Документ v0486282-08, поточна редакція — Редакція від 29.12.2008, підстава - v0800282-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.08.2008 N 486

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України
з підготовки проектів регуляторних актів
на 2008 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 663 ( v0663282-08 ) від 20.11.2008
N 688 ( v0688282-08 ) від 27.11.2008
N 740 ( v0740282-08 ) від 11.12.2008
N 800 ( v0800282-08 ) від 29.12.2008 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік
(далі - План), що додається.
2. Управлінню програмного, організаційно-аналітичного
забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України (Лихотоп Р.Й.)
забезпечити оприлюднення цього Плану на веб-сайті Міністерства
в мережі Інтернет.
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України та
підпорядкованих органів, організацій, підприємств:
3.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
3.2. При підготовці регуляторного акта, який не внесено до
Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного
доручення надавати інформацію Відділу правового забезпечення для
внесення до Плану змін;
4. Відділу правового забезпечення (Бронова В.М.) забезпечити
подання Плану до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.08.2008 N 486

ПЛАН
діяльності Міністерства охорони здоров'я України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік

----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид та назва проекту | Обґрунтування | Строк | Найменування | |п/п| регуляторного акта | необхідності прийняття | підготовки | підрозділу, | | | | проекту акта | |відповідального за | | | | | |розроблення проекту| |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 1.|Проект постанови |Вимога статті 5 Закону |III-IV квартал|Департаменту | | |Кабінету Міністрів |України "Про основні | |контролю якості | | |України "Про |засади державного | |медичних і | | |затвердження критеріїв |нагляду (контролю) | |фармацевтичних | | |розподілу суб'єктів |у сфері господарської | |послуг МОЗ | | |господарювання за |діяльності" ( 877-16 ), | | | | |ступенем ризику їх |доручення Кабінету | | | | |діяльності в сфері |Міністрів України від | | | | |охорони здоров'я для |14.08.2008 | | | | |безпеки життя і |N 40285/1/1-08, Указ | | | | |здоров'я населення та |Президента України | | | | |періодичності |від 09.08.2008 N 698 | | | | |здійснення заходів |( 698/2008 ) "Про | | | | |державного нагляду |невідкладні заходи щодо | | | | |(контролю)" |вдосконалення державного| | | | | |регулювання | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 2.|Проект спільного наказу|Вимога статті 5 Закону |III-IV квартал|Департаменту | | |Держкомпідприємництва |України "Про основні | |контролю якості | | |та МОЗ України "Про |засади державного | |медичних і | | |внесення змін і |нагляду (контролю) у | |фармацевтичних | | |доповнень до Порядку |сфері господарської | |послуг МОЗ | | |контролю за додержанням|діяльності" ( 877-16 ), | | | | |ліцензійних умов |доручення Кабінету | | | | |провадження певних |Міністрів України | | | | |видів господарської |від 14.08.2008 | | | | |діяльності в галузі |N 40285/1/1-08, Указ | | | | |охорони здоров'я, що |Президента України | | | | |ліцензуються, |від 09.08.2008 N 698 | | | | |затвердженого наказом |( 698/2008 ) "Про | | | | |Держкомпідприємництва |невідкладні заходи щодо | | | | |та МОЗ України від |вдосконалення державного| | | | |18.09.2002 N 103/346" |регулювання | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 3.|Проект спільного наказу|Вимога пункту 4 | III квартал |Департаменту | | |Держкомпідприємництва |Національного Плану | |контролю якості | | |та МОЗ України "Про |розвитку системи охорони| |медичних і | | |внесення змін і |здоров'я на період до | |фармацевтичних | | |доповнень до |2010 року, затвердженого| |послуг МОЗ | | |Ліцензійних умов |постановою Кабінету | | | | |провадження |Міністрів України від | | | | |господарської |13.06.2007 N 815 | | | | |діяльності з переробки |( 815-2007-п ) | | | | |донорської крові та її | | | | | |компонентів, | | | | | |виготовлення з них | | | | | |препаратів, | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з медичної | | | | | |практики та проведення | | | | | |дезінфекційних, | | | | | |дезінсекційних, | | | | | |дератизаційних робіт | | | | | |(крім робіт на об'єктах| | | | | |ветеринарного | | | | | |контролю)", | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держкомпідприємництва | | | | | |та МОЗ України від | | | | | |16.02.2001 N 38/63" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 4.|Проект наказу МОЗ |Приведення у | III квартал |Департамент | | |України "Про внесення |відповідність до Закону | |економіки | | |змін до наказу МОЗ |України "Про захист | |страхування МОЗ | | |України "Про |населення від | | | | |затвердження |інфекційних хвороб" | | | | |нормативно-правових |( 1645-14 ), постанови | | | | |актів з питань контролю|Кабінету Міністрів | | | | |за якістю медичних |України від 15.01.96 | | | | |імунобіологічних |N 73 ( 73-96-п ) "Про | | | | |препаратів" від |затвердження Положення | | | | |06.12.2001 N 486" |про контроль за | | | | | |відповідністю | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів, що | | | | | |застосовуються в | | | | | |медичній практиці, | | | | | |вимогам державних та | | | | | |міжнародних стандартів",| | | | | |рекомендацій Всесвітньої| | | | | |організації охорони | | | | | |здоров'я (ВООЗ) і з | | | | | |метою приведення | | | | | |процедури реєстрації | | | | | |(перереєстрації) та | | | | | |контролю якості медичних| | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів до вимог | | | | | |чинного законодавства | | | | | |України | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 5.|Проект постанови |Приведення постанови у |III-IV квартал|Державна інспекція | | |Кабінету Міністрів |відповідність до вимог | |з контролю якості | | |України "Про внесення |Закону України "Про | |лікарських засобів | | |змін до постанови |основні засади | |МОЗ | | |Кабінету Міністрів |державного нагляду | | | | |України від 26.04.2003 |(контролю) у сфері | | | | |N 610 "Про затвердження|господарської | | | | |Порядку відбору зразків|діяльності" ( 877-16 ) | | | | |лікарських засобів для | | | | | |державного контролю їх | | | | | |якості" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 6.|Проект розпорядження |Запобігання обігу |III-IV квартал|Державна інспекція | | |Кабінету Міністрів |фальсифікованих | |з контролю якості | | |України "Про |лікарських засобів | |лікарських засобів | | |затвердження Концепції | | |МОЗ | | |державної Програми | | | | | |боротьби з виробництвом| | | | | |та розповсюдженням | | | | | |фальсифікованих | | | | | |лікарських засобів на | | | | | |2009-2014 роки" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 7.|Проект постанови |Запобігання обігу |III-IV квартал|Державна інспекція | | |Кабінету Міністрів |фальсифікованих | |з контролю якості | | |України "Про |лікарських засобів | |лікарських засобів | | |затвердження Програми | | |МОЗ | | |боротьби з виробництвом| | | | | |та розповсюдженням | | | | | |фальсифікованих | | | | | |лікарських засобів на | | | | | |2009-2014 роки" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 8.|Проект Закону України |Удосконалення |III-IV квартал|Державна інспекція | | |"Про внесення змін до |нормативно-правових | |з контролю якості | | |деяких законодавчих |актів, якими передбачена| |лікарських засобів | | |актів України (щодо |відповідальність за | |МОЗ | | |вдосконалення |порушення законодавства | | | | |законодавства у сфері |про лікарські засоби, та| | | | |відповідальності за |більш ефективного | | | | |фальсифікацію |захисту населення від | | | | |лікарських засобів)" |негативних наслідків | | | | | |застосування | | | | | |фальсифікованих | | | | | |(підроблених) лікарських| | | | | |засобів | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | 9.|Проект наказу |Підвищення ефективності |III-IV квартал|Державна інспекція | | |Міністерства охорони |державного контролю за | |з контролю якості | | |здоров'я України "Про |якістю лікарських | |лікарських засобів | | |затвердження змін до |засобів | |МОЗ | | |Порядку заборони | | | | | |(зупинення) та | | | | | |вилучення з обігу | | | | | |лікарських засобів на | | | | | |території України" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |10.|Проект постанови |Необхідність одержання |III-IV квартал|Державна інспекція | | |Кабінету Міністрів |суб'єктами | |з контролю якості | | |України "Про |господарювання | |лікарських засобів | | |затвердження Переліку |інформаційної, | |МОЗ | | |платних послуг, які |методичної та | | | | |можуть надаватися |консультативної допомоги| | | | |Державною інспекцією з |та послуг по проведенню | | | | |контролю якості |лабораторного контролю | | | | |лікарських засобів |якості лікарських | | | | |Міністерства охорони |засобів за замовленням | | | | |здоров'я України та |тощо для недопущення до | | | | |підпорядкованими їй |споживача неякісних, | | | | |територіальними |шкідливих для здоров'я | | | | |державними інспекціями |людей лікарських засобів| | | | |в Автономній Республіці|та затвердження переліку| | | | |Крим, областях, містах |платних послуг | | | | |Києві і Севастополі" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |11.|Проект Закону України |Запобігання обігу |III-IV квартал|Державна інспекція | | |"Про внесення зміни до |фальсифікованих, | |з контролю якості | | |статті 2 Закону України|неякісних та | |лікарських засобів | | |"Про основні засади |незареєстрованих | |МОЗ | | |державного нагляду |лікарських засобів | | | | |(контролю) у сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |12.