Документ v0532558-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.12.2008, підстава - v0631558-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2006 N 532
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
палива та енергетики
N 631 ( v0631558-08 ) від 12.12.2008 }
Про затвердження Порядку проведення
інвентаризації державного майна,
яке перебуває у сфері управління
Мінпаливенерго, та надання відомостей
до Єдиного реєстру об'єктів державної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
палива та енергетики
N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007
N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), постановами Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 року N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження
Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності"
та від 14 квітня 2004 року N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження
Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення інвентаризації державного
майна, яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності
(додається).
2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго, товариств, утворених у процесі
корпоратизації, на балансі яких обліковується державне майно,
управління яким здійснює Мінпаливенерго, проводити щорічну
інвентаризацію державного майна та забезпечити надання
Мінпаливенерго відомостей згідно з Порядком проведення
інвентаризації державного майна, яке перебуває у сфері управління
Мінпаливенерго, та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності, затвердженим цим наказом.
3. Створити Комісію з питань розгляду та узагальнення
результатів інвентаризації державного майна (далі - Комісія) у
складі, згідно з додатком 1. Комісія у визначені законодавством терміни забезпечує розгляд
та узагальнення або повернення на доопрацювання наданих
інвентаризаційними комісіями матеріалів інвентаризації. { Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
28.12.2006 N 532

ПОРЯДОК
проведення інвентаризації державного майна,
яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго,
та надання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності

Порядок проведення інвентаризації державного майна, яке
перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання відомостей
до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Порядок)
розроблено з метою забезпечення виконання поставлених перед
Мінпаливенерго завдань, забезпечення ефективного використання та
збереження державного майна, яке перебуває в сфері управління
Мінпаливенерго. Порядок визначає терміни та шляхи проведення інвентаризації
державного майна, та подання відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності. Порядок передбачено для застосування: - підприємствами, установами та організаціями, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго; - товариствами, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління
корпоративними правами держави; - товариствами, утвореними у процесі корпоратизації, на
балансі яких перебуває державне майно, управління яким здійснює
Мінпаливенерго; - іншими суб'єктами господарювання, на балансі яких
обліковується державне майно, управління яким здійснює
Мінпаливенерго. { Частину третю преамбули доповнено абзацом згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 )
від 19.09.2007 }
1. Керівники суб'єктів господарювання, зазначених в частині
третій преамбули Порядку: { Абзац перший пункту 1 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від
19.09.2007 }
1.1. У терміни та порядку, визначеними чинним законодавством,
проводять станом на 31 грудня щорічну планову інвентаризацію: - державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі
державного підприємства; - державного майна, яке не увійшло до статутного фонду
господарського товариства; - пакетів акцій, що належать державі та обліковуються на
балансі підприємства. Утворюють комісії з інвентаризації державного майна,
керуючись Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.05 N 1121 ( 1121-2005-п ), із залученням до її
роботи уповноважених представників Мінпаливенерго. { Підпункт 1.1
пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007 }
1.2. У термін до 10 квітня року, що настає за звітним,
надають Комісії один примірник сформованих на підставі матеріалів
інвентаризації згідно з Класифікатором державного майна,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 15 березня
2006 року N 461 ( v0461224-06 ), та за допомогою автоматизованої
системи "Юридичні особи" (далі - АС "Юридичні особи") таких
документів: - звіт 2-б (д) "Перелік наявного нерухомого майна, що
перебуває на балансі державного підприємства, яке належить до
сфери управління Мінпаливенерго" (додаток 1), звіт 2-б (к)
"Відомості про державне майно, що не увійшло до статутного фонду
господарської організації, щодо якої Мінпаливенерго здійснює
управління корпоративними правами" (додаток 2) та звіт 2-б (і)
"Відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної
особи, що не належить до сфери управління Мінпаливенерго"
(додаток 3) - на паперових носіях (за підписом керівника, головного
бухгалтера, завірений печаткою організації); - файл "Експорту до органу державної влади" - за електронною
адресою: egorenko@mintop.energy.gov.ua; - відомості щодо руху державного майна, згідно з додатком 7;
{ Підпункт 1.2. пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від
19.09.2007 } - наказ про проведення щорічної інвентаризації, протокол
засідання інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів
інвентаризації державного майна. Протокол засідання
інвентаризаційної комісії повинен обов'язково містити дані щодо
технічного стану, кількості, складу, вартості об'єктів державної
власності та причин, які зумовили збільшення/зменшення кількості
об'єктів державної власності. { Підпункт 1.2. пункту 1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 446
( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }
1.3. У термін не пізніше 35 днів, що настають за звітним
кварталом, надають Комісії сформований в АС "Юридичні особи" звіт
про прийняті щодо державного майна управлінські рішення (передача
в оренду, на відповідальне зберігання, приватизація, відчуження,
списання, передача до комунальної власності, передача до сфери
управління іншому органу державної влади, передача іншій юридичній
особі, передача в лізинг, у заставу, укладення угоди про спільну
діяльність) за формами N 2-р (д) (додаток 4), N 2-р (к) (додаток
5) та N 2-р (і) (додаток 6), в одному примірнику на паперових
носіях (за підписом керівника, головного бухгалтера, завірений
печаткою організації) та файл "Експорту до органу державної влади"
із зазначеними управлінськими рішеннями.
1.4. Якщо підприємство, установа, організація не
погоджується із раніше наданими результатами інвентаризації, а
також результатами інвентаризації, затвердженими Мінпаливенерго,
одночасно з наданням на розгляд Комісії результатів інвентаризації
слід також надати відповідне обґрунтування та підтвердні
документи. { Пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з
Наказом Міністерства палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 )
від 19.09.2007 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007 }
{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }
2. Структурні підрозділи Мінпаливенерго забезпечують внесення
до АС "Юридичні особи" відомостей, визначених в абзацах 2-4 п. 2
Порядку щодо підприємств, які належать до сфери управління
Мінпаливенерго та щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління
корпоративними правами: - Фінансово-економічний департамент у термін до 15 квітня
року, що настає за звітним, - фінансових планів підприємств; - Управління бухгалтерського обліку і звітності у термін не
пізніше 45 днів після закінчення 1, 2, та 3 кварталів та не
пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, - за формами N 1
"Баланс" ( z0396-99 ), N 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0396-99 ) та N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську
та кредиторську заборгованість" ( va296202-06 ); - Відділ трудової та соціальної політики у термін не пізніше
45 днів після закінчення 1, 2, та 3 кварталів та не пізніше 15
квітня року, що настає за звітним, - за формою N 1-ПВ термінова -
місячна "Звіт з праці" ( va472202-04 ). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }
3. Департамент майнових відносин та реформування власності
(Сабіров Е.М.) на підставі наданих результатів інвентаризації
забезпечує формування та ведення Реєстру об'єктів державної
власності, у термін не пізніше 55 днів після закінчення 1, 2 та 3
кварталів та не пізніше 25 квітня року, що настає за звітним,
надає Фонду державного майна України сформовану в АС "Юридичні
особи" інформацію за такими формами: - N 1 (зм) - реєстр (д), N 1 (зм) - реєстр (к), N 1 (зм) -
реєстр (і); - N 2-у (д), 2-у (к), 2-у (і); - N 2-р (д), 2-р (к),
2-р (і).
4. Департаменту майнових відносин та реформування власності,
Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Департаменту з питань електроенергетики,
Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості,
Департаменту фінансового та відомчого контролю забезпечити участь
уповноважених представників Мінпаливенерго у відповідних
інвентаризаційних комісіях, створених суб'єктами господарювання на
виконання підпункту 1.1 пункту 1 Порядку. { Порядок доповнено
пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 446
( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }
Заступник директора Департаменту
майнових відносин та реформування
власності Мінпаливенерго Л.Єршов

Додаток
СКЛАД
комісії з питань розгляду
та узагальнення результатів інвентаризації

------------------------------------------------------------------ |Чупрун В.П. | - перший заступник Міністра палива та | | |енергетики України, голова Комісії | |---------------------+------------------------------------------| |Шеберстов О.М. |- заступник Міністра палива та енергетики| | |України, заступник голови Комісії | |---------------------+------------------------------------------| |Недашковський Ю.О. |- заступник Міністра палива та енергетики| | |України, заступник голови Комісії | |----------------------------------------------------------------| |Члени комісії: | |----------------------------------------------------------------| |Сабіров Е.М. |- директор Департаменту майнових відносин | | |та реформування власності | |---------------------+------------------------------------------| |Єршов Л.Є. |- заступник директора Департаменту | | |майнових відносин та реформування | | |власності | |---------------------+------------------------------------------| |Волович Т.М. |- начальник Відділу методології | | |функціонування та моніторингу діяльностіті| | |підприємств нафтогазового комплексу | | |Департаменту нафтової, газової та | | |натопереробної промисловості | |---------------------+------------------------------------------| |Вдовенко В.Г. |- начальник Відділу розвитку та | | |методологічного забезпечення | | |надійної роботи електричних мереж | | |Департаменту з питань електроенергетики | |---------------------+------------------------------------------| |Нігуренко В.П. |- провідний спеціаліст Управління | | |бухгалтерського обліку і звітності | |---------------------+------------------------------------------| |Хала Д.О. |- заступник директора Департаменту ядерної| | |енергетики та атомної промисловості | |---------------------+------------------------------------------| |Павленко С.В. |- головний спеціаліст-юристконсульт | | |Департаменту юридичного забезпечення | |---------------------+------------------------------------------| |Єгоренко Є.В. |- провідний спеціаліст-юрисконсульт | | |Департаменту майнових відносин та | | |реформування власності, секретар комісії | |----------------------------------------------------------------| |Представники Фонду державного майна України, НАК "Нафтогаз | |України", ДП "НАЕК "Енергоатом", НАК "Енергетична компанія | |України", НЕК "Укренерго" (за згодою) | ------------------------------------------------------------------ { Наказ доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007 }

Додаток 1
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-б (д)

ВІДОМОСТІ
про державне нерухоме майно
станом на __________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача: ______________ Повне найменування балансоутримувача: _______________________ Місцезнаходження балансоутримувача: _________________________ Дані про земельну ділянку: розмір земельної ділянки ______ м кв. відповідно до державного акта на право власності на земельну
ділянку від ______________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстро- | Код ЄДРПОУ** та назва |Код та назва структурної компоненти згідно з | |з/п |вий номер| структурної компоненти | Класифікатором державного майна*** | | |структур-| | | | | ної | | | | |компонен-| | | | | ти* | | | |-----+---------+----------------------------+--------------------------------------------------| | А | Б | В | Г | |-----+---------+----------------------------+--------------------------------------------------| | яка | | | | | | | | | | | | |вклю-| | | | | | | | | | | | |чає: | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----+------------+----------+----------+------+-----+------+-------------------| | N |Реєстро- |Наз-|Місцезнахо- | Вартість | Дата |Розмір|Части|Ознака| Дані про державну | |з/п |вий номер|ва |дження майна| майна на |останньої |зе- | на | **** |реєстрацію на право| | | майна* |май-| | дату |індексації|мель- |майна| | власності | | |---------|на | |інвентари-| основних |ної |(так)| |-------------------| | | Код та | | |зації, | фондів |ділян-| | | назва документа | | | назва | | |тис.грн. | |ки / | | |-------------------| | | майна | | | | |площа | | |назва |дата| серія | | |відповід-| | | | |забу- | | |орга- |ви- | та | | | но до | | | | |дови, | | |ну, |дачі| номер | | |класифі- | | | | |кв.м | | |який |до- |доку- | | |катора | | |----------+----------+------| | |видав |ку- |мента | | |---------| | | первісна | Дата |Розмір| | |доку- |мен-| | | |Інвентар-| | |----------|проведення|/площа| | |мент |та | | | |ний номер| | |залишкова |інвентари-|об'єк-| | | | | | | | майна | | |----------| зації |та, | | | | | | | | | | |експертна | |пог.м | | | | | | | | | | | | |/кв.м | | | | | | |-----+---------+----+------------+----------+----------+------+-----+------+-------------------| | | 2 | | | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |-----+---------+----+------------+----------+----------+------+-----+------+-------------------| | | 3 | | | 8 | 11 | 13 | | | 17 | 18 | 19 | | |---------| | |----------+----------+------| | |------+----+-------| | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту
державної власності під час первинного внесення його до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не
повторюється на всій території України. ** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій без статусу юридичної особи
(філія, відділення, представництво або інший відокремлений
підрозділ), - проставляються її ідентифікаційний код ЄДРПОУ та
повне найменування. *** Визначається відповідно до Класифікатора державного майна
( v0461224-06 ). **** Відповідно до коду: 1 - майно, що не ввійшло до статутних фондів (пайових фондів)
господарських товариств; 2 - об'єкт передано в оренду в цілому; 2
ч - об'єкт передано в оренду частково; 3 - об'єкт передано в
концесію; 3 ч - об'єкт передано в концесію частково; 4 - об'єкт
передано в лізинг; 4 ч - об'єкт передано в лізинг частково;
5 - об'єкт передано в заставу; 5 ч - об'єкт передано в заставу
частково.
Загалом структурних компонентів:
Усього державного майна: (кількість залишковою (тис.грн.)
об'єктів) вартістю
______________________ ___________ ______________________
(Керівник) (Підпис) (Прізвище та ініціали)
У графі 12 зазначається для земельних ділянок - розмір
земельної ділянки, кв.м; для будівель, споруд - площа забудови,
кв.м. Якщо об'єкт обліковується як частина майна, у графі 14
зазначається "так".
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 2
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-б (к)

ВІДОМОСТІ
про державне майно,
що не увійшло до статутного
фонду господарської організації
станом на _________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача: ______________ Повне найменування балансоутримувача: _______________________ Місцезнаходження балансоутримувача: _________________________ Дані про земельну ділянку: розмір земельної ділянки ______ м кв. відповідно до державного акта на право власності на земельну
ділянку від ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстро- | Код ЄДРПОУ** та назва | Код та назва структурної компоненти згідно з | |з/п |вий номер| структурної компоненти | Класифікатором державного майна*** | | |структур-| | | | | ної | | | | |компонен-| | | | | ти* | | | |-----+---------+---------------------------+----------------------------------------------------| | А | Б | В | Г | |-----+---------+---------------------------+----------------------------------------------------| | яка | | | | | | | | | | | | |вклю-| | | | | | | | | | | | |чає: | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----+------------+---------+----------+------+-----+------+---------------------| | N |Реєстро- |Наз-|Місцезнахо- |Вартість | Дата |Розмір|Части|Ознака| Дані про державну | |з/п |вий номер|ва |дження майна|майна на |останньої |зе- | на | **** | реєстрацію на право | | | майна* |май-| |дату |індексації|мель- |майна| | власності | | |---------|на | |інвента- | основних |ної |(так)| |---------------------| | | Код та | | |ризації, | фондів |ділян-| | | назва документа | | | назва | | |тис.грн. | |ки / | | |---------------------| | | майна | | | | |площа | | |назва | дата | серія| | |відповід-| | | | |забу- | | |орга- |видачі | та | | | но до | | | | |дови, | | |ну, |доку- | номер| | |класифі- | | | | |кв.м | | |який |мента |доку- | | |катора | | |---------+----------+------| | |видав | |мента | | |---------| | |первісна | Дата |Розмір| | |доку- | | | | |Інвентар-| | |---------|проведення|/площа| | |мент | | | | |ний номер| | |залишкова|інвентари-|об'єк-| | | | | | | | майна | | |---------| зації |та, | | | | | | | | | | |експертна| |пог.м | | | | | | | | | | | | |/кв.м | | | | | | |-----+---------+----+------------+---------+----------+------+-----+------+---------------------| | | 2 | | | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |-----+---------+----+------------+---------+----------+------+-----+------+---------------------| | | 3 | | | 8 | 11 | 13 | | | 17 | 18 | 19 | |-----+---------| | |---------+----------+------| | |------+-------+------| | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Загалом структурних компонентів:
Усього державного майна: (кількість залишковою (тис.грн.)
об'єктів) вартістю
______________________ ___________ ______________________
(Керівник) (Підпис) (Прізвище та ініціали)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 3
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-б (і) |

ВІДОМОСТІ
про державне майно, яке перебуває
на балансі юридичної особи,
що не належить до сфери
управління Міністерства палива
та енергетики України
станом на _________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача: ______________ Повне найменування балансоутримувача: _______________________ Місцезнаходження балансоутримувача: _________________________ Дані про земельну ділянку: розмір земельної ділянки ______ м кв. відповідно до державного акта на право власності на земельну
ділянку від ______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстро- | Код ЄДРПОУ** та назва | Код та назва структурної компоненти згідно з | |з/п |вий номер| структурної компоненти | Класифікатором державного майна*** | | |структур-| | | | | ної | | | | |компонен-| | | | | ти* | | | |-----+---------+---------------------------+----------------------------------------------------| | А | Б | В | Г | |-----+---------+---------------------------+----------------------------------------------------| | яка | | | | | | | | | | | | |вклю-| | | | | | | | | | | | |чає: | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----+------------+---------+----------+----------+-----+------+-----------------| | N |Реєстро- |Наз-|Місцезнахо- |Вартість | Дата | Розмір |Части|Ознака|Дані про державну| |з/п |вий номер|ва |дження майна|майна на |останньої |земельної | на | **** | реєстрацію на | | | майна* |май-| |дату |індексації|ділянки / |майна| | право власності | | |---------|на | |інвента- | основних | площа |(так)| |-----------------| | | Код та | | |ризації, | фондів |забудови, | | | назва документа | | | назва | | |тис.грн. | | кв.м | | |-----------------| | | майна | | |---------+----------+----------| | |назва |дата|серія| | |відповід-| | |первісна | Дата |Розмір/ | | |орга- |ви- | та | | | но до | | |---------|проведення| площа | | |ну, |да- |номер| | |класифі- | | |залишкова|інвентариз| об'єкта, | | |який |чі |доку-| | |катора | | |---------| ації | пог.м / | | |видав |до- |мента| | |---------| | |експертна| | кв.м | | |доку- |ку- | | | |Інвентар-| | | | | | | |мент |мен-| | | |ний номер| | | | | | | | |та | | | | майна | | | | | | | | | | | |-----+---------+----+------------+---------+----------+----------+-----+------+-----------------| | | 2 | | | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |-----+---------+----+------------+---------+----------+----------+-----+------+-----------------| | | 3 | | | 8 | 11 | 13 | | | 17 | 18 | 19 | | |---------| | |---------+----------+----------| | |------+----+-----| | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Загалом структурних компонентів:
Усього державного майна: (кількість залишковою (тис.грн.)
об'єктів) вартістю
______________________ ___________ ______________________
(Керівник) (Підпис) (Прізвище та ініціали)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 4
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-р (д)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майна (нерухомого
майна державних підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій,
щодо якого прийнято управлінські рішення)
________________________________________________
(найменування організації - надавача інформації)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Реєстровий | Вартість |Дата останньої |Розмір/|Ознака щодо|Управлінське |Дата та номер| |з/п|номер об'єкта*|об'єкта на дату| індексації | площа |управлінсь-| рішення |документа, що| | | |інвентаризації,|основних фондів|об'єк- |кого | | підтверджує | | | | тис.грн. | |та, |рішення** | |управлінське | | |--------------+---------------| |пог.м | | | рішення | | |Назва об'єкта | первісна | |/ кв.м | | |-------------| | |--------------+---------------+---------------| | | | дата |номер | | |Місцезнаход- | залишкова |Дата проведення| | | | | | | |ження об'єкта |---------------|інвентаризації | | | | | | | | | експертна | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-------+-----------+-------------+------+------| | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------------+---------------| | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |--------------+---------------+---------------| | | | | | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | | |------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | |Балансоутримувач _____________________________________| | | | | | | (ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | | | | | | та повне найменування) | | | | | |---+------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | |Структурна компонента ________________________________| | | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | | |---+------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | | | | | | | | | | | |--------------+---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+---------------| | | |------+------| | | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | |Структурна компонента ______________________________ | | | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | | |---+------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | |Майно** ________________________________________ | | | | | | | (реєстровий номер* та назва) | | | | | |---+------------------------------------------------------+-----------+-------------+------+------| | | | | | | ч | | | | | |--------------+---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+---------------| | | |-------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 5
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-р (к)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майна (державного
майна, яке не увійшло до статутних фондів
господарських організацій, щодо якого
прийнято управлінські рішення)
_______________________________________________
(найменування організації - надавача інформації)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстровий | Вартість |Дата останньої |Розмір/| Ознака щодо |Управлінське |Дата та номер | |з/п| номер | об'єкта на | індексації | площа |управлінського| рішення |документа, що | | | об'єкта* | дату |основних фондів|об'єк- | рішення** | | підтверджує | | | |інвентариза- | |та, | | | управлінське | | | |ції, тис.грн. | |пог.м | | | рішення | | |-----------+--------------| |/ кв.м | | |--------------| | | Назва | первісна | | | | | дата | номер | | | об'єкта | | | | | | | | | |-----------+--------------+---------------| | | | | | | |Місцезна- | залишкова |Дата проведення| | | | | | | |ходження |--------------|інвентаризації | | | | | | | | об'єкта | експертна | | | | | | | |---+-----------+--------------+---------------+-------+--------------+-------------+------+-------| | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |-----------+--------------| | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |-----------+--------------+---------------| | | | | | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+------+-------| | |Балансоутримувач ________________________________________________| | | | | | (ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | | | | | та повне найменування) | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+------+-------| | |Структурна компонента ___________________________________________| | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+------+-------| | | | | | | | | | | | |-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+--------------+---------------| | | |--------------| | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+--------------| | |Структурна компонента ____________________________________ | | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+------+-------| | |Майно** ________________________________________________________ | | | | | | (реєстровий номер* та назва) | | | | |---+-----------------------------------------------------------------+-------------+------+-------| | | | | | | ч | | | | | |-----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+--------------+---------------| | | |--------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 6
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532
Форма 2-р (і)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майна (державного
майна, яке перебуває на балансі
юридичних осіб, що не належать
до сфери управління Міністерства
палива та енергетики України,
щодо якого прийнято управлінські рішення) ________________________________________________
(найменування організації - надавача інформації)

------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Реєстровий номер| Вартість |Дата останньої|Розмір/| Ознака |Управлінське|Дата та номер| |з/п| об'єкта* | об'єкта на | індексації | площа | щодо | рішення |документа, що| | | | дату | основних |об'єк- |управлін-| | підтверджує | | | |інвентариза- | фондів |та, |ського | | управлінське| | | |ції, тис.грн.| |пог.м |рішення**| | рішення | | |-----------------+-------------| |/ кв.м | | |-------------| | | Назва об'єкта | первісна | | | | |дата | номер | | |-----------------+-------------+--------------| | | | | | | | Місцезнаходження| залишкова | Дата | | | | | | | | об'єкта |-------------| проведення | | | | | | | | | експертна |інвентаризації| | | | | | |---+-----------------+-------------+--------------+-------+---------+------------+-----+-------| | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |-----------------+-------------| | | | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------------| | | | | | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-----+-------| | |Балансоутримувач _______________________________________________| | | | | | (ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | | | | | та повне найменування) | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-----+-------| | |Структурна компонента __________________________________________| | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------------| | | |-------------| | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-------------| | |Структурна компонента ________________________________________ | | | | | | (код ЄДРПОУ*** та назва) | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-----+-------| | |Майно** ________________________________________________________| | | | | | (реєстровий номер* та назва) | | | | |---+----------------------------------------------------------------+------------+-----+-------| | | | | | | ч | | | | | |-----------------+-------------| | | | |-----+-------| | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------------| | | |-------------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

{ Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

{ Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }
{ Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від 19.09.2007 }

Додаток 7
до Порядку,
затвердженого наказом
Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532

УЗАГАЛЬНЕНІ ВІДОМОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ
інвентаризації державного майна, яке обліковується
на балансі ________________, станом на 31.12.20__ р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Майно за результатами | Вартість майна, яке | Вартість майна, яке |Результати інвентаризації | |п/п|показника| попередньої щорічної | надійшло в термін від | вибуло в термін від |державного майна станом на| | |(за гру- |інвентаризації державного | моменту проведення | моменту проведення | 31.12.20__ р. | | |пами)(*) | майна | попередньої щорічної | попередньої щорічної | | | | | |інвентаризації державного |інвентаризації державного | | | | | | майна | майна | | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| | | |Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова| | | |кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,| | | | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | |Разом: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________
* - підприємства з газопостачання та газифікації необхідно
обов'язково згрупувати основні засоби наступним чином:
1. Газопроводи всього: 1.1. Високого тиску, 1.2. Середнього тиску,
1.3. Низького тиску; 2. Споруди на газопроводах всього: 2.1. СКЗ;
2.2. ГРП, 2.3. ШРП; 3. Транспортні засоби спеціального
призначення; 4. Інше.
Голова інвентаризаційної
комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
ПООБ'ЄКТНА ВІДОМІСТЬ РУХУ
державного майна, яке обліковується
на балансі ___________, станом на 31.12.20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Майно за результатами | Вартість майна, яке надійшло в |Вартість майна, яке вибуло в термін|Примітки| |п/п| показника/ | попередньої щорічної | термін від моменту проведення |від моменту проведення попередньої | | | |найменування|інвентаризації державного |попередньої щорічної інвентаризації |щорічної інвентаризації державного | | | | об'єкта | майна | державного майна | майна | | | | |--------------------------+------------------------------------+-----------------------------------| | | | |Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Підстава |Кіль- |Первісна |Залишкова|Підстава| | | | |кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|прийняття|кість,|вартість,|вартість,|вибуття | | | | | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | | од. | грн. | грн. | | | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| |Разом: | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова інвентаризаційної
комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

{ Наказ доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства палива
та енергетики N 122 ( v0122558-07 ) від 27.02.2007, в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 446 ( v0446558-07 ) від
19.09.2007 }вгору