Документ v0854665-10, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2010 N 854

Про затвердження Порядку планування,
формування, створення, функціонування,
супроводження, систематизації електронних
інформаційних ресурсів Міністерства
економіки України та доступу до них

З метою впорядкування інформаційних потоків і забезпечення
побудови єдиного інформаційного простору Мінекономіки,
удосконалення та оптимізації процедур створення, функціонування і
технічної підтримки електронних інформаційних ресурсів
Міністерства та врегулювання доступу до них Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок планування, формування, створення,
функціонування, супроводження, систематизації електронних
інформаційних ресурсів Міністерства економіки України та доступу
до них (далі - Порядок), що додається.
2. Директорам департаментів, керівникам самостійних
структурних підрозділів забезпечити: у місячний термін ознайомлення працівників із цим Порядком; надання департаментові інформатизації інформації щодо
локальних баз даних, реєстрів, переліків та спеціальних
автоматизованих систем, що використовуються або впроваджуються
департаментами і самостійними структурними підрозділами, згідно з
додатком до Порядку.
3. Директорові департаменту інформатизації Заболоцькому І.О.
забезпечити здійснення обліку та систематизації електронних
інформаційних ресурсів Міністерства відповідно до вимог Порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Марухна В.О.
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
16.07.2010 N 854

ПОРЯДОК
планування, формування, створення,
функціонування, супроводження,
систематизації електронних
інформаційних ресурсів Міністерства
економіки України та доступу до них

1. Загальні положення
1.1. Порядок планування, формування, створення,
функціонування, супроводження, систематизації електронних
інформаційних ресурсів Міністерства економіки України та доступу
до них (далі - Порядок) розроблено відповідно до: Закону України від 02.10.92 N 2657-12 ( 2657-12 ) "Про
інформацію"; Закону України від 04.02.98 N 74/98-ВР ( 74/98-ВР ) "Про
Національну програму інформатизації"; Закону України від 09.01.2007 N 537-V ( 537-16 ) "Про Основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки"; Закону України від 05.07.94 N 80/94-ВР ( 80/94-ВР ) "Про
захист інформації в автоматизованих системах" (зі змінами); Указу Президента України від 14.07.2000 N 887/2000
( 887/2000 ) "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного
забезпечення Президента України та органів державної влади"; постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3
( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення в мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1302
( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 326
( 326-2004-п ) "Про затвердження Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів"; постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921
( 921-2008-п ) "Про затвердження Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" (зі змінами).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: електронні інформаційні ресурси Мінекономіки - інформація в
електронній формі незалежно від способу її представлення,
зберігання або організації, яка отримана, перетворена або створена
Міністерством, упорядкована і систематизована в інформаційних,
інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних системах,
циркулює в телекомунікаційний мережі Міністерства, підтримується
за кошти державного бюджету і підлягає обліку, збереженню та
захисту в порядку, визначеному нормативно-правовими актами; інформаційно-аналітична система - автоматизована
організаційно-технічна система, у якій реалізується технологія
накопичення, зберігання, обробки інформації з використанням
технічних засобів її обробки (засоби обчислювальної техніки і
зв'язку), програмного забезпечення, а також відповідних методів і
процедур; телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних
засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання або
приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або
нерухомих зображень чи в інший спосіб; інформаційно-телекомунікаційна система - сукупність
інформаційних та телекомунікаційних систем, які в процесі обробки
інформації діють як єдине ціле; база даних - сукупність даних (цифрових, текстових файлів
тощо), що відображає стан об'єктів, явищ, процесів та їх
відношення; системне адміністрування інформаційного ресурсу - комплекс
заходів, спрямованих на забезпечення його стабільного
функціонування, регулювання доступу та належного використання; системний адміністратор - посадова особа департаменту
інформатизації, що має повне уявлення про функціональну та
програмно-апаратну структуру інформаційного ресурсу і контролює
його функціонування та використання; обробка інформації в інформаційній системі - виконання однієї
або кількох операцій, зокрема збирання, введення, записування,
перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація,
приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за
допомогою технічних і програмних засобів; користувач електронних інформаційних ресурсів (далі -
користувач) - фізична або юридична особа, яка в установленому
порядку отримала право доступу до інформаційного ресурсу; доступ до електронних інформаційних ресурсів - умови
отримання користувачем можливості обробляти і використовувати
інформаційне наповнення ресурсу та правила обробки і використання
цієї інформації; аутентифікація користувача - процедура встановлення за
допомогою спеціальних програмних засобів достовірності
користувача. Аутентифікація користувача включає дві процедури -
ідентифікацію та верифікацію; ідентифікація користувача - процедура присвоєння
користувачеві набору персональних електронних реквізитів (звичайно
використовується пара логін - пароль) або надання йому
спеціального електронного ключа, що перебуває в його ексклюзивному
користуванні; верифікація - процедура підтвердження перевірянням та
забезпеченням об'єктивних доказів того, що встановлені вимоги
виконано; протоколювання - створення та наповнення спеціального файла,
куди автоматично заноситься інформація про всі дії, які користувач
здійснює в інформаційно-телекомунікаційній системі.
1.3. Цей Порядок установлює загальні правила щодо організації
та формування електронних інформаційних ресурсів Мінекономіки, які
містять відкриту інформацію, систематизації їх у межах єдиного
інформаційного простору Міністерства і забезпечення доступу до
них.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всі види робіт,
пов'язані із плануванням, формуванням, створенням електронних
інформаційних ресурсів Мінекономіки, у тому числі тих, що
здійснюються в рамках виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт.
1.5. Цей Порядок є обов'язковим для всіх працівників
Міністерства, які для виконання своїх службових обов'язків
використовують електронні інформаційні ресурси.
1.6. Створення та формування електронних інформаційних
ресурсів Мінекономіки здійснюється на підставі інформації, що
отримується, узагальнюється, опрацьовується, перетворюється,
створюється, накопичується в процесі здійснення Міністерством
повноважень та реалізації покладених завдань.
1.7. Усі електронні інформаційні ресурси, що створені і
підтримуються Мінекономіки, є державними електронними
інформаційними ресурсами.
1.8. Усі електронні інформаційні ресурси Мінекономіки є
складовими єдиного інформаційного простору Міністерства.
1.9. Захист електронних інформаційних ресурсів Мінекономіки
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в рамках
єдиної комплексної системи захисту інформації Міністерства (КСЗІ),
1.10. Загальна координація робіт щодо планування, формування
та створення всіх видів електронних інформаційних ресурсів
Мінекономіки, а також їх облік, систематизація та забезпечення
захисту здійснюється департаментом інформатизації.
1.11. Доступ працівникам Мінекономіки до електронних
інформаційних ресурсів Міністерства надається відповідно до
посадових обов'язків, характеру та обсягів покладених завдань
тощо.
2. Структура електронних
інформаційних ресурсів Мінекономіки
2.1. Електронні інформаційні ресурси Мінекономіки поділяються
на загальнодержавні та корпоративні (власні) електронні
інформаційні ресурси.
2.2. Загальнодержавними електронними інформаційними ресурсами
є ресурси, які створені Міністерством на підставі
нормативно-правових актів та підлягають обліку і захисту в
порядку, визначеному чинним законодавством. До загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів
належать загальнодержавна інформаційна система в мережі Інтернет
(веб-портал) з питань державних закупівель та офіційний веб-сайт
Мінекономіки.
2.3. Загальнодержавна інформаційна система в мережі Інтернет
(веб-портал) з питань державних закупівель призначена для
забезпечення інформаційної підтримки реалізації державної політики
у сфері державних закупівель, належного виконання Міністерством
функцій уповноваженого державного органу з цих питань, підвищення
ефективності системи державних закупівель та вдосконалення
процедур здійснення нагляду (контролю) за ними.