|"Про затвердження |Цей Порядок визначає |III-IV квартал|Комітет з контролю | | |Порядку здійснення |порядок здійснення | |за наркотиками | | |діяльності, пов'язаної |суб'єктами | | | | |з обігом, та контроль |господарювання | | | | |за обігом наркотичних |діяльності, пов'язаної з| | | | |засобів, психотропних |культивуванням рослин, | | | | |речовин і прекурсорів" |включених до Переліку, | | | | | |розробленням, | | | | | |виробництвом, | | | | | |виготовленням, | | | | | |зберіганням, | | | | | |перевезенням, | | | | | |придбанням, реалізацією | | | | | |(відпуском), ввезенням | | | | | |на територію України, | | | | | |вивезенням з території | | | | | |України, використанням, | | | | | |знищенням наркотичних | | | | | |засобів, психотропних | | | | | |речовин і прекурсорів, | | | | | |включених до Переліку | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин і | | | | | |прекурсорів | | | | | |затвердженого постановою| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 06.05.2000 | | | | | |року N 770 | | | | | |( 770-2000-п ) | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |13.|Проект постанови |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з | | |Кабінету Міністрів |Основ законодавства | |питань народної і | | |України "Про |України про охорону | |нетрадиційної | | |затвердження Порядку |здоров'я ( 2801-12 ) | |медицини МОЗ | | |видачі та анулювання | | |України" | | |спеціальних дозволів на| | | | | |заняття народною | | | | | |медициною | | | | | |(цілительством)" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |14.|Проект наказу МОЗ |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з | | |України "Про |Основ законодавства | |питань народної і | | |затвердження Порядку |України про охорону | |нетрадиційної | | |проведення атестації та|здоров'я ( 2801-12 ) | |медицини МОЗ | | |експертизи | | |України" | | |цілительських | | | | | |здібностей осіб, які | | | | | |займаються народною | | | | | |медициною | | | | | |(цілительством)" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |15.|Проект наказу МОЗ |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з | | |України "Про |Основ законодавства | |питань народної і | | |затвердження Положення |України про охорону | |нетрадиційної | | |про організацію роботи |здоров'я ( 2801-12 ) | |медицини МОЗ | | |цілителя, який | | |України" | | |займається народною | | | | | |медициною | | | | | |(цілительством)" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |16.|Проект наказу МОЗ |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з | | |України "Про |Основ законодавства | |питань народної і | | |затвердження Порядку |України про охорону | |нетрадиційної | | |контролю за дотриманням|здоров'я ( 2801-12 ) | |медицини МОЗ | | |порядку заняття | | |України" | | |народною медициною | | | | | |(цілительством)" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |17.|Проект Закону України |Основною ціллю прийняття| III квартал |МОЗ; | | |"Про внесення змін до |даного законопроекту є | |Мінфін; | | |Основ законодавства |реформування медичної | |Мінекономіки; | | |України про охорону |допомоги на первинному | |Мінрегіонбуд. | | |здоров'я" |рівні, впровадження | | | | | |платних послуг у роботу | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я, впровадження | | | | | |сучасних систем | | | | | |фінансування галузі, | | | | | |перехід від | | | | | |адміністративної до | | | | | |контрактної моделі | | | | | |розподілу ресурсів, | | | | | |запровадження системи | | | | | |безпеки пацієнтів, | | | | | |захисту їх прав, а також| | | | | |захисту прав медичних | | | | | |працівників та | | | | | |забезпечення їх | | | | | |відповідальності | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |18.|Проект постанови |На виконання доручення | III квартал |Відділ акушерсько- | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів | |гінекологічної | | |України "Про |України від 1 лютого | |допомоги | | |затвердження Порядку |2008 року N 3737/1/1-08 | |Управління | | |застосування |щодо координації роботи | |материнства, | | |лікувальних програм |із питання узгоджених | |дитинства МОЗ | | |допоміжних |пропозицій про внесення | | | | |репродуктивних |змін до законодавства | | | | |технологій методом |України, які б | | | | |сурогатного |унормовували | | | | |материнства" |застосування допоміжних | | | | | |репродуктивних | | | | | |технологій, в тому числі| | | | | |сурогатного материнства.| | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |19.|Зміни до статті 22 |На виконання постанови | III квартал |Відділ акушерсько- | | |Сімейного кодексу |Кабінету Міністрів | |гінекологічної | | |України ( 2947-14 ) |України від | |допомоги | | |щодо встановлення |27.12.2006 року N 1849 | |Управління | | |єдиного шлюбного віку |( 1849-2006-п ) "Про | |материнства, | | |для жінки та чоловіка -|затвердження Державної | |дитинства МОЗ | | |18 років |програми "Репродуктивне | | | | | |здоров'я нації" | | | | | |на період до 2015 року" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |20.|Внесення змін до |На виконання постанови | IV квартал |Відділ акушерсько- | | |Державної програми |Кабінету Міністрів | |гінекологічної | | |"Репродуктивне здоров'я|України від | |допомоги | | |нації на період |27.12.2006 року N 1849 | |Управління | | |до 2015 року", яка |( 1849-2006-п ) "Про | |материнства, | | |затверджена постановою |затвердження Державної | |дитинства МОЗ | | |Кабінету Міністрів |програми "Репродуктивне | | | | |України від |здоров'я нації" на | | | | |27.12.2006 N 1849 |період до 2015 року" | | | | |( 1849-2006-п ) | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |21.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно зі ст. 21 Закону | III квартал |Державний | | |втрату чинності наказу |України "Про лікарські | |фармакологічний | | |МОЗ України від |засоби" ( 123/96-ВР ) та| |центр МОЗ | | |27.12.2006 N 897" |з метою упорядкування | | | | | |роздрібної реалізації | | | | | |лікарських засобів | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |22.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації до | III квартал |Державний | | |скасування наказу МОЗ |міжнародних вимог, | |фармакологічний | | |від 18.03.2008 N 142" |Директиви 2001/20/ЕС та | |центр, МОЗ | | | |упорядкування проведення| | | | | |клінічних досліджень | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |23.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою вдосконалення | III квартал |Державний | | |затвердження Переліку |процедури проведення | |фармакологічний | | |референтних препаратів,|досліджень | |центр МОЗ | | |які можуть |еквівалентності | | | | |використовуватись при |лікарських засобів та | | | | |доведенні |згідно вимог ВООЗ | | | | |еквівалентності | | | | | |лікарських засобів" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |24.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою оптимізації | III квартал |Державний | | |затвердження Порядку |інспектування і | |фармакологічний | | |визначеності |перевірки дотримання | |центр МОЗ | | |спрямованості та обсягу|принципів належної | | | | |доклінічних досліджень |лабораторної практики | | | | |щодо нешкідливості та |(GLP) та для | | | | |специфічної активності |забезпечення поетапного | | | | |лікарських засобів за |впровадження в Україні | | | | |всіма фармакологічними |світових вимог щодо | | | | |групами" |лікарських засобів | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |25.|Проект наказу МОЗ "Про |На виконання постанови | III квартал |Державний | | |затвердження Порядку |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |проведення експертизи |України від | |центр МОЗ | | |реєстраційних |26.05.2005 р. N 376 | | | | |матеріалів на лікарські|( 376-2005-п ) | | | | |засоби, що виробляються|"Про затвердження | | | | |згідно із затвердженими|Порядку державної | | | | |МОЗ прописами |реєстрації | | | | |(інформація про склад, |(перереєстрації) | | | | |технологію виготовлення|лікарських засобів і | | | | |(вироблення), контроль |розмірів збору за їх | | | | |якості та застосування |державну реєстрацію | | | | |лікарського засобу)" |(перереєстрацію)" (із | | | | | |змінами і доповненнями) | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |26.|Проект наказу МОЗ "Про |Виконання вимог ст. 12 | III квартал |Державний | | |затвердження вимог до |Закону України "Про | |фармакологічний | | |інформації про |лікарські засоби", Указу| |центр МОЗ | | |застосування |Президента України від | | | | |лікарського засобу" |11.06.98 N 615/98 | | | | | |( 615/98 ) "Про | | | | | |затвердження стратегії | | | | | |інтеграції України до | | | | | |Європейського Союзу", | | | | | |приведення основних | | | | | |вимог до інформації про | | | | | |застосування лікарського| | | | | |засобу у відповідність | | | | | |до директиви 2001/83/ЄС | | | | | |європейського Парламенту| | | | | |і Ради ЄС від 06.11.2001| | | | | |(ст. 11, 59) з метою | | | | | |уніфікації вимог | | | | | |експертних органів, | | | | | |упорядкування та | | | | | |поліпшення сприйняття | | | | | |інформації про | | | | | |застосування лікарського| | | | | |засобу, з метою | | | | | |підвищення безпеки | | | | | |застосування лікарських | | | | | |засобів | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |27.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації | III квартал |Державний | | |внесення змін до наказу|вимог до реєстраційних | |фармакологічний | | |МОЗ від 26.08.2005 року|документів до стандартів| |центр МОЗ | | |N 426 щодо маркування |Європейського Союзу | | | | |лікарських засобів" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |28.