Про Консультативну раду з питань розвитку страхування
Мінфін України; Наказ, Положення від 07.10.2002850
Документ v0850201-02, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2002 N 850

Про Консультативну раду
з питань розвитку страхування

З метою забезпечення громадського обговорення проектів
нормативно-правових актів з питань розвитку страхування (постанова
колегії Мінфіну від 12 липня 2002 року N 06-01/02), керуючись
нормами Указу Президента України від 15.12.1999 N 1573 ( 1573/99 )
"Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та
пункту 11 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26.08.1999 N 1081
( 1081/99 ) Н А К А З У Ю:
1. Створити у Міністерстві фінансів України Консультативну
раду з питань розвитку страхування (далі - Рада) на період
виконання Мінфіном функцій органу державного нагляду за страховою
діяльністю у складі згідно з Додатком 1.
2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань
розвитку страхування згідно з Додатком 2.
3. Призначити головою Ради начальника департаменту фінансових
установ та ринків Міністерства фінансів України О.О.Слюсаренко.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
державного секретаря С.М.Макацарія.
Міністр І.О.Юшко

Додаток 1
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
07.10.2002 р. N 850

СКЛАД
членів Консультативної ради
з питань розвитку страхування

Слюсаренко О.О. начальник Департаменту фінансових
установ та ринків - голова Ради
Аветісов О.О. директор ТОВ "АСЮ" (за згоди)
Артюх Т.М. доцент Київського національного
економічного університету, к.е.н. (за
згоди)
Біленчук П.Д. професор Національної академії
внутрішніх справ, к.ю.н. (за згоди)
Гаманкова О.С. доцент Київського національного
економічного університету, к.е.н. (за
згоди)
Гаманков В.С. заступник голови правління відкритого
акціонерного товариства "АЛЬКОНА" (за
згоди)
Гордієнко І.М. голова правління закритого акціонерного
товариства "Акціонерна страхова
компанія "ОСТРА-КИїВ" (за згоди)
Грег МакТаггарт керівник проекту ПАДКО (за згоди)
Дарел Браун юридичний радник Комерційної школи
права (за згоди)
Завада О.Л. голова правління Національної
акціонерної страхової компанії "ОРАНТА"
(за згоди)
Залетов О.М. радник Міжнародної асоціації
працівників небанківських фінансових
установ (за згоди)
Зубарєв В.І. заступник начальника Департаменту -
начальник Управління контролю
фінансових ринків, ліцензування та
нагляду
Єфімов Ю.П. президент закритого акціонерного
товариства "Страхова компанія
"КРЕДОКЛАСИК" (за згоди)
Коваленко І.В. генеральний директор закритого
акціонерного товариства "АІГ УКРАЇНА"
(за згоди)
Корнєєв В.В. провідний науковий співробітник
Науково-дослідного фінансового
інституту при Міністерстві фінансів
України (за згоди)
Кузнєцова Н.С. професор Київського національного
університету ім.Т.Шевченка, д.ю.н. (за
згоди)
Кушнір В.І. заступник начальника Управління
страхової діяльності - начальник
відділу методології, обліку та аналізу
Лутак М.Д. президент Моторного (транспортного)
страхового бюро України (за згоди)
Нонко В.Д. президент Медичного страхового бюро
України (за згоди)
Оленчик А.Я. консультант проекту представництва
Світового банку в Україні (за згоди)
Осадець С.С. професор Київського національного
економічного університету, д.е.н. (за
згоди)
Опольська Н.В. начальник Управління страхової
діяльності
Патока О.В. заступник начальника Департаменту
фінансових установ та ринків
Перетяжко А.І. президент відкритого акціонерного
товариства "СКАИД-ВЕСТ" (за згоди)
Пікус Р.В. доцент Київського національного
університету ім. Т. Шевченка, к.е.н.
(за згоди)
Походій А.Г. президент Авіаційного страхового бюро
України (за згоди)
Приходько В.С. фінансовий директор Моторного
(транспортного) страхового бюро України
(за згоди)
Расшивалов Д.П. директор постійного представництва в
Україні "Русское перестраховочное
общество" (за згоди)
Старчиков Ю.П. президент Морського страхового бюро
України (за згоди)
Суксін В.Д. президент закритого акціонерного
товариства "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (за
згоди)
Теплухін І.М. голова правління закритого акціонерного
товариства акціонерної страхової
компанії - "КАРПАТИ" (за згоди)
Третьякова Г.М. голова правління акціонерного
товариства закритого типу "Українська
акціонерна страхова компанія
АСКА-Життя" (за згоди)
Угрин І.Б. заступник начальника Управління
контролю фінансових ринків,
ліцензування та нагляду-начальник
відділу організації нагляду
Філонюк О.Ф. президент Ліги страхових організацій
України (за згоди)
Хорін Л.Е. генеральний директор Асоціації
страхувальників України (за згоди)
Черновецький Л.М. президент асоціації "Київський
Банківський Союз", заслужений юрист
України, народний депутат України (за
згоди)
Шуб О.В. голова правління закритого акціонерного
товариства "Страхова компанія
"АВІАГАРАНТ" (за згоди)

