Документ v0737227-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.07.2005, підстава - v0551227-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 737 від 06.07.2000
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання
електроенергетики
N 551 ( v0551227-05 ) від 22.07.2005 )

Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії сільськогосподарським
споживачам-виробникам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики
N 272 ( v0272227-01 ) від 28.03.2001 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від здійснення постачання електроенергії сільськогосподарським
споживачам-виробникам, яким згідно з Законом України від 17.10.90
N 400 ( 400-12 ) "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" (із змінами)
встановлено знижений тариф, Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії
сільськогосподарським споживачам-виробникам (додається). 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
26.05.2000 N 577 ( v0577227-00 ).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
постанова НКРЕ
від 06.07.2000 N 737
Положення
про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії сільськогосподарським
споживачам-виробникам
1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) (далі Умов та
Правил), Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України ( n0001227-96 ) і встановлює порядок надання компенсації
втрат від здійснення ліцензіатом постачання електричної енергії
сільськогосподарським споживачам-виробникам (далі компенсація
втрат). 2. Загальна сума, на яку надається компенсація втрат,
розраховується згідно з фактичним споживанням електричної енергії
сільськогосподарськими споживачами-виробниками (за показаннями
електролічильника) за місяць, що передує звітному. 2.1. Сума компенсації втрат ліцензіату по і-тому
сільськогосподарському споживачу-виробнику становить:
р
Кі = (Ті - Т) х Еі / 100,
де: Кі - сума компенсації втрат ліцензіату по і-тому
сільськогосподарському споживачу-виробнику, грн.;
р Ті - тариф на електричну енергію для і-того
сільськогосподарського споживача-виробника, розрахований згідно з
формулою, наведеною в Умовах та Правилах ( z0433-96 ),
коп/кВт/год; Т - роздрібний тариф на електричну енергію для
сільськогосподарського споживача-виробника, затверджений
постановою НКРЕ, коп/кВт/год; Еі - обсяг електричної енергії, спожитої і-тим
сільськогосподарським споживачем-виробником (згідно з показаннями
електролічильника), за місяць, що передує звітному, кВт; Е - сума. Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат,
становить:
К = Е Кі
( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 272 ( v0272227-01 ) від 28.03.2001 )
3. Компенсація втрат надається щомісяця, в разі звернення
ліцензіата і прийняття відповідного рішення НКРЕ. 4. Заява на отримання компенсації втрат (додається) подається
ліцензіатом до територіального представництва НКРЕ не пізніше 25
числа місяця, наступного після звітного. До заяви додається розрахунок суми компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом
сільськогосподарським споживачам-виробникам в ____________ місяці _____ року (додаток до заяви).
5. Територіальне представництво НКРЕ розглядає заяву та
додаток до неї, при необхідності з виїздом на місце, перевіряє
достовірність наданих матеріалів. За результатами перевірки
складає акт з висновками і пропозиціями щодо доцільності надання
ліцензіату компенсації втрат і передає ліцензіату, залишаючи собі
копію. Отриманий акт та заяву з додатками до неї ліцензіат подає
до НКРЕ не пізніше 15 числа місяця, що йде через один після
місяця, за який ліцензіат потребує компенсації. У разі, якщо подана заява не відповідає типовій формі, або
документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на
отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного
її подання після відповідного переоформлення в указаний термін. 6. У випадку виявлення, що ліцензіатом для отримання
компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це
призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити
ліцензіата права отримання компенсації втрат на термін від одного
до трьох місяців. 7. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат
оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 5
робочих днів до початку місяця, в якому буде врахована сума
компенсації втрат: - ліцензіатам; - Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України; - Розпоряднику системи розрахунків; - територіальним представництвам НКРЕ. 8. При визначенні оптової ціни в наступному розрахунковому
місяці Розпорядник системи розрахунків враховує розмір суми
компенсації втрат. У разі надходження до Розпорядника системи
розрахунків постанови НКРЕ, якою встановлюється розмір суми
компенсації втрат після початку розрахункового місяця, сума цієї
компенсації розподіляється на відповідну кількість днів
розрахункового місяця.
Начальник Управління
цінової політики Р.Лагодюк
Додаток
Заява
ліцензіата з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом на отримання
компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії сільськогосподарським
споживачам-виробникам
____________________________________________
(назва заявника - ліцензіата з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом)
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом сільськогосподарським
споживачам-виробникам в ___________ місяці _____ року на загальну
суму _____________________________________ грн.
(цифрами і прописом)
Зобов'язуємось: - вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії (згідно з показаннями електролічильника)
сільськогосподарськими споживачами-виробниками; - надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і
документацію.
М.П. __________________________
(підпис)
"___" ___________ ____ року.
Додаток до заяви
Назва ліцензіата
Розрахунок
суми компенсації втрат ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом від
здійснення постачання електричної енергії
сільськогосподарським споживачам-виробникам
в ___________ місяці __________ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Сільськогосподарські |Обсяг | Тариф | Обсяг реалізації, |Сума | |споживачі-виробники |споживання | (коп./кВт/год) | тис. грн. |компенсації| | |тис. кВт/год |---------------------+--------------------------|втрат, | | | |розрахун- |затвердж. |за розрахунк.|за тарифом, |тис. грн. | | | |ковий | НКРЕ |тарифом |затвердж. | | | | | | | | НКРЕ | | |---------------------+-------------+----------+----------+-------------+------------+-----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+-------------+----------+----------+-------------+------------+-----------| | Всього: | | | | | | | |---------------------+-------------+----------+----------+-------------+------------+-----------| | 1 клас | | | | | | | |---------------------+-------------+----------+----------+-------------+------------+-----------| | 2 клас | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _________ 200__ р. Керівник організації ____________________ __________________
(прізвище) (підпис) _________________________________
(прізвище виконавця і телефон)
___________________________________________________________
(прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і телефон)вгору