Документ v0680322-17, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0051322-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017  № 680

Про затвердження Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 51 від 07.02.2018}

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою організації належного обліку, руху та якісного стану земельних ділянок, формування фактичного земельного фонду Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 14 липня 2008 року № 348 "Про затвердження Інструкції про порядок дій та вжиття заходів щодо недопущення самовільного захоплення, незаконного вилучення земель оборони або нерухомого військового майна".

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.12.2017 № 680

ІНСТРУКЦІЯ
з обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України

1. Організація обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби

1.1. Облік земельних ділянок, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств, організацій, госпрозрахункових організацій Збройних Сил України та Міністерства оборони України (далі - землекористувачі), ведеться в одиницях виміру площі - гектарах, приведених у відповідних формах обліку документів згідно з цією Інструкцією і даними, що включаються до земельно-кадастрової документації, з метою забезпечення даними про наявність, рух і якісний стан земельних ділянок, контролю за їх збереженістю, законністю і ефективністю використання, підготовки вихідних даних для складання облікових документів у терміни, встановлені Табелем термінових донесень (додаток 1 до цієї Інструкції).

1.2. Облік земельних ділянок включає бухгалтерський та оперативний облік, а також передбачає здійснення правильних і своєчасних записів у книгах (картках) обліку (на машинних носіях інформації) всіх операцій, пов'язаних із прийомом (передачею), зміною якісного стану та зняттям з обліку земельних ділянок (додатки 2 - 7 до цієї Інструкції).

{Підпункт 1.2 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

1.3. Облік земельних ділянок ведеться у квартирно-експлуатаційних відділах (далі - КЕВ), квартирно-експлуатаційних частинах районів (далі - КЕЧ), територіальних квартирно-експлуатаційних управліннях (далі - ТКЕУ), Київському квартирно-експлуатаційному управлінні (далі - ККЕУ), Головному квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних Сил України (далі - ГКЕУ) (додатки 2 - 7 до цієї Інструкції).

1.4. Обліку підлягають усі земельні ділянки, надані землекористувачам у користування.

1.5. Організація і ведення обліку земельних ділянок здійснюється з дотриманням вимог законодавства України щодо охорони державної таємниці.

1.6. Контроль за організацією обліку земельних ділянок у ГКЕУ здійснює начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (далі - начальник ГКЕУ).

1.7. У ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ, КЕЧ облік земельних ділянок організовують начальники. Вони відповідають за стан обліку земель у ТКЕУ, ККЕУ, КЕВ, КЕЧ, законне оформлення всіх операцій, пов'язаних з їх прийманням (передачею), зняттям з обліку, ведення облікових документів, а також за складання та своєчасне подання Відомості наявності та використання земельних ділянок (додаток 4 до цієї Інструкції).

1.8. Землекористувачі щорічно до 25 січня подають до ККЕУ, КЕВ, КЕЧ для перевірки достовірності інформацію про стан обліку земель, законне оформлення всіх операцій, пов'язаних з їх прийомом (передачею), зняттям з обліку, а також Відомість наявності та використання земельних ділянок (додаток 4 до цієї Інструкції).

Начальники КЕВ, КЕЧ подають узагальнені дані до відповідного ТКЕУ щорічно до 10 лютого.

Начальники ТКЕУ, ККЕУ подають узагальнені дані до ГКЕУ щорічно до 10 березня.

1.9. Начальник ГКЕУ щорічно до 01 травня подає погоджену та відскановану електронну версію Відомості наявності та використання земельних ділянок (додаток 4 до цієї Інструкції) до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України для її розміщення окремим розділом на веб-сайті АСУ "Дніпро".

1.10. Безпосередньо облік земельних ділянок у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ здійснює інженер з землекористування, який відповідає за правильне оформлення всіх звітних документів, своєчасне ведення записів у книгах (картках) обліку операцій, пов'язаних із рухом та зміною якісного стану земель, за підготовку документів для оперативного зберігання в архіві органів квартирно-експлуатаційної служби, за збереження облікових документів, електронний облік земельних ділянок (додатки 2 - 5 до цієї Інструкції).

Інженер з землекористування не рідше 1 (одного) разу на місяць проводить моніторинг Публічної кадастрової карти України в межах контурів військових містечок щодо наявності земельних ділянок, які належать стороннім особам та яким присвоєно кадастрові номери.

У разі відсутності у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ інженера з землекористування його обов'язки відповідно до наказу начальника ККЕУ, КЕВ, КЕЧ покладаються на іншу посадову особу. Приймання-передача посади інженера з землекористування супроводжується передачею документів зі складанням акта приймання-передачі.

1.11. Забезпечення ведення обліку земельних ділянок у ТКЕУ, ККЕУ покладається на заступників керівників ТКЕУ, ККЕУ (згідно з розподілом обов'язків та повноважень) та посадових осіб відділів розквартирування (військ) і землекористування.

1.12. На ГКЕУ покладаються:

організація та узагальнення обліку земельних ділянок, встановлення термінів проведення інвентаризації земельних ділянок, розгляд актів документальних перевірок та інвентаризацій;

узагальнення звітів і забезпечення своєчасної підготовки та подання звітних документів про наявність, рух та якісний стан земельних ділянок керівництву Міністерства оборони України;

облік і збереження поданих облікових документів на земельні ділянки;

ведення зведених відомостей обліку земельних ділянок, наданих у користування землекористувачам;

планування контролю за веденням обліку, утриманням земельних ділянок та його здійснення;

ведення узагальненого електронного обліку земельних ділянок;

вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених в обліку земельних ділянок, наданих у користування землекористувачам.

1.13. Облік земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної служби ведеться за такими формами облікових документів

№ з/п

Назва облікового документа

Форма облікового документа

Органи квартирно-експлуатаційної служби

ККЕУ, КЕВ, КЕЧ

ТКЕУ

ГКЕУ

1

2

3

4

5

6

1

Індивідуальна картка обліку земельної ділянки

403 (додаток 2 до цієї Інструкції)

+

-

-

2

Книга обліку земельних ділянок

404 (додаток 3 до цієї Інструкції)

+

+

-

3

Відомість наявності та використання земельних ділянок

405 (додаток 4 до цієї Інструкції)

+

+

+

4

Зміни у складі земель

405А (додаток 5 до цієї Інструкції)

+

+

+

5

Відомість щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони України

405Б (додаток 6 до цієї Інструкції)

+

+

+

6

Відомість щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття та неправомірного вилучення земельних ділянок

405В (додаток 7 до цієї Інструкції)

+

+

+

__________
Примітка.


Знак "+" означає, що обліковий документ за даною формою ведеться, знак "-" - обліковий документ не ведеться.

2. Порядок складання, оформлення і ведення облікових документів

2.1. Обліковий документ - це документ, який містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в установленому цією Інструкцією порядку.

2.2. Під час ведення обліку змінні реквізити облікових документів "Ознака інформації", "Код документа" і "Код операції" не вказуються, змінний реквізит "Одиниця виміру" вказується за скороченим найменуванням.

2.3. Під час обліку земель із використанням комп'ютерної техніки на всіх виконаних документах роблять відмітку з зазначенням дати їх обробки, прізвищ виконавців та місця зберігання інформації.

2.4. На всіх облікових документах вказуються присвоєні органами квартирно-експлуатаційної служби військовим частинам і військовим містечкам умовні найменування (коди). За відсутності умовних найменувань вказують дійсні найменування.

2.5. Облікові документи повинні складатися та вестися розбірливо. Будь-які виправлення забороняються.

2.6. Усі виконані облікові документи разом із додатками до них підшиваються у справи тільки в хронологічному порядку їх надходження або їх виконання.

У міру підшивання документів у справи аркуші нумеруються, кількість у кожній закінченій справі підтверджується підписом особи, відповідальної за облік земельних ділянок, завіряється мастиковою печаткою "Для внутрішніх господарських документів" органу квартирно-експлуатаційної служби.

2.7. На документи за результатами кожної проведеної інвентаризації земель заводиться окрема справа. Опис документів у справі складається за гарнізонами і військовими містечками. У справах щодо земель відомість інвентаризації облікових документів із додатками підшивається в порядку збільшення номерів земельних ділянок.

2.8. Усі облікові документи, носії інформації, що не містять інформації з обмеженим доступом, зберігають у шафах (ящиках), які замикаються, забезпечуючи збереження документів. Щодня після закінчення роботи ці шафи (ящики) повинні замикатися і опечатуватися металевою номерною печаткою виконавця. Зберігати зазначені матеріальні носії інформації в місцях, що не призначені для їх зберігання, забороняється.

2.9. Поводження з матеріальними носіями секретної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

3. Бухгалтерський облік земельних ділянок

3.1. Бухгалтерський облік земельних ділянок, наданих у користування землекористувачам, повинен забезпечувати правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах бухгалтерського обліку їх надходження, переміщення, вибуття.

Інвентаризація земельних ділянок Міністерства оборони України проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель".

3.2. Територіальний принцип квартирно-експлуатаційного забезпечення передбачає закріплення необоротних активів, у тому числі і земельних ділянок, за ККЕУ, КЕВ, КЕЧ.

3.3. Земельні ділянки обліковуються у складі нефінансових активів. Облік нефінансових активів здійснюється відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312, та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку у Збройних Силах України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 19 грудня 2014 року № 905 (зі змінами).

3.4. Земля і будівлі, розташовані на ній, є основними засобами і в бухгалтерському обліку відображаються окремо.

3.5. Облік земельних ділянок ведеться у гривнях, з копійками.

{Підпункт 3.6 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

3.6. У випадку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (згідно з Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531) їх вартість відображається в бухгалтерському обліку.

Планування, фінансування робіт з оцінки земельних ділянок здійснюються через квартирно-експлуатаційні органи за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

3.7 Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог Законів України "Про оцінку земель" та "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів.

{Підпункт 3.9 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

3.8. Для відображення в бухгалтерському обліку земель використовують клас 1 "Нефінансові активи", рахунок 10 "Основні засоби", субрахунки 1011 (1021) "Земельні ділянки".

3.9. Індексація грошової оцінки земель проводиться відповідно до статті 289 "Індексація нормативної грошової оцінки земель" Податкового кодексу України, на підставі наказу, виданого начальником ККЕУ, КЕВ, КЕЧ.

3.10. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення індексується станом на 01 січня поточного року з урахуванням середньорічного індексу інфляції року. Середньорічний індекс інфляції визначається та оприлюднюється Державною службою статистики України.

3.11. У разі зміни первісної (переоціненої) вартості нефінансових активів проводиться переоцінка земельних ділянок згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби".

3.12. За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником землекористувача.

3.13. Кореспонденція рахунків з обліку надходження, переміщення та вибуття земельних ділянок визначена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215.

4. Документальне оформлення прийому та передачі земельних ділянок

4.1. Надання земельних ділянок землекористувачам проводиться в порядку, установленому Земельним кодексом України, на підставі рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади. Ці документи зберігаються у відповідних органах квартирно-експлуатаційної служби.

4.2. На кожну земельну ділянку, надану землекористувачу в постійне користування, видаються правовстановлюючі документи на право постійного користування землею в порядку, установленому Земельним кодексом України. Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних із проведенням землевпорядних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки здійснюються відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

4.3. Документи на відведену земельну ділянку, які надійшли від землекористувача в органи квартирно-експлуатаційної служби, враховуються в ККЕУ, КЕВ, КЕЧ та дані по ній записуються в книгу обліку (додаток 3 до цієї Інструкції).

4.4. Підставою для постановки на облік у ККЕУ, КЕВ, КЕЧ відведених землекористувачу земель є правовстановлюючі документи на право постійного користування землею або/та прийняті місцевими органами влади рішення.

4.5. Припинення права постійного користування земельною ділянкою здійснюється відповідно до Земельного кодексу України та лише за наявності згоди Міністра оборони України.

Пропозиції готуються ГКЕУ та надаються заступником Міністра оборони України Міністру оборони України за погодженням із зацікавленими структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац другий підпункту 4.5 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

Передача земельних ділянок у разі надання згоди Міністром оборони України здійснюється начальниками ККЕУ, КЕВ, КЕЧ.

4.6. Індивідуальні картки обліку земельних ділянок (додаток 2 до цієї Інструкції), що передаються, зберігаються у КЕВ, КЕЧ окремо від копій відповідних рішень щодо них, знищенню не підлягають. У книзі обліку земельних ділянок (додаток 3 до цієї Інструкції) робиться відповідний запис, де зазначаються номер рішення (згоди) Міністра оборони України про припинення права користування земельною ділянкою за призначенням та номер листа (відмови від права користування) землекористувача до власника земельної ділянки.

Копії індивідуальних карток обліку земельних ділянок, що передаються, зберігаються у відповідних КЕВ, КЕЧ протягом 2 років.

4.7. Зняття з обліку земельних ділянок, які обліковуються в ККЕУ, КЕВ, КЕЧ, здійснюється з урахуванням Земельного кодексу України шляхом внесення відповідних змін до облікових даних щодо земель оборони.

5. Контроль за веденням обліку земель

5.1. Контроль за веденням обліку земельних ділянок здійснюється з метою забезпечення його своєчасності, повноти, достовірності й точності, а також законності та використання за призначенням, збереження земель і правильності їх зняття з обліку і покладається на ГКЕУ, ТКЕУ, ККЕУ. Під час здійснення контролю ГКЕУ також надається консультативна допомога посадовим особам квартирно-експлуатаційної служби у виконанні обов'язків щодо обліку земель.

5.2. Начальники ТКЕУ надають до ГКЕУ плани перевірок для узгодження та контролю не пізніше 20 грудня поточного року. Начальники ГКЕУ, ТКЕУ відповідними наказами призначають посадових осіб, відповідальних за проведення перевірок.

Начальник ГКЕУ, начальники ТКЕУ, ККЕУ здійснюють контроль за веденням обліку земель відповідно до планів перевірок КЕВ, КЕЧ.

План перевірок КЕВ, КЕЧ подається ТКЕУ щорічно до 01 грудня.

5.3. Документальні та фактичні перевірки стану обліку земельних ділянок проводяться ГКЕУ, ТКЕУ.

5.4. Документальна та фактична перевірки стану обліку земельних ділянок проводяться відповідними спеціалістами органу квартирно-експлуатаційної служби.

Перевірці підлягають:

фактична наявність облікових, звітних та інвентаризаційних документів земель оборони;

використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

операції, пов'язані з прийманням (передачею), зміною якісного стану і зняттям з обліку земель оборони;

організація контролю за обліком земель, їх утриманням та збереженістю;

стан ведення електронного обліку земельних ділянок.

5.5. Перевірка законності здійснення операцій із земельними ділянками виконується шляхом аналізу оформлення та зберігання облікових документів. При цьому на кожному перевіреному документі, а також на останньому аркуші справи з обліковими документами робиться відмітка "Перевірено", яка підписується особою, що здійснює перевірку із зазначенням відповідної дати.

5.6. Під час перевірки стану обліку земельних ділянок, звітності за ним та достовірності і своєчасності записів у книгах обліку (індивідуальних картках) за обліковими документами перевіряється:

правильність складання та своєчасність подання встановленої Табелем термінових донесень (додаток 1 до цієї Інструкції) звітності, відповідність звітних показників даним обліку;

правильність обліку, зберігання облікових документів та здачі їх для оперативного зберігання в архіві органів квартирно-експлуатаційної служби.

5.7. Під час перевірки організації контролю за веденням обліку земель, їх утриманням та збереженням встановлюється:

стан планування контролю;

якість документальних перевірок, проведених за планами органів квартирно-експлуатаційної служби;

ступінь усунення недоліків в обліку, утриманні та збереженні земельних ділянок, виявлених під час попередніх документальних перевірок (у разі неповного усунення недоліків з'ясовуються причини);

стан роботи з пропозиціями, заявами та скаргами щодо питань обліку, утримання та збереження, доцільності і законності використання земель оборони;

своєчасність відшкодування нанесених державі збитків.

5.8. В акті документальної перевірки окремим розділом відображаються результати перевірки стану обліку земель.

У цьому розділі відмічаються позитивні сторони і недоліки в організації обліку, утримання і збереження земельних ділянок.

Виявлені в ході документальної перевірки факти порушень законності використання, зміни якісного стану і зняття з обліку земель, а також випадки розбіжності облікових даних із встановленими під час останньої інвентаризації, наявністю і станом цих земель обов'язково заносяться в акт з підтвердженням розрахунків у кількісному та ціновому вигляді, в акті викладається також короткий аналіз причин виявлених порушень (розходжень) та вказуються винні в цьому посадові особи.

До акта перевірки додаються необхідні документи, а також письмові пояснення посадових осіб щодо допущених порушень.

У разі виявлення порушень, які призвели до матеріальних збитків, начальником відповідного КЕВ, КЕЧ проводиться службове розслідування.

5.9. Документальна звірка обліку земельних ділянок, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів та організацій Збройних Сил України і Міністерства оборони України, проводиться щорічно до 01 квітня начальниками ККЕУ, КЕВ, КЕЧ спільно з територіальними управліннями земельних ресурсів.

5.10. Начальники ТКЕУ, ККЕУ подають щорічно до 01 травня до ГКЕУ узагальнену за підпорядковані підрозділи Відомість щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони України (додаток 6 до цієї Інструкції).

5.11. Начальники ТКЕУ, ККЕУ щоквартально (до 20 числа наступного місяця) подають до ГКЕУ узагальнену за підпорядковані підрозділи Відомість щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття та неправомірного вилучення земельних ділянок (додаток 7 до цієї Інструкції).

5.12. Начальники ТКЕУ, ККЕУ, відповідно до розробленого у вільній формі плану, 1 (один) раз на 2 (два) роки (до 01 червня, починаючи з 2018 року) подають до ГКЕУ узагальнену за підпорядковані підрозділи інформацію (додаток 8 до цієї Інструкції) щодо проведеного обстеження всіх військових містечок, що знаходяться на обліку квартирно-експлуатаційних органів.

Копії планів начальники ТКЕУ, ККЕУ подають до ГКЕУ 1 (один) раз на 2 (два) роки (до 01 січня, починаючи з 2018 року).

6. Землі державних підприємств, госпрозрахункових організацій і установ, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

6.1. Землі державних підприємств, госпрозрахункових організацій і установ, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - ДП МОУ), обліковуються в ККЕУ, КЕВ, КЕЧ за територіальним принципом розташування.

6.2. Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки ДП МОУ та реєстрація речових прав на них здійснюються відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" та "Про використання земель оборони".

6.3. Начальники ККЕУ, КЕВ, КЕЧ щорічно до 01 жовтня проводять звірку обліку земельних ділянок з відповідними ДП МОУ.

Начальники ТКЕУ, ККЕУ щорічно до 01 листопада подають узагальнену за підпорядковані підрозділи інформацію до ГКЕУ.

У разі виявлення розбіжностей під час звірки облікових даних начальники ККЕУ, КЕВ, КЕЧ спільно з керівниками ДП МОУ протягом місяця встановлюють причини виникнення розбіжностей та за наявності підстав організовують роботу щодо внесення змін до облікових даних.

7. Порядок виготовлення бланків облікових документів і забезпечення ними органів квартирно-експлуатаційної служби

7.1. Виготовлення бланків книг, карток обліку та інших облікових документів для обліку земель покладається на ГКЕУ.

7.2. Забезпечення органів квартирно-експлуатаційної служби бланками облікових документів здійснюється згідно з річними заявками, поданими начальниками відповідних органів квартирно-експлуатаційної служби. Зміст і термін подання заявок встановлюються ГКЕУ.

7.3. Під час складання заявок на бланки облікових документів слід виходити з потреби в них органів квартирно-експлуатаційної служби з урахуванням забезпечення організаційних заходів.

7.4. Накопичувати в органах квартирно-експлуатаційної служби, у тому числі і на складах, надмірних запасів бланків облікових документів, а також використовувати їх не за призначенням забороняється.

8. Заходи щодо контролю за ефективним використанням земель оборони та нерухомого військового (державного) майна

8.1. Заходи щодо контролю за ефективним використанням земель оборони та нерухомого військового (державного) майна визначають порядок дій командирів військових частин, керівників організацій і установ Збройних Сил України (далі - командири військових частин), керівників ДП МОУ та начальників ККЕУ, КЕВ, КЕЧ у разі самовільного зайняття, неправомірного вилучення земель оборони, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, організацій Збройних Сил України, ДП МОУ або нерухомого майна.

8.2. Військове майно, у тому числі казармено-житловий фонд, будівлі, споруди та землі оборони є об'єктами господарського призначення відповідно до Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 "Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України" (зі змінами).

8.3. Майно ДП МОУ, закріплене на відповідному речовому праві, є об'єктом їх господарської діяльності відповідно до Господарського кодексу України.

8.4. Командир військової частини зобов'язаний забезпечувати правильне утримання та експлуатацію казарм, житлового фонду та інших споруд на території військової частини, а також їх пожежну безпеку (на кораблі - оглядати житлові та службові приміщення, постійно стежити за справністю корпусу корабля).

Командир військової частини відповідає за утримання у справному стані та правильне використання об'єктів навчально-матеріальної бази, казармено-житлового фонду, комунальних споруд та земельних ділянок за призначенням.

8.5. Командири військових частин та керівники ДП МОУ, які в установленому законодавством України порядку визнані винними в неправомірному вилученні або використанні земельних ділянок та об'єктів нерухомого військового майна (майна ДП МОУ), порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель оборони, притягуються до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

8.6. Притягнення військовослужбовців до матеріальної відповідальності здійснюється відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95-ВР (зі змінами).

8.7. У день виявлення самовільного зайняття, неправомірного вилучення сторонніми особами (на підставі судових рішень або/та рішень органів місцевого самоврядування, державних органів) земель оборони або об'єкта нерухомого майна командир військової частини, керівник ДП МОУ зобов'язаний:

негайно доповісти за підпорядкованістю вищому командуванню (уповноваженому органу управління) та повідомити начальника ККЕУ, КЕВ, КЕЧ про виявлення самовільного зайняття (неправомірного вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ);

керівник ДП МОУ складає Акт про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ) (додаток 9 до цієї Інструкції);

організувати та забезпечити належну охорону земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ). Охорона об'єктів військового майна здійснюється відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України;

негайно повідомити правоохоронні органи (Національна поліція України, органи військової прокуратури) та спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель оборони або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ), що належить до сфери управління Міністерства оборони України;

у разі виявлення фактів використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зокрема забруднення земель хімічними, токсичними речовинами, відходами та зняття родючого шару, а також видобування корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог законодавства України негайно повідомити начальника ККЕУ, КЕВ, КЕЧ;

приймати участь у службовому розслідуванні щодо встановлення причин та умов, які сприяли та призвели до самовільного зайняття (неправомірного вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ), що належить до сфери управління Міністерства оборони України;

за потреби приймати участь у захисті порушеного права в судовому порядку.

8.8. У день виявлення самовільного зайняття, неправомірного вилучення сторонніми особами (на підставі судових рішень або/та рішень органів місцевого самоврядування, державних органів) земель оборони або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ) начальник ККЕУ, КЕВ, КЕЧ зобов'язаний:

негайно доповісти начальнику ТКЕУ та начальнику ГКЕУ про виявлення самовільного зайняття (неправомірного вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ);

скласти Акт про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ) (додаток 9 до цієї Інструкції);

вжити заходів щодо встановлення особи (осіб), якою (якими) або за участю якої (яких) здійснено самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ);

вжити заходів щодо добровільного звільнення особами, які здійснили самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ);

спільно з командиром військової частини, керівником ДП МОУ негайно повідомити відповідні правоохоронні органи (Національна поліція України, органи військової прокуратури) та спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель оборони або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ);

у разі виявлення фактів використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зокрема забруднення земель хімічними, токсичними речовинами, відходами та зняття родючого шару, а також видобування корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог законодавства України негайно повідомити відповідні органи з питань екологічного контролю;

{Абзац восьмий підпункту 8.8 пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

за наявності підстав, про факт самовільного зайняття (неправомірного вилучення) земельної ділянки або об'єкта нерухомого майна, який містить ознаки кримінального правопорушення, негайно направити повідомлення про кримінальне правопорушення до органу, уповноваженого здійснювати досудове розслідування відповідно до підслідності у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

вжити заходів щодо захисту порушеного права, в тому числі в судовому порядку;

під час підготовки відповідних позовів до суду враховувати положення Земельного кодексу України та Цивільного кодексу України стосовно відшкодування завданих збитків та проведення рекультивації земель.

Якщо ККЕУ, КЕВ або КЕЧ є землекористувачем земельної ділянки, начальнику ККЕУ, КЕВ або КЕЧ у своїй діяльності, у разі виявлення самовільного зайняття, неправомірного вилучення сторонніми особами (на підставі судових рішень або/та рішень органів місцевого самоврядування, державних органів) земель оборони або об'єкта нерухомого майна необхідно також керуватися підпунктом 8.7 пункту 8 цієї Інструкції.

{Абзац одинадцятий підпункту 8.8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
полковник

О.А. ГалушкоДодаток 1
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 1.1 пункту 1)

ТАБЕЛЬ
термінових донесень

Оперативна звітність щодо землекористування

№ з/п

Найменування донесень

Хто представляє

Кому представляє

Періодичність та строк подання

Номери форм статистичної звітності

1

2

3

4

5

6

1

Відомість наявності та використання земельних ділянок за землекористувачами, КЕВ, КЕЧ та областями України (ф. 405)

Землекористувач земельної ділянки

Начальник квартирно-експлуатаційного відділу, квартирно-експлуатаційної частини району

Щорічно до 25.01

405
405А

2

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин району

Начальник територіального квартирно-експлуатаційного управління

Щорічно до 10.02

405
405А

3

Зміни у складі земель (ф. 405А)

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Щорічно до 10.03

405
405А

4

Відомість щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони України

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Щорічно до 01.05

405Б

5

Відомість щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття та неправомірного вилучення земельних ділянок

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

Щоквартально до 20 числа наступного місяця

405В

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}Додаток 2
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 4.6 пункту 4)

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
обліку земельної ділянки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}


Додаток 3
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 4.3 пункту 4)

КНИГА
обліку земельних ділянок

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}


Додаток 4
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 1.7 пункту 1)

ВІДОМІСТЬ
наявності та використання земельних ділянок

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}


Додаток 5
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 1.2 пункту 1)

ЗМІНИ
в складі земель

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}


Додаток 6
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 5.10 пункту 5)

ВІДОМІСТЬ
щодо розбіжностей в обліку площі земельних ділянок, які обліковуються за Міністерством оборони України

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}


Додаток 7
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 5.11 пункту 5)

ВІДОМІСТЬ
щодо захисту інтересів Міністерства оборони України за фактами самовільного зайняття та неправомірного вилучення земельних ділянок

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}Додаток 8
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 5.12 пункту 5)

Стандарт 210 х 297 мм

АКТ
обстеження військового містечка № ___,
_______________________________________________________
(повна адреса військового містечка, бюджетний чи госпрозрахунковий фонд,
____________________________________________________
загальна кількість будівель ___ (шт.), земельна ділянка площею ___ (га)

1. Опис та характеристика нерухомого військового (державного) майна:

кількість будівель та споруд, які мають статус військового (окремо - державного) майна, їх загальна площа;

хто є балансоутримувачем та балансокористувачем;

вартість (первісна, переоцінена, залишкова) земельних ділянок, будівель та споруд, що відображена в бухгалтерському обліку військових частин, установ та підприємств МОУ та ЗСУ;

вартість до останньої переоцінки земельних ділянок, будівель та споруд відповідно до їх справедливої вартості;

кому (найменування в/ч, установи та закладу МОУ та ЗСУ) передані для утримання та експлуатації будівлі, споруди і територія військового містечка. Номер, дата та ким затверджено Акт приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і території військового містечка (свідоцтво про реєстрацію військової частини суб'єктом господарської діяльності у ЗСУ, номер та дата (за наявності);

опис та характеристика нерухомого військового майна (номер будівлі по ГП та його площа, реєстраційний номер (в єдиному реєстрі об'єктів державної власності), опис технічного стану);

будівлі, які використовуються за призначенням для потреб ЗСУ;

будівлі, які вивільнені та не використовуються для потреб ЗСУ (вказати, які рішення на цей час щодо них прийнято (плануються до подальшого використання згідно з рішеннями ГШ ЗСУ та МОУ; включені до діючих переліків на відчуження, включено до проектів переліків на відчуження (вказати стан їх видання та погодження), обтяження щодо вивільнених фондів (самозахоплення, самовільно вилучені місцевими органами влади тощо);

будівлі (приміщення), які передані в оренду згідно з вимогами Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" та Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженого постановою КМ України від 11.05.2000 № 778 (вказати характеристику орендованого майна: мету оренди та орендну ставку (якщо за договором декілька вказати кожну і метраж оренди за нею); розмір орендної плати з ПДВ за останній місяць оренди; строк дії договору; дату та вартість незалежної оцінки об'єкта оренди; номер та дату договору страхування об'єкта оренди на користь орендодавця і вартість застрахованого майна; дебіторська заборгованість за договором (окремо орендна плата, компенсація земельного податку, комунальні послуги та енергоносії), судові справи за договором оренди (суть спору, рішення судів, у разі якщо рішення суду прийнято не на користь МОУ та не оскаржено, зазначити причини, наявні матеріали контролюючих органів (аудиторська служба, ДФІ, ДВА, МОУ) тощо щодо недоліків (порушень) за договором оренди, їх зміст та стан їх усунення);

наявність укладених господарських договорів, предметом яких є використання юридичними або фізичними особами нерухомого військового майна (вказати між ким укладено такий договір, його назву та строк дії, підстави його укладення, детальну характеристику нерухомого військового майна, яке використовується за таким договором, плату за користування майном та на якій підставі її встановлено (визначено), наявні матеріали контролюючих органів (аудиторська служба, ДФІ, ДВА, МОУ) тощо щодо недоліків (порушень) за такими договорами, їх зміст та стан їх усунення тощо);

наявність обтяження щодо нерухомого військового майна (детально зазначити щодо кожного такого факту);

інша додаткова інформація (наявність правовстановлюючих документів (окремо вказати наявність технічної документації на нерухоме майно, дату її виготовлення та суму коштів, які витрачено на її виготовлення; наявність свідоцтва на право власності (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) на нерухоме військове майно (у разі відсутності вказати причини, вжиті заходи та заходи, які вживаються, обґрунтовану потребу коштів, проблемні питання).

2. Опис та характеристика земельної ділянки:

загальна площа земельної ділянки згідно з обліком (га);

площа земельної ділянки згідно з даними Держгеокадастру (га);

розбіжність (га), причини, вжиті заходи;

ким використовується (розподіл між землекористувачами (в/ч, установа) у межах військового містечка (га);

підстави на право постійного користування землею (рішення щодо відведення землі, правовстановлюючі документи на землю, державний акт на право постійного користування землею, кадастровий номер, витяг з Держгеокадастру);

за відсутності правовстановлюючих документів на землю - вжиті заходи щодо формування та державної реєстрації земельної ділянки (з 01 січня 2013 року - кадастровий номер; витяг з Держгеокадастру), виділення та використання коштів (загальний, спеціальний фонд, сума, рік), стан оформлення на даний час, планування);

площа, яка використовується за призначенням (га), ким використовується;

площа, яка використовується під забудову (га), рішення під забудову, договори (з ким), стан виконання;

площа, яку можливо використати під забудову (наявність правовстановлюючих документів, кадастровий номер, витяг з Держгеокадастру);

площа під переданими (реалізованими) будівлями (га), рішення КМУ або МОУ про передачу, інформація щодо стану передачі;

площа вивільнена, не використовується (га), пропозиції щодо подальшого використання;

площа в оренді (суборенді);

площа, яка використовується під вирощування сільськогосподарської продукції;

площа, щодо якої здійснено самовільне зайняття, неправомірне вилучення (га), вжиті заходи щодо захисту інтересів Міноборони, стан судових справ, інше;

сума земельного податку на загальну та орендовану площу земельної ділянки;

інша додаткова інформація.

3. Пропозиції щодо подальшого використання:

нерухомого військового (державного) майна (номер за ГП);

земельної ділянки, площа (га):

використання за призначенням (з формуванням та державною реєстрацією);

під будівництво житла (з формуванням та державною реєстрацією);

реалізація (з формуванням та державною реєстрацією);

припинення права постійного користування під переданими (реалізованими) фондами (за добровільною згодою Міноборони);

інші пропозиції.

Робоча група:
Голова комісії


_______________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)


Члени комісії:

_______________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)


Пояснення щодо оформлення Акта обстеження військового містечка

1. Акт призначений для конкретизації обліку нерухомого військового майна та земель оборони щодо кожного конкретного військового містечка.

2. Акт складається за результатами обстеження військового містечка в трьох примірниках: перший ведеться в КЕВ, КЕЧ, другий передається у ТКЕУ, третій передається до ГКЕУ.

3. Акт подається 1 раз на 2 роки до 01.06, починаючи з 2018 року.

4. Акт обстеження військового містечка складається з 3 розділів:

опис та характеристика нерухомого військового (державного) майна військового містечка;

опис та характеристика земельної ділянки військового містечка;

пропозиції щодо подальшого використання нерухомого військового майна та земельної ділянки військового містечка.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}Додаток 9
до Інструкції з обліку земельних ділянок
в органах квартирно-експлуатаційної
служби Збройних Сил України
(підпункт 8.7 пункту 8)

Стандарт 210 х 297 мм

АКТ
про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель оборони або нерухомого військового майна

1. Дата і час виявлення самовільного зайняття (неправомірного вилучення) земель оборони або нерухомого військового майна, місце (адреса військового містечка), хто виявив.

2. Хто здійснив самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель оборони або нерухомого військового майна, підстави.

3. Обставини, які передували порушенню, та його наслідки.

4. Повідомлення правоохоронних органів (Національної поліції України, органів військової прокуратури) та спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ про виявлене самовільне зайняття (неправомірне вилучення) земель оборони або об'єкта нерухомого майна (майна ДП МОУ), що належить до сфери управління Міністерства оборони України.

5. Наказ про призначення службового розслідування, хто проводить, строки проведення.

6. Військові звання, прізвища, імена, по батькові безпосередніх начальників.

7. Номери телефонів для уточнення інформації.

Начальник ККЕУ, КЕВ, КЕЧ
___________________________________
(військове звання, ініціали, прізвище, дата)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 51 від 07.02.2018}

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}вгору