Документ v0643730-13, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2013  № 643

Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що додаються.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Кадигроб С.В.) оприлюднити наказ на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.10.2013  № 643

ПРИМІРНІ ПРАВИЛА
внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Розділ I. Загальні положення

1.1. Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (далі - Правила) розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" та статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (далі - Кооператив).

1.2. Правила є внутрішнім нормативним документом Кооперативу, що встановлює механізми та способи реалізації положень статуту Кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

1.3. Правила затверджуються загальними зборами членів Кооперативу та є обов’язковими для всіх членів Кооперативу.

Розділ II. Порядок організації надання послуг членам Кооперативу

2.1. Сфера господарської діяльності Кооперативу.

2.1.1. Кооператив здійснює свою господарську діяльність у сфері надання послуг, визначених у статуті Кооперативу.

2.1.2. Базовою територією розміщення та надання послуг є село _______ з розширенням та створенням підрозділів у сусідніх селах __________________________________________.

2.2. Порядок організації надання послуг членам Кооперативу.

2.2.1. Структура, обсяг та порядок надання послуг членам Кооперативу визначається планом господарської діяльності Кооперативу, який формується на основі попередніх заявок членів Кооперативу та затверджується загальними зборами Кооперативу.

Заявка члена Кооперативу на послуги є підставою для формування плану господарської діяльності Кооперативу та основою для укладання між Кооперативом та членом Кооперативу договору або іншої угоди щодо надання таких послуг.

Примірна форма та строки подачі заявок визначаються правлінням Кооперативу та доводяться до відома всіх членів.

2.2.2. Збут сільськогосподарської продукції відбувається на основі укладених між членами Кооперативу та Кооперативом договорів - доручень про надання послуг по збуту продукції. Договори укладаються на основі та відповідно до затвердженого плану господарської діяльності. Основними умовами договорів є:

перелік та обсяги продукції;

графіки/періодичність поставки;

вимоги до якості та підготовки продукції;

вартість послуг з реалізації (передпродажна підготовка, тимчасове зберігання, транспортування, інше);

порядок розрахунків;

санкції за невиконання умов договору.

2.2.3. Закупівля засобів виробництва здійснюється на основі поданої членом Кооперативу заявки, в якій вказується перелік та обсяг необхідних матеріальних ресурсів, бажаний строк їх поставки, інші суттєві умови.

2.2.4. Технологічні послуги з виробництва сільськогосподарської продукції надаються у строки та за графіком, який складається у відповідності з планом господарської діяльності Кооперативу та затверджується правлінням Кооперативу. Графік складається в розрізі основних видів послуг та базових одиниць техніки (тракторів, комбайнів, інших засобів) з урахуванням територій компактного надання послуг, оптимізації використання техніки та мінімізації непродуктивних витрат (простоїв, холостих перегонів, інше).

Затверджені графіки надання послуг доводяться до відома членів Кооперативу та мають бути у вільному доступі для членів Кооперативу.

Зміна строків надання послуг відбувається на основі обґрунтованої письмової заяви члена Кооперативу та/або рішення виконавчого органу не пізніше 10 днів до настання строку надання послуг.

2.2.5. Технологічні послуги з переробки, передпродажної підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції надаються на основі укладених між членами Кооперативу та Кооперативом договорів про надання відповідних послуг, які укладаються на основі та відповідно до затвердженого плану господарської діяльності у цій сфері.

2.2.6. У залежності від видів господарської діяльності Кооператив розробляє та встановлює для членів вимоги із дотримання певних норм при виробництві продукції з метою відповідності її на якість та безпечність. Ці вимоги можуть регламентувати обсяги продукції в розрізі її видів, сортів, порядок застосування хімічних засобів захисту рослин, дотримання норм та стандартів якості продукції, а також екологічних стандартів та вимог виробництва органічної продукції тощо.

Правління Кооперативу може відмовити члену Кооперативу в разі документального підтвердження невиконання встановлених норм при виробництві продукції на її відповідність встановленим вимогам, насамперед якості та безпечності.

2.3. Умови постачання продукції Кооперативу.

