Документ v0793729-14, поточна редакція — Редакція від 11.08.2014, підстава - v0921729-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2014  № 793

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 921 від 11.08.2014}

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 червня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

спеціалізовану вчену раду Д 26.613.03 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України для проведення разового захисту дисертації Білякова Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.25 «Судова медицина» у складі згідно з додатком 1;

спеціалізовану вчену раду К 26.852.04 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України для проведення разового захисту дисертації Кириченка Віктора Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 «Психологія праці, інженерна психологія» у складі згідно з додатком 2;

спеціалізовану вчену раду Д 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, надавши їй право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» та 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» строком на три роки у складі згідно з додатком 3.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.

3. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»;

спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання»;

спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 Інституту педагогіки НАПН України, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» ;

спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.09 «Теорія навчання».

4. Відмовити:

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради в Університеті банківської справи Національного банку України за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» та докторської спеціалізованої вченої ради у Державному університеті телекомунікацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, у включенні друкованого періодичного видання «Наукові записки. Серія: Соціально-гуманітарні науки» (Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України) до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук.

5. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 5;

спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено відповідно до пункту 4 цього наказу, згідно з додатком 6;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7.

6. У зв’язку з реорганізацією припинити повноваження:

спеціалізованої вченої ради К 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 вересня 2012 року № 1049 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 вересня 2012 року»;

спеціалізованої вченої ради К 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного університету, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2013 року № 893 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 4 липня 2013 року»;

спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, утвореної відповідно до наказу Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року № 468 «Про створення спеціалізованої вченої ради».

7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8.

8. Унести до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку зі зміною складу співзасновників такі зміни:

№ з/п

Назва періодичного друкованого видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки та рік включення до Переліку наукових фахових видань України

1

Економічний часопис – ХХІ
Экономический журнал – ХХІ
Economic Annals – ХХІ
Czasopys Ekonomiczny -ХХІ

Інститут регіональних досліджень НАН України,
ТОВ «Інститут суспільної трансформації»

економічні,
політичні,
(2010)

9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Бондаренко В.Д.) забезпечити підготовку змін до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871, щодо включення спеціальності 19.00.12 «Психолінгвістика».

10. Затвердити паспорт наукової спеціальності 19.00.12 «Психолінгвістика» згідно з додатком 9, який набирає чинності з дати набрання чинності змін до Переліку наукових спеціальностей відповідно до пункту 9 цього наказу.

11. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю.А.) та департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Бондаренко В.Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
освіти і науки України
04.07.2014  № 793

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Головній астрономічній обсерваторії НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.208.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка», 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія», 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи» та 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» строком на три роки.

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спеціалізована вчена рада Д 20.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» строком на три роки.

В Інституті прикладної фізики НАН України спеціалізована вчена рада К 55.250.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика» та 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок» строком на три роки.

В Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.180.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» (технічні), 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (фізико-математичні та технічні) та 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» строком на три роки.

В Інституті термоелектрики НАН та МОН України спеціалізована вчена рада Д 76.244.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» строком на три роки.

В Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.210.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» строком на три роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.03 «Радіофізика», 01.04.08 «Фізика плазми» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» строком на три роки.

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка» та 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» строком на три роки.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова спеціалізована вчена рада Д 41.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків», 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика» та 01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху» строком на три роки.

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.01 «Математичний аналіз», 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.03 «Математична фізика» та 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми» строком на три роки.

ХІМІЧНІ НАУКИ

В Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України спеціалізована вчена рада Д 11.216.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальностями 02.00.04 «Фізична хімія» та 02.00.21 «Хімія твердого тіла» строком на два роки.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України спеціалізована вчена рада К 26.880.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» строком на два роки.

У Інституті біології клітин НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.246.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.07 «Мікробіологія» та 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, цитологія» строком на два роки.

У Інституті біології тварин НААН спеціалізована вчена рада Д 35.368.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія» строком на два роки.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.05 «Ботаніка», 03.00.06 «Вірусологія» та 03.00.09 «Імунологія» строком на два роки.

У Національного університету біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 «Радіобіологія» строком на один рік.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» спеціалізована вчена рада Д 26.192.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічні наук за спеціальностями 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» та 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні) строком на три роки.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Вінницькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 05.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» строком на три роки.

У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.01 «Електричні машини і апарати», 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» строком на три роки.

У ДВНЗ «Національний гірничий університет»:

спеціалізована вчена рада Д 08.080.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.15.04 «Шахтне та підземне будівництво» та 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 08.080.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.06 «Гірничі машини» строком на три роки.

У Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України спеціалізована вчена рада Д 26.880.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки.

У Державному університеті телекомунікацій:

спеціалізована вчена рада Д 26.861.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» та 05.12.20 «Оптоелектронні системи» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада К 26.861.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на два роки;

спеціалізована вчена рада К 26.861.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.21 «Системи захисту інформації» та 21.05.01 «Інформаційна безпека держави» строком на два роки.

У Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна спеціалізована вчена рада Д 08.820.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки.

У ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» спеціалізована вчена рада Д 26.192.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.02.03 «Цивільний захист» та 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки.

У Запорізькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада Д 17.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла», 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» строком на три роки.

В Інституті електродинаміки НАН України:

спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», 05.09.05 «Теоретична електротехніка» та 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.01 «Електричні машини і апарати» та 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» строком на три роки.

В Інституті загальної енергетики НАН України спеціалізована вчена рада К 26.223.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» строком на два роки.

В Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.230.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» строком на три роки.

В Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.180.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» строком на три роки.

У Луцькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 32.075.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» строком на три роки.

У Львівському національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 36.814.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на три роки.

У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України спеціалізована вчена рада Д 26.171.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на три роки.

У Національному авіаційному університеті:

спеціалізована вчена рада К 26.062.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» та 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.062.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», 05.13.21 «Системи захисту інформації» та 21.05.01 «Інформаційна безпека держави» строком на три роки.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» спеціалізована вчена рада Д 64.062.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», 05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів» та 05.07.06 «Наземні комплекси, стартове обладнання» строком на три роки.

У Національному технічному університеті України «КПІ»:

спеціалізована вчена рада Д 26.002.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.27.01 «Твердотільна електроніка», 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.002.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 «Машинознавство», 05.02.08 «Технологія машинобудування» та 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» строком на три роки.

У Національному технічному університеті «ХПІ»:

спеціалізована вчена рада Д 64.050.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки» та 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропревмоегрегати» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 64.050.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи» та 05.09.05 «Теоретична електротехніка» строком на три роки.

У Національному університеті «Львівська політехніка» спеціалізована вчена рада Д 35.052.18 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 05.13.21 «Системи захисту інформації» строком на три роки.

У Національному університеті харчових технологій:

спеціалізована вчена рада К 26.058.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології», 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.058.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів», 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів» та 05.18.16 «Технологія продуктів харчування» строком на три роки.

У НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна спеціалізована вчена рада Д 64.812.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки.

В Одеській державній академії будівництва та архітектури спеціалізована вчена рада Д 41.085.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.02 «Основи та фундаменти», 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» та 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» строком на три роки.

В Одеській державній академії технічного регулювання та якості спеціалізована вчена рада К 41.113.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин» та 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» строком на три роки.

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка спеціалізована вчена рада К 44.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» строком на два роки.

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада К 58.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на один рік.

В Українській інженерно-педагогічній академії спеціалізована вчена рада К 64.108.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» строком на три роки.

У Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.226.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.10 «Діагностика металів і конструкцій» та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком на три роки.

У Чернігівському національному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 79.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на три роки.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Миколаївському національному аграрному університеті Мінагрополітики України та ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 38.806.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» строком на два роки.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.11 «Фітопатологія» (біологічні та сільськогосподарські) та 16.00.10 «Ентомологія» (сільськогосподарські науки) строком на два роки.

У ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» та 06.01.04 «Агрохімія» строком на два роки.

У Подільському державному аграрно-технічному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» строком на два роки.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.227.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних та філологічних наук за спеціальностями 07.00.05 «Етнологія» (історичні) та 10.01.07 «Фольклористика» (філологічні) строком на три роки.

У Черкаському державному технологічному університет спеціалізована вчена рада К 73.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком на два роки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В Академії муніципального управління спеціалізована вчена рада Д 26.129.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» спеціалізована вчена рада К 26.139.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на один рік.

У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком три роки.

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спеціалізована вчена рада К 20.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на два роки.

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада К 08.051.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на два роки.

В Інституті регіональних досліджень НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.

У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного спеціалізована вчена рада К 26.110.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

У Львівській комерційній академії Укоопспілки спеціалізована вчена рада К 35.840.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка:

спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада К 35.051.21 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.2002 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" строком на три роки.

{Абзац в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 921 від 11.08.2014}

У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України спеціалізована вчена рада К 26.171.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на два роки.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України:

спеціалізована вчена рада К 26.004.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком на два роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.004.20 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки.

У Подільському державному аграрно-технічному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 71.831.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

В Університеті банківської справи Національного банку України спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 70.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на три роки.

