Документ v0530361-01, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 530 від 10.08.2001

Про затвердження Інструкції про порядок передачі в
оренду повітряних суден авіакомпаній та
авіапідприємств державної форми власності та
відкритих акціонерних товариств (ВАТ), всі акції яких
або їх частка перебувають у державній власності

З метою створення належних умов для ефективного використання
повітряних суден авіакомпанії та авіапідприємств державної форми
власності та відкритих акціонерних товариств (ВАТ), всі акції яких
або їх частка перебувають у державній власності, забезпечення
належного рівня авіаційної безпеки, а також для реалізації
завдань, відповідно до Указу Президента України від 18.10.2000 р.
"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та
авіаційної промисловості України" ( 1143/2000 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок передачі в оренду
повітряних суден авіакомпанії та авіапідприємств державної форми
власності та відкритих акціонерних товариств (ВАТ), всі акції яких
або їх частка перебувають у державній власності (додається). 2. Директору Державного департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюку А.Г.) прийняти до керівництва цю Інструкцію, довести її
вимоги до структурних підрозділів Державного департаменту
авіаційного транспорту, авіакомпаній та авіапідприємств державної
форми власності та відкритих акціонерних товариств (ВАТ), всі
акції яких або їх частка перебувають у державній власності, і
забезпечити її неухильне виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Додаток
Інструкція
про порядок передачі в оренду повітряних суден авіакомпаній
та авіапідприємств державної форми власності та відкритих
акціонерних товариств (ВАТ), всі акції
яких або їх частка знаходяться у державній власності

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок передачі в оренду повітряних
суден авіакомпаній та авіапідприємств державної форми власності та
відкритих акціонерних товариств, всі акції яких або їх частка
знаходяться у державній власності (далі - Інструкція), поширюється
на державні авіакомпанії, авіапідприємства та акціонерні
товариства, контрольний пакет акцій яких знаходиться у державній
власності і які підпорядковані Державному департаменту авіаційного
транспорту (далі - Укравіатранс). 1.2. Інструкція встановлює основні вимоги до суб'єктів оренди
(далі - Суб'єкти) при передачі та використанні в оренді повітряних
суден, що занесені до державного реєстру цивільних повітряних
суден України. 1.3. Інструкція використовується посадовими особами
Укравіатрансу для виконання, в межах власних повноважень, дій та
процедур щодо надання дозволу на передачу повітряних суден в
оренду (далі - Дозвіл). 1.4. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) та інших нормативно-правових
актів.
2. Порядок надання Дозволу та його скасування
2.1. Загальні умови розгляду пакета доказової документації та
отримання Дозволу: Заявка та пакет доказової документації, необхідний для
прийняття рішення про доцільність надання Дозволу, мають
надаватися українською мовою або мати офіційний переклад з інших
мов; у разі прийняття позитивного висновку про доцільність надання
повітряного судна в оренду орендодавцю видається Дозвіл за
підписом директора Укравіатрансу. 2.2. Для отримання Дозволу до Укравіатрансу подається Заявка
разом з пакетом доказових документів: проект Договору на здачу в оренду (Типовий договір)
повітряного судна, завізований сторонами із зазначенням: форми
оренди, регіону польотів, порядку взаєморозрахунків, забезпечення
необхідного рівня його льотної придатності та належного рівня
авіаційної безпеки (надання додатка N 3/а "Забезпечення авіаційної
безпеки"); розрахунок орендної плати за надання повітряного судна в
оренду; документи, які підтверджують обов'язкове авіаційне
страхування; техніко-економічне обгрунтування використання повітряного
судна в оренді; копії установчих документів орендаря, баланс та звіт про
фінансові результати (фф. N 1 та N 2 ( z0396-99, z0397-99 ) у
разі, якщо орендар є суб'єктом підприємницької діяльності,
зареєстрованим на території України; довідка про те, чи перебуває повітряне судно, яке передається
в оренду (на час подання пакета документів), в оренді, заставі чи
на нього не звернено стягнення за рішенням суду або арбітражного
суду. 2.2.1. У випадках передачі повітряного судна за межі України,
крім документів, які вказані у п. 2.2, також додаються: довідка, засвідчена посольством України або
Торговельно-промисловою палатою України, про державну реєстрацію
орендаря; довідка незалежного інформаційного агентства про ділову
репутацію та платоспроможність орендаря; угода, що передбачена статтею 83 Чиказької конвенції
(1944 р.) ( 995_038 ), яка зареєстрована у відповідному порядку. 2.3. Заявка на отримання Дозволу та необхідний пакет
доказових документів розглядаються у термін 15 (п'ятнадцяти) днів
з часу їх отримання Укравіатрансом, за умови виконання п. п. 2.1,
2.2, 2.2.1 даної Інструкції. 2.4. Договір на передачу в оренду повітряного судна між
Суб'єктами може бути укладений лише після отримання орендодавцем
Дозволу. Про підписання Договору Орендодавець повинен в 5-денний
термін повідомити Укравіатранс. 2.5. Орендодавець зобов'язаний до 20-го календарного числа
кожного місяця надавати до Укравіатрансу довідку про стан
взаєморозрахунків між Суб'єктами. 2.6. Після закінчення терміну дії Дозвіл скасовується без
попереднього інформування Суб'єктів. Орендодавець повинен вжити
всіх необхідних заходів щодо повернення повітряного судна не
пізніше закінчення строку дії Дозволу на митну територію України. 2.7. Дозвіл може бути скасований Укравіатрансом у разі
невиконання будь-яким із Суб'єктів норм та вимог чинного
законодавства України, даної Інструкції, Договору, надання
недостовірних даних, виникнення у орендодавця дебіторської
заборгованості в сумі, що перевищує 3 місячні орендні платежі.
3. Відповідальність та контроль
3.1. Загальні вимоги 3.1.1. Орендні відносини між Суб'єктами визначаються
Договором, базуються на чинному законодавстві України, міжнародних
стандартах, двосторонніх угодах про повітряне сполучення між
Україною та державою орендаря. 3.1.2. Оцінка спроможності орендаря повітряного судна взяти в
оренду повітряне судно здійснюється, на підставі наданого пакета
доказових документів. 3.1.3. Укравіатранс забезпечує контроль за ефективністю
використання та станом збереження повітряного судна,
супроводженням експлуатації та оцінки рівня авіаційної безпеки в
районі (районах) виконання повітряним судном польотів за
Договором. 3.1.4. Перелік структурних підрозділів Укравіатрансу, які
надають висновок щодо доцільності надання Дозволу, наведено у
листі узгодження. 3.1.5. Рішення про надання Дозволу приймається директором
Укравіатрансу. 3.2. Орендодавець під час дії Договору та Дозволу несе
відповідальність за: ефективність використання повітряного судна в оренді,
забезпечення необхідного рівня його льотної придатності, своєчасне
повернення повітряного судна після закінчення дії Договору; достовірність відомостей, що надаються разом з Заявкою на
отримання Дозволу; своєчасне інформування Укравіатрансу про зміни в умовах
використання повітряного судна, що здано в оренду; своєчасне надання інформації про дату вибуття повітряного
судна за межі України та про його повернення в Україну; своєчасне повідомлення про припинення дії Договору
повітряного судна; виконання вимог встановлених чинним законодавством України
стосовно Договору. 3.3. Укравіатранс інформує орендодавця про зміни в чинному
законодавстві України або про зміни, що з'являються при визнанні
Україною нових міжнародних правових актів з питань оренди в галузі
цивільної авіації, що можуть суттєво вплинути на виконання умов
Договору. 3.4. Укравіатранс не несе відповідальності за виконання
Суб'єктами умов Договору на передачу в оренду повітряного судна.
"Транспорт України",
N 15, 15 серпня 2001 р.вгору