Документ v0634731-18, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2018  № 634

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики:

управління підприємництва;

управління соціальної і гуманітарної сфери;

управління розвитку адміністративних послуг;

управління контролю та захисту прав споживачів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.04.2016 № 715 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.05.2018  № 634

ПОЛОЖЕННЯ
про управління підприємництва у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Управління підприємництва в складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ розвитку підприємництва;

відділ державної регуляторної політики та дерегуляції.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені в складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

забезпечення формування державної політики з питань дерегуляції та розвитку підприємництва;

реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва;

забезпечення формування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань розвитку підприємництва та державної регуляторної політики;

уносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва, а також формування державної регуляторної політики та дерегуляції;

формує єдину інформаційну систему з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетів з питань підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, розробляє проекти державних програм розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і здійснює моніторинг їх виконання;

забезпечує розвиток діалогу з наявними об'єднаннями підприємств та сприяє створенню нових;

забезпечує проведення консультацій з асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку підприємництва, у тому числі виконання регіональних і місцевих програм розвитку підприємництва;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

здійснює аналіз позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в зазначеній сфері;

проводить комплексний аналіз стану розвитку підприємництва в Україні, здійснює підготовку та опублікування щороку в засобах масової інформації звітів про стан розвитку підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку підприємництва, рівня ефективності його державної підтримки;

забезпечує налагодження співпраці з органами влади іноземних держав, закордонними та міжнародними установами та організаціями щодо розвитку підприємництва;

бере участь у координації заходів щодо реалізації міжнародних договорів у сфері підприємництва і співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань розвитку підприємництва;

забезпечує представництво з питань розвитку підприємництва в міжнародних організаціях;

бере участь у межах компетенції в організації проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з підтримкою підприємництва;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку стосовно формування апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та здійснює організаційне, інформаційне забезпечення її роботи;

готує пропозиції до рішення Мінекономрозвитку щодо задоволення скарги на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або щодо відмови в її задоволенні;

забезпечує формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

бере участь у підготовці щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади для подання Кабінету Міністрів України;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та дерегуляції, а також розвитку підприємництва;

забезпечує підготовку матеріалів з метою інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

ініціює заходи щодо залучення громадськості з обговорення питань, що належать до компетенції управління;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організацію роботи разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до його компетенції;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

уносити пропозиції щодо організації конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції, і за дорученням керівництва департаменту брати участь у підготовці та проведенні цих заходів.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальник управління підприємництва (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - директор департаменту).

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку та директору департаменту;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника управління - начальника відділу розвитку підприємництва, начальника відділу державної регуляторної політики та дерегуляції.

4.5. У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу розвитку підприємництва.

4.6. Начальник управління і заступник начальника управління - начальник відділу розвитку підприємництва мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора
департаменту розвитку
підприємництва
та регуляторної політики -
начальник управління
підприємництва


О.В. Палазов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.05.2018  № 634

ПОЛОЖЕННЯ
про управління соціальної і гуманітарної сфери

1. Загальні положення

1.1. Управління соціальної і гуманітарної сфери в складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ економіки соціальної сфери;

відділ економіки гуманітарної сфери.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим положенням, положеннями про структурні підрозділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

реалізація державної політики з питань формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики в зазначеній сфері на економічний розвиток, розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у здійсненні аналізу економічної ситуації у соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері соціально-гуманітарного розвитку, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності;

опрацьовує пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо економічної стратегії у сферах освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, фармацевтичного сектору, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту інвалідів; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;

розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб та здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

формує натуральні набори непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму;

бере участь у розробленні пропозицій щодо подальшого реформування систем пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного соціального страхування;

проводить соціальний діалог із соціальними партнерами щодо вдосконалення системи соціально-трудових відносин і соціального партнерства, взаємодії суб'єктів соціально-трудових відносин;

бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи соціально-трудових відносин і соціального партнерства, сприянні взаємодії всіх суб'єктів соціально-трудових відносин; розробленні, укладанні та реалізації положень Генеральної угоди між всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України;

проводить моніторинг виконання Мінекономрозвитку плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статевовіковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку соціально-гуманітарної сфери;

бере участь у громадських обговореннях щодо результатів проведення економічної політики у соціально-гуманітарній сфері;

проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до його компетенції;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

уносити пропозиції щодо організації та за дорученням керівництва департаменту брати участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління соціальної і гуманітарної сфери (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - директор департаменту).

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис директору департаменту та керівництву Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує та забезпечує разом з керівниками відділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають в його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника управління - начальника економіки соціальної сфери, начальника відділу економіки гуманітарної сфери.

4.5. У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу економіки соціальної сфери.

4.6. Начальник управління і заступник начальника управління - начальник відділу економіки соціальної сфери мають право підпису документів, які надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник управління
соціальної і гуманітарної сфери


О.О. Стельмах


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.05.2018  № 634

ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку адміністративних послуг у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку адміністративних послуг у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ дозвільної системи;

відділ ліцензування;

відділ розвитку системи надання адміністративних послуг.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

забезпечення формування державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання з питань ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, надання адміністративних послуг та розробляє пропозиції щодо дерегуляції;

розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, розвитку системи надання адміністративних послуг;

забезпечує складання та затвердження річних планів перевірок, що проводяться Державною регуляторною службою України, за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі;

надає пропозиції до проектів рішень Мінекономрозвитку про проведення Державною регуляторною службою України позапланових перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з цих питань;

забезпечує ведення реєстру адміністративних послуг у порядку, установленому законодавством;

здійснює методичне, інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг та центрів надання адміністративних послуг;

бере участь в інформаційному забезпеченні функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

проводить моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг;

забезпечує координацію діяльності центрів надання адміністративних послуг та надає інформаційну допомогу державним органам, органам місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг;

бере участь у роботі Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

уносити пропозиції щодо залучення спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівництва);

уносити пропозиції щодо організації конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції, і за дорученням керівництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики брати участь у підготовці та проведенні цих заходів.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальник управління розвитку адміністративних послуг (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - директор департаменту).

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку та директору департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками відділів, утворених у складі управління, та департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника управління - начальника відділу дозвільної системи, начальника відділу ліцензування, начальника відділу розвитку системи надання адміністративних послуг.

4.5. У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу дозвільної системи.

4.6. Начальник управління та його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора
департаменту розвитку
підприємництва
та регуляторної політики -
начальник управління
розвитку
адміністративних послугВ.Ю. Прокопець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.05.2018  № 634

ПОЛОЖЕННЯ
про управління контролю та захисту прав споживачів у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Управління контролю та захисту прав споживачів (далі - управління) у складі департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент та цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять структурні підрозділи:

відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

відділ державного ринкового нагляду;

відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів.

1.5. Основні завдання, функції та права відділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, що входять до складу управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

забезпечення формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав споживачів;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, державного ринкового нагляду, захисту прав споживачів, внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

готує для внесення Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);

розглядає інформацію, довідки, документи, скарги, матеріали та відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю), які надходять від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку бере участь у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку в заходах державного нагляду (контролю), які здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;

готує рекомендації та роз'яснення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

готує пропозиції щодо погодження Мінекономрозвитку як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), проведення органами державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;

розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, у тому числі європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

проводить оцінку державного ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

забезпечує оприлюднення результатів оцінки державного ринкового нагляду разом з відповідними висновками, рекомендаціями та пропозиціями щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду відповідно до статті 21 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

координує діяльність про доступ України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення стосовно продукції, що становить серйозний ризик;

забезпечує методичне супроводження національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення стосовно продукції, що становить серйозний ризик;

розробляє правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

забезпечує підготовку матеріалів з метою інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

ініціює заходи щодо залучення громадськості стосовно обговорення питань, що належать до компетенції управління;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції управління;

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку, інших прогнозних та програмних документів з питань, що належать до компетенції управління;

координує діяльність інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організацію робота разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції управління;

бере участь у межах компетенції управління у проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

уносити пропозиції щодо організації конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції, і за дорученням керівництва департаменту брати участь у підготовці та проведенні цих заходів.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - директор департаменту).

4.4. Начальник управління:

координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сферах державного нагляду (контролю), державного ринкового нагляду, захисту прав споживачів, внутрішньої торгівлі;

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління та департаментом персоналу роботу управління з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції управління;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника управління - начальника відділу державного ринкового нагляду, начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, начальника відділу державної політики у сфері захисту прав споживачів.

4.5. У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу державного ринкового нагляду.

4.6. Начальник управління та заступник начальника управління - начальник відділу державного ринкового нагляду мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник управління
контролю та захисту
прав споживачівТ.В. Гринчук

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору