Документ v0709361-04, поточна редакція — Редакція від 30.11.2005, підстава - v0831650-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2004 N 709

Про внесення змін до Положення
про Ліцензійну раду та Робочий орган
Ліцензійної ради Міністерства транспорту
України і складу Ліцензійної ради
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 831 ( v0831650-05 ) від 30.11.2005 )

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та розпорядження Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 14.05.04 N 23-р Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства транспорту України від
21.08.03 N 667 "Про затвердження Положення про Ліцензійну раду та
Робочий орган Ліцензійної ради Міністерства транспорту України"
виклавши Положення у новій редакції, що додається.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 831 ( v0831650-05 ) від 30.11.2005 )

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра В.Корнієнко

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну раду та робочий орган
Ліцензійної ради Міністерства транспорту України

1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до:
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон); - постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.00 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"; - постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.00 N 1755
( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування
плати за її видачу"; - постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.01 N 756
( 756-2001-п ) "Про запровадження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності"; - спільного наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту
України від 08.06.01 N 85/363 ( z0540-01 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання
послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.01 за
N 540/5731 (далі - Ліцензійні умови); - спільного наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту
України від 11.02.02 N 16/73 ( z0188-02 ) "Про затвердження
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів залізничним транспортом", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.02.02 за N 188/6476 (далі -
Порядок контролю); - інших документів, які наведені у додатку 1.
1.2. Ліцензійна рада Міністерства транспорту України (далі -
Ліцензійна рада) є дорадчим органом, створеним Міністерством
транспорту України для проведення робіт, пов'язаних з
ліцензуванням господарської діяльності щодо надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
1.3. Метою діяльності Ліцензійної ради є: забезпечення правових умов виконання господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним
транспортом; організація робіт з ліцензування господарської діяльності
щодо надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом; узагальнення діяльності Міністерства транспорту України у
сфері ліцензування та внесення пропозицій з питань реформування
діяльності ліцензування у транспортному комплексі; організація проведення контролю за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов.
1.4. Основними принципами діяльності Ліцензійної ради є: об'єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень про видачу
ліцензії, відмову у видачі та анулювання виданої ліцензії; фінансова незалежність від суб'єктів господарювання.
2. Організаційна структура
2.1. Для вирішення питань ліцензування господарської
діяльності на залізничному транспорті створюється Ліцензійна рада.
До складу Ліцензійної ради входять фахівці Міністерства транспорту
України і представники Укрзалізниці та Держпідприємництва.
2.2. Для здійснення підготовчої роботи з питань ліцензування
створюється Робочий орган Ліцензійної ради (далі - Робочий орган)
на базі організації (підприємства), яка входить до структури
Міністерства транспорту України.
2.3. Ліцензійну раду очолює за посадою заступник Міністра
транспорту України (Голова ради).
2.4. Чисельний та персональний склад Ліцензійної ради
затверджується наказом Міністерства транспорту України.
2.5. Члени Ліцензійної ради, за узгодженням з Головою
Ліцензійної ради, можуть делегувати свої повноваження
відповідальній особі шляхом оформлення довіреності.
2.6. Основними завданнями Ліцензійної ради є: створення
рівних можливостей на умовах вільної конкуренції на ринку
залізничних перевезень з надання послуг, пов'язаних із здійсненням
або організацією перевезень пасажирів і вантажів залізничним
транспортом; розгляд справ та прийняття рішень щодо видачі, відмови у
видачі, переоформлення та анулювання ліцензії (дублікату); розгляд скарг та прийняття остаточних рішень щодо видачі або
анулювання ліцензії; організація проведення перевірок дотримання ліцензіатами
Ліцензійних умов; контроль діяльності Робочого органу.
2.7. Основними завданнями Робочого органу є: організація технічного та документального забезпечення роботи
Ліцензійної ради, питань ліцензійного реєстру, ліцензійних справ
та звітності; проведення інформаційно-аналітичної та науково-методичної
роботи, спрямованої на вдосконалення державної системи
ліцензування; надання консультативних послуг суб'єктам господарювання та
відповідним органам контролю; за погодженням з Мінтрансом організація та проведення з
громадськістю, в тому числі через засоби масової інформації,
роз'яснювальної роботи з питань ліцензування на транспорті.
3. Порядок та регламент роботи Ліцензійної ради та Робочого
органу
3.1. Ліцензійна рада самостійно визначає порядок своєї
діяльності та регламент роботи у відповідності до Закону
( 1775-14 ) та відповідних змін до нього.
3.2. Рада може відбутися, якщо на її засіданні присутні
більше половини членів Ліцензійної ради. Прийняття рішення
Ліцензійної ради має відбуватись на її засіданні шляхом
голосування більшості присутніх членів ради.
3.3. Засідання Ліцензійної ради проходять у приміщенні
Міністерства транспорту України або його структурного підрозділу.
3.4. На засіданні Ліцензійної ради можуть розглядатися такі
питання: щодо видачі ліцензії або відмови в її видачі; щодо переоформлення ліцензії; щодо видачі дубліката ліцензії; щодо анулювання ліцензії; щодо скасування раніше прийнятих рішень Ліцензійною радою; щодо визнання ліцензії недійсною; щодо розгляду апеляційної справи та прийняття остаточного
рішення щодо видачі або анулювання ліцензії; щодо розгляду складу комісії з проведення перевірок за
додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов; щодо розгляду результатів перевірок додержання суб'єктами
господарювання Ліцензійних умов; звіт Робочого органу про діяльність; інші питання щодо ліцензування господарської діяльності
суб'єктами господарювання.
3.5. Для вирішення питань, пов'язаних з про веденням
перевірок ліцензіатів за додержанням Ліцензійних умов, орган
ліцензування за участю фахівців Міністерства транспорту України та
підпорядкованих йому підрозділів утворює комісію, склад і термін
дії якої затверджується наказом Міністерства транспорту України.
3.6. Для отримання ліцензії (дублікату) або переоформлення
ліцензії суб'єкт господарської діяльності подає до Міністерства
транспорту України заяву (додатки 2-4) та документи, які додаються
до неї згідно з описом (додаток 5). В разі подання заявником
неповного комплекту документів, заява та документи до неї належать
поверненню.
3.7. При надходженні заяви про переоформлення ліцензії
(видачу дубліката) Робочий орган готує відповідні документи у
термін та порядку, зазначеними ст. ст. 16, 17 та 18 Закону
( 1775-14 ).
3.8. У разі, коли суб'єкт господарської діяльності не може
належним чином оформити документи. Робочий орган повинен надавати
консультативну допомогу в їх оформленні.
3.9. Заявка про видачу ліцензії (переоформлення, видачу
дубліката) реєструється у журналі "Обліку заяв та виданих
ліцензій" (додаток 6).
3.10. На кожного ліцензіата органом ліцензування формується
окрема ліцензійна справа, яку оформлює і зберігає Робочий орган
відповідно до ст. 19 Закону ( 1775-14 ).
3.11. Робочий орган протягом доби після отримання заяви та
повного комплекту документів від суб'єкта господарювання письмово
інформує Голову (заступника Голови) Ліцензійної ради про
необхідність проведення засідання Ліцензійної ради. Дату засідання
Ліцензійної ради визначає Голова Ліцензійної ради, у разі
відсутності Голови - заступник Голови у строки, передбачені
Законом ( 1775-14 ).
3.12. Робочий орган повідомляє членів Ліцензійної ради про
дату та час засідання не пізніше, ніж за дві доби до його
засідання.
3.13. Робочий орган готує проект Протоколу засідання
Ліцензійної ради щодо питань, зазначених у п. 3.4 цього Положення.
Не пізніше, ніж за добу до засідання Ліцензійної ради Робочий
орган надає членам Ліцензійної ради копії матеріалів щодо розгляду
зазначених питань. Оригінал повного комплекту документів надається
Голові Ліцензійної ради.
3.14. Інформацію щодо питань, які розглядаються на засіданні
Ліцензійної Ради представляє керівник (заступник керівника)
Робочого органу (далі - керівник Робочого органу).
3.15. Ліцензійна Рада, ознайомившись з робочими матеріалами,
приймає одне з таких рішень: видати ліцензію; відмовити у видачі ліцензії; переоформити ліцензію; видати дублікат ліцензії; анулювати ліцензію; анулювати ліцензію (у разі змін даних у наданих документах,
що додавалися до заяви з визначенням підстав відповідно до ст. 17
Закону ( 1775-14 ); скасувати раніше прийняте рішення Ліцензійною радою; визнати недійсною попередньо видану ліцензію; прийняти остаточне рішення щодо видачі або анулювання
ліцензії у разі розгляду апеляційної справи; затвердити склад комісії з проведення перевірок за
додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов; анулювати ліцензію у разі розгляду результатів перевірок
додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов; прийняти рішення щодо інших питань з ліцензування
господарської діяльності суб'єктами господарювання.
3.16. Рішення Ліцензійної ради з питань, що наведені у пункті
3.15, оформлюється розпорядчим документом (протоколом), який
підписується членами Ліцензійної ради та затверджується керівником
(заступником) органу ліцензування.
3.17. Орган ліцензування оформляє і надсилає заявникові в
письмовій формі повідомлення про прийняте рішення у термін та
порядку, які визначені Законом ( 1775-14 ).
3.18. На підставі позитивного рішення Ліцензійної ради щодо
видачі ліцензії, затвердженого розпорядчим документом та
документа, який свідчить про внесення відповідної плати за видачу
ліцензії, Робочий орган оформлює ліцензію встановленої форми у
термін, визначений Законом ( 1775-14 ), та надає її на підпис
Міністру (заступнику Міністра) транспорту України.
3.19. Початком терміну дії ліцензії є дата прийняття рішення
про видачу ліцензії органом ліцензування.
4. Порядок організації контролю за додержанням Ліцензійних
умов ( z0540-01 ) провадження господарської діяльності на
залізничному транспорті.
4.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z0540-01 ) здійснюються шляхом проведення планових і
позапланових перевірок відповідно до Порядку контролю
( z0188-02 ).
4.2. Організацію технічного та документального забезпечення
роботи комісії з перевірки ліцензіатів та підготовку матеріалів
на засідання Ліцензійної ради здійснює Робочий орган.
4.3. Розгляд результатів перевірок додержання суб'єктами
господарювання Ліцензійних умов ( z0540-01 ) здійснює Ліцензійна
рада на наступному засіданні відповідно до порядку, визначеному у
п. 3.15-3.19 цього Положення.
5. Порядок розгляду заяв, претензій та скарг суб'єктів
господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом
5.1. Робочий орган здійснює підготовку необхідних матеріалів
до справи ліцензіата, скарга якого розглядається на засіданні
експертно-апеляційної ради Держпідприємництва і представляє їх на
цьому засіданні у строки та порядку, визначені у ст. 7 Закону
( 1775-14 ).
5.2. Рішення експертно-апеляційної ради Держпідприємництва
щодо скарги ліцензіата є підставою для повторного розгляду цього
питання на Ліцензійній раді.
6. Облік та звітність
6.1. Технічне та документальне забезпечення питань обліку та
звітності здійснюється Робочим органом відповідно до Положення про
порядок надання відомостей в електронному вигляді до Єдиного
ліцензійного реєстру, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва від
05.03.01 N 47 ( z0254-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції Україна 20.03.01 за N 254/5445.
6.2. Робочий орган здійснює технічне та документальне
забезпечення питань ліцензійного реєстру Міністерства транспорту
України щодо надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом відповідно до ст. 19 Закону ( 1775-14 ).
6.3. Робочий орган щомісячно готує звіт з ліцензування до
Міністерства транспорту України та до Держпідприємництва.
6.4. У випадках припинення суб'єктом господарської
діяльності, закінчення строку дії ліцензії (якщо він не
продовжений), анулювання ліцензії (після закінчення строку,
визначеного для оскарження цього рішення у судовому порядку),
матеріали облікових справ зберігаються в архіві Робочого органу
згідно чинного законодавства.
6.5. Керівник Робочого органу відповідальний за зберігання,
видачу та облік бланків ліцензій згідно з "Інструкцією про порядок
замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання
бланків ліцензії єдиного зразка", затвердженою наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики підприємництва від
18.12.00 N 78 ( z0003-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 10.01.01 за N 3/5194.
7. Порядок контролю діяльності органу ліцензування
7.1. Контроль за додержанням органом ліцензування вимог
законодавств у сфері ліцензування здійснює Держпідприємництво
відповідно до ст. 20 Закону ( 1775-14 ).
7.2. Періодичність та обсяг проведення контролю, відповідно
Закону, встановлює Державний комітет України з питань регуляторної
політики підприємництва.
7.3. За результатами контролю складається акт перевірки, за
висновками якого Робочим органом розробляється проект заходів щодо
усунення причин та умов, унаслідок яких виникали недоліки. Проект
заходів розглядається на засіданні Ліцензійної ради і подається на
затвердження керівнику (заступнику) органу ліцензування. Контроль
за виконанням заходів покладається на керівника Робочого органу.
8. Порядок проведення роз'яснювальної та іншої роботи з
питань ліцензування на залізничному транспорті
8.1. Організацію роботи із засобами масової інформації
виконує Робочий орган.
8.2. Робочий орган веде через засоби масової інформації
роз'яснювальну роботу про необхідність проведення ліцензійної
діяльності на залізничному транспорті.
8.3. Робочий орган проводить інформаційно-аналітичну та
науково-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення державної
системи ліцензування з залученням установ або фахівців,
компетентних у цій галузі.

Додаток 1
до п. 1.1 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної ради
Міністрів транспорту України

ПЕРЕЛІК
нормативних документів

Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Закон України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ); Закон України "Про природні монополії" ( 1682-14 ); Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ); Закон України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ); Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ); Закон України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); Закон України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.93 N 770
( 770-93-п ) "Про транспортне-експедиційне обслуговування
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів"; - постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204
( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за
забезпеченням безпеки руху на транспорті"; - постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.99 N 182
( 182-99-п ) "Про затвердження переліків деяких послуг у сфері
транспорту, щодо яких запроваджується ліцензування"; - постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.00 N 1658
( 1658-2000-п ) "Про затвердження Порядку формування, ведення і
користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до
Єдиного ліцензійного реєстру"; - постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.00 N 1669
( 1669-2000-п ) "Про експертно-апеляційну раду при Державному
комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва"; - постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.00 N 1719
( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для
певних видів господарської діяльності"; - директива ради Європейського співтовариства 45/18/ЕЕС від
19.06.95 "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств"; - наказ Міністерства транспорту України від 21.04.99 N 212
"Про проведення ліцензування Міністерством транспорту України" та
відповідними змінами до нього; - Інструкція про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного
зразка, затверджена наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики підприємництва від 04.12.00 N 67
( z0936-00 ) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
21.12.00 за N 936/5157; - Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному
транспорті України, затверджене наказом Міністерства транспорту
України від 01.06.98 N 207 ( z0525-98 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.08.98 за N 525/2965; - Інструкція про порядок замовлення, постачання, зберігання,
обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка,
затверджена наказом Державного комітету з питань регуляторної
політики підприємництва від 18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ) та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.01 за N 3/5194.

Додаток 2
до п. 3.6 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної ради
Міністерства транспорту України

Міністерство транспорту України

ЗАЯВА
про видачу ліцензій

Заявник __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи, тел/факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код (номер) юридичної (фізичної) особи __________
індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи _______
розрахунковий рахунок N _____ в __________________________________
(найменування кредитної установи)
валютний рахунок N __________ в __________________________________
(найменування кредитної установи)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності
щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом, а саме ______________________________________________ __________________________________________________________________
(необхідно указати повний перелік послуг,
при необхідності оформить додатком до заяви)
Перелік філій (відділень), інших відокремлених підрозділів
ліцензіатів, які проводять господарську діяльність на підставі
виданої копії ліцензії (повне найменування; код території;
поштовий індекс; місцезнаходження; номер телефону, номер факсу;
перелік кодів робіт, операцій, послуг) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження
вказаного виду діяльності і порядком контролю за їх додержанням
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
___________ __________________ _________________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
м.п.
"___"_____________ 200 __р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N _____ ___________________________ ____________ _______________________
(посада особи, (підпис) ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)

Додаток 3
до п. 3.20 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної Ради
Міністерства транспорту України

Міністерство транспорту України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий,
місце проживання) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, тел/факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код (номер) юридичної (фізичної) особи __________
індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи _______
адреса відділення ДПА, в якому зареєстрована особа _______________ __________________________________________________________________
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії з ___________________ по _____________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
___________ __________________ _________________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
м.п.
"___"_____________ 200 __р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N _____ ___________________________ ____________ _______________________
(посада особи, (підпис) ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)

Додаток 4
до п. 3.6 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної Ради
Міністерства транспорту України

Міністерство транспорту України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензій

Заявник __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, тел/факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код (номер) юридичної (фізичної) особи __________
індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи _______
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії з ___________________ по _____________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
___________ __________________ _________________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
м.п.
"___"_____________ 200 __р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N _____ ___________________________ ____________ _______________________
(посада особи, (підпис) ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)

Додаток 5
до п. 3.6 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної ради
Міністерства транспорту України

Міністерство транспорту України

ОПИС
документів, що додаються до заяви
про видачу ліцензії

на провадження ___________________________________________________
(вид діяльності) від ______________________________________________________________
(суб'єкт господарювання) __________________________________________________________________
Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ р. N ____
------------------------------------------------------------------ Nз/п | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітки -------+--------------------------+-------------------+----------- -------+--------------------------+-------------------+----------- -------+--------------------------+-------------------+----------- -------+--------------------------+-------------------+----------- ------------------------------------------------------------------
_______________________ __________________ _____________________
(посада) (підпис заявника) (прізвище, ініціали)
М.П.
Прийняв _______________________________________________ документів
(цифрами і літерами) "___"_____________ 20__ р.
_________________________ ______________ _______________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла заяву)
Копію опису отримав
"___"____________ 20__ р.
_________________________ ______________ _______________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта)
Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення
заявником плати за видачу ліцензії:
Документи ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата "___"____________ 20__ р. _______________________ ________ _____________________

Додаток 6
до п. 3.9 Положення про Ліцензійну раду
та Робочий орган Ліцензійної ради
Міністерства транспорту України

Журнал обліку заяв та видачі ліцензій

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | Види | |Відомості | | | | | | | | | діяль- | |про видачу| | | | |Наймену-|Ідентифі-| |Дата | ності, | Рішення |копії лі- |Дата | | N |Рег. N| вання |каційний-|Адреса|реє- | на які | | цензії |видачі|Прізвище| з/п| |ліцензі-| код | |стра-|видає- |---------------+----------| лі- |заявника|Підпис | | ата | | | ції | ться | про | про |к-во |дата|цензії| | | | | | | |ліцензія|видачу |відмову| | | | | | | | | | | |-------+-------| | | | | | | | | | | |N |дата|N |дата| | | | | ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------ ---+------+--------+---------+------+-----+--------+--+----+--+----+-----+----+------+--------+------вгору