Документ v0487731-18, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018  № 487

Про затвердження положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 № 685 "Про затвердження положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2016 № 1338 "Про внесення змін до Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2016 № 1356 "Про внесення змін до розділу 4 Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків Міністра

М.Є. Нефьодов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10.04.2018 № 487

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Міністерства та цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління підприємництва;

управління соціальної і гуманітарної сфери;

управління розвитку адміністративних послуг;

управління контролю та захисту прав споживачів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, у сфері надання адміністративних послуг, соціального розвитку, державного ринкового нагляду, внутрішньої торгівлі та побутових послуг;

забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, дерегуляції, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики в зазначеній сфері на економічний розвиток, розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики.

2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної регуляторної політики, дерегуляції, державної політики з питань розвитку підприємництва, у сфері надання адміністративних послуг, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, внутрішньої торгівлі та побутових послуг, соціального розвитку, державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, державного ринкового нагляду, захисту прав споживачів;

уносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

формує єдину інформаційну систему з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетів з питань підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, розробляє проекти державних програм розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і здійснює моніторинг їх виконання;

забезпечує розвиток діалогу з наявними об'єднаннями підприємств та сприяє створенню нових;

забезпечує проведення консультацій з асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до повноважень департаменту;

забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розвитку підприємництва, сприяє розробленню і здійсненню ними заходів із зазначеної сфери, у тому числі виконання регіональних і місцевих програм розвитку підприємництва;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

проводить аналіз щодо позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в зазначеній сфері;

проводить комплексний аналіз стану розвитку підприємництва в Україні, здійснює щороку підготовку та опублікування в засобах масової інформації звітів про стан розвитку підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку підприємництва, рівня ефективності його державної підтримки;

забезпечує налагодження співпраці з органами влади іноземних держав, закордонними і міжнародними установами та організаціями щодо розвитку підприємництва;

бере участь у координації заходів щодо реалізації міжнародних договорів у сфері підприємництва і співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань розвитку підприємництва;

забезпечує представництво Мінекономрозвитку з питань розвитку підприємництва в міжнародних організаціях;

бере участь у межах компетенції в організації та проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з підтримкою підприємництва;

забезпечує складання та затвердження річних планів перевірок, що здійснюються Державною регуляторною службою України, за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі;

надає пропозиції до проектів рішень Мінекономрозвитку щодо проведення Державною регуляторною службою України позапланових перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства з цих питань;

здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг та центрів надання адміністративних послуг;

готує для внесення Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);

одержує від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформацію, довідки, документи, скарги, матеріали, відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку бере участь у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;

готує рекомендації та роз'яснення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

надає погодження Мінекономрозвитку як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), проведення органами державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;

розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування;

бере участь в інформаційному забезпеченні функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

забезпечує ведення реєстру адміністративних послуг у порядку, установленому законодавством;

здійснює моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг;

забезпечує координацію діяльності центрів надання адміністративних послуг та надає інформаційну допомогу державним органам, органам місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо формування апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та здійснює організаційне, інформаційне забезпечення її роботи;

готує пропозиції до рішень Мінекономрозвитку щодо задоволення скарг на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або щодо відмови в їх задоволенні;

забезпечує формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

бере участь у підготовці щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади для подання Кабінету Міністрів України;

розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, у тому числі європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

проводить оцінку державного ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

забезпечує оприлюднення результатів оцінки державного ринкового нагляду разом з відповідними висновками, рекомендаціями та пропозиціями щодо вдосконалення організації державного ринкового нагляду відповідно до статті 21 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

координує діяльність щодо доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

забезпечує методичне супроводження національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

розробляє правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності та побутових послуг;

проводить аналіз стану та тенденцій економічного та соціального розвитку в частині соціальних стандартів і гарантій, участі в розробленні пропозицій щодо розміру соціальних гарантій, стандартів та нормативів, проводить аналіз економічної складової державної міграційної політики;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

забезпечує підготовку матеріалів з метою інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції департаменту;

ініціює заходи щодо залучення громадськості з обговорення питань, що належать до компетенції департаменту;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку, інших прогнозних та програмних документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

координує діяльність інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організацію роботи разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у межах компетенції департаменту у проведенні всеукраїнських і міжнародних заходів;

проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на департамент.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

скликати наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівництва);

одержувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

уносити пропозиції щодо організації та брати участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.2. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, які належать до компетенції департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання;

з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для надання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг, заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва, начальника управління контролю та захисту прав споживачів, начальника управління соціальної і гуманітарної сфери;

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів та підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки.

Виконання обов'язків директора департаменту в разі його тимчасової відсутності забезпечується:

заступником директора департаменту - начальником управління підприємництва;

заступником директора департаменту - начальником управління розвитку адміністративних послуг у разі відсутності заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва;

заступником директора департаменту в разі відсутності заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва та заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг.

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політикиД.В. Гутенко

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору