Документ v0838735-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 13.06.2012, підстава - v0902735-12

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 838

(з основної діяльності)

{Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій № 902 від 13.06.2012}

Про затвердження Примірного положення про службу цивільного захисту району (міста, району в місті) Головного територіального управління (Територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

Відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, а також з метою підвищення ефективності виконання заходів цивільного захисту територіальними органами МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про службу цивільного захисту району (міста, району в місті) Головного територіального управління (Територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області та м. Києві (далі - Примірне положення), що додається.

2. Начальникам головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіки Крим, областях та м. Києві:

організувати, згідно з Примірним положенням, розроблення та затвердження положень про службу цивільного захисту району (міста, району в місті) відповідно до адміністративно-територіального устрою регіону та організаційно-штатної структури;

розробити посадові інструкції працівників зазначених підрозділів;

про виконану роботу у місячний термін доповісти Міністерству.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 14.07.2010 № 547 "Про затвердження Примірного положення про службу цивільного захисту району (міста, району у місті) Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Бута В.П.

Міністр

В. БалогаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
25.05.2012 № 838

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу цивільного захисту району (міста, району в місті) Головного територіального управління (Територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

I. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення визначає завдання та повноваження управління, відділу, служби цивільного захисту Головного територіального управління (Територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, в районі (місті, районі у місті) (далі - Служба), а також функціональні обов'язки і повноваження її керівника, вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Служба Головного територіального управління (Територіального управління) Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі - Територіальний орган) є структурним підрозділом цього Територіального органу і підпорядковується його начальнику.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами МНС, положеннями про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, Територіальний орган та цим Положенням.

1.4. Служба є організуючим та координуючим органом у сфері цивільного захисту, запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ).

1.5. Служба в інтересах всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до її компетенції, здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Територіального органу, місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), спеціалізованими службами цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - служба цивільного захисту), підприємствами (установами, організаціями) (далі - підприємства) району (міста, району в місті).

1.6. Службі підпорядковані пожежно-рятувальні та інші підрозділи Територіального органу, що розташовані на території району (міста, району у місті).

II. Основними завданнями Служби є:

2.1. Реалізація, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту.

2.2. Організація, у межах повноважень, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій.

2.3. Підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо реалізації завдань цивільного захисту, забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4. Керівництво силами і засобами МНС України в межах відповідного району (міста, району у місті), у тому числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж.

2.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань стану цивільного захисту, аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

III. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) стосовно організації та здійснення заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення та територій, організації за видами забезпечення евакуаційних заходів, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - ЗС ЦЗ (ЦО) та в межах повноважень бере участь у реалізації зазначених заходів.

3.2. Готує та надає пропозиції керівництву місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо планування заходів цивільного захисту на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у повсякденній діяльності та у разі виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф.

3.3. Бере участь у розробленні проектів місцевих програм з питань цивільного захисту, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, технічного переоснащення сил цивільного захисту, інших цільових програм, здійснює в межах повноважень контроль за їх реалізацією.

3.4. Організовує, в межах повноважень, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3.5. Бере участь у заходах з підготовки органів управління та сил цивільного захисту відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у разі необхідності здійснює оцінювання рівня їх готовності до дій за призначенням.

3.6. Бере участь спільно з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування) в заходах щодо створення фонду ЗС ЦЗ (ЦО) та підтримки його у стані готовності до використання за призначенням, забезпечує належне утримання ЗС ЦЗ (ЦО), які знаходяться на балансі Територіального органу.

За запитами уповноважених органів бере участь у здійсненні перевірок стану утримання фонду ЗС ЦЗ (ЦО), у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання таких споруд під час проведення приватизації, корпоратизації підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації).

3.7. Бере участь спільно з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), підприємствами у розробленні та реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

3.8. Бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

3.9. Готує спільно з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування) пропозиції керівництву цього органу щодо потреби в обсягах забезпечення населення та територіальних формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту, також місць їх зберігання.

3.10. Організовує спільно з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування):

періодичну інвентаризацію фонду ЗС ЦЗ (ЦО), огляди-конкурси на краще їх утримання та використання;

радіаційне та хімічне спостереження, виявлення та оцінку масштабів і наслідків радіаційних та хімічних аварій;

періодичну інвентаризацію фонду джерел протипожежного водопостачання.

3.11. Організовує заходи з індивідуального дозиметричного контролю в Службі та підрозділах відповідного району (міста, району у місті). Вносить пропозиції Територіальному органу щодо планування та впровадження заходів із забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту підпорядкованих підрозділів.

3.12. Надає керівництву Територіального органу інформаційні матеріали щодо класифікації хімічно небезпечних об'єктів, бере участь у класифікації хімічно небезпечних об'єктів та адміністративно-територіальних одиниць за ступенями хімічної небезпеки.

3.13. Здійснює ведення відомостей щодо ЗС ЦЗ (ЦО) та хімічно небезпечних об'єктів, що знаходяться на відповідній території.

3.14. Бере участь, у межах повноважень, в обстеженні місця виявлення підозрілого матеріалу (об'єкта) під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

3.15. Надає методичну допомогу місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо планування евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

3.16. Бере участь у попередньому визначенні рівня надзвичайної ситуації, у підготовці проектів експертних висновків з визначення рівня надзвичайних ситуацій та документів щодо виділення коштів із резервного фонду відповідного бюджету.

3.17. Вносить пропозиції щодо районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і виробництв та загрози виникнення небезпечних природних явищ відповідно до діючих методик.

3.18. У межах повноважень бере участь у перевірках готовності органів управління, служб цивільного захисту, підприємств до роботи в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період, а також щодо накопичення матеріальних засобів для запобігання та ліквідації їх наслідків.

3.19. Бере участь у заходах з підготовки та проведення навчань (тренувань) з керівним складом місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), служб цивільного захисту, підприємств.

3.20. Бере участь у заходах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, підготовці, в межах повноважень, матеріалів для розгляду цих питань на засіданнях місцевих комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.21. Бере участь, у межах повноважень, у заходах з антитерористичної діяльності.

3.22. Організовує у цілодобовому режимі збір, оброблення та передачу інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і резонансних подій та про хід їх ліквідації; здійснює оперативне і повне інформування начальника Територіального органу, місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування); організовує взаємодію із службами цивільного захисту, іншими підприємствами, що залучаються до проведення робіт щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків.

3.23. Організовує збір, оброблення та накопичення інформації про небезпечні природні та техногенні об'єкти, процеси й явища, стан природно-техногенної безпеки на відповідній території. Бере участь у розробленні та коригуванні паспорта ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіону.

3.24. Здійснює контроль за організацією служби в підпорядкованих підрозділах, підготовкою особового складу та забезпеченням умов щодо безпечного несення служби і виконання дій за призначенням особовим складом.

3.25. Здійснює контроль за виконанням особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівниками підпорядкованих підрозділів правил та норм з охорони праці. Проводить розслідування нещасних випадків.

3.26. Вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони (добровільних пожежних дружин) та парку пристосованої техніки, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

3.27. За дорученням Територіального органу організовує силами підпорядкованих підрозділів охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів.

3.28. Забезпечує, в межах повноважень, проведення піротехнічних робіт.

3.29. Організовує прийняття сигналів в підпорядкованих підрозділах у разі введення відповідних ступенів готовності за встановленими сигналами оповіщення (розпорядженнями).

3.30. Організовує через засоби масової інформації інформування населення щодо його дій під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, а також заходи, вжиті для його захисту.

3.31. Відповідає за організацію зв'язку та взаємодію з підпорядкованими та іншими підрозділами під час дій із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших робіт.

3.32. Забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів відповідно до мобілізаційного завдання, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна довгострокового зберігання.

3.33. Забезпечує належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовки і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з особовим складом, а також ведення обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків.

3.34. Готує пропозиції начальнику Територіального органу з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання та закріплення на службі, а також організовує роботу з комплектування вакантних посад і створює їх резерв. Здійснює відбір кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів та навчально-методичних установ МНС України.

3.35. Вносить пропозиції начальнику Територіального органу щодо заохочень (накладання дисциплінарних стягнень) підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, а також у встановленому порядку направляє матеріали щодо присвоєння чергових спеціальних звань (пониження у спеціальному званні), переміщення по службі вищевказаних осіб.

3.36. Готує пропозиції керівництву Територіального органу щодо інформування МНС України, місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), органів прокурорського нагляду та інших контролюючих органів про випадки порушення чинного законодавства з питань, що належать до повноважень Служби.

3.37. Надає пропозиції начальнику Територіального органу щодо ефективного використання матеріальних цінностей підпорядкованими підрозділами.

3.38. Вносить обґрунтовані пропозиції начальнику Територіального органу щодо внесення змін, доповнень до номенклатури місцевого та об'єктового матеріальних резервів та поповнення їх запасів відповідно до максимальної розрахункової ймовірної надзвичайної ситуації.

3.39. Виконує накази МНС, начальника Територіального органу, розглядає згідно з вимогами законодавства та дорученням начальника Територіального органу звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад і громадян. Здійснює розгляд запитів щодо доступу до публічної інформації згідно з чинним законодавством.

3.40. Організовує проведення виховної, соціальної, культурно-масової та просвітницької роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань.

3.41. Організовує особистий прийом громадян, розгляд пропозицій, заяв та скарг згідно із Законом України "Про звернення громадян", забезпечує ведення діловодства та архівної роботи в установленому порядку.

3.42. Забезпечує, в межах компетенції, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у Службі та підпорядкованих підрозділах.

3.43. Організовує проведення попередніх та періодичних медичних оглядів (обстежень) осіб рядового і начальницького складу та працівників підпорядкованих підрозділів.

3.44. Виконує, у межах повноважень, заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру серед населення в регіоні.

3.45. Здійснює інші функції відповідно до покладених на Службу завдань і доручень начальника Територіального органу.

IV. Служба має право:

4.1. Представляти Територіальний орган при розгляді питань, що належать до компетенції Служби, у державних, недержавних та громадських організаціях.

4.2. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) підприємств незалежно від форм власності і господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на Службу завдань.

4.3. Надавати методичну допомогу місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємствам з питань організації та виконання заходів цивільного захисту.

4.4. Здійснювати інші повноваження, передбачені завданнями та функціями Служби.

V. Взаємовідносини і зв'язки

Служба під час виконання завдань взаємодіє із структурними підрозділами Територіального органу, місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), службами цивільного захисту, підприємствами району (міста, району в місті).

VI. Організація роботи

6.1. Положення про Службу та посадові інструкції працівників Служби затверджуються начальником Територіального органу.

6.2. Робота Служби планується на квартал.

6.3. Діловодство у Службі організовується відповідно до Інструкції з діловодства в Територіальному органі.

VII. Керівництво

7.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється начальником Територіального органу.

7.2. На час відсутності начальника Служби або неможливості здійснювати свої повноваження (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа за рішенням начальника Територіального органу.

7.3. Начальник Служби:

здійснює керівництво діяльністю Служби, розподіляє завдання та обов'язки між працівниками, визначає ступінь відповідальності працівників Служби і затверджує їх посадові інструкції;

забезпечує ефективне виконання покладених на Службу завдань щодо реалізації державної політики в межах повноважень Служби та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

визначає напрямки діяльності Служби;

забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства України з питань служби, запобігання та протидії корупції, забезпечення державної таємниці;

організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій з питань, що належать до повноважень Служби, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні пропозиції згідно з чинним законодавством, що вносить на розгляд керівництва Територіального органу;

розробляє та здійснює заходи щодо покращення роботи Служби, організовує роботу з підбору, розстановки, підвищення освітнього рівня та виховання кадрів;

організовує взаємодію Служби з органами влади, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями та структурними підрозділами Територіального органу при розв'язанні проблем, що належать до сфери діяльності Служби;

розглядає та погоджує документи, що готуються та подаються фахівцями Служби;

аналізує, узагальнює та підводить підсумки діяльності Служби;

подає у встановленому порядку пропозиції щодо організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення основної діяльності Служби;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань;

виїжджає особисто, відповідно до обставин, на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха і згідно з вимогами Статуту дій у надзвичайних ситуаціях та обстановки, що склалась, очолює керівництво гасінням пожежі і роботу підпорядкованих підрозділів на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

бере участь у засіданнях архітектурно-містобудівних рад району (міста);

здійснює інші функції за дорученням начальника Територіального органу.

7.4. Начальник Служби має право:

у випадку виникнення надзвичайної ситуації, що несе безпосередню загрозу життю та здоров'ю людей або значні матеріальні збитки, своїм рішенням залучати сили і засоби підпорядкованих підрозділів з наступною доповіддю про це керівництву Територіального органу, ланки відповідної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

у встановленому порядку порушувати клопотання перед начальником Територіального органу про застосовування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень стосовно підлеглих осіб рядового і начальницького складу Служби за штатом та підпорядкованих підрозділів, визначених Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту.

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Служби та підпорядкованих Територіальному органу підрозділів з питань, що належать до його повноважень;

у встановленому порядку готувати запити та отримувати від органів влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що належать до діяльності Служби;

здійснювати інші повноваження, передбачені завданнями та функціями Служби.

7.5. Начальник Служби повинен знати:

Конституцію України;

акти законодавства, що стосуються внутрішньої і державної служби та діяльності Міністерства;

Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС України, інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування відповідної сфери управління;

основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці та права;

форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету, ділову українську мову;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

7.6. Основні кваліфікаційні вимоги до начальника Служби:

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста та досвід роботи у сфері цивільного захисту не менше 3 років.

Директор Департаменту цивільного захисту

В. Квашук

{Текст взято з сайту http://mns.gov.ua/}вгору