вантажів, правила їх перевезення; організацію боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі; правила експлуатації суднових рятувальних засобів і шлюпок; правила пожежної безпеки на суднах; методи надання першої медичної допомоги; правила ведення технічної документації; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди - не менше 1 року, у тому числі виконуючи обов'язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). Періодичне підвищення кваліфікації.

{Розділ "Робітники" доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

№ пор.

Назви професій

Діапазон розрядів

1

2

3

Морський транспорт

Керівники

1.

Виконавець днопоглиблювальних робіт


2.

Головний диспетчер порту


3.

Головний механік судна


4.

Директор (начальник) агентства з працевлаштування моряків


5.

Директор (начальник) агентства морського


6.

Капітан


7.

Капітан порту (морського)


8.

Комісар аварійний морський


9.

Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт


10.

Майстер водолазних робіт


11.

Майстер електрорадіонавігаційної камери


12.

Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів


13.

Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд


14.

Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі


15.

Начальник відділу маркетингу порту


16.

Начальник відділу механізації


17.

Начальник відділу транспорту


18.

Начальник вокзалу (морського)


19.

Начальник групи (територіальної)


20.

Начальник групи доків


21.

Начальник групи камеральної обробки


22.

Начальник доку (докмейстер)


23.

Начальник зміни портового нагляду


24.

Начальник інформаційно-обчислювального центру (служби регулювання руху суден)


25.

Начальник комерційного відділу


26.

Начальник контори транспортно-експедиторської


27.

Начальник перевантажувального комплексу


28.

Начальник порту (морського)


29.

Начальник портового нагляду


30.

Начальник пункту портового


31.

Начальник радіостанції


32.

Начальник служби лоцманської


33.

Начальник служби морської безпеки


34.

Начальник служби регулювання руху суден


35.

Начальник флоту (портового)


36.

Начальник шляхового поста


37.

Президент (директор) компанії судноплавної


Професіонали

1.

Головний науковий співробітник (водний транспорт)


2.

Диспетчер з флоту


3.

Експерт морський (сюрвейєрський нагляд за вантажем)


4.

Експерт морський (сюрвейєрське обслуговування суден)


5.

Експерт морський (технічний нагляд за гідротехнічними спорудами)


6.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі


7.

Інженер з підводно-технічних робіт


8.

Інженер-диспетчер груповий


9.

Молодший науковий співробітник (водний транспорт)


10.

Науковий співробітник (водний транспорт)


11.

Провідний науковий співробітник (водний транспорт)


12.

Старший науковий співробітник (водний транспорт)


13.

Суперінтендант


Фахівці

1.

Агент морський


2.

Адміністратор пасажирської служби


3.

Багермейстер


4.

Багермейстер-наставник


5.

Другий механік (судновий)


6.

Електромеханік (судновий)


7.

Електромеханік груповий перевантажувальних машин


8.

Електромеханік-наставник


9.

Інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України


10.

Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу)


11.

Інспектор з безпеки мореплавання


12.

Інспектор з розслідування аварій суден


13.

Інспектор-капітан


14.

Інспектор морський


15.

Інспектор портового нагляду


16.

Інструктор легководолазної справи


17.

Капітан портового нагляду


18.

Кранмейстер


19.

Лоцман морський


20.

Лоцман-оператор


21.

Механік вантажного району (дільниці)


22.

Механік із суднових систем


23.

Механік портового флоту


24.

Механік рефрижераторних установок (судновий)


25.

Механік (судновий)


26.

Повірений морський (супервайзер)


27.

Помічник капітана


28.

Помічник капітана з охорони


29.

Помічник капітана з пасажирської частини


30.

Помічник капітана з пожежної частини


31.

Помічник керівника підприємства (установи, організації) з безпеки


32.

Радіоелектронік


33.

Старший механік


34.

Старший помічник капітана


35.

Стивідор


36.

Фахівець з маркетингу порту


37.

Фахівець з найму робочої сили для морського флоту


38.

Фахівець (офіцер) охорони компанії


39.

Фахівець (офіцер) охорони портових засобів


40.

Шипчандлер


41.

Шкіпер


Технічні службовці

1.

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті


2.

Радіооператор (судновий)


3.

Старший оператор диспетчерської руху флоту


4.

Тальман


Робітники

1.

Бармен судновий

4 - 5

2.

Береговий боцман


3.

Береговий матрос

2

4.

Береговий робітник

2

5.

Бортпровідник судновий


6.

Боцман


7.

Буфетник судновий

4

8.

Водороздавальник порту

3

9.

Днювальний

 

10.

Доглядач вогнів

3

11.

Електрик судновий

2 - 1 клас

12.

Електрогазозварник судновий

4 - 5

13.

Камбузник


14.

Кондитер судновий

3

15.

Кухар судновий

4 - 6

16.

Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі

2 - 1 клас

17.

Матрос

2 - 1 клас

18.

Матрос пожежний


19.

Матрос котельної установки

2 - 1 клас

20.

Машиніст помповий (донкерман)


21.

Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах

4 - 1 клас

22.

Механік малотоннажного судна


23.

Моторист (машиніст)

2 - 1 клас

24.

Моторист (машиніст) рефрижераторних установок

2 - 1 клас

25.

Оператор спеціальних пристроїв земснарядів


26.

Офіціант судновий

4 - 5

27.

Слюсар-ремонтник судновий

4

28.

Стюард


29.

Судноводій малотоннажного судна


30.

Токар судновий

4

{Абетковий покажчик із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 671 від 06.08.2007 р.}вгору