Документ v0621731-18, поточна редакція — Прийняття від 05.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2018  № 621

Про внесення змін до Положення про управління співробітництва з СОТ у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та затвердження положень про структурні підрозділи у складі управлінь департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про управління співробітництва з СОТ у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.12.2017 № 1805, зміни, що додаються.

2. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ:

відділ моніторингу виконання угод;

відділ багатосторонніх переговорів;

відділ нотифікацій та обробки запитів.

3. Унести зміни до положень про структурні підрозділи у складі управління регіональних та преференційних торговельних угод департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1742, виклавши їх у новій редакції, що додається.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2016 № 238 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.05.2018 № 621

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про управління співробітництва з СОТ у складі департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління співробітництва з СОТ (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу виконання угод, заступника начальника управління - начальника відділу нотифікацій та обробки запитів, начальника відділу багатосторонніх переговорів;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:

- заступником начальника управління - начальником відділу моніторингу виконання угод;

- заступником начальника управління - начальником відділу нотифікацій та обробки запитів у разі відсутності начальника управління та заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу виконання угод.

4.5. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління, на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

Директор департаменту
доступу до ринків
та взаємодії з СОТВ.А. ЦимбалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.05.2018 № 621

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ моніторингу виконання угод у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Відділ моніторингу виконання угод у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ та управління співробітництва з СОТ, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

проведення моніторингу діяльності СОТ;

визначення пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ;

вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, здійснення аналізу їх впливу на торговельну політику України та подання Кабінету Міністрів України узагальнених пропозицій щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, узятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність із угодами СОТ;

проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ;

проведення моніторингу виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

проведення моніторингу торговельної політики членів СОТ, забезпечення участі в регулярних оглядах торговельної політики країн СОТ, які є найважливішими торговельними партнерами України, з метою покращення умов доступу на зовнішні ринки.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері співробітництва з СОТ;

здійснює аналіз функцій та досвіду роботи СОТ як багатосторонньої торговельної системи з метою розроблення пропозицій, що сприятимуть інтеграції України у світове економічне співтовариство;

здійснює координацію діяльності з розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями України як члена СОТ та нормами угод СОТ;

проводить експертизу проектів нормативних актів на відповідність нормам і принципам системи угод СОТ та готує пропозиції до проектів нормативно-правових актів у зовнішньоторговельній сфері;

проводить моніторинг торговельної політики членів СОТ, які є найважливішими торговельними партнерами України, та аналіз законодавства інших членів СОТ на відповідність нормам цієї міжнародної організації;

здійснює координацію підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для звіту щодо огляду торговельної політики України та пропозицій щодо гармонізації законодавства відповідно до норм та принципів СОТ, попередження та усунення нетарифних бар'єрів у торгівлі;

взаємодіє відповідно до компетенції відділу з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ, організацій, наукових установ з питань реалізації зовнішньоекономічної політики України у сфері співробітництва із СОТ, просування національних інтересів на ринках членів СОТ;

здійснює відповідно до компетенції відділу підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку;

бере участь з питань, що належать до компетенції відділу, у підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо їх реалізації;

бере участь відповідно до компетенції відділу у підготовці пропозицій щодо проведення та участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

співпрацює з іншими підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідних для виконання визначених завдань і функцій відділу;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

представлення Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції;

залучення наукових, консультаційних та експертних організацій відповідно до встановленої процедури для підготовки аналітичних та прогнозних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

підготовки пропозицій щодо залучення технічної допомоги для виконання завдань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління співробітництва з СОТ - начальник відділу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ.

4.4. Начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
співробітництва з СОТ -
начальник відділу
моніторингу виконання угод

Р.І. Буга


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.05.2018 № 621

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ багатосторонніх переговорів у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Відділ багатосторонніх переговорів у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ та управління співробітництва з СОТ, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

організація роботи щодо координації взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі в багатосторонніх торговельних переговорах СОТ;

забезпечення аналізу багатосторонніх переговорів СОТ, домовленостей, що узгоджуються членами СОТ, та їх впливу на торговельну політику України;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі в роботі органів СОТ (профільних комітетів, рад тощо).

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробці та реалізації державної торговельної політики у сфері співробітництва з СОТ, зокрема, реалізації національних інтересів у рамках багатосторонніх торговельних переговорів СОТ;

забезпечує системний моніторинг та аналіз перебігу багатосторонніх переговорів СОТ, домовленостей, що узгоджуються членами СОТ, та готує аналітичні матеріали щодо їх впливу на торговельну політику України;

забезпечує підготовку матеріалів та організацію заходів щодо участі делегації України в багатосторонніх торговельних переговорах з членами СОТ, засіданнях комітетів СОТ, а також інших заходах, що організовуються Секретаріатом СОТ, готує відповідні директиви з формування позиції України щодо проведення багатосторонніх переговорів у рамках СОТ, обміну інформацією в рамках СОТ;

в межах компетенції відділу здійснює моніторинг змін українського законодавства та нормативно-правових актів, що належать до сфери угод СОТ;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у зовнішньоторговельній сфері з питань, що належать до компетенції відділу, та здійснює експертизу таких актів;

взаємодіє відповідно до компетенції відділу з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ, організацій, наукових установ з питань реалізації зовнішньоекономічної політики України у сфері співробітництва з СОТ, просування національних інтересів на ринках членів СОТ;

забезпечує в установленому порядку інформування центральних органів виконавчої влади та об'єднань національних виробників та експортерів з питань багатостороннього переговорного процесу в рамках СОТ, міжнародних зобов'язань України, взятих у процесі вступу до СОТ, ефективного використання інформаційної переваги членства в СОТ;

здійснює відповідно до компетенції відділу підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку;

бере участь з питань, що належать до компетенції відділу, у підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо їх реалізації;

бере участь відповідно до компетенції відділу у підготовці пропозицій щодо проведення та участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

співпрацює з іншими підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідних для виконання визначених завдань і функцій відділу;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

представлення Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції;

залучення наукових, консультаційних та експертних організацій відповідно до встановленої процедури для підготовки аналітичних та прогнозних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

підготовки пропозицій щодо залучення технічної допомоги для виконання завдань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу
багатосторонніх переговорів


О.В. Жовтуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.05.2018 № 621

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ нотифікацій та обробки запитів у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Відділ нотифікацій та обробки запитів у складі управління співробітництва з СОТ департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ та управління співробітництва з СОТ, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

координація взаємодії з центральними органами виконавчої влади щодо дотримання положень угод СОТ із прозорості, зокрема стосовно обробки запитів членів СОТ та їх інформування, а також співробітництва з відповідними органами СОТ;

здійснення аналізу проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ із питань забезпечення прозорості;

отримання, підтвердження отримання та аналіз запитів, коментарів і нотифікацій членів СОТ;

координація співробітництва з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки нотифікацій України відповідно до форматів, строків та процедур, передбачених угодами СОТ, підготовки відповідей на запити, коментарі членів СОТ щодо нотифікацій України, підготовки коментарів і запитів до нотифікацій членів СОТ;

забезпечення направлення нотифікацій України, відповідей на запити членів СОТ і СОТ, коментарів та запитів України Секретаріату СОТ, членам СОТ, а також центральним органам виконавчої влади України, асоціаціям товаровиробників у порядку інформування.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює координацію діяльності центральних органів влади щодо підготовки нотифікацій, запитів, відповідей на запити, коментарів з питань, що належать до сфери дії угод СОТ, для своєчасного інформування відповідного члена СОТ або органу СОТ;

у межах компетенції відділу проводить моніторинг змін українського законодавства та нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери дії угод СОТ, з метою підготовки нотифікацій відповідно до вимог угод СОТ;

здійснює аналіз нотифікацій від членів СОТ та інформації від органів СОТ про прийняті або запропоновані заходи щодо змін у торговельних режимах (зокрема у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, технічних бар'єрів у торгівлі, сільського господарства) членів СОТ, які є важливими торговельними партнерами України, з метою визначення їх можливого впливу на експортний потенціал України для інформування відповідних центральних органів виконавчої влади, асоціацій виробників та експортерів;

забезпечує відповідно до компетенції відділу організацію взаємодії з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ та організацій, наукових установ з питань реалізації зовнішньоекономічної політики України у сфері співробітництва з СОТ, просування національних інтересів на ринках членів СОТ та обміну інформацією в рамках СОТ;

забезпечує в установленому порядку інформування центральних органів виконавчої влади, об'єднань національних виробників та експортерів із питань ефективного використання інформаційної переваги членства в СОТ;

здійснює в межах компетенції відділу координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з розроблення нормативно-правових актів, підготовки аналітичних і довідкових матеріалів з питань забезпечення прозорості;

надає центральним органам виконавчої влади консультативну допомогу з питань підготовки нотифікацій та опрацювання коментарів і запитів;

бере участь у межах компетенції відділу в підготовці пропозицій до проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо їх реалізації;

здійснює відповідно до компетенції відділу підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку;

бере участь відповідно до компетенції відділу у підготовці пропозицій щодо проведення та участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

бере участь у межах компетенції відділу у засіданнях органів СОТ;

співпрацює з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідних для виконання визначених завдань і функцій відділу;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі в нарадах та семінарах, міжнародних заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

представлення Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції;

залучення наукових, консультаційних та експертних організацій відповідно до встановленої процедури для підготовки аналітичних і прогнозних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

підготовки пропозицій щодо залучення технічної допомоги для виконання завдань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління співробітництва з СОТ - начальник відділу нотифікацій та обробки запитів (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальнику управління співробітництва з СОТ.

4.4. Начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та заступника директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ - начальника управління співробітництва з СОТ здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях із питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
співробітництва з СОТ -
начальник відділу
нотифікацій та обробки запитів

Н.В. Вірченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.10.2016 № 1742
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.05.2018 № 621)

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ переговорів та доступу до ринків у складі управління регіональних та преференційних торговельних угод департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Відділ переговорів та доступу до ринків у складі управління регіональних та преференційних торговельних угод департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ та управління регіональних та преференційних торговельних угод, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

координація та проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД), а також підготовка економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо співробітництва з Європейською економічною комісією (ЄЕК ООН), Конференцією ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) та іншими міжнародними економічними організаціями (крім ОЧЕС).

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні економічно обґрунтованої позиції української сторони у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, та переговорних процесах щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) з урахуванням позицій заінтересованих органів виконавчої влади та товаровиробників, а також результатів наукових досліджень;

здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо проведення переговорів та підготовки проектів міжнародних угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами (крім ЄС та СНД);

здійснює підготовку укладених угод про вільну торгівлю до ратифікації (крім ЄС та СНД);

здійснює аналіз законодавства перспективних торговельно-економічних партнерів та вивчає особливості сучасного регулювання міжнародної торгівлі;

уживає заходів з метою забезпечення імплементації укладених угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД);

уносить у межах повноважень у встановленому порядку пропозиції стосовно участі України в діяльності міжнародних економічних організацій та угруповань, зокрема ЮНКТАД, ЄЕК ООН та ЄАВТ;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у зовнішньоторговельній сфері з питань, що належать до компетенції відділу;

готує та подає керівництву інформаційно-аналітичні матеріали до засідань і нарад у комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Мінекономрозвитку;

бере участь у роботі урядових та міжнародних комісій і комітетів, міжвідомчих структур, конференцій, конгресів, нарад з питань, які належать до компетенції відділу;

здійснює інформування в установленому порядку центральних органів виконавчої влади з питань проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) та реалізації єдиної державної тарифної політики;

бере участь у підготовці пропозицій щодо проведення та участі в міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

співпрацює з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань підготовки та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) з перспективними торговельними партнерами України та співробітництва із ЮНКТАД, ЄЕК ООН та ЄАВТ та іншими міжнародними економічними організаціями (крім ОЧЕС);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

представляти Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління регіональних та преференційних торговельних угод.

4.3. Начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та начальника управління регіональних та преференційних торговельних угод, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, використовує в роботі відомості:

- про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань;

- про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

- про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України;

забезпечує додержання посадовими особами відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та начальника управління регіональних та преференційних торговельних угод здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

Заступник начальника
управління регіональних
та преференційних
торговельних угод -
начальник відділу
переговорів
та доступу до ринківО.О. Рукас


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.10.2016 № 1742
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.05.2018 № 621)

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ тарифного регулювання у складі управління регіональних та преференційних торговельних угод департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ

1. Загальні положення

1.1. Відділ тарифного регулювання у складі управління регіональних та преференційних торговельних угод департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ та управління регіональних та преференційних торговельних угод, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

забезпечення реалізації єдиної тарифної політики шляхом унесення змін до Митного тарифу України,

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази тарифного регулювання міжнародної торгівлі;

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь в межах своїх повноважень у розробці нормативно-правових актів щодо приведення законодавства України у відповідність до її зобов'язань як члена СОТ та норм угод СОТ у сфері тарифного регулювання;

бере участь в підготовці висновків і пропозицій щодо нормативно-правових актів у сфері тарифного регулювання;

аналізує законодавство перспективних торговельно-економічних партнерів у сфері тарифного регулювання та особливості сучасного регулювання міжнародної торгівлі;

готує проекти нормативно-правових актів та пропозиції з питань запровадження і вдосконалення заходів тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, уживає заходів щодо захисту внутрішнього ринку за допомогою інструментів тарифного регулювання;

бере участь у формуванні економічно обґрунтованої позиції української сторони у двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, та переговорних процесах щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) з урахуванням позицій заінтересованих органів виконавчої влади та товаровиробників, а також результатів наукових досліджень;

бере участь у роботі урядових та міжнародних комісій і комітетів, міжвідомчих структур, конференцій, конгресів, нарад з питань, які належать до компетенції відділу;

забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, професійними об'єднаннями, асоціаціями товаровиробників та суб'єктами господарювання в напрямку реалізації тарифної політики;

готує, відповідно до компетенції, інформаційно-аналітичні матеріали до засідань і нарад у Комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Мінекономрозвитку;

здійснює інформування у встановленому порядку центральних органів виконавчої влади з питань проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД) та реалізації єдиної державної тарифної політики;

бере участь, відповідно до компетенції відділу, у підготовці пропозицій щодо проведення та участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах на території України та за кордоном;

співпрацює з іншими підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема стосовно питань запровадження і вдосконалення заходів тарифного регулювання та переговорних процесів щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

представляти Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління регіональних та преференційних торговельних угод.

4.4. Начальник відділу:

організовує роботу із вдосконалення нормативно-правової бази тарифного регулювання міжнародної торгівлі та приведення законодавства України у відповідність до її зобов'язань як члена СОТ та норм угод СОТ у сфері тарифного регулювання;

координує підготовку, відповідно до компетенції відділу, економічно обґрунтованої позиції української сторони у двосторонніх та багатосторонніх переговорах з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, та переговорних процесах щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД);

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та начальника управління регіональних та преференційних торговельних угод, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ та начальника управління регіональних та преференційних торговельних угод здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу
тарифного регулювання


І.М. Ніколаєва

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору