Ďđî çŕňâĺđäćĺíí˙ ňčďîâčő ôîđě ďĺđâčííîăî îáëłęó đîáîňč âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙
Ěłíňđŕíń Óęđŕżíč, Ěłíńňŕň; Íŕęŕç, Ôîđěŕ ňčďîâîăî äîęóěĺíňŕ âłä 29.12.1995 š 488/346
Äîęóěĺíň v0488361-95, âňđŕňčâ ÷čííłńňü, ďîňî÷íŕ đĺäŕęöł˙ — Âňđŕňŕ ÷čííîńňł âłä 10.12.2013, ďłäńňŕâŕ - v1005733-13

                                                          
̲ͲŃŇĹĐŃŇÂÎ ŇĐŔÍŃĎÎĐŇÓ ÓĘĐŔŻÍČ
̲ͲŃŇĹĐŃŇÂÎ ŃŇŔŇČŃŇČĘČ ÓĘĐŔŻÍČ
Í Ŕ Ę Ŕ Ç
N 488/346 âłä 29.12.95
ě.Ęčżâ
{ Íŕęŕç âňđŕňčâ ÷čííłńňü íŕ ďłäńňŕâł Íŕęŕçó Ěłíłńňĺđńňâŕ
łíôđŕńňđóęňóđč
N 1005/1454 ( v1005733-13 ) âłä 10.12.2013 }
Ďđî çŕňâĺđäćĺíí˙ ňčďîâčő ôîđě ďĺđâčííîăî îáëłęó
đîáîňč âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙
( ˛ç çěłíŕěč, âíĺńĺíčěč çăłäíî ç Íŕęŕçîě Ěłíłńňĺđńňâŕ
ńňŕňčńňčęč
N 58 ( v0058207-97 ) âłä 04.03.1997 )

Íŕ âčęîíŕíí˙ đłřĺíí˙ Ďđĺçčäłż Ęŕáłíĺňó Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä
4 ňđŕâí˙ 1995 đîęó N 10 "Ďđî íĺäîńňŕňíţ đîáîňó äĺ˙ęčő ěłíłńňĺđńňâ
ł âłäîěńňâ ůîäî çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ çáĺđĺćĺíí˙ ďŕëüíî-ěŕńňčëüíčő
ěŕňĺđłŕëłâ" Í Ŕ Ę Ŕ Ç Ó Ş Ě Î:
1. Çŕňâĺđäčňč ňčďîâł ôîđěč ďĺđâčííîăî îáëłęó đîáîňč
âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙ ňŕ ââĺńňč żő ó äłţ ç 1 ńł÷í˙ 1996 đîęó: - "Ďîäîđîćíłé ëčńň âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙", ô. N 2; - "Ďîäîđîćíłé ëčńň âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙ ó ěłćíŕđîäíîěó
ńďîëó÷ĺííł", ô. N 1 (ěłćíŕđîäíŕ); - "Ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíŕ íŕęëŕäíŕ", ô. N 1-ŇÍ; - "Ňŕëîí çŕěîâíčęŕ", ô. N 1-ŇÇ ( va488361-95 ). Ňčďîâł ôîđěč ďĺđâčííîăî îáëłęó đîáîňč âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙
äîäŕţňüń˙. 2. Ââŕćŕňč îáîâ'˙çęîâčě çŕńňîńóâŕíí˙ âęŕçŕíčő ôîđě ďĺđâčííîăî
îáëłęó âńłěŕ ńóá'şęňŕěč ăîńďîäŕđńüęîż äł˙ëüíîńňł, íĺçŕëĺćíî âłä
ôîđě âëŕńíîńňł. 3. Ěłíłńňĺđńňâŕě ł âłäîěńňâŕě, ńóá'şęňŕě ďłäďđčşěíčöüęîż
äł˙ëüíîńňł çŕáĺçďĺ÷čňč âďđîâŕäćĺíí˙ âęŕçŕíčő ňčďîâčő ôîđě
ďĺđâčííîăî îáëłęó đîáîňč âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙. 4. Óďđŕâëłííţ ńňŕňčńňčęč ňđŕíńďîđňó ňŕ çâ'˙çęó Ěłíńňŕňó
Óęđŕżíč (Ăîëóá Î.Â.) ó ěłń˙÷íčé ňĺđěłí äîâĺńňč äî âłäîěŕ
ěłíłńňĺđńňâ, âłäîěńňâ, đĺăłîíŕëüíčő óďđŕâëłíü äĺđćŕâíîż ńňŕňčńňčęč
çđŕçęč çŕňâĺđäćĺíčő ňčďîâčő ôîđě ďĺđâčííîăî îáëłęó đîáîňč
âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙.
Ďĺđřčé Çŕńňóďíčę
Ěłíłńňđŕ ňđŕíńďîđňó Óęđŕżíč Â.˛.Öčáóő
Çŕńňóďíčę Ěłíłńňđŕ
ńňŕňčńňčęč Óęđŕżíč Â.Ď.Ŕđĺíäŕđ

Ňčďîâŕ ôîđěŕ N 1-ŇÍ
Çŕňâĺđäćĺíŕ íŕęŕçîě Ěłíňđŕíńó,
Ěłíńňŕňó Óęđŕżíč
29.12.95 đ. N 488/346
1 ďđčě. - âŕíňŕćîâłäďđŕâíčęó —————————————————————— 2 ďđčě. - âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ó Ęîäč |——+——+——+——+——+——+——| 3 ł 4 ďđčě. - ŕâňîďłäďđčşěńňâó ——————————————————————
Ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíŕ íŕęëŕäíŕ ________________ N ——————————————————————— ńĺđł˙ | | | | "__"_______ 199_ đ. Ŕâňîěîáłëü ______________ äî ďîäîđîćíüîăî ëčńňŕ N |—————————————————————| ěŕđęŕ, äĺđć. N | | | | Ŕâňîďłäďđčşěńňâî _____________________ Âîäłé _____________ Âčä ďĺđĺâĺçĺíü _____________ Ęîä |—————————————————————| íŕçâŕ ď., ł., ďî á. | | Çŕěîâíčę (ďëŕňíčę) ____________________________________________________________________ Ęîä |—————————————————————| íŕçâŕ | | Âŕíňŕćîâłäďđŕâíčę _____________________________________________________________________ Ęîä |—————————————————————| íŕçâŕ | | Âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ ______________________________________________________________________ Ęîä |—————————————————————| íŕçâŕ | | Ďóíęň íŕâŕíňŕćĺíí˙ ______________________ Ďóíęň đîçâŕíňŕćĺíí˙ _________________________ Ěŕđřđóň N |—————————————————————| ŕäđĺńŕ ŕäđĺńŕ | | Ďĺđĺŕäđĺńóâŕíí˙ ________________________________________ 1. Ďđč÷ĺď ____________________ Ăŕđ. N |—————————————————————| íŕçâŕ ł ŕäđĺńŕ íîâîăî âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ŕ, äĺđć. N | | ďłäď. âłäďîâłäŕëüíîż îńîáč | | ________________________________________________________ 2. Ďđč÷ĺď ____________________ Ăŕđ. N |—————————————————————| äĺđć. N | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Âłäîěîńňł ďđî âŕíňŕć* | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Íîěĺíęë.| N |Íŕçâŕ ďđîäóęöłż, ňîâŕđó| Îäčí. |Ęłëüęłńňü|Öłíŕ|Ńóěŕ|Ç âŕíňŕćĺě| Âčä |Ęłëüęłńňü| Ńďîńłá | Ęîä | Ęëŕń | Ěŕńŕ | |N, ęîä |ďđĺéńę.| (âŕíňŕćó) ŕáî N |âčěłđ. | | | |ńëłäóţňü |ďŕęóâŕíí˙| ěłńöü | âčçíŕ÷ĺíí˙ |âŕíňŕćó|âŕíňŕćó|áđóňňî, ň| | |ďîçčöł˙| ęîíňĺéíĺđŕ | | | | |äîęóěĺíňč | | | ěŕńč | | | | |————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————| |————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————| |————————+———————+———————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————| —————————————————————————————————————————+———————+—————————+————+————+——————————+—————————+—————————+—————————————+———————+———————+—————————| | | | | | | | |Ęłëüę. żçäîę,| | | | Âńüîăî | | | | | | | | çŕżçäłâ | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Âńüîăî âłäďóůĺíî íŕ ńóěó __________ Âłäďóńę äîçâîëčâ ______________________ ďđîďčńîě ďîńŕäŕ, ďłäďčń

Çŕçíŕ÷ĺíčé âŕíňŕć çŕ ńďđŕâí. Ęłëüę. | Çŕçíŕ÷ĺíčé âŕíňŕć çŕ ńďđŕâí. Ęłëüę. Çŕ äîđó÷ĺíí˙ě N ____ ďëîěáîţ, ňŕđîţ ňŕ ďŕęóâŕíí˙ě ________ ěłńöü ______ | ďëîěáîţ, ňŕđîţ ňŕ ďŕęóâŕíí˙ě ________ ěłńöü ________ âłä "__" _______199_đ. âłäáčňîę | âłäáčňîę | ďđîďčńîě | ďđîďčńîě Ěŕńńîé áđóňňî, ň _________________ äë˙ ďĺđĺâĺçĺíí˙ | Ěŕńńîé áđóňňî, ň ____________________________ çäŕâ Âčäŕíčě ____________________________ ďđîďčńîě | ďđîďčńîě Âŕíňŕć îäĺđćŕâ _____________________ çäŕâ _____________________________________________ | âîäłé-ĺęńďĺäčňîđ ___________________________________ ďîńŕäŕ, ď., ł., ďî á. ďîńŕäŕ, ď., ł., ďî á., ďłäďčń, řňŕěď | ďłäďčń | Ďđčéí˙â ____________________________________________ ____________________________________ Ďđčéí˙â âîäłé- | ďîńŕäŕ, ď., ł., ďî á., ďłäďčń, řňŕěď ďłäďčń âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ŕ ĺęńďĺäčňîđ _______________________________________ | ď., ł., ďî á. âîäł˙, ďłäďčń | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Âŕíňŕćíî-đîçâŕíňŕćóâŕëüíł îďĺđŕöłż | Ňđŕíńďîđňíł ďîńëóăč |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————————————— |Îďĺđŕöł˙| Âčęîíŕâöł | Ńďîńłá | ×ŕń, ăîä., őâ. |Äîäŕňęîâł îďĺđŕöłż| ďłäďčń | | | |——————————————————————————————+———————————————————+——————————————————| |————————————————————————————————————————— | |(ŔŇĎ, âłäďđ.,|Đó÷., íŕë., ěĺő., âŕí- | Ęîä |Ďđč- |Âčáóň- |Ďđîń-|÷ŕń, |íŕçâŕ, | âłäď. |————————————————————————————————————————— | |îňđčě.) | ňŕćîďłä., şěę. ęîâřŕ | |áóňň˙| ň˙ |ňîţ |őâčëčí|ęłëüęłńňü | îńîáč |————————————————————————————————————————— |————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+————————————————————————————————————————— | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+————————————————————————————————————————— |íŕâŕí. | | | | | | | | | | |————————+—————————————+———————————————————————+——————+—————+———————+—————+——————+———————————+———————————+————————————————————————————————————————— |đîçâ. | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ˛ířł âłäîěîńňł (çŕďîâíţşňüń˙ ŕâňîďłäďđčşěńňâîě) |Âłäěłňęč ďđî ńęëŕäĺíł ŕęňč |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————————————— |Âłäńňŕíü ďĺđĺâĺçĺíí˙ ďî ăđ. äîđłă â ęě| Ęîä. |çŕ ňđŕíńď. ďîńë.| ďîďđ. ęîĺô. |Řňđŕô| | | |——————————————————————————————————————|ĺęńďĺä.|————————————————+————————————————————| | | |————————————————————————————————————————— | âńüîăî|â ěłńňł|I ăđ.|II ăđ. |III ăđ. | |ç ęëłşíňŕ|âîäłţ |đîçö.âîä.|îńí.ňŕđčô.| | | | |———————+———————+—————+———————+————————+———————+—————————+——————+—————————+——————————+—————+——————+——————+————————————————————————————————————————— | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |———————+———————+—————+———————+————————+———————+—————————+——————+—————————+——————————+—————+——————+——————+————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Đîçđŕő. | Çŕ | Íĺäîâŕíň. |Çŕ ńďĺö.| Çŕ | Âŕíň.-đîçâ.|Ďîçŕíîđ. ďđîńňîé| ˛ířł | |Çíčćęč çŕ |Âńüîăî|Ňŕęńóâŕíí˙: | | | | |ňđŕíń. | |————————————————| | | ńęîđ. | |——————————————————————————————————————— |âŕđňîńňł|ňîííč|ŕâň. ł ďđč÷.|ňđŕíńď. |ďîńëóăč|đîáîňč (ňîíí)|íŕâŕíň.|đîçâŕíň.|äîďëŕňč| | ďđîńň. | | |————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+——————————————————————————————————————— | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45| 46 | 47 | |————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+——————————————————————————————————————— |âčęîíŕíî| | | | | | | | | | | | |————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+——————————————————————————————————————— |đîçöłíęŕ| | | | | | | | | | | | |————————+—————+————————————+————————+———————+—————————————+———————+————————+———————+———+———————————+——————+——————————————————————————————————————— |äî | | | | | | | | | | | | |ńďëŕňč | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ďłäďčń ňŕęńóâŕëüíčęŕ _______________________________________
-------------------------------- * Â ňčő âčďŕäęŕő, ęîëč â ŇŇÍ ó đîçäłëł "Âłäîěîńňł ďđî âŕíňŕć"
íĺěŕş ěîćëčâîńňł ďĺđĺëł÷čňč óńł íŕçâč ł őŕđŕęňĺđčńňčęč âłäďóůĺíčő
ňîâŕđíî-ěŕňĺđłŕëüíčő öłííîńňĺé, äî ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż,
˙ę ňîâŕđíčé đîçäłë, ďîâčííł ďđčęëŕäŕňčń˙ ˙ę íĺâłä'şěíŕ ÷ŕńňčíŕ
ńďĺöłŕëłçîâŕíł ôîđěč (ňîâŕđíŕ íŕęëŕäíŕ ňŕ łířł ôîđěč), çŕňâĺđäćĺíł
â óńňŕíîâëĺíîěó ďîđ˙äęó, ďî ˙ęčő ďđîâŕäčňüń˙ ńďčńóâŕíí˙
ňîâŕđíî-ěŕňĺđłŕëüíčő öłííîńňĺé ó âŕíňŕćîâłäďđŕâíčęŕ ł
îďđčáóňęóâŕíí˙ żő ó âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ŕ, ŕ ňŕęîć âĺäĺňüń˙
ńęëŕäńüęčé, îďĺđŕňčâíčé ł áóőăŕëňĺđńüęčé îáëłę. Â öčő âčďŕäęŕő ăđŕôč 1, 2, 4, 5, 6 ł 7 đîçäłëó "Âłäîěîńňł ďđî
âŕíňŕć" ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż íĺ çŕďîâíţţňüń˙. Ó âłëüíčő
đ˙äęŕő ăđŕô çŕďčńóţňüń˙ íŕçâč ńďĺöłŕëłçîâŕíčő ôîđě, íîěĺđč ł äŕňč
żő âčďčńęč.