Додаток 2
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
07.10.2002 р. N 850

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду
з питань розвитку страхування

1. Консультативна рада з питань розвитку страхування (далі -
Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним у Міністерстві
фінансів з метою забезпечення громадського обговорення проектів
нормативно-правових актів з питань страхування на період виконання
Мінфіном функцій органу державного нагляду за страховою
діяльністю.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є: вивчення стану, проблем та перспектив розвитку ринку
страхових послуг України; - розгляд проблем регулювання ринку страхових послуг на
макроекономічному рівні; - розгляд проектів нормативно-правових актів і підготовка
експертних висновків з питань страхування; - забезпечення громадського обговорення та узагальнення
пропозиції учасників страхового ринку щодо проектів
нормативно-правових актів з питань страхування у засобах масової
інформації.
4. Рада для здійснення своїх завдань залучає представників
провідних наукових установ України, міжнародних інституцій,
страхового ринку (за їх згоди), а також фахівців Міністерства
фінансів, Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні.
5. Рада має право подавати пропозиції Міністерству фінансів
України щодо внесення змін та доповнень до законодавства з питань
страхування.
6. До складу Ради входять фахівці Міністерства фінансів,
Науково - дослідного фінансового інституту при Мінфіні,
представники провідних наукових установ України, міжнародних
інституцій та страхового ринку (за їх згоди). До складу Ради можуть входити народні депутати України,
працівники інших центральних органів виконавчої влади, інших
органів, представники від громадських організацій (за їх згоди).
7. Рада створюється у складі голови, відповідального
секретаря та членів із числа осіб, визначених у пункті 6 цього
Положення.
8. Рада провадить свою діяльність відповідно до цього
Положення та планів роботи, затверджених головою. Засідання Ради
проводяться згідно з планами роботи, але не рідше одного разу на
два місяці. Позачергові засідання Ради проводяться у разі необхідності.
ініціювати проведення позачергових засідань Ради може її голова. Засідання проводить голова Ради, а у разі його відсутності -
уповноважений головою член. Зі складу Ради голова має право призначати відповідального
секретаря, вносити пропозиції щодо зміни складу Ради. До участі у засіданнях Ради можуть бути запрошені
представники міністерств, інших органів виконавчої влади, наукових
установ, громадських організацій. Повідомлення про дату засідання, час і місце проведення,
порядок денний, проекти матеріалів, пропонованих до розгляду,
надсилає відповідальний секретар Ради її членам не пізніше як за
три робочі дні до дня засідання. Пропозиції щодо змін і доповнень до проектів
нормативно-правових актів необхідно подавати відповідальному
секретареві Ради не пізніше як за три робочі дні до засідання. На засіданні Ради затверджується проект порядку денного
наступного засідання, сформований відповідальним секретарем.
Визначається дата його проведення та відповідальні за підготовку
питань, внесених до проекту порядку денного.
9. За результатами обговорення приймається рішення. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість
присутніх на засіданні членів Ради відкритим голосуванням. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.
10. Рішення Ради оформлюється протоколом. Прийняте рішення
носить рекомендаційний характер.
11. Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань
Ради здійснює Департамент фінансових установ та ринків
Міністерства фінансів.вгору