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації до | III квартал |Державний | | |внесення змін та |міжнародних вимог, | |фармакологічний | | |доповнень до наказу МОЗ|Директиви 2001/20/ЕС та | |центр МОЗ | | |України від 17.05.2007 |упорядкування проведення| | | | |N 245" |клінічних досліджень | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |29.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації | III квартал |Державний | | |внесення змін до наказу|вимог до реєстраційних | |фармакологічний | | |МОЗ від 26.08.2005 |документів до стандартів| |центр МОЗ | | |N 426 щодо реєстрації |Європейського Союзу | | | | |препаратів біологічного| | | | | |походження" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |30.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання місцевих|16.01.2008 р. N 14 | | | | |форм лікарських засобів|( 14-2008-п ) | | | | |в офтальмології" |"Про затвердження | | | | | |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |31.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання місцевих|16.01.2008 р. N 14 | | | | |форм лікарських засобів|( 14-2008-п ) | | | | |в отоларингології" |"Про затвердження | | | | | |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |32.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів в |( 14-2008-п ) | | | | |онкології" |"Про затвердження | | | | | |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |33.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |протимікробних та |( 14-2008-п ) | | | | |антигельмінтних |"Про затвердження | | | | |засобів" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |34.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |пульмонології при |Програми діяльності | | | | |обструктивних |Кабінету Міністрів | | | | |захворюваннях дихальних|України "Український | | | | |шляхів" |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |35.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |кардіології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |36.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |ревматології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |37.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |психіатрії" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |38.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |неврології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |39.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |дерматовенерології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |40.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | III квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |імуномодуляторів та |( 14-2008-п ) | | | | |протиалергічних |"Про затвердження | | | | |лікарських засобів" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |41.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |гастроентерології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |42.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |урології, андрології та|Програми діяльності | | | | |нефрології" |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |43.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |гематології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |44.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |неонатології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |45.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |ендокринології" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |46.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів при |( 14-2008-п ) | | | | |невідкладній допомозі |"Про затвердження | | | | |при гострих отруєннях" |Програми діяльності | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |47.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |анестезіології та |Програми діяльності | | | | |реаніматології" |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |48.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |затвердження |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Формулярного довідника |України від | |центр МОЗ | | |з використання |16.01.2008 р. N 14 | | | | |лікарських засобів, що |( 14-2008-п ) | | | | |застосовуються в |"Про затвердження | | | | |акушерстві та |Програми діяльності | | | | |гінекології" |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Український | | | | | |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |49.|Законопроект про |Згідно постанови | IV квартал |Державний | | |внесення зміни до |Кабінету Міністрів | |фармакологічний | | |Цивільного кодексу |України від | |центр МОЗ | | |України ( 435-15 ) "Про|16.01.2008 р. N 14 | | | | |впорядкування |( 14-2008-п ) | | | | |проведення клінічних |"Про затвердження | | | | |досліджень за участю |Програми діяльності | | | | |неповнолітніх, |Кабінету Міністрів | | | | |обмежено-дієздатних та |України "Український | | | | |недієздатних осіб" |прорив: для людей, | | | | | |а не політиків"; | | | | | |згідно наказу МОЗ від | | | | | |01.04.2008 N 172 | | | | | |( v0172282-08 ) "Про | | | | | |затвердження Плану | | | | | |заходів з виконання | | | | | |пріоритетів діяльності | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |на 2008 рік" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |50.