Документ v0691731-18, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2018  № 691

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управлінь департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

НАКАЗУЮ:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управлінь департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики:

1) у складі управління контролю та захисту прав споживачів:

відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

відділ державного ринкового нагляду;

відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів;

2) у складі управління соціальної і гуманітарної сфери:

відділ економіки соціальної сфери;

відділ економіки гуманітарної сфери.

Державний секретар

О.Ю. ПеревезенцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2018  № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики та управління контролю та захисту прав споживачів, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1 Завданням відділу є забезпечення формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2 Відділ відповідно до покладеного на нього завдання:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

вносить пропозиції щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);

бере участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

одержує від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформацію, довідки, документи, скарги, матеріали, відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);

приймає участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;

готує рекомендації та роз'яснення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціює заходи щодо залучення громадськості стосовно обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції відповідно до завдання, покладеного на відділ.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління контролю та захисту прав споживачів щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали з питань, віднесених до його компетенції;

скликання нарад та утворення робочих груп;

участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2 Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління контролю та захисту прав споживачів.

4.4. Начальник відділу:

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник
відділу державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності
І.С. Саболдашева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2018  № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державного ринкового нагляду у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ державного ринкового нагляду у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики та управління контролю та захисту прав споживачів, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державного ринкового нагляду.

2.2. Відділ відповідно до покладеного на нього завдання:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань державного ринкового нагляду;

проводить оцінку державного ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

забезпечує оприлюднення результатів оцінки державного ринкового нагляду разом з відповідними висновками, рекомендаціями та пропозиціями щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду відповідно до статті 21 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

координує діяльність стосовно доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

забезпечує методичне супроводження національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціює заходи щодо залучення громадськості стосовно обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції відповідно до завдання, покладеного на відділ.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління контролю та захисту прав споживачів щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

організації проведення нарад з питань, віднесених компетенції відділу;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління контролю та захисту прав споживачів - начальник відділу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління контролю та захисту прав споживачів.

4.4. Начальник відділу:

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник начальника
управління контролю
та захисту прав споживачів -
начальник відділу державного
ринкового нагляду

Т.О. Смолка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2018  № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів у складі управління контролю та захисту прав споживачів департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики та управління контролю та захисту прав споживачів, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав споживачів;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики у сферах захисту прав споживачів, внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

готує для внесення Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення сфер захисту прав споживачів, внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

готує пропозиції щодо погодження Мінекономрозвитку як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), проведення органами державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;

розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів у сферах захисту прав споживачів, внутрішньої торгівлі та побутових послуг до міжнародних, у тому числі європейських;

розробляє правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

здійснює координацію діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

забезпечує підготовку матеріалів з метою інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціює заходи щодо залучення громадськості стосовно обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку, інших прогнозних та програмних документів з питань, що належать до компетенції відділу;

координує діяльність інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організацію роботи разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у межах компетенції відділу у проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на відділ.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

уносити пропозиції щодо організації конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції, і за дорученням керівництва департаменту брати участь у підготовці та проведенні цих заходів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління контролю та захисту прав споживачів.

4.4. Начальник відділу:

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління контролю та захисту прав споживачів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу державної
політики у сфері захисту
прав споживачівО.П. Васильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2018  № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки соціальної сфери у складі управління соціальної і гуманітарної сфери департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки соціальної сфери у складі управління соціальної і гуманітарної сфери департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, управління соціальної і гуманітарної сфери, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

складання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці;

участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в соціальній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток, розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у проведенні аналізу економічної ситуації у соціальній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері соціального розвитку, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності;

опрацьовує пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо економічної стратегії у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, розвитку фармацевтичного сектору, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту інвалідів; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;

формує натуральні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму;

бере участь у розробленні пропозицій щодо подальшого реформування систем пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного соціального страхування;

проводить соціальний діалог із соціальними партнерами щодо удосконалення системи соціально-трудових відносин і соціального партнерства, взаємодії суб'єктів соціально-трудових відносин;

бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи соціально-трудових відносин і соціального партнерства, сприянні взаємодії всіх суб'єктів соціально-трудових відносин; розробленні, укладанні та реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні;

здійснює моніторинг виконання Мінекономрозвитку плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери;

бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у соціальній сфері;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління соціальної і гуманітарної сфери щодо виконання завдань та функцій покладених на відділ, а саме:

одержання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювання скликання нарад, утворення робочих груп;

залучання спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою керівництва);

участі у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління соціальної і гуманітарної сфери - начальник відділу економіки соціальної сфери (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований начальнику управління соціальної і гуманітарної сфери (далі - начальник управління).

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління соціальної і гуманітарної сфери, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує участь у підготовці пропозицій стосовно реалізації економічної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, розвитку фармацевтичного сектору, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту інвалідів; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки на основі аналізу стану і тенденцій їх розвитку;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник начальника
управління соціальної
і гуманітарної сфери -
начальник відділу економіки
соціальної сфери

С.В. Гладченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2018  № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки гуманітарної сфери у складі управління соціальної і гуманітарної сфери департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки гуманітарної сфери у складі управління соціальної і гуманітарної сфери департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, управління соціальної і гуманітарної сфери, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

забезпечення формування та реалізація державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері гуманітарного розвитку, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності;

надає експертну оцінку пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо економічної стратегії у сферах освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту;

розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб та здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку гуманітарної сфери;

бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у гуманітарній сфері;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління соціальної і гуманітарної сфери щодо виконання завдань та функцій покладених на відділ, а саме:

одержання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювання скликання нарад, утворення робочих груп;

залучання спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою керівництва);

участі у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління соціальної і гуманітарної сфери.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління соціальної і гуманітарної сфери, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

координує роботу щодо формування і реалізації державної політики у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;

забезпечує участь у підготовці пропозицій стосовно реалізації економічної політики у сферах освіти, культури, мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту на основі аналізу стану і тенденції їх розвитку;

забезпечує в межах компетенції вимоги щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходи щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління соціальної і гуманітарної сфери здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник
відділу економіки
гуманітарної сфериК.В. Плічко

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору