Документ v0848290-03, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 20.09.2005, підстава - v0547290-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2003 N 848
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 547 ( v0547290-05 ) від 20.09.2005 )
Про затвердження Положення про бібліотеку
професійно-технічного навчального закладу

З метою створення нормативно-правової бази діяльності
бібліотек професійно-технічних навчальних закладів як складової
частини мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки
України та Академії педагогічних наук України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про бібліотеку професійно-технічного
навчального закладу та Типові правила користування бібліотекою
професійно-технічного навчального закладу (додаються).
2. Вважати таким, що втратило чинність, "Положення про
бібліотеку загальноосвітньої школи, профтехучилища", затверджене
рішенням колегії Міністерства освіти України від 16.10.1991 р.
N 8/77-р.
3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів
привести діяльність бібліотек професійно-технічних навчальних
закладів у відповідність до нового Положення про бібліотеку
професійно-технічного навчального закладу та Типових правил
користування бібліотекою професійно-технічного навчального
закладу.
4. Надрукувати Положення про бібліотеку професійно-технічного
навчального закладу та Типові правила користування бібліотекою
професійно-технічного навчального закладу в "Інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого
обов'язки директора департаменту професійно-технічної освіти
Супруна В.В.
Міністр освіти
і науки України В.Г.Кремень

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку професійно-технічного
навчального закладу (для всіх типів
професійно-технічних навчальних закладів)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане положення визначає рівень базисних вимог до
бібліотеки професійно-технічного навчального закладу (далі -
Бібліотека).
1.2 Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом
професійно-технічного навчального закладу (далі - ПТНЗ) і здійснює
бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в
урочний, так і в позаурочний час.
1.3 Свою діяльність Бібліотека організовує спільно з
педагогічним колективом; план роботи Бібліотеки є складовою плану
навчально-виховної роботи ПТНЗ.
1.4 ПТНЗ забезпечує правові, організаційні, фінансові та
матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування
Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та
поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених
стандартів, технічних умов, інших нормативних та
інструктивно-методичних документів. Приміщення, обладнання, майно
Бібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстрокового
і безоплатного користування та знаходяться в його оперативному
управлінні.
1.5 У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), іншими чинними
нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури,
бібліотечної справи, Статутом ПТНЗ та цим Положенням.
1.6 Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної
політики в галузі освіти й культури, дотримується принципів
гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей
та моралі.
1.7 Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів (1),
а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів виробничого
навчання, працівників структурних підрозділів ПТНЗ.
--------------- (1) За рішенням Педагогічної ради може бути встановлений
перелік платних послуг, які надає Бібліотека згідно Постанови КМ
України N 534 ( 534-97-п ) від 05.06.97 р. "Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури
і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі
власності", Наказу Міністерства освіти України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки України "Про надання
платних послуг" N 383/239/131 ( z0596-97 ) від 27.10.97 р. та
Наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження
Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв" від
21.12.99 р. N 732/306/152 ( z0923-99 ). Вартість послуг
визначається на договірних засадах і затверджується керівником
установи. Вартість послуг визначається на договірних засадах і
затверджується керівником ПТНЗ.
1.8 Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами
користування Бібліотекою, розробленими на основі "Типових правил
користування бібліотекою ПТНЗ" з урахуванням складу користувачів
та спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівником
навчального закладу.
1.9 Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.
1.10 Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації
ПТНЗ. У цьому випадку фонди Бібліотеки перерозподіляються між
бібліотеками освітянської галузі за встановленим порядком.
II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1 Участь у навчально-виховному процесі. 2.1.1 Бібліотечно-інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і
оперативного обслуговування всіх категорій користувачів
Бібліотеки. 2.1.2 Сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів,
вихователів, майстрів виробничого навчання, методистів, практичних
психологів, соціальних педагогів шляхом популяризації
психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх
фахових потреб. 2.1.3 Участь у підготовці класних годин та позаурочних
заходів у відповідності до плану навчально-виховної роботи ПТНЗ. 2.1.4 Формування інформаційної культури користувачів
(проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно з
викладачами). 2.1.5 Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями. 2.1.6 Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої
особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до
інтелектуального і творчого розвитку.
2.2 Формування бібліотечного фонду відповідно до
інформаційних потреб користувачів та освітніх програм ПТНЗ.
2.3 Організація і ведення довідково-пошукового апарату
Бібліотеки.
2.4 Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення
їх якості з використанням сучасної комп'ютерної техніки і нових
інформаційних технологій.
2.5 Пропагування та розкриття через книгу змісту
загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної
спадщини, ідей національного державотворення.
2.6 Координація діяльності Бібліотеки із структурними
підрозділами ПТНЗ та громадськими організаціями. Взаємодія з
головним координаційним науково-методичним центром бібліотек
освітянської галузі - Державною науково-педагогічною бібліотекою
України, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем і
відомств.
III. ЗМІСТ РОБОТИ
3.1 Формує універсальний, з урахуванням профілю навчального
закладу, бібліотечний фонд, до якого входять навчальна,
виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична,
науково-популярна та художня література та інші документи,
необхідні для організації навчально-виховного процесу. Обов'язково
у фонді Бібліотеки мають бути документи з психолого-педагогічних
питань (2).
--------------- (2) Бібліотечний фонд може включати документи як на
традиційних (книги, брошури, журнали), так і на нетрадиційних
(компакт-диски, відеокасети тощо) носіях інформації.
3.2 Веде облік документів, які надходять до бібліотечного
фонду або вибувають з нього.
3.3 Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення
документів.
3.4 Здійснює опрацювання надходжень до фонду.
3.5 Створює систему бібліотечних каталогів і картотек
(абетковий і систематичний каталоги та абетково-предметний
покажчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні та
інші картотеки) як у традиційній, так і в електронній формах.
3.6 Здійснює довідково-інформаційне і
бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки,
використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального
обслуговування, у тому числі диференційованого забезпечення потреб
керівництва, вибіркове розповсюдження інформації в режимі
"запит-відповідь" тощо.
3.7 Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі,
за міжбібліотечним абонементом.
3.8 Систематично аналізує використання бібліотечного фонду,
веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритих
переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації
тощо.
3.9 Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та
маловикористовуваних документів.
3.10 Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх
задоволення.
3.11 Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на
задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп
користувачів (поєднаних за інтересами), так і широкого загалу
користувачів.
3.12 Бере участь у загальних заходах, передбачених планом
навчально-виховної роботи ПТНЗ.
3.13 Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий
бібліотечний досвід і нові інформаційні технології.
3.14 Бере участь у діяльності бібліотечних об'єднань.
3.15 Складає регламентуючу та планово-звітну документацію
Бібліотеки згідно з установленим порядком.
3.16 Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього
та культурного рівня працівників Бібліотеки.
IV. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ТА ШТАТИ
4.1 Відкриття Бібліотеки ПТНЗ можливе за наявності
початкового фонду документів, відповідного приміщення та
обладнання, стабільного джерела асигнувань на комплектування
фондів і утримання бібліотеки, штату бібліотеки.
4.2 Керівництво і контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює
керівник ПТНЗ, який затверджує регламентуючу документацію, річні
плани та звіти Бібліотеки, відповідає за створення відповідних
умов для функціонування Бібліотеки, призначає і звільняє з посади
бібліотечних працівників.
4.3 Штат Бібліотеки та посадові оклади встановлюються згідно
з чинними нормативно-правовими актами та з урахуванням обсягу
роботи.
4.4 Організацію роботи Бібліотеки здійснює завідувач
бібліотеки, який підпорядковується керівнику навчального закладу,
є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної
ради ПТНЗ.
4.5 Завідувач Бібліотеки повинен мати спеціальну бібліотечну
або педагогічну освіту. Коло його посадових обов'язків
визначається посадовою інструкцією.
4.6 Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з
чинним законодавством.
4.7 Режим роботи Бібліотеки встановлюється керівником ПТНЗ
відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Щоденно дві
години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої
бібліотечної роботи. Один раз на місяць у Бібліотеці проводиться
санітарний день (у цей день бібліотека користувачів не
обслуговує).
4.8 Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованому
приміщені, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і
зберігання бібліотечних фондів, забезпечується необхідним
бібліотечним обладнанням і бібліотечною технікою (3).
--------------- (3) Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( 32/95-ВР ). Розділ IX. Ст. 27.
4.9 Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй
рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування
користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання
бібліотечних фондів.
4.10 Придбання документів та інші витрати передбачаються за
рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів.
Використовуються також цільові вклади (дотації місцевих органів,
допомога спонсорів, базових підприємств, громадських організацій
тощо), надходження за додатково виконані Бібліотекою послуги.
4.11 Загальне науково-методичне керівництво бібліотеками ПТНЗ
здійснюють Державна науково-педагогічна бібліотека України, яка
виконує функції провідного координаційного науково-методичного
центру бібліотек освітянської галузі, а також регіональні
методичні центри (згідно з "Положенням про мережу освітянських
бібліотек МОН України та АПН України", затвердженим спільним
Наказом МОН України та АПН України від 30.05.2003 N 334/31
( v4_31290-03 ).
4.12 Для вирішення актуальних питань діяльності Бібліотеки на
правах дорадчого органу у ПТНЗ може бути створена Бібліотечна
рада. До її складу входять працівники бібліотеки, представники
педагогічного колективу, громадськості та учні.
V. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1 Бібліотека має право: 5.1.1 Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно до
завдань, зазначених у даному Положенні. 5.1.2 Розробляти регламентуючу документацію Бібліотеки. 5.1.3 Встановлювати згідно з правилами користування
Бібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завдані
користувачами. 5.1.4 Представляти бібліотеку ПТНЗ на загально-бібліотечних
заходах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо. 5.1.5 Брати участь в конкурсах на отримання грантів.
5.2 Бібліотечні працівники мають право: 5.2.1 На вільний доступ до інформації, пов'язаної із
завданнями, що стоять перед Бібліотекою, а саме: до навчальних
програм, планів роботи ПТНЗ. 5.2.2 На щорічну відпустку в розмірі 24-х календарних днів за
відпрацьований рік згідно Закону "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та
додаткову оплачувану відпустку (до 7 робочих днів) відповідно до
колективного договору. 5.2.3 На встановлення надбавок та доплат за розширення зони
обслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50% посадового
окладу) (4).
--------------- (4) Згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв України
від 19.04.2001 р. за N 204 ( z0366-01 ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій культури" п. 5.
5.2.4 На представлення до різних форм заохочення, нагород та
відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури. 5.2.5 На методичний день (один раз на тиждень). 5.2.6 Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у
роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів,
нарад, круглих столів з актуальних питань бібліотечної справи. 5.2.7 Вступати до бібліотечних асоціацій.
5.3 Бібліотечні працівники несуть відповідальність: 5.3.1 За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно
з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним
договором між працівниками та керівництвом ПТНЗ. 5.3.2 За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним
законодавством. 5.3.3 За виконання функцій, що передбачені цим Положенням.
5.4 Бібліотека зобов'язана: 5.4.1 Обслуговувати користувачів згідно з "Правилами
користування бібліотекою ПТНЗ". 5.4.2 Не використовувати відомості про користувачів
бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім
наукової), без їхньої згоди. 5.4.3 Звітуватись про свою роботу на педагогічних нарадах
ПТНЗ.
ТИПОВІ ПРАВИЛА
користування бібліотекою професійно-технічного
навчального закладу для всіх типів
професійно-технічних навчальних закладів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Типові правила користування бібліотекою
професійно-технічного навчального закладу (далі - Бібліотека)
розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) із змінами і доповненнями,
затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р. ( 1561-14 ),
"Типових правил користування бібліотеками в Україні" ( z0449-99 ),
затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від
25.05.2001 N 319 ( z0538-01 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 02.06.2001 за N 538/5729, "Положення про
бібліотеку професійно-технічного навчального закладу".
1.2 Правила користування Бібліотекою - документ, що
регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює
загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ
до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів та
бібліотеки.
1.3 На підставі Типових правил Бібліотека кожного
професійно-технічного навчального закладу (далі ПТНЗ) розробляє
власні правила користування бібліотекою відповідно до складу
користувачів, спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються
керівником ПТНЗ.
1.4 Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, в
читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (далі - МБА).
2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ
2.1 Право користування Бібліотекою мають учні, слухачі,
викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних
підрозділів ПТНЗ (1).
--------------- (1) Бібліотека може обслуговувати також у читальному залі
інші категорії користувачів, враховуючи можливості і наявності
відповідних документів у фонді
2.2 Під час запису до Бібліотеки користувачі повинні
ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов'язання
про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.
2.3 Учні записуються до Бібліотеки за списком навчальної
групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського
квитка; слухачі викладачі, майстри виробничого навчання,
працівники структурних підрозділів та інші категорії
користувачів - за паспортом.
2.4 На підставі поданих документів на кожного користувача
заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і
дату видачі користувачеві документів з фонду Бібліотеки та їх
повернення.
З. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ
ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ
3.1 Термін користування документами, які видаються на
абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються
на абонемент, не більше 5 (2).
--------------- (2) Бібліотека може визначати інший термін користування
документами та кількість примірників документів, що видаються у
відповідності до контингенту користувачів і специфіки їхнього
обслуговування.
3.2 Періодичні видання видаються викладачам на абонемент
терміном на 15 днів, учням лише в читальному залі.
3.3 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видання
на електронних носіях, а також матеріали, отримані за МБА,
видаються лише в читальному залі.
3.4 Кількість документів, які видаються користувачам в
читальному залі, не обмежена.
3.5 Навчальна та методична література видається користувачам
на час навчання з обов'язковою перереєстрацією наприкінці
навчального року.
3.6 У разі необхідності термін використання документів може
бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших
користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.
3.7 За кожний примірник користувач розписується в читацькому
формулярі.
4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ
Користувач має право:
4.1 Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними
послугами (3).
--------------- (3) Бібліотека може надавати додаткові платні послуги,
виходячи з конкретних потреб та згідно з чинним законодавством
(Постанова КМ України N 534 ( 534-97-п ) від 05.06.97 р.) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись
закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та
комунальній формі власності" та наказу МОН України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки України "Про надання
платних послуг" N 383/239/131 ( z0596-97 ) від 27.10.97 р.
Вартість послуг визначається на договірних засадах і
затверджується керівником ПТНЗ.
4.2 Одержувати повну інформацію про склад фонду Бібліотеки та
порядок доступу до нього.
4.3 Отримувати у тимчасове користування необхідні документи
(на різних носіях інформації) з фонду Бібліотеки, користуватись
послугами МБА.
4.4 На консультативну допомогу в отриманні
бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного
користування бібліотекою (інформацією).
4.5 Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.
4.6 Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну
допомогу Бібліотеці.
4.7 Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього
та переліку документів, якими він користувався.
4.8 Подавати адміністрації ПТНЗ зауваження, пропозиції щодо
роботи Бібліотеки.
Користувач зобов'язаний:
4.9 Дотримуватись Правил користування Бібліотекою. За
порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути
позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі документів
на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
4.10 Під час запису до Бібліотеки надати необхідні відомості
про себе для заповнення читацького формуляра.
4.11 Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів
Бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не
виривати та не загинати сторінки.
4.12 При одержанні документів перевірити їхню кількість та
наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про
це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах
відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в
книгах дефекти несе користувач.
4.13 Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
4.14 Не виносити з приміщення Бібліотеки документи, які не
зафіксовані в читацькому формулярі.
4.15 На час літніх канікул повернути до Бібліотеки усі
зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.
4.16 У разі закінчення навчання, вибуття або звільнення з
навчального закладу повністю розрахуватись з Бібліотекою і
підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про
відсутність заборгованості.
Відповідальність користувача:
4.17 У разі втрати або пошкодження документів з фонду
Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або
рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або
відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість відшкодування
визначається Бібліотекою залежно від цінності документа. Грошова
компенсація за втрачені документи з фонду Бібліотеки може бути
внесена користувачем безпосередньо у касу навчального закладу.
4.18 За втрату або пошкодження документів з бібліотечного
фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну
відповідальність.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека зобов'язана:
5.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає
Бібліотека.
5.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду,
роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних
документів.
5.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.
5.4 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки
та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
5.5 Проводити на початку навчального року перереєстрацію
користувачів.
5.6 Забезпечувати режим роботи Бібліотеки згідно з вимогами
навчального закладу.
Бібліотека має право:
5.7 Інформувати адміністрацію ПТНЗ про порушення
користувачами основних вимог користування документами.
5.8 Вимагати від керівництва ПТНЗ не допускати видачі
атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.вгору