Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства аграрної політики України
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Перелік від 07.11.2005611
Документ v0611555-05, поточна редакція — Редакція від 13.12.2005, підстава - v0699555-05


 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
07.11.2005 N 611

 
Про затвердження Положення про метрологічну службу
Міністерства аграрної політики України
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 699 ( v0699555-05 ) від 13.12.2005 )

 
     На виконання Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.02.2005 N 53 ( z0307-05 ) "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 N 307/10587, та з метою вдосконалення метрологічного обслуговування агропромислового комплексу, здійснення функцій щодо забезпечення єдності вимірювань на підприємствах і в організаціях Мінагрополітики України Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Положення про метрологічну службу Міністерства аграрної політики України, що додається.
 
     2. Визначити Український державний центр стандартизації та сертифікації "Украгростандартсертифікація" (Ніколенко А.І.) як такий, що здійснює координацію робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду.
 
     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Демчака І.М.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський 

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з Держспоживстандартом України Наказ Міністерства
лист від "__" _______ 2005 р. аграрної політики України
N ________ 07.11.2005 N 611

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу
Міністерства аграрної політики України

 
     Це Положення розроблено на виконання Закону України від 15 червня 2004 року N 1765-IV ( 1765-15, 113/98-ВР ) "Про метрологію та метрологічну діяльність" та відповідно до Указу Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ) "Питання Міністерства аграрної політики України" з метою вдосконалення метрологічного обслуговування агропромислового комплексу та здійснення метрологічного контролю і нагляду з метою забезпечення єдності вимірювань на підприємствах усіх форм власності у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції.
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Метрологічна служба створена в Міністерстві аграрної політики України відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій для виконання комплексу завдань із метрологічного забезпечення, впровадження сертифікації продукції, систем управління якістю на підприємствах і в організаціях, підвищення рівня якості продукції та ефективності виробництва, охорони здоров'я людини і навколишнього середовища та здійснення функцій центрів державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - центрів ДССЗ) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року N 1120 ( 1120-98-п ) "Про затвердження Положення про Державну службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів".
 
     1.2. Метрологічна служба Міністерства аграрної політики України (далі -Мінагрополітики) - є складовою частиною метрологічної служби України. У своїй діяльності вона керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, державними стандартами України, наказами, вказівками, нормативними документами Мінагрополітики та цим Положенням.
 
     1.3. Фінансування діяльності метрологічної служби проводиться за:
     - кошти Державного бюджету України, що виділяються на проведення робіт з метрології в складі соціально-економічних і науково-технічних програм та проектів;
     - кошти зацікавлених підприємств (організацій) для фінансування робіт з метрології, проведення науково-дослідних та інших робіт, які включені в плани робіт головних і базових організацій;
     - кошти, які одержані організаціями за прямими договорами з підприємствами за виконання робіт (послуг) з метрології.
 
2. Структура метрологічної служби Мінагрополітики
 
     2.1. Структура метрологічної служби Мінагрополітики наведена у додатку 1. Метрологічна служба Мінагрополітики складається з:
     2.1.1. Підрозділу стандартизації, метрології та сертифікації продукції в центральному апараті Мінагрополітики.
     2.1.2. Головної організації метрологічної служби - Українського державного центру стандартизації та сертифікації "Украгростандартсертифікація".
     2.1.3. Головних організацій метрологічної служби в закріплених галузях діяльності або видах вимірювань:
     - Український метрологічний науково-впроваджувальний центр "Зерноприлад";
     - Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини;
     - закрите акціонерне товариство "НВО "Харчопромавтоматика". ( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 699 ( v0699555-05 ) від 13.12.2005 )
     2.1.4. Базових організацій метрологічної служби в закріплених галузях діяльності, видах продукції або видах вимірювань.
     Перелік головних і базових організацій метрологічної служби, які закріплені за Мінагрополітики, наведено у додатку 2.
     2.1.5. Метрологічних служб підприємств і організацій.
 
     2.2. Структура і штати усіх ланок метрологічної служби Мінагрополітики визначаються їхніми керівниками відповідно до обсягів робіт із урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань належать до основних видів робіт, а підрозділи метрологічної служби - до основних виробничих, науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських чи технологічних підрозділів.
 
     2.3. Головні та базові організації метрологічної служби Мінагрополітики повинні бути атестовані Мінагрополітики за участю національного наукового метрологічного центру з метою документального засвідчення їх компетентності і права виконувати функції головної або базової організації у сфері своєї діяльності.
 
     2.4. Підрозділ стандартизації і метрології в центральному апараті міністерства здійснює керівництво метрологічною службою Мінагрополітики та координацію робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду.
 
     2.5. Український державний центр стандартизації та сертифікації "Украгростандартсертифікація" здійснює координацію робіт і методичне керівництво головними організаціями метрологічної служби Мінагрополітики.
     Головні організації метрологічної служби здійснюють координацію робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності і методичне керівництво базовими організаціями метрологічної служби та метрологічними службами підприємств та організацій - в закріплених за ними галузях.
 
     2.6. Базові організації метрологічної служби здійснюють координацію та методичне керівництво метрологічними службами підприємств і організацій, виконують роботи з метрологічного забезпечення досліджень, розробки, виробництва, випробувань закріплених за ними груп продукції або галузей діяльності.
 