1 ďđčě. - âŕíňŕćîâłäďđŕâíčęó 2 ďđčě. - âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ó 3 ł 4 ďđčě. - ŕâňîďłäďđčşěńňâó
Ęîíňđîëüíčé ëčńň íŕ ďĺđĺâĺçĺíí˙
ńďčđňó ĺňčëîâîăî, ęîíü˙÷íîăî ł ďëîäîâîăî,
ŕëęîăîëüíčő íŕďîżâ ňŕ ňţňţíîâčő âčđîáłâ
Ôîđěŕ N 1-ŔŇ
"___"_______________ 199_ đ. Çŕňâĺđäćĺíŕ íŕęŕçîě äî ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż Ěłíńňŕňó Óęđŕżíč
ńĺđł˙ ______________ N __________ âłä 4 áĺđĺçí˙ 1997 đ. N 58
çŕ ďîăîäćĺíí˙ě ç Äĺđćŕâíîţ ďîäŕňęîâîţ ŕäěłíłńňđŕöłşţ, Ěłíôłíîě, Ěłíňđŕíńîě, ĚÇĹÇňîđăîě,
Äĺđćőŕđ÷îďđîěîě Óęđŕżíč
Ęîä ŞÄĐĎÎÓ Íŕçâŕ ňîâŕđó ł éîăî ęłëüęłńňü ____________________________________----------- Âčđîáíčę ____________________________________----------- (łěďîđňĺđ, îďňîâčé ďđîäŕâĺöü) íŕçâŕ, ŕäđĺńŕ, áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč, ____________________________________----------- N ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż (íŕ ďđŕâî ----------- âčđîáíčöňâŕ, łěďîđňó, îďňîâîż
ňîđăłâëł) Âŕíňŕćîâłäďđŕâíčę ____________________________________----------- íŕçâŕ, ŕäđĺńŕ, áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč,----------- ____________________________________
N ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż Âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ ____________________________________----------- íŕçâŕ, ŕäđĺńŕ, áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč,----------- ____________________________________
N ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż Ŕâňîďłäďđčşěńňâî ____________________________________
íŕçâŕ, N ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż
íŕ äŕíčé âčä äł˙ëüíîńňł
Ŕâňîěîáłëü _________________________
ěŕđęŕ, äĺđćŕâíčé íîěĺđ
Âîäłé ______________________________
ďđłçâčůĺ, łě'˙, ďî áŕňüęîâł,
N ďîńâłä÷ĺíí˙ Ďóíęň íŕâŕíňŕćĺíí˙ ____________________________________----------- ŕäđĺńŕ ěłńö˙ çáĺđłăŕíí˙ ----------- Ďóíęň đîçâŕíňŕćĺíí˙ ____________________________________----------- ŕäđĺńŕ ěłńö˙ çáĺđłăŕíí˙ -----------
__________________________________________ ďîńŕäŕ, ďđłçâčůĺ, łě'˙ ňŕ ďî áŕňüęîâł, ďłäďčń îńîáč, íŕ ˙ęó ďîęëŕäĺíł îáîâ'˙çęč ç đĺşńňđŕöłż ł âčäŕ÷ł ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíčő íŕęëŕäíčő, ŕáî łířŕ îńîáŕ, ˙ęŕ ďđčçíŕ÷ĺíŕ ęĺđłâíčęîě ďłäďđčşěńňâŕ
Çŕňâĺđäćĺíî
íŕęŕçîě Ěłíłńňĺđńňâŕ ńňŕňčńňčęč Óęđŕżíč
âłä 4 áĺđĺçí˙ 1997 đ. N 58
Âęŕçłâęč ďî çŕďîâíĺííţ "Ęîíňđîëüíîăî ëčńňŕ íŕ ďĺđĺâĺçĺíí˙
ńďčđňó ĺňčëîâîăî, ęîíü˙÷íîăî ł ďëîäîâîăî, ŕëęîăîëüíčő
íŕďîżâ ňŕ ňţňţíîâčő âčđîáłâ"
(ôîđěŕ N 1-ŔŇ)
Ňîâŕđîńóďđîâłäíčé äîęóěĺíň "Ęîíňđîëüíčé ëčńň íŕ ďĺđĺâĺçĺíí˙
ńďčđňó ĺňčëîâîăî, ęîíü˙÷íîăî ł ďëîäîâîăî, ŕëęîăîëüíčő íŕďîżâ ňŕ
ňţňţíîâčő âčđîáłâ" (äŕëł - Ęîíňđîëüíčé ëčńň) ş îáîâ'˙çęîâčě
äîäŕňęîě äî ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż (ňčďîâŕ ôîđěŕ N 1-ŇÍ),
çŕňâĺđäćĺíîż íŕęŕçîě Ěłíňđŕíńó ł Ěłíńňŕňó Óęđŕżíč 29.12.95
N 488/346 ( v0488361-95 ), ŕáî ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż íŕ
ďĺđĺâĺçĺíí˙ ńďčđňó ĺňčëîâîăî (ôîđěŕ N 1-ŇÍ ńďčđň), çŕňâĺđäćĺíîż
íŕęŕçîě Ěłíńňŕňó, Ěłíôłíó, Ěłíňđŕíńó, Äĺđćőŕđ÷îďđîěó Óęđŕżíč
03.01.97 N 378/3/417/103 ( z0006-97 ), ó đŕçł ďĺđĺâĺçĺíí˙ ńďčđňó
ĺňčëîâîăî, ęîíü˙÷íîăî ł ďëîäîâîăî, ŕëęîăîëüíčő íŕďîżâ ňŕ ňţňţíîâčő
âčđîáłâ ł ââîäčňüń˙ ç ěĺňîţ çäłéńíĺíí˙ ęîíňđîëţ çŕ ďđîőîäćĺíí˙ě
çŕçíŕ÷ĺíčő âčůĺ ňîâŕđíî-ěŕňĺđłŕëüíčő öłííîńňĺé âłä âčđîáíčęŕ
(łěďîđňĺđŕ) äî ęłíöĺâîăî ďđîäŕâö˙. Âčďčńóşňüń˙ âŕíňŕćîâłäďđŕâíčęîě ó ÷îňčđüîő ďđčěłđíčęŕő: - ďĺđřčé ďđčěłđíčę çŕëčřŕşňüń˙ ó âŕíňŕćîâłäďđŕâíčęŕ; - äđóăčé ďđčěłđíčę ďĺđĺäŕşňüń˙ âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷ó; - ňđĺňłé ł ÷ĺňâĺđňčé ďđčěłđíčęč - ŕâňîďłäďđčşěńňâó. Ďđč îôîđěëĺííł Ęîíňđîëüíîăî ëčńňŕ çŕďîâíţţňüń˙ ňŕęł
âłäîěîńňł: ó đ˙äęó "Íŕçâŕ ňîâŕđó ł éîăî ęłëüęłńňü" âęŕçóşňüń˙ íŕçâŕ
ňîâŕđó ł éîăî ęłëüęłńňü, ůî ďĺđĺâîçčňüń˙ âłäďîâłäíî äî
ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíîż íŕęëŕäíîż; ó đ˙äęó "Âčđîáíčę" âęŕçóşňüń˙ íŕçâŕ âčđîáíčęŕ (łěďîđňĺđŕ,
îďňîâîăî ďđîäŕâö˙), éîăî ŕäđĺńŕ ňŕ łäĺíňčôłęŕöłéíčé ęîä ŞÄĐĎÎÓ,
áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč, íîěĺđ ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż íŕ ďđŕâî
âčđîáíčöňâŕ, łěďîđňó, îďňîâîż ňîđăłâëł; ó đ˙äęŕő "Âŕíňŕćîâłäďđŕâíčę" ł "Âŕíňŕćîîäĺđćóâŕ÷" âęŕçóţňüń˙
âłäďîâłäíî íŕçâŕ ďłäďđčşěńňâŕ (îđăŕíłçŕöłż), éîăî ŕäđĺńŕ ňŕ
łäĺíňčôłęŕöłéíčé ęîä ŞÄĐĎÎÓ, áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč, íîěĺđ ł äŕňŕ
âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż; ó đ˙äęó "Ŕâňîďłäďđčşěńňâî" âęŕçóşňüń˙ éîăî íŕçâŕ,
łäĺíňčôłęŕöłéíčé ęîä ŞÄĐĎÎÓ, íîěĺđ ł äŕňŕ âčäŕ÷ł ëłöĺíçłż íŕ äŕíčé
âčä äł˙ëüíîńňł, ěŕđęŕ ł äĺđćŕâíčé íîěĺđ ŕâňîěîáłë˙, ďđłçâčůĺ,
łě'˙, ďî áŕňüęîâł ňŕ íîěĺđ ďîńâłä÷ĺíí˙ âîäł˙; ó đ˙äęŕő "Ďóíęň íŕâŕíňŕćĺíí˙" ł "Ďóíęň đîçâŕíňŕćĺíí˙"
âęŕçóţňüń˙ âłäďîâłäíî ŕäđĺńŕ ěłńö˙ çáĺđłăŕíí˙ ňîâŕđíî-ěŕňĺđłŕëüíčő
öłííîńňĺé ňŕ łäĺíňčôłęŕöłéíčé ęîä ŞÄĐĎÎÓ ţđčäč÷íîż îńîáč, ˙ęłé
íŕëĺćčňü öĺé ńęëŕä. Ęîíňđîëüíčé ëčńň ďłäďčńóşňüń˙ îńîáîţ, íŕ ˙ęó ďîęëŕäĺíł
îáîâ'˙çęč ç đĺşńňđŕöłż ł âčäŕ÷ł ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíčő íŕęëŕäíčő,
ŕáî łířŕ îńîáŕ, ˙ęŕ ďđčçíŕ÷ĺíŕ ęĺđłâíčęîě ďłäďđčşěńňâŕ.
( Ôîđěó N 1-ŇÍ äîďîâíĺíî ôîđěîţ N 1-ŔŇ çăłäíî ç Íŕęŕçîě
Ěłíłńňĺđńňâŕ ńňŕňčńňčęč N 58 ( v0058207-97 ) âłä 04.03.1997 )
Ďîäîđîćíłé ëčńň N______ Ňčďîâŕ ôîđěŕ N 2 âŕíňŕćíîăî ŕâňîěîáłë˙ Çŕňâĺđäćĺíŕ íŕęŕçîě Ěłíňđŕíńó, "__"_________199_ Đ. Ěłíńňŕňó Óęđŕżíč
29.12.95 đ. N 488/346

Ěłńöĺ äë˙ řňŕěďó ———————————————————————————————————————————————————————————————— ďłäďđčşěńňâŕ Đĺćčě đîáîňč ____________ ———————————— | Đîáîňŕ âîäł˙ ňŕ ŕâňîěîáłë˙ | _____________________ Ęîä | | |——————————————————————————————————————————————————————————————| ———————————— |îďĺđŕöł˙|÷ŕń çŕ ăđŕôłęîě|ďóë. ďđî-|ďîęŕç ńďł-|÷ŕń ôŕęňč÷íčé | Ęîëîíŕ __________ Áđčăŕäŕ | |———————————————|áłă. ęě | äîěĺňđŕ |÷ŕń, ěłń., ăîä.,| | | ăîä. | őâ. | | |őâ. | Ŕâňîěîáłëü _____________________________ Ăŕđ. N ———————————— |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————| ěŕđęŕ äĺđć. N | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Âîäłé __________________________________ Ňŕá. N |——————————| |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————| ďđłçâčůĺ, łě'˙, ďî áŕňüęîâł | | |âčżçä łç| | | | | | Ďđč÷ĺď 1 _______________________________ Ăŕđ. N |——————————| |ăŕđŕćŕ | | | | | | ěŕđęŕ äĺđć. N | | |————————+——————+————————+—————————+——————————+————————————————| Ďđč÷ĺď 2 _______________________________ Ăŕđ. N |——————————| |ďîâĺđí. | | | | | | ěŕđęŕ äĺđć. N | | |â ăŕđŕć | | | | | | ———————————— |——————————————————————————————————————————————————————————————— | Đóő ďŕëüíîăî, ëłňđłâ |——————————————————————————————————————————————————————————————— Ńóďđîâîäćóţ÷ł îńîáč ____________________________________ |ěŕđęč |ęîä |âčäŕíî | çŕëčřîę ďđč | ÷ŕń đîá., ăîä. | ________________________________________________________ |ďŕëüíîăî|ěŕđęč| |———————————————————+———————————————————| ________________________________________________________ | | | | âčżçäł|ďîâĺđíĺííł |ńďĺöóńňŕň.| äâčăóí | ________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————| ________________________________________________________ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————| ________________________________________________________ |————————+—————+———————+———————+———————————+——————————+————————| ________________________________________________________ —————————+—————————————————————————————————————————————————————| | çŕďđŕâíčęŕ | ěĺőŕí. | ěĺőŕí. | äčńďĺň÷ĺđŕ | |————————————+———————————+——————————+—————————————————| ďłäďčńč | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————
Çŕâäŕíí˙ âîäłşâł ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | â ÷čş | ÷ŕń | ęłëüęłńňü|çâłäęč âç˙ňč|ęóäč |íŕéěĺíóâŕíí˙|ęłëüę. żçäîę| âłäńňŕíü, ęě | ďĺđĺâîçęč, | |đîçďîđ˙äćĺíí˙|————————————————| ăîäčí | âŕíňŕć |äîńňŕâčňč| âŕíňŕćó | ç âŕíňŕćĺě | | ňîíí | | |ďđčáóňň˙|âčáóňň˙| | |âŕíňŕć | | | | | |—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| |—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| |—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| |—————————————+————————+———————+——————————+————————————+—————————+————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————+—————————————————+—————————————————| Đŕçîě ——————————————————————————————————————————————————
Ďîńâłä÷ĺíí˙ âîäł˙, ďĺđĺâłđčâ, çŕâäŕíí˙ âčäŕâ,
âčäŕňč ďŕëüíîăî ___________________ ëłňđłâ Âčżçä äîçâîëĺíčé, ďłäďčń ěĺőŕíłęŕ ______ Îńîáëčâł âłäěłňęč __________________ Ďłäďčń äčńďĺň÷ĺđŕ ________________________ Ŕâňîěîáłëü ďđčéí˙â, ďłäďčń âîäł˙ _______ ____________________________________ Âîäłé çŕ ńňŕíîě çäîđîâ'˙ äî óďđŕâëłíí˙ ńďđŕâíčé äîďóůĺíčé ďłäďčń__________________________ Ďđč ďîâĺđíĺííł ŕâňîěîáłëü ————————————— ____________________________________ řňŕěď íĺńďđŕâíčé
Çäŕâ âîäłé ____________________________ ____________________________________
Ďđčéí˙â ěĺőŕíłę _______________________ ____________________________________
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Ďîńëłäîâíłńňü âčęîíŕíí˙ çŕâäŕíí˙ |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN |íîěĺđč ďđčęëŕäĺíčő ňîâŕđíî- |âłäďđŕ- |ďĺđĺâĺ-|âčęî- |ďłäďčń ňŕ ďĺ÷ŕňęŕ | ěŕđřđóň đóőó (çŕďîâíţşňüń˙ çŕěîâíčęîě) | |żçäîę|ňđŕíńďîđňíčő íŕęëŕäíčő ł |öüîâŕíî, |çĺíî, |íŕíî, |âŕíňŕćîâłäďđŕâíč- | | | |ňŕëîíłâ çŕěîâíčęŕ |ăîä., őâ.|ňîíí |ňęě |ęŕ |————————————————————————————————————————————| | | | | | | | çâłäęč | ęóäč | |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| |—————+————————————————————————————+—————————+———————+——————+————————————————————+—————————————————————+——————————————————————| |—————+————————————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————— ŇŇÍ ó ęłëüęîńňł——————————————————— řň. Çäŕâ âîäłé ___________ Ďđčéí˙â äčńďĺň÷ĺđ ______________________ ďđîďčńîě Ňŕęńóâŕíí˙ __________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Đĺçóëüňŕňč đîáîňč ŕâňîěîáłë˙ ł ďđč÷ĺďłâ |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |âčňđŕňŕ ďŕëü-| ÷ŕń â íŕđ˙äł, ăîä, őâ. |ęłëü- | ďđîáłă, ęě | ďĺđĺâĺçĺíî | âčęîíŕíî | çŕđďëŕňŕ | |íîăî (ëłňđłâ)|———————————————————————————————————|ęłńňü |—————————————————————+————————————+————————————+——————————| | | âńüîăî |â ň. ÷. ŕâňîěîáłë˙ |żçäîę ç|çŕăŕëüíčé |â ň. ÷. ç | ňîíí | ňęě |ęîä |ńóěŕ | |—————————————+—————————————+—————————————————————|âŕíňŕ- | | âŕíňŕćĺě |————————————+————————————+————+—————| | çŕ | ôŕę- |ŕâňî- |ďđč÷ĺ-|ó đóńł|ó ďđîńňîż |ćĺě |——————————+——————————|âńüî-|â ň.÷.|âńüî-|â ň.÷.|48 | 49 | |íîđ- |ňč÷íî |ěîáłë˙|ďŕ | |——————————————| |ŕâ- |ďđč-|ŕâ- |ďđč-|ăî |â ďđč-|ăî |â ďđč-| | | |ěîţ | | | | |íŕ ëł-|ďî ňĺő.| |ňîěî-|÷ĺďŕ|ňîěî-|÷ĺďŕ| |÷ĺďŕő | |÷ĺďŕő | | | | | | | | |íłż |íĺńďđ. | |áłë˙ | |áłë˙ | | | | | | | | |—————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+—————+————+—————+————+—————+——————+—————+——————+————+—————| | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |—————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+—————+————+—————+————+—————+——————+—————+——————+————+—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————+———————+———————+—————+—————————————————————+————————————+—————————————————— Ęîäč ěŕđîę ŕâňîěîáłë˙ | | ďđč÷ĺďłâ | | | | Ŕâňîěîáłëĺ-äíł| | | | | | | | ó đîáîňł | | ————————— ——————————————————————— ——————————————

Ňčďîâŕ ôîđěŕ N 1 (ěłćíŕđîäíŕ) | Çŕňâĺđäćĺíŕ Ěłíňđŕíńîě, Ěłíńňŕňîě Óęđŕżíč | ó 1995 đ. | Ęîíňđîëüíčé ëčńň äî ďîäîđîćíüîăî | ëčńňŕ N ________ | Âłä ________________199 _ đ. Ďîäîđîćíłé ëčńň N ____ âŕíňŕćíîăî |————————————————————————————————— ŕâňîěîáłë˙ â ěłćíŕđîäíîěó ńďîëó÷ĺííł | Äłéńíčé ďđč ďđĺä'˙âëĺííł ďîńâłä÷ĺíí˙ âîäł˙ | Âłäěłňęč ďđî ěŕđřđóň ďĺđĺâĺçĺíí˙ "__"___________ 199_ đ. | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————— Řňŕěď ŕâňîňđŕíńďîđňíîăî |Ďîęŕçŕíí˙ ńďłäîěĺňđŕ ďđč âčżçäł |Ďîęŕçŕíí˙ ńďłäîěĺňđŕ ďđč ďîâĺđíĺííł |Ďóíęňč | ęě | Ďóíęňč | ęě ďłäďđčşěńňâŕ |łç ăŕđŕćŕ ________________ ęě |â ăŕđŕć ________________ ęě |———————+———————+—————————+——————— |Ŕâňîěîáłëü ňĺőíł÷íî ńďđŕâíčé âčżçä |Ŕâňîěîáłëü çäŕâ | | | | |äîçâîë˙ţ ěĺőŕíłę _________________ |âîäłé _____________________________ | | | | |Ŕâňîěîáłëü â ňĺőíł÷íî ńďđŕâíîěó |Ŕâňîěîáłëü ďđčéí˙â | | | | |ńňŕíł ďđčéí˙â âîäłé ______________ |ěĺőŕíłę ___________________________ | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | | Äŕňŕ | ×ŕń | | | | |——————————————————+————————————————————————————+————————————————————————| | | | |Âčżçä ç ăŕđŕćŕ | | | | | | |——————————————————+————————————————————————————+————————————————————————| | | | |Ďîâĺđíĺíí˙ | | | | | | |â ăŕđŕć | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | | |Ńňđîę âłäđ˙äćĺíí˙__________________________ | | Íîěĺđ ďîńâłä÷ĺíí˙ âîäł˙| | | | |Âčżçä äîçâîëĺíî íŕęŕçîě N _________________ | Ďđłçâčůĺ, łě'˙, ďî áŕňüęîâł âîäł˙ | | | | | |âłä "__"_______ 199__ đ. |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | | |Ďłäńňŕâŕ-çŕ˙âęŕ N ___ âłä "__"______ 199__đ. |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | | | |———————————————————————————————————————————————+————————————————————————| | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | Ěŕđęŕ | N | Řčôđ |Ăŕđŕć-|Íîěĺđ-| | | | | |ŕâňîěîáłë˙|ęîëîíč| ěŕđęč | íčé |íčé |Ěŕđřđóň đóőó | | | | | | |ŕâňîěîáłë˙|íîěĺđ |çíŕę | | | | | |——————————+——————+——————————+——————+——————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | | | | | | Ďóíęňč |â ďđ˙ěîěó íŕďđ˙ěęó | | | | |——————————————————————————————————————————| âłäďî÷číęó |————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |Íŕďłâďđč÷łď | | | |â çâîđîňíüîěó íŕďđ˙ěęó | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | Çŕâäŕíí˙ âîäłţ (çŕďîâíţşňüń˙ ŕâňîďłäďđčşěńňâîě ł íŕ ěŕđřđóňł đóőó â ęîíňđîëüíî-äčńďĺň÷ĺđńüęčő ďóíęňŕő) | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |  ÷čş |Çâłäęč âç˙ňč|Ęóäč äîńňŕâčňč âŕíňŕć | Âłäńňŕíü, | Íŕéěĺíóâŕíí˙ âŕíňŕćó | Ęłëüęłńňü âŕíňŕćó, ň ŕáî řň. | | | | |đîçďîđ˙äćĺíí˙| âŕíňŕć | | ęě | | | | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————+————————————+——————————————————————+—————————————+———————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |Çŕďłçíĺíí˙, ďđîńňîż íŕ ëłíłż, çŕżçäč â ăŕđŕć ňŕ łířł âłäěłňęč __________________________________________________________________ | | | | |________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | |________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | |________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | |________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | |

Çâîđîňíčé áłę ôîđěč N 1
(ěłćíŕđîäíîż)

——————————————————————————— | Âłäěłňęč |Âčęîíŕíí˙ çŕâäŕíí˙ âîäłşě |—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ďóíęňč| ęě |Ďóíęňč| ęě | Çŕďîâíţşňüń˙ âîäłşě íŕ îńíîâł ňîâŕđíî-ňđŕíńďîđňíčő äîęóěĺíňłâ | Çŕďîâíţşňüń˙ íŕ ŕâňîňđŕíńďîđňíîěó ďłäďđčşěńňâł | |——————+—————+——————+—————+————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————————————————————| | | | | |Âŕí- |Ěłńöĺ|Ěłńöĺ |N ł äŕ-|Íŕéěĺ- | Âŕíňŕć | Ďĺđĺâĺçĺíî ňîíí | Ďđîáłă, ęě | Âčęîíŕíî, ęě | | | | | |ňŕ- |âłäď-|ďđčç- |ňŕ ňî- |íóâŕíí˙|————————————+————————————————————+—————————————————————————————————+————————————————| | | | | |ćî- |đŕâ- |íŕ÷ĺí-|âŕđíî- |âŕíňŕćó|ęëŕń | řčôđ | âńüîăî |â ň.÷. ďî | ç âŕíňŕćîě | áĺç âŕíňŕćó |âńüîăî|â ň.÷. ďî| | | | | |âłä- |ëĺíí˙|í˙ |ňđŕíń- | | | | |łíîçĺěíłé |————————————————+————————————————| |łíîçĺěíłé| | | | | |ďđŕâ-| | |ďîđňíî-| | | | |ňĺđčňîđłż |âńüîăî|â ň.÷. ďî|âńüîăî|â ň.÷. ďî| |ňĺđčňîđłż| | | | | |íčę | | |ăî äî- | | | | | | |łíîçĺěíłé| |łíîçĺěíłé| | | | | | | | | | |ęóěĺíňó| | | | | | |ňĺđčňîđłż| |ňĺđčňîđłż| | | | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |—————+—————+——————+———————+———————+—————+——————+—————————+——————————+——————+—————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | | | | | | | Âîäłé _____________________ Äčńďĺň÷ĺđ ____________________________ | | | | | | | | | | Çŕďîâíţşňüń˙ íŕ ŕâňîňđŕíńďîđňíîěó ďłäďđčşěńňâł | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | ×ŕń ďđîńňîţ ŕâňîňđŕíńďîđňó | Ăîäčíč | Ďđîáłă, ęě | Ďĺđĺâĺçĺíî, ęě | Âčęîíŕíî, ęě | | | | | |————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+————————————————————————+————————————————+————————————————| | | | | | |ňĺđčňî- |â ďđ˙ěîěó|â çâîđîňíîěó|â íŕđ˙äł |ó đóńł| â ďđîńňîż |çŕăŕ- |â ň.÷. ç âŕíňŕćĺě|âńüîăî|â ň.÷. ďî|âńüîăî|â ň.÷. ďî| | | | | | |đł˙ |íŕďđ˙ěęó | íŕďđ˙ěęó | | |——————————————|ëüíčé |—————————————————| |łíîçĺěíłé| |łíîçĺěíłé| | | | | | | | | | | |âńüî-|â ň.÷. ç| |âńüîăî|â ň.÷. ďî | |ňĺđčňîđłż| |ňĺđčňîđłż| | | | | | | | | | | |ăî |ňĺőíł÷í.| | |łíîçĺěíłé | | | | | | | | | | | | | | | | |íĺńďđŕâ.| | |ňĺđčňîđłż | | | | | | | | | |———————+—————————+—————————+————————————+—————————+——————+—————+————————+——————+——————+——————————+——————+—————————+——————+—————————| | | | | |Ďłä íŕ-| Óęđŕżí- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |âŕíňŕ- | ńüęŕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ćĺíí˙ě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————| | | | | | |łíîçĺěíŕ | | | | | | | Ďŕëčâî | Đîçđŕőóíîę çŕđîáłňíîż ďëŕňč | | | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | Îäĺđćŕíî | řčôđ |äčçĺëü-|áĺí- |ěŕń-| | |ęłëü-|ňŕđčô.| ňŕáë. N | ňŕá. N | | | | | |Ďłä đî-| Óęđŕżí- | | | | | | | | |íĺ, ë |çčí, ë|ëî | âčäč |řčôđ|ęłńňü|ęđá. |——————————————————————————| | | | | |çâŕíňŕ-| ńüęŕ | | | | | | | | | | | | îďëŕňč| | | | ńóěŕ ęđá. | | | | | |ćĺíí˙ě | | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————| đîáłň |————+—————+——————+——————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | Óęđŕżíŕ | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |łíîçĺěíŕ | | | | | | | | | | | |çŕ ňîí.| | | | | | | | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |Óęđŕżí- | | | | | | | | | | | |çŕ ňęě | | | | | | | | | | |Íŕ ęîđ-|ńüęŕ | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | |äîíł |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |łíîçĺěíŕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |Óęđŕżí- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Çóďčíęč|ńüęŕ | | | | | | |——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | äë˙ |—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | |âłäďî- |łíîçĺěíŕ | | | | | | | Çŕ | | | | | âłä- | | | | | | | | | | |÷číęó | | | | | | | | ăîňłâęó | | | | | đ˙äíî | | | | | | | | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+——————————+——————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | Âńüîăî | | | | |ďî÷ŕńî-| | | | | | | | | | |Ç ňĺő- |Óęđŕżí- | | | | | | | | | | | | âî | | | | | | | | | | |íł÷íčő |ńüęŕ | | | | | | |—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | |íĺńďđŕ-| | | | | | | | Çŕëčřîę ďđč | | | |ĺęńďĺ- | | | | | | | | | | |âíîńňĺé| | | | | | | | âčżçäł | | | |äčöł˙ | | | | | | | | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |łíîçĺěíŕ | | | | | | | Çŕëčřîę ďđč | | | |łířł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ďîâĺđíĺííł | | | | | | | | | | | | | | |———————+—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | Âčňđŕňč ďî ôŕęňó| | | | | | | | | | | | | | |Ç łířčő|Óęđŕżí- | | | | | | |—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | |ďđč÷čí |ńüęŕ | | | | | | | Âčňđŕňč ďî íîđěł| | | | | | | | | | | | | | | |—————————+——+——+———+———+————+———+—————————————————+———————+——————+————+———————+————+—————+——————+—————————————+————————————| | | | | | |łíîçĺěíŕ | | | | | | | Ĺęîíîěł˙ (+) ÷č | | | |Âńüîăî | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Äčńďĺň÷ĺđ Áóőăŕëňĺđ Ňĺőíłę ç îáëłęó Ňŕęńčđîâůčęâăîđó