У Чернігівському національному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 79.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на один рік.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» спеціалізована вчена рада К 27.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» строком на два роки.

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 11.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» строком на два роки.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди спеціалізована вчена рада К 64.053.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» строком на два роки.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.04 «Германські мови» строком на два роки.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спеціалізована вчена рада К 61.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.

У Державному науково-дослідному інституті МВС України спеціалізована вчена рада Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком на три роки.

В Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.11 «Міжнародне право» строком на три роки.

У Міжнародному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на два роки.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право», 12.00.11 «Міжнародне право» та 12.00.12 «Філософія права» строком на три роки.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» спеціалізована вчена рада К 12.112.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.05 «Соціальна педагогіка» строком на два роки.

В Інституті педагогіки НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.09 «Теорія навчання» строком на три роки.

В Інституті спеціальної педагогіки НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.450.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Корекційна педагогіка» строком на три роки.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка спеціалізована вчена рада К 26.133.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» строком на два роки.

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада К 18.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» строком на два роки.

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова:

спеціалізована вчена рада Д 26.053.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» строком на три роки.

спеціалізована вчена рада Д 26.053.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я») та 13.00.03 «Корекційна педагогіка» строком на три роки.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини спеціалізована вчена рада К 74.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.05 «Соціальна педагогіка» та 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на два роки.

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка спеціалізована вчена рада К 58.053.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» строком на два роки.

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я») та 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на два роки.

У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка спеціалізована вчена рада Д 79.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я») та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада Д 73.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У Буковинському державному медичному університеті МОЗ України спеціалізована вчена рада К 76.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» строком на два роки.

У Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова МОЗ України:

спеціалізована вчена рада Д 05.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.13 «Інфекційні хвороби» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада К 05.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 03.00.07 «Мікробіологія» та 14.01.32 «Медична біохімія» строком на два роки.

У ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» спеціалізована вчена рада Д 08.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» строком на три роки.

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.10 «Педіатрія» строком на три роки.

У ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН України спеціалізована вчена рада Д 26.604.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» (медичні та біологічні) та 03.00.16 «Екологія» (медичні) строком на три роки.

У ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.554.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» строком на три роки.

У ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.611.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.19 «Оториноларингологія» строком на три роки.

У ДУ «Інститут урології НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.615.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.06 «Урологія» строком на три роки.

У Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 17.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.03.01 «Нормальна анатомія», 14.03.02 «Патологічна анатомія» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» строком на три роки.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 35.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.11 «Кардіологія» строком на три роки.

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України:

спеціалізована вчена рада Д 26.613.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія» строком на три роки.

У Національному інституті раку МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.560.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 «Онкологія» та 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія» строком на три роки.

В Одеському національному медичному університеті МОЗ України:

спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.28 «Клінічна фармакологія» (медичні), 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та 14.03.05 «Фармакологія» (медичні та біологічні) строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 41.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія», 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» строком на три роки.

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 35.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» строком на три роки.

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.613.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» строком на три роки.

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

У Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів Держветфітослужби України спеціалізована вчена рада К 26.890.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» строком на два роки.

У Національному університету біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин», 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» та 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» строком на два роки.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.227.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.03 «Музичне мистецтво» та 26.00.01 «Теорія та історія культури» строком на три роки.

У Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України спеціалізована вчена рада К 26.103.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво» строком на два роки.

АРХІТЕКТУРА

У Київському національному університеті будівництва і архітектури спеціалізована вчена рада Д 26.056.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) архітектури за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура» строком на три роки.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті спеціальної педагогіки НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.450.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 «Спеціальна психологія» строком на три роки.

В Інституті соціальної та політичної психології НАПН України спеціалізована вчена рада Д 26.457.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» та 19.00.11 «Політична психологія» строком на три роки.

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова спеціалізована вчена рада Д 26.053.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 «Спеціальна психологія» строком на три роки.

У Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій спеціалізована вчена рада К 64.707.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» строком на три роки.

У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 64.609.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних та медичних наук за спеціальністю 19.00.04 «Медична психологія» строком на три роки.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на два роки.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада К 20.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» строком на два роки.

У Національній академії державного управління при Президентові України:

спеціалізована вчена рада Д 26.810.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.02 «Механізми державного управління» та 25.00.03 «Державна служба» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада Д 26.810.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 «Механізми державного управління» та 25.00.04 «Місцеве самоврядування» строком на три роки.