2.4. Офіційний веб-сайт Мінекономіки призначений для
забезпечення: інформування державних органів, бізнес-структур,
громадських організацій і окремих громадян щодо формування та
реалізації Міністерством державної економічної політики;
дотримання принципів відкритості і прозорості діяльності
Міністерства; удосконалення системи державного управління,
процедури надання адміністративних та управлінських послуг на
основі використання можливостей новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій; інших завдань
Міністерства, що визначені нормативними актами.
2.5. Офіційний веб-сайт Міністерства інтегрований до
урядового веб-порталу і є невід'ємною складовою загальнодержавної
інформаційної системи "Електронний Уряд".
2.6. До корпоративних електронних інформаційних ресурсів
Міністерства належать узагальнені і структуровані в електронній
формі документи, дані та інші види інформації у вигляді баз даних,
переліків, реєстрів, інформаційно-аналітичних систем тощо.
2.7. Корпоративні електронні ресурси створюються
Міністерством на підставі відомчих нормативних документів для
забезпечення інформаційної підтримки виконання покладених
функціональних завдань або автоматизації конкретних процедур
управлінської діяльності.
2.8. Основними видами корпоративних електронних інформаційних
ресурсів Мінекономіки є: корпоративні електронні інформаційні ресурси загального
призначення; локальні електронні бази даних, реєстри, переліки; спеціалізовані автоматизовані системи.
2.9. Корпоративні електронні інформаційні ресурси загального
призначення створюються Міністерством для зміцнення системи
інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень,
оптимізації процедур інформаційної взаємодії між структурними
підрозділами, удосконалення управлінських процедур на основі
можливостей сучасних інформаційних технологій, упровадження
електронного документообігу та розвитку технологій електронного
урядування і орієнтовані на використання всіма працівниками
Міністерства.
2.10. До корпоративних електронних інформаційних ресурсів
загального призначення Міністерства належать: внутрішній веб-портал Міністерства; Єдина система інформаційно-аналітичних баз даних Міністерства
(далі - ЄСІАБД); автоматизована система "Діловодство та КВД".
2.11. Внутрішній веб-портал Мінекономіки є корпоративною
інформаційно-комунікаційною системою, що призначена для: акумулювання інформації і знань, надання працівникам
центрального апарату прозорого доступу до оперативної,
управлінської, адміністративної, довідкової інформації щодо
діяльності Міністерства в режимі єдиного інформаційного вікна; забезпечення широкого доступу працівників до
нормативно-правових актів, а також інших документів, що
регламентують діяльність Мінекономіки і необхідні для підготовки
матеріалів структурними підрозділами та службами; надання єдиної точки доступу до корпоративних електронних
інформаційних ресурсів загального призначення; забезпечення інформаційної взаємодії на рівнях
"Міністерство - Підрозділ", "Міністерство - Працівник",
"Працівник - Працівник", "Підрозділ - Підрозділ".
2.12. ЄСІАБД створена з метою автоматизації процедур,
пов'язаних із накопиченням, узагальненням, систематизацією та
аналітичною обробкою інформації щодо показників стану економіки
України, яка надходить із різних джерел, організації єдиного
централізованого сховища цієї інформації та надання працівникам
Міністерства загальнодоступного, зручного у використанні
інструментарію для відображення, систематизації, аналітичної
обробки і вивантаження інформації та результатів її обробки.
2.13. Автоматизована система "Діловодство та КВД" забезпечує
автоматизацію діловодних процесів Мінекономіки, організацію
системи електронного документообігу з електронним цифровим
підписом, інформаційну підтримку спільної роботи між
співробітниками, підрозділами й службами щодо забезпечення руху
документів, здійснення контролю за виконанням структурними
підрозділами доручень вищих органів державної влади та керівництва
Міністерства, а також здійснення міжвідомчого обміну електронними
документами.
2.14. Локальні електронні бази даних, реєстри, переліки та
спеціалізовані автоматизовані системи створюються з метою
забезпечення інформаційної підтримки реалізації структурними
підрозділами центрального апарату Міністерства окремих функцій і
завдань або автоматизації конкретних процедур управлінської
діяльності.
2.15. Для виконання покладених функцій та завдань працівники
Міністерства використовують електронні інформаційні ресурси інших
державних органів у межах наданих їм прав та рівнів доступу, а
також спеціалізовані інформаційні ресурси (інформаційні правові
системи тощо).
3. Формування та створення електронних
інформаційних ресурсів Міністерства
3.1. Формування та створення електронних інформаційних
ресурсів Мінекономіки здійснюється на підставі положень
нормативно-правових актів, відомчих нормативних актів, рішень
керівництва Міністерства, а також за ініціативою структурних
підрозділів для забезпечення інформаційної підтримки виконання
покладених завдань.
3.2. Створення Міністерством загальнодержавних електронних
інформаційних ресурсів, що мають загальнодержавне значення, та
замовлення відповідного комплексу робіт, а також визначення
співвиконавців та обсягів їх завдань у кожному конкретному випадку
визначається відповідними нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України або відомчими нормативними актами,
зареєстрованими Мін'юстом.
3.3. Формування та створення корпоративних електронних
інформаційних ресурсів загального призначення здійснюється за
рішенням керівництва Мінекономіки або за ініціативою структурних
підрозділів, що схвалена керівництвом Міністерства. Основні вимоги та порядок здійснення робіт визначаються
відповідними наказами Мінекономіки.
3.4. Ініціювання, планування, формування, створення локальних
електронних баз даних, реєстрів, переліків і спеціалізованих
автоматизованих систем, а також замовлення відповідного комплексу
робіт здійснюється структурними підрозділами, до функціональних
завдань яких належать завдання і процедури, що потребують
створення цих видів ресурсів при схваленні керівництвом
Міністерства. Формування та створення цих видів електронних інформаційних
ресурсів є невід'ємною складовою робіт із комплексної
автоматизації діяльності та побудови єдиного інформаційного
простору Міністерства.
3.5. Створення всіх видів електронних інформаційних ресурсів
Міністерства здійснюється на основі застосування системних,
комплексних підходів, забезпечення ефективного використання
наявної телекомунікаційної системи, корпоративної обчислювальної
мережі Міністерства та можливостей локальних обчислювальних мереж.
3.6. Організаційно-методичне, технічне забезпечення і
загальна координація робіт щодо формування та створення
Міністерством загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів
і корпоративних електронних інформаційних ресурсів загального
призначення, а також визначення основних напрямів подальшого
розвитку та модернізації цих видів ресурсів здійснюється
департаментом інформатизації.
3.7. З метою впорядкування інформаційних потоків
Міністерства, забезпечення раціонального та ефективного
використання сучасних промислових систем керування базами даних
(далі - СКБД), оптимізації побудови і функціонування локальних
обчислювальних мереж, раціоналізації інформаційного обміну між
структурними підрозділами Міністерства, а також уникнення
дублювання інформаційного наповнення корпоративних електронних
інформаційних ресурсів загального призначення та локальних
електронних інформаційних ресурсів усі роботи, пов'язані з їх
плануванням, формуванням та створенням структурними підрозділами -
ініціаторами, попередньо погоджуються з департаментом
інформатизації.
3.8. При здійсненні процедури погодження департаменту
інформатизації в обов'язковому порядку в письмовій формі (службова
записка) доводиться така інформація: орієнтовна структура інформаційного наповнення запланованого
ресурсу; обраний тип промислової СКБД; прогнозовані граничні обсяги інформації, що буде
акумулюватися цим ресурсом тощо.
4. Супроводження, технічна підтримка,
актуалізація інформаційного наповнення
та облік електронних інформаційних
ресурсів Міністерства
4.1. Процедури функціонування, адміністрування, технічної та
інформаційної підтримки загальнодержавної інформаційної системи в
мережі Інтернет (веб-порталу) з питань державних закупівель та
офіційного веб-сайту Мінекономіки визначені окремими нормативними
актами.
4.2. Адміністрування, технічна підтримка функціонування, а
також супроводження та загальна координація процедур інформаційної
підтримки внутрішнього веб-порталу Мінекономіки здійснюється
департаментом інформатизації.
4.3. Створення, упорядкування та узагальнення інформації для
наповнення закріплених за структурними підрозділами рубрик та
розділів внутрішнього веб-порталу Мінекономіки, її розміщення та
актуалізація здійснюються працівниками цих структурних підрозділів
згідно з наданими їм правами та обмеженнями.
4.4. Технічна підтримка функціонування автоматизованої
системи "Діловодство та КВД", а також супроводження, технічна
підтримка та актуалізація інформаційного наповнення ЄСІАБД
здійснюються департаментом інформатизації.
4.5. Супроводження та актуалізація інформаційного наповнення
локальних електронних баз даних, реєстрів, переліків і
спеціалізованих автоматизованих систем здійснюються структурними
підрозділами, до функціональних завдань яких належать завдання і
процедури, що автоматизовані ними.
4.6. Технічна підтримка локальних електронних баз даних,
реєстрів, переліків та спеціалізованих автоматизованих систем
відповідно до умов експлуатації здійснюється фахівцями розробника
або фахівцями департаменту інформатизації.
4.7. Про необхідність технічної підтримки локальних
електронних баз даних, реєстрів, переліків та спеціалізованих
автоматизованих систем фахівцями департаменту інформатизації
структурні підрозділи - власники ресурсу інформують департамент
інформатизації в письмовій формі та надають інсталяційний пакет із
примірником прикладного програмного забезпечення і пакет
супровідної документації (бажано в електронному вигляді).
4.8. Облік та систематизація електронних інформаційних
ресурсів Міністерства здійснюються шляхом ведення переліку
електронних інформаційних ресурсів Мінекономіки.
4.9. Перелік ведеться, поповнюється та актуалізується
департаментом інформатизації на підставі власної інформації і
відомостей, поданих письмово структурними підрозділами
Мінекономіки, за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.
4.10. Оприлюднення переліку електронних інформаційних
ресурсів Міністерства здійснюється шляхом розміщення його на
головній сторінці внутрішнього веб-порталу Мінекономіки.
5. Доступ працівників Мінекономіки до електронних
інформаційних ресурсів Міністерства
5.1. Доступ до загальнодержавних електронних інформаційних
ресурсів 5.1.1. Працівникам Міністерства надається право перегляду
загальнодоступної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті
Мінекономіки та в загальнодержавній інформаційній системі в мережі
Інтернет (веб-порталі) з питань державних закупівель, а також
право її копіювання і наступного використання для виконання
службових обов'язків і завдань. 5.1.2. Доступ до інформаційного наповнення спеціальних
функціональних підсистем загальнодержавної інформаційної системи в
мережі Інтернет (веб-порталу) з питань державних закупівель
надається керівництву та співробітникам Міністерства, до службових
обов'язків яких належать питання реалізації Мінекономіки функцій
уповноваженого державного органу з питань державних закупівель. 5.1.3. Доступ до інформаційно-правових систем надається
керівництву Міністерства, співробітникам департаменту правового
забезпечення, а також окремим співробітникам інших структурних
підрозділів Міністерства, до службових завдань яких віднесено
розроблення проектів нормативно-правових актів або здійснення їх
експертизи. 5.1.4. Доступ до інформаційно-правових систем окремим
співробітникам інших структурних підрозділів Міністерства
надається за наявності відповідних можливостей згідно з письмовою
заявкою, погодженою першим заступником, заступником Міністра
відповідно до розподілу обов'язків.
5.2. Доступ до внутрішнього веб-порталу Міністерства 5.2.1. Доступ працівників Мінекономіки до внутрішнього
веб-порталу Міністерства здійснюється через реєстрацію їх як
користувачів та подальшу ідентифікацію. 5.2.2. Процедура реєстрації здійснюється одноразово при
під'єднанні працівника до телекомунікаційної мережі Міністерства.
Логін та пароль доступу конкретного працівника Міністерства до
телекомунікаційної мережі Міністерства дає одночасно і доступ до
внутрішнього веб-порталу. 5.2.3. При реєстрації користувачів можуть надаватися такі
рівні доступу: повний доступ, що дає змогу користувачеві розширювати
структуру інформаційного наповнення веб-порталу, додавати,
редагувати та видаляти його окремі складові; участь - користувачеві надається право на додавання,
редагування та видалення окремих видів інформації; читання - користувач може переглядати загальнодоступну
частину інформаційного наповнення веб-порталу, копіювати її з
метою подальшого використання для виконання службових обов'язків і
завдань, а також має можливість (за потреби) створювати в рамках
веб-порталу власну сторінку згідно з шаблоном. 5.2.4. Рівні доступу користувачів до внутрішнього
веб-порталу, їх права та обмеження визначаються залежно від
посадових обов'язків, обсягу, характеру та специфіки покладених
службових завдань. 5.2.5. Права на перегляд загальнодоступної інформації
внутрішнього веб-порталу, її копіювання та подальше використання
для забезпечення виконання службових обов'язків і завдань
надаються всім працівникам Міністерства. 5.2.6. Залежно від наданих рівнів доступу, відповідних прав
та обмежень, а також інших критеріїв користувачі внутрішнього
веб-порталу Міністерства об'єднуються у відповідні групи. 5.2.7. Уведення користувачів внутрішнього веб-порталу
Мінекономіки у групи та створення за необхідності нових груп
користувачів здійснюється фахівцями департаменту інформатизації,
які забезпечують системне адміністрування та технічне
супроводження цього веб-порталу. 5.2.8. Роботу кожного користувача внутрішнього веб-порталу
Мінекономіки контролюють та протоколюють безпосередньо працівники
департаменту інформатизації.
5.3. Доступ до ЄСІАБД та автоматизованої системи "Діловодство
та КВД" 5.3.1. Доступ працівникам Міністерства до ЄСІАБД та
автоматизованої системи "Діловодство та КВД" надається в режимі
єдиного інформаційного вікна через внутрішній веб-портал. 5.3.2. Усім працівникам Міністерства надано право перегляду
структури ЄСІАБД, формування запитів й отримання відповідних
звітів із подальшим вивантаженням їх та експортом у табличний
редактор Excel для подальшого використання в роботі або підготовки
відповідних інформаційних і презентаційних матеріалів. 5.3.3. Доступ усім працівникам Міністерства до
автоматизованої системи "Діловодство та КВД" надається в частині
формування запитів щодо документів, які надійшли до Міністерства
або відповідного структурного підрозділу, отримання звітів щодо їх
руху та опрацювання, а також перегляду, копіювання і друкування
електронних сканованих копій цих документів. 5.3.4. Доступ до спеціальних функціональних складових
автоматизованої системи "Діловодство та КВД" надається в рамках
відповідних автоматизованих робочих місць (далі - АРМ) тим
працівникам Міністерства, до завдань яких належать питання
здійснення документообігу та забезпечення діловодних процесів
Міністерства.
5.4. Порядок доступу до локальних електронних баз даних,
реєстрів, переліків та спеціалізованих автоматизованих систем 5.4.1. Доступ до локальних електронних баз даних, реєстрів,
переліків і спеціалізованих автоматизованих систем надається
керівникам та співробітникам структурних підрозділів, до службових
обов'язків яких належать завдання і процедури, що автоматизовані
даними системами, а також за необхідності керівництву
Міністерства. 5.4.2. Кількість спеціалізованих АРМ цих електронних
інформаційних ресурсів, а також коло їх потенційних кінцевих
користувачів визначається на етапі планування структурними
підрозділами, для забезпечення потреб яких вони створюються. 5.4.3. Необхідність унесення змін до персонального списку
користувачів спеціалізованих АРМ, а також надання доступу до
локальних електронних баз даних та спеціалізованих автоматизованих
систем новим кінцевим користувачам, яка зумовлена змінами
структури та персонального складу структурних підрозділів, до
функціональних завдань яких належать завдання і процедури, що
автоматизовані даними системами, визначається керівниками цих
підрозділів за погодженням із департаментом інформатизації.
6. Захист електронних
інформаційних ресурсів Міністерства
6.1. Об'єктами захисту є інформація, що накопичується,
зберігається та обробляється електронними інформаційними
ресурсами, а також програмне забезпечення, яке призначено для
обробки цієї інформації.
6.2. Доступ до загальнодержавних інформаційних ресурсів та їх
інтегрування в мережу Інтернет здійснюється через захищений канал
відповідно до встановлених протоколів інформаційного обміну.
6.3. Захист корпоративних електронних інформаційних ресурсів
Міністерства від несанкціонованого доступу, блокування,
спотворення або знищення інформації реалізовується організаційними
та програмно-технічними засобами в рамках комплексної системи
захисту інформації Мінекономіки.
6.4. Організаційні засоби забезпечують за необхідності
обмеження та санкціонування фізичного доступу до робочих станцій і
серверів, з яких ведеться робота із окремими видами інформаційних
ресурсів.
6.5. Програмно-технічні засоби забезпечують ідентифікацію та
аутентифікацію користувачів, розподіл прав на функції
інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем,
централізоване збереження інформації, можливості її автоматичного
архівування і резервного копіювання з метою захисту від
пошкодження, випадкової втрати інформації або відмови обладнання.
7. Заключні положення
7.1. Працівники Мінекономіки - користувачі електронних
інформаційних ресурсів Міністерства зобов'язані чітко
дотримуватись вимог чинного законодавства у сфері інформатизації,
інформаційного забезпечення та захисту інформації, цього Положення
та інших нормативних документів Мінекономіки при роботі з
інформаційними ресурсами Мінекономіки.
7.2. У разі виникнення в користувачів під час роботи з
ресурсами Мінекономіки, які належать до загальнодержавних або
корпоративних інформаційних ресурсів загального призначення,
питань, не передбачених цим Положенням, фахівці департаменту
інформатизації забезпечують надання необхідної консультативної та
методичної допомоги.
Директор департаменту
інформатизації І.О.Заболоцький

Додаток
до Порядку

ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІ (СТВОРЕНІ)
ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
N _____ "___" _________ 20__ р. Департамент інформатизації

------------------------------------------------------------------ | 1 |Назва ресурсу | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2 |Вид ресурсу (загального | | | |призначення, локальні бази | | | |даних, спеціалізовані | | | |автоматизовані системи тощо) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3 |Доменне ім'я (у разі | | | |наявності) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4 |На підставі якого | | | |нормативного документа чи | | | |розпорядчого акта створений | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5 |Короткий опис інформації, що | | | |накопичується та зберігається| | | |ресурсом | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6 |Розробник ресурсу | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7 |Структурний підрозділ - | | | |замовник ресурсу | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8 |Адміністратор ресурсу |(вказується, хто забезпечує | | | |адміністрування ресурсу) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9 |Ведення ресурсу |(вказується, хто забезпечує | | | |ведення ресурсу) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10 |Технічна підтримка ресурсу |(вказується, хто забезпечує | | | |технічну підтримку ресурсу) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11 |Користувачі ресурсу (у тому | | | |числі кількість АРМ) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |12 |Тип системи керування базами | | | |даних | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |13 |Обсяг інформації (у байтах) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |14 |Дата впровадження ресурсу в | | | |промислову експлуатацію | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |15 |Періодичність оновлення | | | |інформації | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |16 |Умови доступу | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |17 |Інші відомості | | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу (підпис) (П.І.Б.)
ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту (підпис) (П.І.Б.)
Відмітка про внесення до переліку інформаційних ресурсів
Міністерства
------------------------------------------------------------------ | Шифр | Порядковий номер | Посада та П.І.Б. |Примітка | | | | відповідального | | | | | виконавця | | |-------+-------------------+-------------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
інформатизації І.О.Заболоцькийвгору