Документ v0494500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.08.2014  № 494

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", на виконання пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2014 № 494

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі І:

1) у главі 1:

пункт 1.2 доповнити словами "здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також у разі застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи";

доповнити пункт 1.3 з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи (далі - застосування іноземних санкцій), - факт прийняття іноземною державою, міждержавним об'єднанням або міжнародною організацією рішення про застосування до банку чи власника(ів) істотної участі в банку санкцій";

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, банківськими групами, відповідальними особами банківських груп, іншими учасниками банківських груп чи іншими особами, які є об'єктом перевірки Національного банку згідно із Законом про банки (далі - банки), банківського законодавства або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або в разі застосування іноземних санкцій на підставі результатів (матеріалів)";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"що містять інформацію, отриману від відповідних органів інших держав, міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію про застосування іноземних санкцій";

абзац другий пункту 3.3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Факт здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність), установлює Правління Національного банку або Комісія Національного банку.

Рішення Національного банку про застосування заходу впливу має містити зміст (назву) заходу впливу, що застосовується до банку, реквізити документа, у якому зафіксовані порушення та/або ризикова діяльність; опис порушення (із зазначенням норм законів України, нормативно-правових актів Національного банку, які порушено)/ризикової діяльності та/або вчинених дій (бездіяльності) банку, що призвели до порушення та/або до здійснення ризикової діяльності. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання".

2. У розділі II:

1) пункт 7.4 глави 7 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"здійснення ризикової діяльності;

застосування іноземних санкцій";

2) у главі 12:

главу після пункту 12.1 доповнити новим пунктом 12.1-1 такого змісту:

"12.1-1. Системним порушенням законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, є виявлені в діяльності банку та більшості його відокремлених підрозділів, що підлягали виїзній перевірці з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка банку з питань фінансового моніторингу), порушення однієї і тієї самої норми статті 64 Закону про банки, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон про запобігання легалізації) (у частині невиявлення фінансових операцій, що відповідно до Закону про запобігання легалізації підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу), за які до банку більше трьох разів протягом року (до дня виявлення перевіркою банку з питань фінансового моніторингу порушення відповідного закону) застосовувалися заходи впливу/санкції.

Днем виявлення перевіркою банку з питань фінансового моніторингу порушення законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, є дата складання довідки про виїзну перевірку банку - юридичної особи, у якій зафіксовані факти порушень, вчинені банком - юридичною особою та відокремленими підрозділами банку (діяльність яких була об'єктом виїзної перевірки)";

у пункті 12.2:

підпункт 1 після слова "розпорядження" доповнити словами "рішення Національного банку (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій)";

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"9) здійснення ризикової діяльності;

10) застосування іноземних санкцій";

3) у главі 13:

главу після пункту 13.1 доповнити новим пунктом 13.1-1 такого змісту:

"13.1-1. Одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, визначається в порядку, установленому цим Положенням.

Одноразовим грубим порушенням банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є порушення вимог Закону про банки [у частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом] та/або Закону про запобігання легалізації, яке призвело до вчинення або пов'язане з вчиненням з використанням банку злочину(ів), передбаченого(их) частинами другою, третьою статті 209, частиною третьою статті 258-5 Кримінального кодексу України, за який(і) власник істотної участі, контролер, керівник банку був засуджений на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили.

Систематичним порушенням банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є порушення банком однієї і тієї самої норми Закону про банки, Закону про запобігання легалізації, за які до банку більше чотирьох разів протягом року (до дня виявлення перевіркою банку з питань фінансового моніторингу та/або за результатами безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу порушення відповідного закону) застосовувалися заходи впливу/санкції, а саме:

незабезпечення банком виконання обов'язку щодо відмови клієнту в його обслуговуванні в установлених Законом про банки випадках і за наявності відкритих кримінальних проваджень щодо злочину(ів), передбаченого(их) частинами другою, третьою статті 209, частинами другою, третьою статті 258-5 Кримінального кодексу України, стосовно банку, власника істотної участі (контролера) банку, (керівника) та/або клієнтів банку;

незупинення банком фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Днем виявлення порушення Закону про банки (в частині незабезпечення банком виконання обов'язку щодо відмови клієнту в його обслуговуванні в установлених Законом про банки випадках), Закону про запобігання легалізації є дата, зазначена в пункті 12.1-1 глави 12 розділу II цього Положення, та/або дата складання довідки про виїзну перевірку відокремленого підрозділу банку, якщо діяльність банку - юридичної особи не була об'єктом виїзної перевірки, та/або акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу”;

доповнити главу після пункту 13.2 новим пунктом 13.3 такого змісту:

"13.3. Із дня прийняття Фондом гарантування рішення про призначення уповноваженої особи Фонду вважаються скасованими рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу, прийняті до дня прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, не виконані банком або строк дії яких припадає на період дії тимчасової адміністрації (крім штрафів)".

У зв'язку з цим пункт 13.3 уважати пунктом 13.4.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

В.о. першого заступника
Голови Національного банку України
О.В. Писаруквгору