Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 07.04.20143304-05/10548-08
Документ v0548731-14, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.04.2014  № 3304-05/10548-08


Мукачівській районній
державній адміністрації
вул. Горького, 21, м. Мукачеве,
Закарпатська обл., 89600

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району (оголошення № 211075 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.12.2013 № 99 (842), проведеної Мукачівською районною державною адміністрацією (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 14.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.02.2014 № 3304-05/5079-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3-7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Формою річного плану передбачено, що річний план має містити відбиток печатки замовника.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.03.2013 № 2, не указано очікувану вартість предмета закупівлі (словами), не зазначено ПДВ та відсутній відбиток печатки Замовника.

Надані Замовником річний план державних закупівель на 2013 рік із додатками, протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо вибору процедури закупівлі від 21.03.2013 № 2, документація конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2014, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 11.02.2014 № 2/о, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів не засвідчені в установленому законодавством порядку, що не відповідає вимозі пункту 3.7 розділу III Порядку.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 1 та від 21.11.2013 № 2 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме: не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

У документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Додатком 3 "Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та іншим вимогам Замовника" (далі - додаток 3) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)" у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за 9 місяців 2013 року.

Відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні відомості до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868, звіт про рух грошових коштів складається за календарний рік.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.01.2014 для участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:


Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромбуд" Мукачево (далі - ТОВ "Агропромбуд" Мукачево)

34500258,00

2

Колективне виробниче підприємство "Енергомонтаж" (далі - КВП "Енергомонтаж")

36375913,18

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Компаній Енергомонтаж" (далі - ТОВ "Група Компаній Енергомонтаж")

26320333,19

Формами протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (далі - Форми), затверджених Наказом № 922, передбачено, що у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у протоколах розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.01.2014 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.02.2014 № 2/о не зазначено повного найменування юридичної особи учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.02.2014 № 1/о пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Група Компаній Енергомонтаж" відхилена на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево цінова пропозиція становить 34500258 грн.

Водночас відповідно до пункту 3 проекту договору, наданого у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево, ціна договору про закупівлю становить 32340318 грн.

Таким чином цінова пропозиція ТОВ "Агропромбуд" Мукачево не узгоджується з пунктом 3 "Ціна договору" проекту договору про закупівлю, наданому у складі пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати, зокрема, документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" надано протокол загальних зборів учасників КВП "Енергомонтаж" від 12.08.2008 № 1/08 (далі - протокол загальних зборів) про призначення директором КВП "Енергомонтаж" Верещинського О.І.

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торів надано статут КВП "Енергомонтаж", затверджений протоколом загальних зборів засновників учасника від 05.09.2011 № 1/11 (далі - Статут).

Підпунктом "в" пункту 8.7 розділу 8 "Органи управління підприємством" Статуту встановлено, що до виключної компетенції загальних зборів Засновників підприємства належить обрання і відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії.

Пунктом 8.14 Статуту визначено, що у підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган - директор, який здійснює поточне управління діяльністю підприємства.

В протоколі загальних зборів про призначення директором КВП "Енергомонтаж" Верещинського О.І. учасниками товариства є Фоломеєв В.А. (30 % статутного капіталу), Гагалюк Б.М. (17,5 % статутного капіталу), Матала Ю.М. (17,5 % статутного капіталу) та Белявський П.І. (35 % статутного капіталу).

Водночас у пункті 1.10 розділу 1 Статуту засновниками (учасниками) КВП "Енергомонтаж" визначено Фоломеєв В.А. та Матала Ю.М.

А відповідно до пункту 5.1 розділу 5 "Статутний капітал підприємства" в утворенні статутного капіталу беруть участь: Фоломеєв В.А. (30 % статутного капіталу), Матала Ю.М. (30,5 % статутного капіталу) та підприємство (39,5 % статутного капіталу).

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" відсутні документи, що підтверджують право Верещинського О.І. щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати, зокрема, цінову пропозицію, складену відповідно до розділу 3.3 та Додатка 1 до документації конкурсних торгів; договірну ціну вартості робіт, яка повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень.

Натомість у складі комерційної частини пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево відсутня договірна ціна вартості робіт, яка повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень.

Додатком 2 "Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати довідку про робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для здійснення будівельних робіт, у якій зокрема зазначається їх спеціальність і розряд.

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево надано довідку про робітників відповідної кваліфікації, яка не містить інформацію про їх розряд.

Додатком 3 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати довідку, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів за останні чотири роки.

Згідно з пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів предметом закупівлі визначено "Загальноосвітня школа на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району - будівництво".

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" надано довідку щодо виконання аналогічного договору, де предметом закупівлі визначено ремонтні опоряджувальні роботи у приміщенні квартири № 4.

Таким чином КВП "Енергомонтаж" не надано підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів".

Додатком 3 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копії ліцензій (з переліком видів робіт).

Додатком 4 "Технічне завдання" (далі - додаток 4) до документації конкурсних торгів передбачено, що до комплексу робіт із будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району включено монтаж пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Пунктом 28 абзацу 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 № 1775-III передбачено, що ліцензуванню підлягає у т.ч. господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

При цьому пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево та КВП "Енергомонтаж" не містять інформації щодо залучення субпідрядних організацій на виконання робіт з будівництва.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево та КВП "Енергомонтаж" не містять копії ліцензії/дозволу на право надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Згідно з абзацом 2 пункту першого та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно із Законом відповідно.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.02.2014 № 2/о до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево та КВП "Енергомонтаж", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Агропромбуд" Мукачево, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги Інструкції;

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.01.2014 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 11.02.2014 № 2/о не відповідають Формам, затвердженим Наказом № 922;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартної документації конкурсних торгів;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Агропромбуд" Мукачево не відповідає вимогам пункту 2 розділу III та вимогам додатка 3 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів КВП "Енергомонтаж" не відповідає вимогам пункту 2 розділу III та вимогам додатка 3 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 432 учня I-III ст. на вул. Миру в с. Ключарки, Мукачівського району, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору