Документ v0563609-10, поточна редакція — Редакція від 04.10.2011, підстава - v0347853-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
09.12.2010 N 563

Про реалізацію принципів державної
регуляторної політики у системі
Держспоживстандарту України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
служби технічного регулювання
N 42 ( v0042831-11 ) від 07.02.2011
N 91 ( v0091831-11 ) від 12.03.2011
N 158 ( v0158831-11 ) від 19.04.2011
N 173 ( v0173831-11 ) від 29.04.2011
N 183 ( v0183831-11 ) від 11.05.2011
N 191 ( v0191831-11 ) від 24.05.2011
N 268 ( v0268831-11 ) від 21.07.2011
N 347 ( v0347853-11 ) від 04.10.2011 }

З метою забезпечення реалізації державної регуляторної
політики у системі Держспоживстандарту України відповідно до
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: - План заходів Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики щодо реалізації
державної регуляторної політики на 2011 рік (Додаток 1); - План-графік здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів на 2011 рік (Додаток 2); - План діяльності Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік (Додаток 3).
2. Відповідальним виконавцям, які визначені планами,
забезпечити безумовне їх виконання у встановлені терміни.
3. Управлінню стратегічного планування та якості (Бокун І.В.)
та Управлінню організаційного забезпечення (Соколова О.П.)
забезпечити оприлюднення інформації на веб-порталі
Держспоживстандарту України в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчук

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
09.12.2010 N 563

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
щодо реалізації державної регуляторної
політики на 2011 рік