2.3.1. Умови постачання продукції визначаються договором або іншою угодою.

2.3.2. Член Кооперативу може самостійно пакувати свою продукцію та передавати її для збуту через Кооператив.

2.3.4. Член Кооперативу може своїм транспортом поставляти продукцію в Кооператив або використовувати транспортні послуги Кооперативу, якщо Кооператив надає такі послуги.

При транспортуванні продукції транспортом Кооперативу відповідальність за збереження продукції несе Кооператив. При транспортуванні продукції транспортом члена Кооперативу відповідальність за збереження продукції до розвантажування її в призначеному Кооперативом місці несе член Кооперативу.

2.3.5. Місце та порядок зважування та контролю кількості та якості продукції визначається і затверджується правлінням Кооперативу, доводяться до відома та є у вільному доступі для членів Кооперативу.

2.3.6. Документи про поставку і на транспортування продукції в Кооператив заповнюються і надаються членом Кооперативу.

2.3.7. У залежності від видів технологічних послуг з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції правління Кооперативу розробляє та затверджує норми природних втрат при зберіганні та нормативи виходу продукції від її переробки, доводяться до відома та є у вільному доступі для членів Кооперативу.

2.4. Постачання членам Кооперативу засобів виробництва.

Член Кооперативу зобов’язаний повністю розрахуватися за отримані матеріально-технічні засоби виробництва згідно з поданою заявкою на послуги, крім випадку надання послуг у кредит (умови визначаються в заявці на отримання послуг або матеріально-технічних засобів виробництва у безвідсотковий кредит і договорі надання кредиту).

Розділ III. Вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів Кооперативу перед Кооперативом щодо участі у його господарській діяльності

3.1. Загальними умовами членства в Кооперативі є зобов’язання членів Кооперативу щодо участі у господарській діяльності Кооперативу. При вступі до Кооперативу заявник самостійно визначає обсяги участі у господарській діяльності Кооперативу на перший рік роботи, про що зазначає у заяві про вступ до Кооперативу. Правління Кооперативу розглядає та схвалює заяву заявника. В окремих випадках правління Кооперативу тимчасово може обмежити заявлені обсяги отримання послуг, якщо потужність техніки або обладнання Кооперативу є недостатньою для якісного задоволення потреб члена Кооперативу.

3.2. Правління Кооперативу після прийняття заявника у члени Кооперативу та схвалення (узгодження) обсягу послуг підписує з ним договір про участь у господарській діяльності Кооперативу на один календарний рік. Істотними умовами такого договору є обсяг та якість продукції (послуг), яка продається або закуповується через Кооператив, обсяг, ціна та якість послуг, які надає Кооператив, відповідальність Кооперативу та членів Кооперативу за виконання договірних зобов’язань.

3.3. На наступні календарні роки договір продовжується автоматично за умови, якщо жодна із сторін за 30 календарних днів до початку нового року не подала пропозицій щодо зміни умов договору або його припинення.

Член Кооперативу, який не планує поновлювати/продовжувати виконання своїх зобов’язань, письмово попереджує про свої наміри Кооператив за шість місяців.

3.4. У разі суттєвої з об’єктивних причин зміни обсягу участі члена Кооперативу в господарській діяльності Кооперативу член Кооперативу зобов’язаний письмово повідомити Кооператив не пізніше _____ днів з моменту виникнення відповідних причин.

3.5. Зобов’язання щодо постачання продукції до Кооперативу.

3.5.1. У разі участі члена Кооперативу у діяльності Кооперативу в сфері зберігання, переробки та реалізації овочів, фруктів, ягід і винограду член Кооперативу зобов’язаний збувати через Кооператив не менш ____% виробленої такої продукції.

3.5.2. У разі участі члена Кооперативу у господарській діяльності Кооперативу в частині зберігання, переробки та реалізації урожаю зернової продукції, кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку, не враховуючи продукції, що залишається у господарстві на внутрішні потреби, член Кооперативу зобов’язаний збувати через Кооператив не менш ____ % виробленої такої продукції.

3.5.3. У разі участі члена Кооперативу у господарській діяльності Кооперативу в сфері переробки та реалізації продукції тваринництва, не враховуючи продукції, що залишається у господарстві на внутрішні потреби, член Кооперативу зобов’язаний збувати через Кооператив не менш ____ % виробленої такої продукції.

3.6. Зобов’язання щодо закупівлі засобів виробництва.

Член Кооперативу зобов’язаний закуповувати через Кооператив необхідні засоби виробництва в розмірі не менше _____% з тих їх видів, постачання яких здійснює Кооператив або не менше _____% їх річного обсягу, які планується використовувати в господарствах членів Кооперативу.

3.7. Зобов’язання щодо використання технологічних послуг з виробництва сільськогосподарської продукції.

3.7.1. Член Кооперативу зобов’язаний використовувати технологічні послуги Кооперативу в обсязі не менше _____% річного обсягу, необхідного для виробництва сільськогосподарської продукції в його господарстві.

3.7.2. Облік (реєстрація) зобов’язань та використання технологічних послуг ведеться персоніфіковано в розрізі членів Кооперативу та розрізі видів послуг із зазначенням їх фізичних обсягів та вартості.

3.8. Право брати додаткові зобов’язання.

Додатковими зобов’язаннями є використання технологічних послуг понад взятих зобов’язань.

Заява про додаткові зобов’язання подається у письмовій формі на розгляд правління Кооперативу двічі на рік. Членів Кооперативу повідомляють про останній термін подання заяви за два тижні. Заяви розглядаються правлінням Кооперативу по кожній одиниці техніки.

Члени Кооперативу, які подають заяву на додаткове використання технологічних послуг, мають перевагу перед тими, хто ще не прийняв зобов’язання щодо використання технологічних послуг. Якщо потужностей для надання технологічних послуг недостатньо, щоб задовольнити першу категорію членів Кооперативу, право на прийняття додаткових зобов’язань розподіляється між ними пропорційно зобов’язанням, що вже були прийняті.

Члени Кооперативу, які вже взяли зобов’язання щодо використання додаткових технологічних послуг, мають перевагу перед новими членами Кооперативу.

3.9. Недотримання зобов’язань щодо участі у діяльності Кооперативу.

До проведення загальних зборів після закінчення кожного фінансового року правління та ревізор Кооперативу перевіряють дотримання зобов’язань кожним членом Кооперативу у його господарській діяльності за минулий рік. У разі недотримання взятих зобов’язань член Кооперативу зобов’язаний надати Кооперативу письмове пояснення у _____ денний термін з дня отримання відповідного письмового запиту. Правління Кооперативу, враховуючи письмове пояснення члена Кооперативу, приймає рішення про санкції, що можуть бути застосовані до нього.

За винятком випадку, коли правління і ревізор Кооперативу визнає пояснення члена Кооперативу поважними, останній повинен компенсувати Кооперативу суму постійних витрат у розмірі, яка враховувалась на обсяг прийнятих ним зобов’язань. Дані положення мають бути зазначені у договорі про участь у господарській діяльності Кооперативу.

Санкції за недотримання зобов’язань щодо участі членів Кооперативу у діяльності Кооперативу передбачаються у договорі про участь у господарській діяльності Кооперативу.

Розділ IV. Порядок формування майна Кооперативу

4.1. Сплата вступних внесків.

Член Кооперативу зобов’язаний сплатити вступний внесок у повному обсязі протягом ___ днів після схвалення правлінням Кооперативу його кандидатури про прийом в члени Кооперативу.

4.2. Сплата обов’язкових пайових внесків.

4.2.1. Обов’язкові пайові внески вносяться пропорційно участі члена в господарській діяльності Кооперативу у відповідності з його зобов’язаннями щодо цієї участі, які він бере на себе відповідно до цих Правил.

4.2.2. Якщо середній обсяг участі члена у діяльності Кооперативу на певні види послуг за останні три роки перевищує його зобов’язання, які визначені у заяві про вступ, більш ніж на _____%, розмір пайового внеску збільшується на такий же відсоток.

4.2.3. Якщо особа перебувала у Кооперативі менше ніж три роки, для визначення середніх обсягів діяльності береться розмір зобов’язань щодо участі в господарській діяльності за період, протягом якого член перебував у Кооперативі.

4.3. Сплата додаткових пайових внесків.

4.3.1. Члени Кооперативу мають право внести додатковий пай понад обов’язковий пай, який передається ними за власним бажанням до пайового фонду.

4.3.2. Додаткові пайові внески членів Кооперативу обмежуються. Розмір додаткового пайового внеску кожного члена Кооперативу визначається як відсоток від загального розміру пайового фонду і не може перевищувати ___% його суми. Додаткові пайові внески можуть бути переведені в обов’язкові внески, якщо зобов’язання члена Кооперативу зростають.

4.3.3. Член Кооперативу може робити додаткові пайові внески тільки у тому випадку, якщо він сплатив 100 % обов’язкових пайових внесків або зобов’язався це зробити не пізніше ніж через місяць після вступу.

4.4. Пайові внески асоційованих членів Кооперативу.

4.4.1. Асоційовані члени зобов’язані утримувати свої паї у пайовому фонді Кооперативу протягом щонайменше _____ років.

4.4.2. При сплаті пайового внеску в майновій формі асоційований член Кооперативу повинен отримати згоду правління Кооперативу. Майнові пайові внески обліковуються за цінами, погодженими між асоційованим членом Кооперативу та правлінням Кооперативу.

4.5. Умови сплати пайових внесків.

4.5.1. Для нового члена Кооперативу порядок сплати пайових внесків, основою яких є зобов’язання щодо участі у діяльності, є наступним:

1) ________% протягом 1 місяця після схвалення кандидатури правлінням Кооперативу;

2) решта _________________________________________________.

4.5.2. Порядок сплати пайових внесків внаслідок збільшення участі в діяльності (збільшення площі, обсягів поставок продукції тощо) є наступним:

1) ________% протягом 1 місяця після схвалення кандидатури правлінням Кооперативу;

2) решта __________________________________________________.

4.5.3. Асоційований член сплачує ____ % пайових внесків протягом першого місяця після затвердження його кандидатури правлінням Кооперативу, а решту - відповідно до умов, визначених у його заяві про вступ.

4.6. Порядок здійснення пайових внесків у майновій формі.

Для прийняття на баланс Кооперативу пайового внеску у майновій формі правлінням Кооперативу створюється спеціальна комісія у складі трьох осіб - голова Кооперативу, член ревізійної комісії (ревізор), бухгалтер.

Комісія зобов’язана провести огляд об’єкта (предмета) внеску на предмет відповідності його технічних характеристик, що зазначені у заяві члена Кооперативу, перевірити наявність та відповідність технічної документації та правовстановлюючих документів.

4.7. Порядок здійснення пайових внесків шляхом передачі права користування земельною ділянкою.

Рішення про здійснення пайового внеску шляхом передачі Кооперативу права користування земельною ділянкою та про умови такого внеску (розмір земельної ділянки, оцінка, цільове призначення, інше) приймається виключно загальними зборами Кооперативу.

Передача членом (асоційованим членом) Кооперативу права користування земельною ділянкою як пайовий внесок до Кооперативу оформлюється відповідно до земельного законодавства та рішенням загальних зборів Кооперативу.

4.8. Бухгалтерія Кооперативу зобов’язана вести персоніфікований облік обов’язкових та додаткових пайових внесків у грошовому та натуральному обчисленні.

4.9. Паї, у тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими, і у сумі визначають загальну частку кожного члена Кооперативу у майні Кооперативу.

4.10. Повернення пайових внесків при виході з Кооперативу.

4.10.1. Повернення паїв може бути здійснено у грошовій та/або натуральній формі. Рішення про повернення паїв у натуральній формі приймається виключно загальними зборами Кооперативу і за умови, що таке повернення не може нанести шкоду відповідному виду діяльності Кооперативу.

Повернення паїв у натуральній формі, яке може нанести шкоду відповідному виду діяльності Кооперативу, повинно здійснюватися у грошовій формі, якщо це обладнання (техніка або споруда) не було внесено членом (асоційованим членом) в якості пайового внеску.

4.10.2. У разі виходу з Кооперативу або виключення з Кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки - у натурі.

4.10.3. Повернення паїв у грошовій формі може бути здійснено терміном до ___ років але не більше, ніж передбачено законодавством.

4.10.4. Повернення паїв у грошовій формі для членів Кооперативу, які виходять після закінчення строку зобов’язань, здійснюється у такому порядку:

1) __ % протягом ______________ місяців після закінчення строку зобов’язань;

2) __ % у кінці ______________ року після закінчення строку зобов’язань.

4.10.5. Для членів, що виходять з Кооперативу до закінчення строку зобов’язань або у разі їх виключення з Кооперативу, повернення паїв у грошовій формі здійснюється у такому порядку:

1) __ % протягом ____________ місяців з моменту виходу або виключення з Кооперативу;

2) __ % у кінці _________ року з моменту виходу або виключення з Кооперативу.

4.10.6. Розрахунок загальної частки члена Кооперативу здійснюється на основі фінансових показників річного балансу, затвердженого загальними зборами Кооперативу.

4.11. Визначення розміру та нарахування кооперативних виплат.

4.11.1. Пропозиції щодо визначення розміру (частини) економічного результату від господарської діяльності Кооперативу для кооперативних виплат та проект розрахунку кооперативних виплат готує правління Кооперативу та подає на затвердження загальних зборів Кооперативу.

4.11.2. Кооперативні виплати розраховуються (розподіляються) між членами Кооперативу пропорційно обсягу участі членів Кооперативу в господарській діяльності Кооперативу.

Кооперативні виплати не виплачуються у випадку збиткової діяльності та якщо збитки за минулі роки залишилися не відшкодованими.

4.12. Визначення розміру та нарахування виплат на паї.

4.12.1. Частина доходу, визначеного до розподілу, у розмірі до 20 відсотків спрямовується на нарахування і виплату на паї. Рішенням загальних зборів може передбачатися різний відсоток часток доходу на паї для членів та асоційованих членів Кооперативу. Решта доходу розподіляється між членами Кооперативу у вигляді кооперативних виплат відповідно до їх участі в господарській діяльності.

4.12.2. За бажанням члена Кооперативу належна йому частка доходу Кооперативу може бути використана на збільшення додаткового паю члена Кооперативу.

4.13. Облік членів (асоційованих членів) Кооперативу та передачі паїв.

4.13.1. Облік членів (асоційованих членів) Кооперативу та передачі паїв ведеться в реєстрах за формою, затвердженою правлінням Кооперативу. Реєстри поділяються на реєстри членів (асоційованих членів) та реєстри сплати/передачі паїв. Реєстри ведуться на паперових носіях у формі журналу, аркуші якого мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом голови Кооперативу та завірені печаткою Кооперативу. Реєстр членів Кооперативу веде та зберігає секретар правління Кооперативу.

4.13.2. Кооператив веде окремо реєстр членів Кооперативу та реєстр асоційованих членів Кооперативу.

4.13.3. До реєстру членів заносяться дані про особу члена (асоційованого члена), а також розмір його пайового внеску. Реєстр членів (асоційованих членів) Кооперативу містить порядковий номер, прізвище, ім’я та по батькові, адресу члена (асоційованого члена), дату подання заяви про вступ, дату прийняття рішення правлінням Кооперативу, дату вступу члена (асоційованого члена), розмір пайових зобов’язань, суми сплачених у рахунок пайового внеску, та дату виходу з Кооперативу.

4.13.4. Протягом ___ днів після схвалення загальними зборами Кооперативу рішення правління Кооперативу про прийом членів Кооперативу секретар правління Кооперативу зобов’язаний видати кожному з членів посвідчення про членство. Форма посвідчення затверджується правлінням Кооперативу.

Розділ V. Ціноутворення та фінансові відносини з членами Кооперативу

5.1. Ціни на послуги кооперативу та порядок введення їх в дію затверджуються загальними зборами Кооперативу.

5.2. Правління Кооперативу щорічно розробляє та виносить на розгляд загальних зборів проект цін на послуги Кооперативу, які будуть надаватись членам Кооперативу.

5.3. При розробці проекту цін на послуги Кооперативу правління Кооперативу зобов’язане дотримуватись структури ціни, яка передбачає:

1) прямі витрати (сировина, матеріали, оплата праці, інші прямі витрати);

2) накладні витрати - не більше __% від суми прямих витрат;

3) цінову безпеку (прогнозований рівень інфляції та ціновий запас на випадок подорожчання вартості матеріалів/послуг інших організацій) - не більше ___% від суми прямих та накладних витрат;

4) розмір податку за обраною Кооперативом системою оподаткування.

5.4. Коригування цін на послуги в межах до __% здійснюється правлінням Кооперативу виключно у випадку перевищення закладеного в структурі ціни рівня інфляції та/або підвищення ринкової вартості основних складових прямих витрат Кооперативу. В інших випадках коригування цін здійснюється за рішенням загальних зборів Кооперативу.

5.5. Кориговані ціни на послуги Кооперативу можуть бути введені в дію не раніше 30 календарних днів з дня їх затвердження та оприлюднення для членів Кооперативу.

5.6. Умови та порядок розрахунків за надані Кооперативом послуги.

5.6.1. Член Кооперативу оплачує надані Кооперативом послуги за фактом їх виконання або у формі попередньої оплати на умовах, зазначених у договорах про участь у господарській діяльності Кооперативу, зокрема:

1) оплата за постійні (регулярні) послуги (наприклад, по збору, охолодженню та реалізації молока) здійснюється раз в місяць з розрахунку обсягу та вартості наданих послуг впродовж 10 календарних днів з дня отримання відповідного рахунку;

2) оплата разових послуг (наприклад, обробіток землі, збір врожаю, транспортні послуги, інше) здійснюється на основі відповідних рахунків протягом 10 календарних днів з дня їх отримання.

5.6.2. Розрахунки за послуги можуть здійснюватись у готівковій формі через касу Кооперативу або у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів через банківські установи.

5.7. Умови оплати та надання відстрочки членам Кооперативу.

5.7.1. При постачанні матеріально-технічних засобів виробництва та надання послуг член Кооперативу повинен сплатити на момент подання заявки ___ % попередньої ціни, а решту - в момент отримання свого замовлення або в момент отримання послуг.

5.7.2. Кооператив може надавати послуги або постачати матеріально-технічні засоби виробництва з відстрочкою платежу виключно для своїх членів на термін не більше ____ місяців за умови, що член сплатив ___ % вартості послуги або матеріально-технічних засобів виробництва і розмір його індивідуального пайового капіталу в Кооперативі повинен бути не менше суми відстрочки. Для цього член Кооперативу має заповнити заявку на отримання послуг або матеріально-технічних засобів виробництва з відстрочкою платежу.

5.7.3. Рішення про надання послуг або постачання матеріально-технічних засобів виробництва з відстроченням платежу будь-якому члену Кооперативу приймає правління Кооперативу, але на суму не більше _______ гривень. Термін прийняття рішення становить ____ днів з моменту подачі заявки членом Кооперативу на отримання послуг або матеріально-технічних засобів виробництва з відстроченням платежу.

5.7.4. Правління Кооперативу може відмовити члену Кооперативу в наданні послуг, постачанні матеріально-технічних засобів виробництва з відстроченням платежу у випадку:

відсутності фінансових можливостей Кооперативу;

неплатоспроможності члена.

5.8. У випадку схвалення рішення правлінням Кооперативу про надання послуги або постачання матеріально-технічних засобів виробництва з відстроченням платежу між членом та Кооперативом має бути укладений відповідний договір.

Розділ VI. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до Правил вносяться за рішенням загальних зборів членів Кооперативу.

Голова Кооперативу

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій
С.В. Кадигроб

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору