Документ v0563227-06, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2006

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.05.2006 N 563

Про затвердження Методики розрахунку тарифів
на послуги з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними
мережами, а також послуги з централізованого
диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами,
затверджених постановою НКРЕ від 11.10.1996 N 152 ( z0637-96 ), та
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Методику розрахунку тарифів на послуги з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського
управління об'єднаною енергетичною системою, що додається.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива
та енергетики України І.Плачков
Голова Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва А.Дашкевич
Директор Національної
енергетичної компанії
"Укренерго" В.Лучніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
04.05.2006 N 563

МЕТОДИКА
розрахунку тарифів на послуги з передачі
електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами,
а також послуги з централізованого
диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою

1. Загальні положення
1.1. Методика розрахунку тарифів на послуги з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського
управління об'єднаною енергетичною системою (далі - Методика)
розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу". Дія цієї Методики поширюється на суб'єкти підприємницької
діяльності, що здійснюють діяльність з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на
підставі відповідної ліцензії згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами,
затвердженими постановою НКРЕ від 11.10.96 N 152 ( z0637-96 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.10.96 N 637/1662.
1.2. Методика визначає основні положення формування тарифу на
передачу електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами і побудована на принципах відшкодування всіх
економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, стимулювання ліцензіата до
оптимізації витрат та отримання обґрунтованого рівня прибутку.
1.3. Терміни, наведені в цій Методиці, вживаються в такому
значенні: амортизаційні відрахування - поступове віднесення витрат на
придбання, виготовлення, поліпшення основних фондів і
нематеріальних активів, що використовуються при здійсненні
ліцензованої діяльності. Розраховуються в межах норм
амортизаційних відрахувань та відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); витрати на обслуговування позикового капіталу - частина
фінансових витрат ліцензіата, пов'язаних із залученням позикового
капіталу; інвестиційна складова - кошти, необхідні ліцензіату для
фінансування капітальних вкладень, що спрямовуються на розвиток
виробничої діяльності в межах ліцензованої діяльності в період
регулювання, які є складовою розрахункового прибутку (додаткове до
амортизаційних відрахувань джерело фінансування інвестиційної
діяльності); інвестиційний проект (програма) - проект (програма)
використання інвестицій та інших коштів, залучених для його (її)
виконання, який (яка) містить комплекс зобов'язань ліцензіата на
період її виконання щодо розвитку підприємства, зокрема зниження
технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах,
модернізацію та будівництво електричних мереж, впровадження та
розвиток систем контролю та управління енергоспоживанням тощо; контрольовані зміни витрат - зміни попередньо погоджених НКРЕ
витрат ліцензіата, які виникають при здійсненні ліцензованої
діяльності в період регулювання внаслідок прийняття ліцензіатом
управлінських та оперативних рішень та не пов'язані із зміною
актів законодавства; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому законодавством порядку, який
отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами; ліцензована діяльність - діяльність ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами; надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від
звичайної діяльності ліцензіата, та не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або у кожному наступному звітному
періоді; надзвичайні витрати - витрати, відшкодування яких не
враховується при визначенні прогнозного доходу, але понесені
ліцензіатом у попередньому періоді регулювання внаслідок
надзвичайної події, що класифікується як надзвичайна згідно з
критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України
від 24.03.2004 N 368 ( 368-2004-п ) "Про затвердження Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру за їх рівнями"; непрогнозовані зміни витрат - зміни попередньо погоджених
НКРЕ витрат ліцензіата, які виникають при здійсненні ліцензованої
діяльності в період регулювання внаслідок зміни актів
законодавства та не залежать від результатів ліцензованої
діяльності; період регулювання - період, на який НКРЕ встановлює тариф.
Період регулювання дорівнює календарному року; позиковий капітал - кошти, які надаються ліцензіату на умовах
повернення та платній основі з метою здійснення інвестиційної
діяльності; прогнозний дохід - сума доходу, який повинен отримувати
ліцензіат при здійсненні ліцензованої діяльності в період
регулювання відповідно до тарифу, встановленого НКРЕ на період
регулювання; процедура затвердження (перегляду) тарифу - порядок
встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата, затверджений НКРЕ
в установленому порядку; розрахунковий прибуток - розрахункова сума прибутку
ліцензіата від здійснення ліцензованої діяльності, включена до
складу прогнозного доходу відповідно до структури тарифу,
встановленої НКРЕ на період регулювання; структура тарифу - перелік обґрунтованих витрат на здійснення
ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами,
та складових розрахункового прибутку, на основі яких
розраховується та затверджується тариф; тариф на передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами (далі - тариф) - розмір плати
в розрахунку на одиницю обсягу передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами визначеної
якості, що забезпечує відшкодування ліцензіату обґрунтованих
витрат на здійснення ліцензованої діяльності, а також отримання
прибутку; фактичний дохід - сума доходу, фактично отримана ліцензіатом
від здійснення ліцензованої діяльності в період регулювання; фактичний прибуток - сума прибутку, фактично отримана
ліцензіатом від здійснення ліцензованої діяльності в період
регулювання; фінансові витрати - витрати на виплату відсотків (за
користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за
фінансовою орендою тощо) та інші витрати ліцензіата, пов'язані із
залученням позикового капіталу на здійснення ліцензованої
діяльності; адміністративні витрати - використовується в значенні,
наведеному в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), у межах ліцензованої діяльності в
період регулювання; виробнича собівартість - використовується в значенні,
наведеному в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), у межах ліцензованої діяльності в
період регулювання; інші операційні витрати - використовується в значенні,
наведеному в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), у межах ліцензованої діяльності у
період регулювання; інвестиції - використовується в значенні, наведеному в Законі
України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), у межах
ліцензованої діяльності; інвестиційна діяльність - використовується в значенні,
наведеному в Законі України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ), у межах ліцензованої діяльності.
2. Порядок формування тарифу
2.1. Формування тарифу здійснюється відповідно до структури
тарифу, встановленої НКРЕ. В основу формування тарифу на
відповідний період регулювання покладений розрахунок прогнозного
доходу, який включає обґрунтовані витрати ліцензіата та
розрахунковий прибуток і розмір якого є достатнім для забезпечення
ліцензованої діяльності та виконання інвестиційних проектів
(програм) у період регулювання.
2.2. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат
ліцензованої діяльності, визначаються та відображаються згідно з
Законом України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318
( z0027-00 ) (далі - П(С)БО 16 "Витрати"), Процедурою встановлення
(перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами (далі -
Процедура встановлення (перегляду) тарифу), затвердженою
постановою НКРЕ від 26.12.2003 N 1456 ( v1456227-03 ), Планом
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ) (далі - План рахунків),
рішеннями ліцензіата щодо принципів і методів планування, ведення
обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості, з
урахуванням особливостей, установлених цією Методикою.
3. Прогнозний дохід ліцензіата
3.1. Прогнозний дохід ліцензіата на здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання повинен забезпечувати покриття в
межах здійснення ліцензованої діяльності всіх економічно
обґрунтованих витрат, які входять до складу виробничої
собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат,
фінансових витрат, надзвичайних витрат, розрахункового прибутку, а
також планових зобов'язань з податку на прибуток, і розраховується
за наступною формулою:
ПД = ВС + АВ + ІО + ФВ + НВ + РЧП + ПП , (1)
де: ПД - прогнозний дохід від здійснення ліцензованої діяльності
в період регулювання, грн; ВС - виробнича собівартість послуг ліцензованої діяльності в
період регулювання, грн; АВ - адміністративні витрати на здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання, грн; ІО - інші операційні витрати на здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання, грн; ФВ - фінансові витрати при здійсненні ліцензованої діяльності
в період регулювання, грн; НВ - надзвичайні витрати, грн; РЧП - розрахунковий прибуток від здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання, грн; ПП - сума податку на прибуток, грн. З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку
прогнозного доходу ліцензіата не враховуються витрати та доходи
ліцензіата за іншими, крім ліцензованого, видами діяльності.
3.2. Сума витрат, які включаються до складу виробничої
собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат, а
також фінансові витрати ліцензіата в процесі ліцензованої
діяльності для включення до складу прогнозного доходу ліцензіата
визначаються НКРЕ за зверненням ліцензіата щодо затвердження
(перегляду) тарифу згідно з Процедурою встановлення (перегляду)
тарифу ( v1456227-03 ). Рішення щодо включення до складу тарифу
надзвичайних витрат на здійснення аварійно-відновлювальних робіт
для ліквідації наслідків надзвичайних подій приймається НКРЕ
окремо. Витрати виробничої собівартості, адміністративні витрати,
інші операційні витрати, а також фінансові витрати ліцензіата на
здійснення ліцензованої діяльності визначаються на кожний
наступний період регулювання, виходячи з потреб ліцензіата в цьому
періоді регулювання, з урахуванням звітних даних попереднього
періоду регулювання, а також індексів цін виробників і споживчих
цін наростаючим підсумком з початку року попереднього періоду
регулювання, оприлюднених Державним комітетом статистики України
(далі - Держкомстат) станом на останню дату, що передує підготовці
розрахунку тарифу. Витрати, що виникли внаслідок непрогнозованих змін,
включаються НКРЕ до складу прогнозного доходу ліцензіата за
зверненням та розрахунками ліцензіата за Процедурою встановлення
(перегляду) тарифу ( v1456227-03 ). Витрати, що виникли внаслідок контрольованих змін, підлягають
відшкодуванню при визначенні прогнозного доходу ліцензіата
відповідно до порядку, встановленого Процедурою встановлення
(перегляду) тарифу ( v1456227-03 ).
4. Виробнича собівартість
4.1. Визначення виробничої собівартості 4.1.1. Виробнича собівартість складається з витрат на надання
послуг з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, а також централізованого
диспетчерського управління, які визначаються за наступними
економічними елементами та їх окремими складовими, і
розраховується за наступною формулою:
ВС = МВ + ОП + ВС + А + ІВ , (2)
де: ВС - виробнича собівартість послуг ліцензованої діяльності в
період регулювання, грн; МВ - матеріальні витрати на здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання, грн; ОП - витрати на оплату праці в період регулювання, грн; ВС - відрахування на соціальні заходи в період регулювання,
грн; А - амортизаційні відрахування в період регулювання, грн; ІВ - інші витрати, що входять до складу виробничої
собівартості, у період регулювання, грн. МВ розраховуються за формулою:
МВ = СД + ПВ + ПС + ЕС + ВО , (3)
де: СД - витрати сировини і допоміжних матеріалів у період
регулювання, грн; ПВ - витрати на оплату послуг виробничого характеру в період
регулювання, грн; ПС - витрати палива (пального) зі сторони в період
регулювання, грн; ЕС - витрати енергії зі сторони в період регулювання, грн; ВО - витрати на охорону праці та техніку безпеки в період
регулювання, грн. 4.1.2. Визначення величин складових виробничої собівартості
здійснюється з урахуванням індексів цін виробників та споживчих
цін наростаючим підсумком з початку року попереднього періоду
регулювання, оприлюднених Держкомстатом, станом на останню дату,
що передує підготовці розрахунку тарифу, за наступними методами: розрахунково-аналітичним методом, згідно з яким визначення
розміру складових здійснюється за результатами аналізу рівня
фактичних витрат у попередньому періоді регулювання, з урахуванням
необхідності їх коригування у період регулювання; нормативним методом, згідно з яким визначення рівня складових
виробничої собівартості здійснюється, виходячи з розрахунків норм
та нормативів. При використанні нормативного методу складові виробничої
собівартості визначаються відповідно до: державних та галузевих норм та нормативів; розрахункових обґрунтованих норм використання ресурсів на
одиницю послуг, що визначаються ліцензіатом у разі відсутності
державних та галузевих норм та нормативів і затверджуються
відповідним рішенням ліцензіата.
4.2. Витрати сировини та допоміжних матеріалів 4.2.1. Визначення витрат сировини та допоміжних матеріалів
здійснюється із застосуванням як нормативного методу, так і
розрахунково-аналітичного методу, з урахуванням індексу цін
виробників наростаючим підсумком з початку року попереднього
періоду регулювання, оприлюдненого Держкомстатом, станом на
останню дату, що передує підготовці розрахунку тарифу на період
регулювання. 4.2.2. При застосуванні нормативного методу використовуються
норми витрат сировини та допоміжних матеріалів, у тому числі
запчастин, комплектуючих, затверджених відповідними міністерствами
та відомствами.
4.3. Витрати на послуги виробничого характеру 4.3.1. Визначення витрат на послуги виробничого характеру
здійснюється згідно з переліком послуг виробничого характеру,
затверджених ліцензіатом в установленому порядку. 4.3.2. Визначення витрат на послуги виробничого характеру,
які включаються до складу прогнозного доходу на період
регулювання, здійснюється за розрахунково-аналітичним методом.
4.4. Витрати палива зі сторони 4.4.1. До витрат палива зі сторони відносяться витрати
пального для автомобілів, спеціальної техніки та механізмів, які
використовуються при здійсненні ліцензованої діяльності. 4.4.2. Визначення витрат пального здійснюється як
розрахунково-аналітичним методом, так і нормативним методом, з
урахуванням індексу цін виробників наростаючим підсумком з початку
року попереднього періоду регулювання, оприлюдненого Держкомстатом
України, станом на останню дату, що передує підготовці розрахунку
тарифу на період регулювання. 4.4.3. При застосуванні розрахунково-аналітичного методу
витрати на пальне розраховуються як добуток прогнозованої ціни на
пальне та прогнозованого обсягу споживання пального у період
регулювання. Основою для здійснення розрахунку є фактичний обсяг
споживання пального за попередній період регулювання, скоригований
на обґрунтоване збільшення, яке пов'язане зі змінами
автомобільного парку, спеціальної техніки і механізмів, а також
прогнозованого обсягу виконання робіт з ремонту і технічного
обслуговування. 4.4.4. При застосуванні нормативного методу розрахунок витрат
на пальне здійснюється на підставі розрахункових норм та
нормативів споживання пального, затверджених відповідними
міністерствами та відомствами.
4.5. Витрати енергії зі сторони 4.5.1. До складу витрат енергії зі сторони відноситься
вартість електричної і теплової енергії, спожитої на освітлення,
та теплової енергії, спожитої на опалення приміщень і будівель
виробничого та загальногосподарського призначення для здійснення
ліцензованої діяльності. При визначенні витрат енергії зі сторони може
використовуватися як нормативний метод, так і
розрахунково-аналітичний метод. 4.5.2. При застосуванні нормативного методу використовуються
норми та нормативи витрат енергії, затверджені відповідними
міністерствами та відомствами. 4.5.3. При застосуванні розрахунково-аналітичного методу
розрахунок витрат на енергію зі сторони здійснюється на підставі
фактичних витрат у попередньому періоді регулювання, з урахуванням
необхідності їх коригування у період регулювання у зв'язку із
зміною обсягів споживання і тарифів на електричну і теплову
енергію.
4.6. Витрати на охорону праці 4.6.1. Витрати на охорону праці включаються до виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг) у складі прямих та
загальновиробничих витрат. 4.6.2. Визначення витрат на охорону праці здійснюється як
розрахунково-аналітичним методом, так і нормативним методом, з
урахуванням індексу цін виробників наростаючим підсумком з початку
року попереднього періоду регулювання, оприлюдненого Держкомстатом
станом на останню дату, що передує підготовці розрахунку тарифу на
період регулювання. 4.6.3. При застосуванні розрахунково-аналітичного методу
розрахунок витрат на охорону праці здійснюється на підставі
фактичних витрат у попередньому періоді регулювання, з урахуванням
необхідності їх коригування в період регулювання. 4.6.4. При застосуванні нормативного методу розмір витрат на
охорону праці здійснюється в межах норм та нормативів,
передбачених законодавством, у тому числі Законом України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
4.7. Витрати на оплату праці 4.7.1. Витрати на оплату праці включають основну і додаткову
заробітну плату персоналу ліцензіата, що задіяний у ліцензованій
діяльності, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати,
зокрема виплати за окладами і тарифами, премії та заохочення,
компенсаційні виплати, оплату відпусток, а також оплату іншого
невідпрацьованого часу згідно з відповідною інструкцією зі
статистики заробітної плати. 4.7.2. Визначення розміру витрат на оплату праці персоналу,
що задіяний у ліцензованій діяльності, які включаються до складу
прогнозного доходу, здійснюється за формулою:
N
ОП = ФОП * Кзп + S Зн * Чн * Пнов , (4)
і=1 і і і
де: ОП - витрати на оплату праці персоналу, що задіяний у
ліцензованій діяльності, які включаються до складу прогнозного
доходу в період регулювання, грн; ФОП - фонд оплати праці персоналу, який задіяний у
ліцензованій діяльності, встановлений НКРЕ при затвердженні тарифу
в попередньому періоді регулювання, грн; Кзн - коефіцієнт регулювання, який встановлюється
розрахунковим шляхом на основі положень Галузевої угоди та
колективного договору ліцензіата на період регулювання; З - прогнозний розмір середньомісячної заробітної плати і-го і робітника ліцензіата, який буде задіяний у ліцензованій діяльності
на об'єктах ліцензованої діяльності, що будуть уведені в
експлуатацію в період регулювання, грн; Ч - нормативна чисельність і-го робітника ліцензіата, який і буде задіяний у ліцензованій діяльності на об'єктах ліцензованої
діяльності, що будуть уведені в експлуатацію в період регулювання,
осіб; Пнов - кількість місяців роботи і-го робітника, який буде
і задіяний у ліцензованій діяльності на об'єктах ліцензованої
діяльності, що будуть уведені в експлуатацію в період регулювання; S - знак суми.
4.8. Відрахування на соціальні заходи 4.8.1. Відрахування на соціальні заходи включають витрати на
пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування,
страхові внески на випадок безробіття, відрахування на
індивідуальне страхування персоналу ліцензіата, відрахування на
інші соціальні заходи. 4.8.2. Визначення розміру відрахувань на соціальні заходи
здійснюється нормативним методом у межах норм та нормативів,
передбачених законодавством.
4.9. Амортизаційні відрахування Визначення амортизаційних відрахувань здійснюється відповідно
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
4.10. Інші витрати 4.10.1. Інші витрати включають усі інші прямі виробничі
витрати, а також загальновиробничі витрати, які можуть бути
безпосередньо віднесені до ліцензованої діяльності, але не увійшли
до елементів виробничої собівартості "Матеріальні витрати",
"Витрати на оплату праці", "Відрахування на соціальні заходи". 4.10.2. Визначення розміру інших витрат у період регулювання
здійснюється за розрахунково-аналітичним методом на підставі
фактичних витрат у попередньому періоді регулювання.
5. Адміністративні витрати
5.1. Визначення адміністративних витрат здійснюється за
економічними елементами. Адміністративні витрати включають
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством.
5.2. Загальний розмір адміністративних витрат визначається як
сума адміністративних витрат за елементами: "Матеріальні витрати",
"Витрати на оплату праці", "Відрахування на соціальні заходи",
"Амортизація", "Інші адміністративні витрати".
6. Інші операційні витрати
6.1. При визначенні інших операційних витрат враховуються
витрати на дослідження та розробки, утримання об'єктів
соціально-культурного призначення, а також інші операційні
витрати, у тому числі відрахування профспілкам, виплати по
соціальних пільгах, а також витрати на утримання структурних
підрозділів (одиниць) ліцензіата, щодо яких органами центральної
виконавчої влади прийнято рішення про порядок фінансування за
окремими кошторисами витрат.
6.2. Визначення розміру інших операційних витрат, які
включаються до складу прогнозного доходу ліцензіата в період
регулювання, здійснюється нормативним методом у межах норм та
нормативів, передбачених законодавством.
7. Фінансові витрати
7.1. До фінансових витрат ліцензіата, що включаються до
складу прогнозного доходу в період регулювання, відносять витрати
на обслуговування позикового капіталу та інші витрати ліцензіата,
пов'язані із залученням позикового капіталу, для реалізації
інвестиційних проектів (програм), які здійснюються в межах
ліцензованої діяльності, за погодженням Міністерства палива та
енергетики України та НКРЕ в установленому порядку.
7.2. Для кредитів, отриманих у національній та іноземній
валюті від банківських або фінансових установ - резидентів
України, вартість обслуговування позикового капіталу при
визначенні прогнозного доходу обмежується рівнем середньозваженої
процентної ставки за банківськими кредитами, яка визначається на
підставі даних, оприлюднених Національним банком України, за
останній місяць, що передує даті укладення ліцензіатом відповідної
кредитної угоди.
7.3. Для кредитів, отриманих в іноземній валюті від
банківських або фінансових установ - нерезидентів України,
вартість обслуговування позикового капіталу при визначенні
прогнозного доходу обмежується рівнем ставки пропозиції кредитних
ресурсів на Лондонському міжбанківському ринку (LIBOR), з
урахуванням премії за ризик, розмір якої в частині включення до
вартості обслуговування Позикового капіталу погоджується з НКРЕ за
зверненням ліцензіата.
8. Надзвичайні витрати
8.1. Визначення розміру надзвичайних витрат, що включаються
до складу прогнозного доходу в період регулювання, здійснюється на
підставі фактичних невідшкодованих надзвичайних витрат у
попередньому періоді регулювання.
8.2. Розмір надзвичайних витрат, що включаються до складу
прогнозного доходу в період регулювання, визначається за формулою:
НВ = ФНА - НПП, (5)
де: ФНА - надзвичайні витрати в попередньому періоді регулювання,
грн; НПП - податок на прибуток внаслідок відшкодування
надзвичайних витрат, розрахований відповідно до П(С)БО 16
"Витрати" ( z0027-00 ), грн.
8.3. Надзвичайні витрати включаються до складу прогнозного
доходу ліцензіата в період регулювання згідно з рішенням НКРЕ та у
розмірі, затвердженому НКРЕ, у порядку, встановленому Процедурою
встановлення (перегляду) тарифу ( v1456227-03 ).
9. Розрахунковий прибуток
9.1. Визначення розрахункового прибутку Розрахунковий прибуток визначається за наступною формулою:
РЧП = ІСП + ДП + ІП , (6)
де: РЧП - розрахунковий прибуток, грн; ІСП - інвестиційна складова, грн; ДП - сума дивідендів, яка сплачується до Державного бюджету
України, грн.; ІП - сума коштів на інше використання прибутку, грн.
9.2. Інвестиційна складова 9.2.1. Інвестиційна складова використовується на фінансування
заходів, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів
(програм) за рахунок власних коштів ліцензіата та повернення
позикового капіталу. Інвестиційна складова визначається на основі розроблених та в
установленому порядку затверджених інвестиційних проектів
(програм) ліцензіата в межах ліцензованої діяльності і
розраховується за наступною формулою:
ІСП = ІП - А - Ш - Р - І , (7)
де: ІСП - інвестиційна складова, грн; А - амортизаційні відрахування в період регулювання, грн; Ш - штрафи, пені, неустойки, отримані в межах ліцензованої
діяльності в попередньому періоді регулювання, грн; Р - кошти, отримані ліцензіатом у попередньому періоді
регулювання за надання послуг з компенсації перетікання реактивної
електричної енергії, грн; І - кошти інших джерел фінансування інвестиційних проектів
(програм), крім власних коштів ліцензіата, які передбачається
отримати в період регулювання, грн; ІП - загальна сума коштів для фінансування інвестиційних
проектів (програм) у період регулювання, яка визначається за
формулою:
ІП = ФІП + ПК , (8)
де: ФІП - сума власних коштів ліцензіата для фінансування
інвестиційних проектів (програм) протягом періоду регулювання,
грн; ПК - кошти для повернення в період регулювання позикового
капіталу, грн. 9.2.2. Кошти, які використовуються в якості джерел
фінансування інвестиційних проектів (програм) державної підтримки
та/або коштів спеціального фонду Державного бюджету України, не
підлягають включенню до інвестиційної складової. Кошти, які використовуються в якості джерел фінансування
інвестиційних проектів (програм) державної підтримки та/або коштів
спеціального фонду Державного бюджету, які надаються на зворотній
основі, відносяться до позикового капіталу. 9.2.3. Сума власних коштів ліцензіата для фінансування
інвестиційних проектів (програм) визначається на підставі
розроблених та затверджених в установленому порядку інвестиційних
проектів (програм), що реалізуються у межах ліцензованої
діяльності, і розраховується за наступною формулою:
m
ФІП = S ІП , (9)
j=1 j
де:
ФІП - сума власних коштів ліцензіата для фінансування
інвестиційних проектів (програм), грн;
j - кількість інвестиційних проектів (програм), джерелами
фінансування яких є власні кошти ліцензіата (j=1,2,...,m);
ІП - сума власних коштів на фінансування j-го інвестиційного
j проекту (програми), грн. Значення ІПJ затверджується НКРЕ, з
урахуванням календарного графіка реалізації j-го інвестиційного
проекту (програми); S - знак суми. 9.2.4. Кошти для повернення в період регулювання позикового
капіталу розраховуються за формулою:
m
ПК = S ПК , (10)
j=1 j
де: ПК - сума коштів для повернення позикового капіталу, грн; j - кількість договорів ліцензіата на залучення позикового
капіталу (j=1,2,...,m); ПК - розмір відшкодування основної суми позикового капіталу
j за j-м договором протягом періоду регулювання, грн. Значення ПКj
затверджується НКРЕ з урахуванням графіка повернення позикового
капіталу; S - знак суми. Сума коштів для повернення позикового капіталу не може
перевищувати суму власних коштів ліцензіата, які призначені для
фінансування інвестиційних проектів (програм). 9.2.5. Інвестиційна складова включається до складу
розрахункового прибутку тільки за умов визначення НКРЕ
обґрунтованості обсягів інвестицій за кожним інвестиційним
проектом (програмою). Для визначення обґрунтованості обсягів інвестицій ліцензіат
повинен надавати НКРЕ за кожним інвестиційним проектом
(програмою): графік реалізації інвестиційного проекту (програми) та
освоєння інвестицій; інформацію щодо схем фінансування інвестиційного проекту
(програми) з визначенням сум за окремими джерелами фінансування,
умов залучення позикового капіталу, графіка та сум повернення
позикового капіталу за роками реалізації інвестиційного проекту
(програми); інформацію щодо напрямків та обсягів освоєння (використання)
інвестицій; розрахунок показників або обґрунтування ефективності
інвестиційного проекту (програми), у тому числі строку окупності
інвестицій. Ліцензіат додатково до зазначеного переліку може надавати
НКРЕ висновки спеціалізованих установ та/або консультаційних
компаній. При визначенні обґрунтованості обсягів інвестицій НКРЕ може
залучати консультаційні компанії для проведення експертизи. Інвестиції вважаються обґрунтованими, якщо їх освоєння
призведе до підвищення ефективності ліцензованої діяльності
ліцензіатом або покращення якості надання послуг у межах
ліцензованої діяльності.
9.3. Сума дивідендів, яка сплачується до Державного бюджету
України Сума дивідендів, яка сплачується до Державного бюджету
України в період регулювання, визначається розрахунковим шляхом
відповідно до актів законодавства.
9.4. Сума коштів на інше використання прибутку Суми коштів на інше використання прибутку в складі
розрахункового прибутку встановлюються НКРЕ за умов їх
обґрунтованості та відповідно до Процедури встановлення
(перегляду) тарифу ( v1456227-03 ) і цієї Методики.
10. Податок на прибуток
Розмір витрат податку на прибуток, що включається до
прогнозного доходу, визначається на підставі розміру
розрахункового прибутку в період регулювання відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Розмір податку на прибуток у період регулювання
розраховується за формулою:
ПП = РЧП / (1-Rn/100)х Rn/100 , (11)
де: ПП - податок на прибуток, грн; РЧП - розрахунковий прибуток від здійснення ліцензованої
діяльності в періоді регулювання, грн; Rn - ставка податку на прибуток відповідно до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
11. Витрати на ремонт
Витрати на ремонт, як підрядним, так і господарським
способом, визначаються в складі виробничої собівартості та
адміністративних витрат як розрахунково-аналітичним, так і
нормативним методом. Визначення та облік витрат на ремонт здійснюється в розрізі
поточних ремонтів та капітальних ремонтів.
12. Порядок ведення витрат та коригування доходів
12.1. Окремий бухгалтерський облік за ліцензованою діяльністю
здійснюється шляхом уведення в плані рахунків ліцензіата
синтетичних субрахунків II рівня для обліку доходів і витрат за
ліцензованою діяльністю відповідно до Інструкції про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
( z0893-99 ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України,
та з урахуванням рішень ліцензіата щодо принципів і методів
планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої
собівартості, затверджених ліцензіатом в установленому порядку.
12.2. Коригування прогнозного доходу може здійснюватися НКРЕ
як за зверненням ліцензіата, так і за ініціативою НКРЕ.
Обґрунтування витрат при коригуванні прогнозного доходу
здійснюється ліцензіатом відповідно до Процедури встановлення
(перегляду) тарифу ( v1456227-03 ).
12.3. НКРЕ при встановленні тарифу на наступний період
регулювання, за поданням ліцензіата, здійснює коригування
прогнозного доходу на наступний період регулювання, з урахуванням
фактичних витрат ліцензіата в попередньому періоді регулювання, у
разі, якщо: такі зміни відбулися внаслідок обґрунтованих змін вартості
(цін та обсягів), індексів цін виробників та споживчих цін на
товари, роботи (послуги), актів законодавства щодо встановлення
мінімальної заробітної плати тощо; ліцензіат протягом попереднього періоду регулювання здійснив
економічно обґрунтовані витрати ліцензованої діяльності, не
враховані при визначенні прогнозованого доходу в попередньому
періоді регулювання. У разі виявлення за підсумками попереднього періоду
регулювання необґрунтованих витрат ліцензіата НКРЕ приймає рішення
про зменшення прогнозного доходу ліцензіата на наступний період
регулювання на суму виявлених необґрунтованих витрат.
12.4. НКРЕ, за зверненням ліцензіата, здійснює коригування
прогнозного доходу протягом періоду регулювання щодо
непрогнозованих змін витрат у частині витрат виробничої
собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат
ліцензіата, якщо вони призвели до зміни прогнозного доходу
ліцензіата. Коригування прогнозного доходу внаслідок
непрогнозованих змін витрат здійснюється протягом місяця з дати
звернення ліцензіата. Прогнозний дохід від здійснення ліцензованої діяльності
коригується внаслідок непрогнозованих змін витрат за Процедурою
встановлення (перегляду) тарифу ( v1456227-03 ), з наданням
ліцензіатом обґрунтування виключно щодо зміни статей внаслідок
непрогнозованих змін витрат.
12.5. Прогнозний дохід ліцензіата від здійснення ліцензованої
діяльності в період регулювання підлягає розподілу за кварталами
року згідно з графіком, погодженим між ліцензіатом та НКРЕ, з
урахуванням прогнозних обсягів передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами у відповідному
кварталі.
13. Порядок розрахунку тарифу
Тариф розраховується на період регулювання в розрізі
кварталів календарного року, без урахування податку на додану
вартість (без ПДВ), за формулою:
Тк = ПДк/Wк , (12)
де: Тк - тариф на к-й квартал періоду регулювання, грн/МВт.год; к - квартал календарного року (к = 1,2,...,4); ПДк - прогнозний дохід у к-му кварталі, грн; Wк - обсяг передачі ліцензіатом електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами в к-му
кварталі (розраховується за балансом електроенергії на прогнозний
період та узгоджується з центральним органом виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці), МВт.год.
14. Порядок внесення змін до Методики
Внесення змін до цієї Методики здійснюється НКРЕ у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці О.Осадчавгору