     2.7. На підприємствах і в організаціях, які виконують роботи у сфері поширення державного метрологічного нагляду, обов'язково створюються метрологічні служби або призначаються відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
 
     2.8. Положення про підрозділи метрологічних служб Мінагрополітики, головних та базових організацій, а також підприємств повинні розроблятись відповідно до Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.02.2005 N 53 ( z0307-05 ), та з урахуванням норм цього Положення. Положення про головні та базові організації метрологічних служб Мінагрополітики затверджуються їх керівниками та погоджуються з національним науковим метрологічним центром, положення про метрологічні служби підприємств затверджуються їхніми керівниками та погоджуються з територіальними органами Держспоживстандарту.
 
     2.9. Головні і базові організації, які здійснюють:
     державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд; повірку, атестацію методик виконання вимірювань (далі - МВВ), використовуються у сфері державного метрологічного нагляду, повинні бути уповноважені на проведення цих робіт;
     калібрування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) для інших підприємств, організацій, фізичних осіб; вимірювання, у сфері поширення державного метрологічного нагляду повинні бути атестовані згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672.
 
     2.10. Відповідальність за виконання робіт з метрологічного забезпечення в системі Мінагрополітики покладається на заступника Міністра, якому підпорядкований даний напрям діяльності.
 
3. Основні завдання метрологічної
служби Мінагрополітики
 
     Основними завданнями метрологічної служби Мінагрополітики є:
 
     3.1. Здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань закріпленій галузі діяльності.
     Визначення основних напрямів діяльності, координація і здійснення робіт з метрології під час розроблення, виробництва, випробування та експлуатації продукції, складання і затвердження перспективних і щорічних галузевих планів робіт та контроль за їх виконанням.
 
     3.2. Визначення концепції розвитку метрологічної служби Мінагрополітики та реалізація її шляхом розроблення відповідного плану.
 
     3.3. Розроблення та впровадження сучасних методів вимірювань і ЗВТ, повірочного обладнання, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, державних галузевих стандартів з питань метрологічного забезпечення.
 
     3.4. Підготовка пропозицій до проектів планів національної стандартизації, участь у розробленні нормативних документів з метрології.
 
     3.5. Організація і проведення метрологічного нагляду.
 
     3.6. Контроль за своєчасним плануванням, поданням і проведенням державних приймальних випробувань, калібрування і метрологічної атестації ЗВТ, що використовують у сферах, на які не поширюється державний метрологічний нагляд.
 
     3.7. Розробка та проведення атестації методик виконання вимірювань в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
     3.8. Проведення метрологічної експертизи й узгодження технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів і звітів про наукові дослідження.
 
     3.9. Проведення систематичного аналізу стану вимірювань в галузях агропромислового комплексу України та розробка на його основі програм метрологічного забезпечення.
 
     3.10. Облік та аналіз основних показників, що характеризують стан метрологічної служби та її діяльність.
 
     3.11. Організація і проведення робіт по ремонту, сервісному обслуговуванню, калібруванню та метрологічної атестації ЗВТ, організація робіт по повірці ЗВТ.
 
     3.12. Організація та проведення атестації вимірювальних і калібрувальних лабораторій підприємств та організацій на проведення відповідно вимірювань у сфері та поза сферою державного метрологічного нагляду і калібрування ЗВТ для власних потреб цих підприємств та організацій згідно з Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672, та проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства.
 
     3.13. Взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальними органами Держспоживстандарту України з питань метрологічної діяльності, сприяння органам Держспоживстандарту України під час здійснення ними державного метрологічного нагляду.
 
     3.14. Планування і участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології, стандартизації та сертифікації, організація семінарів; нарад , виставок з питань метрологічного забезпечення.
 
     3.15. Участь у роботах з міжнародного співробітництва в галузі метрології.
 
     3.16. Організація робіт з підвищення ефективності заходів щодо метрологічної діяльності в галузі безпеки праці та з наявності небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
 
4. Права метрологічної служби Мінагрополітики
 
     Метрологічна служба Мінагрополітики має право:
 
     4.1. Безперешкодно відвідувати підприємства і організації всіх форм власності у закріпленій галузі діяльності для здійснення метрологічного нагляду за умови пред'явлення посвідчення встановленого зразка.
 
     4.2. Готувати та видавати матеріали з питань стану та застосування ЗВТ.
 
     4.3. Видавати за підписом керівника організації, що проводила перевірку, обов'язкові до виконання приписи за результатами метрологічного нагляду по усуненню порушень метрологічних норм і правил.
 
     4.4. Здійснювати організаційно-методичне керівництво роботами з атестації калібрувальних та вимірювальних лабораторій на підприємствах і в організаціях.
 
     4.5. Вносити пропозиції керівництву міністерства про визначення головних і базових організацій.
 
     4.6. Вносити пропозиції про відміну керівниками об'єднань та підприємств прийнятих ними нормативних документів, наказів та вказівок, які суперечать вимогам нормативних документів з метрології, державних або галузевих стандартів.
 
     4.7. Отримувати від організацій та підприємств Мінагрополітики необхідні матеріали з питань метрологічного обслуговування виробництва та сертифікації продукції.
 
     4.8. Розглядати та вирішувати спірні питання між організаціями та підприємствами Мінагрополітики при виборі та визначенні методів і ЗВТ, а також питань, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань.
 
     4.9. В особі Головного метролога Мінагрополітики здійснювати взаємодію з органами влади, в тому числі з центральним органом виконавчої влади у сфері метрології, з питань, що відносяться до компетенції метрологічної служби Мінагрополітики.
 
5. Функції, обов'язки підрозділу стандартизації,
метрології Мінагрополітики
 
     5.1. Керівництво діяльністю метрологічної служби Мінагрополітики здійснюється підрозділом стандартизації, метрології міністерства.
 
     5.2. Затвердження структури штатів, призначення на посади і звільнення з посад працівників підрозділу стандартизації в центральному апараті Мінагрополітики здійснюється в установленому порядку.
 
     5.3. На підрозділ стандартизації, метрології покладаються такі обов'язки по координації діяльності метрологічної служби Мінагрополітики:
     5.3.1. Здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань.
     5.3.2. Підготовка пропозицій до проектів планів державної стандартизації і розроблення планів робіт по вдосконаленню галузевої нормативної бази з метрології.
     5.3.3. Розроблення та реалізація галузевих і міжгалузевих програм, що спрямовані на вдосконалення метрологічного забезпечення, підвищення ефективності робіт метрологічної служби, організація і контроль їх виконання.
     5.3.4. Визначення основних напрямів розвитку робіт з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції на підпорядкованих підприємствах та здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань.
     5.3.5. Організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів стандартів та інших нормативних документів.
     5.3.6. Організація і проведення метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдності вимірювань в об'єднаннях, концернах, асоціаціях, підприємствах, установах і організаціях Мінагрополітики.
     5.3.7. Організація й участь у проведенні атестації вимірювальних і калібрувальних лабораторій на підприємствах та в організаціях Мінагрополітики та проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства.
     5.3.8. Організація міжлабораторних порівняльних випробувань, а також міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях підприємств і організацій Мінагрополітики.
     5.3.9. Координація та контроль діяльності головних і базових організацій метрологічної служби Мінагрополітики.
     5.3.10. Організація проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності вимірювань на підприємствах, у тому числі повірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ, атестації випробувального обладнання, методик виконання вимірювань.
     5.3.11. Здійснення взаємодії з Держспоживстандартом України та органами державної метрологічної служби з питань забезпечення єдності вимірювань, іншими міністерствами і відомствами України, міжнародними організаціями та фірмами з питань метрологічної діяльності, координація робіт з міжнародного співробітництва в галузі метрології.
     5.3.12. Участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності голових, базових організацій метрологічної служби та метрологічних служб підприємств і організацій Мінагрополітики.
     5.3.13. Погодження планів роботи та звітів головних організацій метрологічної служби Мінагрополітики.
     5.2.14. Організація і проведення атестації головних і базових організацій метрологічної служби Мінагрополітики на право проведення робіт у відповідній галузі згідно з Порядком проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 29.06.2005 N 155 ( z0750-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 року за N 750/11030, та проведення періодичних перевірок за дотриманням ними вимог законодавства.
     5.3.15. Ведення реєстру атестованих метрологічних служб, вимірювальних та калібрувальних лабораторій підприємств і організацій Мінагрополітики, реєстру галузевих стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, реєстру МВВ.
     5.3.16. Розгляд і узгодження заявок Мінагрополітики на закупівлю імпортних ЗВТ.
     5.3.17. Організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в галузі метрології, стандартизації, сертифікації.
     5.3.18. Організація галузевих, міжгалузевих та міжнародних нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань метрологічної діяльності.
 
     5.4. Підрозділ стандартизації, метрології має право:
     5.4.1. Залучати в установленому порядку головні і базові організації метрологічної служби Мінагрополітики до виконання робіт з метрологічного забезпечення і здійснювати контроль за їх діяльністю.
     5.4.2. Одержувати в установленому порядку від підприємств необхідні матеріали з питань метрологічного забезпечення для проведення аналізу стану вимірювань в галузях.
     5.4.3. Бути органом з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій головних і базових організацій метрологічної служби Мінагрополітики відповідно до вимог Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672.
     5.4.4. Вносити пропозиції щодо призупинення або визнання недійсними свідоцтв про атестацію вимірювальних та калібрувальних лабораторій, атестованих метрологічною службою Мінагрополітики, у разі виявлення порушень умов проведення метрологічних робіт.
     5.4.5. Подавати пропозиції керівництву Мінагрополітики про заохочення працівників метрологічної служби, видавати приписи за результатами метрологічного нагляду щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків.
     5.4.6. Бути представником в органах державної виконавчої влади з питань метрологічного забезпечення.
     5.4.7. Подавати пропозиції керівництву Мінагрополітики про призначення головних і базових організацій метрологічної служби.
     5.4.8. Брати участь у розгляді суперечок, що стосуються діяльності метрологічної служби Мінагрополітики.
 
     5.5. Підрозділ несе відповідальність за своєчасність і якість виконання своїх обов'язків.
 
6. Функції головних організацій метрологічної
служби Мінагрополітики
 
     6.1. Головні організації метрологічної служби Мінагрополітики створюються за рішенням міністерства для координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у закріплених галузях діяльності та методичного керівництва базовими організаціями метрологічної служби і метрологічними службами підприємств, затверджуються наказом Міністра аграрної політики України і атестуються в установленому законодавством порядку. У головних організаціях метрологічних служб для виконання покладених завдань може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника підприємства за погодженням з головним метрологом міністерства.
 
     6.2. Основними завданнями головних організацій метрологічної служби є:
     6.2.1. Узагальнення в сфері своєї діяльності результатів аналізу і оцінки стану ЗВТ, їх ремонту та використання, а також метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, інших основних видів діяльності.
     6.2.2. Аналіз матеріалів, що подаються базовими організаціями метрологічної служби щодо наявності, міри використання та потреби в ЗВТ і стандартних зразках складу і властивостей речовин та матеріалів, підготовки пропозицій з упорядкування їх номенклатури, а також заявок на їх придбання.
     6.2.3. Підготовка пропозицій до проектів перспективних і річних планів державної та галузевої стандартизації, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічної діяльності.
     6.2.4. Участь у розробленні та організація випуску стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів.
     6.2.5. Проведення метрологічної експертизи технічних завдань, технологічної, проектної і конструкторської документації, проектів стандартів, технічних умов звітів про науково-дослідні роботи та інших нормативних документів.
     6.2.6. Надання методичної і практичної допомоги підприємствам по розробленню і впровадженню нової вимірювальної техніки, локальних повірочних схем, встановленню оптимальних міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ.
     6.2.7. Здійснення метрологічного контролю і нагляду за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, за дотриманням метрологічних норм та правил у закріплених базових організаціях і на підприємствах.
     6.2.8. Організація та проведення в установленому порядку атестації вимірювальних і калібрувальних лабораторій на проведення вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду за участю територіальних органів Держспоживстандарту України та калібрування ЗВТ для власних потреб.
     6.2.9. Організація і проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування та ремонту ЗВТ.
     6.2.10. Участь в атестації виробництв підприємств Мінагрополітики згідно з встановленим порядком.
     Розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань.
     6.2.11. Організація метрологічного забезпечення випробувань продукції.
     6.2.12. Розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів нормативних документів з метрологічного забезпечення, в тому числі національних і галузевих стандартів, та участь у їх розробленні.
     6.2.13. Організація та виконання особливо точних вимірювань.
     6.2.14. Зберігання і підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірочного і калібрувального обладнання.
     6.2.15. Взаємодія з метрологічними центрами та територіальними органами Держспоживстандарту України з питань метрології. Сприяння органам Держспоживстандарту України під час здійснення ними державного метрологічного контролю і нагляду.
     6.2.16. Організація робіт по підвищенню ефективності метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці, охорони навколишнього середовища.
     6.2.17. Створення довідково-інформаційного фонду нормативних документів із метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що випускається закріпленими підприємствами, та інших основних видів діяльності.
     6.2.18. Діяльність, пов'язана з придбанням, виготовленням та реалізацією ЗВТ та випробувального обладнання.
     6.2.19. Організація і проведення семінарів, конференцій, нарад, виставок та інших заходів із обміну досвідом роботи.
 
7. Функції базових організацій метрологічної служби
 
     7.1. Базові організації метрологічної служби створюються за рішенням міністерства та узгодженням з відповідною головною організацією для виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у закріпленій галузі діяльності, координації і методичного керівництва метрологічними службами закріплених підприємств і атестуються в установленому законодавством порядку.
 
     7.2. Базові організації метрологічної служби визначаються з числа провідних науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій, які мають необхідні умови, що забезпечують виконання функцій базової організації. В базових організаціях для виконання покладених завдань може бути створений самостійний підрозділ, який очолює головний метролог, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника підприємства за погодженням з головним метрологом міністерства.
 
     7.3. Основними функціями базових організацій метрологічної служби є:
     7.3.1. Проведення аналізу стану вимірювань і метрологічної діяльності в сфері розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, а також інших основних видів діяльності, передбаченої Положенням про метрологічну службу, на закріплених підприємствах.
     7.3.2. Планування і участь у проведенні державних приймальних випробувань ЗВТ, в розробленні та реалізації заходів з метрологічного забезпечення їх виробництва і експлуатації.
     7.3.3. Надання методичної і практичної допомоги підприємствам по розробленню та впровадженню нових засобів вимірювальної техніки, локальних повірочних схем, установленню оптимальних міжповірочних інтервалів.
     7.3.4. Визначення наявності, міри використання і потреби підприємств галузі у ЗВТ, стандартних зразках складу та властивостей речовин і матеріалів, розроблення та подання головній організації пропозицій щодо їх придбання, створення і реалізації.
     7.3.5. Здійснення метрологічного контролю і нагляду за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, за дотриманням метрологічних норм і правил на закріплених підприємствах.
     7.3.6. Проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів.
     7.3.7. Проведення в установленому порядку атестації вимірювальних лабораторій у сфері, державного метрологічного нагляду за участю територіальних органів Держспоживстандарту України.
     7.3.8. Участь в атестації виробництв підприємств Мінагрополітики згідно з встановленим порядком.
     7.3.9. Взаємодія з органами Держспоживстандарту України, головними і базовими організаціями метрологічної служби суміжних галузей промисловості.
     7.3.10. Підготовка і подання головній організації інформаційних матеріалів з метрології в закріпленій за базовою організацією галузі діяльності.
     7.3.11. Організація і проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ, обліку повірочних та калібрувальних тавр і забезпечення їх зберігання та правильного використання.
     7.3.12. Розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань.
     7.3.13. Зберігання та підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірочного та калібрувального обладнання.
     7.3.14. Метрологічне обслуговування організації.
     7.3.15. Діяльність з питань придбання, виготовлення, реалізації ЗВТ та випробувального обладнання.
 
8. Функції метрологічних служб підприємств
 
     8.1. До метрологічної служби підприємства, науково-виробничого (виробничого) об'єднання, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної організації входить відділ (служба) головного метролога та (чи) інші структурні підрозділи. Ця служба створюється наказом керівника підприємства для виконання завдань з метрологічного обслуговування, розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації, а також інших основних видів діяльності, закріплених за підприємством. Метрологічна служба підприємства підпорядковується відповідальній особі, яка координує технічну політику підприємства у галузі метрології.
 
     8.2. Метрологічну службу підприємства очолює головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї керівником підприємства. На підприємствах та організаціях, в яких створення окремих підрозділів метрологічної служби економічно недоцільно, обов'язки головного метролога наказом керівника підприємства, організації покладаються на інженерно-технічного працівника, який має відношення до експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 
     8.3. Основними функціями метрологічної служби підприємства є:
     8.3.1. Аналіз стану вимірювань на усіх стадіях створення і експлуатації продукції.
     8.3.2. Проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення рівня метрологічної діяльності.
     8.3.3. Визначення оптимальної номенклатури ЗВТ та нормативних документів і їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності виробництва й якості продукції.
     8.3.4. Впровадження міждержавних, національних, галузевих стандартів, інших документів з метрології.
     8.3.5. Створення та впровадження стандартів підприємства та інших документів, що регламентують питання метрологічного обслуговування, розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції.
     8.3.6. Участь у проведенні аналізу причин браку продукції та інших збитків у виробництві, пов'язаних з порушенням метрологічних норм і правил.
     8.3.7. Організація і проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ та випробувального обладнання (далі - ВО), обліку повірочних та калібрувальних тавр і забезпечення їх зберігання та правильного використання. Оцінювання метрологічного забезпечення і ремонту ЗВТ, які знаходяться в експлуатації.
     8.3.8. Складання та погодження з територіальними органами Держспоживстандарту України переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають державній повірці.
     8.3.9. Створення та впровадження сучасних методів вимірювань та ЗВТ.
     8.3.10. Розроблення та атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
     8.3.11. Організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи.
     8.3.12. Комерційна діяльність з питань придбання, випробувань, виготовлення та реалізації ЗВТ, приладів та іншого обладнання.
 
9. Центри Державної служби стандартних зразків складу
та властивостей речовин та матеріалів
 
     9.1. Функції центрів Державної служби стандартних зразків складу та властивостей. речовин і матеріалів (далі - центри ДССЗ) покладаються на головні організації метрологічної служби або науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські, технологічні організації та підприємства, що мають необхідну експериментальну базу і кваліфікований персонал з досвідом роботи у відповідній галузі.
 
     9.2. Положення про центри ДССЗ затверджуються керівником відповідної організації чи підприємства за погодженням з Головним центром ДССЗ та підрозділом метрології і стандартизації Мінагрополітики.
 
     9.3. За кожним центром ДССЗ закріплюється певна номенклатура державних, галузевих стандартних зразків або науково-технічна сфера діяльності з розроблення та впровадження стандартних зразків.
 
     9.4. Затвердження та реєстрацію галузевих стандартних зразків Мінагрополітики здійснює Український державний центр стандартизації та сертифікації "Украгростандартсертифікація", який визначено галузевим центром стандартних зразків.
 
     9.5. На центри ДССЗ покладаються наступні обов'язки:
     9.5.1. Визначення основних напрямів розвитку метрологічного забезпечення, вирішення певної науково-технічної проблеми на основі застосування стандартних зразків у закріпленій сфері діяльності.
     9.5.2. Розроблення нормативних документів з питань створення, виробництва та застосування стандартних зразків.
     9.5.3. Проведення наукових досліджень за державними і багатогалузевими та галузевими програмами.
     9.5.4. Проведення наукових досліджень щодо створення нових типів стандартних зразків. Виконання робіт стосовно розроблення, атестації, виробництва та впровадження стандартних зразків.
     9.5.5. Здійснення інформаційного забезпечення організацій та підприємств щодо стандартних зразків.
     9.5.6. Організація робіт по метрологічній атестації МВВ складу та властивостей речовин і матеріалів у закріпленій сфері діяльності.
 
     9.6. Центри ДССЗ мають право:
     9.6.1. Здійснювати контроль за діяльністю підприємств та організацій у закріпленій сфері діяльності щодо розроблення та використання стандартних зразків, додержання вимог нормативних і методичних документів.
     9.6.2. Одержувати від підприємств і організацій закріпленої сфері діяльності матеріали щодо створення та використання стандартних зразків. Брати участь у міжлабораторному атестаційному аналізі.
     9.6.3. Виконувати роботи з атестації МВВ складу та властивостей речовин і матеріалів у закріпленій сфері діяльності.
 
     9.7. Галузевий центр стандартних зразків взаємодіє з Головним центром ДССЗ - національним науковим метрологічним центром, центрами ДССЗ з питань метрологічного забезпечення розроблення, атестації та впровадження стандартних зразків.
 
 Директор Департаменту 
економічної стратегії та
розвитку аграрного ринку А.В.Розгон

Додаток 1
до п. 2.1 Положення

 
СТРУКТУРА
метрологічної служби
Міністерства аграрної політики України

 
    --------------------------------------------------
    |   Міністерство аграрної політики України   |
    |   Підрозділ стандартизації, метрології   |
    |      та сертифікації продукції      |
    --------------------------------------------------
                 |
                 |
          ----------------------------
          |  Головний метролог   |
          ----------------------------
                 |
                 |
     -----------------------------------------------
     |   ДЦ "Украгростандартсертифікація" -   |
     | головна організація метрологічної служби  |
     |  Міністерства аграрної політики України  |
     -----------------------------------------------
                 |
                 |
 ---------------------------------------------------------------
 |     Головні організації метрологічної служби      |
 |-------------------------------------------------------------|
 | Центральна державна  |     |Український метрологічний|
 |лабораторія ветеринарной|     |науково-впроваджувальний |
 |    медицини    |     |  центр "Зерноприлад"  |
 --------------------------     ---------------------------
        |                  |
        |                  |
 ---------------------------------------------------------------
 |     Базові організації метрологічної служби      |
 --------------------------------------------------------------- 

Додаток 2
до п. 2.1.4 Положення

 
ПЕРЕЛІК
головних і базових організацій метрологічної
служби, які закріплені за Міністерством
аграрної політики України

 
Головна метрологічна
служба Міністерства аграрної політики України
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва       |       Адреса       |
|------------------------------+---------------------------------|
|    Державний центр    |02160, м. Київ, пр. Возз'єднання,|
|"Украгростандартсертифікація" |15, тел./факс: (044) 501-13-48  |
------------------------------------------------------------------ 
Базові метрологічні служби
------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Адреса | |з/п| | | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 1 |Республіканський виробничо-технічний |95492, м. Сімферополь, | | |центр стандартизації та метрології |вул. Спортивна, 4/25, | | |"Кримагростандарт" |кім. 416, | | | |тел.: (0652) 26-32-43 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 2 |Вінницький обласний виробничо-технічний |21019, м. Вінниця, | | |центр стандартизації, метрології та |вул. Примакова, 23, | | |якості продукції АПК "Облагростандарт" |тел.: (0432) 21-72-15, | | | |факс: (0432) 21-70-20 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 3 |Волинський виробничо-технічний центр |43010, м. Луцьк, | | |стандартизації і метрології |вул. Кременецька, 31, | | |"Облагростандарт" |тел.: (03322) 4-89-92 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 4 |Дніпропетровський державний |49009, м. Дніпропетровськ,| | |виробничо-технічний центр стандартизації|проспект Калініна, 16/5, | | |і метрології "Облагростандарт" |тел.: (0562) 42-66-36, | | | |(0562) 726-86-92, | | | |(0562) 726-86-93, | | | |факс: (056) 726-86-92 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 5 |Житомирський обласний |10004, м. Житомир, | | |виробничо-технічний центр |вул. Нескорених, 12 а, | | |стандартизації, метрології та якості |тел.: (0412) 26-87-06, | | |продукції "Облагростандарт" |факс: (0412) 26-89-63 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 6 |Івано-Франківський обласний |76000, 76018 а/с 211, | | |виробничо-технічний центр стандартизації|м. Івано-Франківськ, | | |і метрології "Облагростандарт" |вул. Низова, 2, | | | |тел.: (03422) 58-43-50, | | | |факс: (03422) 4-52-95 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 7 |Державне підприємство "Київський |02088, м. Київ, | | |обласний виробничо-технічний центр |вул. Леніна, 29, кім. 4, | | |стандартизації, метрології і якості |тел.: (044) 564-83-33 | | |продукції" | | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 8 |Кіровоградський обласний |25014, м. Кіровоград, | | |виробничо-технічний центр |вул. Аерофлотська, 17, | | |стандартизації, метрології та якості |тел.: (0522) 56-70-55 | | |продукції | | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 9 |Луганський обласний центр |91019, м. Луганськ, | | |стандартизації, метрології та якості |вул. Комінтерну, 94, | | |продукції "Облагростандарт" |тел.: (0642) 42-40-09, | | | |факс: (0642) 42-36-30 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |10 |Державне комунальне підприємство |79019, м. Львів, | | |"Львівський виробничо-технічний центр |вул. Лемківська, 9 а, | | |стандартизації, метрології та |тел.: (0322) 52-19-01 | | |сертифікації" | | |---+----------------------------------------+--------------------------| |11 |Миколаївський обласний |54025, м. Миколаїв, | | |виробничо-технічний центр стандартизації|пр. Героїв Сталінграду, | | |і метрології "Агростандарт" |91 а, | | | |тел.: (0512) 42-69-40, | | | |факс: (0512) 42-69-43 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |12 |Одеський обласний виробничо-технічний |65045, м. Одеса, | | |спеціалізований центр "Агроремтехприлад"|вул. М. Арнаутська, 119, | | | |тел.: (044) 501-13-48 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |13 |Полтавський обласний виробничо-технічний|36009, м. Полтава, | | |центр стандартизації і метрології |вул. Зінківська, 35, | | |"Агроремсервісприлад" |тел./факс: (05322) 2-29-24| |---+----------------------------------------+--------------------------| |14 |Рівненський обласний виробничо-технічний|33016, м. Рівне, | | |центр стандартизації, метрології та |вул. Будівельників, 3 б, | | |якості продукції |тел.: (0362) 24-20-10, | | | |(0362) 63-66-98 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |15 |Сумський державний обласний |40022, м. Суми, | | |виробничо-технічний центр |вул. Курська, 105, | | |стандартизації, метрології та якості |тел.: (0542) 67-23-03 | | |продукції "Облагростандарт" | | |---+----------------------------------------+--------------------------| |16 |Тернопільський виробничо-технічний центр|47707, Тернопільська обл.,| | |стандартизації, метрології та якості |Тернопільський р-н, | | |продукції "Облагростандарт" |с. Біла, вул. Мазепи, 26, | | | |тел.: (0352) 25-25-43 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |17 |Харківський обласний виробничо-технічний|62362, Харківська обл., | | |центр стандартизації, метрології та |Дергачівський р-н, | | |якості продукції "Харківоблагростандарт"|сел. Пересічне-1, | | | |вул. Шота Гогоришвілі, 4, | | | |тел./факс: (057) 757-83-65| | | |(057) 759-73-94 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |18 |Хмельницький обласний |29009, м. Хмельницький, | | |виробничо-технічний центр |вул. Козацька, 42, | | |стандартизації, метрології і якості |тел./факс: | | |продукції "Облагростандарт" |(0382) 76-30-92, | | | |тел. (0382) 76-29-86 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |19 |Державне підприємство "Чернігівський |14037, м. Чернігів, | | |обласний виробничо-технічний центр |вул. Інструментальна, 10, | | |стандартизації, метрології та якості |тел.: (04622) 2-40-08, | | |продукції "Черніговоблагростандарт" |факс: (04622) 2-40-38 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |20 |Черкаський обласний виробничо-технічний |18009, м. Черкаси, | | |центр стандартизації, метрології та |вул. Дахнівська, 50, | | |якості продукції |тел.: (0472) 45-24-67 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |21 |Інститут "Магарач" |м. Ялта, вул. Кірова, 31, | | | |тел.: (0654) 32-55-91 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |22 |Національний науковий центр "Інститут |61024, м. Харків, | | |ґрунтознавства та агрохімії |вул. Чайковського, 4, | | |ім. О.Н. Соколовського" |тел.: (057) 470-531, | | | |факс: (057) 431-942 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |23 |Закарпатський обласний |88014, м. Ужгород, | | |виробничо-технічний центр стандартизації|вул. Доманинська, 267, | | |і метрології "Облагростандарт" |тел.: (03122) 3-94-97 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |24 |Чернівецький обласний |58032, м. Чернівці, | | |виробничо-технічний центр стандартизації|вул. Липнева, 30, | | |і метрології "Облагростандарт" |тел.: (0372) 24-20-27 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |25 |Центральна державна випробувальна |01127, м. Київ, | | |лабораторія сільськогосподарської |вул. Стельмаха, 6 а, | | |сировини та харчової продукції |тел.: (044) 257-00-80 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |26 |НДІ "Укроліяжирпром" |61019, м. Харків, | | | |пр. Дзюби, 2 а | |---+----------------------------------------+--------------------------| |27 |"УкрНДІсіль" |84500, м. Артемівськ, | | | |Донецька обл., | | | |вул. Артема, 35 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |28 |НДІ "Спиртбіопрод" |03190, м. Київ, | | | |пр. Бабушкіна, 3 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |29 |Інститут цукру |01024, м. Київ, | | | |вул. Лютеранська, 20 | -------------------------------------------------------------------------
Головна організація метрологічної служби Центральна
державна лабораторія ветеринарної медицини
-------------------------------------------------------------------- | Назва | Адреса | |-------------------------------+----------------------------------| |Центральна державна лабораторія|03151, м. Київ, вул. Донецька, 30,| | ветеринарної медицини |тел.: (044) 242-01-47 (044) | | |243-37-54, (044) 243-37-55 | --------------------------------------------------------------------
Базові організації
------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Адреса | |з/п| | | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 1 |Республіканська державна лабораторія |95000, ГСП-8, | | |ветеринарної медицини АР Крим |м. Сімферополь, | | | |вул. Островського, 9, | | | |тел.: (0652) 27-66-84 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 2 |Вінницька обласна державна лабораторія |21000, м. Вінниця, | | |ветеринарної медицини |вул. Максимовича, 19, | | | |тел.: (0432) 35-17-63 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 3 |Волинська обласна державна лабораторія |43010, м. Луцьк, | | |ветеринарної медицини |вул. Поліська січ, 12, | | | |тел.: (03322) 4-64-07 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 4 |Дніпропетровська обласна державна |49000, м. Дніпропетровськ,| | |лабораторія ветеринарної медицини |пр-т Кірова, 48, | | | |тел.: (0562) 32-20-54 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 5 |Донецька обласна державна лабораторія |85000, м. Донецьк, | | |ветеринарної медицини |вул. Богословських, 2, | | | |тел.: (0622) 66-15-97 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 6 |Житомирська обласна державна лабораторія|10000, м. Житомир, | | |ветеринарної медицини |Хутір Затишшя, 15, | | | |тел.: (0412) 42-70-04 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 7 |Закарпатська обласна державна |88000, м. Ужгород, | | |лабораторія ветеринарної медицини |вул. Мінайська, 63, | | | |тел.: (0312) 22-59-56 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 8 |Запорізька обласна державна лабораторія |69000, м. Запоріжжя, | | |ветеринарної медицини |ГСП-68, вул. Іванова, 95, | | | |тел.: (0612) 65-09-42 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 9 |Івано-Франківська обласна державна |76000, | | |лабораторія ветеринарної медицини |м. Івано-Франківськ, | | | |вул. Берегова, 24, | | | |тел.: (0342) 24-24-18 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |10 |Київська обласна державна лабораторія |08132, м. Київська обл., | | |ветеринарної медицини |м. Вишневе, | | | |вул. Балукова, 26, | | | |тел.: (298) 5-19-43 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |11 |Кіровоградська обласна державна |25000, м. Кіровоград, | | |лабораторія ветеринарної медицини |вул. Верхньопермська, | | | |58/1, | | | |тел.: (0522) 24-34-38 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |12 |Львівська обласна державна лабораторія |79000, м. Львів, | | |ветеринарної медицини |вул. Промислова, 7, | | | |тел.: (0322) 52-69-45 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |13 |Луганська обласна державна лабораторія |91000, м. Луганськ, | | |ветеринарної медицини |вул. Краснодонська, 9, | | | |тел.: (0642) 54-52-11 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |14 |Миколаївська обласна державна |54000, м. Миколаїв, | | |лабораторія ветеринарної медицини |вул. Луначарського, 2-а, | | | |тел.: (0512) 24-60-36 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |15 |Одеська обласна державна лабораторія |67667, Одеська обл., | | |ветеринарної медицини |Бєляєвський р-н, | | | |смт. Хлібодарське, | | | |тел.: (048) 750-80-81 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |16 |Полтавська обласна державна лабораторія |36000, м. Полтава, | | |ветеринарної медицини |с. Горбанівка, | | | |вул. Миру, 2, | | | |тел.: (0532) 23-94-20 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |17 |Рівненська обласна державна лабораторія |33000, м. Рівне, | | |ветеринарної медицини |вул. Макарова, 12, | | | |тел.: (0362) 62-85-04 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |18 |Сумська обласна державна лабораторія |40000, м. Суми, | | |ветеринарної медицини |вул. Якіра, 17, | | | |тел.: (0522) 7-41-94 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |19 |Тернопільська обласна державна |47000, м. Тернопіль, | | |лабораторія ветеринарної медицини |вул. Князя Острозького, | | | |68, | | | |тел.: (0352) 52-20-83 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |20 |Харківська обласна державна лабораторія |61000, м. Харків, | | |ветеринарної медицини |вул. Жовтневої революції, | | | |148, | | | |тел.: (0572) 23-46-96 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |21 |Хмельницька обласна державна лабораторія|29000, м. Хмельницький, | | |ветеринарної медицини |вул. Ватутіна, 26, | | | |тел.: (0382) 64-02-29 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |22 |Херсонська обласна державна лабораторія |73000, м. Херсон, | | |ветеринарної медицини |Бориславське шосе | | | |(УкрМІС), | | | |тел.: (0552) 59-77-06 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |23 |Черкаська обласна державна лабораторія |18000, м. Черкаси, | | |ветеринарної медицини |вул. Смелянська, 120, | | | |тел.: (0472) 63-29-70 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |24 |Чернівецька обласна державна лабораторія|58000, м. Чернівці, | | |ветеринарної медицини |вул. Сторожинецька, 113, | | | |тел.: (0372) 24-75-77 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |25 |Чернігівська обласна державна |14000, м. Чернігів, | | |лабораторія ветеринарної медицини |вул. 1 травня, 180, | | | |тел.: (0462) 95-24-65 | |---+----------------------------------------+--------------------------| |26 |Міська Київська державна лабораторія |03151, м. Київ, | | |ветеринарної медицини |вул. Волинська, 12, | | | |тел.: (044) 245-77-05 | -------------------------------------------------------------------------
Головна організація
Український метрологічний науково-впроваджувальний
центр "Зерноприлад"
------------------------------------------------------------------ | Назва | Адреса | |------------------------------+---------------------------------| | Український метрологічний |65026, м. Одеса, | |науково-впроваджувальний центр|вул. Жуковського, 15, | | "Зерноприлад" |тел./факс: (0442) 22-71-10 | ------------------------------------------------------------------
Базові організації
------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Адреса | |з/п| | | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 1 |Одеська національна академія харчових |65039, м. Одеса, | | |технологій |вул. Канатна, 112 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 2 |Одеська обласна державна хлібна |65014, м. Одеса, | | |інспекція |вул. Єврейська, 2 | |---+----------------------------------------+--------------------------| | 3 |Київська обласна державна хлібна |04070, м. Київ, | | |інспекція |вул. Спаська, 36 | -------------------------------------------------------------------------вгору