Документ v0685731-16, попередня редакція — Редакція від 12.08.2016, підстава - v1338731-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2016  № 685

Про затвердження положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1338 від 12.08.2016}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.12.2015 № 1563 "Про затвердження положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків Міністра

М.Є. Нефьодов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.04.2016 № 685

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері розвитку підприємництва, у сфері надання адміністративних послуг, державного ринкового нагляду, внутрішньої торгівлі та побутових послуг, забезпечення формування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, дерегуляції, державної політики у сферах державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування, дозвільної системи, захисту прав споживачів.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Міністерства та цим Положенням.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління підприємництва;

управління соціальної і гуманітарної сфери;

управління розвитку адміністративних послуг;

управління контролю та захисту прав споживачів.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, у сфері надання адміністративних послуг, соціального розвитку, державного ринкового нагляду, внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, дерегуляції, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток, розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної регуляторної політики, дерегуляції, державної політики з питань розвитку підприємництва, у сфері надання адміністративних послуг, внутрішньої торгівлі та побутових послуг, соціального розвитку; державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності; державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, державного ринкового нагляду, захисту прав споживачів;

уносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

формує єдину інформаційну систему з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетів з питань підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, розробляє проекти державних програм розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і здійснює моніторинг їх виконання;

забезпечує розвиток діалогу з існуючими та сприяє створенню об'єднань підприємств, проведення консультацій з асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до повноважень департаменту;

забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку підприємництва, у тому числі виконання регіональних і місцевих програм розвитку підприємництва;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

здійснює аналіз позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в зазначеній сфері;

здійснює комплексний аналіз стану розвитку підприємництва в Україні, здійснює підготовку та опублікування щороку в засобах масової інформації звітів про стан розвитку підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку підприємництва, рівня ефективності його державної підтримки;

забезпечує налагодження співпраці з органами влади іноземних держав, закордонними та міжнародними установами та організаціями щодо розвитку підприємництва;

бере участь у координації заходів щодо реалізації міжнародних договорів у сфері підприємництва і співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань розвитку підприємництва;

забезпечує представництво з питань розвитку підприємництва в міжнародних організаціях;

бере участь у межах компетенції в організації проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з підтримкою підприємництва;

забезпечує складання та затвердження річних планів перевірок, що здійснюються Державною регуляторною службою України, за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі;

надає пропозиції до проектів рішень Мінекономрозвитку щодо проведення Державною регуляторною службою України позапланових перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю), суб'єктів надання адміністративних послуг та центрів надання адміністративних послуг;

забезпечує складання та затвердження планів комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

проводить перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

складає акти перевірок та вносить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку подання до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування;

бере участь в інформаційному забезпеченні функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

забезпечує ведення реєстру адміністративних послуг у порядку, установленому законодавством;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку стосовно формування апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та здійснює організаційне, інформаційне забезпечення її роботи;

готує пропозиції до рішення Мінекономрозвитку щодо задоволення скарги на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або щодо відмови в її задоволенні;

забезпечує формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

бере участь у підготовці щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади для подання Кабінету Міністрів України;

розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, у тому числі європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

проводить оцінку державного ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

забезпечує оприлюднення результатів оцінки державного ринкового нагляду разом з відповідними висновками, рекомендаціями та пропозиціями щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду відповідно до статті 21 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

координує діяльність щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

забезпечує методичне супроводження національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

розробляє правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

проводить аналіз стану та тенденцій економічного та соціального розвитку в частині соціальних стандартів і гарантій, участі в розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів та нормативів, проводить аналіз економічної складової державної міграційної політики;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статевовіковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції департаменту;

ініціює заходи щодо залучення громадськості стосовно обговорення питань, що належать до компетенції департаменту;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку, інших прогнозних та програмних документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

координує діяльність інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організацію роботи разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю, у межах компетенції департаменту;

проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на департамент.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

скликати наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівництва);

одержувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

уносити пропозиції щодо організації та брати участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у перевірках інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання відповідно до законодавства.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

{Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, які належать до компетенції департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання;

з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для надання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

розробляє документи, володіє інформацією щодо формування державної регуляторної політики, готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб'єктів господарювання, розробляє проекти державних програм розвитку підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та проведення моніторингу їх виконання, приймає рішення щодо системи нормативного забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період. У роботі використовує відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння, військової техніки або виробників озброєння, які розкривають їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни та обсяги виконаних робіт;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг, заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва, начальника управління соціальної і гуманітарної сфери, начальника управління контролю та захисту прав споживачів;

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

{Абзац шістнадцятий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

організовує та забезпечує разом з керівниками відділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить державному секретарю Мінекономрозвитку подання про заохочення державних службовців департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

{Абзац вісімнадцятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

готує, візує та подає державному секретарю Мінекономрозвитку для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг, заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва, начальника управління соціальної і гуманітарної сфери, начальника управління контролю та захисту прав споживачів, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

Заступник директора департаменту:

за дорученням директора департаменту здійснює розгляд документів та виконання доручень керівництва Мінекономрозвитку;

{Абзац двадцять перший пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

розробляє документи, проекти нормативно-правових актів, готує аналітичну інформацію та пропозиції, які подає на розгляд директору департаменту;

{Абзац двадцять другий пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в органах влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

{Абзац двадцять третій пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту;

{Абзац двадцять четвертий пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

{Абзац двадцять п'ятий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

{Абзац двадцять шостий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

{Абзац двадцять сьомий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

{Абзац двадцять восьмий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 4.3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сферах надання адміністративних послуг, державної, ліцензування та дозвільної системи;

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

{Абзац двадцять шостий пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сферах надання адміністративних послуг, ліцензування та дозвільної системи;

{Абзац двадцять восьмий пункту 4.3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

відповідно до завдань та функцій департаменту розробляє документи, володіє відомостями під час використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам;

виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.

Заступник директора департаменту начальник управління підприємництва:

координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики та дерегуляції;

у разі відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту -  начальника управління розвитку адміністративних послуг виконує обов'язки директора департаменту;

{Абзац пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 12.08.2016}

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

відповідно до завдань та функцій департаменту розробляє документи, володіє відомостями під час використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам;

виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політикиВ.О. Семеніхінвгору