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікаціїВ.Д. Бондаренко
Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
04.07.2014 № 793

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Ukrainian Journal of Food Science

Національний університет харчових технологій

технічні

2

Архів офтальмології України
Архив офтальмологии Украины
Archive of Ukrainian ophthalmology

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

медичні

3

Архіви України

Державна архівна служба України,
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду

історичні

4

Архітектурний вісник КНУБА

Київський національний університет будівництва і архітектури

архітектура

5

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

педагогічні

6

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»

Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

педагогічні

7

Вісник Донецького національного університету.
Серія А: Природничі науки

Донецький національний університет

фізико-математичні (механіка, математика)

8

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

державне управління

9

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(педагогічні науки)

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

10

Вісник Маріупольського державного університету.
Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет

політичні

11

Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія

Національний авіаційний університет

педагогічні

12

Вісник Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України

юридичні

13

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки

Хмельницький національний університет

технічні

14

Гуманітарний вісник

Черкаський державний технологічний університет

історичні

15

Електрифікація транспорту

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

технічні

16

Естетика і етика педагогічної дії

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко

педагогічні

17

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований
Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

Сумський державний університет

медичні

18

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

Подільський державний аграрно-технічний університет
Міністерства аграрної політики України

сільсько-господарські

19

Інновації в стоматології
Инновации в стоматологии
Innovations in Stomatology

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

медичні

20

Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту

Державний економіко-технологічний університет транспорту

історичні

21

Історико-правовий часопис

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

юридичні

22

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

історичні

23

Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy

МОЗ України, ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України», Національний фармацевтичний університет

медичні, фармацевт-тичні

24

Комп’ютерна математика
Компьютерная математика

НАН України,
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

фізико-математичні,
технічні

25

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

філологічні

26

Львівський клінічний вісник

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Кирилиця»

медичні

27

Львівський медичний часопис
Acta Medical Leopoliensia

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

медичні

28

Межведомственный медицинский журнал «Наука и практика»

Національна академія медичних наук України, Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України»

медичні

29

Мовознавство
Movoznavstvo

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім.
О.О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

філологічні

30

Моніторинг біржового ринку

Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні

31

Народознавчі зошити

Національна академія наук України, Інститут народознавства Національної академії наук України

історичні

32

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

економічні

33

Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

педагогічні

34

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: Історія. Філософія. Політологія

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет

історичні

35

Науковий вісник Ужгородського університету (Право)

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

юридичні

36

Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія: Психологічні науки

Херсонський державний університет

психологічні

37

Наукові записки з української історії

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

історичні

38

Наукові записки НаУКМА.
Серія: Економічні науки

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

економічні

39

Наукові записки.
Серія: Філологічні науки

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

філологічні

40

Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

педагогічні

41

Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
Научно-практический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение»
Scientific-practical professional journal «Comparative Law»

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»

юридичні

42

Одеський лінгвістичний вісник

Національний університет «Одеська юридична академія»

філологічні

43

Ортопедія, травматологія та протезування,
Ортопедия, травматология и протезирование

Інститут патології хребта та суглобів імені професора  М.І.Ситенка
НАМН України

медичні

44

Освіта та педагогічна наука.
Education and Pedagogical Sciences

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

45

Освітологія/Oswiatologia

Київський університет імені Бориса Грінченка

філософські
педагогічні

46

Переяславський літопис

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

історичні

47

Південноукраїнський правничий часопис

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України

юридичні

48

Проблеми загальної енергетики

НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України

технічні

49

Проблеми тертя та зношування

Національний авіаційний університет

технічні

50

Продовольчі ресурси

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

технічні

51

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

педагогічні

52

Соціальна педагогіка: теорія та практика

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

53

Соціологія права

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»

юридичні

54

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки
Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности
Modern problems of toxicology, food and chemical safety

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

медичні
біологічні

55

Східно-Європейський журнал передових технологій.
Восточно-европейский журнал передовых технологий.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Українська державна академія залізничного транспорту,
НВП «Технологічний центр»

технічні

56

Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

медичні,
біологічні

57

Український журнал фізичної оптики
Ukrainian journal of physical optics

Інститут фізичної оптики

фізико-математичні

58

Фармакологія та лікарська токсикологія
Pharmacology and Drug Toxicology

YАМН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

біологічні,
медичні, фармацевт-тичні

59

Холодильна техніка і технологія

Одеська державна академія холоду

технічні

ІI. Електронні періодичні видання

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Військово-історичний меридіан

Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" Мінкультури України

історичні

2

Вісник Асоціації кримінального права України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України»

юридичні

3

Історія науки і біографістика

Національна наукова сільськогоспо-дарська бібліотека НААН

історичні

4

Науковий вісник Донбасу

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

5

Науковий часопис Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України

юридичні

6

Правові системи

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

юридичні

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 921 від 11.08.2014}

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікаціїВ.Д. Бондаренко
Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки України
04.07.2014 № 793

ПАСПОРТ
наукової спеціальності 19.00.12 «Психолінгвістика»

І. Формула спеціальності

Галузь психологічної науки, яка вивчає психолінгвістичні універсалії (загальні закони породження і аудіювання мовлення), джерела, рушійні сили, механізми і закономірності функціонування, становлення і розвитку психолінгвістичних явищ індивіда і соціуму; з’ясовує методологічні основи її в цілому; обсервує і тлумачить комунікаційні мовленнєво-мовні феномени особистості на різних етапах онтогенезу і в різних соціолінгвальних умовах; досліджує і розкриває прикладні аспекти використання явищ мови і мовлення в людинознавчих (дитинознавчих) і кібернетичних науках.

ІІ. Напрями досліджень

1. Теорія та методологія психолінгвістики.

2. Становлення й розвиток психолінгвістики в Україні.

3. Методи психолінгвістичного дослідження.

4. Образ світу людини (дитини) і вербальна свідомість.

5. Зв’язок психолінгвістики з психосемантикою.

6. Психолінгвістика мовленнєвого спілкування (особистісно орієнтоване, соціально орієнтоване, предметно орієнтоване, професійно орієнтоване).

7. Мовлення як багатовимірний феномен (спонтанне мовлення, контекстне мовлення, усне мовлення, письмове мовлення, читання, аудіювання, внутрішнє мовлення, зовнішнє мовлення, мовленнєва діяльність, мовленнєва активність, експресивне та імпресивне мовлення тощо).

8. Психолінгвістика мовленнєвої комунікації (продукування й сприймання висловлювання, тексту).

9. Види знань (мовні й метамовні, декларативні й процедуральні, наукові й житейські, вербалізовані й невербалізовані, енциклопедичні, колективні, ситуативні знання й знання загального роду, вроджені й набуті, вивчені й засвоєні, імпліцитні й експліцитні, індивідуально-особистісні й емоційно-оцінювальні, актуально усвідомлювальні й вивідні), особливості їх функціонування в мовленнємисленні та життєдіяльності людини (дитини).

10. Мовленнєво-мовна та комунікативна компетенції й компетентності людини (дитини).

11. Психолінгвістика розвитку (різні етапи мовленнєво-мовного онтогенезу).

12. Рефлексивна психолінгвістика (психолінгвістика психолінгвістики й метапсихолінгвістика).

13. Мовленнєва, комунікативна й віртуальна особистості в комунікаційному просторі.

14. Функціонування мови як багатовекторного явища (своєрідність реалізації індивідуальної мови, рідної мови, другої мови, домінантної мови, іноземної мови, державної мови, літературної мови, кодифікованої мови, штучної мови, метамови, внутрішньої мови (УПК), поверхневої мови, мови штучного інтелекту, мови машинного перекладу, мови інформаційно-пошукових систем і комп’ютерних технологій тощо).

15. Психолінгвістика наративу і дискурсу.

16. Психолінгвістика одномовності, двомовності і багатомовності.

17. Психолінгвістичні аспекти мовлення особистості в поліетнічному просторі.

18. Психонейролінгвістика (локалізація мовленнєво-мовних функцій у корі великих півкуль та їх реалізація у внутрішньому й зовнішньому мовленні).

19. Психолінгвістика віртуальної комунікації мовленнєвої особистості.

20. Психолінгводидактика (психолінгводіагностика, психолінгвокорекція).

21. Проблеми мовлення індивіда в етнопсихолінгвістиці.

22. Гендерні дослідження в психолінгвістиці в епоху глобалізації.

23. Проблеми нового виду мовлення, пов’язані з використанням комп’ютера й Інтернету.

24. Психолінгвістика вербального і невербального впливу на свідомість.

25. Зв’язок психолінгвістики з нейро- і психофізіологією, психологією спілкування, психофізикою, синергетикою, парапсихологією, психіатрією, психографологією, психопросодикою тощо.

26. Прикладні аспекти психолінгвістики (психолінгвістика в лінгводидактиці й у корекційній педагогіці, патопсихології, афазіології; психолінгвістика в інженерній, військовій, космічній, судовій психології та криміналістиці, політичній психології; в проблематиці штучного інтелекту, машинного перекладу, інформаційно-пошукових систем і комп’ютерних технологій).

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені

Психологічні науки.

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікаціїВ.Д. Бондаренко

{Додатки 1-7 не наводяться}

{Зміни до Додатку 4 див. в Наказі Міністерства освіти і науки № 921 від 11.08.2014}вгору