Про впровадження пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання"
МОНмолодьспорт України; Наказ, Концепція, Склад колегіального органу [...] від 12.07.2012812
Документ v0812736-12, поточна редакція — Редакція від 22.02.2013, підстава - v0188736-13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2012  № 812

Про впровадження пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 188 від 22.02.2013}

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 квітня 2011 року № 302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту", відповідно до укладеного меморандуму про спільну діяльність між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та "INSOFT Development & Consulting" від 3 червня 2012 р., на підставі експертного висновку науково-методичної комісії з інформатизації та комп'ютеризації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та з метою змістового наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, формування нового рівня освіти і підвищення якості навчального процесу через впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комунікаційних технологій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, як такі, що додаються:

Концепцію пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання" на 2012 - 2013 роки;

програму реалізації пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання" на 2012 - 2013 роки;

склад Науково-методичної ради проекту "LearnIn - SMART навчання";

перелік загальноосвітніх навчальних закладів - учасників проекту "LearnIn - SMART навчання" (далі - проект).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити методично-інформаційну підтримку проекту.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення проекту.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської обласних, Київської міської державних адміністрацій провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню Проекту у загальноосвітніх навчальних закладах.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 188 від 22.02.2013}

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Б.М. Жебровський




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
12.07.2012 № 812

КОНЦЕПЦІЯ
пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання"

1. Проблема, на розв'язання якої спрямований проект

Динамічний розвиток сучасного суспільства, світова глобалізація, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає на перерозподіл світового освітнього простору, потребує забезпечення можливості отримання якісної освіти, вимагає нових підходів до організації процесу підготовки молодого покоління до суспільного життя. Необхідними умовами повноцінної, практично зорієнтованої освіти є її доступність та зорієнтованість на використання сучасних інноваційних засобів навчання. Тому, відповідно до чинних державних цільових програм, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в наш час є національним пріоритетом освіти України.

InSoft Development & Consulting (Румунія) є одним з лідерів у сфері IT, як на національному рівні в Румунії, так і серед держав ЄС. Компанія продовжує розвивати сучасні рішення програмного забезпечення в сфері освіти на рівні шкіл, на регіональному та національному рівнях згідно з європейськими стандартами. Представником компанії InSoft Development & Consulting (Румунія) в Україні є компанія "Інсофт Інтернешнл Україна".

Головний принцип рішення LearnIn - це SMART навчання ("розумне навчання"). LearnIn є новим підходом в освіті, який передбачає заохочення до використання новітніх методів навчання за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, підвищення кваліфікації викладачів і використання власних технологічних ресурсів в навчально-виховному процесі.

Використання рішення LearnIn у пілотних навчальних закладах України дозволить якісно реалізувати Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року з формування нового рівня освіти та підвищити якість навчального процесу, а саме: оснастити загальноосвітні навчальні заклади засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створити відкриту мережу освітніх ресурсів; підготовити та підвищити рівень кваліфікації вчителів.

2. Мета, цілі та завдання проекту

Метою проекту є змістове наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, формування нового рівня освіти і підвищення її якості через впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комунікаційних технологій.

Цілі проекту:

поліпшення якості шкільної освіти;

створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

створення умов для соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

Завдання проекту:

розробка та впровадження в освітній простір електронного навчального контенту з біології, хімії, математики, фізики;

використання створеного електронного контенту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

забезпечення науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів та вчителям в організації навчання з використанням контенту;

налагодження дієвої співпраці в галузі підвищення кваліфікації вчителів з провідними ІТ-компаніями, які у значній мірі визначають розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Суб'єкти спільної діяльності:

Суб'єктами спільної діяльності з впровадження проекту є:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

компанія InSoft Development & Consulting (Румунія);

компанія "Інсофт Інтернешнл Україна";

Управління освіти і науки Луганської, Сумської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, які надають листи-погодження щодо участі у проекті загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів.

4. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії реалізації проекту

Теоретико-методологічну основу організації та виконання проекту становлять:

Закони України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", "Про освіту", "Про загальну середню освіту";

Національна доктрина розвитку освіти;

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30 вересня 2010 року № 926;

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створення відкритої мережі освітніх ресурсів; підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів);

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року № 302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту".

Засадничими є наступні принципи:

добровільності - кожен суб'єкт добровільно висловлює намір прийняти участь у проекті та стає учасником після укладання відповідної угоди з організаторами;

колективного використання ресурсів - кожен учасник проекту під час укладання угоди визначає, які ресурси та послуги він надає для спільного використання й отримує від інших учасників;

індивідуальні цілі учасників - кожен учасник проекту може розробити та реалізовувати власну програму досліджень в рамках загальної, за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Організатори гарантують вільне надання усіх первинних (додатково не оброблених) експериментальних даних зацікавленим учасникам для подальшого їх наукового опрацювання;

авторське право - організатори та всі учасники зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права. Усі права на надані та розроблені під час проекту об'єкти інтелектуальної власності належать їх авторам;

відкритості - інформація про учасників та проектну діяльність доступна для всіх учасників, публікується на офіційному сайті (за винятком персональних приватних даних та індивідуальних результатів навчання);

безкоштовності - реалізація проекту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Оцінювання та узагальнення результатів реалізації проекту:

апробація результатів дослідження;

кількісний та якісний аналіз, системний аналіз оцінювання впровадження електронного навчального контенту;

побудова моделі організації навчально-виховного процесу з використання електронного навчального контенту на основі отриманих результатів;

порівняння результатів реалізації проекту з поставленими метою та завданнями;

підготовка до видання посібників, методичних рекомендацій щодо використання теоретичних та практичних здобутків пілотного проекту "LearnIn - SMART навчання".

5. Управління проектом

Управління проектом здійснює Науково-методична рада проекту. Поточні та підсумкові результати проекту обговорюються та затверджуються Науково-методичною радою проекту.

6. Система підготовки учасників до реалізації проекту

Система підготовки кадрів включає організацію науково-практичного семінару з підготовки вчителів до участі в проекті.

Для учасників проекту компанія "Інсофт Інтернешнл Україна" розробить очні та дистанційні курси та відповідні методичні матеріали. Учасники будуть проходити очне, змішане чи суто дистанційне навчання за відповідним курсом або брати участь у серії вебінарів.

7. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації проекту

Реалізація проекту здійснюється шляхом:

розробки проектів відповідних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

розроблення і впровадження (апробація) навчального електронного контенту;

організації та науково-методичного забезпечення діяльності експериментальних навчальних закладів для реалізації основних положень цієї Концепції;

висвітлення ходу експерименту у науково-методичних виданнях.

Результати пілотного проекту планується враховувати у подальших розробках стратегії інформатизації системи освіти.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти



О.А. Удод




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту Україн
12.07.2012 №812

СКЛАД
Науково-методичної ради проекту "LearnIn - SMART навчання"

П.І.Б.

Місце роботи, посада

Гуржій
Андрій Миколайович
(голова)

Віце-президент НАПН України

Єресько
Олег Вікторович
(заступник голови)

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Удод
Олександр Андрійович

директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Пушкарьова
Тамара Олексіївна
(науковий керівник проекту)

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Косик
Вікторія Миколаївна

начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Берча
Валерій Іванович

директор компанії "ІНСОФТ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА"

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти



О.А. Удод




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
12.07.2012 № 812
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
22.02.2013 № 188)

ПЕРЕЛІК
загальноосвітніх навчальних закладів - учасників проекту "Learnln-Smart навчання"

АР Крим:

1. Навчально-виховний комплекс "Сімферопольський економічний ліцей".

2. Загальноосвітня школа I - III ступенів № 43.

3. Бахчисарайський навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія".

Волинська область:

1. Комунальний заклад "Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської області".

2. Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області".

3. Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс Гімназія № 14 Луцької міської ради Волинської області".

Дніпропетровська область:

1. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 37" Дніпропетровської міської ради.

2. Марганецька гімназія.

3. Ліцей природничо-наукового навчання.

4. Комунальний заклад освіти Жовтоводянська середня загальноосвітня школа № 10 з профільними класами.

5. Новоселівська середня загальноосвітня школа I - III ступенів.

Донецька область:

1. Ліцей-інтернат при Донецькому національному університеті з поглибленим вивченням предметів гуманітарного, суспільного та природничо-математичного циклу Донецької обласної ради.