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу | Відповідальні за | Строк виконання |Примітка | |з/п | | виконання заходу | заходу | | |------------------------------------------------------------------------------| | I. Системність та узгодженість регуляторних актів у сфері технічного | | регулювання та споживчої політики відповідно до принципів державної | | регуляторної політики | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Розроблення проекту |Управління | Листопад-грудень | | | |Плану заходів |стратегічного | 2011 року | | | |Державного комітету |планування та якості,| | | | |України з питань |Юридичне управління | | | | |технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої політики | | | | | |щодо реалізації | | | | | |державної | | | | | |регуляторної політики| | | | | |на 2012 рік | | | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 2. |Планування діяльності|Керівники | До 20 листопада | | | |з підготовки проектів|структурних | 2011 року | | | |регуляторних актів на|підрозділів | | | | |2012 рік і надання |Держспоживстандарту -| | | | |пропозицій до |розробники проектів | | | | |Управління |регуляторних актів | | | | |стратегічного | | | | | |планування та якості | | | | | |правління | | | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 3. |Узагальнення |Управління | До 15 грудня | | | |пропозицій та |стратегічного | 2011 року | | | |підготовка наказу про|планування та якості,| | | | |затвердження Плану |Юридичне управління | | | | |діяльності Державного| | | | | |комітету України з | | | | | |питань технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої політики з | | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2012 рік. | | | | | |Направлення до | | | | | |Держкомпідприємництва| | | | | |України затвердженого| | | | | |Плану діяльності | | | | | |Державного комітету | | | | | |України з питань | | | | | |технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої політики з | | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2012 рік | | | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 4. |Внесення (у разі |Керівники |Не пізніше | | | |необхідності) до |структурних |20 робочих днів | | | |Управління |підрозділів |з дня початку | | | |стратегічного |Держспоживстандарту -|підготовки не | | | |планування та якості |розробники проектів |внесеного до | | | |пропозицій щодо змін |регуляторних актів |затвердженого | | | |та доповнень до | |наказом | | | |затвердженого наказом| |Держспоживстандарту| | | |Держспоживстандарту | |України Плану | | | |України Плану | |діяльності з | | | |діяльності Державного| |підготовки проектів| | | |комітету України з | |регуляторних актів | | | |питань технічного | |на 2011 рік проекту| | | |регулювання та | |або 10 робочих днів| | | |споживчої політики з | |з дня внесення | | | |підготовки проектів | |проекту на розгляд,| | | |регуляторних актів | |але не пізніше ніж | | | |на 2011 рік | |за 10 робочих днів | | | |(ст. Закону України | |до дня оприлюднення| | | |"Про засади державної| |цього проекту | | | |регуляторної політики| | | | | |у сфері господарської| | | | | |діяльності" від | | | | | |11.09.2003 N 1160-IV)| | | | | |( 1160-15 ) | | | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 5. |Підготовка проекту |Управління |Не пізніше | | | |наказу |стратегічного |10 робочих днів | | | |Держспоживстандарту |планування та |з дня внесення | | | |України про внесення |якості, |до Управління | | | |змін та доповнень до |Юридичне |стратегічного | | | |затвердженого наказом|управління |планування та | | | |Держспоживстандарту | |якості керівниками | | | |України Плану | |структурних | | | |діяльності Державного| |підрозділів | | | |комітету України з | |Комітету - | | | |питань технічного | |розробниками | | | |регулювання та | |проектів | | | |споживчої політики з | |регуляторних актів | | | |підготовки проектів | |пропозицій щодо | | | |регуляторних актів | |змін та доповнень | | | |на 2011 рік | |до затвердженого | | | | | |наказом | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України Плану | | | | | |діяльності з | | | | | |підготовки проектів| | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2011 рік | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 6. |Підготовка звіту про |Управління | Січень 2011 року | | | |виконання |стратегічного | | | | |затвердженого |планування та | | | | |Держспоживстандартом |якості спільно з | | | | |України Плану |структурними | | | | |діяльності з |підрозділами | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2010 рік та | | | | | |направлення його до | | | | | |Держкомпідприємництва| | | | | |України | | | | |----+---------------------+---------------------+-------------------+---------| | 7. |Під час розроблення |Керівники | Постійно | | | |проекту регуляторного|структурних | | | | |акта та підготовки |підрозділів | | | | |аналізу регуляторного|Держспоживстандарту -| | | | |впливу акта |розробники проектів | | | | |(відповідно до ст. 8 |регуляторних актів | | | | |Закону України "Про | | | | | |засади державної | | | | | |регуляторної політики| | | | | |у сфері господарської| | | | | |діяльності") | | | | | |( 1160-15 ) | | | | | |зосередити увагу на | | | | | |обов'язковості | | | | | |визначення: | | | | | |- оцінки прийнятих | | | | | |альтернативних | | | | | |способів досягнення | | | | | |цілей державного | | | | | |регулювання, у тому | | | | | |числі тих, що не | | | | | |передбачають | | | | | |безпосереднього | | | | | |державного | | | | | |регулювання | | | | | |господарських | | | | | |відносин; | | | | | |- механізмів і | | | | | |заходів щодо | | | | | |розв'язання проблем | | | | | |шляхом прийняття | | | | | |регуляторного акта; | | | | | |- показників | | | | | |результативності | | | | | |регуляторного акта; | | | | | |- заходів, за | | | | | |допомогою яких буде | | | | | |здійснюватись | | | | | |відстеження | | | | | |результативності | | | | | |регуляторного акта | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | II. Моніторинг результативності регуляторних актів, оцінка і публічний | | контроль за їх провадженням | |------------------------------------------------------------------------------| | 8. |У процесі відстеження| | | | | |результативності | | | | | |регуляторних актів | | | | | |відповідно до ст. 10 | | | | | |Закону України "Про | | | | | |засади державної | | | | | |регуляторної політики| | | | | |у сфері господарської| | | | | |діяльності" | | | | | |( 1160-15 ) необхідно| | | | | |забезпечити: | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.1.