Документ v0611730-13, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2013

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2013  № 611

Про внесення змін до Положення про Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Методичних рекомендацій щодо розробки положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2013 року № 204, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 листопада 2012 року № 720, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Директору Департаменту тваринництва Геті А.А. подати Департаменту роботи з персоналом примірники положень про структурні підрозділи у складі департаменту та посадових інструкцій працівників.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.11.2012  № 720
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
17.10.2013  № 611)

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1. Департамент тваринництва (далі - Департамент) є структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, наказами Міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. В межах своїх повноважень Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

1.4. Департамент підпорядковується Міністру аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) та його заступникам.

1.5. Департамент здійснює свою діяльність у відповідності до річного плану роботи, затвердженого Міністром.

2. Основні завдання Департаменту

2.1.1. Участь у реалізації державної політики у тваринництві та здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки.

2.1.2. Розроблення і координація виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку тваринництва, птахівництва та бджільництва.

2.1.3. Здійснення науково-технічної і технологічної політики у тваринництві, птахівництві та бджільництві.

2.1.4. Розробка проектів законодавчих і нормативно-правових актів, участь у розробці технічних регламентів, галузевих стандартів, норм і нормативів, що стосуються тваринництва, птахівництва та бджільництва.

3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Розробляє пріоритетні напрями розвитку конкурентоспроможного тваринництва, здійснює заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх діяльність на вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням потреб населення в продуктах харчування.

3.1.2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства.

3.1.3. Вносить пропозиції та розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.4. Розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва.

3.1.5. Приймає участь у розробленні технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів відповідно до компетенції Департаменту.

3.1.6. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів. Приймає участь в організації продовольчого ринку.

3.1.7. Бере участь у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку України, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва і птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва.

3.1.8. Бере участь у розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції.

3.1.9. Бере участь у наданні державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання.

3.1.10. Бере участь у розробленні і реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом та у здійсненні контролю за його формуванням і використанням.

3.1.11. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції.

3.1.12. Відповідно до законодавства:

- розробляє концептуальні напрями розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва;

- бере участь у розробленні загальнодержавних програм селекції у тваринництві, забезпечує реалізацію цих програм;

- розробляє пропозиції щодо заходів державного стимулювання племінної справи у тваринництві, в тому числі щодо збереження генофонду існуючих, локальних та зникаючих вітчизняних порід;

- здійснює організацію та забезпечення функціонування системи селекції;

- розробляє вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;

- розробляє положення з проведення апробації селекційних досягнень;

- розробляє план породного районування бджіл;

- розробляє порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані із племінними (генетичними) ресурсами;

- розробляє положення про державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;

- організовує розроблення та затвердження технологічних вимог щодо спеціальних робіт з племінної справи;

- здійснює ведення державних книг племінних тварин та Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві, Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;

- організовує проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

- організовує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

- розробляє вимоги та порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства;

- установлює порядок проведення бонітування тварин;

- забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

- забезпечує проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

- здійснює атестацію племінних бджолорозсадників і племінних пасік;

- розробляє вимоги та порядок присвоєння/позбавлення відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві;

- забезпечує проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

- розробляє вимоги до племінних (генетичних) ресурсів та порядок видачі племінних свідоцтв (сертифікатів);

- забезпечує проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів племінної справи у тваринництві.

3.1.13. Бере участь у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку.

3.1.14. Формує спільно з структурними підрозділами Міністерства, науково-дослідними інститутами, науковими установами та галузевими об'єднаннями єдину науково-технічну політику у галузях тваринництва згідно з пріоритетами діяльності Міністерства, організовує роботу секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства.

3.1.15. Виступає державним замовником науково-дослідних робіт у галузі тваринництва, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду.

3.1.16. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних виробників тваринницької продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та захист внутрішнього ринку.

3.1.17. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво.

3.1.18. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.1.19. Вносить пропозиції щодо державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах. Розробляє проекти розподілу коштів державного бюджету, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві та бере участь у здійсненні контролю за їх використанням.

3.1.20. Погоджує порядок ідентифікації та реєстрації тварин, положення про ідентифікацію й реєстрацію великої рогатої худоби, овець та кіз.

3.1.21. Погоджує положення про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби.

3.1.22. Погоджує положення про реєстр тварин, порядок ведення Єдиного державного реєстру та користування його даними.

3.1.23. Бере участь у формуванні відносин власності, поглибленні інтеграційних процесів, готує керівництву Міністерства пропозиції щодо дотримання цінового паритету на тваринницьку продукцію для забезпечення еквівалентного обміну продукції між галузями тваринництва і промисловості, іншими галузями сільськогосподарського виробництва.

3.1.24. Бере участь у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації.

3.1.25. Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності.

3.1.26. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

3.1.27. Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

3.1.28. У межах компетенції бере участь у реалізації державної регуляторної політики.

3.1.29. Забезпечує у межах своїх повноважень приведення нормативно-правових актів, технічних регламентів, стандартів і технічних умов України у відповідність з нормами та принципами Світової організації торгівлі та бере участь у вирішенні проблемних питань, пов'язаних зі вступом до цієї структури.

3.1.30. Забезпечує у межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів.

3.1.31. Приймає участь у здійсненні контролю за діяльністю аграрної біржі у сфері надання тваринницьких дотацій.

3.1.32. Забезпечує взаємодію Міністерства з Державним агентством рибного господарства України в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в галузях ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві; Державним агентством лісових ресурсів України у сфері мисливського господарства.

3.1.33. Бере участь у розробленні:

- ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та при їхньому транспортуванні;

- вимог до етичного ставлення тварин у сільському господарстві;

- вимог до якості та безпеки молока й молочних продуктів;

- ветеринарно-санітарних вимог до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока;

- ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення;

- форми прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини та інструкції з її заповнення;

- параметрів безпеки необроблених харчових продуктів тваринного походження;

- ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) з виробництва та продажу харчових продуктів;

- ветеринарно-санітарних вимог до конкретної продукції, яка виготовляється в результаті переробки або утилізації вилученої з обороту неякісної і небезпечної продукції;

- ветеринарно-санітарних вимог до утримання птиці в особистих селянських господарствах;

- ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств і подвірного забою тварин;

- ветеринарно-санітарних правил для суб'єктів ведення господарства (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць домашньої птиці;

- вимог до ветеринарно-санітарного стану потужностей (об'єктів), які використовуються для виробництва харчових продуктів;

- вимог до проведення клінічних і доклінічних випробувань ветеринарних препаратів;

- інструкцій про заходи щодо профілактики і боротьби з хворобами тварин;

- програм вибіркового ветеринарно-санітарного контролю товарів у процесі їх обігу;

- переліку ветеринарних препаратів, що відпускаються за рецептом, і правил видачі рецептів;

- положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- положення про здійснення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини, які застосовуються в Україні;

- положення про притулок для тварин;

- порядку клеймування шкіряної та хутрової сировини;

- порядку здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог із виробництва, збереження, транспортування риби, інших водних ресурсів і харчової продукції з них, передбачених на експорт;

- порядку проведення атестації відділів біологічного контролю підприємств-виробників ветеринарних імунобіологічних препаратів і порядок проведення атестації виробництв ветеринарних імунобіологічних препаратів;

- порядку проведення атестації фахівців ветеринарної медицини;

- правил ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного та рослинного походження;

- порядку проведення моніторингу здоров'я племінної худоби;

- порядку проведення санітарної обробки (дезінфекції, дезінсекції й дератизації об'єктів птахівництва);

- порядку розпорядження лікарськими засобами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами й іншими хімічними сполуками, які переходять у власність держави;

- порядку уповноважування лабораторій для проведення ветеринарних діагностичних досліджень з метою державного контролю або державного нагляду;

- правил ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів і вимог щодо їхньої реалізації;

- правил передзабійного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів;

- правил реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів;

- правил транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо;

- форми, за якою ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній медицині, реалізуються (відпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки;

- форми заяви, що подається заявником для реєстрації, перереєстрації або внесення змін до реєстраційного досьє на готовий корм, на кормові добавки і премікси;

- правил санітарно-ветеринарного нагляду за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження;

- у визначених галузях та сферах правил використання продукції, отриманої від утилізації відходів тваринного походження;

- форми дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і зразка заяви про його видачу;

- технічних регламентів на ветеринарні препарати, кормові добавки, премікси і готові корми, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами, інші об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, включаючи належну практику виробництва ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів;

- положення про паспорт великої рогатої худоби, положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби;

- положення про кваліфікаційне свідоцтво, його форми, порядку видачі, зупинення дії та/або анулювання;

- правил ввозу в Україну та вивозу за її межі бджіл і продуктів бджільництва;

- максимально допустимих рівнів залишкової кількості ветеринарних препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах і біологічному матеріалі;

- рівнів включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні;

- положення про мисливське собаківництво в Україні;

- порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

- порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

- типового договору про умови ведення мисливського господарства;

- вартості ліцензій на добування мисливських тварин;

- граничного рівня цін і тарифів на продукцію, включаючи живу дичину, що постачається на експорт;

- лімітів й норм використання мисливських тварин;

- розміру збору за видачу Посвідчення мисливця, видачу контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, дублікат посвідчення мисливця, дублікат контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

- такси для обчислення розміру відшкодувань збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України);

- інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин;

- порядків поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин і проведення полювання, в тому числі іноземними мисливцями;

- порядку проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи;

- правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування;

- порядку проведення впорядкування мисливських угідь;

- вимог та порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів і форми атестата;

- порядку проведення оцінки якості м'ясо-молочних продуктів;

- базисних норм масової частки жиру й білка в молоці;

- порядку та правил видачі ветеринарних документів;

- правил поводження з тваринами під час проведення видовищних заходів із залученням тварин;

- порядку зберігання, підтримування, відпуску, завезення в Україну та вивозу штамів мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження, які використовуються для потреб ветеринарної медицини та науки;

- порядку проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

- порядку спеціального використання риби й інших водних живих ресурсів;

- режиму промислового рибальства;

- правил промислового рибальства в басейнах Чорного та Азовського морів та в рибогосподарських водних об'єктах України;

- правил рибальства та спеціальних режимів рибальства;

- режимів спеціального промислового рибальства;

- правил розробки, розгляду, узгодження й затвердження лімітів (квот) спеціального використання водних живих ресурсів;

- методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства й охорони водних живих ресурсів;

- переліку категорій посад працівників рибного господарства;

- статуту служби на риболовних суднах;

- системи управління охороною праці в рибному господарстві;

- суднового білету для риболовних суден;

- спеціальних правил експлуатації, обліку й технічного нагляду за суднами рибного господарства;

- типового табелю забезпечення постачанням суден флоту рибного господарства;

- форми списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів на риболовних суднах, форму рибацьких квитків, форми суднових радіо- і машинного журналів і правила їх ведення на риболовних суднах;

- нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства;

- інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

- квоти використання водних живих ресурсів, у тому числі загальнодержавного значення;

- квоти на спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

- норм щодо періоду (строків) заборони на лов (добування) водних живих ресурсів;

- зразка заяви власника риболовного судна про реєстрацію в Судновій книзі України;

- зразка посвідчення стернового-моториста, зразка свідоцтва про виключення риболовного судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

- положення про безпечне укомплектування морських суден рибного господарства екіпажами;

- положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

- положення про капітана морського рибного порту;

- положення про комісію з технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

- положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;

- порядку ведення реєстраційних журналів досліджень, проведених виробничою лабораторією рибопереробних виробництв;

- для риболовних суден порядку видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів і знищення зіпсованих;

- порядку нарахування й внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

- порядку обліку вилучення (вилову, добирання, збору) водних живих ресурсів;

- порядку штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання;

- правил аматорського та спортивного рибальства, порядку обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні аматорського та спортивного рибальства;

- спеціальних правил експлуатації, обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства;

- зразків документів, що підтверджують проходження судном технічного нагляду;

- переліку документів (їх форм та реквізитів) та відомостей, необхідних для проведення ветеринарного контролю;

- положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;

- порядку оформлення приходу з рейсу й виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;

- порядку відтворення водних живих ресурсів;

- у визначених галузях та сферах положення про громадських інспекторів.

Бере участь у встановленні:

- нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства;

- мінімального складу екіпажу, з яким дозволено вихід рибальського судна в море, щодо мінімального складу екіпажу, який забезпечує безпеку морського судна, яке здійснює міжнародні рейси, або судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах;

- розподілу лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення;

- періоду (строків) заборони на лов (добування) водних живих ресурсів.

3.1.34. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.1.35. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, галузевими формуваннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1. У межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученнями його керівництва у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствах, установах, організаціях.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

4.1.3. Залучати у встановленому порядку учених і фахівців, працівників інших структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних нормативних актів чи документів, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.4. Надавати доручення галузевим формуванням відповідно до договорів співробітництва щодо участі у виконанні завдань і функцій, покладених на Департамент.

4.1.5. Організовувати та проводити у встановленому порядку наради, семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту, залучати до участі в них структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.1.6. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

4.1.7. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.1.8. Брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій.

4.1.9. Вносити пропозиції керівництву щодо вжиття передбачених законодавством заходів стосовно припинення дії та скасування наказів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

5. Склад Департаменту

5.1. До складу Департаменту входить чотири відділи:

- відділ аналізу та прогнозування розвитку тваринництва очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу;

- відділ виробництва продукції тваринництва очолює начальник відділу;

- відділ розвитку галузей тваринництва очолює начальник відділу;

- відділ селекційно-племінної роботи очолює начальник відділу.

Керівники відділів несуть персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на працівників відділів.

5.2. Чисельність, структура і штатний розпис Департаменту затверджуються Міністром за поданням директора Департаменту в установленому порядку.

Працівники Департаменту призначаються на посади і звільняються з них в установленому законодавством порядку.

5.3. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів у складі Департаменту та працівників структурних підрозділів визначаються в положеннях та посадових інструкціях, які розробляються керівниками цих підрозділів та затверджуються директором Департаменту.

6. Директор Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром за поданням заступника Міністра - керівника апарату.

6.2. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту. За рішенням директора Департаменту може бути визначений інший порядок заміщення.

6.3. Директор Департаменту:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни працівниками Департаменту.

6.3.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.3.3. Визначає обов'язки своїх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників Департаменту, виходячи з завдань, визначених цим положенням, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

6.3.4. Подає пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

6.3.5. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

6.3.6. Забезпечує розроблення проектів законодавчих і нормативно-правових актів, державних та галузевих програм з питань, що стосуються діяльності Департаменту.

6.3.7. Координує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду.

6.3.8. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.3.9. Організовує, забезпечує і контролює надання державних послуг в межах закріпленої за Департаментом компетенції.

6.3.10. Здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.3.11. Бере участь у розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу.

6.3.12. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

6.3.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників.

6.3.14. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Департаменту.

6.3.15. Організовує, регулює і контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту.

6.3.16. За дорученням керівництва представляє інтереси Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту, в центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях.

6.3.17. Директор Департаменту має право:

- залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;

- проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції.

6.3.18. Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

- бажано післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

7. Взаємодія (службові зв'язки) Департаменту тваринництва з іншими структурними підрозділами

7.1. В процесі виконання покладених на нього завдань Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства, зокрема з Департаментом правової та законопроектної роботи під час здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, з Департаментом фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку в питаннях реалізації державної бюджетної політики у галузі тваринництва, з Департаментом економічного розвитку аграрного ринку у ході виконання державних цільових програм, а також з іншими структурними підрозділами під час спільного виконання доручень.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору