Документ v0664290-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 20.09.2005, підстава - v0547290-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 664
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 547 ( v0547290-05 ) від 20.09.2005 )
Про затвердження Положення про кабінет
охорони праці професійно-технічного
навчального закладу

На виконання законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кабінет охорони праці
професійно-технічного навчального закладу (далі - Положення), що
додасться.
2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".
3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) і
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
(Паржницький В.В.) забезпечити контроль за розповсюдженням,
запровадженням Положення в професійно-технічних навчальних
закладах.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Десятова Т.М.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міносвіти і науки
України
18.08.2004 N 664

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет охорони праці професійно-технічного
навчального закладу

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про кабінет охорони праці
професійно-технічного навчального закладу (далі - Положення)
поширюється на кабінети охорони праці професійно-технічних
навчальних закладів (далі - ПТНЗ), які здійснюють підготовку учнів
(слухачів) з предмета "Охорона праці" та інших дисциплін, що
вивчають охорону праці. Вимоги Положення поширюються на всі ПТНЗ незалежно від форм
власності та підпорядкування. Положення визначає основні завдання, порядок створення і
організації роботи кабінетів охорони праці, встановлює загальні
вимоги до їх оснащення та змісту роботи.
1.2. Це Положення розроблене з урахуванням Типового положення
про кабінет охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 18.07.97 N 191 ( z0458-97 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за
N 458/2262.
1.3. Кабінет охорони праці - це навчальне приміщення
(клас-лабораторія), яке є навчальним на навчально-методичним
осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед учнів
(слухачів) та працівників.
1.4. Кабінет охорони праці створюється в ПТНЗ за наказом його
керівника. У ПТНЗ кабінет охорони праці як приміщення для навчальних
занять може бути суміщений з приміщенням для проведення навчання
та перевірки знань з охорони праці працівників навчального
закладу.
1.5. Діяльність кабінету охорони праці здійснюється згідно із
законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), іншими чинними
нормативно-правовими актами в галузі освіти, охорони праці,
рішеннями колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти
і науки України, Держнаглядохоронпраці України з питань навчання
та пропаганди охорони праці, а також Типовим положенням про
навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за
N 248/3541, Положенням про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти, затвердженого наказом виховного процесу в установах і
закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001
N 563 ( z0969-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі - Положення про організацію
роботи з охорони праці).
1.6. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони
праці ( z0969-01 ), введення в експлуатацію кабінету охорони праці
під час його приймання до нового навчального року проводить
комісія, створена за наказом органу виконавчої влади
(держадміністрації), до якої входять представники обласного,
районного (міського) відділу освіти (залежно від підпорядкування),
профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час
уведення в дію новоутвореного або переобладнаного кабінету також і
представники відповідних органів державного нагляду (охорони
праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної служби).
2. Основні завдання та зміст роботи кабінету охорони праці
2.1. Основними завданнями кабінету охорони праці ПТНЗ є
навчання учнів (слухачів) та працівників з питань охорони праці,
пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного
досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та
професійних захворювань.
2.2. Організація роботи кабінету охорони праці повинна
забезпечувати повноцінну реалізацію педагогічної мети його
створення, а саме: сприяти удосконаленню й інтенсифікації
навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчально-виховного
процесу навчального закладу. Напрями використання кабінету охорони праці у
навчально-виховному процесі визначаються загальними і спеціальними
педагогічними і дидактико-методичними завданнями.
2.3. Відповідно до основних завдань, зазначених у п. 2.1.
цього Положення, кабінетом охорони праці здійснюється така робота: 2.3.1. Проведення навчальних занять учнів (слухачів) з
предмету "Охорона праці" та інших навчальних предметів, що
вивчають питання охорони праці; 2.3.2. Проведення навчання, перевірки знань та інструктажу
працівників з питань охорони праці та надання відповідної
організаційної та методичної допомоги керівникам структурних
підрозділів навчального закладу; 2.3.3. Проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та
консультацій для учнів (слухачів) і працівників з питань охорони
праці; 2.3.4. Проведення навчання учнів (слухачів) з питань охорони
праці стосовно конкретних робіт до початку виконання ними цих
робіт (табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади
тощо); 2.3.5. Проведення вступного інструктажу з питань охорони
праці з усіма новоприйнятими на постійну або тимчасову роботу
працівниками, також вступного інструктажу з учнями (слухачами) та
первинного - перед початком їх трудового та професійного навчання
в навчальних та навчально-виробничих лабораторіях, майстернях, на
полігонах, дільницях тощо; 2.3.6. Проведення з учнями (слухачами), працівниками, у разі
потреби, позапланового інструктажу з охорони праці; 2.3.7. Організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов
праці шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної
агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, які пропагують
позитивний досвід роботи щодо профілактики аварій, виробничого
травматизму та професійних захворювань; 2.3.8. Здійснення зв'язку з навчальними закладами, науковими
установами та іншими організаціями питань навчання та пропаганди
охорони праці, організація впровадження відповідних рекомендацій.
3. Обладнання кабінету охорони праці
3.1. Приміщення кабінету охорони праці має відповідати
вимогам: ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів",
затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96
N 117; ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів", затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 93/2533; НАПБ В.01050-98/920 "Правила пожежної безпеки для закладів,
установ і організацій системи освіти України", затвердженого
спільним наказом Міністерства освіти України та ГУДПО МВС України
від 30.09.98 N 348/70 ( z0800-98 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами).
3.2. Приміщення кабінету охорони праці необхідно
використовувати тільки за своїм призначенням.
3.3. Планування приміщення, призначеного для обладнання
кабінету охорони праці, і розміщення в ньому навчальних місць та
устаткування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2-3-97
"Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом
Держкоммістобудування України від 27.06.96 N 117.
3.4. Приміщення кабінету охорони праці повинно мати природне
і штучне освітлення відповідно до СНиП П-4-79 "Естественное и
искусственное освещение".
3.5. Кабінет охорони праці забезпечується опаленням і
вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і
кондиціонування" з таким розрахунком, щоб у приміщенні
підтримувалась температура у межах 17-20 град. С і відносна
вологість повітря 40-60%
3.6. Кабінет охорони праці повинен бути оснащений: 3.6.1. Навчальними програмами, програмним забезпеченням для
персональних комп'ютерів, нормативно-правовими актами про охорону
праці, методичною і довідковою літературою, директивними,
інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення
навчання та інструктажу з охорони праці учнів (слухачів),
працівників, консультацій працівників з питань трудового
законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної
безпеки; 3.6.2. Підручниками, навчальними та наочними посібниками і
навчальним приладдям (плакати, стенди, схеми, макети, моделі,
кіно-, відео- і діафільми та інші наочні засоби навчання та
інструктажу з охорони праці); 3.6.3. Технічними засобами навчання (проекційна, аудіо- та
відеоапаратура, навчально-контролюючі машини, тренажери,
комп'ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади тощо) та
навчальним інвентарем - натурні зразки засобів індивідуального та
колективного захисту, приладів та пристроїв безпеки, схеми
заземлення та занулення тощо).
3.7. Для зберігання навчального обладнання та приладдя слід
використовувати секційні шафи, які розміщують у кінці приміщення
кабінету або вздовж однієї з бокових стінок.
3.8. Під час експлуатації систем електропостачання,
електрообладнання в кабінеті охорони праці користуються вимогами
"Правил устройства электроустановок", затверджених наказом
Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів", затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 93/2533.
3.9. Вимоги пожежної безпеки для кабінету охорони праці
визначаються "Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і
організацій системи освіти України", затвердженими спільним
наказом Міносвіти і МВС України від 30.09.98 N 348/70
( z0800-98 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
17.12.98 за N 800/3240 (із змінами).
4. Організація роботи кабінету охорони праці
4.1. Робота кабінету охорони праці здійснюється відповідно до
навчальних планів і програм з предмету "Охорона праці", інших
навчальних програм з предметів, що вивчають питання охорони праці.
4.2. Керівник навчального закладу є відповідальним за
створення і обладнання кабінету охорони праці та проведення
контролю за його роботою.
4.3. Організація роботи кабінету охорони праці покладається
наказом керівника навчального закладу на викладача охорони праці
або на спеціально призначеного працівника, який має відповідну
професійну підготовку і в установленому порядку пройшов навчання
та перевірку знань з питань охорони праці.
4.4. Особа, відповідальна за організацію роботи кабінету
охорони праці: сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної
діяльності кабінету, впровадженню та ефективному використанню в
його роботі навчально-наочних і методичних посібників,
довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів
навчання та контролю знань тощо; готує проекти наказів (розпоряджень) і пропозиції щодо
вдосконалення форм і методів роботи та оснащення кабінету охорони
праці; забезпечує справний стан обладнання кабінету охорони праці; сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з охорони
праці в навчальних кабінетах, лабораторіях, навчальних на
навчально-виробничих майстернях та інших навчальних і
навчально-виробничих приміщеннях навчального закладу та
забезпечення їх засобами друкованої та навчально-наочної
пропаганди охорони праці.
Директор Науково-методичного
центру професійно-технічної
освіти МОН України В.В.Паржницький
Завідувач відділу БЖД
Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти
МОН України Н.Й.Дубровавгору