Документ v0744361-02, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2002 N 744

Про введення в дію Положення про Раду Державної
адміністрації залізничного транспорту України
(Раду Укрзалізниці)

Керуючись пунктом 9 Положення про Державну адміністрацію
залізничного транспорту України, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 29.02.1996 р. N 262 ( 262-96-п ) з метою
вдосконалення роботи Ради Державної адміністрації залізничного
транспорту України (Ради Укрзалізниці), Н А К А З У Ю:
1. Ввести в дію Положення про Раду Державної адміністрації
залізничного транспорту України (нова редакція).
2. Заступникам Генерального директора, начальникам Главків та
Управлінь Укрзалізниці, начальникам залізниць, об'єднань,
підприємств та установ галузі прийняти до керівництва та виконання
вимоги затвердженого Положення про Раду Укрзалізниці.
3. Наказ Міністерства транспорту України від 06.05.1996 р.
N 157 вважати таким, що втратив чинність.
Міністр Г.М.Кірпа

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Державної адміністрації залізничного
транспорту України

I. Загальні положення
1. Рада Державної адміністрації залізничного транспорту
України (надалі - Рада Укрзалізниці) є дорадчим органом і
створюється для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Державної адміністрації залізничного транспорту
України (надалі - Укрзалізниця), обговорення найважливіших
напрямків її діяльності та розвитку залізничної галузі.
2. У своїй діяльності Рада Укрзалізниці керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства транспорту України, Положенням про
Державну адміністрацію залізничного транспорту України,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996
р. N 262 ( 262-96-п ) та цим Положенням.
II. Склад Ради Укрзалізниці
3. Кількісний склад Ради Укрзалізниці (15 осіб) затверджено
наказом Міністерства транспорту України від 21.08.2000 р. N 451.
До складу Ради Укрзалізниці входять: Голова Ради - Генеральний
директор Укрзалізниці, члени Ради - заступники Генерального
директора (за посадою), начальники залізниць України (за посадою).
Крім того, до складу Ради Укрзалізниці можуть входити керівники
окремих Главків та Управлінь Укрзалізниці, об'єднань та
підприємств залізничного транспорту. Склад Ради Укрзалізниці затверджується наказом Міністра
транспорту України за поданням Голови Ради - Генерального
директора Укрзалізниці.
III. Основні завдання і функції
4. Основними завданнями Ради Укрзалізниці є:
4.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері діяльності залізничного транспорту.
4.2. Розробка стратегічних напрямків діяльності і розвитку
залізничного транспорту, спрямованих на забезпечення стійкої,
безпечної і ефективної роботи.
4.3. Створення умов та розробка механізмів для реалізації
програм залізничної галузі.
4.4. Впровадження заходів, спрямованих на здійснення
економічних реформ, покращення фінансового стану галузі, розвитку
сфери послуг для забезпечення конкурентноспроможності залізничного
транспорту на ринку транспортних послуг.
4.5. Внесення пропозицій по державній підтримці залізниць,
об'єднань, підприємств, організацій і установ галузі.
4.6. Розробка основних напрямків науково-технічного прогресу
на залізницях України та на підприємствах залізничного транспорту.
4.7. Забезпечення розрахунків між залізницями за перевезення
вантажів і пасажирів, створення і використання централізованих
фондів.
4.8. Розробка та впровадження ефективних заходів соціального
захисту працівників залізничного транспорту, прийняття рішень щодо
надання спонсорської та благодійної допомоги у перевезеннях
окремих категорій дітей та малозабезпечених верств населення
України, розгляд питань підтримки діяльності інших міністерств та
відомств з додержанням чинного законодавства.
4.9. Вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації
працівників галузі.
4.10. Заслуховування звітів керівників Державної
адміністрації залізничного транспорту України, залізниць,
об'єднань, підприємств, організацій і установ, які входять до
складу Укрзалізниці.
4.11. Забезпечення контролю за реалізацією державної політики
в усіх сферах діяльності Укрзалізниці.
5. Відповідно до покладених на неї завдань Рада Укрзалізниці
розглядає:
5.1. Плани соціально-економічного розвитку галузі, цільові
перспективні програми діяльності, заходи, спрямовані на
поглиблення економічних реформ, реструктуризації галузі,
затвердження планів розподілу коштів та цільового їх використання,
затвердження лімітів та нормативів.
5.2. Стан виконання інших програм, планів та рішень, що є
обов'язковими для виконання залізницями, іншими підприємствами та
організаціями, що входять до складу Укрзалізниці.
5.3. Хід використання матеріальних та фінансових ресурсів,
передбачених для реалізації прийнятих програм і заходів.
5.4. Підсумки виробничої діяльності залізничної галузі.
5.5. Стан виконавської дисципліни та контроль за виконанням
директивних документів.
5.6. Питання кадрового забезпечення підприємств та
організацій, що входять до складу Укрзалізниці.
5.7. Інші питання, які потребують прийняття колегіального
рішення.
6. Рада Укрзалізниці має право:
6.1. Залучати вчених і провідних фахівців залізничного
транспорту до підготовки та розгляду питань, що належать до її
компетенції.
6.2. Одержувати в установленому порядку від усіх підрозділів
Укрзалізниці необхідну для її діяльності інформацію і матеріали.
6.3. Заслуховувати звіти заступників Генерального директора,
начальників Главків та Управлінь Укрзалізниці, а також начальників
залізниць, об'єднань, підприємств, організацій і установ, що
належать до сфери управління Укрзалізниці та приймати рішення по
визначенню відповідальності.
6.4. Запрошувати для участі в засіданні Ради Укрзалізниці
представників інших органів виконавчої влади та профспілок.
6.5. Проводити спільні засідання з Колегіями інших
міністерств та приймати спільні рішення.
6.6. Приймати рішення щодо роботи та впровадження ефективних
заходів соціального захисту пенсіонерів та працівників
залізничного транспорту, надання спонсорської та благодійної
допомоги у перевезеннях окремих категорій дітей та
малозабезпечених верств населення України, підтримки діяльності
інших міністерств та відомств на взаємовигідних умовах на основі
чинного законодавства.
6.7. Приймати рішення щодо створення цільових фондів,
діяльність яких спрямована на покращення роботи та фінансового
стану залізничного транспорту.
IV. Планування і організація роботи Ради Укрзалізниці
7. Організаційною формою роботи Ради Укрзалізниці є
засідання, які проводяться, як правило, раз на квартал, а при
необхідності - частіше.
8. Робота Ради Укрзалізниці проводиться згідно з квартальними
планами, які складаються відповідальним секретарем Ради
Укрзалізниці та затверджуються Головою Ради - Генеральним
директором Укрзалізниці.
9. Заступники Генерального директора, начальники Главків та
Управлінь надають відповідальному секретарю Ради Укрзалізниці
пропозиції про включення питань в план роботи Ради Укрзалізниці не
пізніше 15 днів до початку кварталу.
10. Плани роботи Ради Укрзалізниці розсилаються членам Ради,
начальникам Управлінь Укрзалізниці, виконавцям та причетним
об'єднанням і підприємствам.
11. Порядок денний засідання Ради Укрзалізниці затверджується
Головою Ради не пізніше 3 днів до засідання і розсилається членам
Ради, причетним Управлінням Укрзалізниці, об'єднанням і
підприємствам.
12. При виникненні питань, що вимагають невідкладного
вирішення, Голова Ради - Генеральний директор Укрзалізниці має
право призначати позапланові засідання Ради Укрзалізниці та
вносити зміни в порядок денний запланованих її засідань.
13. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Ради
Укрзалізниці здійснюється керівниками Управлінь Укрзалізниці,
залізниць, об'єднань, підприємств, організацій і установ галузі,
які несуть персональну відповідальність за якість і своєчасність
підготовки матеріалів та проектів рішень по розглянутих питаннях,
а також за узгодження їх з причетними Главками, Управліннями і
заступником Генерального директора по підпорядкуванню.
14. Підготовлені та узгоджені з заступником Генерального
директора Укрзалізниці матеріали передаються відповідальному
секретарю Ради Укрзалізниці не пізніше як за 5 днів до засідання,
який розсилає їх членам Ради Укрзалізниці не пізніше як за 3 дні
до засідання Ради.
15. В матеріалах повинно бути:
15.1. Доповідь з коротким аналізом, конкретними висновками і
пропозиціями по суті розглядуваного питання в обсязі до 7 сторінок
тексту, а у виняткових випадках по окремих проблемах - не більше
10 сторінок, при необхідності додається довідково-аналітичний
матеріал.
15.2. Проект рішення Ради Укрзалізниці з конкретними
завданнями і дорученнями, механізмом та термінами їх виконання, а
також визначенням відповідальних за виконання.
15.3. Список посадових осіб, рекомендованих для запрошення на
засідання Ради Укрзалізниці.
16. Підготовлені до засідання Ради Укрзалізниці матеріали
повинні бути підписані керівниками Главків та Управлінь,
відповідальними за підготовку питання та завізовані заступником
Генерального директора, який відповідає за порушене питання.
17. Члени Ради Укрзалізниці мають право до засідання або в
ході засідання Ради подавати Голові Ради Укрзалізниці свої
зауваження і пропозиції щодо винесених до розгляду питань, які
враховуються при підготовці рішень Ради Укрзалізниці.
V. Порядок проведення засідань Ради Укрзалізниці
18. Засідання Ради Укрзалізниці проводяться як правило в
Укрзалізниці під головуванням Генерального директора Укрзалізниці,
а при його відсутності - першого заступника Генерального директора
Укрзалізниці. В окремих випадках виїзні засідання можуть
проводитись в інших місцях за рішенням Голови Ради Укрзалізниці.
19. У засіданнях Ради Укрзалізниці беруть участь члени Ради
Укрзалізниці, керівники причетних Управлінь Укрзалізниці,
залізниць, об'єднань, підприємств, організацій та установ
залізничного транспорту за переліком, затвердженим Головою Ради
Укрзалізниці. Члени Ради Укрзалізниці беруть участь у засіданнях
без права заміни.
20. Засідання Ради Укрзалізниці можуть бути закритими та
відкритими і є правомочними, якщо присутні не менше двох третин її
складу. Під час закритого засідання Ради Укрзалізниці участь у її
роботі беруть тільки ті особи, які були запрошені Головою Ради
Укрзалізниці.
21. Виклик запрошених на засідання Ради Укрзалізниці
здійснюється Управліннями на які покладено відповідальність за
підготовку питання на розгляд Ради Укрзалізниці.
22. Регламент проведення конкретного засідання Ради
Укрзалізниці встановлюється на початку кожного засідання Головою
Ради.
23. У роботі Ради Укрзалізниці можуть брати участь Народні
депутати України, відповідальні працівники Адміністрації
Президента та апарату Кабінету Міністрів України, Міністерства
транспорту України.
24. На засідання Ради Укрзалізниці при необхідності
запрошуються Голови Дорпрофсожів, теркомів профспілок, керівники і
спеціалісти інших міністерств, установ, центральних органів
виконавчої влади, вчені, представники засобів масової інформації.
25. Управління справами Укрзалізниці забезпечує своєчасну
підготовку приміщення для проведення засідань Ради Укрзалізниці,
при необхідності вирішує питання розміщення в готелях, харчування,
транспортного обслуговування, забезпечення канцтоварами та
оргтехнікою членів Ради Укрзалізниці та інших запрошених на
засідання Ради.
26. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Ради Укрзалізниці здійснюється за рахунок коштів Укрзалізниці.
VI. Прийняття рішень і контроль за їх виконанням
27. По обговореним питанням Рада Укрзалізниці приймає
рішення, які оформляються протоколами і вводяться в дію наказами
Генерального директора Укрзалізниці.
28. Протокол засідання Ради Укрзалізниці готується
відповідальним секретарем Ради Укрзалізниці і підписується
головуючим на засіданні Ради та відповідальним секретарем Ради.
29. Підготовка наказів по виконанню рішень Ради Укрзалізниці
покладається на Главки та Управління, відповідальні за підготовку
розглядуваних питань, під керівництвом заступника Генерального
директора по підпорядкуванню.
30. Включені в порядок денний засідання Ради Укрзалізниці
питання знімаються з розгляду, якщо підготовлені матеріали
представлені пізніше встановленого терміну або з низькою якістю
підготовки. Одночасно визначається ступінь відповідальності
винних.
31. Рішення Ради Укрзалізниці приймаються відкритим
голосуванням членів Ради Укрзалізниці і вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувало більше половини присутніх її членів.
32. Представлені проекти рішень Ради Укрзалізниці в
трьохденний термін після засідання Ради доопрацьовуються
причетними Главками і Управліннями Укрзалізниці разом з
відповідальним секретарем Ради Укрзалізниці з врахуванням
пропозицій, які були внесені в ході обговорення питань на
засіданні Ради.
33. Особи, запрошені на засідання Ради Укрзалізниці з окремих
питань, після їх розгляду і прийняття рішення з цих питань, в
подальшій роботі Ради Укрзалізниці не беруть. Вони також не беруть
участі в голосуванні при прийнятті рішень Ради Укрзалізниці.
34. У випадках прийняття рішень з питань, що становлять
взаємний інтерес кількох міністерств і входять до компетенції
кількох органів виконавчої влади, можуть видаватись спільні
рішення.
35. Введені наказом рішення Ради Укрзалізниці розсилаються
відповідальним секретарем Ради Укрзалізниці Управлінням
Укрзалізниці, залізницям, а також всім причетним до виконання цих
рішень об'єднанням, підприємствам, організаціям і установам
галузі. Тиражування документів покладається на Управління
справами.
36. Заступники Генерального директора, начальники Управлінь
Укрзалізниці, начальники залізниць, об'єднань, підприємств,
організацій і установ, які входять до складу Укрзалізниці:
36.1. Несуть персональну відповідальність за своєчасне і
якісне виконання рішень і доручень Ради Укрзалізниці.
36.2. В разі виникнення об'єктивних причин, які не дозволяють
виконати в строк доручення Ради Укрзалізниці, виконавці
доповідають про це письмово Генеральному директору Укрзалізниці та
вносять обгрунтовані пропозиції для встановлення нових термінів
виконання або відміни доручення.
36.3. Протягом трьох днів після закінчення встановленої дати
виконання прийнятих рішень виконавці зобов'язані письмово надати
інформацію про виконання доручень встановленим порядком.
37. При необхідності Голова Ради - Генеральний директор
Укрзалізниці заслуховує звіти заступників Генерального директора,
начальників Управлінь Укрзалізниці, керівників залізниць,
об'єднань, підприємств галузі по виконанню рішень Ради
Укрзалізниці на службових нарадах.
38. У разі недотримання вимог зазначеного Положення до винних
посадових осіб застосовуються заходи дисциплінарного стягнення
відповідно до чинного законодавства.
"Весь транспорт Онлайн" N 200 (512) от 04.11.2002 р.вгору