Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Мінфін України; Наказ, Рекомендації, Форма типового документа від 17.05.2011608
Документ v0608201-11, поточна редакція — Редакція від 12.01.2012, підстава - v0013201-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2011 N 608

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }

Відповідно до частини шостої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм (далі - Методичні рекомендації), що
додаються.
2. Рекомендувати головним розпорядникам коштів державного
та місцевих бюджетів (далі - головні розпорядники) застосовувати
Методичні рекомендації при здійсненні оцінки ефективності
бюджетних програм. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }
3. Департаменту забезпечення бюджетного процесу
(Лозицький В.П.) забезпечити доведення цього наказу до головних
розпорядників.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
17.05.2011 N 608

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до частини
шостої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та з метою
подальшого розвитку програмно-цільового методу у бюджетному
процесі. Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм можуть використовуватись головними
розпорядниками та іншими учасниками бюджетного процесу при
здійсненні оцінки ефективності бюджетних програм в межах своїх
повноважень.
2. Оцінка ефективності бюджетних програм передбачає заходи з
моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів.
3. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється за
усіма бюджетними програмами, крім бюджетних програм, за якими не
складаються паспорти бюджетних програм відповідно до пункту 2
розділу I Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19
( z0035-08 ) (зі змінами), пункту 1.2 розділу I Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та
річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу
виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
09.07.2010 N 679 ( z0574-10 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 28.07.2010 за N 574/17869, та за бюджетними
програми, пов'язаними із забезпеченням функціонування апаратів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування. { Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 13
( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }
4. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на
підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а
також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах,
кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання
кошторисів, звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Для оцінки ефективності бюджетних програм можуть
використовуватись офіційна державна статистична, фінансова та інша
звітність, дані, бухгалтерського, статистичного та
внутрішньо-господарського (управлінського) обліку, інформація про
результати контрольних заходів, проведених контрольно-ревізійним
підрозділом розпорядника бюджетних коштів тощо.
5. Організовуючи проведення оцінки ефективності бюджетних
програм, головний розпорядник самостійно визначає: обсяг і структуру інформації, на базі якої здійснюватиметься
оцінка ефективності бюджетних програм, виходячи із особливостей
своєї діяльності, мети та завдань кожної бюджетної програми; джерела отримання інформації; порядок та періодичність збору інформації, технологію обробки
та аналізу отриманої інформації.
6. Головні розпорядники можуть застосовувати ці Методичні
рекомендації при організації здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
7. За результатами оцінки ефективності бюджетних програм
головні розпорядники у межах своїх повноважень вживають заходів
щодо підвищення ефективності бюджетних витрат.
8. Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому
числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на
здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в
установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного
бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на
плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації
відповідних бюджетних програм.
II. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм при складанні проектів державного та місцевих бюджетів
{ Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }
1. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом
аналізу: відповідності бюджетної програми пріоритетам
соціально-економічного розвитку країни та окремих галузей
економіки (сфер діяльності, регіону); відповідності бюджетної програми плану діяльності головного
розпорядника на плановий та наступні за плановим два бюджетні
періоди; відповідності бюджетної програми нормативно-правовим актам,
на підставі яких передбачається її виконання; мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання
бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх
виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на
досягнення певного результату; результативних показників бюджетної програми, яких
передбачається досягти при виконанні бюджетної програми в
плановому бюджетному періоді, щодо їх відповідності меті та
завданням бюджетної програми; фактичних результатів виконання бюджетної програми за
попередні бюджетні періоди; зобов'язань та стану розрахунків за ними.
2. При проведенні аналізу відповідно до пункту 1 цього
розділу необхідно дотримуватись принципу ефективності та
результативності, відповідно до якого усі учасники бюджетного
процесу при складанні та виконанні бюджетів мають прагнути
досягнення цілей, запланованих на основі національної системи
цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом
забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, при
залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення
максимального результату при використанні бюджетних коштів.
III. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
при виконанні державного та місцевих бюджетів
{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }
1. Основними завданнями оцінки ефективності бюджетних програм
при виконанні державного та місцевих бюджетів є: { Абзац перший
пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 } визначення рівня ефективності та результативності бюджетної
програми шляхом встановлення взаємозв'язку між досягнутими
результатами та використаним обсягом бюджетних коштів; визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання
завдань бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних
показників; виявлення чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних
програм та досягненню запланованих результативних показників
бюджетної програми; розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання
бюджетних коштів; прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення
ефективності використання бюджетних коштів.
2. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється з
урахуванням критеріїв та за формою згідно з додатком до цих
Методичних рекомендацій. Оцінка ефективності бюджетної програми, як правило, містить
таку інформацію:
2.1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і
найменування головного розпорядника, відповідального виконавця
бюджетної програми і кодфункціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету ( v0011201-11 ), якому відповідає бюджетна
програма. { Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від
12.01.2012 }
2.2. У пункті 4 вказується мета бюджетної програми.
2.3. У пункті 5 ефективність бюджетної програми оцінюється за
такими критеріями: у пункті 5.1 - "Виконання бюджетної програми за напрямами
використання бюджетних коштів": проводиться аналіз виконання бюджетної програми на підставі
порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та
наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами,
затвердженими паспортом бюджетної програми, з урахуванням внесених
протягом року змін, у тому числі за напрямами використання
бюджетних коштів; наводяться пояснення причин відхилення фактичних показників
від планових, у тому числі за кожним напрямом використання
бюджетних коштів; у пункті 5.2 - "Виконання бюджетної програми за джерелами
надходжень спеціального фонду": проводиться аналіз залишків надходжень спеціального фонду на
початок та на кінець року, в тому числі за власними надходженнями
та іншими надходженнями спеціального фонду, із поясненням причин
їх наявності; проводиться аналіз надходжень спеціального фонду, в тому
числі власних надходжень, надходжень позик, повернення кредитів,
інших надходжень спеціального фонду, на підставі порівняння
фактичних та планових обсягів із поясненням причин відповідних
відхилень. у пункті 5.3 - "Виконання результативних показників бюджетної
програми за напрямами використання бюджетних коштів": проводиться аналіз виконання результативних показників за
напрямами використання бюджетних коштів на підставі порівняння
фактичних результативних показників за звітний рік із показниками,
затвердженими паспортом бюджетної програми, із поясненням причин
розбіжностей між ними (пояснення надаються за кожним показником
окремо); у пункті 5.4 - "Виконання показників бюджетної програми
порівняно із показниками попереднього року": проводиться аналіз динаміки показників бюджетної програми на
підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків)
та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із відповідними
показниками попереднього року, в тому числі за напрямами
використання бюджетних коштів, та надаються пояснення щодо
збільшення (зменшення) таких обсягів, а також щодо змін у
структурі напрямів використання коштів за бюджетною програмою; проводиться аналіз виконання результативних показників за
напрямами використання бюджетних коштів на підставі порівняння
фактичних показників за звітний рік із відповідними показниками
попереднього року, та надаються пояснення щодо динаміки
результативних показників за відповідним напрямом використання
бюджетних коштів. у пункті 5.5 - "Наявність фінансових порушень за результатами
контрольних заходів": вказуються обсяги виявлених фінансових порушень за бюджетною
програмою (у тому числі тих, що призвели до втрат фінансових та
матеріальних ресурсів, та тих, що не призвели до втрат фінансових
та матеріальних ресурсів); обсяги відшкодованих втрат фінансових і матеріальних
ресурсів; обсяги усунутих інших фінансових порушень. у пункті 5.6 - "Стан фінансової дисципліни": проводиться аналіз стану дебіторської та кредиторської
заборгованостей, у тому числі прострочених, і вказуються причини
наявності або збільшення обсягів дебіторської та кредиторської
заборгованостей, у тому числі прострочених.
2.4. У пункті 6 наводиться узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми - зазначається ступінь
задоволення державних, місцевих потреб у ході реалізації програми,
чи залишається програма актуальною для подальшої її реалізації, чи
мало місце дублювання заходів програми та заходів інших програм;
{ Абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 13
( v0013201-12 ) від 12.01.2012 } ефективності бюджетної програми - визначаються рівень
досягнення мети та виконання завдань програми при використанні
відповідного обсягу бюджетних коштів, можливості досягнення кращих
результатів при використанні цих коштів, зазначаються недоліки та
упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового
характеру, а також пов'язані з неналежним виконанням головним
розпорядником функції з управління бюджетними коштами (зокрема,
несвоєчасність затвердження паспортів бюджетних програм та
порядків використання бюджетних коштів, недотримання порядків
використання бюджетних коштів, неналежна організація проведення
державних закупівель, неналежна організація роботи із
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами
бюджетних коштів тощо), а також надаються пропозиції щодо усунення
недоліків при виконанні бюджетної програми та покращання
управління бюджетними коштами; корисності бюджетної програми - зазначаються
соціально-економічні наслідки впровадження програми, перешкоди,
які завадили досягненню необхідних результатів програми; довгострокових наслідків бюджетної програми - вказується чи
будуть результати програми використовуватись після завершення її
реалізації.
3. Результати оцінки ефективності бюджетних програм
підписуються керівником бухгалтерської служби головного
розпорядника.
4. Результати оцінки ефективності бюджетних програм
враховуються Міністерством фінансів та місцевими фінансовими
органами при формуванні проектів державного та місцевих бюджетів
на плановий бюджетний період та прогнозів державного та місцевих
бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди з метою
раціонального розподілу бюджетних коштів, а також при підготовці
звіту про виконання бюджету. { Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }
Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 20__ рік

1. ________________ _____________________________________________
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. ________________ _____________________________________________
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. _______________ _________ __________________________________
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: _________________________________________________________________
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання
бюджетних коштів": (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | План з урахуванням | Виконано | Відхилення | |з/п| | змін | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |1. |Видатки | | | | | | | | | | | |(надані | | | | | | | | | | | |кредити) | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |в т.ч. | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |1.1|Напрям | | | | | | | | | | | |використання| | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних | | коштів від планового показника | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2|Напрям | | | | | | | | | | | |використання| | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних | | коштів від планового показника | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3|... | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень
спеціального фонду":
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ | N | Показники | План | Виконано | Відхилення | |з/п| | з урахуванням | | | | | | змін | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |1. |Залишок на | х | | х | | |початок року | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| | |в т.ч. | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |1.1|власних | х | | х | | |надходжень | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |1.2|інших | х | | х | | |надходжень | | | | |----------------------------------------------------------------| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального | | фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших | | надходжень, на початок року | |----------------------------------------------------------------| |2. |Надходження | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| | |в т.ч. | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |2.1|власні | | | | | |надходження | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |2.2|надходження | | | | | |позик | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |2.3|повернення | | | | | |кредитів | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |2.4|інші | | | | | |надходження | | | | |----------------------------------------------------------------| | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від | | планових | |----------------------------------------------------------------| |3. |Залишок на | х | | | | |кінець року | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| | |в т.ч. | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |3.1|власних | х | | | | |надходжень | | | | |---+---------------+---------------+--------------+-------------| |3.2|інших | х | | | | |надходжень | | | | |----------------------------------------------------------------| | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального | | фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших | | надходжень, на кінець року | ------------------------------------------------------------------
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за
напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Затверджено паспортом | Виконано | Відхилення | |з/п| | бюджетної програми | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Напрям використання бюджетних коштів(1) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |затрат | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |продукту | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |ефективності| | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |якості | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом | | використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Напрям використання бюджетних коштів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |... | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів,
затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із
показниками попереднього року":
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання | |з/п| | | | (у відсотках) | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |Видатки | | | | | | | | | | | |(надані | | | | | | | | | | | |кредити) | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із | | аналогічними показниками попереднього року | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |в т.ч. | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |Напрям | | | | | | | | | | | |використання| | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом | |використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо | | змін у структурі напрямів використання коштів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |затрат | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |2. |продукту | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |3. |ефективності| | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| |4. |якості | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних | | коштів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Напрям | | | | | | | | | | | |використання| | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | |---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | |... | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
----------------------------------------------------------------------------------- |Код| Показники | Загальний | План на |Виконано|Відхилення|Виконано| Залишок | | | | обсяг | звітний | за | | всього |фінансування| | | |фінансува- | період з |звітний | | |на майбутні | | | |ння проекту|урахуванням| період | | | періоди | | | |(програми),| змін | | | | | | | | всього | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |1. |Надходження| х | | | | x | x | | |всього: | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Бюджет | х | | | | x | x | | |розвитку за| | | | | | | | |джерелами | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Надходження| х | | | | x | x | | |із | | | | | | | | |загального | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | |бюджету до | | | | | | | | |спеціально-| | | | | | | | |го фонду | | | | | | | | |(бюджету | | | | | | | | |розвитку) | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Запозичення| х | | | | x | x | | |до бюджету | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Інші | х | | | | x | x | | |джерела | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | |---------------------------------------------------------------------------------| |2. |Видатки | х | | | | x | x | | |бюджету | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |всього: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | |---------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | |---------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Всього за | | | | | | | | |інвестицій-| | | | | | | | |ними | | | | | | | | |проектами | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Інвестицій-| | | | | | | | |ний проект | | | | | | | | |(програма) | | | | | | | | |1 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного | | проект у (програми) 1 від планового показника | |---------------------------------------------------------------------------------| | |Напрям | | | | | | | | |спрямування| | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |(об'єкт) 1 | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Напрям | | | | | | | | |спрямування| | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |(об'єкт) 2 | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |... | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Інвестицій-| | | | | | | | |ний проект | | | | | | | | |(програма) | | | | | | | | |2 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного | | проекту (програми) 2 від планового показника | |---------------------------------------------------------------------------------| | |Напрям | | | | | | | | |спрямування| | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |(об'єкт) 1 | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |Напрям | | | | | | | | |спрямування| | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |(об'єкт) 2 | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| | |... | | | | | | | |---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |2.2|Капітальні | х | | | | x | x | | |видатки з | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних
заходів": _________________________________________________________________
5.7. "Стан фінансової дисципліни": _________________________________________________________________
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _________________________________
_________________________________________________________________
ефективності бюджетної програми _________________________________ _________________________________________________________________
корисності бюджетної програм ___________________________________ _________________________________________________________________
довгострокових наслідків бюджетної програми _______________ _________________________________________________________________

Керівник бухгалтерської служби _______________
(підпис)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 13 ( v0013201-12 ) від 12.01.2012 }вгору