Про затвердження паспортів спеціальностей
ВАК; Постанова, Витяг, Паспорт спеціальності від 30.03.201156-06/3
Документ v06_3330-11, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2011

                 ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
30.03.2011 N 56-06/3

Про затвердження паспортів спеціальностей

(Витяг)
На підставі рекомендації експертної ради ВАК України з
педагогічних наук президія ВАК України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити паспорти спеціальностей (додаються) з педагогічних
наук:
13.00.02 - теорія та методика навчання технологій; 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії
ВАК України
30.03.2011 N 56-06/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.02 - теорія та методика навчання технологій

I. Формула спеціальності:
Галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності,
принципи, зміст, форми, методи навчання предметів технологічного
циклу в освітніх, розвивальних і виховних аспектах. Напрями
досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними
ознаками. Їхня наявність в об'єкті і предметі дисертаційного
дослідження є обов'язковою умовою для даної спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності: - за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна
освіта, позашкільна освіта, педагогічна освіта; післядипломна
освіта; - за об'єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги,
педагоги; - за структурною складовою педагогічної науки: часткова
дидактика; - за галузевою складовою педагогічної науки (за галузями
підготовки фахівців): предметна педагогічна освіта: технології; - за характером досліджень: прикладні; - за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в
нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.
II. Напрями досліджень: - Історія становлення і розвитку технологічної освіти. - Генезис і трансформація навчальних предметів технологічного
циклу з урахуванням ступеневої шкільної освіти. - Системи виробничого навчання та навчання технологій. - Принципи політехнізму і монотехнізму, диференціації й
індивідуалізації, поєднання навчання з продуктивною працею й
підприємництвом у технологічній освіті школярів. - Основи ергономіки у процесі навчання технологій. - Наступність дошкільної, шкільної і позашкільної
дизайн-діяльності. - Удосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання
технологій в умовах модернізації освіти. - Методичні засади формування предметних компетентностей з
технологій учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - Основи графічної підготовки, дизайну, етнодизайну у
технологічній освіті. - Проектування комплексного предметно-розвивального
середовища для занять з технологічних дисциплін. - Міжпредметні зв'язки та інтеграція навчальних дисциплін у
процесі технологічної освіти школярів. - Технічна і архітектонічна творчість, основи винахідництва у
системі технологічної освіти. - Трудове виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів у процесі навчання технологій. - Формування інформаційної, проектної і технологічної
культури особистості учня в процесі навчання технологічних
дисциплін. - Особливості навчання елементів дизайну і технологій у
початковій школі. - Підготовка учнів до професійного самовизначення в процесі
ступеневої технологічної освіти. - Педагогічні основи виявлення і розвитку учнів з особливими
потребами у процесі навчання технологій. - Зміст і методика допрофільного і профільного навчання учнів
з технологічних дисциплін. - Методична підготовка майбутнього вчителя до навчання
шкільних технологічних дисциплін. - Наступність у проектно-технологічній підготовці майбутніх
учителів в умовах навчально-наукового комплексу "педагогічний
коледж - університет". - Науково-дослідницька діяльність як компонент підготовки
вчителя технологій. - Удосконалення професійної підготовки вчителів технологій у
системі неперервної освіти. - Зарубіжний досвід вивчення технологій та дизайну в школі й
технологічної освіти у вищих навчальних закладах.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії
ВАК України
30.03.2011 N 56-06/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.02 - теорія та методика навчання
(технічні дисципліни)

I. Формула спеціальності: Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи,
організаційні форми і засоби навчання технічних дисциплін у
системі неперервної техніко-технологічної освіти. Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються
класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі
дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для даної
спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності: - за рівнем організації педагогічного процесу:
професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта,
дистанційна освіта; - за видами об'єктів педагогічного впливу: учні ПТУ, студенти
(курсанти) вищих навчальних закладів всіх технічних
спеціальностей; майбутні інженери-педагоги та інші категорії
фахівців з педагогіки, у процесі підготовки яких здійснюється
навчання технічних дисциплін; - за структурною складовою педагогічної науки: прикладна
дидактика; - за галузевою складовою педагогічної науки (за галузями
підготовки спеціалістів): технічна і з технічної естетики НАПН
України, педагогічна й інженерно-педагогічна освіта; - за характером досліджень: прикладні, порівняльні; - за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в
нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.
II. Напрями досліджень: - Формування фахової компетентності у процесі навчання
дисциплін технічного циклу: спеціальних, комп'ютерних,
проектувальних, загальнотехнічних. - Історія зарубіжної та вітчизняної художньо-промислової
освіти, технічної і архітектонічної творчості. - Історія вивчення засобів предметно-перетворювальної
діяльності людини та основ біоніки. - Розвиток теорій і технологій навчання технічних і
проектувальних дисциплін. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій і
електронних засобів у процесі навчання технічних дисциплін і
дистанційного навчання. - Удосконалення змісту і методики навчання дисциплін
технічного циклу в умовах професійно-технічних і вищих навчальних
закладів. - Міжпредметні та міжкурсові зв'язки у процесі
навчання-технічних дисциплін. - Науково-дослідна робота студентів технічних та
інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі вивчення технічних
дисциплін. - Теоретико-методичні засади графічної підготовки у процесі
вивчення технічних дисциплін. - Підвищення функціонального рівня культури суб'єктів
педагогічного процесу у професійних закладах освіти. - Удосконалення професійної підготовки викладачів технічних
дисциплін у системі неперервної освіти. - Розвиток технічного мислення, конструктивних умінь і
винахідництва студентів вищих навчальних закладів у процесі
навчання технічних і проектувальних дисциплін. - Наступність у навчанні основ дизайну учнів коледжів і
професійно-технічних училищ, студентів вищих педагогічних та
інженерно-педагогічних навчальних закладів. - Теоретичне обґрунтування і розробка моделей взаємодії
суб'єктів навчального процесу на заняттях дисциплін технічного
циклу. - Самореалізація творчої особистості фахівця в умовах
професійної освіти на заняттях з технічних дисциплін. - Зарубіжний досвід вивчення технічних дисциплін у вищих
навчальних закладах.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.вгору