Про експертну раду з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України
Державна фіскальна служба; Наказ, Склад колегіального органу, Положення від 31.08.2016739
Документ v0739872-16, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2016  № 739

Про експертну раду з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України

Відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084, Переліку документів державного зразка, що дають право фізичним особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 р. № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 р. за № 110/8709, Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 24 квітня 1998 р. № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 1998 р. за № 462/2902, Державного стандарту України "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" (ДСТУ 3973), затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 р. № 677, Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері, затвердженої наказом ДФС від 17 квітня 2015 р. № 281, та з метою організації проведення наукової і науково-технічної експертизи в ДФС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Склад експертної ради з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України;

1.2. Положення про експертну раду з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України.

2. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
31.08.2016  № 739

СКЛАД
експертної ради з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України


Голова ради


 


Бережнюк
Іван Григорович

-

начальник Хмельницької митниці ДФС, доктор економічних наук, доцент


Заступник Голови ради


 


Юрченко
Володимир Володимирович

-

директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України, кандидат економічних наук, доцент


Члени ради


 


Гащицький
Олексій Анатолійович

-

головний державний інспектор відділу захисту прав інтелектуальної власності управління заходів нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС, кандидат економічних наук


Давидюк
Вадим Миколайович

-

заступник начальника Головного оперативного управління - начальник управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ДФС, кандидат юридичних наук


Дорофеєва
Лілія Максимівна

-

начальник юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС, кандидат юридичних наук, доцент


Єгорова
Тетяна Михайлівна

-

начальник відділу методології управління координації бюджетного процесу Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС, кандидат економічних наук, доцент


Попова
Вікторія Вікторівна

-

заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб, кандидат наук з державного управління


Потернак
Юлія Петрівна

-

начальник відділу перевірок фінансових операцій Департаменту аудиту ДФС, кандидат економічних наук, доцент


Чернов
Микола Миколайович

-

начальник управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС в Одеській області, кандидат юридичних наук


Секретар ради

-

 


Сорочинська
Олена Володимирівна

-

головний державний інспектор відділу організації наукової діяльності Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС

Директор Департаменту
кадрової політики
та роботи з персоналомТ.П. ПажитноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
31.08.2016  № 739

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України

1. Експертна рада з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в Державній фіскальній службі України (далі - Експертна рада) є колегіальним органом ДФС, що утворюється для проведення експертизи наукових (науково-технічних) робіт (далі - ННТР) з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки їх науково-технічного рівня та підготовки обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо цих робіт.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти та науки України, ДФС та цим Положенням.

3. Основними завданнями Експертної ради є:

проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання ННТР, аналіз прогнозів кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції та суспільні потреби у нових наукових знаннях і технологіях, встановлення відповідності тем ННТР сучасному рівню наукових знань у податково-митній сфері, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної та інноваційної політики;

встановлення відповідності тематики робіт пріоритетним напрямам наукових досліджень у податково-митній сфері, підготовки обґрунтованих висновків щодо доцільності проведення досліджень за темою за рахунок коштів державного бюджету;

надання експертних висновків при проведенні конкурсного відбору тематики ННТР, сформованої на підставі заявок замовників та ініціативної тематики науково-дослідних установ - потенційних виконавців ННТР, що виконуватимуться за кошти державного бюджету;

проведення наукової та науково-технічної експертизи на будь-якому з етапів ННТР, у т. ч. результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок, одержаної науково-технічної продукції;

надання рекомендацій щодо можливості впровадження результатів ННТР у діяльність органів ДФС, прогнозування науково-технічних та соціально-економічних наслідків реалізації ННТР;

підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.

4. Експертна рада формується з кваліфікованих фахівців, у тому числі посадових осіб органів ДФС та інших працівників підпорядкованих навчальних закладів, установ, організацій, які мають:

диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) у відповідній галузі знань;

диплом про присудження наукового ступеня доктора наук у відповідній галузі знань;

атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника);

атестат про присвоєння вченого звання доцента;

атестат про присвоєння вченого звання професора.

5. Експертна рада утворюється у складі голови експертної ради, його заступника та членів експертної ради.

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом ДФС.

Обов'язки секретаря Експертної ради виконує посадова особа підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності, згідно з посадовою інструкцією.

6. Експертна рада має право:

одержувати в установленому порядку від органів ДФС, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДФС, додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на свої засідання та заслуховувати замовників та виконавців ННТР;

скасовувати своє рішення щодо об'єкта експертизи, якщо в процесі виконання ННТР вносяться неузгоджені зміни та доповнення або якщо змінені початкові обставини проведення експертизи;

брати участь у засіданнях Науково-технічної ради ДФС та її секцій, на яких розглядаються питання стосовно ННТР, рішення щодо яких приймались Експертною радою;

вносити пропозиції ДФС щодо залучення до роботи фахівців відповідних галузей знань;

оприлюднювати у засобах масової інформації підготовлені висновки наукової та науково-технічної експертизи, якщо це передбачено дорученням або договором на проведення експертизи.

7. Формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Експертної ради проводить її голова, а за його відсутності - заступник. Засідання Експертної ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Експертної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Експертної ради.

За результатами засідання Експертної ради оформлюється протокол, який затверджує головуючий та підписують секретар та члени Експертної ради.

8. Проведення наукової та науково-технічної експертизи здійснюється за рішенням ДФС, як головного замовника ННТР. Ініціаторами проведення експертизи можуть бути й інші суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності, визначені у п 3.1 Порядку організації наукових досліджень і науково-технічних розробок у ДФС, затвердженого наказом ДФС від 30.12.2014 № 410 зі змінами.

Організаційне забезпечення проведення наукової та науково-технічної експертизи в ДФС покладається на підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності.

Експертна рада проводить експертизу і затверджує її результати. Експертна рада здійснює всі види експертизи, визначені Законом України "Про наукову та науково-технічну експертизу".

Процедура проведення експертизи ННТР визначається Експертною радою самостійно (колегіальний розгляд кожної теми на засіданні, створення експертної групи за певною науковою проблематикою, призначення конкретного експерта за темою).

Експерт (експертна група) аналізує якість підготовки наданих матеріалів, проводить експертизу ННТР, оцінює її наукову та практичну цінність, прогнозний ступінь новизни та актуальності результатів, а також виконує інші завдання в рамках доручення на проведення експертизи.

За результатами експертизи експерт (експертна група) готує експертний висновок за формою, що додається.

У разі потреби, до проведення експертизи можуть бути залучені й інші провідні учені, у тому числі фахівці-практики органів ДФС, які відповідають вимогам пункту 4 цього Положення.

Експертами не можуть призначатися:

співавтори членів авторського колективу ННТР;

працівники одного й того самого підрозділу, однієї установи (кафедри, сектора, лабораторії, відділу тощо), що й члени авторського колективу ННТР;

близькі особи членів авторського колективу ННТР тощо.

9. Експертні висновки розглядаються та затверджуються на засіданні Експертної ради.

Рішення Експертної ради, підписані головуючим на засіданні та її членами, експертні висновки, протягом п'яти днів після засідання передаються до ДФС для прийняття відповідних рішень.

Експерт має право включити в рішення Експертної ради свою особливу думку щодо оцінюваних ним матеріалів.

10. Термін проведення експертизи, як правило, не повинен перевищувати 30 календарних днів. У разі потреби термін може бути продовжений до 45 календарних днів. У виняткових випадках, залежно від складності проблем, - до 90 календарних днів.

11. Протоколи засідань Експертної ради, експертні висновки, інші матеріали зберігаються у підрозділі, відповідальному за організацію наукової діяльності, протягом п'яти років.

12. Експертна рада несе відповідальність за достовірність, повноту, об'єктивність аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи та чинного законодавства.

Директор Департаменту
кадрової політики
та роботи з персоналомТ.П. Пажитнова

{Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}вгору