Документ v0682735-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2018, підстава - v0650388-18

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2012  № 682

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 650 від 07.11.2018}

(з основної діяльності)

Про затвердження Порядку проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

Відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 402, з метою вивчення стану готовності головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та спеціалізованих підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації (далі - Порядок), що додається.

2. Директору Департаменту управління рятувальними силами Марченку Г.Б., начальникам головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, підрозділів центрального підпорядкування МНС України забезпечити вивчення Порядку керівним складом підпорядкованих підрозділів і доведення до особового складу та працівників.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. БалогаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
09.04.2012 № 682

ПОРЯДОК
проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 402, та визначає єдиний механізм проведення Міністерством перевірок готовності головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних і спеціалізованих підрозділів МНС України центрального та територіального підпорядкування (далі - територіальні органи та підрозділи МНС України) до дій в режимі надзвичайної ситуації.

Контроль за готовністю територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації включає організацію контролю за підготовкою територіальних органів та підрозділів МНС України до виконання заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру в мирний час та особливий період у зонах відповідальності, ліквідації їх наслідків; проведення невідкладних аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних), пожежно-рятувальних, спеціальних та водолазних робіт; постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування промислових підприємств, потенційно небезпечних об'єктів, водних об'єктів та окремих територій відповідно до укладених договорів; участі в організації життєзабезпечення постраждалого населення; проведення робіт із розмінування територій і об'єктів (у межах визначених зон відповідальності) від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), їх вилучення, транспортування та знешкодження; участь у міжнародних рятувальних та гуманітарних операціях.

1.2. Перевірка - форма відомчого контролю, під час якого вивчається готовність територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації.

1.3. Метою перевірки є:

визначення готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації, у тому числі рівня підготовки особового складу до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення територіальних органів та підрозділів МНС України спеціальним технічним оснащенням, готовності технічних засобів та майна до застосування;

виконання вимог законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актів МНС України та контролю за їх реалізацією;

відповідність практичних дій особового складу та працівників територіальних органів та підрозділів МНС України функціональним обов'язкам та вимогам законодавчих документів щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері рятувальної справи;

викриття причин і умов, що сприяють виникненню недоліків у діяльності територіальних органів та підрозділів МНС України, що перевіряються, розроблення заходів щодо поліпшення службової діяльності.

1.4. Перевірки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації можуть бути плановими, при яких перевіряються всі напрямки діяльності територіальних органів та підрозділів МНС України щодо готовності до дій в режимі надзвичайної ситуації, та оперативними, у ході яких перевіряються окремі питання діяльності територіальних органів та підрозділів МНС України щодо готовності до дій в режимі надзвичайної ситуації.

1.5. Планові перевірки проводяться за раніше розробленим планом не рідше одного разу на 5 років. Термін проведення планової перевірки не повинен перевищувати 7 діб. У разі потреби термін перевірки може бути продовжено Міністром за мотивованим рапортом голови комісії із зазначенням конкретного обсягу та графіка додаткової роботи.

1.6. Оперативні перевірки проводяться позапланово за рішенням Міністра. Оперативна перевірка для територіальних органів та підрозділів МНС України, які знаходяться у постійній готовності (на цілодобовому чергуванні), може проводитись раптово, у будь-який час доби.

1.7. Підставою для проведення оперативної перевірки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації є рішення Міністра чи особи, яка виконує його обов'язки.

II. Формування комісії

Перевірка готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації здійснюється комісією, до складу якої залучаються керівники та найбільш досвідчені фахівці Департаменту управління рятувальними силами та інших структурних підрозділів апарату Міністерства відповідно до напрямку.

III. Порядок підготовки комісії до проведення перевірки

3.1. Організаційні питання щодо підготовки проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації покладаються на Департамент управління рятувальними силами.

3.2. За 10 днів до початку перевірки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації визначається перелік питань, що підлягають включенню до плану-завдання, та список працівників, які включаються до складу комісії.

3.3. Голова комісії за 5 днів до початку перевірки повинен скласти план-завдання на перевірку (додаток 1) та провести нараду з членами комісії. План-завдання затверджує перший заступник Міністра.

3.4 Члени комісії у період підготовки до проведення перевірки повинні досконало вивчити та проаналізувати результати роботи територіальних органів та підрозділів МНС України, довідки, інші матеріали (листи, скарги і заяви, довідки попередніх перевірок, накази, доручення, рішення Колегії тощо) та скласти особисті плани-завдання на перевірку.

IV. Права та обов'язки членів комісії

4.1. Голова та члени комісії мають право:

перевіряти та оцінювати готовність територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації відповідно до затвердженого плану-завдання;

проводити штабні тренування, показові заняття, перевіряти та оцінювати готовність особового складу та працівників до дій в режимі надзвичайної ситуації;

проводити перевірку службової, спеціальної фізичної підготовки особового складу, пожежної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки;

за погодженням з керівником територіального органу або підрозділу МНС України залучати особовий склад та працівників територіального органу або підрозділу МНС України до проведення перевірки;

доповідати про підсумки проведеної перевірки на засіданні Колегії або апаратній нараді МНС України.

4.2. Голова комісії зобов'язаний:

здійснювати контроль за роботою членів комісії, забезпечувати високий професійний рівень перевірки;

нести персональну відповідальність за об'єктивність та якість підсумкових матеріалів;

проводити наради з членами комісії з питань проведення перевірки.

4.3. Члени комісії зобов'язані:

проявляти об'єктивність і принциповість, глибоко та всебічно викривати причини, що породжують недоліки в роботі, розробляти конкретні заходи покращення службової діяльності;

доповідати голові комісії або його заступнику дані щодо особистого перебування, виїздів до підрозділів, проведення оперативних та інших заходів, про надзвичайні події та факти, що вимагають негайного втручання;

чітко дотримуватися особистої дисципліни та законності, режиму секретності та правил безпеки праці;

у встановлені терміни готувати та надавати голові комісії звіти про результати перевірки.

V. Порядок проведення перевірок

5.1. Після прибуття до визначеного місця перевірки голова комісії інформує відповідного керівника територіального органу або підрозділу МНС України щодо завдання перевірки, термінів і порядку її проведення та представляє членів комісії.

5.2. Складається графік перевірки підпорядкованих підрозділів територіальних органів і список працівників територіальних органів або підрозділів МНС України, які залучаються до роботи у комісії.

5.3. Перевірці підлягають структурні підрозділи головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України, не менше 30 % підпорядкованих їм підрозділів та підрозділи центрального підпорядкування. Їх список визначає голова комісії перед початком перевірки.

5.4. Члени комісії разом з працівниками апаратів головних територіальних управлінь територіальних управлінь) МНС України в регіонах, що перевіряються, здійснюють перевірки безпосередньо з виїздом на місця згідно з графіком перевірки.

VI. Напрямки проведення перевірки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

Перевірки діяльності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації за наступними напрямками:

складання, коригування та відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації, планів взаємодії, планів та карток пожежогасіння, планів приведення у готовність до дій за призначенням за сигналом "Збір - Аварія";

організація взаємодії з місцевими органами влади (розгляд на засіданнях обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій актуальних питань сфери повноважень територіальних органів МНС, наявність розпорядчих документів місцевих органів влади щодо організації заходів з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, розроблення яких здійснювалося з ініціативи та за участю територіальних органів МНС України);

наявність аналізу дій територіальних органів та підрозділів МНС України, які залучалися до ліквідації надзвичайної ситуації або її окремих наслідків;

технічний стан та укомплектованість пожежної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки;

організація та проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань, занять;

організація роботи оперативно-чергової служби;

організація несення гарнізонної служби;

організація несення караульної служби;

стан рукавного господарства;

стан газодимозахисної служби;

стан засобів індивідуального захисту особового складу;

створення і забезпечення готовності зведених загонів для гасіння великих пожеж, їх участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та у проведенні пошуково-рятувальних робіт, організація з ними практичних навчань, визначення порядку їх залучення до дій в режимі надзвичайної ситуації;

організація службової підготовки;

укомплектованість підрозділу особовим складом; наявність (присутність на службі) особового складу та законність підстав відсутності окремих осіб;

наявність і відповідність функціональних обов'язків особового складу та працівників територіального органу та підрозділу МНС України;

порядок допуску до самостійного виїзду на чолі караулу начальницького складу у тому числі командирів відділень).

VII. Підбиття підсумків проведення перевірки

7.1. Після завершення перевірки голова комісії проводить нараду з членами комісії, на якій розглядає результати перевірки, уточнює оцінки та висновки.

7.2. За результатами перевірки складається акт перевірки територіальних органів та підрозділів МНС України (додаток 2), в якому вказуються всі виявлені недоліки в організації готовності перевірених територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації, які повинні бути логічно пов'язані з конкретними причинами (недоліками в плануванні, організації роботи, неналежним контролем з боку керівництва, рівнем кваліфікації працівників, умовами праці тощо).

7.3. Робота територіальних органів та підрозділів МНС України оцінюється як "задовільно" або "незадовільно" за критеріями оцінки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації (додаток 3).

7.4. У випадку незгоди з висновками комісії керівник територіального органу або підрозділу МНС України, що перевіряється, має право викласти свої заперечення у формі рапорту на ім'я керівника, що призначив перевірку. Рапорт додається до акта.

7.5. З актом, який підписується головою комісії, ознайомлюються керівництво територіального органу або підрозділу МНС України.

7.6. З урахуванням результатів перевірки комісією вносяться пропозиції щодо покращення стану готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації. На підставі пропозицій територіальні органи та підрозділи МНС України повинні розробити заходи та терміни усунення недоліків, що надсилаються у тижневий термін до Департаменту управління рятувальними силами.

7.7. Після прибуття комісії до Міністерства акт затверджується посадовою особою, яка призначила перевірку.

Перший примірник акта надсилається керівнику підрозділу, що перевірявся, другий залишається у Департаменті управління рятувальними силами, третій примірник надається до Департаменту організаційно-контрольної роботи.

7.8. За підсумками перевірок готуються накази МНС України, територіальних органів та підрозділів МНС України про результати проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації.

VIII. Контроль за усуненням недоліків та оформлення матеріалів

8.1. Контроль за усуненням недоліків, виявлених під час перевірок, покладається на Департамент управління рятувальними силами.

8.2. Керівники перевірених територіальних органів та підрозділів МНС України, в разі виявлення недоліків, зобов'язані вжити вичерпних заходів щодо усунення недоліків та щоквартально надсилати до Департаменту управління рятувальними силами звіти про хід реалізації заходів усунення виявлених недоліків. Для підрозділів, що отримали незадовільну оцінку, встановлюється щомісячне звітування.

8.3. Матеріали, підготовлені в ході перевірки, оформляються відповідно до порядку ведення діловодства.

В.о. директора
Департаменту управління
рятувальними силамиВ.Ф. СтоєцькийДодаток 1
до наказу МНС України
09.04.2012 № 682

ТИПОВИЙ ПЛАН-ЗАВДАННЯ
на проведення перевірок готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

Складання, коригування та відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації, планів взаємодії, планів та карток пожежогасіння, планів приведення у готовність до дій за призначенням за сигналом "Збір - Аварія";

організація взаємодії з місцевими органами влади (розгляд на засіданнях обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій актуальних питань сфери повноважень територіальних органів МНС, наявність розпорядчих документів місцевих органів влади щодо організації заходів з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, розроблення яких здійснювалось з ініціативи та за участю територіальних органів МНС України);

наявність аналізу дій територіальних органів управління та підрозділів МНС України, які залучалися до ліквідації надзвичайної ситуації або її окремих наслідків;

технічний стан та укомплектованість пожежної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки;

організація та проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань, занять;

організація роботи оперативно-чергової служби;

організація несення гарнізонної служби;

організація несення караульної служби;

стан рукавного господарства;

стан газодимозахисної служби;

стан засобів індивідуального захисту особового складу;

створення і забезпечення готовності зведених загонів для гасіння великих пожеж, їх участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та у проведенні пошуково-рятувальних робіт, організація з ними практичних навчань, визначення порядку їх залучення до дій в режимі надзвичайної ситуації;

організація службової підготовки;

укомплектованість підрозділу особовим складом; наявність (присутність на службі) особового складу та законність підстав відсутності окремих осіб;

наявність і відповідність функціональних обов'язків особового складу та працівників територіального органу та підрозділу МНС України;

порядок допуску до самостійного виїзду на чолі караулу начальницького складу у тому числі командирів відділень).Додаток 2
до наказу МНС України
09.04.2012 № 682

ФОРМА АКТА
перевірки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуаціїДодаток 3
до наказу МНС України
09.04.2012 № 682

КРИТЕРІЇ
оцінки готовності територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації


з/п

Показники

Оцінка та її критерії

"Задовільно"

"Незадовільно"

Готовність органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

1

Наявність плануючих та організаційно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність територіальних органів та підрозділів МНС України до виконання завдань за призначенням

Плануючі та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують діяльність територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації, розроблено і затверджено

Не розроблено хоча б один плануючий або організаційно-розпорядчий документ, що регламентує діяльність територіальних органів та підрозділів МНС України до дій в режимі надзвичайної ситуації

2

Організація взаємодії з місцевими органами влади

Наявність рішень обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в сфері повноважень територіальних органів МНС України та розпорядчих документів місцевих органів влади щодо організації заходів з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, затверджених головою обласної державної адміністрації, головою обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Не виконано вимог оцінки "Задовільно"

3

Укомплектованість особовим складом

Пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні і спеціалізовані підрозділи МНС України укомплектовані не менш як на 90% від кількості згідно зі штатним розписом

Пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні і спеціалізовані підрозділи МНС України укомплектовані менше як на 90% від кількості згідно зі штатним розписом

4

Укомплектованість пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних і спеціалізованих підрозділів МНС України основними видами техніки, аварійно-рятувальними засобами та засобами індивідуального захисту особового складу згідно з табелем до штатів та встановленими нормами

Пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні і спеціалізовані підрозділи МНС України укомплектовані не менше ніж на 100% основними видами техніки, аварійно-рятувальними засобами та засобами індивідуального захисту особового складу та не менше ніж 100% резервною спеціальною пожежно-рятувальною технікою

Пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні і спеціалізовані підрозділи МНС України укомплектовані менше ніж на 100% основними видами техніки, аварійно-рятувальними засобами та засобами індивідуального захисту особового складу та менше ніж 100% резервною спеціальною пожежно-рятувальною технікою

5

Готовність чергових підрозділів до дій у режимі надзвичайної ситуації

Оперативні групи, чергові підрозділи не перевищують встановлених термінів приведення у готовність та підготовлені до роботи під час виникнення надзвичайної ситуації, оперативно-чергова служба не перевищує встановлені терміни передачі інформації про надзвичайну ситуацію до МНС України

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

6

Готовність засобів індивідуального захисту особового складу до використання за призначенням

Готовність засобів індивідуального захисту особового складу до використання за призначенням не менше 100%

Готовність засобів індивідуального захисту особового складу до використання за призначенням менше 100%

7

Наявність резервних компресорів на базах ГДЗС гарнізону

100%

Менше 100%

8

Забезпеченість особового складу пожежно-рятувальних підрозділів захисними дихальними апаратами

100%

Менше 100%

"Задовільно" - якщо не менше 90 % показників оцінено "Задовільно"
"Незадовільно" - якщо не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

Робота відділу (управління) організації реагування на надзвичайні ситуації

1

Організація перевірки стану гарнізонної та караульної служб

Графік перевірки стану організації гарнізонної та караульної служб розроблено та щомісяця здійснюється перевірка не менше 10% підрозділів від загальної чисельності в регіоні. Під час перевірок викриваються недоліки, складаються плани їх усунення та вживаються заходи щодо їх виконання

Щомісяця перевіряється менше 10% підрозділів від загальної чисельності в регіоні. Під час перевірок не викриваються недоліки, не складаються плани їх усунення та не вживаються заходи щодо їх виконання

2

Порушення під час несення гарнізонної та караульної служб керівним та особовим складом ГТУ (ТУ) МНС України та у підрозділах центрального і територіального підпорядкування

Протягом року сталося не більше 5% порушень гарнізонної та караульної служб керівним та особовим складом ГТУ (ТУ) МНС України та у підрозділах центрального і територіального підпорядкування від загальної чисельності особового складу

Протягом року сталося більше 5% порушень гарнізонної та караульної служб керівним та особовим складом ГТУ (ТУ) МНС України та у та у підрозділах центрального та територіального підпорядкування від загальної чисельності особового складу

3

Організація гарнізонної та караульної служб під час посилених варіантів несення служби

Не допущено протягом року порушень під час несення гарнізонної та караульної служб у посиленому варіанті

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

4

Укомплектованість та оснащення спеціальним майном мобільної оперативної групи для виїзду в район виникнення надзвичайної ситуації, готовність до дій за призначенням

Визначено склад групи, оснащення спеціальним майном складає не менше 80% від встановленого, термін приведення у готовність під час перевірки не перевищує нормативу

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

5

Наявність наказів з організації оперативного реагування на надзвичайні ситуації

Розроблено згідно з методичними рекомендаціями МНС України

Не розроблено

6

Стан обліку та аналізу надзвичайних ситуацій, складання, коригування та відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації, планів взаємодії

Облік і аналіз ведеться, плани реагування на основні види надзвичайних ситуацій розроблено і коригуються

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

"Задовільно" - якщо не менше 95% показників оцінено "Задовільно"
"Незадовільно" - якщо не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

Робота оперативно-чергової служби

1

Наявність, повнота та якість розроблення плануючих документів з організації роботи оперативно-чергової служби

Розроблено в повному обсязі. Виявлено не більше двох недоліків, які принципово не впливають на організацію оперативно-чергової служби

Якість розроблення плануючих документів з організації роботи оперативно-чергової служби не відповідає вимогам оцінки "Задовільно"

2

Наявність та виконання документів з організації взаємодії зі службами цивільного захисту

Наявність та виконання в повному обсязі

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

3

Підготовка чергових змін

Підготовка організована, чергова зміна знає керівні документи, вміло застосовує їх під час чергування. У діях чергового допущені окремі неточності у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації

Підготовку не організовано, не відповідає оцінці "Задовільно"

4

Організація своєчасного інформування про загрозу виникнення надзвичайної ситуації

Допущено не більше двох порушень встановлених термінів подання інформації до оперативно-чергової служби МНС України про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

Не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

"Задовільно" - якщо виконано вимоги оцінки "Задовільно"
"Незадовільно" - якщо не виконано вимоги оцінки "Задовільно"

{Текст взято з сайту МНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору