Про проведення річної інвентаризації за 2009 рік
Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ, Акт, Форма типового документа від 24.09.2009667
Документ v0667581-09, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2009 N 667

Про проведення річної інвентаризації за 2009 рік

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" N 996-XIV ( 996-14 ) від
16.07.99 р., постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження порядку
подання фінансової звітності", з урахуванням Положення про
документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95 року N 88 ( z0168-95 ) і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 05.06.95 року N 168/704, та Інструкції по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 11.08.94 року N 69 ( z0202-94 ) із змінами та доповненнями,
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств, установ і організацій, що діють на
основі державної власності:
1.1. Провести річну інвентаризацію по всіх статтях балансу: - Станом на 1 жовтня 2009 року - з виробничих запасів
товарно-матеріальних цінностей; - Станом на 1 листопада 2009 року - по основних фондах,
малоцінних і швидкозношуваних предметах; - Станом на 1 грудня 2009 року - з незавершеного виробництва,
готової продукції; - Станом на 1 січня 2010 року - з грошових коштів, по
розрахунках та інших активах, щодо стану дебіторської
заборгованості, дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння,
нематеріальних активів.
1.2. Провести інвентаризацію нематеріальних активів по
кожному суб'єкту за такими групами: - права користування природними ресурсами (право користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічними
ресурсами та іншою інформацією про природне середовище тощо); - права користування майном (право користування земельною
ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень
тощо); - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові
марки, фірмові назви тощо); - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породу тварин,
ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); - авторські та суміжні з ними права (право на програми для
ЕОМ, бази даних тощо); - інші нематеріальні активи (право на впровадження
діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
1.3. Взяти на балансовий облік нематеріальні активи при
існуючій імовірності одержання майбутніх економічних вигод,
пов'язаних з його використанням, та вартість якого може бути
достовірно визначена, інших об'єктів нематеріальних активів - на
позабалансовий облік.
1.4. Надати інформацію про результати інвентаризації всіх
статей балансу згідно додатку 1 в Мінпромполітики України відділу
фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського
обліку і звітності разом із річним звітом за результатами
господарської діяльності підприємств в 2009 році.
1.5. При наявності заборгованості Мінпромполітики України за
виконані роботи і послуги за рахунок бюджетних коштів подати акти
звірки розрахунків у двох примірниках до 01.11.2009 року по формі
згідно додатку 2 до Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості Міністерства промислової політики
України.
2. Начальнику відділу фінансового моніторингу діяльності,
методології бухгалтерського обліку і звітності (Шклярук М.М.)
надати галузевим департаментам, самостійним управлінням та
відділам Міністерства подану підприємствами інформацію про
проведення суцільної інвентаризації усіх статей балансу (додаток
1) до 30.03.2010 року.
3. Керівникам галузевих департаментів, самостійних управлінь
та відділів Міністерства проаналізувати інформацію по
інвентаризації усіх статей балансу для прийняття відповідних
управлінських рішень щодо поліпшення фінансово-економічного стану
підприємств до 01.07.2010 р.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Падалка В.Г.
Міністр В.С.Новицький

Додаток 1
до наказу Мінпромполітики
24.09.2009 N 667

ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації

тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Коди | Сума, встановлених інвентаризацією | Із загальної суми нестач і втрат |Із гр. 6| Із гр. 6 |Із гр. 7| Із гр. 7 | |п/п| | рахунків | | від псування цінностей | сума | сума | сума | сума | | | |бухгалтер-|--------------------------------------+----------------------------------| змен- | відне- | змен- |віднесення| | | | ського |нестач|лишків|втрат від| Сума | Сума |Зарахо- |списано|Відне-|списано на| шення | сення на | шення | на | | | | обліку | | |псування |змен- |віднов-|вано за |в межах| сено |результати|власного|фінансовий|власного|фінансовий| | | | | | |цінностей|шення | лення |пересор-| норм | на |фінансово-|капіталу|результат |капіталу|результат | | | | | | | |корис-|корис- | тицею |убутку |винних| госпо- | |(збиток) | |(збиток) | | | | | | | |ності | ності | | | осіб | дарської | | | | | | | | | | | |активу|активу | | | |діяльності| | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 1 |Нематеріальні| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 2 |Основні | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |засоби | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 3 |Довгострокові| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | | |інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 4 |Інші | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 5 |Виробничі | 20, 22 | | | | | | | | | | | | | | | |запаси | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 6 |Тварини на | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |та відгодівлі| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 7 |Незавершене | 23, 25 | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 8 |Готова |25, 26, 27| | | | | | | | | | | | | | | |продукція | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | 9 |Товари | 28 | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| |10 |Поточні | 352 | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | | |інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| | |Грошові кошти| 30, 31, | | | | | | | | | | | | | | | |та їх | 33, 351, | | | | | | | | | | | | | | | |еквіваленти | 30, 31, | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| |11 |- в націон. | | | | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| |12 |- в іноземн. | | | | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| |13 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+------+------+---------+------+-------+--------+-------+------+----------+--------+----------+--------+----------| |14 |Разом | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер

Додаток 2
до наказу Мінпромполітики
24.09.2009 N 667

АКТ
звіряння розрахунків

між _____________________________________________________________
(назва підприємств, організацій, установ)
За результатами звіряння рахунків і документів за _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(виконані роботи, відпущені (одержані)
матеріальні цінності тощо)
станом на ____________ 2009 р.
------------------------------------------------------------------ | N |Рахунок, | За даними | За даними | Розходження | |п/п|документ |кредитора, сума,|дебітора, сума, | суми, грн. | | |---------| грн. | грн. | | | | Дата |N| | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 |3| 4 | 5 | 6 | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | |---+-------+-+----------------+----------------+----------------| | |Всього:| | | | | ------------------------------------------------------------------
Від кредитора Від дебітора
Керівник ___________________ Керівник ___________________
(посада) (посада) _________/_________________/ _________/_________________/
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер Головний бухгалтер _________/_________________/ ________/__________________/
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)вгору