Документ v0834732-12, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2012  № 834

Про затвердження форми звітності ГУіКД (річна, піврічна) "Звіт про виконання галузевої угоди і колективного договору"

На виконання Закону України "Про колективні договори та угоди" та з метою впорядкування і вдосконалення системи збору, обробки та узагальнення інформації щодо виконання Галузевих угод, стороною яких є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, і колективних договорів, укладених в компаніях, на підприємствах та в організаціях, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави і які знаходяться у сфері дії Галузевих угод, стороною яких є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, за погодженням з Держстатом та галузевими Профспілками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності ГУіКД (річна, піврічна) "Звіт про виконання Галузевої угоди і колективного договору" (далі - форма), що додається;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності ГУіКД (річна, піврічна) "Звіт про виконання Галузевої угоди і колективного договору" (далі - Інструкція), що додається.

2. Увести в дію форму та Інструкцію, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 1 січня 2013 року.

3. Керівникам компаній, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави і які знаходяться у сфері дії Галузевих угод, стороною яких є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі - підприємства), за погодженням з первинною профспілковою організацією забезпечувати підготовку та подання якісної і достовірної інформації про виконання Галузевої угоди і колективного договору за формою, затвердженою цим наказом, до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Центральної ради (центрального комітету) галузевої профспілки у порядку та терміни, що визначені Інструкцією, затвердженою цим наказом.

4. Управлінню трудової та соціальної політики Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) організувати роботу зі збору, оброблення та узагальнення інформації щодо виконання підприємствами Галузевих угод, стороною яких є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, і колективних договорів, укладених на підприємствах.

5. Визнати такою, що втратила чинність, з 1 січня 2013 року форму КДіУ "Звіт про виконання Галузевої угоди (колективного договору)", що входить до Переліку форм відомчої статистичної звітності Міністерства енергетики України, затвердженого наказом Міненерго України від 14.10.99 № 289, та виключити її із згаданого переліку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І.М.

Міністр

Ю. Бойко


ЗВІТ
про виконання Галузевої угоди і колективного договоруЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
29.10.2012 № 834

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності ГУіКД (річна, піврічна) "Звіт про виконання галузевої угоди і колективного договору"

Загальні положення

Форма звітності ГУіКД (річна, піврічна) "Звіт про виконання галузевої угоди і колективного договору" (далі - звіт) складається компаніями, підприємствами та організаціями, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави і які знаходяться у сфері дії Галузевих угод, стороною яких є Міненерговугілля (далі - підприємства).

Звіт подається до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і до Центральної ради (центрального комітету) галузевої профспілки:

за рік - підприємствами вугільно-промислового комплексу до 1 березня наступного року; підприємствами паливно-енергетичного комплексу (електроенергетики, атомної енергетики та ядерної промисловості, нафтохімічної та нафтогазової промисловості) до 15 лютого наступного року;

за I півріччя - підприємствами вугільно-промислового комплексу до 1 вересня звітного року; підприємствами паливно-енергетичного комплексу (електроенергетики, атомної енергетики та ядерної промисловості, нафтохімічної та нафтогазової промисловості) до 15 серпня звітного року.

Підставою для складання звіту є:

- форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна);

- документи, передбачені Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, зокрема:

- акт за формою Н-5 "Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (далі - акт форми Н-5);

- акт за формою Н-1 "Акт № ___ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" (далі - акт форми Н-1);

- форми первинної облікової документації підприємства;

- укладений колективний договір підприємства;

- документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Звіт надається після погодження з головою територіальної або первинної профспілкової організації підприємства.

Розділ 1. Загальна інформація щодо укладення (перегляду) колективного договору

1.1. Показники розділу відображають загальну інформацію щодо укладення (перегляду) колективного договору.

1.2. У рядку 1010 відображається фактична дата укладення або останнього перегляду, яка зазначена у колективному договорі трьома парами цифр (число, місяць, рік), при цьому набрання чинності колективним договором не залежить від факту його реєстрації.

1.3. У рядку 1020 відображається термін дії колективного договору, який визначається календарною датою, трьома парами цифр (число, місяць, рік); якщо термін дії не передбачено, то цей рядок не заповнюється.

1.4. У рядку 1030 відображається кількість пунктів, які містяться у прийнятому колективному договорі, і скільки з них не виконано (рядок 1031). Кожний невиконаний пункт розшифровується у додатку до розділу 1.

1.5. Показники розділу заповнюються в цілому по підприємству (юридичній особі).

Розділ 2. Основні показники з праці за звітний період

2.1. Основні показники з праці визначаються на підставі даних звіту з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)) і за оперативними даними.

2.2. У рядку 2010 відображається середньооблікова кількість штатних працівників (рядок 3010 форми № 1-ПВ (квартальна)).

2.3. У рядку 2020 відображається середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, яка визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за півріччя (рік) на середньо-облікову кількість цих працівників та кількість місяців у періоді.

2.4. У рядку 2021 відображається середньомісячна заробітна плата робітників, яка визначається за порядком, викладеним у п. 2.3.

2.5. У рядку 2030 відображається питома вага тарифу у середній заробітній плати, яка визначається як відношення тарифної ставки з урахуванням надбавок і доплат, які розраховуються у відсотках до тарифної ставки, до загальної заробітної плати.

2.6. У рядку 2031 відображається питома вага тарифу у середній заробітній платі робітників.

Розділ 3. Виконання основних соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою і колективним договором

3.1. У рядках 3010, 3020, 3030, 3040, 3050 відображається розмір місячної мінімальної тарифної ставки (окладу) (виходячи з якої відповідно до галузевої належності розраховані тарифні ставки і оклади на підприємстві) працівника, який виконує роботи, що не потребують кваліфікації, залежно від виду виробництва.

3.2. У рядках 3011, 3021, 3031, 3041, 3051 відображається розмір мінімальної місячної тарифної ставку (виходячи з якої відповідно до галузевої належності розраховані тарифні ставки і оклади на підприємстві) робітника 1 розряду, в залежності від виду виробництва.

3.3. У графі 4 відображається відставання у місяцях фактичної дати впроваджуваної мінімальної зарплати до дати, установленої законодавством.

3.4. Показники рядків 3030 - 3031, 3040 - 3041, 3050 - 3051 заповнюються при підготовленні звіту за рік.

Розділ 4. Інформація про діяльність комісії по трудових спорах

4.1. У рядку 4010 трьома парами цифр (число, місяць, рік) відображається дата створення комісії по трудових спорах.

4.2. У рядках 4020 - 4050 відображаються показники, які показують кількість і стан розгляду справ комісією по трудових спорах.

5. Житлове забезпечення

5.1. У рядку 5010 відображається кількість осіб, що знаходяться на квартирному обліку (квартирній черзі та/або контрольному списку) на підприємстві станом на кінець звітного періоду і відповідного періоду минулого року.

5.2. У рядку 5020 відображається площа введеного житла згідно з актами введення будівлі в експлуатацію, договорами купівлі-продажу або актами передачі житла на баланс підприємства.

5.3. У рядку 5030 відображається оплата вартості житла за рахунок коштів підприємства.

5.4. У рядку 5040 відображається кількість наданих квартир на підприємстві.

6. Об'єкти соціальної сфери

6.1. Показники розділу заповнюються на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують надання соціальних пільг та компенсацій для працівників та членів їх сімей за звітний період.

6.2. У рядках 6010 - 6017 відображаються дані про кількість і суму витрат підприємства на утримання об'єктів соціальної сфери, які перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі.

Розділ 7. Матеріальна допомога та соціальні пільги

7.1. У розділі відображається кількість осіб і сума витрат підприємства на матеріальну допомогу і соціальні пільги згідно з колективним договором.

7.2. У рядку 7010 відображаються обумовлені у колективному договорі витрати, що підприємство перерахувало медичним установам за обстеження, лікування своїх працівників, витрати на медичні матеріали, обладнання, медикаменти, а також витрати, пов'язані з роботою, експлуатацією, утриманням медичних пунктів, центрів, установ, які знаходяться на балансі підприємства тощо.

7.3. У рядку 7020 відображаються всі види матеріальної допомоги, що надається працівникам підприємства.

7.4. У рядках 7030 - 7032 відображається загальна кількість путівок, а також сума коштів на придбання путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників і членів їх сімей (рядок 7030 = рядок 7031 + рядок 7032).

7.5. У рядках 7040 - 7042 відображається загальна кількість працівників і членів їх родин, яких оздоровлено за рахунок коштів Фонду соцстраху і власних коштів підприємства та профспілкової організації.

7.6. У рядках 7050 - 7055 відображаються інші виплати та соціальні пільги, які обумовлені колективним договором, наприклад:

- одноразова допомога при виході на пенсію;

- винагорода у зв'язку з нагородженням відомчими заохочувальними відзнаками (Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; нагрудними знаками: "Відмінник енергетики України", "Почесний енергетик України", "Почесний працівник нафтогазової промисловості України"; "Шахтарська слава" I - III ступенів, "Шахтарська доблесть" I - III ступенів, "За службу в Державній воєнізованій гірничорятувальній службі у вугільній промисловості", "Почесний працівник Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості";

- суми витрат підприємства на преміювання до свят і ювілейних дат;

- тощо.

7.7. У рядках 7060 - 7063 відображається кількість осіб і сума позик працівникам на придбання житла, на навчання й інші потреби на умовах, передбачених колективним договором.

Розділ 8. Виконання зобов'язань щодо забезпечення вугіллям на побутові потреби

8.1. У рядку 8010 відображається питома вага кількості осіб, яких забезпечено вугіллям на побутові потреби на дату звітності, до загальної кількості осіб, які потребують забезпечення вугіллям на побутові потреби у поточному році.

8.2. У рядку 8020 відображається питома вага обсягу вугілля на побутові потреби, яке вивезено на дату звітності, до загального обсягу потреби вугіллям на побутові потреби у поточному році.

8.3. У рядках 8031 - 8032 відображається кількість осіб і суми витрат підприємства, пов'язаних з виконанням зобов'язань щодо сплати компенсації за газ, електроенергію та опалення особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з непічним опаленням, понад обсяги, визначені рішенням Уряду.

Розділ 9. Виконання зобов'язань перед профспілковими організаціями

9.1. У рядку 9010 відображається сума коштів виконання зобов'язань щодо відрахування профспілковому органу на культурно - масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

9.2. У рядку 9020 відображається сума коштів заборгованості за минулі роки щодо відрахування профспілковому органу на культурно - масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

10. Стан охорони праці за звітний період

10.1. У рядку 10010 відображається загальна кількість нещасних випадків на підприємстві, оформлених актами форми Н-5.

10.2. У рядку 10011 відображається кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, оформлених актами форм Н-5 та Н-1.

10.3. У рядку 10012 з даних рядка 10011 виділяється кількість групових нещасних випадків.

10.4. У рядку 10013 з даних рядка 10011 виділяється загальна кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком.

10.5. У рядку 100131 відображається кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками внаслідок раптового погіршення стану здоров'я під час перебування на підземних роботах (відповідно до висновку медичного закладу).

10.6. У рядку 10014 відображається кількість нещасних випадків із тяжкими наслідками, пов'язаними з виробництвом (відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого МОЗ).

10.7. У рядку 10020 відображається коефіцієнт частоти травматизму на 1 тис. працюючих на підприємстві, який визначається за формулою:

Кч = (Т / Р) х 1000

де Т - загальна кількість нещасних випадків за звітний період;

Р - середньооблікова кількість працівників за той же період.

10.8. У рядку 10021 відображається коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля, який визначається за формулою:

Кч = Тсм / Д

де Тсм - загальна кількість смертельних випадків, пов'язаних з виробництвом за звітний період;

Д - видобуток вугілля за той же період, млн.т.

10.6. У рядку 10022 відображається коефіцієнт важкості травматизму Кв, який визначається за формулою:

Кч = Дн / Т

де Дн - сумарна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період

10.9. У рядку 10030 - 10034 відображаються показники, які характеризують фінансування охорони праці (запланована і фактична сума витрат з охорони праці, витрати на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (світильники, саморятівники, спецодяг, респіратори, фільтри тощо), фінансування діяльності технічних інспекторів праці профспілки) у звітному періоді.

10.10. У рядках 10040 - 10041 відображаються дані про кількість запланованих і фактично виконаних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки праці.

10.11. У рядку 10050 відображаються загальні витрати підприємства на відшкодування шкоди потерпілим внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.

10.12. У рядках 10060 - 10061 відображається, кількість робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають атестації і кількість атестованих робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці.

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці,
цивільного та фізичного
захисту, трудової
та соціальної політики -
начальник управління
трудової та соціальної
політики

О. Онищенко

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України  http://mpe.kmu.gov.ua/}вгору