Регламент Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення, Регламент, Витяг від 04.10.2010791/0/15-10
Документ v0791423-10, попередня редакція — Редакція від 22.10.2013, підстава - vr145423-13
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради юстиції
04.10.2010 № 791/0/15-10

РЕГЛАМЕНТ
Вищої ради юстиції

{Із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями Вищої ради юстиції
від 31.05.2011 № 381/0/15-11
від 18.10.2011 № 795/0/15-11
від 01.11.2011 № 798/0/15-11
від 14.12.2011 № 900/0/15-11
від 07.02.2012 № 224/0/15-12
№ 934/0/15-13 від 17.09.2013
№ 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

ПРЕАМБУЛА

Цей Регламент визначає організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції на реалізацію повноважень, наданих Конституцією України, законами України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

Регламент визначає права членів Вищої ради юстиції та порядок припинення їх повноважень; встановлює порядок обрання Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції, їх повноваження; регулює питання організації та проведення засідань Вищої ради юстиції й секцій Ради.

У документі визначені процедури підготовки, розгляду та прийняття актів Вищої ради юстиції з питань, що належать до її повноважень, а саме: внесення подань Президентові України про призначення на посади суддів або звільнення їх з посад; призначення суддів на посади голови суду, заступника голови суду та звільнення їх з цих посад; розгляду справ про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів; розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів та прокурорів; розгляду скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо встановлення результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді та відмови у рекомендуванні для обрання суддею безстроково; внесення змін до Регламенту та інші питання внутрішньої діяльності Вищої ради юстиції.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Повноваження члена Вищої ради юстиції та їх припинення; порядок обрання Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, повноваження Голови, заступника Голови Вищої ради юстиції, формування складу секцій Вищої ради юстиції, їх повноваження

§ 1. Повноваження члена Вищої ради юстиції

1. Члени Вищої ради юстиції (далі - члени Ради, Рада) є рівноправними і здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (далі - Закон) та Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

2. Член Ради, виконуючи повноваження, визначені Законом, має право:

- вести особистий прийом громадян;

- брати участь у засіданні секції, до складу якої він входить;

- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Ради, її секретаріату;

- за згодою Голови Ради залучати працівників структурних підрозділів секретаріату Ради (далі - секретаріат) для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради та секції Ради;

- ознайомлюватися у відповідному структурному підрозділі секретаріату з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідань секції та Ради;

- вносити пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників структурних підрозділів секретаріату;

- відмовитися від проведення перевірки відомостей, викладених у зверненні або рішенні Вищої кваліфікаційної комісії України, якщо він прямо чи побічно перебуває у стосунках з суддею, стосовно якого повинна здійснюватись перевірка, або причетний до справ, які розглядав чи розглядає цей суддя, або є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості;

- відкликати внесену пропозицію про звільнення судді з посади чи відкриття дисциплінарного провадження;

- ініціювати скликання засідання Ради відповідно до пункту 2 § 3 глави 2 цього Розділу;

- здійснювати інші повноваження згідно з цим Регламентом.

Крім того, член Ради, стосовно якого розглядається питання про дострокове припинення його повноважень, має право ставити запитання членові Ради, який здійснював перевірку обставин, щодо наявності підстав для припинення повноважень.

3. Член Ради зобов'язаний:

- особисто брати участь у засіданнях Ради та відповідної секції Ради, а у разі відсутності можливості прибути на засідання - повідомити причини неявки Голові Ради;

- своєчасно і сумлінно виконувати доручення Ради, Голови Ради;

- при виконанні повноважень використовувати бланк члена Ради єдиного зразка;

- поважати позиції та особисті переконання інших членів Ради;

- сприяти виконанню прийнятих Радою рішень;

- добросовісно користуватися наданими правами.

4. Організаційне та інформаційно-довідкове забезпечення належного виконання повноважень членом Ради здійснює секретаріат.

5. У разі необхідності, на прохання члена Ради за ним закріплюється один або більше працівників секретаріату Ради.

§ 2. Припинення повноважень члена Ради

§ 2.1. Припинення повноважень члена Ради у разі подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я

1. Рада приймає рішення про припинення повноважень члена Ради за власним бажанням до закінчення строку, на який його обрано, та про звільнення з посади на підставі заяви. На засіданні з'ясовується дійсне волевиявлення члена Ради, у тому числі, чи не подав він заяву внаслідок стороннього впливу або примусу.

2. Рішення про звільнення члена Ради від виконання обов'язків, у зв'язку з неможливістю за станом здоров'я виконувати обов'язки Рада приймає на підставі його письмової заяви та доданого медичного висновку.

За відсутності відповідного медичного висновку та при наполяганні члена Ради на задоволенні його заяви, Рада приймає рішення про припинення повноважень члена Ради на підставі подання за власним бажанням заяви про припинення повноважень.

3. За результатами розгляду письмової заяви Рада, за наявності підстав, приймає рішення про припинення повноважень члена Ради та про звільнення його з посади з наступного дня після прийняття рішення.

§ 2.2. Припинення повноважень члена Ради в разі визнання його безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у цивільній дієздатності, оголошення померлим, а також внаслідок набрання законної сили обвинувальним вироком суду

1. За рішенням Ради повноваження члена Ради припиняються і він звільняється з посади, у разі:

- набрання законної сили судовим рішенням про визнання його безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у цивільній дієздатності, а також про оголошення його померлим;

- набрання обвинувальним вироком щодо нього законної сили.

§ 2.3. Припинення повноважень члена Ради у разі втрати громадянства

У разі підтвердження факту втрати членом Ради громадянства України, Рада своїм рішенням припиняє його повноваження і звільняє з посади.

§ 2.4. Припинення повноважень члена Ради у разі звільнення з посади, займаючи яку він входив до складу Ради, або у разі порушення цим членом Ради присяги чи скоєння аморального вчинку

У разі підтвердження факту звільнення члена Ради з посади, займаючи яку він входив до складу Ради, Рада своїм рішенням припиняє його повноваження.

У разі підтвердження факту порушення присяги або скоєння аморального вчинку особою, яка входить до складу Ради за посадою, Рада приймає рішення щодо доцільності продовження нею повноважень.

Зазначене рішення відповідно до частини першої статті 18 Закону направляється до органу, який обрав чи призначив відповідну посадову особу.

§ 2.5. Процедура розгляду питання про припинення повноважень члена Ради

1. Розгляд питання про припинення повноважень члена Ради та звільнення його з посади з підстав, передбачених пунктами 1 - 4, 6, 7, 9, 10 частини першої статті 18 Закону відбувається на найближчому засіданні Ради.

Голова Ради інформує орган, який призначив члена Ради, про наявність незнятої або непогашеної судимості у члена Ради, фактів порушення присяги, такого, що набрало законної сили, судового рішення про визнання члена Ради недієздатним або обмеженим у цивільній дієздатності для розгляду питання про припинення його повноважень.

§ 2.6. Повідомлення про закінчення строку повноважень членів Ради

З метою забезпечення повноважності Ради за три місяці до закінчення строку повноважень членів Ради, призначених з'їздами суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, та за місяць до закінчення строку повноважень членів Ради, призначених Верховною Радою України, Президентом України, Голова Ради направляє відповідним органам офіційне повідомлення про необхідність своєчасного призначення до складу Ради нових членів згідно зі статтями 8 - 14 Закону.

§ 3. Порядок обрання Голови, заступника Голови, секретарів секцій Ради

1. Голова Ради обирається зі складу Ради на її черговому засіданні. Голосування здійснюється таємно шляхом подання членами Ради бюлетенів.

2. Під час обрання Голови Ради на засіданні Ради головує заступник Голови ради (далі - заступник). Якщо до списку кандидатів на посаду Голови Ради внесено кандидатуру заступника, Рада більшістю голосів від конституційного складу відкритим голосуванням зі свого складу обирає головуючого, який веде засідання до обрання Голови Ради.

3. Форма бюлетеня для голосування під час виборів Голови Ради затверджується відкритим голосуванням на засіданні Ради.

4. Кандидатури на посаду Голови Ради пропонуються членами Ради або вносяться шляхом самовисування.

5. До списку кандидатур на посаду Голови Ради вноситься будь-яка кількість осіб, які були запропоновані і дали згоду балотуватися, за винятком членів Ради, що входять до її складу за посадою.

Після обговорення кандидатур на посаду Голови Ради список запропонованих осіб затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради від її конституційного складу.

6. На засіданні Рада більшістю голосів членів Ради від присутніх обирає лічильну комісію з проведення виборів Голови Ради у складі трьох членів Ради, які не балотуються на цю посаду. Головуючий не може обиратися до складу лічильної комісії. Член Ради може запропонувати лише одну кандидатуру до складу лічильної комісії.

7. Лічильна комісія зі свого складу відкритим голосуванням обирає голову і секретаря комісії, про що складає протокол, який затверджує Рада.

8. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів головуючий на засіданні Ради та члени лічильної комісії ставлять підписи, посвідчені печаткою Ради. Бюлетені без підписів головуючого, членів лічильної комісії та відбитка печатки є недійсними.

Для організації та проведення виборів Голови Ради лічильна комісія вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови Ради. Члени Ради засвідчують одержання бюлетенів своїми підписами в окремому списку. Бюлетені, що виявилися зайвими, вважаються недійсними, на них члени лічильної комісії вчиняють напис "Погашено" і ставлять свої підписи.

9. До початку голосування члени лічильної комісії надають для огляду членам Ради скриньку для голосування, яку опечатують у присутності членів Ради.

10. При голосуванні член Ради проставляє проти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку плюс ("+") або іншу. Бюлетені, в яких проставлено дві або більше позначок, є недійсними. Бюлетені, в яких не проставлено жодної позначки, вважаються дійсними.

Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси по кожній кандидатурі, складає протокол про результати голосування, який підписують голова та члени лічильної комісії.

Протокол оголошується головою лічильної комісії на засіданні Ради, на якому проводилося голосування по виборах Голови Ради. У разі виявлення у протоколі арифметичних, технічних помилок або описок Рада доручає лічильній комісії виправити такі помилки чи описки на цьому ж засіданні.

11. Обраним на посаду Голови Ради вважається член Ради, за кандидатуру якого проголосувало не менше одинадцяти членів Ради.

12. Якщо до бюлетеня було внесено більше двох кандидатур і жоден із кандидатів на посаду Голови Ради не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

За умови, що один із кандидатів отримає більшість голосів, але не набере необхідної кількості, а інші одержать однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по всіх кандидатурах.

Якщо двоє і більше кандидатів на посаду Голови Ради одержать найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатурах.

У разі, коли при повторному голосуванні по двох кандидатах жоден з них не набере необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори у порядку, передбаченому цим параграфом. До бюлетеня можуть вноситися прізвища кандидатів, які балотувалися на посаду Голови Ради на попередніх виборах.

13. Якщо до бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови Ради було внесено прізвище двох кандидатів і в результаті голосування жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, до бюлетеня вноситься прізвище кандидата, який набрав найбільше голосів. Повторне голосування щодо нього проводиться того самого дня або переноситься на наступне засідання (оголошується перерва) Ради.

У разі неодержання даним кандидатом необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори. До бюлетеня можуть вноситися прізвища кандидатів, які балотувалися на посаду Голови Ради на попередніх виборах.

14. Коли ж до бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови Ради внесено прізвище лише одного кандидата, проводиться голосування по внесеній кандидатурі.

Якщо цей кандидат не набере необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори у порядку, передбаченому цим Регламентом. До бюлетеня для таємного голосування можна вносити прізвища кандидатів, які балотувалися на посаду Голови Ради на попередніх виборах.

15. Якщо в результаті проведених виборів жодна із запропонованих кандидатур не набере необхідної кількості голосів, за рішенням Ради до бюлетеня для таємного голосування може бути внесене прізвище кандидата, який за протоколами лічильної комісії набрав найбільшу кількість голосів на попередніх виборах, і саме по ній проводитиметься голосування.

16. Матеріали засідання Ради про вибори Голови Ради голова лічильної комісії опечатує у присутності головуючого на засіданні і долучає до протоколу засідання.

17. Заступник обирається відповідно до статті 20 Закону та в порядку, встановленому пунктами 1 - 16 цього параграфа.

18. Секретарі секцій обираються відповідно до статті 23 Закону на засіданні Ради відкритим голосуванням із запропонованих членами Ради кандидатур, крім тих, які входять до складу Ради за посадою. Обраним вважається член Ради, за кандидатуру якого проголосувала більшість від конституційного складу Ради.

19. Результати голосування щодо обрання секретарів секцій заносяться до протоколу засідання.

§ 4. Повноваження Голови, заступника Голови Ради та секретарів секцій

1. Голова Ради здійснює повноваження, визначені статтями 19 - 21 Закону, а також:

- інформує Раду протягом січня кожного року про результати її діяльності за попередній рік та звітує про витрачання за минулий рік бюджетних коштів, спрямованих на утримання Ради;

- подає на затвердження Ради проект кошторису витрат на наступний фінансовий рік;

- подає на затвердження Ради структуру та штат секретаріату Ради;

- підписує прийняті Радою акти, протоколи засідань;

- вносить зміни до штатного розкладу в межах структури і штату, затверджених Радою;

- в порядку, передбаченому цим Регламентом, доручає членові Ради провести перевірку відомостей, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях;

- координує діяльність членів Ради з виконання доручень та підготовки відповідними структурними підрозділами секретаріату матеріалів на засідання Ради;

- відповідно до Закону України "Про державну службу" вирішує або порушує у встановленому порядку питання про присвоєння рангів державного службовця працівникам секретаріату Ради;

- видає розпорядження та накази;

- застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного впливу;

- представляє Раду у зносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями;

- затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату Ради, посадові та інші інструкції з питань діяльності секретаріату, порядок атестації працівників секретаріату згідно з чинним законодавством;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників, крім посадових осіб, які обираються на посади;

- вирішує питання про нагородження відзнакою Ради у період між засіданнями Ради;

- надає відповідь у разі надходження скарги, заяви, звернення, що не містять достатніх для призначення перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді за порушення присяги чи притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором;

{Пункт 1 параграфа 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 934/0/15-13 від 17.09.2013}

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

2. Голова Ради з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

3. Заступник, крім здійснення повноважень, визначених статтею 22 Закону, за дорученням Голови Ради:

- забезпечує виконання рішень Ради;

- письмово фіксує результати голосування при прийнятті рішень Радою та надає їх за своїм підписом технічному секретарю для занесення до протоколу засідання. У разі відсутності на засіданні заступника, результати голосування за дорученням Голови Ради фіксує один із секретарів секцій Ради (далі - секретарі секцій, секції), а за їх відсутності - один із членів Ради;

- здійснює контроль за своєчасним і належним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку;

- організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення та встановлення результатів розгляду звернень та скарг, а також результатів діяльності Ради за іншими напрямами;

- надає відповідь у разі надходження скарги, заяви, звернення, що не містять достатніх для призначення перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді за порушення присяги чи притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суд, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором;

{Пункт 3 параграфа 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 934/0/15-13 від 17.09.2013}

- за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради.

4. Секретар секції організовує роботу відповідної секції та головує на її засіданнях.

Секретар секції:

- забезпечує підготовку матеріалів до засідання секції. З цією метою попередньо вивчає матеріали, які надійшли на розгляд секції, готує свої висновки;

- головує на засіданнях секції та подає висновки секції щодо розглянутих нею питань на розгляд Ради;

- забезпечує ознайомлення членів Ради з висновками секції за результатами розгляду конкретних справ та з іншими матеріалами, які перебувають на розгляді секції;

- сприяє членам Ради виконувати доручення Ради, Голови Ради;

- здійснює листування з питань, що належать до компетенції відповідної секції;

- вирішує інші питання організації діяльності секції.

Особа, яка виконує обов'язки секретаря секції, здійснює повноваження, визначені для секретаря секції.

§ 5. Формування складу секцій Ради та їх повноваження

1. Для попереднього вивчення питань, вирішення яких віднесене до повноважень Ради, у Раді утворюються секція з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад та дисциплінарна секція.

2. Секція з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад вивчає:

- рекомендації (результати конкурсу на заміщення вакантної посади в суді) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали про призначення кандидатів на посади суддів;

- скарги кандидатів на посади суддів на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо встановлення результатів кваліфікаційного іспиту;

- скарги кандидатів на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відмови у рекомендуванні для обрання на посади суддів безстроково;

{Абзац пункту 2 параграфа 5 глави 1 розділу І виключено на підставі Рішення Вищої ради юстиції № 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

- пропозиції члена Ради або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали про звільнення судді з посади за особливих обставин;

- пропозиції члена Ради або повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами;

- заяви суддів і матеріали щодо звільнення їх з посад за власним бажанням та у відставку.

3. Дисциплінарна секція вивчає:

- подання члена Ради та відповідні матеріали про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів;

- пропозиції народних депутатів України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Міністра юстиції України, Генерального прокурора України або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали щодо порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

- скарги суддів і прокурорів на рішення про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- заяви суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів про дострокове зняття дисциплінарного стягнення.

4. Персональний склад секції Рада затверджує на засіданні.

Кількісний склад секції визначається з урахуванням характеру та обсягу питань, розгляд яких належить до компетенції Ради, а персональний - з урахуванням побажань членів Ради та потреб забезпечення ефективної роботи конституційного органу.

Глава 2. Організація та порядок проведення засідань секцій та Ради, їх акти

§ 1. Основні положення

1. Формою роботи секцій і Ради є засідання, дати проведення яких та проекти порядків денних визначає Голова Ради.

2. На засіданнях секції попередньо розглядаються питання, віднесені до повноважень Ради згідно з законодавством (пропозиції, рекомендації, подання, заяви та ін.). На засіданнях Ради розглядаються зазначені вище питання разом з висновком секції.

3. Відповідний структурний підрозділ секретаріату не пізніше як за 5 днів до дня проведення засідання секції та Ради повідомляє членам Ради про дату його проведення і надсилає проект порядку денного. Також членам Ради надсилаються інформаційні матеріали з питань, винесених на розгляд.

4. Член Ради має право подати пропозиції про включення до порядку денного засідань додаткових питань або виключення певних питань.

5. На засідання відповідний структурний підрозділ секретаріату завчасно запрошує осіб, питання стосовно яких включені до проекту порядку денного відповідного засідання: кандидатів на посади суддів, кандидатів на адміністративні посади, суддів стосовно яких вирішується питання щодо здійснення дисциплінарного провадження, провадження щодо несумісності або звільнення за порушення присяги чи з адміністративної посади, суддів та прокурорів, які подали скарги на рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Не запрошують на засідання суддю при розгляді питання про його звільнення з посади у зв'язку з досягненням 65-річного віку, поданням заяви про звільнення за власним бажанням, про відставку або за станом здоров'я, а також виданням Указу Президента України про втрату громадянства, набранням законної сили обвинувальним вироком, визнанням його недієздатним, обмеженим у цивільній дієздатності.

6. Розгляд питань, внесених до порядку денного засідань, проводиться відкрито.

7. Особи, які бажають бути присутніми на засіданнях, допускаються до зали до початку засідання за наявності вільних місць.

8. Представники засобів масової інформації допускаються до зали засідання за списком, складеним прес-службою Ради після їх акредитації і за наявності службового посвідчення та вільних місць.

9. Якщо розгляд того чи іншого питання порядку денного може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або особистого життя осіб, стосовно яких вирішується питання, та з інших поважних причин, за рішенням більшості від складу секції може бути проведене закрите засідання секції, а за рішенням більшості від конституційного складу Ради - закрите засідання Ради.

10. Головуючий веде засідання, забезпечуючи дотримання затвердженого порядку денного відповідно до вимог цього Регламенту.

11. У призначений час головуючий на засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває засідання і оголошує проект порядку денного, який має бути затверджений більшістю присутніх на засіданні членів Ради.

Головуючий на засіданні ставить на обговорення усі пропозиції, які вносять на засіданні члени Ради, в порядку їх надходження.

12. Формами звертання до головуючого та членів Ради є слова: "Шановний головуючий", "Шановний члене Ради". Допускається також звертання за прізвищем або за ім'ям та по батькові.

13. Перед початком засідання відповідний структурний підрозділ встановлює особу кожного запрошеного.

14. Перед початком розгляду відповідного питання порядку денного до зали засідань запрошується особа, стосовно якої буде розглядатися питання.

Якщо запрошена згідно з першим абзацом пункту 5 цього параграфа особа не з'явилась на засідання секції чи Ради, секція за результатами обговорення визначається щодо можливості розгляду питання за відсутності цієї особи, а Рада приймає відповідну протокольну ухвалу.

За відсутності кандидатів на посади суддів, кандидатів на адміністративну посаду, суддів, стосовно яких вирішуватиметься питання щодо здійснення дисциплінарного провадження, провадження щодо несумісності або звільнення за порушення присяги чи з адміністративної посади, суддів та прокурорів, які подали скарги на рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, запрошених на засідання вперше, розгляд відповідного питання відкладається.

Розгляд відповідного питання відкладається також у разі повторної неявки цих осіб з поважних причин, що підтверджено відповідними документами.

Повторна неявка без поважних причин кандидата на посаду судді є підставою повернення матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Повторна неявка без поважних причин кандидата на адміністративну посаду є підставою для відмови у призначенні на відповідну посаду.

Повторна неявка без поважних причин судді, стосовно якого вирішуватиметься питання щодо здійснення дисциплінарного провадження, провадження щодо несумісності або звільнення за особливих обставин чи з адміністративної посади, суддів та прокурорів, які подали скарги на рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, є підставою для розгляду такого питання за відсутності судді.

{пункт 14 параграфа 1 глави 2 розділу І у редакції рішення Вищої ради юстиції від 01.11.2011 № 798/0/15-11}

15. Перед розглядом питання на засіданні Ради головуючий роз'яснює запрошеній особі її права:

- заявляти відвід членам Ради з підстав та в порядку, що передбачені частиною першою статті 26 Закону;

- ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарної справи та матеріалами перевірки;

- бути присутнім на засіданні секції та Ради при розгляді питання стосовно нього;

- заявляти клопотання;

- мати свого представника;

- давати пояснення, підтверджувати їх відповідними документами та іншими фактичними даними, які безпосередньо стосуються справи;

- одержувати копії рішень, ухвал, витяги з протоколів засідання Ради з відповідних питань.

Особи, стосовно яких розглядаються питання, та суб'єкти звернення до Ради зобов'язані використовувати надані права лише в інтересах повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин, які сприятимуть прийняттю законного, обґрунтованого та справедливого рішення.

16. Член Ради повинен заявити самовідвід при розгляді питання, якщо він особисто, прямо чи побічно зацікавлений в результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За цих обставин відвід члену Ради може заявити особа, яка ініціювала розгляд відповідного питання, або особа, стосовно якої розглядається питання.

Відвід має бути мотивованим і викладеним у письмовій формі до початку розгляду відповідного питання. Якщо обставини, які слугували підставою для відводу, стали відомі після початку розгляду питання, відвід може бути заявлений в будь-який час до прийняття рішення Радою.

Питання про самовідвід/відвід члена Ради розглядається на засіданні Ради в закритому режимі за відсутності даної особи.

Про задоволення або про відмову в задоволенні самовідводу/відводу Рада постановляє протокольну ухвалу. У разі задоволення відводу член Ради перебуває за межами зали засідань, де відбувається обговорення і голосування.

17. Дослідження матеріалів починається з доповіді члена Ради. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, висновок відповідної секції і відповідає на запитання.

18. За пропозицією головуючого пояснення надають особа, стосовно якої вирішується питання, та інші запрошені. До них можуть бути поставлені запитання.

19. Якщо суддя чи прокурор не може прибути на засідання, він не пізніш як за день до дня засідання може надати до Ради пояснення по суті порушених питань, які реєструє відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради.

20. У разі прийняття рішення про можливість розгляду питання за відсутності запрошеної особи на засіданні, оголошують її письмові пояснення (за наявності).

21. Коли отриманої на засіданні інформації недостатньо для прийняття рішення, розгляд питання за рішенням секції чи Ради може бути відкладений до з'ясування обставин або отримання додаткової інформації.

§ 2. Засідання секцій Ради

1. Секції Ради приймають висновки, які подаються на розгляд Ради.

2. Засідання секцій проводяться з урахуванням обсягу матеріалів, які підлягають розгляду, але, як правило, не менше одного разу на місяць.

3. Засідання секції є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від складу секції.

Якщо через відсутність кворуму неможливо провести засідання секції, за письмовим розпорядженням Голови Ради до участі у засіданні цієї секції тимчасово залучається член Ради, який входить до складу іншої секції, з правом голосу.

4. Головує на засіданні секції секретар секції, а за його відсутності - один із членів секції, визначений більшістю від присутніх на засіданні секції.

5. За результатами розгляду питань, внесених до порядку денного, секція приймає висновок, у якому зазначаються:

- найменування секції;

- рішення (результати конкурсу на заміщення вакантної посади в суді) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- суб'єкт звернення, подання, повідомлення, скарги, що підлягають розгляду;

- суть звернення, подання, повідомлення, скарги;

- обґрунтування відповідного висновку;

- висновок щодо можливого рішення Ради.

6. Висновок секції приймається більшістю голосів членів секції, присутніх на засіданні.

7. За результатами розгляду подань стосовно кандидатів на посади суддів та осіб, які звільняються з посад суддів за загальними обставинами чи з адміністративної посади, висновок секції може бути оформлений у вигляді одного документа.

{Пункт 7 параграфа 2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

8. Після прийняття секцією висновків секретар секції доповідає про них Голові Ради.

9. Голова Ради приймає рішення про включення питання до проекту порядку денного засідання Ради.

За дорученням секції секретар або інший член Ради готують матеріали для доповіді на засіданні Ради.

§ 3. Засідання Ради

1. Засідання Ради веде Голова Ради, за його відсутності - заступник, а за відсутності Голови та заступника - один із членів, обраний членами Ради.

2. Засідання Ради проводиться щонайменше раз на місяць і скликається за ініціативою Голови Ради або більшості від конституційного складу Ради.

3. Пропозиції про включення питань до порядку денного засідань Ради вносяться за результатами розгляду цих питань на засіданні секції.

4. Голова Ради формує проект порядку денного засідання Ради та визначає доповідачів з кожного питання з урахуванням положень пункту 9 § 2 цієї глави Регламенту.

5. Засідання Ради є правомочним у разі присутності більшості від конституційного складу Ради.

6. Прийняття Радою рішень відбувається шляхом відкритого голосування у приміщенні, бути присутніми у якому іншим особам забороняється. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про таємне голосування з конкретного питання порядку денного.

7. За результатами розгляду питань порядку денного Рада приймає такі акти:

- а) рішення по суті питань, що випливають з основних повноважень Ради:

- подання Президентові України про призначення осіб на посади суддів;

- рішення про відмову у прийнятті подання про призначення на посаду судді;

- подання про звільнення судді з посади (за загальними або особливими обставинами);

- рішення про відмову у внесенні подання про звільнення судді за загальними обставинами;

- рішення про відхилення пропозиції (рекомендації) про звільнення судді;

- рішення про призначення суддів на посади голови суду, заступника голови суду;

- рішення про відхилення подання відповідної ради суддів про призначення судді на адміністративну посаду;

- рішення про звільнення суддів з посад голови суду, заступника голови суду;

- рішення про відхилення подання відповідної ради суддів про звільнення судді з адміністративної посади;

- рішення у скарзі на результати кваліфікаційного іспиту кандидата на посаду судді;

- рішення у скарзі на відмову в рекомендуванні для обрання кандидата на посаду судді безстроково;

- рішення у справі про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

- рішення у дисциплінарній справі, що стосується судді Верховного Суду України чи судді вищого спеціалізованого суду;

- рішення за скаргою на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або прокурора;

- рішення про припинення повноважень члена Ради у випадках, передбачених статтею 18 Закону;

- рішення про дострокове зняття з судді дисциплінарного стягнення або про відмову в достроковому знятті дисциплінарного стягнення;

- рішення про затвердження переліку тем для написання рефератів кандидатами на посаду судді та вимог до їх написання;

{підпункт "а" пункту 7 параграфа 3 глави 2 розділу І доповнено новим абзацом згідно з рішенням Вищої ради юстиції від 18.10.2011 № 795/0/15-11}

- інші акти в межах повноважень Ради;

- б) процедурні акти:

- постанова про відкриття дисциплінарного провадження;

- ухвала про затвердження результатів перевірки, що проводилася членом Ради за зверненнями, скаргами, повідомленнями;

- ухвала про прийняття до відома інформації про результати перевірки, що проводилася членом Ради за пропозиціями, зверненнями, скаргами, повідомленнями;

- ухвала про відкриття провадження у справі про порушення вимог щодо несумісності;

- ухвала про залишення пропозиції без розгляду у зв'язку зі смертю судді, визнання його недієздатним, обмеженим у цивільній дієздатності, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

- ухвали з інших питань (у тому числі протокольні), які вирішуються на засіданні Ради;

- інші процедурні акти, необхідні для здійснення функцій Ради;

- в) рішення з питань обрання керівного складу Ради, секретарів секцій та організації діяльності Ради.

8. Крім розгляду питань, пов'язаних із здійсненням повноважень, визначених чинним законодавством, обранням її керівного складу та керівного складу секцій, Рада вирішує питання організаційного характеру, а саме:

- затверджує Регламент Ради, Положення про секретаріат Вищої ради юстиції та Положення про відзнаки Вищої ради юстиції, вносить до них зміни;

- затверджує структуру і штат секретаріату;

- затверджує проект кошторису витрат на наступний фінансовий рік;

- заслуховує інформацію Голови Ради про результати діяльності Ради і звіт про витрачання бюджетних коштів, спрямованих на утримання Ради, за попередній рік;

- затверджує кількісний та персональний склад секцій Ради;

- приймає рішення про дострокове звільнення з посад Голови Ради, заступника та секретарів секцій;

- затверджує орієнтовний розклад проведення засідань Ради на півріччя;

- затверджує порядок денний кожного засідання Ради;

- вирішує інші питання, пов'язані з організацією діяльності Ради.

9. Процедурні акти та протокольні ухвали, рішення щодо організаційного, фінансового, кадрового забезпечення та інших питань внутрішнього характеру приймаються більшістю від конституційного складу Ради.

10. Рішення Ради оголошує головуючий на засіданні. Це оголошення є офіційним оприлюдненням рішень.

Рішення Ради про затвердження переліку тем для написання рефератів кандидатами на посаду судді та вимог до їх написання підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Ради.

{пункт 10 параграфа 3 глави 2 розділу І доповнено абзацом згідно з рішенням Вищої ради юстиції від 18.10.2011 № 795/0/15-11}

§ 4. Протоколи засідань Ради

1. Засідання Ради, за винятком частини, що проводиться у закритому режимі, оформляється протокольно, за підписом головуючого і технічного секретаря. У разі зміни головуючого під час проведення засідання протокол підписують обидва головуючі. Ведення протоколів забезпечує відповідний структурний підрозділ секретаріату.

2. У протоколі зазначаються:

- форма його ведення (повна, коротка);

- місце, дата проведення засідання;

- прізвища, імена, по батькові головуючого та всіх присутніх членів Ради;

- питання, включені до порядку денного засідання Ради;

- послідовність дій, проведених Радою;

- прізвища членів Ради, які виступали, суть внесених ними пропозицій;

- клопотання та пояснення запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

- зміст резолютивної частини ухваленого Радою рішення та протокольних ухвал, прийнятих Радою, результати голосування.

3. Протокол засідання має бути остаточно оформлений протягом семи днів з дня проведення засідання.

4. Після підписання протоколу члени Ради можуть ознайомитися з ним у секретаріаті і подати письмові зауваження, які розглядаються на наступному засіданні Ради. Рада посвідчує правильність внесених зауважень на протокол або відхиляє їх.

§ 5. Підготовка та оформлення актів секцій, Ради, видача їх копій

1. Проекти актів секцій і Ради за дорученням Голови Ради чи секретаря секції готують до розгляду відповідні структурні підрозділи секретаріату та (за згодою) члени Ради, які здійснювали перевірку повідомлень.

Підготовлені до розгляду проекти візують безпосередній виконавець, керівник структурного підрозділу та секретаріату, член Ради (у разі його участі в підготовці питання до розгляду) та секретар секції.

2. Проекти рішень Ради з питань, що опосередковано пов'язані з реалізацією Радою її повноважень, а також організаційного характеру за дорученням Голови Ради готує до розгляду на засіданні Ради відповідний структурний підрозділ секретаріату. Підготовлені проекти таких рішень візує безпосередній виконавець, керівники відповідного структурного підрозділу секретаріату, відділу правової експертизи та представництва Ради в судах і секретаріату.

3. Підготовлені членом Ради проекти актів секції та Ради з питань, розгляд яких належить до повноважень Ради, вносяться на розгляд відповідної секції та Ради після реєстрації.

4. Винесені на розгляд секції та Ради проекти актів члени Ради мають право обговорювати з внесенням пропозицій та поправок. Член Ради може зняти свою пропозицію чи поправку на будь-якій стадії обговорення проекту рішення.

Кожна поправка або пропозиція виноситься на голосування. Прийнятою вважається пропозиція або поправка, за яку проголосувала більшість членів Ради від її конституційного складу, за винятком пропозицій та поправок до рішень, які вважаються прийнятими за інших умов відповідно до вимог Закону та цього Регламенту.

5. Протягом п'ятнадцяти днів з дня проведення засідання відповідний структурний підрозділ секретаріату остаточно оформляє прийнятий Радою акт та передає на підпис Голові Ради.

{пункт 5 параграфа 5 глави 2 розділу І у редакції рішення Вищої ради юстиції від 31.05.2011 № 381/0/15-11}

6. Член Ради, який має окрему думку щодо змісту рішення, може викласти її письмово у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення Радою. Окрема думка долучається до рішення Ради.

7. Підписані Головою Ради акти реєструє відповідний структурний підрозділ секретаріату.

8. Копії рішень Ради та витяги з протоколів засідань виготовляються і видаються на вимогу осіб, стосовно яких прийняті такі рішення, з дозволу Голови Ради або Заступника та засвідчуються керівником секретаріату.

9. Відомості, що містяться у матеріалах щодо: внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади вперше; внесення подань про звільнення суддів з посад з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції; призначення суддів на адміністративні посади; звільнення суддів з адміністративних посад; оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; притягнення судді Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду до дисциплінарної відповідальності; порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності України (в тому числі звернення, що стали підставою для призначення перевірок, доручення, довідки за результатами перевірок, переписка в процесі виконання доручень тощо) є службовою інформацією Ради.

Доступ до таких матеріалів надається Головою Ради на підставі письмової заяви відповідно до положень статей 6, 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

{пункт 9 параграфа 5 глави 2 розділу І у редакції рішення Вищої ради юстиції від 31.05.2011 № 381/0/15-11}

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад

§ 1. Розгляд матеріалів про призначення на посаду судді

1. Вища рада юстиції розглядає рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими визначено мережу загальних і спеціалізованих судів).

Рекомендація має бути підтверджена документами щодо відповідності кандидата вимогам статті 127 Конституції України та статті 64 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також наявності вакантної посади у суді.

Кандидатом на посаду судді безпосередньо до Ради подаються такі документи:

- заява на ім'я Президента України про призначення кандидата на посаду судді суду, в якому Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендацію займати посаду;

- особова картка з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнена відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, та автобіографія, написана власноруч кандидатом на посаду судді;

- копії дипломів про освіту, науковий ступінь, вчене звання з відповідними додатками;

- копія трудової книжки, послужного списку;

- реферат з питань юрисдикції відповідного суду (тема самостійно обграється кандидатом на посаду судді із затвердженого Радою переліку);

- довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) за останній рік кандидата на посаду судді;

- копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають);

- копія паспорта громадянина України;

- заява кандидата на ім'я Президента України, в якій особа зобов'язується в разі призначення її на посаду судді припинити діяльність або скасувати інші статуси, які в майбутньому є несумісними з посадою судді;

- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- довідка з місця роботи за сумісництвом;

- копія військового квитка.

У разі необхідності Вища рада юстиції може витребувати інші документи, які мають значення для вирішення питання про внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади.

Вказані документи подаються кандидатом на посаду судді впродовж 1 місяця з дня прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції. Копії документів мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Голова Ради надає одному з членів Ради доручення на проведення рецензування реферату. Таке рецензування здійснюється у 10-денний строк з дня надходження до Ради реферату. Рецензія на реферат долучається до матеріалів стосовно кандидата на посаду судді, а її копія завчасно (до дня засідання секції Ради, до порядку денного якого включено розгляд відповідного питання) надсилається кандидатові на посаду судді.

{пункт 1 параграфа 1 глави 1 розділу ІІ у редакції рішень Вищої ради юстиції від 18.10.2011 № 795/0/15-11, від 14.12.2011  № 900/0/15-11}

2. У разі надходження матеріалів, у яких відсутній будь-який з документів, зазначених у пункті 1 цього параграфа, попередній розгляд таких матеріалів відкладається до надходження необхідного документа.

Якщо у матеріалах щодо кандидата відсутні відомості, які мають значення при прийнятті рішення про призначення його на посаду судді, то такі відомості витребовує відповідний структурний підрозділ секретаріату.

У разі неподання без поважних причин у встановлений строк необхідних відомостей Голова Ради повертає матеріали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. За наслідками опрацювання та вивчення матеріалів щодо кандидата на посаду судді відповідні підрозділи секретаріату готують проекти висновку секції, рішення Ради, відповідного подання та Указу Президента України про призначення суддів.

4. Кандидатура на посаду судді розглядається персонально на засіданні секції та Ради. Здатність кандидата на посаду судді кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також його моральні та особисті якості перевіряються шляхом проведення з ним співбесіди. При цьому для оцінки професійного рівня кандидату на посаду судді дозволяється задавати питання лише з тієї теми, яка була обрана ним для написання реферату.

{пункт 4 параграфа 1 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Вищої ради юстиції від 18.10.2011 № 795/0/15-11}

5. При розгляді рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення на посади суддів секція та Рада перевіряє дотримання вимог, зазначених у статті 127 Конституції України, статей 53, 64, 66 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

6. За результатами розгляду питання стосовно кандидата на посаду судді секція приймає висновок про рекомендацію Раді внести Президентові України подання про призначення кандидата на посаду судді або прийняти рішення про відмову у внесенні подання про призначення на посаду судді.

7. За результатами розгляду матеріалів стосовно кандидата на посаду судді та висновку секції Рада приймає відповідне рішення.

8. Подання Президентові України про призначення на посади суддів уперше підписує Голова Ради.

У поданні Ради вказується назва суду, на посаду судді у якому рекомендовано кандидата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство України, назва та дата закінчення ним вищого навчального закладу, стаж роботи в галузі права та посада, яку він обіймає на час розгляду матеріалів у Раді.

9. У випадку отримання Радою інформації, що перешкоджає зайняттю кандидатом посади судді, питання стосовно нього відкладається до перевірки такої інформації Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

10. Інформація, що перешкоджає зайняттю кандидатом посади судді, отримана Радою після прийняття рішення про внесення подання про призначення особи на посаду судді, але до внесення подання Президентові України, долучається до такого подання.

11. У разі відкликання кандидатом заяви про призначення на посаду судді, Голова Ради повертає такі матеріали на будь-якій стадії розгляду.

12. Пункт 12 параграфа 1 глави 1 розділу ІІ вилучено

{згідно з рішенням Вищої ради юстиції від 18.10.2011 № 795/0/15-11}

§ 2. Розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад

§ 2.1. Звільнення суддів за загальними обставинами

1. Про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 8 статті 126 Конституції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції повідомлення з відповідними матеріалами.

Заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним бажанням разом з відповідними матеріалами подається суддею безпосередньо до Вищої ради юстиції.

У разі отримання Радою відомостей про неможливість здійснення суддею повноважень за станом здоров'я або у зв'язку з втратою громадянства, Голова Ради доручає члену Ради перевірити ці відомості. Якщо під час перевірки відомості підтвердяться (наявний медичний висновок, наданий медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, рішення суду про визнання судді обмежено дієздатним або недієздатним, що набрало законної сили, або Указ Президента України про припинення суддею громадянства), член Ради вносить Раді пропозицію про прийняття подання про звільнення такого судді з посади із зазначенням підстави звільнення і долученням до пропозиції відповідних документів.

2. Матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами мають містити такі документи:

- біографічну довідку судді за підписом посадової особи кадрової служби, за її відсутності - керівника апарату суду, скріплену печаткою суду;

- копію паспорта;

- копію диплома;

- копію трудової книжки (послужного списку). Копії паспорта, диплома, трудової книжки (послужного списку) мають бути прошиті, пронумеровані та завірені підписом посадової особи кадрової служби, за її відсутності - керівником апарату суду, і скріплені печаткою суду;

- копію акта про останнє призначення (обрання) судді на посаду.

- інші документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення судді з посади (заяву судді, копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні судді для обрання на посаду безстроково, копію медичного висновку, наданого медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, копію Указу Президента України про припинення суддею громадянства України, такі, що набрали законної сили, рішення суду про визнання судді обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим тощо).

3. Про неналежне оформлення матеріалів щодо звільнення судді з посади Голова Ради або Заступник повідомляють суб'єктові, який надіслав ці матеріали, та встановлюють строк для усунення недоліків, що не може перевищувати десяти днів.

4. На засіданні секції з'ясовується питання дійсного волевиявлення судді, який подав заяву про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням, чи не має місце сторонній вплив на нього або примус.

У разі повідомлення суддею про здійснений відносно нього сторонній вплив або примус при прийнятті рішення про звільнення, його запрошують на засідання Ради. Якщо суддя не з'явиться у призначений день, Рада відкладає розгляд питання про звільнення його з посади судді і включає це питання до порядку денного наступного засідання Ради. За клопотанням судді питання про звільнення з посади у відставку або за власним бажанням може бути розглянуто за його відсутності, але справжнє волевиявлення та відсутність стороннього впливу або примусу він має підтвердити письмово.

Про виявлення фактів стороннього впливу або примусу при прийнятті рішення про звільнення судді Рада інформує відповідну раду суддів для проведення перевірки та вжиття заходів реагування. До завершення перевірки радою суддів розгляд питання про звільнення судді відкладається.

5. У разі відкликання суддею заяви про відставку чи заяви про звільнення з посади судді за власним бажанням Голова Ради повертає такі матеріали на будь-якій стадії розгляду.

6. Розгляд питання про звільнення судді з посади за загальними обставинами на засіданнях секції та Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Регламентом.

§ 2.2. Звільнення суддів за особливих обставин

Звільнення за пропозицією (рекомендацією) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Рада розглядає прийняте за наслідками дисциплінарного провадження рішення про направлення рекомендації до Ради для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади як пропозицію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про прийняття подання про звільнення судді з посади.

2. До рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України додається дисциплінарна справа, а також:

- копія паспорта судді;

- біографічна довідка судді;

- характеристика;

- статистичні показники щодо роботи суддів відповідного суду;

- копія тексту присяги, підписаної суддею;

- копія акта про призначення (обрання) на посаду судді.

3. У разі відсутності у надісланих матеріалах будь-якого з перелічених у пункті 2 цього параграфа документів, його витребовує у порядку підготовки справи до розгляду на засіданнях відповідний структурний підрозділ Ради.

4. У разі виявлення порушення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України порядку здійснення дисциплінарного провадження Рада приймає рішення про відхилення внесеної рекомендації.

5. На підставі висновку члена Ради та матеріалів дисциплінарної справи за дорученням секретаря секції відповідний структурний підрозділ готує проекти висновку секції, рішення Ради, подання про звільнення судді до органу, який його призначив чи обрав, та Указу Президента України або Постанови Верховної Ради України.

6. Якщо відсутні підстави для звільнення судді з посади, Рада приймає рішення про відхилення рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії України та направляє матеріали дисциплінарної справи до Вищої кваліфікаційної комісії України.

Звільнення за пропозицією члена Ради

7. У разі отримання безпосередньо членом Ради звернення, у якому міститься повідомлення про порушення суддею присяги, він вносить пропозицію про прийняття подання про звільнення судді з посади, до якої долучаються документи, що підтверджують обставини наявності в діях судді ознак порушення присяги, визначених Законом.

8. Якщо до пропозиції не додані матеріали, які в достатній мірі підтверджують викладені у ній обставини, Голова Ради може надати доручення про проведення перевірки.

9. Якщо члену Ради стануть відомі обставини порушення суддею присяги під час розгляду конкретної справи, він у письмовій формі звертається до Голови Ради з проханням надати йому доручення на перевірку відповідних обставин.

10. Звернення, адресоване члену Ради, передається йому безпосередньо. Член Ради вправі скерувати вказане звернення до секретаріату Ради для вивчення та розгляду.

11. Проведення перевірки доручається одному або кільком членам Ради, крім члена Ради, який вносив пропозицію про прийняття подання про звільнення судді з посади.

При проведенні перевірки член Ради пропонує судді надати пояснення, за винятком, коли підставою для звільнення слугують відомості про втрату громадянства, винесення щодо судді обвинувального вироку, визнання його недієздатним, обмеженим у цивільній дієздатності, безвісно відсутнім або оголошення померлим, знайомиться з матеріалами судових справ.

Закінчені розглядом судові справи або їх копії, копії судових справ, розгляд яких не закінчено (крім справ, розгляд яких відбувається у закритому судовому засіданні), а також інша необхідна інформація та документи витребовуються Головою Ради на підставі листа члена Ради, якому доручено провести відповідну перевірку, або безпосередньо самим членом Ради.

Надходження витребуваних судових справ підлягає обов'язковій реєстрації та обліку відповідним структурним підрозділом секретаріату. Після закінчення перевірки член Ради упродовж трьох днів передає судову справу до відповідного структурного підрозділу секретаріату, який забезпечує її повернення до відповідного суду.

12. За наслідками проведеної перевірки член Ради складає довідку, у якій викладає виявлені обставини і висновки, та, за наявності підстав, звертається до Ради з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді. Пропозиція має бути обґрунтованою і містити:

- прізвище, ім'я, по батькові судді та його посаду;

- виклад відомостей і даних про наявність підстав для внесення Радою подання про звільнення судді з посади, перелік документів, інших даних та інформацію про осіб (прізвища, імена, по батькові, посади, адреси, телефони), які підтверджують ці відомості;

- посилання на відповідні норми чинного законодавства;

- перелік документів, що додаються до звернення. У пропозиції можуть бути вказані й інші відомості.

До пропозиції обов'язково долучаються документи, що підтверджують обставини наявності в діях судді ознак порушення присяги, визначених Законом.

Пропозиція, що не відповідає вимогам цього пункту, не пізніше 10 днів з дня надходження мотивованим листом за підписом Голови Ради повертається суб'єктові внесення для належного оформлення. Після усунення недоліків звернення розглядається у порядку, визначеному цим Регламентом.

13. Суддя, стосовно якого здійснювалась перевірка, ознайомлюється із довідкою, складеною за результатами перевірки.

14. На підставі пропозиції члена Ради про звільнення судді та довідки про результати перевірки за дорученням секретаря секції відповідний структурний підрозділ готує проекти висновку секції, рішення Ради, подання про звільнення судді до органу, який його призначив чи обрав, та Указу Президента України або Постанови Верховної Ради України.

15. Якщо за результатами перевірки член Ради дійде висновку про відсутність підстав для звільнення судді з посади, довідка з відповідними матеріалами розглядається безпосередньо на засіданні Ради. У разі необхідності це питання може бути попередньо розглянуте на засіданні секції.

Будь-який член Ради, у разі своєї незгоди з висновком щодо відсутності підстав для звільнення судді з посади, на підставі матеріалів перевірки, проведеної іншим членом Ради, може внести власну пропозицію про звільнення судді з посади.

Довідка з матеріалами перевірки про відсутність підстав для звільнення судді з посади та пропозиція про прийняття такого подання розглядаються на одному засіданні Ради.

16. Рада, погодившись із висновками члена Ради, приймає ухвалу про затвердження результатів перевірки, якою визнає відсутність підстав для внесення подання про звільнення судді.

У разі незгоди з такими висновками Рада може винести ухвалу про прийняття інформації до відома і доручити іншому членові Ради вивчити матеріали перевірки або провести додаткову чи повторну перевірку і, за наявності підстав, звернутися з пропозицією прийняти подання про звільнення судді.

Якщо члени Ради не внесуть пропозиції про прийняття подання про звільнення судді, Рада на черговому засіданні затверджує результати перевірки.

17. У разі відсутності достатніх підстав для звільнення судді з посади, але за наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності Рада може прийняти рішення про притягнення суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів до дисциплінарної відповідальності, а щодо суддів місцевих і апеляційних судів - про направлення матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з урахуванням строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності цих суддів.

18. У разі відкликання членом Ради пропозиції про звільнення судді з посади, внесеної за результатами перевірки повідомлень на виконання відповідного доручення, розгляд матеріалів перевірки здійснюється у порядку, передбаченому першим абзацом пункту 15 та пунктом 16 цього параграфа.

Відкликання членом Ради внесеної ним пропозиції здійснюється у письмовій формі й має містити обґрунтування.

{пункт 18 параграфа 2.2 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Вищої ради юстиції від 14.12.2011 № 900/0/15-11}

19. У разі звільнення або смерті судді, стосовно якого внесена пропозиція про прийняття подання про звільнення з посади, Рада виносить ухвалу про залишення пропозиції без розгляду. Таку ухвалу Рада може винести і в інших випадках.

{параграф 2.2 глави 1 розділу ІІ доповнено пунктом 19 згідно з рішенням Вищої ради юстиції від 07.02.2012 № 224/0/15-12}

§ 3. Розгляд матеріалів про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення суддів з цих посад

§ 3.1. Розгляд матеріалів про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду

1. Суддя призначається на посаду голови суду чи заступника голови суду Радою за поданням відповідної ради суддів.

2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові суддів-кандидатів на адміністративну посаду, найменування та місцезнаходження суду.

3. До подання додаються:

- заява судді про призначення на посаду голови або заступника голови відповідного суду, написана власноруч і складена за формою, затвердженою Радою;

- біографічна довідка судді, складена за формою, затвердженою Радою;

- анкета кандидата на адміністративну посаду, складена за формою, затвердженою Радою, з відповідними додатками до неї, а саме:

- копією паспорта громадянина України;

- копіями дипломів про здобуту суддею освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копією трудової книжки, послужного списку чи іншого документа, що підтверджує трудовий стаж роботи судді у галузі права;

- копією рішення уповноваженого органу про призначення, обрання, переведення на посаду судді;

- рішення відповідної ради суддів про внесення подання про призначення судді на адміністративну посаду;

- витяг з протоколу відповідної ради суддів з інформацією про розгляд питання стосовно судді-кандидата на адміністративну посаду;

- копія акта про призначення судді на адміністративну посаду (у разі призначення на адміністративну посаду вдруге).

- Крім зазначених вище документів, мають бути додані:

- копії свідоцтв про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) - у разі одруження, розлучення, змінювання імені (прізвища, власного імені, по батькові);

- копії рішень уповноважених органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності упродовж останніх п'яти років.

4. За відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 3 цього параграфа, попередній розгляд відповідного подання відкладається до надходження потрібного документа. Такий документ подається в порядку, встановленому пунктом 2 § 1 цієї глави.

5. Для прийняття об'єктивного рішення Рада, Голова можуть призначити перевірку відомостей стосовно кандидата, доручивши її проведення членові Ради, який за результатами складає та направляє до Ради довідку.

6. Кандидатура на адміністративну посаду розглядається персонально на засіданні Ради шляхом проведення співбесіди.

{Пункт 6 параграфа 3.1 параграфа 3 глави 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

7. Кандидат може відмовитися від призначення на адміністративну посаду, про що письмово повідомляє Раду. Про факт відмови Голова Ради невідкладно інформує відповідну раду суддів.

8. За наявності звернень чи скарг щодо дій кандидата на адміністративну посаду та доручень на перевірку звернень, пропозицій про звільнення судді з посади за особливих обставин, рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо звільнення судді-кандидата на адміністративну посаду або щодо порушення стосовно такого судді дисциплінарного провадження (судді вищих судів), Рада може відкласти розгляд питання про призначення цього судді на адміністративну посаду до ухвалення Радою відповідного рішення.

9. За результатами розгляду матеріалів стосовно кандидата на адміністративну посаду, і за наявності довідки перевірки, вказаної у пункті 5 або рішення, зазначеного у пункті 8 цього параграфа, Рада приймає рішення про призначення кандидата на відповідну адміністративну посаду або про відхилення подання відповідної ради суддів.

{Пункт 9 параграфа 3.1 параграфа 3 глави 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

{Пункт 10 параграфа 3.1 параграфа 3 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Вищої ради юстиції № 1145/0/15-13 від 22.10.2013}

10. Рішення про призначення судді на адміністративну посаду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від конституційного складу Вищої ради юстиції.

11. У рішенні про призначення судді на адміністративну посаду зазначається конкретний термін перебування судді на відповідній посаді.

12. Судді, призначеному на адміністративну посаду, видається посвідчення, зразок якого затверджується Радою.

13. Інформація про прийняте Радою рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції; копія рішення надсилається відповідно раді суддів, суду та судді, стосовно якого воно прийняте.

14. Матеріали стосовно кандидата на адміністративну посаду, відносно якого Рада прийняла рішення про відхилення подання відповідної ради суддів, залишаються у розпорядженні Ради.

15. У разі отримання заяви судді про відмову від призначення на адміністративну посаду Голова Ради повертає відповідне подання на будь-якій стадії розгляду.

§ 3.2. Розгляд матеріалів про звільнення суддів з посади голови суду, заступника голови суду

1. Суддя звільняється з посади голови суду чи заступника голови суду Радою за поданням відповідної ради суддів.

2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові судді та адміністративна посада, з якої пропонується звільнити суддю, а також підстава звільнення.

Підставами для звільнення судді з адміністративної посади є:

- звільнення його з посади судді;

- подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

- закінчення строку перебування судді на адміністративній посаді;

- переведення на роботу на посаду судді до іншого суду;

- порушення посадових обов'язків.

3. До подання додаються:

- заява судді про звільнення з адміністративної посади (у разі дострокового звільнення за власним бажанням);

- рішення відповідної ради суддів щодо внесення подання про звільнення судді з адміністративної посади та витяг з протоколу ради судів з інформацією про розгляд питання стосовно цього судді;

- біографічна довідка;

- копія паспорта;

- матеріали, що підтверджують порушення посадових обов'язків голови чи заступника голови суду;

- копія акта про звільнення з посади судді;

- копія акта про останнє призначення судді на адміністративну посаду;

- копія акта про переведення на роботу на посаду судді до іншого суду (у разі ініціювання звільнення за цією підставою).

4. У разі відсутності будь-якого з документів, зазначених у пункті 3 цього параграфа, попередній розгляд відповідного подання відкладається до надходження потрібного документа, про що Голова або заступник Голови Ради повідомляють відповідну раду суддів.

5. На засіданні секції з'ясовується дійсне волевиявлення судді, який подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням, довідуються чи не має місце сторонній вплив на нього або примус.

У разі виявлення тиску або примусу застосовуються положення пункту 4 § 2.1 глави 1 цього Розділу.

6. При надходженні подання про звільнення судді з адміністративної посади у зв'язку з порушенням ним посадових обов'язків застосовуються положення § 2.2 глави 1 цього Розділу.

7. У разі внесення подань про звільнення з адміністративної посади одного і того самого судді, але з різних підстав або різними суб'єктами звернення, Рада одночасно розглядає всі матеріали.

8. За результатами розгляду секція пропонує Раді прийняти рішення про звільнення судді з відповідної адміністративної посади або про відхилення відповідного подання ради суддів.

9. За результатами розгляду матеріалів та висновку секції Рада приймає відповідне рішення.

10. Рішення про звільнення судді з адміністративної посади вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради від її конституційного складу.

11. Інформація про прийняте Радою рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції; копія рішення надсилається відповідній раді суддів та судді, стосовно якого воно прийняте.

12. Матеріали про звільнення судді з адміністративної посади, стосовно якого Рада прийняла рішення про відхилення подання відповідної ради суддів, залишаються у розпорядженні Ради.

13. У разі отримання заяви судді про відмову від призначення на адміністративну посаду Голова Ради повертає відповідне подання на будь-якій стадії розгляду.

Глава 2. Розгляд питань, що стосуються порушення суддями та прокурорами вимог щодо несумісності

1. Рада розглядає прийняте за наслідками дисциплінарного провадження рішення про направлення рекомендації до Ради для вирішення питання про внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення суддею вимог щодо несумісності як пропозицію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо несумісності діяльності судді із займаною посадою.

До рішення додаються матеріали, зазначені у пункті 2 § 2.2 глави 1 цього Розділу.

2. Пропозиція, внесена народними депутатами України, Головою Верховного Суду України, головою вищого спеціалізованого суду України, Міністром юстиції України, Генеральним прокурором України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, повинна містити в собі відомості про вид забороненої діяльності, якою займається суддя або прокурор. До пропозиції додаються документи, що підтверджують викладені у ній обставини.

Така пропозиція є підставою для прийняття Радою ухвали про відкриття провадження щодо порушення законодавства про несумісність.

Якщо до внесеної пропозиції не додані необхідні документи або їх недостатньо для розгляду питання стосовно порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності на засіданні секції та Ради, Голова Ради доручає провести перевірку викладених у пропозиції відомостей.

За результатами перевірки складається довідка з висновком про наявність чи відсутність порушень суддею або прокурором вимог щодо несумісності, з якою ознайомлюються суддя або прокурор.

За результатом розгляду питання Вища рада юстиції може прийняти рішення:

про визнання заняття суддею або прокурором іншою діяльністю, не сумісною з подальшим перебуванням на посаді судді або прокурора, і запропонувати йому у встановлений Вищою радою юстиції строк визначитися з питанням про продовження роботи на посаді судді або прокурора чи заняття іншою діяльністю і повідомити Вищій раді юстиції своє рішення;

- про визнання порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності їх посади із заняттям іншою діяльністю і надіслати подання відповідним органам про звільнення їх з посади.

3. За умови, що суддя або прокурор не порушили вимог щодо несумісності, Рада приймає рішення про відсутність порушень вимог законодавства щодо несумісності.

4. У разі відкликання звернення стосовно порушення вимог щодо несумісності, його з долученими матеріалами повертають суб'єктові звернення. За наявності підстав Рада розглядає питання щодо несумісності судді чи прокурора з власної ініціативи.

5. Член Ради, за наявності відповідних матеріалів, може звернутися до Ради з пропозицією про розгляд питання про несумісність судді чи прокурора за ініціативою Ради.

Розгляд такої пропозиції здійснюється згідно з положеннями цієї глави.

Глава 3. Здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів

1. Перевірка даних про дисциплінарний проступок судді здійснюється відповідно до вимог статей 37 - 44 Закону та в порядку, встановленому § 2.2 глави 1 цього Розділу. Днем закінчення перевірки вважається день складення довідки про її результати.

2. У разі неявки запрошеного судді на засідання секції або Ради питання про можливість розгляду справи за його відсутності вирішується в порядку, встановленому пунктом 14 § 1 глави 2 Розділу I цього Регламенту.

3. Якщо за наслідками проведеної перевірки член Ради дійшов висновку, що відсутні підстави для внесення подання про порушення дисциплінарного провадження, на засіданні Ради розглядаються матеріали перевірки, заслуховуються мотиви відмови членів Ради внести подання про порушення дисциплінарного провадження та виноситься ухвала про затвердження результатів перевірки.

4. Якщо за результатами дисциплінарного провадження буде встановлено, що суддя Верховного Суду України чи суддя вищого спеціалізованого суду вчинив дії, що відповідно до статті 32 Закону є порушенням суддею присяги, Рада приймає рішення про невідповідність судді займаній посаді і вносить до Верховної Ради України подання про звільнення судді з посади за порушення присяги.

5. Заяву судді про дострокове зняття дисциплінарного стягнення розглядають секція та Рада.

Глава 4. Розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів

1. Після надходження до Ради скарги судді, прокурора чи суб'єкта ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора секретар секції витребовує матеріали дисциплінарного провадження й інші необхідні документи та доручає опрацювати їх відповідному структурному підрозділу секретаріату, який готує проект висновку секції та проекти ухвали або рішення Ради.

2. У разі пропуску суб'єктом оскарження строку, встановленого частиною першою статті 46 та частиною другою статті 47 Закону строку на оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та за відсутності клопотання про поновлення цього строку, Рада виносить протокольну ухвалу про відмову в прийнятті до розгляду скарги і повертає її без розгляду.

3. Якщо суб'єкт оскарження пропустив строк для оскарження з поважних причин, Рада постановляє ухвалу про його поновлення та прийняття скарги до розгляду.

4. Якщо з матеріалів дисциплінарного провадження неможливо встановити дату вручення суб'єктові оскарження копії рішення про притягнення судді чи прокурора до дисциплінарної відповідальності, Рада приймає до розгляду скаргу на таке рішення.

5. У разі прийняття до розгляду скарги та виявлення в процесі підготовки матеріалів дисциплінарного провадження обставин, що потребують додаткової перевірки або відомостей, без з'ясування яких не можна розглянути скаргу, відповідний структурний підрозділ секретаріату складає висновок із зазначенням обставин, що потребують додаткової перевірки або з'ясування.

Ініціювання перевірки скарги, її призначення та проведення здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту.

Матеріали перевірки передаються секретарю секції, який організовує їх опрацювання відповідним структурним підрозділом секретаріату.

6. Питання про можливість розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді чи прокурора вирішується в порядку, визначеному пунктом 14 § 1 глави 2 Розділу I цього Регламенту.

7. За результатами розгляду Рада приймає рішення відповідно до статей 46 - 47 Закону.

8. Скарга судді на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендацію Раді внести подання про звільнення судді з посади розглядається разом з пропозицією суб'єкта звернення про прийняття подання про звільнення судді з посади за особливих обставин в порядку, визначеному § 2.2 глави 1 цього Розділу.

9. У разі надходження заяви про відкликання суддею чи прокурором скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, заявнику повертають скаргу на будь-якій стадії розгляду у Раді.

10. Матеріали дисциплінарного провадження стосовно судді або прокурора разом з копією рішення Ради Рада повертає відповідно до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи прокуратури.

Глава 5. Розгляд скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення чи обрання суддів на посади

1. Голова Ради доручає одному з членів Ради провести у 15-денний строк з дня надходження скарги перевірку викладених у ній обставин та витребовує усі матеріали стосовно кандидата на посаду судді або матеріали, що були предметом розгляду комісії під час ухвалення рішення про відмову в рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково.

2. За результатами перевірки член Ради складає довідку, яка має містити висновки.

3. У разі пропуску кандидатом встановленого частиною другою статті 29-2 Закону строку на оскарження відповідного рішення Рада за його заявою на найближчому засіданні вирішує питання про поновлення цього строку у порядку, встановленому пунктом 2 глави 4 цього Розділу, і лише у разі поновлення строку вчиняються дії, визначені пунктом 1 цієї глави.

Порушення строку на оскарження відповідного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без поважних причин є підставою для залишення скарги без задоволення.

4. Відсутність кандидата та представника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з будь-яких причин не перешкоджає розгляду скарги.

5. Рада перевіряє дотримання процедури призначення судді на посаду, визначеної статтями 66 - 71 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", та рівень професійної підготовки кандидата.

6. У результаті розгляду скарги Рада, за наявності для цього підстав, може:

- задовольнити скаргу, скасувавши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про встановлення результатів кваліфікаційного іспиту кандидата на посаду судді, який подав скаргу, та зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України повторно провести кваліфікаційний іспит цього кандидата;

- задовольнити скаргу, скасувавши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відмови у рекомендуванні судді для обрання кандидатом на посаду судді безстроково, та зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України прийняти нове рішення;

- залишити скаргу без задоволення, а рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без змін.

7. У разі залишення Радою без змін рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково Рада вносить Президентові України подання про звільнення судді з посади у зв'язку з закінченням строку, на який його призначено. До подання додаються копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та рішення Ради за результатами розгляду скарги.

8. Витребувані матеріали разом з копією свого рішення Рада повертає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Копія прийнятого рішення надсилається скаржникові.

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ІНШИХ ПИТАНЬ

Глава 1. Секретаріат Ради

1. Формування секретаріату Ради здійснюється відповідно до законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про державну службу", цього Регламенту та Положення про секретаріат Вищої ради юстиції.

2. Структура і штат секретаріату Ради затверджуються на засіданні Ради.

3. Внесення змін до штатного розпису в межах структури та штату відбувається шляхом видання Головою Ради відповідного наказу.

Глава 2. Внесення змін до Регламенту Ради

1. Член Ради має право подати на розгляд Ради пропозиції про внесення змін до Регламенту Ради.

Попередньо опрацьовані структурними підрозділами секретаріату пропозиції розглядають на засіданні Ради упродовж двомісячного терміну з дня їх надходження.

Зміни до Регламенту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від конституційного складу Ради.

2. Регламент Ради розміщується на офіційному веб-сайті Ради.вгору