Документ v0525560-10, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
22.03.2010 N 525/07

На запит повідомляємо, що відповідно до Типового положення
про державний архів області, міст Києва і Севастополя,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня
2002 р. N 1641 ( 1641-2002-п ), та Типового положення про архівний
відділ районної, районної у містах Києві і Севастополі державної
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 1616 ( 1616-2002-п ), працівники
зазначених архівних установ мають право для виконання покладених
на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і
служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян
(далі - установи), а також право доступу до їх документів, за
винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
Відповідно до пп. 5.3.2.9 - 5.3.2.15 Основних правил роботи
державних архівів України (2004 р.) ( n0001560-04 ) архівні
установи здійснюють комплексні, тематичні, контрольні перевіряння
стану діловодства та архівної справи в установах, що перебувають у
зоні їх комплектування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07.05.98 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів" архівні установи можуть здійснювати
на підставі договорів такі види робіт: систематизація документів
для проведення експертизи їх цінності; проведення експертизи
цінності документів; систематизація справ в архівних фондах;
науково-технічне опрацювання документів; складання описів справ та
довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про
вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають
зберіганню; погодження номенклатур справ, описів справ постійного
зберігання та з особового складу; консультування з питань
організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів
тощо.
Нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання всіма
установами незалежно від форм власності, є наказ Державного
комітету архівів України від 16.03.2001 р. N 16 ( z0407-01 ) "Про
затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
08.05.2001 р. за N 407/5598 (із змінами та доповненнями). Правила
( z0407-01 ) регламентують порядок проведення експертизи цінності
документів в установах та оформлення її результатів, зокрема:
обов'язковий розгляд експертно-перевірною комісією (ЕПК)
відповідного державного архіву проектів описів справ постійного
зберігання, з особового складу, номенклатур справ, актів про
вилучення документів для знищення, а також затвердження зазначених
документів керівником установи після схвалення (погодження) ЕПК.
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) експертиза цінності
документів проводиться за ініціативою їх власника або державної
архівної установи за згодою власника. Забороняється знищення
документів без попереднього проведення експертизи їх цінності.
Згідно зі ст. 32 зазначеного вище Закону ( 3814-12 ) архівні
підрозділи установ та організацій, засновані на приватній формі
власності, зобов'язані забезпечити збереженість документів, що
нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх
цінності в порядку, встановленому цим Законом ( 3814-12 ), та
протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому
законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з
державних архівних установ або архівним відділом міської ради.
Отже, працівники архівних установ мають право відповідно до
законодавства проводити експертизу цінності документів в установах
усіх форм власності, що перебувають у зоні їх комплектування, з
метою виявлення документів НАФ та взяття їх на облік, перевіряти
якість упорядкування документів, проведеного експертною комісією
(ЕК) установи, а також здійснювати перевіряння стану діловодства
та збереженості документів НАФ та соціально значущих документів.
Голова Державного комітету О.Гінзбургвгору