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації | IV квартал |Державний | | |затвердження Порядку |вимог до реєстраційних | |фармакологічний | | |проведення експертизи |документів до стандартів| |центр МОЗ | | |реєстраційних |Європейського Союзу. | | | | |матеріалів на лікарські|На виконання постанови | | | | |засоби обмеженого |Кабінету Міністрів | | | | |застосування |України N 376 | | | | |(препарати - сироти)" |( 376-2005-п ) від | | | | | |26.05.2005 "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |державної реєстрації | | | | | |(перереєстрації) | | | | | |лікарських засобів і | | | | | |розмірів збору за їх | | | | | |державну реєстрацію | | | | | |(перереєстрацію)" (із | | | | | |змінами і доповненнями).| | | | | |Згідно наказу МОЗ від | | | | | |26.08.2005 р. N 426 | | | | | |( z1069-05 ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |проведення експертизи | | | | | |реєстраційних матеріалів| | | | | |на лікарські засоби, що | | | | | |подаються на державну | | | | | |реєстрацію | | | | | |(перереєстрацію), | | | | | |а також експертизи | | | | | |матеріалів про внесення | | | | | |змін до реєстраційних | | | | | |матеріалів протягом дії | | | | | |реєстраційного | | | | | |посвідчення" (із змінами| | | | | |і доповненнями) | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |51.|Проект Закону України |Попередження інфекційних|III-IV квартал|Департамент | | |"Про затвердження |захворювань серед | |державного | | |програми |населення та на | |санітарно- | | |імунопрофілактики та |виконання розпорядження | |епідеміологічного | | |захисту населення від |Кабінету Міністрів | |нагляду МОЗ | | |інфекційних хвороб на |України від 03.08.2006 | | | | |2008-2015 роки" |N 462-р ( 462-2006-р ) | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |52.|Проект постанови |З метою адаптації до | IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Міждержавних | |державного | | |України "Про |медико-санітарних правил| |санітарно- | | |затвердження правил |(2005 р.) та на | |епідеміологічного | | |санітарної охорони |виконання 58-ї сесії | |нагляду МОЗ | | |території України" |ВООЗ | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |53.|Проект наказу МОЗ щодо |з метою адаптації до | IV квартал |Департамент | | |скасування наказу МОЗ |Міждержавних | |державного | | |від 02.10.97 "Про |медико-санітарних правил| |санітарно- | | |затвердження Переліку |(2005 р.), якими | |епідеміологічного | | |морських і річкових |відмінено зазначені | |нагляду МОЗ | | |портів України, де |свідоцтва | | | | |видаються свідоцтва про| | | | | |дератизацію або | | | | | |свідоцтва про | | | | | |звільнення від | | | | | |дератизації" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |54.|Проект наказу МОЗ "Про |з метою адаптації до | IV квартал |Департамент | | |внесення змін до наказу|законодавства ЄС та | |державного | | |МОЗ від 14.03.2006 |приведення у | |санітарно- | | |N 120 "Про внесення |відповідність до вимог | |епідеміологічного | | |змін до наказу МОЗ від |СОТ процедури проведення| |нагляду МОЗ | | |19.10.2000 N 247" |державної санітарно- | | | | | |епідеміологічної | | | | | |експертизи | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |55.|Наказ МОЗ від | | |Департамент | | |12.03.2008 N 122 | | |економіки і | | |( v0122282-08 ) "Про | | |фінансової політики| | |внесення змін до наказу| | |МОЗ | | |МОЗ України від | | | | | |23.02.2000 N 33" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |56.|Постанова Кабінету | | |Департамент | | |Міністрів України від | | |економіки і | | |27.02.2008 N 99 | | |фінансової політики| | |( 99-2008-п ) "Про | | |МОЗ | | |порядок використання в | | | | | |2008 році субвенції з | | | | | |державного бюджету | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | |оснащення сільських | | | | | |амбулаторій та | | | | | |фельдшерсько- | | | | | |акушерських пунктів, | | | | | |придбання автомобілів | | | | | |швидкої медичної | | | | | |допомоги для сільських | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |57.|Постанова Кабінету | | |Департамент | | |Міністрів України від | | |економіки і | | |27.02.2008 N 105 | | |фінансової політики| | |( 105-2008-п ) "Про | | |МОЗ | | |порядок використання у | | | | | |2008 році коштів, | | | | | |передбачених у | | | | | |державному бюджеті для | | | | | |поліпшення медичного | | | | | |обслуговування дітей, | | | | | |які постраждали | | | | | |внаслідок | | | | | |Чорнобильської та інших| | | | | |катастроф" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |58.|Постанова Кабінету | | |Департамент | | |Міністрів України від | | |економіки і | | |17.04.2008 N 375 | | |фінансової політики| | |( 375-2008-п ) "Про | | |МОЗ | | |порядок використання у | | | | | |2008 році коштів, | | | | | |передбачених у | | | | | |державному бюджеті для | | | | | |виконання програм та | | | | | |здійснення | | | | | |централізованих заходів| | | | | |з охорони здоров'я" | | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |59.|Проект спільного наказу|На виконання п.3 | При внесенні |Департамент | | |Мінпраці та МОЗ "Про |постанови Кабінету |змін до Закону|економіки і | | |внесення змін до наказу|Міністрів України від | України "Про |фінансової політики| | |МОЗ України від |07.05.2008 N 423 | Державний |МОЗ | | |29.03.2006 N 184" |( 423-2008-п ) "Про |бюджет України| | | | |внесення змін до пункту |на 2008 рік та| | | | |1 постанови Кабінету | про внесення | | | | |Міністрів України |змін до деяких| | | | |від 22 лютого 2008 р. | законодавчих | | | | |N 74" та з метою |актів України"| | | | |впорядкування умов | ( 107-17 ) | | | | |оплати праці працівників| | | | | |Державної інспекції | | | | | |з контролю якості | | | | | |лікарських засобів | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |60.|Проект спільного наказу|На виконання п.3 | При внесенні |Департамент | | |Мінпраці та МОЗ "Про |постанови Кабінету |змін до Закону|економіки і | | |внесення змін до Умов |Міністрів України від | України "Про |фінансової політики| | |оплати праці |07.05.2008 N 423 | Державний |МОЗ | | |працівників закладів |( 423-2008-п ) "Про |бюджет України| | | |охорони здоров'я та |внесення змін до пункту |на 2008 рік та| | | |установ соціального |1 постанови Кабінету | про внесення | | | |захисту населення" |Міністрів України |змін до деяких| | | | |від 22 лютого 2008 р. | законодавчих | | | | |N 74" та з метою |актів України"| | | | |впорядкування умов | ( 107-17 ) | | | | |оплати праці працівників| | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |61.|Проект спільного наказу|Врегулювання умов оплати| IV квартал |Департамент | | |Мінпраці та МОЗ "Про |праці працівників | |економіки і | | |затвердження змін до |туберкульозних | |фінансової політики| | |Умов оплати праці |(протитуберкульозних) | |МОЗ | | |працівників закладів |закладів (відділень, | | | | |охорони здоров'я та |кабінетів) охорони | | | | |установ соціального |здоров'я, підрозділів, | | | | |захисту населення" |які здійснюють | | | | | |діагностику хворих або | | | | | |працюють із матеріалом, | | | | | |що містить мікобактерії | | | | | |туберкульозу | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |62.|Проект постанови |На виконання статті 87-8| IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Бюджетного кодексу | |економіки і | | |України "Про внесення |України ( 2542-14 ) з | |фінансової політики| | |змін до переліку |метою упорядкування | |МОЗ | | |закладів охорони |переліку відповідно до | | | | |здоров'я та програм у |нормативно-правових | | | | |галузі охорони |актів щодо внесення | | | | |здоров'я, що |відповідних змін та | | | | |забезпечують виконання |створення нових закладів| | | | |загальнодержавних |охорони здоров'я | | | | |функцій, видатки на які|відповідно до діючих | | | | |здійснюються з |статутних положень та | | | | |державного бюджету" |виконуваних функцій | | | | | |медичних закладів, що | | | | | |фінансуються з | | | | | |Державного бюджету | | | | | |України. | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |63.|Концепція запровадження|Розроблюється на | IV квартал |Департамент | | |загальнообов'язкового |виконання доручення | |економіки | | |державного соціального |Прем'єр-міністра України| |страхування МОЗ | | |страхування |від 15.02.2008 | | | | | |N 9562/0/1-08 (до | | | | | |протоколу наради у | | | | | |Прем'єр-міністра України| | | | | |Тимошенко Ю.В. | | | | | |від 12 лютого 2008 р. та| | | | | |протоколу наради | | | | | |засідання Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 23 липня 2008 р. | | | | | |(Витяг з протоколу N 36)| | | | | |з питання впровадження | | | | | |в Україні | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | |державного соціального | | | | | |медичного страхування | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |64.|Проект Закону України |Готується на виконання | IV квартал |Департамент | | |"Про медичне |Указу Президента України| |економіки | | |обслуговування |від 6 грудня 2005 р. | |страхування МОЗ | | |населення та медичні |N 1694/2005 | | | | |заклади" |( 1694/2005 ) | | | | | |"Про невідкладні заходи | | | | | |щодо реформування | | | | | |системи охорони здоров'я| | | | | |населення", пункту 1.2 | | | | | |Національного плану | | | | | |розвитку системи охорони| | | | | |здоров'я на період до | | | | | |2010 року затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |13.06.2007 р. N 815 | | | | | |( 815-2007-п ), | | | | | |та пункту 91 | | | | | |орієнтовного плану | | | | | |законопроектних робіт на| | | | | |2008 рік затвердженого | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |26.03.2008 р. N 534-р | | | | | |( 534-2008-р ) | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |65.