|- визначення |Керівники | До 20 листопада | | | |регуляторних актів, |структурних | 2011 року | | | |стосовно яких строк |підрозділів | | | | |здійснення базового, |Держспоживстандарту | | | | |повторного та |відповідно до | | | | |періодичного |визначених | | | | |відстежень їх |повноважень | | | | |результативності | | | | | |настає у 2012 році | | | | | |та надання інформації| | | | | |для узагальнення та | | | | | |звітування до | | | | | |Управління | | | | | |стратегічного | | | | | |планування та якості | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.2.|- підготовку проекту |Управління | До 15 грудня | | | |наказу про |стратегічного | 2011 року | | | |затвердження Плану- |планування та якості,| | | | |графіка здійснення |Юридичне управління | | | | |заходів з відстеження| | | | | |результативності | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2012 рік (базове, | | | | | |повторне та | | | | | |періодичне | | | | | |відстеження) | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.3.|- співпрацю з |Керівники | Постійно | | | |Громадською радою при|структурних | | | | |Держспоживстандарті |підрозділів | | | | |України з питань |Держспоживстандарту | | | | |реалізації державної |відповідно до | | | | |регуляторної |визначених | | | | |політики |повноважень | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.4.|- підготовку та |Керівники |Строк виконання | | | |подання до |структурних |заходів з | | | |Держкомпідприємництва|підрозділів |відстеження | | | |України звітів про |Держспоживстандарту |результативності | | | |відстеження |відповідно до |регуляторного акта | | | |результативності |визначених |не може бути більшим| | | |регуляторних актів, |повноважень |ніж сорок п'ять | | | |копії - до | |робочих днів | | | |Управління | | | | | |стратегічного | | | | | |планування та якості | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.5.|- оприлюднення звітів|Керівники |Не пізніше як у | | | |про відстеження |структурних |десятиденний строк з| | | |результативності |підрозділів |дня підписання | | | |регуляторних актів |Держспоживстандарту |звіту | | | | |відповідно до | | | | | |визначених | | | | | |повноважень | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |8.6.|- підготовку |Керівники | Щокварталу | | | |узагальненої |структурних | | | | |інформації щодо |підрозділів | | | | |звітування про |Держспоживстандарту | | | | |відстеження |відповідно до | | | | |результативності |визначених | | | | |регуляторних актів |повноважень | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| | 9. |Перегляд регуляторних|Керівники | Протягом року | | | |актів на підставі |структурних | | | | |аналізу про |підрозділів | | | | |відстеження |Держспоживстандарту | | | | |результативності цих |- розробники | | | | |регуляторних актів та|проектів | | | | |прийняття |регуляторних актів | | | | |відповідного рішення | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | III. Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності | |------------------------------------------------------------------------------| |10. |З метою виконання | | | | | |Закону України "Про | | | | | |засади державної | | | | | |регуляторної політики| | | | | |у сфері господарської| | | | | |діяльності" | | | | | |( 1160-15 ) | | | | | |обов'язкове | | | | | |оприлюднення: | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |10.1|- Плану діяльності |Управління |Не пізніш як у | | | |Державного комітету |стратегічного |десятиденний строк | | | |України з питань |планування та |після затвердження | | | |технічного |якості, | | | | |регулювання та |Управління | | | | |споживчої політики з |організаційного | | | | |підготовки проектів |забезпечення | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2011 рік, а також | | | | | |на 2012 рік | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |10.2|- змін та доповнень |Управління |Не пізніш як у | | | |до Плану діяльності |стратегічного |десятиденний строк | | | |Державного комітету |планування та |після їх | | | |України з питань |якості, |затвердження | | | |технічного |Управління | | | | |регулювання та |організаційного | | | | |споживчої політики з |забезпечення | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2011 рік | | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |10.3|- проектів |Керівники |Не пізніше п'яти | | | |регуляторних актів, |структурних |робочих днів з дня | | | |аналізу їх |підрозділів |оприлюднення | | | |регуляторного впливу |Держспоживстандарту |повідомлення проекту| | | |та повідомлення про |України - |регуляторного акта | | | |оприлюднення проектів|розробники проектів | | | | |регуляторних актів |регуляторних актів | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |10.4|- звітів про |Керівники |Не пізніше як у | | | |відстеження |структурних |десятиденний строк з| | | |результативності |підрозділів |дня підписання | | | |регуляторних актів |Держспоживстандарту -|звіту | | | | |розробники проектів | | | | | |регуляторних актів | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |11. |Співпраця з |Керівники | Постійно | | | |громадськістю з |структурних | | | | |питань реалізації |підрозділів | | | | |державної |Держспоживстандарту | | | | |регуляторної |України, керівники | | | | |політики |територіальних | | | | | |органів у справах | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту | | | | | |України | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |12. |Надання суб'єктам |Управління | Постійно | | | |господарювання |стратегічного | | | | |консультаційної |планування та | | | | |допомоги з питань |якості, керівники | | | | |реалізації державної |структурних | | | | |регуляторної політики|підрозділів | | | | |(у межах компетенції |Держспоживстандарту | | | | |Держспоживстандарту |України, керівники | | | | |України) |територіальних | | | | | |органів у справах | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту | | | | | |України | | | |----+---------------------+---------------------+--------------------+--------| |13. |Залучення |Керівники | Протягом року | | | |громадськості при |структурних | | | | |відстеженні |підрозділів | | | | |результативності |Держспоживстандарту | | | | |регуляторних актів |України, керівники | | | | | |територіальних | | | | | |органів у справах | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------| | IV. Формування кадрового потенціалу державної служби, спроможного | | забезпечувати регуляторну діяльність | |------------------------------------------------------------------------------| |14. |Забезпечення |Відділ кадрів | Протягом року | | | |підвищення | | | | | |кваліфікації | | | | | |спеціалістів з питань| | | | | |державної | | | | | |регуляторної | | | | | |політики | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
09.12.2010 N 563

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ | N |Назва регуляторного|Відповідальні | Термін | Вид | |з/п| акта | виконавці | |відстеження | | | | | | (базове, | | | | | | повторне, | | | | | |періодичне) | |---+-------------------+--------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | Постанови Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Постанова Кабінету |Управління | I квартал | Повторне | | |Міністрів України |державного та | 2011 року | | | |від 27.12.2008 |метрологічного| | | | |N 1164 |нагляду | | | | |( 1164-2008-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |критеріїв, за якими| | | | | |оцінюється ступінь | | | | | |ризику від | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності, | | | | | |пов'язаної з | | | | | |виробництвом, | | | | | |випуском і | | | | | |реалізацією | | | | | |продукції | | | | | |(виконанням робіт, | | | | | |наданням послуг), | | | | | |та визначається | | | | | |періодичність | | | | | |проведення планових| | | | | |заходів державного | | | | | |нагляду | | | | | |(контролю)" | | | | |----------------------------------------------------------------| | Накази Держспоживстандарту України | |----------------------------------------------------------------| | 2 |Наказ |Департамент | квітень | Повторне | | |Держспоживстандарту|стандартизації| 2011 року | | | |України від |та метрології | | | | |23.10.2009 N 392 | | | | | |( z1189-09 ) "Про | | | | | |внесення зміни до | | | | | |Порядку атестації | | | | | |державних | | | | | |повірників та | | | | | |повірників, | | | | | |затвердженого | | | | | |наказом | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |від 03.03.2005 | | | | | |N 55" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+------------| | 3 |Наказ |Департамент | квітень | Повторне | | |Держспоживстандарту|стандартизації| 2011 року | | | |України від |та метрології | | | | |27.07.2007 N 166 | | | | | |( z1125-07 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Порядку атестації | | | | | |аудиторів з | | | | | |метрології" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+------------| | 4 |Наказ від |Управління | I квартал | Базове | | |22.09.2010 N 425 |технічного | | | | |( z0880-10 ) "Про |регулювання | | | | |внесення змін до | | | | | |Переліку продукції,| | | | | |що підлягає | | | | | |обов'язковій | | | | | |сертифікації в | | | | | |Україні" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+------------| | 5 |Наказ від |Управління |IV квартал | Повторне | | |22.09.2010 N 426 |технічного | | | | |( z0881-10 ) "Про |регулювання | | | | |внесення змін до | | | | | |Переліку продукції,| | | | | |що підлягає | | | | | |обов'язковій | | | | | |сертифікації в | | | | | |Україні" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+------------| | 6 |Наказ від |Управління |III квартал | Повторне | | |16.07.2010 N 295 |технічного | | | | |( z0605-10 ) "Про |регулювання | | | | |визнання таким, що | | | | | |втратив чинність, | | | | | |наказу | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України від | | | | | |31.12.2003 N 284" | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
09.12.2010 N 563

ПЛАН
діяльності Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої
політики з підготовки проектів регуляторних актів
на 2011 рік


служби технічного регулювання N 42 ( v0042831-11 ) від 07.02.2011,
N 91 ( v0091831-11 ) від 12.03.2011, N 158 ( v0158831-11 ) від
19.04.2011, N 173 ( v0173831-11 ) від 29.04.2011, N 183
( v0183831-11 ) від 11.05.2011, N 191 ( v0191831-11 ) від
24.05.2011, N 268 ( v0268831-11 ) від 21.07.2011, Наказом
Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів N 347
( v0347853-11 ) від 04.10.2011 }вгору