2. Авдіївська загальноосвітня школа I - III ступенів № 6 відділу освіти Авдіївської міської ради Донецької області.

3. Білицька загальноосвітня школа I - III ступенів № 10 Добропільської міської ради.

4. Білозерська загальноосвітня школа I - III ступенів № 18 Добропільської міської ради Донецької області.

5. Білоярівська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

6. Благодатнівська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

7. Василівська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

8. Войковська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

9. Волноваський ліцей.

10. Димитровський міський ліцей Димитровської міської ради Донецької області.

11. Докучаєвська загальноосвітня школа I - III ступенів № 3.

12. Докучаєвська загальноосвітня школа I - III ступенів № 4.

13. Докучаєвська загальноосвітня школа I - III ступенів № 5.

14. Донецька загальноосвітня школа I - III ступенів № 14 Донецької міської ради Донецької області.

15. Донецька класична гуманітарна гімназія Донецької міської ради Донецької області.

16. Донецька спеціалізована фізико-математична школа I - III ступенів № 17.

17. Донецький ліцей "Інтелект" Донецької міської ради Донецької області.

18. Донецький профільний ліцей № 135 Донецької міської ради Донецької області.

19. Донецька гуманітарна гімназія № 33 Донецької міської ради Донецької області.

20. Донецька загальноосвітня школа I - III ступенів № 19 з поглибленим вивченням іноземних мов Донецької міської ради Донецької області.

21. Донецька спеціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа I - III ступенів № 61 Донецької міської ради.

22. Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради.

23. Загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Сніжнянської міської ради.

24. Загальноосвітня школа I - III ступенів № 6 Дружківської міської ради Донецької області.

25. Загальноосвітня школа I - III ступенів № 8 Димитровської міської ради Донецької області.

26. Кленівська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

27. Комунальний заклад "Маріупольська гімназія № 2 Маріупольської міської ради Донецької області".

28. Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа I - III ступенів № 26 Маріупольської міської ради Донецької області".

29. Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови I - III ступенів № 8 Маріупольської міської ради Донецької області".

30. Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа I - III ступенів № 40 імені Миська Євгена Михайловича Маріупольської міської ради Донецької області".

31. Комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області".

32. Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 Маріупольської міської ради Донецької області.

33. Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа № 14" Маріупольської міської ради Донецької області".

34. Комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області".

35. Комунальний заклад "Маріупольський технологічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області".

36. Комунальний заклад "Спеціалізована школа I - III ступенів № 3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області".

37. Красноармійський міський ліцей "Надія".

38. Красноармійський навчально-виховний комплекс м. Красноармійська.

39. Краснолиманська загальноосвітня школа I - III ступенів № 4.

40. Краснолиманський навчально-виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня".

41. Кутейниківська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

42. Лисиченська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

43. Металістівська загальноосвітня школа I - III ступенів ім. М. Островського Амвросіївської районної ради Донецької області.

44. Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I - III ступенів - ліцей м. Добропілля.

45. Новоамвросіївська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

46. Українська гімназія Димитровської міської ради Донецької області.

47. Улянівська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

48. Успенська загальноосвітня школа I - III ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області.

49. Шахтарська загальноосвітня школа I - II ступенів № 21 Шахтарської міської ради Донецької області.

50. Шахтарська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Шахтарської міської ради Донецької області.

Київська область:

1. Бородянська спеціалізована школа - загальноосвітній заклад I - III ступенів № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів.

2. Володарська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2.

3. Ставищенський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 1 Ставищенської районної ради Київської області.

4. Тетіївський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - III ступенів - природничо-математичний ліцей" Тетіївської районної ради Київської області.

5. Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради Київської області.

6. Ірпінська загальноосвітня школа I - III ступенів № 13 Ірпінської міської ради Київської області.

7. Славутицький ліцей Славутицької міської ради.

8. Фастівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Фастівської міської ради.

Кіровоградська область:

1. Добровеличківська загальноосвітня школа-інтернат I - III ступенів.

Миколаївська область:

1. Нечаянська загальноосвітня школа I - III ступенів Миколаївської районної ради.

2. Ольшанська загальноосвітня школа I - III ступенів Миколаївської районної ради.

3. Первомайська загальноосвітня школа I - III ступенів Жовтневої районної ради.

4. Миколаївська загальноосвітня школа I - III ступенів Жовтневої районної ради.

5. Шевченківська загальноосвітня школа I - III ступенів Жовтневої районної ради.

6. Погорілівська загальноосвітня школа I - III ступенів Жовтневої районної ради.

7. Первомайська районна гімназія Первомайської районної ради.

8. Ліцей "Інсайт" Вознесенської міської ради.

9. Вознесенська загальноосвітня школа № 5 I - III ступенів Вознесенської міської ради.

10. Южноукраїнська загальноосвітня школа № 1 I - III ступенів Южноукраїнської міської ради.

11. Снігурівська районна гімназія Снігурівської районної ради.

12. Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської районної ради.

13. Миколаївський економічний ліцей № 2 Миколаївської міської ради.

14. Миколаївська гімназія № 3 Миколаївської міської ради.

15. Миколаївська загальноосвітня школа № 18 I - III ступенів Миколаївської міської ради.

16. Морський ліцей ім. професора М. Александрова Миколаївської міської ради.

17. Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови Миколаївської міської ради.

18. Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 I - III ступенів Миколаївської обласної ради.

19. Веселинівська загальноосвітня школа I - III ступенів Веселинівської районної ради.

20. Софіївська загальноосвітня школа I - III ступенів Первомайської районної ради.

21. Березанська загальноосвітня школа I - III ступенів Березанської районної ради.

22. Виноградівська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

23. Плющівська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

24. Христофорівська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

25. Плющівська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

26. Доброкриничанська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

27. Інгульська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

28. Новоєгорівська загальноосвітня школа I - III ступенів Баштанської районної ради.

Полтавська область:

1. Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського.

2. Полтавська спеціалізована школа I - III ступенів № 3.

3. Полтавська гімназія № 28.

4. Полтавська гімназія № 33.

5. Полтавська загальноосвітня школа I - III ступенів № 38.

6. Комсомольська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 з поглибленим вивченням математики.

7. Кобеляцька загальноосвітня школа I - III ступенів № 2.

8. Машівська спеціалізована школа I - III ступенів.

9. Пирятинський ліцей.

10. Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа I - III ступенів № 4.

11. Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа I - III ступенів № 6.

12. Березоворудська загальноосвітня школа I - III ступенів.

13. Новокочубеївська загальноосвітня школа I - III ступенів.

14. Шишацька спеціалізована школа ім. В. І. Вернадського.

Сумська область:

1. Попівська загальноосвітня школа I - III ступенів Конотопської районної ради Сумської області.

2. Чупахівська спеціалізована загальноосвітня школа I - III ступенів Охтирської районної ради Сумської області.

3. Грунська загальноосвітня школа I - III ступенів Охтирської районної ради Сумської області.

4. Комишанська загальноосвітня школа I - III ступенів Охтирської районної ради Сумської області.

5. Хмелівський навчальний виховний комплекс Роменської районної ради.

6. Бобрицька загальноосвітня школа I - III ступенів Роменської районної ради.

7. Андріяшівська загальноосвітня школа I - III ступенів Роменської районної ради.

8. Перехрестівська загальноосвітня школа I - III ступенів Роменської районної ради.

9. Басівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

10. Біловодський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

11. Бездрицька загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

12. Верхньосироватська спеціалізована школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

13. Великочернеччинська спеціалізована школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

14. Косівщинська загальноосвітня школа I - III ступенів ім. Лесі Українки Сумської районної ради Сумської області.

15. Кіндратівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

16. Кровненська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

17. Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

18. Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

19. Могрицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

20. Низівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

21. Новосічанська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

22. Нова Сироватська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

23. Нова Суханівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

24. Олексіївська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області

25. Підліснівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

26. Садівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

27. Степанівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Сумської районної ради Сумської області.

28. Степанівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Сумської районної ради Сумської області.

29. Стецьківська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

30. Сульський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

31. Северинівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

32. Терешківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

33. Токарівська ЗОШ I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

34. Хотінська спеціалізована школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

35. Червоненська ЗОШ I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

36. Юнаківська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

37. Яструбинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

38. Велика Вільмівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

39. Костянтинівська загальноосвітня школа I - III ступенів Сумської районної ради Сумської області.

40. Ленінський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

41. Пушкарівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

42. Писарівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

43. Шпилівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради Сумської області.

44. Шосткинська спеціалізована школа I - III ступенів № 1.

45. Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області.

46. Комунальна установа Сумська гімназія № 1.

47. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I - III ступенів № 7, м. Суми, Сумської області.

48. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I - III ступенів № 15 ім. Д. Турбіна.

49. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I - III ступенів № 18.

Черкаська область:

1. Городищенська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Городищенської районної ради.

2. Драбівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - III ступенів ім. С. В. Васильченка - гімназія" Драбівської районної ради.

3. Жашківська загальноосвітня школа I - III ступенів № 3 Жашківської районної ради.

4. Жашківська загальноосвітня школа I - III ступенів № 5 Жашківської районної ради.

5. Тетерівська загальноосвітня школа I - III ступенів Жашківської районної ради.

6. Кам'янська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Кам'янської районної ради.

7. Лисянська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Лисянської районної ради.

8. Бужанська загальноосвітня школа I - III ступенів Лисянської районної ради.

9. Маньківська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Маньківської районної ради.

10. Монастирищенська спеціалізована школа I - III ступенів № 5 Монастирищенської районної ради.

11. Тальнівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Тальнівської районної ради.

12. Сушківська загальноосвітня школа I - III ступенів Уманської районної ради.

13. Христинівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Христинівської районної ради.

14. Байбузівська загальноосвітня школа I - III ступенів Черкаської районної ради.

15. Чорнобаївська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Чорнобаївської районної ради

16. Вереміївський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I - III ступенів" Чорнобаївської районної ради.

17. Шполянська загальноосвітня школа I - III ступенів № 1 Шполянської районної ради.

18. Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів № 13 Черкаської міської ради.

19. Канівська загальноосвітня школа-інтернат I - III ступенів Черкаської обласної ради.

20. Смілянська загальноосвітня школа I - III ступенів № 7 Смілянської міської ради.

21. Смілянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія ім. В. Т. Сенатора" Смілянської міської ради.

22. Уманська загальноосвітня школа I - III ступенів ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради.

Чернівецька область:

1. Комунальна обласна школа-інтернат "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей".

2. Новоселицька гімназія.

3. Лужанський загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів ім. В. Орлецького Кіцманського району.

4. Навчальний виховний комплекс "Берегометська гімназія" Вижницького району.

5. Колінковецький навчальний виховний комплекс I - III ступенів Хотинського району.

6. Герцаївська загальноосвітня школа I - III ступенів.

7. Димківський навчальний виховний комплекс I - III ступенів Глибоцького району.

8. Михальчанська загальноосвітня школа I - III ступенів Сторожинецького району.

9. Путильська гімназія.

10. Кострижівська загальноосвітня школа I - III ступенів Заставнівського району.

11. Сокирянська гімназія.

12. Кельменецький ліцей.

Чернігівська область:

1. Борзнянська загальноосвітня школа I - III ступенів ім. Христини Алчевської Борзнянської районної ради.

2. Деснянська гімназія Козелецької районної ради.

3. Карильська загальноосвітня школа I - III ступенів Коропської районної ради.

4. Свердловська загальноосвітня школа I - III ступенів Коропської районної ради.

5. Корюківська гімназія Корюківської районної ради.

6. Дроздівська загальноосвітня школа I - III ступенів Куликівської районної ради.

7. Ріпкинська гімназія.

8. Ріпкинська загальноосвітня школа I - III ступенів № 2 Ріпкинського району.

9. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 3 Чернігівської міської ради.

10. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 7 Чернігівської міської ради.

11. Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради.

12. Загальноосвітня спеціалізована школа I - III ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова.

13. Ліцей № 15.

14. Інформаційно-технологічний ліцей № 16 Чернігівської міської ради.

15. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 19 Чернігівської міської ради.

16. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 20 Чернігівської міської ради.

17. Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міської ради.

18. Чернігівська загальноосвітня школа I - III ступенів № 29 Чернігівської міської ради.

19. Гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю.

20. Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради.

Місто Київ:

1. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

{Перелік в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 188 від 22.02.2013}

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти



О.А. Удод

{Програма не наводиться}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}



вгору