|Проект постанови |На виконання доручення | IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів | |економіки | | |України "Про |України від 08.07.2008 | |страхування МОЗ | | |забезпечення |N 34287/1/1-08 | | | | |індивідуальних вимог | | | | | |громадян при наданні | | | | | |медичної допомоги та | | | | | |здійсненні санітарно- | | | | | |профілактичних заходів"| | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |66.|Проект Закону України |З метою виконання п.7.1 | IV квартал |Державна служба | | |"Про доповнення |доручення Кабінету | |лікарських засобів | | |статті 21 Закону |Міністрів України від | |і виробів медичного| | |України "Про рекламу" |07.08.07 N 3468/0/1-07 | |призначення | | | |та наказу МОЗ від | | | | | |05.09.07 N 528 | | | | | |( v0528282-07 ) | | | | | |стосовно контролю | | | | | |за рекламою лікарських | | | | | |засобів Державною | | | | | |службою лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного призначення | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |67.|Проект постанови |З метою виконання Витягу| IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів |з Протоколу N 24 | |державного | | |України "Про |засідання Урядового | |санітарно- | | |затвердження Порядку |комітету з питань | |епідеміологічного | | |державної реєстрації |гуманітарної та | |нагляду | | |генетично модифікованих|соціальної політики | | | | |організмів джерел |від 01.09.08 до п.2 | | | | |харчових продуктів, |Про проект постанови | | | | |а також харчових |Кабінету Міністрів | | | | |продуктів, косметичних |України "Про | | | | |та лікарських засобів, |затвердження Порядку | | | | |які містять генетично |державної реєстрації | | | | |модифіковані організми |генетично модифікованих | | | | |або отримані з їх |організмів джерел | | | | |використанням" |харчових продуктів, | | | | | |а також харчових | | | | | |продуктів, косметичних | | | | | |та лікарських засобів, | | | | | |які містять генетично | | | | | |модифіковані організми | | | | | |або отримані з їх | | | | | |використанням" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| |68.|Проект наказу МОЗ "Про |На виконання положень | IV квартал |Державна служба | | |внесення змін до наказу|Закону України від | |лікарських засобів | | |МОЗ від 19.07.05 N 360"|15.02.95 N 60/95 | |і виробів медичного| | | |( 60/95-ВР ) "Про | |призначення | | | |наркотичні засоби, | | | | | |психотропні речовини | | | | | |і прекурсори", постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 18.01.03 | | | | | |N 58 ( 58-2003-п ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |здійснення контролю за | | | | | |обігом наркотичних | | | | | |(психотропних) | | | | | |лікарських засобів", | | | | | |від 09.07.08 N 616 | | | | | |( 616-2008-п ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |застосування заходів | | | | | |контролю за обігом | | | | | |препаратів, що містять | | | | | |малу кількість | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |і/або прекурсорів", | | | | | |від 06.05.00 N 770 | | | | | |( 770-2000-п ) "Про | | | | | |затвердження переліку | | | | | |наркотичних засобів, | | | | | |психотропних речовин | | | | | |і прекурсорів" | | | |---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------| | |Проект постанови |3 метою приведення | IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів |системи надання дозволів| |організації | | |України "Питання видачі|на проведення робіт | |санітарно- | | |дозволів на роботу з |з мікроорганізмами | |епідеміологічног | | |мікроорганізмами |I-IV груп патогенності | |нагляду | | |I-IV груп патогенності |та рекомбінантними | | | | |лабораторіям |молекулами ДНК | | | | |мікробіологічного |лабораторіям | | | | |профілю та діяльність |мікробіологічного | | | | |режимних комісій |профілю незалежно від | | | | |з біологічної безпеки" |відомчої | | | | | |підпорядкованості, | | | | | |врегулювання питань | | | | | |утримання і збереження | | | | | |біологічних патогенів | | | | | |у відповідних | | | | | |мікробіологічних | | | | | |підрозділах та | | | | | |визначення основних | | | | | |напрямків роботи | | | | | |режимних комісій | | | | | |з біологічної безпеки | | | | | |у відповідності до | | | | | |вимог Закону України | | | | | |"Про дозвільну систему | | | | | |у сфері господарської | | | | | |діяльності" ( 2806-15 ) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- { План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 663 ( v0663282-08 ) від 20.11.2008, N 688
( v0688282-08 ) від 27.11.2008, N 740 ( v0740282-08 ) від
11.12.2008, N 800 ( v0800282-08 ) від 29.12.2008 }вгору