Про питання скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ від 22.12.2009586
Документ v0586644-09, поточна редакція — Редакція від 13.05.2010, підстава - v0146644-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2009 N 586

Про питання скорочення дебіторської
та кредиторської заборгованості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості
N 146 ( v0146644-10 ) від 13.05.2010 }

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості та щодо яких Міністерство здійснює функції
з управління державними корпоративними правами (далі -
підприємства) проведений на підставі представленої фінансової
(бухгалтерської) звітності станом на 30.09.2009, показав зростання
дебіторської заборгованості на 620 млн.грн., в т.ч. комерційних
структур на 175 млн.грн., а також зростання кредиторської
заборгованості на 1 млн. 682 тис. гривень. З метою забезпечення оперативного та ефективного управління
активами і пасивами, своєчасного прийняття заходів із скорочення
дебіторської та кредиторської заборгованості (далі -
заборгованості) Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств:
1.1. З метою зменшення боргових навантажень на підприємство
та посилення контролю за обґрунтованістю прийняття рішень стосовно
залікових операцій, списання простроченої заборгованості,
укладання господарських договорів на продаж/придбання товарів
(робіт, послуг) створити на підприємстві постійно діючу комісію з
питань скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості, до
складу якої включити спеціалістів виробничих, економічних та
юридичних служб. Визначити зі складу членів постійно діючої
комісії підприємства осіб, які будуть нести персональну
відповідальність за здійсненням своєчасного, якісного і повного
контролю за виконанням заходів щодо скорочення заборгованості.
1.2. Своєчасно організовувати ретельну інвентаризацію
заборгованості відповідно до Інструкції по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 )
(держ. реєстр. 26.08.94 за N 202/412), і за її результатами
розробляти створеною комісією відповідні заходи щодо її
скорочення.
1.3. Забезпечити проведення заліків взаємних вимог у порядку,
визначеному чинним законодавством по підприємствах, де наряду з
дебіторською заборгованістю існує кредиторська. У разі
необхідності, вирішити питання щодо надання дозволу органами
ДПА на проведення заліків взаємних вимог по таких підприємствах.
1.4. Забезпечити посилення претензійно-позовної роботи щодо
підприємств, які несвоєчасно розраховуються за отримані
товарно-матеріальні цінності (надані послуги).
1.5. Щомісяця 15 числа представляти Департаменту
бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту (Лесик
Л.С.) інформацію щодо стану заборгованості з поясненнями причин її
зростання або зменшення за формами Мінвуглепрому 6001, 7002, 7003
(для вугледобувних підприємств). { Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 146 ( v0146644-10 ) від 13.05.2010 }
1.6. Укладати договори на придбання/реалізацію товарів
(робіт, послуг) виключно після проведення юридичної експертизи.
2. Контрольно-ревізійному управлінню включати до програм
контрольних заходів питання стосовно дотримання вимог цього наказу
та надавати керівництву Мінвуглепрому інформацію про факти його
порушення, виявлені в результаті ревізій і перевірок. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 146 ( v0146644-10 ) від 13.05.2010 }
3. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.) під
час приймання фінансових планів враховувати суми погашення
дебіторської та кредиторської заборгованостей та контролювати їх
при прийманні звітів про виконання фінансових планів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 146 ( v0146644-10 ) від 13.05.2010 }
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому
від 15.04.2008 N 164 ( v0164644-08 ) "Про питання скорочення
дебіторської та кредиторської заборгованості".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дудку Л.О. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 146 ( v0146644-10 ) від 13.05.2010 }
Міністр В.Полтавецьвгору