Документ v0581500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.09.2014  № 581

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок відображення в бухгалтерському обліку необоротних активів у банках України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року № 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за № 40/11914 (зі змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року № 625, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 року за № 1650/10249 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.09.2014 № 581

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків

1. У розділі ІІ "Необоротні активи":

1) абзац восьмий підпункту "б" пункту 2.2 глави 2 доповнити цифрами "4431";

2) у главі 7:

пункт 7.9 викласти в такій редакції:

"7.9. Якщо банк класифікував необоротний актив як утримуваний для продажу, але надалі умови пунктів 7.1, 7.2 цієї глави не виконуються, то такий актив не класифікується як необоротний актив, утримуваний для продажу.

Банк відображає в бухгалтерському обліку переведення необоротних активів, що більше не відповідають умовам, визначеним у пунктах 7.1, 7.2 цієї глави, залежно від намірів щодо способу їх подальшого використання";

у пункті 7.11:

друге речення абзацу першого після слів "в процесі діяльності" доповнити словами "або інвестиційної нерухомості";

у підпункті "а":

абзац перший після слів "в процесі діяльності" доповнити словами "або інвестиційної нерухомості";

абзац третій після цифр "4400" доповнити цифрами "4410";

абзац п'ятий після цифр "4409" доповнити цифрами "4419";

абзац п'ятий підпункту "б" після цифр "4409" доповнити цифрами "4419";

абзац п'ятий підпункту "в" після цифр "4409" доповнити цифрами "4419";

абзац третій підпункту "г" після цифр "4409" доповнити цифрами "4419";

у пункті 7.12:

абзац перший після слів "в процесі діяльності" доповнити словами "або інвестиційної нерухомості";

абзац третій після цифр "4400" доповнити цифрами "4410"; доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"7.13. Банки здійснюють бухгалтерський облік операцій із необоротними активами, утримуваними для продажу, на які набувають право власності шляхом реалізації прав заставодержателя (заставленим майном), відповідно до глави 2 розділу IX цієї Інструкції".

2. У главі 3 розділу VI "Вибуття основних засобів і нематеріальних активів":

у пункті 3.1:

перше речення абзацу першого після слів "основних засобів" доповнити словами "або нематеріальних активів";

абзац третій викласти в такій редакції: "4309, 4409";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"4300, 4400 - на суму часткової ліквідації об'єкта";

у пункті 3.2:

абзац перший після слів "основних засобів" доповнити словами "або нематеріальних активів";

абзац третій викласти в такій редакції:

"4309, 4409, 4509";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"4300, 4400, 4500 - на суму зносу";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"4300, 4400, 4500 - на залишкову вартість".

3. У розділі VIII "Облік лізингових (орендних) операцій":

1) в абзаці першому пункту 2.2 глави 2 слова "мінімальних лізингових (орендних) платежів" замінити словами "теперішньої вартості мінімальних лізингових (орендних) платежів";

2) у пункті 3.1 глави 3 слова "на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків" замінити словами "за балансовими рахунками".

4. У розділі IX "Застава необоротних активів":

1) в абзаці першому пункту 1 .2 глави 1 слова "окремими аналітичними рахунками балансових рахунків" замінити словами "балансовими рахунками";

2) у главі 2:

абзаци п'ятий та шостий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів, рахунок з обліку сплачених штрафів та пені";

у пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2. Якщо заставлене майно, на яке банком звернено стягнення відповідно до законодавства України, використовується та визнається банком необоротним активом або інвестиційною нерухомістю, то в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка";

абзац третій викласти в такій редакції:

"4300, 4400, 4410, 4500 - на суму справедливої або балансової вартості отриманого активу";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.7. Необоротні активи, які банк набув у власність шляхом реалізації права заставодержателя та утримує з метою подальшого продажу, що не відповідають критеріям визнання їх необоротними активами, утримуваними для продажу, та не можуть бути визнані необоротними активами для використання в поточній діяльності або інвестиційною нерухомістю, банк визнає оборотними активами (запасами). У бухгалтерському обліку такі активи визнаються за найменшою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації. У такому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет рахунку

3409;

Кредит рахунку

3408".

5. У додатку до Інструкції "Рахунки, що використовуються для обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами":

назву рахунку 2075 А замінити на "Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання";

назву рахунку 2078 А замінити на "Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання";

додаток після рахунку 3408 доповнити новим рахунком такого змісту: "3409 А "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя".

Заступник директора
Департаменту
бухгалтерського облікуГ.І. ЖигайлоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.09.2014 № 581

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України

1. У главі 1 "Загальні положення":

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя з метою подальшого продажу, що не відповідає критеріям визнання його необоротним активом, утримуваним для продажу, та не може бути визнане необоротним активом для використання в поточній діяльності або інвестиційною нерухомістю, обліковується за балансовим рахунком 3409 за найменшою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації";

у пункті 1.10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"запаси - активи, які утримуються для продажу під час звичайної діяльності, перебувають у процесі виробництва для такого продажу або наявні у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або під час надання послуг";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни, які вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, визначених законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку, Міжнародними стандартами фінансової звітності".

Заступник директора
Департаменту
бухгалтерського облікуГ.І. Жигайловгору