Документ v0814729-18, поточна редакція — Редакція від 16.08.2018, підстава - v0917729-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2018  № 814

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 917 від 16.08.2018}

На виконання Закону України "Про освіту", з метою впровадження Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову освітню програму початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, що додається, далі - типова освітня програма.

2. Ввести типову освітню програму в дію поетапно:

у 1-х класах - з 2018/2019 навчального року;

у 2-х класах - з 2019/2020 навчального року;

у 3-х класах - з 2020/2021 навчального року;

у 4-х класах - з 2021/2022 навчального року.

3. Встановити, що при складанні освітніх програм початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти на основі типової освітньої програми, затвердженої цим наказом, вилучення з освітнього процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть зменшуватися не більше ніж удвічі порівняно з показниками типової освітньої програми.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівникам спеціальних закладів загальної середньої освіти забезпечити необхідні умови щодо реалізації типової освітньої програми.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра


В.В. КовтунецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
26.07.2018 № 814

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Загальні положення типової освітньої програми
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти
для дітей з особливими освітніми потребами

Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України "Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти".

Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов'язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів (додатки 1 - 16). Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти навчальних планів для дітей з порушеннями слуху - додатки 1, 2; для дітей з порушеннями зору - додатки 3, 4; для дітей із затримкою психічного розвитку - додатки 5, 6; для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату - додатки 7, 8; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - додатки 9, 10; для дітей з інтелектуальними порушеннями - додатки 11, 12; для дітей зі складними порушеннями розвитку - додатки 13, 14, 15; для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів - додаток 16;

очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти з порушеннями зору, с порушеннями слуху, з порушеннями опорно-рухового апарату, із тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, пропонований зміст навчальних предметів подано у Типовій освітній програмі, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. та Типовій освітній програмі під керівництвом Шияна Р.Б., що розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. Для дітей з інтелектуальними порушеннями - за Типовою освітньою програмою, розробленою колективом авторів: Чеботарьова О.В. (пояснювальна записка, Трудове навчання); Блеч Г.О., Ярмола Н.А. (Навчання грамоти); Гладченко І.В., Королько Н.І. (Математика); Дмитрієва І.В. (Мистецтво, Образотворче мистецтво); Трикоз С.В. (Я досліджую світ); Бобренко І.В. (Фізична культура); Гладченко І.В., Гломозда І.В., Чухліб О.А. (Музичне мистецтво);

перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" подано в додатку 17;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (далі - навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Навчальні плани для дітей з порушеннями слуху розробляються з урахуванням пріоритетів білінгвального (двомовного) навчання (інтеграція словесної мови як мови навчання з українською жестовою мовою як мовою опанування та інтеграція української жестової мови як мови навчання з словесною мовою як мовою опанування).

Державний стандарт початкової освіти складається з освітніх галузей: "Мовно-літературна", "Математика", "Природнича", "Соціальна і здоров'язбережувальна", "Громадянська та історична", "Технологічна", "Інформатична", "Мистецька", "Фізкультурна", які реалізуються через навчальні предмети.

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов'язково включає години корекційно-розвиткової роботи, яка спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти;

створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором). Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної початкової освіти, повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей з порушеннями зору через розвиток порушених фізичних та психічних функцій засобами корекційно-компенсаторного впливу.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності, мовлення, фізичного розвитку.

2. Компенсація та корекція порушень розвитку шляхом психолого-педагогічних (мовних, ігрових, музичних та ін.), лікувальних (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.) методик з максимальним використанням засобів індивідуальної корекції.

3. Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в обсязі, визначеному Державним стандартом освіти, повноцінного розвитку особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностей.

4. Адаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних можливостей дітей з порушеннями зору для опанування ключових життєвих компетентностей.

5. Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного сприймання ознак та властивостей оточуючого світу.

6. Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий простір.

7. Орієнтування у замкненому та вільному просторі.

8. Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок.

9. Накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

Орієнтування в просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка.

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом). Мета: формування у здобувачів освіти способів комунікативної діяльності, всебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мов.

2. Подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності.

3. Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та продукування мовлення.

4. Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць.

5. Посилення слухового компоненту в умовах слухозорового та вібраційного сприймання мовлення.

6. Індивідуальна корекція порушень розвитку засобами лікувальних методик (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.).

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток слухового сприймання та формування вимови; розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, ритміка, лікувальна фізкультура.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.

2. Подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.

3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.

4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура.

Корекційно-розвиткова робота для дітей із затримкою психічного розвитку. Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень; формування мисленнєвої діяльності у взаємозв'язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.

2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.

3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.

4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.

5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з порушенням опорно-рухового аппарату. Мета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку усіх психічних процесів, що сприятиме максимальній соціалізації дітей.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату.

2. Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку.

3. Попередження появи та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку.

4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

5. Нормалізація м'язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: лікувальна фізкультура, корекція розвитку.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з інтелектуальними порушеннями. Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з інтелектуальними порушеннями.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:

1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.

3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів. Мета: формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі. Досягнення цієї мети забезпечується розв'язанням наступних завдань:

1. соціальна адаптація дітей;

2. корекція порушень розвитку;

3. загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: психомоторний та сенсорний розвиток, логопедичні заняття, ритміка.

У роботі з цією категорією дітей важливо приділяти увагу формуванню у них певного обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях.

Корекційно-розвиткова робота для дітей з інтелектуальними порушеннями, які мають розлади аутичного спектра. Мета - психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).

2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).

3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички).

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичної культури.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Повноцінність початкової освіти здобувачів освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов'язково фінансуються з відповідного бюджету.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає заклад освіти відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. До ключових компетентностей належать: володіння державною мовою, що передбачає уміння (самостійно або за допомогою) усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) (українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування) та іноземними мовами, що передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти;

екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов'язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров'я і збереження здоров'я інших людей, дотримання здорового способу життя;

культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності - на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 1
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями слуху

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

6

6

6

25

Українська жестова мова

2

2

2

2

8

Іноземна мова

-

1

2

2

5

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Предметно-практичне навчання**
Трудове навчання***

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

24

24

93

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови**

14

14

14

14

56

Розвиток слухового сприймання та формування вимови***

15

15

15

15

60

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

**2

2

2

2

8

***3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

4

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для глухих дітей. На викладання ЛФК та (або) ритміки передбачено 2 години.
*** для дітей із зниженим слухом. На викладання ЛФК та (або) ритміки передбачено 3 години.

2

2

2

2

8

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 917 від 16.08.2018}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 2
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей з порушеннями слуху

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

3

3

4

4

14

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Українська жестова мова

2

2

2

2

8

Іноземна мова

-

1

2

2

5

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Предметно-практичне навчання**
Трудове навчання***

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

24

24

93

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови**

14

14

14

14

56

Розвиток слухового сприймання та формування вимови***

15

15

15

15

60

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

**2

2

2

2

8

***3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

4

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для глухих дітей
*** для дітей із зниженим слухом

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 3
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями зору

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво**
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Розвиток мовлення

2

2

2

2

8

Корекція розвитку

3

4

4

4

15

Орієнтування в просторі

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для сліпих дітей "Рельєфне малювання"

2

2

2

2

8

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 917 від 16.08.2018}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 4
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей з порушеннями зору

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

5

6

6

21

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво**
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

23

24

24

24

95

Корекційно-розвиткова робота

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Розвиток мовлення

2

2

2

2

8

Корекція розвитку

3

4

4

4

15

Орієнтування в просторі

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

3

3

3

3

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для сліпих дітей "Рельєфне малювання"

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 5
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей із затримкою психічного розвитку

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

3

3

3

3

12

Ритміка

2

2

2

2

8

Розвиток мовлення

5

5

5

5

20

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 6
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей із затримкою психічного розвитку

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

5

6

6

21

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

23

24

24

24

95

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

3

3

3

3

12

Корекція мовлення

5

5

5

5

20

Ритміка

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 7
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

5

5

5

5

20

Лікувальна фізкультура

4

4

4

4

16

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 8
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

5

6

6

21

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

23

24

24

24

95

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

5

5

5

5

20

Лікувальна фізкультура

4

4

4

4

12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

*або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 9
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Корекція мовлення

5

5

5

5

20

Корекція розвитку

3

3

3

3

12

Логоритміка

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 10
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

5

6

6

21

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Іноземна мова

2

2

2

2

8

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

3

3

3

12

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

3

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

23

24

24

24

95

Корекційно-розвиткова робота

Корекція мовлення

4

4

4

4

16

Корекція розвитку

3

3

3

3

12

Логоритміка

3

3

3

3

12

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 11
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

7

7

7

7

28

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

4

4

4

15

Технологічна

Трудове навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька*

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

21

22

22

22

87

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток мовлення

4

4

4

4

16

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

3

3

10

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 12
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для дітей з інтелектуальними порушеннями

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

5

6

6

21

Мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

4

3

2

2

11

Математична

Математика

4

4

4

4

16

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

3

4

4

4

15

Технологічна

Трудове навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

22

23

23

23

91

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток мовлення

4

4

4

4

16

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 13
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку
(з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

4

4

4

16

Математична

Математика

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

4

4

16

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

17

17

17

17

68

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток мовлення

2

2

2

2

8

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

3

3

3

3

12

Орієнтування в просторі

2

2

2

2

8

Корекція розвитку

3

4

4

4

15

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

6

7

8

8

29

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 917 від 16.08.2018}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 14
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку
(з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

4

4

4

16

Математична

Математика

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

4

4

16

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

17

17

17

17

68

Корекційно-розвиткова робота

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови**

12

12

12

12

48

Розвиток слухового сприймання та формування вимови ***

14

14

14

14

56

Лікувальна фізкультура (Ритміка)

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

6

7

8

8

29

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)
** для глухих дітей
*** для дітей зі зниженим слухом

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 15
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку
(з порушеннями опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та літературне читання

4

4

4

4

16

Математична

Математика

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ

4

4

4

4

16

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво*

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

17

17

17

17

68

Корекційно-розвиткова робота

Корекція розвитку

4

4

4

4

16

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

8

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

6

7

8

8

29

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

* або "Мистецтво" (інтегрований курс)

2

2

2

2

8

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 16
до Типової освітньої програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мовно-літературна

Формування навичок читання та письма

4

4

4

4

16

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2

2

2

2

8

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ
Соціально-побутове орієнтування

5

5

5

5

20

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

8

Інформатична

Мистецька

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

2

2

2

8

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

12

Усього:

18

18

18

18

72

Корекційно-розвиткова робота

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

3

3

3

12

Логопедичні заняття

2

2

2

2

8

Ритміка

1

1

1

1

4

Альтернативна комунікація

2

2

2

2

8

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

5

6

7

7

25

Гранично допустиме навчальне навантаження

20

21

22

22

85

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 917 від 16.08.2018}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. КононенкоДодаток 17
до Типової освітньої програми

ПЕРЕЛІК
корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

1. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток мовлення" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Хайдарова О.С., Блеч Г.О.).

2. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг" для 2 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В., Блеч Г.О.).

3. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Лікувальна фізкультура" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Бобренко І.В.).

4. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Острівець здоров'я" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Ковтун А.В., Кунникова О.О., Стригунова О.М., Бобренко І.В.).

5. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Театральна логоритміка" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Папета О.В., Бобренко І.В., Демянович М.З., Компанієнко О.М, Гладченко І.В.).

6. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Барабанотерапія" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Василевська Л.Є., Гладченко І.В.).

7. Програма з корекційно-розвивиткової роботи "Розвиток психомоторики та сенсорних процесів" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Жук Т.Я., Трикоз С.В.).

8. Програма з корекційно-розвивиткової роботи "Азбука творчості" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Чеботарьова О.В., Брусенська І.М.).

9. Програма з корекційно-розвивиткової роботи "Музичні краплинки" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Шеклунова Н.О., Міненко А.В.).

10. Програма з корекційно-розвиткової роботи "У світі ритмів" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Левченко Л.Й., Гладченко І.В.).

11. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Соціально-побутове орієнтування" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Ярмола Н.А.).

12. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Лего-конструювання" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Лапін А.В.).

13. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Цікавий світ Монтессорі" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Дишлюк Т.Б., Чеботарьова О.В.).

14. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток когнітивної сфери" для 1 - 4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (авт. Сак Т.В., Прохоренко Л.І.).

15. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток особистісної сфери" для 1 - 4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (авт. Бабяк О.О., Баташева Н.І., Орлов О.В.).

16. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток мовлення" для 1 - 4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (авт. Омельченко І.М., Федорович Л.О.).

17. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Ритміка" для 1 - 4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (авт. Бабяк О.О.).

18. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями зору" для 1 - 4 класів закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями зору (авт. Гудим І.М., Костенко Т.М., Довгопола К.С.).

19. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Соціально-побутове орієнтування" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями зору (авт. Легкий О.М.).

20. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Просторове орієнтування" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями зору (для сліпих дітей) (авт. Кондратенко С.В.).

21. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток слухового сприймання та формування вимови" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (авт. Федоренко О.Ф., Зганяйко І.Ф.).

22. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (авт. Федоренко О.Ф., Патлай Ю.М.).

23. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Ритміка" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для глухих дітей) (авт. Вовченко О.А.).

24. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Ритміка" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для дітей зі зниженим слухом) (авт. Вовченко О.А.).

25. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Лікувальна фізична культура" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для глухих дітей) (авт. Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М.).

26. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Лікувальна фізична культура" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для дітей зі зниженим слухом) (авт. Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М.).

27. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.).

28. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція мовлення" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (авт. Трофименко Л.І., Куравська Л.І.).

29. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку" (базова) для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Чеботарьова О.В., Іоганова Н.А.).

30. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Соціальна адаптація першокласника" для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Яременко О.В.).

31. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток пізнавальної діяльності" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Наливкіна Н.М.).

32. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Формування графічних навичок" для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Чорна І.В.).

33. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Сенсомоторний розвиток) для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. П'ята М.І.).

34. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Лего-конструювання" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Лапін А.В.).

35. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Арт-корекція" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Брусенська І.М.).

36. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Літинська Я.Г., Трембалович І.П.).

37. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток комунікативної функції мовлення "Говірливий струмок" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Жеплінська С.В.).

38. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Формування лінгвістичних понять на основі використання асоціативних схем" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Татаринова О.М.).

39. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Формування знань про довкілля засобами пізнавальних завдань" для 3 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Гусак Т.О.).

40. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Пізнай навколишній світ" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Пігур О.В., Соколовська І.М., Лазорчин О.С.).

41. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Цікава скринька" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Коваль Л.В.).

42. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Корекційна ритміка" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Гладченко І.В., Шепічак О.О.).

43. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Світ Монтессорі" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Дишлюк Т.Б., Чеботарьова О.В.).

44. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Готовність дитини до навчання в школі (діагностична методика)" для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Яременко О.В.).

45. Програма з корекційно-розвиткової роботи "Корекція розвитку. Розвиток мовлення" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Ільєнко Т.А., Стах О.Г.).

46. Програма з корекційної-розвиткової роботи "Лікувальна фізична культура для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату" для 1 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (авт. Остапенко Т.В., Авраменко Л.Ю., Свистун Г.М.).

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору