Документ v0483729-14, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2014  № 483/260

Про затвердження Положення про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідно до пункту 7 розділу I Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1541/24073, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Коровайченка Ю.М. та директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майора Толока І.В.

Міністр освіти і науки України

С.М. Квіт

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковникМ.В. Коваль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства оборони України
18.04.2014 № 483/260

ПОЛОЖЕННЯ
про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання та функції Військового інституту (далі - Військовий інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Університет), його структуру та органи управління, права та обов'язки начальника, майно та джерела фінансування, організацію навчальної, методичної та наукової діяльності, а також інші питання щодо його функціонування.

1.2. Положення про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48, Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560, Статуту Університету, інших нормативно-правових актів і ґрунтується на гуманістичних, демократичних традиціях світової, вітчизняної й власної університетської освіти, науки, культури.

1.3. Військовий інститут є військовим навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.4. Управління Військовим інститутом у межах компетенції здійснюється ректором Університету, Міністерством освіти і науки України (далі - МОН), Міністерством оборони України (далі - Міноборони).

1.5. Військовий інститут підпорядковується Ректору Університету та директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

1.6. Безпосереднє управління діяльністю Військового інституту здійснює начальник інституту.

1.7. Військовий інститут має Бойовий прапор, печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням Університету та своїм найменуванням, власну символіку.

1.8. Військовий інститут веде самостійне фінансове та військове господарство, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.9. Місцезнаходження Університету: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Місцезнаходження Військового інституту: Україна, 03680, м. Київ-680, вул. Ломоносова, 81.

1.10. Перевірка Військового інституту здійснюється відповідно до законодавства України, наказів та планів Міноборони, МОН.

З окремих питань, що пов'язані з виконанням обов'язків військової служби постійного та змінного складу Військового інституту, відповідними органами військового управління можуть проводитися часткові перевірки за планами цих органів, які погоджуються з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Проведення інспектувань та перевірок Військового інституту не повинно порушувати планове проведення навчально-виховного процесу.

1.11. Військовий інститут розташований на території та в будівлях, які знаходяться на балансі Університету. Питання про надання в оренду будівель, споруд, приміщень, навчального й наукового обладнання та іншого майна Військового інституту для забезпечення діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських чи комерційних організацій вирішується ректором Університету.

1.12. Військовий інститут реорганізується і ліквідовується рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міноборони, погодженим із МОН.

2. Основні завдання та функції

2.1. Військовий інститут функціонує з метою:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для роботи та проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту та інших міністерств і відомств (далі - Збройні Сили України та інші військові формування);

військової підготовки студентів вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) за програмою офіцерів запасу за кошти юридичних або фізичних осіб;

організації та проведення наукової, науково-технічної діяльності;

підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил та інших військових формувань;

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян іноземних країн відповідно до міждержавних угод;

здійснення міжнародних зв'язків в галузі військової освіти та науки в порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Основними завданнями Військового інституту є:

повне та якісне виконання державного замовлення на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів для Збройних Сил України та інших військових формувань України (в очній і заочній формах навчання та через екстернат);

проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу;

підготовка та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників;

організація та проведення наукової та науково-технічної діяльності;

підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та інших військових формувань;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців іноземних держав;

проведення курсів з мовної підготовки;

поширення й впровадження в навчально-виховний процес наукових знань, культурно-просвітницька діяльність;

підготовка й видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової (навчально-методичної) літератури;

проведення виховної роботи та соціально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

розроблення проектів нормативних документів, які регламентують діяльність Військового інституту із метою реалізації вимог Міноборони до підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань й впровадження досягнень військової науки, досвіду локальних війн і збройних конфліктів, передового досвіду бойової підготовки військ (сил);

бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міноборони тощо;

здійснення військово-патріотичного виховання молоді.

Усі ці завдання Військовий інститут виконує за умов пріоритетності виконання заходів щодо збереження життя та здоров'я тих, хто навчається, озброєння, військової техніки, державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом.

2.3. Військовий інститут для вирішення своїх завдань має право:

приймати необхідні рішення в межах своєї компетенції, якщо вони не віднесені до компетенції інших органів управління, не суперечать законодавству України та Статуту Університету;

користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів України;

визначати форми та методи організації навчально-виховного процесу відповідно до одержаного рівня акредитації;

подавати пропозиції щодо корегування штату (штатного розпису);

залучати для проведення навчальної та наукової роботи на умовах сумісництва (погодинної оплати) досвідчених діячів науки, висококваліфікованих фахівців Збройних Сил України (інших військових формувань) та в окремих галузях знань;

клопотати про створення спеціалізованих вчених рад для атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

клопотати перед Вченою Радою Університету про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого наукового співробітника відповідно до законодавства України;

направляти подання про присвоєння почесних звань згідно з чинним законодавством України;

провадити редакційно-видавничу діяльність у встановленому порядку;

укладати колективний договір;

здійснювати наукову діяльність на договірних засадах;

створювати тимчасові творчі колективи за участю військовослужбовців та працівників для виконання договірних робіт із розроблення науково-технічної продукції;

здійснювати оплату праці осіб, які беруть участь у створенні договірної науково-технічної продукції в позаслужбовий час, відповідно до їхнього особистого внеску, в межах кошторису виконаних робіт, а також преміювати їх за якісне виконання прийнятої замовником науково-технічної продукції з урахуванням особистого творчого внеску, за рахунок зароблених коштів;

оплачувати працю вчених і фахівців (військовослужбовців і працівників) за проведення експертиз та консультацій з військово-наукових, науково-технічних розробок і проектів відповідно до нормативно-правових актів;

встановлювати посадові оклади постійному складу Військового інституту відповідно до чинного законодавства України;

набувати, орендувати, купувати, замовляти за рахунок виділених коштів чи власних фондів необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси в державних, кооперативних і приватних підприємствах;

на основі договорів, угод і контрактів зі сторонніми організаціями та установами виконувати різні види робіт та надавати послуги (підготовка та перепідготовка кадрів, обмін фахівцями, наукова, науково-технічна, культурно-освітня, виробнича діяльність, організація конференцій, платні послуги), а також замовляти роботи стороннім організаціям із різними формами власності;

надавати освітні послуги, пов'язані з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки водіїв автотранспортних засобів (категорії "B", "C"), відповідно до ліцензійних умов здійснення цього виду діяльності;

встановлювати відповідно до чинного законодавства України власну символіку й атрибутику;

брати участь у здійсненні міжнародних зв'язків в галузі військової освіти і науки відповідно до законодавства України;

подавати пропозиції до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України щодо формування державного замовлення на підготовку студентів, курсантів, ад'юнктів, докторантів (фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань) у Військовому інституті (в тому числі за кошти державного бюджету, юридичних і фізичних осіб) за спеціальностями, з яких здійснюється підготовка фахівців в Університеті.

У разі підготовки Військовим інститутом фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань за кошти юридичних і фізичних осіб оплата за навчання здійснюється шляхом сплати коштів юридичними і фізичними особами на окремі рахунки Університету і Військового інституту відповідно до договору між Університетом, Військовим інститутом і юридичними чи фізичними особами та розрахунків оплати за навчання, затверджених ректором Університету та директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Укладення договору на підготовку між Університетом, Військовим інститутом (в особі Міноборони) і юридичною чи фізичною особою, за кошти якої проходить підготовка, здійснюється протягом місяця з моменту зарахування того, хто навчається, до Військового інституту;

вирішувати інші питання відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Реалізація основних завдань Військового інституту здійснюється за такими напрямами діяльності:

планування та організація службової діяльності;

організація внутрішньої служби;

підтримання постійної бойової готовності;

навчальна робота;

виховна робота;

методична робота;

наукова і науково-технічна діяльність;

індивідуальна підготовка;

воєнно-ідеологічна та психологічна підготовка;

медичне забезпечення, збереження життя та здоров'я особового складу;

охорона праці;

кадрове забезпечення;

фінансове забезпечення та бухгалтерський облік;

охорона державної таємниці та захист інформації з обмеженим доступом;

тилове забезпечення;

експлуатація, збереження озброєння та військової техніки;

адміністративно-господарська робота;

пожежна безпека;

правове забезпечення;

дотримання штатно-тарифної дисципліни;

інвентаризація, списання та закупівля матеріально-технічних цінностей;

подання встановленої звітності за напрямами діяльності;

нетаємне діловодство;

редакційно-видавнича діяльність;

спортивно-масова робота;

робота зі зверненнями, пропозиціями, заявами, скаргами та листами;

підтримання зв'язків з військовими частинами, установами, навчальними закладами, організаціями та замовниками;

міжнародне військове співробітництво в галузі військової освіти та науки.

3. Структура та органи управління

3.1 Організаційно-штатна структура

3.1.1. Структура та чисельність особового складу Військового інституту для здійснення підготовки фахівців, в тому числі для підготовки офіцерів запасу з числа студентів, визначаються штатом, штатним розписом, додатковим штатним розписом.

3.1.2. Порядок розроблення та затвердження штату Військового інституту визначається відповідними наказами Міноборони та МОН.

3.1.3. Типові нормативи для розробки штатів (штатних розписів) Військового інституту визначаються Типовими нормативами для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв, затвердженими наказом Міноборони та МОН від 26 липня 2013 року № 521/1041.

3.1.4. Штат (штатний розпис) складається та щороку корегується залежно від обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців та фахівців за кошти юридичних чи фізичних осіб.

3.1.5. У разі проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за кошти юридичних чи фізичних осіб, а також при організації у Військовому інституті підготовки студентів за цивільними спеціальностями до штату (штатного розпису) Військового інституту розробляється штатний розпис (додатковий штатний розпис), який затверджується ректором Університету та погоджується з директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. Утримання військовослужбовців за кошти фізичних осіб забороняється.

3.1.6. Штатний розпис адміністративно-господарської частини Військового інституту визначається Ректором Університету.

3.1.7. До складу Військового інституту можуть входити факультети, кафедри, наукові, науково-дослідні центри, відділи та лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів), навчальні центри, курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

3.1.8. Факультет є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Військового інституту, який здійснює підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів з однієї або декількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій).

3.1.9. До складу факультету входять: командування (начальник факультету та його заступники), кафедри, центри, лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів) тощо.

3.1.10. Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом Військового інституту, який здійснює навчальну й методичну роботу з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін, військово-наукову та виховну роботу з курсантами (слухачами, студентами), ад'юнктами, науково-дослідну роботу, а також бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників та інженерно-технічного складу.

3.1.11. До складу кафедр можуть входити предметно-методичні комісії, навчально-тренувальні комплекси, навчальні лабораторії тощо.

3.1.12. Підрозділами курсантів (слухачів, студентів) є курс, навчальна група, навчальне відділення.

3.1.13. Лінгвістичний науково-дослідний центр та Науково-дослідний центр є основними науково-дослідними структурними підрозділами Військового інституту.

3.1.14. У Військовому інституті можуть діяти ради, постійно діючі семінари, спортивні товариства, центр дистанційного навчання, органи громадського самоврядування тощо, які сприяють виконанню основних завдань Військового інституту.

3.1.15. Для організації методичної, науково-технічної, спортивно-масової та інших видів діяльності можуть створюватися відповідні ради Військового інституту, що визначаються наказом начальника інституту.

3.1.16. Залежно від особливостей організації навчально-виховного процесу у Військовому інституті, за поданням начальника Військового інституту та погодженням з Міноборони можуть створюватися інші, передбачені законодавством, структурні підрозділи, що призначені для забезпечення його діяльності.

3.1.17. Наказом ректора Університету за погодженням з директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України для вирішення окремих завдань і більш повного використання потенціалу Університету та Військового інституту як його структурного підрозділу, можуть створювати спільні структурні підрозділи, а саме: кафедри, навчальні (наукові) лабораторії.

3.1.18. Керівником такого спільного підрозділу призначаються, як правило, військовослужбовці та працівники, які проходять службу чи працюють у Військовому інституті.

3.2. Органи управління

3.2.1. Безпосереднє управління діяльністю Військового інституту здійснює його начальник, який діє на засадах єдиноначальності, несе повну відповідальність за результати роботи Військового інституту, є прямим начальником усього особового складу Військового інституту та у своїй діяльності виконує обов'язки й користується правами, що визначені Статутами Збройних Сил України, Статутом Університету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.2. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, матеріально-технічним, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності Військового інституту здійснюють заступники начальника Військового інституту, які особисто відповідають за виконання завдань, визначених розподілом функцій управління та посадовими обов'язками.

3.2.3. Вчена рада Військового інституту.

Колегіальним дорадчим органом Військового інституту для вирішення основних питань його діяльності є Вчена рада Військового інституту (далі - Вчена рада).

До складу Вченої ради за посадою входять: начальник Військового інституту (голова Вченої ради), його заступники, начальники факультетів, начальники наукових центрів, начальники випускових кафедр, учений секретар, уповноважений представник трудового колективу, голова ради ветеранів, голова ради офіцерів, голова ради курсантів (студентів).

До складу Вченої ради входять також виборні представники, які обираються Загальними зборами трудового колективу Військового інституту на підставі подання структурних підрозділів (за визначеними квотами) з числа науково-педагогічних, наукових й інших працівників та військовослужбовців Військового інституту, які проходять службу (працюють) на постійній основі (за основним місцем роботи).

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники та не менш як 10 відсотків - представники з числа осіб, які навчаються у Військовому інституті.

Персональний склад Вченої ради затверджується Ректором Університету строком на сім років. Зміни персонального складу Вченої ради, у разі необхідності, здійснюються щорічно за поданням начальника Військового інституту.

Вчена рада виконує такі функції:

ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу;

ухвалює навчальні програми, навчальні плани та кваліфікаційні характеристики;

ухвалює основні напрями наукової та науково-технічної діяльності;

ухвалює результати науково-педагогічної та виховної роботи структурних підрозділів інституту;

ухвалює виконання кошторису за рік та надання рекомендацій щодо затвердження планових показників на наступний рік;

надає пропозиції, кого з претендентів пропонувати на заміщення вакантних посад відповідно до умов оголошеного конкурсу;

обирає членів конкурсної комісії на навчальний рік;

затверджує список посадових осіб Військового інституту, представників центрального апарату Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління, допущених до читання лекцій;

надає пропозиції щодо надання рекомендації для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

визнає кращого викладача інституту за навчальний рік;

висуває кандидатів на здобуття щорічної премії Вченої ради Університету;

висуває кандидатів на отримання стипендій (академічних, соціальної та інших);

надає методичну допомогу вченим радам факультетів та науково-дослідних підрозділам;

розглядає інші питання діяльності інституту, що вносяться на її розгляд.

Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення планових та позапланових засідань. Засідання Вченої ради вважається правомірним приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин від загальної кількості членів ради.

Порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради, процедура розгляду питань, прийняття рішень та контроль їх виконання визначається Регламентом Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який вводиться в дію наказом начальника Військового інституту.

3.2.4. Методична рада Військового інституту

Для вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту та методики підготовки курсантів (слухачів, студентів) за спеціальностями підготовки, підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу створюється методична рада.

Положення про методична раду затверджується начальником Військового інституту.

До складу методичної ради Військового інституту входять: заступник начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи (голова), начальник навчального відділу, начальник науково-організаційного відділу, заступники начальників факультетів з навчальної і наукової роботи - начальники навчальних частин, начальники випускових кафедр, начальники наукових відділів, інші науково-педагогічні та наукові працівники, голова воєнно-наукового товариства курсантів (студентів).

На засідання методичної ради із правом дорадчого голосу можуть бути запрошені науково-педагогічні (наукові) працівники, ад'юнкти, курсанти (слухачі, студенти), а також фахівці інших наукових, освітніх закладів, військових частин, установ.

Термін повноважень ради - три роки, засідання проводяться в разі необхідності.

Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів ради.

Заступник голови ради обирається з числа членів ради простою більшістю шляхом голосування.

Методична рада Військового інституту виконує такі завдання:

координує навчально-методичну роботу у Військовому інституті;

надає пропозиції щодо удосконалення програм навчальних дисциплін та навчальних планів підготовки військових фахівців, встановлює їх відповідність стандартам вищої освіти;

визначає шляхи реалізації новітніх технологій навчання відповідно до рішень Вченої ради Університету, наказів ректора, інших нормативно-правових актів;

організовує та проводить науково-методичні конференції та семінари з науково-методичних питань;

визначає доцільність використання навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо та надає в установленому порядку рекомендації на розгляд Вченої ради щодо їх видання;

розробляє пропозиції та визначає шляхи їх реалізації щодо підвищення якості навчання;

розробляє рекомендації щодо удосконалення методики контролю успішності та критеріїв оцінки рівня підготовленості курсантів (слухачів, студентів);

розглядає план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації, а також на інших курсах, які забезпечують підвищення індивідуальної фахової підготовки, на стажуванні у військах (силах), споріднених вищих військових навчальних закладах, в установах, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади України, а також на навчаннях військ (сил), випробуваннях озброєння та військової техніки тощо;

здійснює експертизу планів видання навчально-методичної літератури, інших матеріалів, що стосуються організації та проведення навчально-виховного процесу;

розглядає й обговорює матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду, сприяє його впровадженню в навчально-виховний процес;

подає на затвердження Вченої ради Військового інституту кандидатури кращих викладачів навчального року, претендентів на призначення академічних стипендій, іменних стипендій та премій.

У разі необхідності, за рішенням начальника Військового інституту або голови методичної ради, можуть розглядатися інші питання, пов'язані з удосконаленням, впровадженням нових технологій і методів навчання, розроблення відповідних документів і пропозицій, визначення напрямків наукових досліджень у галузі військової освіти тощо.

3.3. Права та обов'язки начальника Військового інституту

3.3.1. Начальник Військового інституту є прямим начальником для усього особового складу Військового інституту і забезпечує готовність інституту до переведення на функціонування в умовах особливого періоду, моральний та психологічний стан, професійну підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та військової техніки, а також забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

3.3.2. Начальник Військового інституту безпосередньо підпорядковується директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, а з питань організації навчального процесу - ректору Університету.

3.3.3. Функціональні обов'язки начальника Військового інституту розробляються на підставі Статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міноборони, МОН, директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, статуту Університету, Положення про Військовий інститут, інших нормативно-правових актів та затверджуються ректором Університету та директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Начальник Військового інституту зобов'язаний:

постійно підтримувати готовність Військового інституту до функціонування в умовах особливого періоду;

забезпечувати виконання освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової та виховної роботи у військовому навчальному підрозділі;

організовувати розробку навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки військових фахівців, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

уживати заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу Військового інституту і підтримання правопорядку у Військовому інституті;

розробляти правила внутрішнього розпорядку Військового інституту і забезпечувати їх виконання;

своєчасно готувати та подавати за встановленим порядком пропозиції щодо корегування штату (штатного розпису) Військового інституту, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни в межах компетенції;

організовувати розроблення та затвердження службових обов'язків та посадових інструкцій для всіх категорій особового складу Військового інституту і забезпечувати контроль за їх виконанням;

розподіляти функції управління Військовим інститутом між своїми заступниками щодо забезпечення його діяльності і затверджувати їх службові обов'язки (посадові інструкції);

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників Військового інституту в межах, що встановлюються Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2002 року № 155/291 (зі змінами), зареєстрованою у Міністерстві юстиції 27 травня 2002 року за № 452/6740;

уживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання тих, хто навчається, забезпечувати проведення занять на високому науковому і методичному рівні;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору студентів, які висловили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

організовувати (брати участь) та проводити відбір студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

подавати пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь в атестуванні громадян України, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені екзамени, до присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу";

організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів зі студентами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, та за своїм підписом і підписом ректора Університету подавати розрахунки до Департаменту військової освіти та науки Міноборони (відповідного структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований Військовий інститут) на затвердження;

особисто проводити навчальні заняття з тими, хто навчається, а також із офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом Військового інституту з індивідуальної підготовки;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, що надані військовому навчальному підрозділу;

забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання і подання заявок у відповідні постачальні органи на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військового майна та літератури для військового навчального підрозділу в межах табельної потреби та норм постачання;

організовувати та здійснювати зв'язок з іншими структурними підрозділами Університету з навчально-методичних питань, підтримувати зв'язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності Військового інституту;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у Військовому інституті та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом та контроль за їх виконанням;

брати участь у розробці та проведенні експертизи проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міноборони тощо;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

Начальник Військового інституту має право:

відповідно до законодавства діяти від імені Військового інституту, представляти його без доручення в усіх органах, організаціях, установах, розпоряджатися коштами, виділеними для забезпечення діяльності Військового інституту, укладати договори, угоди (контракти), давати доручення;

видавати накази й розпорядження у межах своїх повноважень, обов'язкові для виконання особовим складом Військового інституту і працівниками, які беруть участь у процесі підготовки осіб офіцерського складу;

порушувати питання про невідповідність начальників факультетів, кафедр, відділів, інших посадових осіб займаній посаді;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, визначати їхні функціональні обов'язки;

укладати з трудовим колективом Військового інституту колективний договір, який від імені колективу підписується уповноваженим представником трудового колективу;

встановлювати доплати й надбавки працівникам у порядку, визначеному законодавством для закладів освіти, що мають статус національних;

призначати курсантів на посади і присвоювати їм військові звання солдатського, сержантського та старшинського складу відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами);

дозволяти сімейним курсантам старших курсів проживати поза межами курсантського гуртожитку;

надавати курсантам (слухачам) відпустки в порядку, встановленому Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

переводити на наступний курс курсантів (слухачів, студентів), які виконали всі вимоги навчального плану й навчальних програм даного курсу, успішно склали всі іспити й заліки;

дозволяти дострокове складання іспитів та заліків курсантам (слухачам, студентам) другого та наступних курсів, які відмінно та добре навчаються;

представляти за рекомендацією Вченої ради Військового інституту найкращих курсантів (слухачів, студентів) - відмінників навчання для призначення їм іменних стипендій;

підвищувати курсантам посадові оклади в розмірах, установлених чинним законодавством, за відмінні й добрі оцінки за підсумками екзаменаційної сесії;

установлювати індивідуальні строки складання іспитів і заліків курсантам (слухачам, студентам), які не склали їх в установлені строки з поважних причин, підтверджених відповідними документами;

порушувати клопотання про відрахування з Військового інституту курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів;

допускати до складання державної атестації курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів, які виконали всі вимоги навчального плану й програм і склали всі іспити та заліки;

затверджувати навчальні плани підготовки фахівців за поданням Вченої ради Військового інституту;

затверджувати збірники навчальних програм зі спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців;

затверджувати розклади навчальних занять на семестр та розклад іспитів, складених навчальним відділом;

затверджувати рішення Вченої ради, склад методичної, науково-технічної та інших рад Військового інституту;

здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Організація освітньої діяльності

4.1. Загальні положення

4.1.1. Освітня діяльність у Військовому інституті реалізується у вигляді навчально-виховного процесу, включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність. Вона здійснюється на підставі ліцензій на освітню діяльність та передбачає видання випускникам документів про вищу освіту державного зразка за умови акредитації напрямів, спеціальностей підготовки випускників.

4.1.2. Навчально-виховний процес у Військовому інституті - це система організаційних та педагогічних заходів, що спрямовані на реалізацію стандартів вищої освіти як сукупності норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти військових фахівців та нормативний термін навчання.

4.1.3. Навчально-виховний процес у Військовому інституті забезпечує можливість здобуття курсантами (слухачами, студентами) знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній та військовій сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного й фізичного розвитку.

4.1.4. Зміст вищої освіти військових фахівців установлюється в освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускників Військового інституту, інших нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України.

4.1.5. Зміст навчання та методологія його засвоєння визначаються освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки військових фахівців, навчальним планом, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативно-правовими актами та відповідною навчальною й навчально-методичною літературою.

4.1.6. Підготовка фахівців у Військовому інституті може здійснюватись за денною (очною), заочною, дистанційною та екстернатною формами навчання.

4.1.7. Університет відповідає за реалізацію нормативної складової змісту освіти та навчання за визначеними напрямами підготовки та спеціальностями.

4.1.8. Військовий інститут реалізує варіативну складову змісту освіти та навчання, яка конкретизує вимоги до освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особливостей, які обумовлені суттю спеціалізації фахівця, військово-обліковими спеціальностями відповідно до посад призначення випускників, досвідом освітньої діяльності Військового інституту та досягненнями його наукових шкіл, а також нормативну складову змісту освіти з окремих навчальних дисциплін.

4.1.9. Військовий інститут безпосередньо бере участь у підготовці Університетом фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей. Військовий інститут приймає на навчання курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів (докторантів) (далі - ті, хто навчаються) на конкурсній основі згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями. Військовий інститут має право надавати освітні послуги відповідно до законодавства України.

Підготовка фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників і використанням матеріально-технічної бази Університету, Міноборони та інших військових формувань.

4.1.10. Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у Військовому інституті визначається згідно з чинним законодавством.

Чисельні показники прийому на навчання та службове становище (статус) тих, хто навчається у Військовому інституті з кожного напряму, спеціальності (спеціалізації) підготовки, визначаються наказами Міноборони, МОН, Університету та інших органів виконавчої влади.

Підготовка фахівців для збройних сил іноземних держав у Військовому інституті здійснюється за міждержавними договорами та угодами в галузі військової освіти відповідно до законодавства України.

4.1.11. У Військовому інституті також здійснюється підготовка для Збройних Сил України та інших військових формувань фінансистів, юристів, перекладачів та інших спеціалістів з проходженням відповідного військово-професійного навчання (підготовки) за спеціалізаціями студентів за програмою підготовки "4 роки студент + 1 рік курсант", "5 років студент" та студентів за програмою офіцерів запасу.

4.2. Навчальна робота

4.2.1. Основним видом діяльності Військового інституту є навчальна робота. Вона включає заходи командування Військового інституту та його структурних підрозділів, наукових, науково-педагогічних та інших працівників із питань підготовки за фахом курсантів (слухачів, студентів), докторантів, ад'юнктів, організації й науково-методичного забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання й розвитку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів, їх атестування та управління якістю навчального процесу.

4.2.2. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, громадських та релігійних організацій.

4.2.3. Основними нормативними документами, що регламентують організацію навчального процесу у Військовому інституті, є освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми (у тому числі їх варіативні частини), засоби діагностики якості вищої освіти (у тому числі їх варіативні частини), структурно-логічні схеми підготовки військових фахівців, навчальні плани, робочі навчальні плани, програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, розклад навчальних занять.

4.2.4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (далі ОКХ) випускника Військового інституту відображає мету освітньої та професійної підготовки військового фахівця, визначає його місце в структурі Збройних Сил України та вимоги до його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему службових функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації. В ОКХ випускника Військового інституту узагальнюються вимоги держави, суспільства та Міністерства оборони України й Генерального штабу Збройних Сил України до офіцера певного освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) і спеціальності.

4.2.5. ОКХ випускника Військового інституту розробляється спеціальною комісією Міністерства оборони України, до складу якої залучаються представники замовників, Військового інституту та провідні фахівці з даної спеціальності (спеціалізації) підготовки випускників Військового інституту.

4.2.6. Варіативна частина ОКХ випускника Військового інституту доповнює вимоги відповідних замовників на підготовку військових фахівців до змісту вищої освіти курсантів (слухачів, студентів) і конкретизує вимоги до освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням особливостей, які обумовлені суттю спеціалізації спеціальності фахівця, військово-обліковими спеціальностями відповідно до посад призначення випускників, досвідом освітньої діяльності Військового інституту та досягненнями його наукових шкіл.

4.2.7. Варіативна частина ОКХ випускника Військового інституту розробляється під керівництвом замовника на підготовку військових фахівців даної спеціалізації за спеціальністю підготовки курсантів (слухачів, студентів) комісією із представників замовника та Військового інституту, погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та затверджується відповідними командувачами видів Збройних Сил України, керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку військових фахівців.

4.2.8. Освітньо-професійна програма (далі - ОГШ) підготовки військових фахівців є галузевим нормативним документом, у якому визначаються нормативні термін, зміст навчання та форми державної атестації випускників за певним напрямом і спеціальністю відповідного ОКР.

4.2.9. Варіативна частина ОПП підготовки доповнює й конкретизує зміст навчання та військово-професійної підготовки випускника з урахуванням особливостей, які визначені варіативною частиною ОКХ випускника, обумовлені суттю спеціалізації даної спеціальності військового фахівця, військово-облікових спеціальностей випускника, досвідом освітньої діяльності Військового інституту та досягнень його наукових шкіл.

4.2.10. ОПП підготовки курсантів (слухачів, студентів) Військового інституту розробляється спеціальною комісією Міністерства оборони України, до складу якої залучаються представники замовників на підготовку військових фахівців, Військового інституту та висококваліфіковані фахівці у відповідній галузі знань з даної спеціальності (спеціалізації) підготовки.

4.2.11. Варіативна частина ОПП підготовки курсантів (слухачів, студентів) Військового інституту розробляється під керівництвом начальника Військового інституту комісією із представників замовника та наукових і науково-педагогічних працівників Військового інституту, погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та затверджується відповідними командувачами видів Збройних Сил України або керівниками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку військових фахівців.

4.2.12. Засоби діагностики якості вищої освіти є галузевим нормативним документом, в якому встановлюються вимоги до стандартизованих методик, що призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня досягнутих курсантами (слухачами, студентами) Військового інституту цілей вищої освіти. Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для визначення відповідності досягнутого курсантами (слухачами, студентами) рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадських якостей під час їх державної атестації.

4.2.13. Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти є складовою стандарту вищої освіти Військового інституту й призначена для оцінки відповідності досягнутого курсантами (слухачами, студентами) рівня сформованості умінь, що визначені у варіативній частині ОКХ випускників.

4.2.14. З метою забезпечення логічної послідовності навчальної роботи з реалізації ОКХ та ОПП підготовки випускників Військового інституту в єдності з їх варіативними частинами, а також узгодження за змістом та проходженням за часом нормативних і варіативних складових змісту освіти і навчання розробляється структурно-логічна схема підготовки військових фахівців за даною спеціальністю (спеціалізацією), яка відображає науково і методично обґрунтований алгоритм процесу реалізації освітньої підготовки і підготовки за фахом випускників Військового інституту.

4.2.15. Структурно-логічні схеми підготовки військових фахівців розробляються факультетами під методичним керівництвом та у взаємодії з навчальним відділом для кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки, підписуються начальниками факультетів, погоджуються із заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи і затверджуються начальником Військового інституту.

4.2.16. Навчальний план є складовою стандарту вищої освіти Військового інституту. Він визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

4.2.17. Навчальний план розробляється за спеціальністю підготовки випускників Військового інституту під методичним керівництвом та у взаємодії з навчальним відділом, на підставі ОКХ, ОПП підготовки, їх варіативних частин та структурно-логічної схеми підготовки фахівців цієї спеціальності.

4.2.18. Навчальний план розглядається Вченою радою Військового інституту, підписується начальником Військового інституту (заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи, погоджується із замовником на підготовку військових фахівців за даною спеціальністю та затверджується Ректором Університету.

Для конкретизації планування навчального процесу, своєчасного внесення в навчальний процес необхідних змін, визначених у рішенні начальника Військового інституту щодо організації освітньої діяльності на наступний навчальний рік, складається робочий навчальний план із пояснювальною запискою.

4.2.19. Робочий навчальний план підписується начальником факультету, погоджується заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової роботи) та затверджується начальником Військового інституту.

4.2.20. Для кожної навчальної дисципліни на підставі переліку умінь, визначених у варіативній частині ОКХ випускника, та змістових модулів варіативної частини ОПП підготовки фахівця певної спеціальності (спеціалізації) відповідною кафедрою розробляється програма навчальної дисципліни, яка розглядається на засіданні кафедри і підписується начальником кафедри.

4.2.21. Для кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки оформлюється збірник програм навчальних дисциплін, що підписується начальником факультету, відповідальним за підготовку військового фахівця із даної спеціальності, погоджується заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи та затверджується начальником Військового інституту.

4.2.22. На підставі програми навчальної дисципліни та навчального (робочого навчального) плану складається робоча програма навчальної дисципліни.

Робоча програма навчальної дисципліни визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за організаційними формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійні заняття, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує інформаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення, а також форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

4.2.23. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється кафедрою, обговорюється на засіданні кафедри, підписується начальником кафедри та затверджується начальником факультету.

Коригування робочої програми навчальної дисципліни здійснюється щорічно до початку планування нового навчального року.

Доповнення й зміни, які вносяться після затвердження робочої програми навчальної дисципліни, обговорюються на засіданні кафедри (предметно-методичної комісії) та затверджуються начальником кафедри.

4.2.24. Розробка робочого навчального плану, розкладу навчальних занять, коригування робочих програм навчальних дисциплін здійснюється на підставі рішення начальника Військового інституту щодо організації освітньої діяльності на наступний навчальний рік.

4.2.25. Розклад навчальних занять є кінцевим плануючим документом, що безпосередньо регламентує навчальну роботу Військового інституту.

Він складається навчальним відділом, підписується начальником навчального відділу, погоджується заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи й затверджується начальником Військового інституту.

Розклад навчальних занять доводиться до відома науково-педагогічних працівників та підрозділів курсантів (слухачів, студентів) не пізніше ніж за 10 днів до початку занять.

4.2.26. Основними видами навчальних занять у Військовому інституті є: лекції, семінарські, групові, лабораторні, практичні, самостійні заняття під керівництвом викладача, групові вправи, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, тактичні (тактико-спеціальні) навчання, воєнні ігри, командно-штабні навчання, консультації, контрольні роботи тощо. Види навчальних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

З деяких дисциплін можуть проводитися теоретичні (науково-практичні) конференції та інші види занять, які введені за рішенням Вченої ради Військового інституту.

4.2.27. Для проведення будь-якого виду заняття науково-педагогічний працівник повинен мати план та методичну розробку цього заняття, затверджені начальником кафедри (його заступником, головою предметно-методичної комісії). Методична розробка та план можуть бути об'єднані в один документ.

4.2.28. На кафедрі з кожної навчальної дисципліни створюється лекційний фонд, що складається з усіх курсів лекцій, а також за рішенням начальника Військового інституту можуть розроблятися дистанційні курси. Якщо є підручник або навчальний посібник, який повністю відповідає програмі навчальної дисципліни, то лекційного фонду із цієї дисципліни може не бути.

4.2.29. Самостійна робота курсантів (слухачів, студентів) регламентується розпорядком дня Військового інституту і передбачає, як правило, 3 години щоденних занять. Відповідальність за створення умов для плідної самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів) покладається на керівників структурних підрозділів Військового інституту - начальників факультетів, заступників начальників факультетів з навчальної та наукової роботи та начальників випускових кафедр. Безпосередньо організовують її командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) - начальники курсів та курсові офіцери, а також командири навчальних груп й науково-педагогічні працівники. Облік самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів) ведуть командири підрозділів - начальники курсів та курсові офіцери в журналі обліку навчальних занять (розділ обліку самостійної роботи).

Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе курсант (слухач, студент).

4.2.30. Курсанти й слухачі під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна Військового інституту, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням та виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також для несення гарнізонної служби у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України.

Використання курсантів (слухачів, студентів) не за призначенням, а також на посадах і роботах, не пов'язаних із виконанням програм практики та військового стажування, заборонено.

4.2.31. Практична підготовка курсантів (слухачів, студентів) є необхідним компонентом військово-професійної підготовки випускників Військового інституту. Вона може проводитися в таких формах: первинна військово-професійна підготовка, навчальна та інші види практики курсантів (студентів), військова практика слухачів, військове стажування курсантів (слухачів), практичне відпрацювання несення служби в добовому наряді студентами. Конкретні види й тривалість практичної підготовки курсантів (слухачів, студентів) визначаються навчальними планами Військового інституту.

Первинна військово-професійна підготовка курсантів (студентів) є складовою військово-професійного навчання майбутнього офіцера за певною спеціальністю і проводиться у Військовому інституті або у навчальних центрах військ (сил) за окремими програмами.

Навчальна практика організовується на молодших курсах із метою прищеплення курсантам (студентам) первинних практичних навичок зі спеціальності й проводиться як на базі Військового інституту, так і в навчальних центрах військ (сил).

Військова (виробнича) практика організовується на старших курсах із метою прищеплення професійних навичок зі спеціальності й проводиться у військових частинах (установах, закладах), навчальних центрах, підрозділах забезпечення навчального процесу військ (сил), а також на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України на посадах, що відповідають профілю підготовки курсантів (слухачів, студентів).

Військове стажування курсантів (слухачів) організовується на випускному курсі з метою закріплення та поглиблення комплексу отриманих знань, умінь, навичок, набуття досвіду в практичному виконанні службових обов'язків на посадах призначення випускників у військах (силах) і проводиться у військових частинах (установах, закладах) Міністерства оборони України.

Несення гарнізонної (патрульної) служби та служби у внутрішньому наряді є складовою практичної підготовки курсантів (слухачів).

Студенти, які навчаються за програмою підготовки "4 роки студент + 1 рік курсант", "5 років студент", під час навчання з метою практичного відпрацювання та закріплення здобутих умінь і навичок можуть залучатися до виконання обов'язків осіб добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони техніки, приміщень і майна Військового інституту, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням та виконання інших обов'язків внутрішньої служби з обов'язковим виставленням командиром підрозділу оцінки (балів).

4.2.32. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку в навчальному процесі. Вони включають такі види контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, рубіжний, підсумковий, контроль під час державної атестації.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки курсантів (слухачів, студентів) з навчальних дисциплін, які забезпечують дану дисципліну.

Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах навчальних занять і має на меті забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та курсантами (слухачами, студентами) в процесі навчання, перевірку готовності курсантів (слухачів, студентів) до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією.

Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами (слухачами, студентами) якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми).

Рубіжний контроль - це контроль знань курсантів (слухачів, студентів) після вивчення логічно завершеної частини (модуля) програми навчальної дисципліни. Модульний контроль є необхідним елементом модульно-рейтингового контролю якості засвоєння курсантами (слухачами, студентами) змісту навчання.

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) на проміжних або заключному етапах їхнього навчання і проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку або екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни. Форма проведення контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри, яке затверджується заступником начальника інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи.

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння курсантом (слухачем, студентом) навчального матеріалу з певної дисципліни, яка складається з відпрацьованих залікових змістових модулів, виконаних тестових завдань, ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, тематичних рефератів, лабораторних робіт тощо, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Залік виставляється автоматично на підставі балів, отриманих за змістові модулі.

Екзамен - це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння курсантом (слухачем, студентом) теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатність творчо використовувати накопичені знання та вміння, формування власного ставлення до певної проблеми тощо. Зміст екзаменаційних завдань встановлюється кафедрами та затверджується заступником начальника інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи. Оцінювання здійснюється в балах. Кількість балів, яка може бути отримана на іспиті, додається до суми балів за змістові модулі, але не може перевищувати 10 відсотків від максимального обсягу дисципліни.

На екзамен виносяться типові й комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання й застосувати їх при вирішенні практичних завдань.

Перелік екзаменаційних питань та завдань, що відповідають робочій програмі навчальної дисципліни, критерії їх оцінювання визначаються, як правило, кафедрою, включаються до робочої програми навчальної дисципліни та доводяться до курсантів (слухачів, студентів) науково-педагогічним працівником, який читає лекційний курс.

Екзамени та заліки проводяться згідно з розкладом екзаменаційних сесій. Розклад складається навчальним відділом, затверджується начальником Військового інституту та доводиться до відома науково-педагогічних працівників, курсантів (слухачів, студентів) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

4.2.33. Екзаменаційні (залікові) відомості складаються в двох примірниках, підписуються начальником навчального відділу, а після проведення екзаменів (заліків) зберігаються як документи суворої звітності: один примірник - у навчальному відділі Військового інституту, другий - у навчальних частинах факультетів.

4.2.34. Курсанти (слухачі, студенти) допускаються до семестрового контролю з навчальної дисципліни (заліку, екзамену), якщо вони виконали всі види робіт із цієї навчальної дисципліни, які передбачені навчальним планом на семестр.

4.2.35. Курсантам (слухачам, студентам), які є відмінниками навчання, виявили особливі успіхи в навчальній і науковій діяльності та мають зразкову військову дисципліну, можуть призначатися академічні стипендії (іменні стипендії, премії) Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів влади, громадських та благодійних організацій і приватних осіб.

4.2.36. Курсанти (слухачі, студенти), які повністю виконали всі вимоги навчального плану даного курсу, успішно склали всі заліки й екзамени, наказом начальника Військового інституту переводяться на наступний курс.

4.2.37. Державна атестація курсантів (слухачів, студентів) проводиться після закінчення навчання за певним ОКР державною екзаменаційною комісією (далі - ДЕК). До державної атестації допускаються курсанти (слухачі, студенти), які в повному обсязі успішно виконали навчальний план підготовки фахівців певного ОКР за конкретним напрямом або спеціальністю (спеціалізацією).

4.2.38. Нормативними формами державної атестації випускників Військового інституту, які визначаються навчальним планом на підставі варіативної частини відповідної ОПП підготовки курсантів (слухачів, студентів), є захист атестаційної (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи та державний (комплексний державний) екзамен.

Атестаційна робота - це самостійна творча робота курсанта (слухача, студента), призначена для оцінки рівня його науково-теоретичної та практичної підготовки. ОКР "бакалавр" відповідає кваліфікаційна робота, ОКР "спеціаліст" - дипломна робота (проект), ОКР "магістр" - магістерська робота.

Наказом начальника Військового інституту кожному курсанту (слухачу, студенту) призначається керівник кваліфікаційної, дипломної роботи (проекту), науковий керівник магістерської роботи із числа керівного складу, науково-педагогічних або наукових працівників Військового інституту.

Завдання на виконання атестаційних робіт видаються курсантам (слухачам, студентам) не пізніше ніж за три місяці до початку періоду їх розроблення, визначеного робочим навчальним планом.

4.2.39. Для проведення комплексного державного екзамену розробляється програма, яка містить основні питання з програм профільних навчальних дисциплін, що виносяться на цей екзамен. Програма комплексного державного екзамену розробляється під керівництвом начальника навчального відділу Військового інституту на випускових кафедрах, що забезпечують підготовку військових фахівців за відповідним напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) підготовки.

Програма державного екзамену (комплексного державного екзамену) погоджується із заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної та наукової) роботи та затверджується начальником Військового інституту. Програма державного екзамену (комплексного державного екзамену) доводиться до випускників не пізніше ніж за семестр до початку проведення державної атестації.

4.2.40. Курсанту (слухачу, студенту), який успішно захистив атестаційну роботу та (або) склав державні (комплексні державні) екзамени, рішенням ДЕК присвоюється відповідний ОКР (бакалавр, спеціаліст або магістр) і видається відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

4.2.41. Випускник, який отримав оцінку "незадовільно" на державному (комплексному державному) екзамені або під час захисту атестаційної роботи, не позбавляється права продовжувати складати інші державні екзамени чи захищати атестаційну роботу. У таких випадках після завершення державної атестації, випускник вважається таким, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації і відраховується з Військового інституту за недисциплінованість. При цьому йому видається академічна довідка.

Випускники, які не атестовані у затверджений для них строк, або не склали державних (комплексних державних) екзаменів, або не захистили атестаційної роботи, мають право на повторну атестацію в наступний період роботи ДЕК у Військовому інституті упродовж трьох років після відрахування з Військового інституту.

4.3. Виховна робота

4.3.1. Виховна робота у Військовому інституті є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу і включає в себе систему організаційних, морально-психологічних, педагогічних, інформаційних, ідеологічних, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування й розвиток у курсантів (слухачів, студентів) морально-психологічних якостей, необхідних для військової служби.

Основні форми та методи виховної роботи, функціональні обов'язки посадових осіб структур по роботі з особовим складом Військового інституту визначаються наказом Міністра оборони України № 491 від 17.07.2013 "Про затвердження Положення про органи по роботі з особовим складом Збройних Сил України", Концепцією виховної роботи в Збройних Силах України, Статутами, наказами та директивами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України - Головнокомандувача Збройних Сил України, вказівками директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України та цим Положенням.

4.3.2. Основними складовими виховної роботи є:

воєнно-ідеологічна робота;

морально-психологічне забезпечення бойової готовності Військового інституту, навчально-виховного процесу, служби військ;

морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень;

соціально-психологічне супроводження навчально-виховного процесу;

професійний психологічний відбір та професійна орієнтація молоді;

військово-патріотичне виховання;

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

ідеологічна робота;

психологічна підготовка;

правове виховання;

культурно-виховна й просвітницька робота, організація дозвілля;

військово-соціальна робота;

індивідуально-виховна робота;

зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації;

4.3.3. Основними завданнями виховної роботи є:

здійснення завдань гуманітарного та соціального забезпечення у підпорядкованих структурних підрозділах Військового інституту;

організація морально-психологічного забезпечення, приведення Військового інституту у бойову готовність, виконання завдань чергування та несення служби;

розроблення рекомендацій щодо укомплектування та використання військовослужбовців на відповідних посадах з урахуванням їхніх нахилів;

створення атмосфери взаємної поваги між військовослужбовцями, викладачами та курсантами (слухачами, студентами), виховання статутних взаємовідносин, високої культури поведінки;

вживання необхідних заходів щодо стабілізації колективу, формування атмосфери творчої роботи, високої моралі та відповідальності;

виховання в курсантів (слухачів, студентів) якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну й організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртовувати військові колективи, працювати в умовах демократизації життя у військах (силах);

аналіз відгуків на випускників Військового інституту з військ, розробка пропозицій щодо вдосконалення виховної роботи;

організація психологічної підготовки та психологічної роботи з військовослужбовцями, формування в них стійкості та психологічної готовності до виконання завдань за призначенням;

вивчення та прогнозування морально-психологічного стану особового складу, забезпечення стану військової дисципліни, організація індивідуальної роботи з військовослужбовцями, надання їм психологічної допомоги та консультування;

виявлення причин та соціально-психологічних передумов скоєння правопорушень, особливо пов'язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, їх загибелі і травмування, в тому числі внаслідок суїцидальних вчинків, проведення заходів щодо профілактики та корекції їх поведінки;

аналіз суспільно-політичної обстановки в районі дислокації Військового інституту, її вплив на морально-психологічний стан особового складу, забезпечення нейтралізації впливу негативних факторів;

організація занять з воєнно-ідеологічної підготовки та інформаційна робота з військовослужбовцями, формування в них громадянської свідомості, державних та суспільних цінностей, правової освіченості;

організація військово-патріотичного виховання, культурно-просвітницької роботи та дозвілля особового складу, членів їх сімей, працівників Збройних Сил;

пропаганда культурної спадщини українського народу, національно-історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України за участю закладів культури та самодіяльних (аматорських) колективів, сприяння всебічному культурному та духовному розвитку особистості військовослужбовця, підтримання його творчих здібностей та дарувань;

співпраця з релігійними організаціями в питаннях духовного підтримання особового складу;

організація моніторингу соціальних процесів у військових колективах, реалізація заходів правового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил, попередження виникнення та нейтралізація випадків соціальної напруги у військових колективах;

співпраця з інститутами громадськості в Збройних Силах України, Громадською радою при Міністерстві оборони України та приймальною Міністра оборони України, інформування щодо роботи телефонів довіри, розгляд пропозицій, скарг і заяв з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, визначення шляхів їх вирішення;

виконання заходів соціальної та професійної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей, співпраця з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування м. Києва, регіональними центрами зайнятості;

реалізація заходів щодо шефства в Збройних Силах;

визначення штатно-табельної потреби в технічних засобах виховання, організація роботи щодо їх постачання, обліку, збереження, експлуатації, відновлення та списання;

створення та підтримання на належному рівні навчально-методичної бази відділення по роботі з особовим складом, використання навчальних матеріалів та відеофільмів;

дотримання у Військовому інституті принципів тендерної рівності;

впровадження передового досвіду роботи з особовим складом у діяльність посадових осіб факультетів, навчальних курсів.

4.3.4. Загальне керівництво виховною роботою в інституті здійснює начальник Військового інституту, а в структурних підрозділах - керівники структурних підрозділів.

Безпосередніми організаторами виховної роботи й відповідальними за планування, методичне забезпечення, якість та ефективність її проведення, дієвість заходів щодо зміцнення військової дисципліни є заступник начальника Військового інституту по роботі з особовим складом - начальник відділення по роботі з особовим складом і підпорядковане йому відділення, заступники начальників факультетів по роботі з особовим складом.

4.4. Методична робота

4.4.1. Методична робота у Військовому інституті є складовою частиною освітньої діяльності.

4.4.2. Головними завданнями методичної роботи є:

підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) Військового інституту;

науково-методичне забезпечення організації, проведення й управління якістю навчально-виховного процесу;

розробка навчальних планів, програм та робочих програм навчальних дисциплін за кредитно-модульним принципом;

створення стандартів вищої освіти Військового інституту;

створення підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, збірників, обґрунтування навчально-методичної та організаційно-планувальної документації тощо;

розроблення фондів кваліфікаційних завдань (тестів) навчальних дисциплін кафедр для кредитно-модульного контролю;

удосконалення методики, підвищення ефективності, форм і технологій проведення всіх видів навчальних занять;

упровадження в навчально-виховний процес активних методів навчання та передового досвіду кращих науково-педагогічних працівників.

4.4.3. Науково-методичне забезпечення навчального процесу Військового інституту здійснюється на підставі нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти та підготовки військових фахівців.

4.4.4. Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: створення стандартів вищої освіти, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, збірників, обґрунтування навчально-методичної та організаційно-планувальної документації тощо.

Плани та методичні розробки щодо проведення навчальних занять розробляються на кафедрах, обговорюються на засіданнях кафедр або предметно-методичних комісій і затверджуються начальником кафедри (його заступником, головою предметно-методичної комісії).

4.4.5. Основними формами й напрямами методичної роботи у Військовому інституті є:

навчально-методичні (методичні) збори й наради, науково-методичні конференції та семінари;

засідання Вченої ради Військового інституту, вчених рад факультетів, методичної ради Військового інституту, засідання кафедр (предметно-методичних комісій) з розгляду питань методики навчання та виховання курсантів (студентів, слухачів);

інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття;

проведення занять у військах;

лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, загальної та військової педагогіки і психології;

розроблення й вдосконалення навчально-методичних матеріалів, фондів кваліфікаційних (комплексних кваліфікаційних) задач та тестів тощо, удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх результатів у навчально-виховний процес, вивчення та реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду та досвіду бойової підготовки військ (сил);

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування праці науково-педагогічних працівників, курсантів (студентів, слухачів);

проведення контролю навчальних занять.

4.4.6. Центром методичної роботи є кафедра. На засіданнях кафедри обговорюються питання вдосконалення структури й змісту навчальних дисциплін, методики проведення й матеріально-технічного забезпечення навчальних занять, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, проведення педагогічних (методичних) експериментів тощо. Рішення на засіданнях кафедри приймається простою більшістю голосів. Протоколи засідань підписуються секретарем і затверджуються начальником кафедри.

4.4.7. На кафедрі, у разі потреби, створюються предметно-методичні комісії (далі - ПМК), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, що разом ведуть навчальну роботу з певної навчальної дисципліни або групи навчальних дисциплін. До складу комісії можуть залучатися викладачі суміжних навчальних дисциплін, а також керівний склад Військового інституту, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів). Голова та склад ПМК призначаються наказом начальника Військового інституту. У разі необхідності можуть створюватися міжкафедральні ПМК. Головою ПМК із загальновійськових дисциплін призначається заступник начальника Військового інституту. ПМК щороку затверджуються наказом начальника Військового інституту.

Основні питання, вирішення яких покладається на ПМК, визначені Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 13.04.2005 № 221/217.

4.4.8. Навчально-методичний кабінет функціонує з метою узагальнення й розповсюдження передового досвіду навчання та виховання курсантів (слухачів, студентів), створення умов для підвищення педагогічної майстерності викладачів, а також забезпечення накопичення науково-методичних матеріалів, ведення бібліографії, організації виставок педагогічної та науково-методичної літератури тощо. Роботу навчально-методичного кабінету організовує заступник начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи або начальник навчального відділу.

4.4.9. Планування й організація методичної роботи у Військовому інституті покладається на начальника навчального відділу, який організує розробку плану методичної роботи Військового інституту на навчальний рік та погодження з заступником начальника Військового інституту з навчальної (навчальної і наукової) роботи, який контролює його виконання. Заходи плану методичної роботи Військового інституту вносяться до плану-календаря основних заходів Військового інституту на місяць. На основі плану методичної роботи Військового інституту факультети розробляють плани методичної роботи факультетів на навчальний рік. Заходи плану методичної роботи факультету включаються до плану роботи факультету на місяць.

Заходи методичної роботи кафедри плануються в окремому розділі в планах роботи кафедри на навчальний рік і на місяць.

4.5. Наукова і науково-технічна діяльність

4.5.1. Наукова і науково-технічна діяльність є одним з основних видів освітньої діяльності Військового інституту й службовим обов'язком керівного складу, наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів та ад'юнктів, головним засобом досягнення необхідного рівня якості підготовки військових фахівців із вищою освітою, науково-педагогічних та інших працівників. До проведення наукової роботи залучаються також слухачі, курсанти та студенти.

4.5.2. Наукова і науково-технічна діяльність у Військовому інституті організовується й проводиться відповідно до чинного законодавства України. Керівництво науковою й науково-технічною діяльністю здійснює начальник Військового інституту через заступника з наукової роботи (навчальної і наукової роботи).

4.5.3. Органом управління науковою і науково-технічною діяльністю у Військовому інституті є науково-організаційний відділ, який розробляє перспективний і річні (на календарний рік) плани наукової та науково-технічної діяльності. Основними науково-дослідними підрозділами Військового інституту є Лінгвістичний науково-дослідний центр та Науково-дослідний центр.

4.5.4. Головними завданнями наукової і науково-технічної діяльності є:

участь у проведенні фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва й застосування Збройних Сил України, підвищення їх боєздатності, створення нових зразків озброєння та військової техніки, інноваційного лінгвістичного наукового, навчально-методичного середовища для формування мовної компетенції в пріоритетних напрямках розвитку Збройних Сил України;

дослідження у сфері лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології у сфері лінгвістичного забезпечення військ (сил);

аналіз, створення та стандартизація відповідників для нових термінів і понять, довідкових, реферативних, тематичних глосаріїв, словників та інформаційно-аналітичних матеріалів із питань новітнього озброєння, доктрин іноземних армій тощо;

дослідження актуальних проблем правового регулювання у воєнній сфері та дослідження в сфері міжнародного-гуманітарного права (права війни);

дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації та їхнє атестування;

узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій;

організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності щодо пропаганди досягнень вчених Військового інституту шляхом видання монографій, збірників наукових праць, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;

створення сучасної науково-експериментальної й навчально-лабораторної бази та її ефективне використання.

4.5.5. Формами наукової і науково-технічної діяльності у Військовому інституті є:

виконання науково-дослідних робіт;

участь у виконанні дослідно-конструкторських робіт;

експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень, проведення експериментальних досліджень у лабораторних умовах, на полігонах і у військах (силах), узагальнення результатів наукових досліджень і вироблення рекомендацій для їхнього втілення в практику військ (сил);

розробка військово-теоретичних праць, монографій, дисертацій, довідників, енциклопедій, енциклопедичних словників, наукових статей, наукових повідомлень, підручників, навчальних посібників, збірників тощо, програмного забезпечення, а також участь у розробці статутних (нормативних) документів за планами відповідних органів військового управління;

наукова експертиза науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, замовлень Міністерства оборони України на створення науково-технічної продукції;

термінотворча та нормотворча робота (уніфікація, гармонізація існуючих термінів, упорядкування глосаріїв і списків термінів, створення стандартизованої бази лексикографічних даних, укладання багатомовних словників різних типів);

науково-дослідницька діяльність за напрямками проблем формування перекладацької компетенції та психолінгвістичних проблем перекладу, проведення прикладних перекладознавчих досліджень, референтська діяльність;

дослідження проблем військового та міжнародного гуманітарного права;

дослідження проблем автоматичної обробки іншомовних текстів (створення та ведення комп'ютерних словників і здійснення машинного перекладу, розробка комп'ютерних лексикографічних систем);

здійснення підготовки наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

організація роботи воєнно-наукового товариства курсантів (слухачів, студентів);

аналіз, узагальнення та розповсюдження передового досвіду наукової і науково-технічної діяльності та його втілення в оперативну і бойову підготовку військ і навчальний процес Військового інституту;

підготовка та проведення наукових конференцій, семінарів, нарад;

проведення наукових досліджень під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення;

підготовка рецензій на наукові праці;

патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо.

4.5.6. Наукова і науково-технічна діяльність Військового інституту будується за принципом інтеграції науки й освіти, що реалізується шляхом:

безпосередньої участі науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, курсантів (слухачів, студентів) у науковій роботі кафедр та науково-дослідних підрозділів;

участі наукових співробітників науково-дослідних підрозділів Військового інституту в навчально-виховному процесі та в підготовці наукових і науково-педагогічних працівників;

розроблення та впровадження науковими колективами в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання, створених у результаті наукових досліджень;

створення навчально-науково-виробничих комплексів, центрів та інших структур спільно з іншими навчальними закладами та науково-дослідними організаціями;

цільового використання науково-експериментальної й випробувальної бази науково-дослідних підрозділів у навчальному процесі, а також навчально-лабораторної та полігонної бази, навчальних зразків озброєння й військової техніки в науковій роботі для проведення експериментальних досліджень;

використання наукового потенціалу Військового інституту для підготовки наукових працівників науково-дослідних підрозділів.

4.5.7. Воєнно-наукова робота курсантів (слухачів, студентів) здійснюється в тісному зв'язку з навчальним процесом як його невід'ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом.

Науково-дослідна робота курсантів (слухачів, студентів), що входить до навчального процесу, передбачає:

виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів, задач) з елементами наукових досліджень;

виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування й практики;

вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових досліджень.

Науково-дослідна робота курсантів (слухачів, студентів), яка виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами:

робота курсантів (слухачів, студентів) у наукових гуртках воєнно-наукового товариства;

вивчення стандартів, основ патентознавства, порядку користування джерелами науково-технічної інформації;

участь курсантів (слухачів, студентів) у виконанні науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрах і в наукових підрозділах, у тому числі участь у роботі юридичних клінік;

винахідницька й раціоналізаторська робота;

участь у конкурсах кафедри, факультету, Військового інституту, міжвузівських конкурсах (форумах) наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін;

робота в конструкторських, проектних та інших бюро;

лекторська робота з розповсюдження знань у галузі військової науки й техніки.

4.5.8. За результатами досліджень розробляються й подаються заключні, проміжні звіти або робочі матеріали за окремі етапи роботи. Наукові висновки та пропозиції, що містяться в звітах і робочих матеріалах, розглядаються на засіданнях кафедр, а з найбільш важливих і комплексних тем - ще й на засіданнях Вченої ради Військового інституту.

4.5.9. Наукова й науково-технічна діяльність Військового інституту за договорами, укладеними зі сторонніми організаціями, може містити в собі:

виконання робіт щодо створення науково-технічної продукції;

проведення теоретичних і експериментальних робіт, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, створення науково-технічної продукції подвійного призначення, конверсію озброєння, військової техніки та технології, поліпшення екологічної обстановки в регіонах тощо;

заходи щодо сприяння підвищенню якості підготовки фахівців;

розробку іншої продукції в інтересах розвитку науково-експериментальної й навчальної бази.

4.6. Підготовка та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Військового інституту

4.6.1. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації у Військовому інституті здійснюється відповідно до чинного законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони України, Міністра освіти і науки України та вимог атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, організується і проводиться в докторантурі, ад'юнктурі та шляхом здобуття наукового ступеня поза докторантурою та ад'юнктурою.

4.6.2. Підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників здійснюється під час проведення ними всіх видів навчальних занять, методичної та наукової роботи, під час занять із професійної підготовки, а також у процесі самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних знань.

4.6.3. Підвищення кваліфікації, крім того, здійснюється:

науковими й науково-педагогічними працівниками-військовослужбовцями - на курсах підвищення кваліфікації офіцерського складу, а також на інших курсах, які забезпечують підвищення індивідуальної фахової підготовки, на стажуванні у військах (силах), споріднених вищих військових навчальних закладах, в установах, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади України, а також на навчаннях військ (сил), випробуваннях озброєння та військової техніки тощо;

науковими й науково-педагогічними працівниками - працівниками Збройних Сил України - у навчальних закладах (підрозділах) системи підвищення кваліфікації фахівців Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади України, на стажуванні в провідних вищих військових навчальних закладах, військових навчальних закладах і науково-дослідних установах, на підприємствах промисловості, а також на курсах, які забезпечують підвищення фахової підготовки.

Інші категорії офіцерів постійного складу підвищують свою кваліфікацію на зборах, навчаннях, а також у системі індивідуальної підготовки.

4.6.4. Роботу з підвищення кваліфікації наукових й науково-педагогічних працівників організовує навчальний відділ відповідно до перспективних і річних планів підвищення кваліфікації.

4.6.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри планує й організовує начальник кафедри. Для кожного призначеного на кафедру науково-педагогічного працівника, який починає педагогічну діяльність, розробляється план його професійного становлення, розрахований на два роки. Для безпосереднього керівництва й надання допомоги такому науково-педагогічному працівнику із числа досвідчених науково-педагогічних працівників (професорів, доцентів, старших викладачів) призначається керівник.

4.6.6. Навчання науково-педагогічних (наукових) працівників-військовослужбовців на курсах підвищення кваліфікації або проходження ними стажування у військах (силах) проводиться з періодичністю один раз за 5 років. Підвищення кваліфікації досвідчених науково-педагогічних (наукових) працівників може здійснюватися безпосередньо у Військовому інституті за індивідуальними планами, затвердженими начальником Військового інституту.

4.7. Організація підготовки громадян на посади військових фахівців для проходження військової служби за контрактом

4.7.1. На навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом приймаються громадяни України відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

4.7.2. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу строкової військової служби на конкурсній основі зараховуються на навчання до Військового інституту на посади курсантів, починаючи з першого курсу.

4.7.3. Офіцери можуть зараховуватися на навчання до Військового інституту на посади слухачів згідно з штатом (штатним розписом) Військового інституту.

4.7.4. Студенти, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом мають такий же статус, що й інші студенти Університету.

4.7.5. З метою встановлення належних правових відносин між сторонами в процесі військової служби (навчання) після закінчення першого курсу навчання (та в разі виповнення 18 років) ці студенти в індивідуальному порядку укладають контракти з Міністерством оборони України про проходження ними підготовки на посади осіб офіцерського складу для подальшого проходження військової служби за контрактом. Від імені Міністерства оборони виступає начальник Військового інституту. Студенти, які не уклали контракту, відраховуються з Військового інституту відповідно до чинного законодавства. Підставою для відрахування зазначається "за неукладення контракту".

4.7.6. Початком проходження військової служби громадян, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом і під час навчання змінюють статус студента на статус курсанта, є день їх призначення на посаду курсанта Військового інституту.

4.7.7. Призначення цих громадян на посаду курсанта здійснюється наказом начальника Військового інституту.

4.8. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу

4.8.1. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу у Військовому інституті організується відповідно до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48, та інших нормативно-правових актів.

4.8.2. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Військову підготовку можуть проходити студенти за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

4.8.3. Зарахування студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рейтингових списків за результатами вступних випробувань.

4.8.4. Порядок проведення конкурсного відбору студентів для військової підготовки за програмою офіцерів запасу визначається наказом Ректора Університету з урахуванням вимог, визначених Міноборони.

4.8.5. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу складається з теоретичного й практичного курсів навчання у Військовому інституті та навчальних зборів, які проводяться у військових частинах, військових навчальних закладах, навчальних центрах та на полігонах.

4.8.6. Заняття у Військовому інституті складаються з обов'язкових аудиторних занять під керівництвом викладача та самостійної роботи студента.

Обов'язкові аудиторні заняття під керівництвом викладача й самостійна робота студентів плануються в дні військової підготовки в межах 9-годинного навчального дня, з них 6 - 7 годин - навчальні (аудиторні) заняття, 3 - 2 години - самостійна робота студентів.

Заняття, як правило, плануються та проводяться у навчальному корпусі Військового інституту або інших структурних підрозділах Університету у дві зміни.

У разі, коли вищий навчальний заклад, студенти якого проходять військову підготовку, та військовий навчальний підрозділ розташовані в різних населених пунктах, планування такої підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) протягом двох - трьох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

4.8.7. Проведення навчального збору (стажування) студентів є завершальним етапом військової підготовки студентів.

На навчальному зборі (стажуванні) удосконалюються командирські та методичні навички студентів, що отримані ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), виконуються вправи зі стрільб, водіння військової техніки та вирішуються інші навчально-бойові завдання.

4.8.8. Планування, організацію й контроль навчально-виховного процесу за програмою офіцерів запасу здійснює навчальний відділ Військового інституту.

4.8.9. За успіхи в навчанні та в науково-дослідній роботі встановлюються наступні види морального заохочення студентів (подяка, нагородження грамотою, занесення на дошку пошани).

4.8.10. За невиконання студентами навчальної програми підготовки офіцера запасу та за порушення нормативно-правових актів до них можуть бути вжиті заходи дисциплінарного впливу: зауваження, догана, сувора догана, відрахування з Військового інституту або інше відповідно до законодавства України.

Для проведення військової підготовки у Військовому інституті між Міноборони та Університетом укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування.

У разі підготовки Військовим інститутом фахівців за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб оплата за навчання здійснюється шляхом сплати коштів фізичними особами на окремі рахунки Університету і Військового інституту відповідно до договору між Університетом, Військовим інститутом фізичними особами та розрахунків оплати за навчання, затверджених ректором Університету та директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

4.8.11. Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені екзамени та військову присягу, подали необхідні матеріали для оформлення атестаційних матеріалів та атестовані до офіцерського складу, наказом Міноборони присвоюється первинне військове звання офіцера запасу "молодший лейтенант запасу".

5. Особовий склад

5.1. Загальні положення

5.1.1. Особовий склад Військового інституту поділяється на постійний і змінний. До постійного складу Військового інституту належать військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які входять до командування (начальник Військового інституту та його заступники), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники. Постійний склад Військового інституту одночасно є співробітниками Університету. До змінного складу належать особи, які навчаються у Військовому інституті.

5.1.2. Посади постійного складу визначаються штатом та штатним розписом. Вони у встановленому порядку можуть бути заміщені військовослужбовцями та цивільними особами.

5.1.3. Комплектування посади начальника Військового інституту та його заступників, навчального та науково-організаційного відділів (частин), науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників здійснюється відповідно до законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів МОН та Міноборони.

5.1.4. Призначення військовослужбовців на інші посади осіб постійного складу Військового інституту здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (зі змінами).

5.1.5. Прийняття цивільних осіб на посади постійного складу Військового інституту, добір та призначення (прийняття) на конкурсній (конкурсно-контрактній) основі офіцерів (цивільних осіб - працівників) на посади науково-педагогічних, наукових працівників здійснюється наказами начальника Військового інституту, а для підготовки фахівців за кошти фізичних осіб - наказом ректора Університету за поданням начальника Військового інституту.

5.1.6. У виняткових випадках, у разі необхідності, на посади наукових і науково-педагогічних працівників можуть прийматися на роботу фахівці тимчасово до проведення конкурсу.

5.1.7. Військовослужбовці Військового інституту проходять військову службу відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

5.1.8. Особи офіцерського, сержантського і старшинського складу, які призначені на штатні посади Військового інституту, а також докторанти, ад'юнкти, курсанти (слухачі) Військового інституту перебувають на військовій службі і за ними зберігаються обов'язки, права та пільги, що встановлені законодавством України для військовослужбовців.

5.1.9. Військовослужбовці зупиняють членство в політичних партіях та професійних спілках на період військової служби. Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби. Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх проведенні не допускаються.

5.1.10. Функціонування професійних спілок працівників Збройних Сил України здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

5.1.1 1. Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації відповідно до закону.

5.1.12. Працівники Збройних Сил України є членами трудового колективу Військового інституту, на них поширюється законодавство про працю, в тому числі й право на громадське самоврядування.

5.1.13. Працівники Збройних Сил України можуть працювати у Військовому інституті на постійній основі (за основним місцем роботи) та за сумісництвом. Працівники Збройних Сил України, які працюють у Військовому інституті за сумісництвом (не за основним місцем роботи), мають права та обов'язки рівні з іншими працівниками, крім випадків та обмежень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Університету, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовим актами, виданими начальником Військового інституту в межах його повноважень.

5.1.14. Особи, що належать до постійного складу мають право:

обирати й бути обраними до Вченої ради Військового інституту, вчених рад факультетів;

брати участь в обговоренні й розв'язанні всіх найважливіших питань діяльності Військового інституту в частині, що їх стосується;

одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи мають чинність у Військовому інституті;

безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням Військового інституту;

користуватися всіма видами забезпечення і послуг, які може надати Військовий інститут, Університет, а також іншими можливостями Військового інституту, Університету в плані одержання матеріальної допомоги, оперативного та ефективного вирішення проблем навчально-методичної й науково-дослідної діяльності;

виконувати роботу на умовах сумісництва в інших підрозділах Військового інституту;

обирати методи й засоби навчання, які найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям та передбачають розвиток творчої ініціативи й самостійності курсантів (слухачів, студентів).

5.1.15. Особи, що належать до постійного складу зобов'язані:

дотримуватися Статуту Університету та цього Положення;

забезпечувати високий рівень підготовки тих, хто навчається, розробляти, проводити експертизи проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міноборони тощо і проводити науково-дослідні роботи;

піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток тих, хто навчається;

підвищувати свою кваліфікацію;

додержуватись умов колективного договору;

виконувати рішення Вченої ради Військового інституту (факультету) та правила внутрішнього трудового розпорядку;

турбуватися про підвищення авторитету Університету і Військового інституту.

5.2. Науково-педагогічні та наукові працівники

5.2.1. До науково-педагогічних працівників Військового інституту належать військовослужбовці та працівники, які проходять службу (працюють) на посадах: командування Військового інституту (крім заступника начальника Військового інституту з матеріально-технічного забезпечення, заступника начальника Військового інституту, заступника начальника Військового інституту з роботи по особовому складу), начальників факультетів, кафедр, заступників начальників факультетів, кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів.

5.2.2. До наукових працівників Військового інституту належать військовослужбовці, працівники Збройних Сил та особи, які обіймають посади керівників наукових, науково-дослідних центрів, відділів та лабораторій, їх заступників, головних наукових, провідних наукових, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників у наукових, науково-дослідних центрах, відділах та лабораторіях Військового інституту.

5.2.3. Чисельність науково-педагогічних працівників Військового інституту щорічно визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (зі змінами). Заміщення посад науково-педагогічних і наукових працівників здійснюється, як правило, на конкурсно-контрактних засадах. Визначення "як правило" передбачає можливість у виняткових випадках застосовувати посадовими особами Військового інституту інші вимоги (критерії).

5.2.4. Права та обов'язки науково-педагогічних і наукових працівників визначені у Законі України "Про вищу освіту", Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положенні про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15.08.2013 № 1190/560, та інших нормативно-правових актах.

Крім того, науково-педагогічні й наукові працівники мають право:

об'єднуватися у фахові, громадські й інші організації, крім політичних, за умови, що їхня діяльність не суперечить Конституції України й чинному законодавству;

користуватися можливостями Військового інституту з питань одержання матеріальної допомоги, навчальної та наукової діяльності;

брати участь у виконанні конкретних робіт за прямими договорами з підприємствами та організаціями з оплатою їх праці в установленому порядку;

об'єднуватися в тимчасові творчі колективи для проведення наукових досліджень за договорами з підприємствами, організаціями й закладами.

5.2.5. Науково-педагогічні працівники із числа військовослужбовців під час проведення занять з курсантами (слухачами, студентами) є їхніми прямими начальниками.

Завдання та вказівки науково-педагогічних працівників із числа військовослужбовців під час проведення навчальних занять зі студентами, а також вказівки цивільних науково-педагогічних працівників під час проведення навчальних занять із курсантами (слухачами, студентами) є обов'язковими для виконання.

5.2.6. Посади начальника (декана) факультету Військового інституту, начальника (завідувача) кафедри Військового інституту можуть займати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п'яти років.

5.2.7. Посаду заступника начальника (декана) факультету з навчальної та наукової роботи - начальника навчальної частини можуть обіймати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної (наукової) роботи (досвід військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних) не менше ніж п'ять років.

5.2.8. На посаду професора у Військовому інституті можуть призначатися особи, які, як правило, мають:

учене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної (наукової) роботи не менше трьох років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п'яти років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної (наукової) роботи не менше десяти років.

5.2.9. На посаду доцента у Військовому інституті можуть призначатися, як правило, особи:

які мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної (наукової) роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної (наукової) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, органів державної влади та місцевого самоврядування або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну (наукову) діяльність.

5.2.10. На посаду старшого викладача у Військовому інституті можуть призначатися, як правило, особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук;

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної, наукової) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, органів державної влади та місцевого самоврядування, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну (наукову) діяльність.

5.2.11. На посади викладачів та асистентів у Військовому інституті можуть призначатися випускники ад'юнктури (аспірантури), а також особи, які мають повну вищу освіту.

5.2.12. Науково-педагогічні, педагогічні працівники Військового інституту можуть мати додаткові права та обов'язки.

5.2.13. За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій роботі особи з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння державних премій, почесних звань і відзнак, нагородження іменними медалями, знаками, преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

5.2.14. Функціональні посадові обов'язки осіб з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються начальником Військового інституту.

5.2.15. Посади начальника (завідувача) науково-дослідного центру, відділу, лабораторії та його заступників заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (старшого наукового співробітника, доцента) та досвід організації науково-дослідної роботи.

5.2.16. Посади головного наукового і провідного наукового співробітника заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь і вчене звання.

В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, органів державної влади та місцевого самоврядування, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня або вченого звання, які мають повну вищу освіту та досвід роботи не менше двох років.

5.2.17. Посади старшого наукового і наукового співробітника заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь або вчене звання.

В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, органів державної влади та місцевого самоврядування, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня або вченого звання, які мають повну вищу освіту та досвід роботи не менше двох років.

5.2.18. Посада молодшого наукового співробітника заміщується особами, які мають повну вищу освіту.

5.2.19. Наукові працівники військового навчального підрозділу можуть мати додаткові права та обов'язки.

5.2.20. Функціональні посадові обов'язки осіб з числа наукових працівників розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються начальником Військового інституту.

5.3. Управління Військового інституту

5.3.1. До складу підрозділів управління Військового інституту належать військовослужбовці та працівники, які займають посади начальників відділів, відділень, служб, груп, їх заступників, старших офіцерів і офіцерів, старших помічників, помічників та їм рівних і відповідають за такі напрямки діяльності:

планування та організація службової діяльності;

організація внутрішньої служби;

навчальна робота (в тому числі поширення й впровадження дистанційної форми навчання);

виховна робота;

методична робота;

наукова робота;

воєнно-ідеологічна та психологічна підготовка;

охорона праці;

кадрове забезпечення;

фінансове забезпечення та бухгалтерський облік;

охорона державної таємниці та захист інформації з обмеженим доступом;

правове забезпечення;

нетаємне діловодство;

та інші напрямки діяльності.

5.3.2. Їх права й обов'язки визначаються завданнями відділів і служб, Статутами Збройних Сил України, функціональними обов'язками, затвердженими начальником Військового інституту, а також наказами начальника Військового інституту.

5.4. Основні підрозділи

5.4.1. До основних підрозділів можуть входити факультети та науково-дослідні центри.

5.4.2. Основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Військового інституту є факультет, який складається з управління, навчальних курсів (підрозділів) та кафедр.

5.4.3. Штат факультету визначається наказом Міноборони та МОН від 26 липня 2013 року № 521/1041 "Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв".

5.4.4. До командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) належать начальники курсів, курсові офіцери, які є прямими начальниками курсантів (слухачів, студентів).

5.4.5. Посади командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) займають офіцери, які, як правило, мають досвід служби у військах за профілем підготовки змінного складу Військового інституту не менше двох років.

Вони забезпечують відповідний стан навчання, військової дисципліни та виховання курсантів (слухачів, студентів), знання і точне виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в підрозділах, збереження і стан озброєння, військової техніки, військового майна підрозділу.

Загальні права та посадові обов'язки командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) визначаються Статутами Збройних Сил України, цим Положенням, функціональними обов'язками, наказом начальника Військового інституту та іншими нормативно-правовими актами.

5.4.6. Крім прав, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради інституту (факультету);

брати участь у розробці й обговоренні питань навчальної, методичної, виховної та наукової роботи, інших напрямів діяльності;

бути присутніми на заняттях, що проводяться з курсантами (слухачами, студентами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

5.4.7. Крім обов'язків, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) зобов'язані:

бути обізнаними з основними вимогами керівних документів щодо підготовки військових фахівців та організації навчально-виховного процесу у військовому навчальному підрозділі, вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та основним змістом програм навчальних дисциплін підготовки підлеглих курсантів (слухачів, студентів);

знати особисті якості курсантів (слухачів, студентів), їх поточну успішність навчання, розвивати й удосконалювати в них військово-професійні якості, фізичну витривалість, виховувати в курсантів (слухачів, студентів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість;

формувати в курсантів (слухачів, студентів) прагнення до постійного поновлення та збагачення знань, навичок організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль і надавати допомогу курсантам (слухачам, студентам) у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з викладацьким складом і керівництвом кафедр;

особисто проводити заняття з курсантами (слухачами, студентами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та керівництві військовим стажуванням і практикою;

бути для курсантів (слухачів, студентів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів, студентів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

забезпечувати захист курсантів (слухачів, студентів) від будь-яких форм фізичного, психічного насильства та проводити роботу з попередження появи шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації молоді, у відборі їх для вступу до Військового інституту, укладенні з ними контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

5.5. Підрозділи забезпечення

5.5.1 Підрозділи забезпечення Військового інституту безпосередньо займаються обслуговуванням, зберіганням і експлуатацією озброєння та військової техніки, навчально-матеріальної бази, забезпеченням навчального процесу, матеріально-технічним і медичним забезпеченням.

5.5.2 Посади у підрозділах забезпечення комплектуються військовослужбовцями та працівниками, які, як правило, мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі за фахом.

5.5.3 їхні права та обов'язки визначаються завданнями відділів, служб і підрозділів, військовими статутами Збройних Сил України (для військовослужбовців), функціональними обов'язками, посадовими інструкціями, кваліфікаційними вимогами для працівників Збройних Сил України, колективним договором, а також наказами, розпорядженнями та вказівками начальника Військового інституту, його заступників і безпосередніх начальників.

5.5.4 Функціональні обов'язки посадових осіб підрозділів забезпечення розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються начальником Військового інституту.

5.6. Змінний склад

5.6.1. До змінного складу Військового інституту належать:

військовослужбовці, які навчаються (докторанти, ад'юнкти, слухачі, курсанти);

студенти, які проходять навчання за програмою підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;

студенти, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

5.6.2. Докторанти й ад'юнкти мають право:

обирати й бути обраними до Вченої ради Військового інституту (факультету);

отримувати всі види наукової інформації й наукове консультування;

брати участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії;

переривати навчання в докторантурі (ад'юнктурі) з поважних причин;

на щорічну відпустку, яка включається до загального терміну навчання;

на умови праці, які забезпечують виконання плану роботи над дисертацією;

на включення до науково-педагогічного стажу періоду перебування в ад'юнктурі;

користуватися науковою, культурно-спортивною та оздоровчою базами Військового інституту.

5.6.3. Докторанти зобов'язані:

виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

два рази на рік звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри (відділу, лабораторії), Вченої ради Військового інституту;

здійснювати наукове керівництво ад'юнктами (здобувачами) наукових ступенів;

в установлений термін завершити роботу над дисертацією й подати її для захисту до спеціалізованої вченої ради;

дотримуватись вимог режиму таємності та охорони державної таємниці й інформації з обмеженим доступом.

5.6.4. Ад'юнкти за час навчання повинні повністю виконати індивідуальний план і оволодіти методологією проведення наукових досліджень. Відповідно до індивідуального плану ад'юнкти зобов'язані:

скласти екзамени кандидатського мінімуму;

в установлений термін завершити роботу над дисертацією й подати її для захисту до спеціалізованої вченої ради;

оволодіти методами використання електронно-обчислювальної техніки й математичного моделювання з урахуванням профілю підготовки;

скласти екзамени з дисциплін, що визначаються рішенням Вченої ради Військового інституту;

два рази на рік звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри (відділу, лабораторії), Вченої ради Військового інституту;

виконати самостійну науково-дослідну роботу за заданою темою й подати її результати у вигляді кандидатської дисертації до спеціалізованої вченої ради;

пройти педагогічну або науково-дослідну практику;

дотримуватись вимог режиму таємності та охорони державної таємниці й інформації з обмеженим доступом;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

5.6.5. У процесі навчання у Військовому інституті слухачі, курсанти та студенти, крім прав та обов'язків, визначених Законом України "Про вищу освіту", мають право:

обирати та бути обраними до органів самоврядування студентів Університету;

брати участь у науково-дослідній роботі та інших видах діяльності, визначених у цьому Положенні;

брати участь у наукових роботах з військової тематики;

брати участь у засіданнях кафедр, предметно-методичних комісій із правом дорадчого голосу;

за рішенням Вченої ради Військового інституту навчатися за індивідуальним планом;

відвідувати за дозволом начальника Військового інституту та декана заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу за основним місцем навчання, що складений відповідно до індивідуального навчального плану;

отримувати матеріальну допомогу згідно із законодавством;

на академічну відпустку (для студентів), поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу в порядку, передбаченому законодавством;

проходити з дозволу начальника Військового інституту військову підготовку за індивідуальними планами (для студентів, які пройшли строкову військову службу до вступу в Університет).

5.6.6. Особи, які навчаються у Військовому інституті, крім обов'язків, що передбачені статтею 55 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язані:

знати мету й завдання навчання у Військовому інституті, які визначені в освітньо-кваліфікаційних (кваліфікаційних) характеристиках;

виконувати вимоги навчального плану у визначені строки і відповідно до встановлених графіків;

сумлінно вивчати й глибоко оволодівати військовою справою, сучасними методами досліджень за фахом, наполегливо розвивати необхідні військово-професійні якості, командирські, методичні та практичні навички за встановленою військово-обліковою спеціальністю, постійно домагатися підвищення своєї загальної культури, морального та фізичного вдосконалення;

всебічно розвивати свої здібності, спрямовувати їх на безумовне й творче оволодіння спеціальністю;

відвідувати всі заняття в Університеті та Військовому інституті, у встановлені терміни складати (перескладати) заліки та екзамени, які передбачені в програмі військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у Військовому інституті;

негайно інформувати командування Військового інституту про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати індивідуальні завдання тощо;

прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими, мати акуратну зачіску;

під час перебування у Військовому інституті та під час занять, що проводяться за межами Військового інституту, виконувати вимоги Статутів Збройних Сил України та розпорядку дня Військового інституту;

виховувати в собі високі моральні принципи: честь, гідність, сумлінність, принциповість, порядність, гуманізм;

дбайливо ставитись до збереження військового майна, озброєння, військової техніки, навчального обладнання;

дотримуватись заходів безпеки й протипожежної охорони, особливо під час занять зі зброєю та на військовій техніці;

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці й інформації з обмеженим доступом, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання;

5.6.7. За порушення правил внутрішнього розпорядку Військового інституту та вимог цього Положення слухачі, курсанти й студенти несуть відповідальність згідно із чинним законодавством. Притягнення до дисциплінарної відповідальності докторантів, ад'юнктів, слухачів та курсантів здійснюється з урахуванням вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

5.6.8. Особи, які навчаються у Військовому інституті, можуть бути відраховані з Університету за наказом ректора чи уповноваженої ним особи з дотриманням чинного законодавства (з урахуванням порядку, визначеного Міноборони та МОН):

за власним бажанням;

за невиконання навчального плану;

за порушення умов контракту;

за порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету або Військового інституту;

за недисциплінованість;

в інших випадках, передбачених законодавством.

5.6.9. Студенти Військового інституту залежно від військової спеціальності, за якою здійснюється їх підготовка, в процесі навчання можуть змінювати свій статус на статус курсанта.

5.6.10. Строк зміни статусу студента на статус курсанта визначається наказами Міноборони та МОН. Перед зміною статусу студента на статус курсанта після проведення первинної військово-професійної підготовки зазначені особи приймають Військову присягу.

5.6.11. При переведенні тих, хто навчається, зі статусу студента на статус курсанта їх утримання та забезпечення усіма видами постачання здійснюються за рахунок кошторисів Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, для потреб яких здійснюється підготовка військових фахівців.

5.6.12. У разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах, вони розміщуються окремо від студентів у студентських гуртожитках.

5.6.13. Початком проходження військової служби для курсантів є день їхнього призначення на посаду курсанта Військового інституту. Призначення на посаду курсанта здійснюється наказом начальника Військового інституту.

5.6.14. Студентам, які навчалися за програмою підготовки "5+0" за кошти державного бюджету, юридичних чи фізичних осіб, після успішного закінчення навчання і отримання диплома про повну вищу освіту наказом Міноборони присвоюється військове звання "лейтенант запасу".

6. Громадське самоврядування

6.1. Загальні збори трудового колективу

6.1.1. Трудовий колектив Військового інституту - це об'єднання всіх працівників, які обіймають посади, передбачені штатом або штатним розписом Військового інституту, та здійснюють трудову діяльність на основі трудового договору (контракту, угоди), укладеного між працівниками і Військовим інститутом. Трудовий колектив Військового інституту є складовою частиною трудового колективу Університету.

6.1.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Військового інституту є Загальні збори трудового колективу Військового інституту (далі - Загальні збори).

6.1.3. Працівники адміністративно-господарської частини Університету, які забезпечують діяльність Військового інституту, можуть брати участь в Загальних зборах трудового колективу Військового інституту з правом дорадчого голосу.

6.1.4. Загальні збори:

ухвалюють річний звіт про діяльність Військового інституту;

вносять пропозиції до Вченої ради Військового інституту щодо кандидатури на посаду начальника Військового інституту;

обирають виборних представників до Вченої ради Військового інституту;

обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету (10 делегатів, які є науково-педагогічними (науковими) працівниками Військового інституту);

обирають кандидатури до Вченої ради Університету (2 представники від Військового інституту);

розглядають, ухвалюють або відхиляють колективний договір Військового інституту, який укладається між роботодавцем (начальником Військового інституту) та працівниками в порядку, визначеному чинним законодавством України та Галузевою угодою між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України;

обирають комісію з трудових спорів;

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

можуть порушувати клопотання про невідповідність будь-якої посадової особи Військового інституту займаній посаді;

вирішують інші питання відповідно до законодавства.

6.1.5. Участь членів трудового колективу Військового інституту в професійних спілках здійснюється ними добровільно в порядку та на умовах, що визначаються відповідними статутними документами професійних спілок та чинним законодавством України.

6.1.6. Командуванню Військового інституту забороняється втручання у статутну діяльність професійних спілок.

6.1.7. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням профспілкового бюро та начальника Військового інституту.

6.1.8. Загальні збори можуть бути скликані за рішенням профспілкового бюро без погодження з начальником Військового інституту, якщо останній протягом п'яти робочих днів не надав згоди на їх скликання або не повідомив про неможливість їх скликання із зазначенням причин та одночасною пропозицію можливої дати скликання.

6.1.9. Головою Загальних зборів (за посадою) є уповноважений представник трудового колективу (голова профспілкового бюро) Військового інституту, який обирається на зборах профспілкової організації. У випадку тимчасової відсутності голови, Загальні збори проводить один з його заступників. Секретар обирається з числа трудового колективу. Строк повноважень секретаря Загальних зборів - три роки. У випадку тимчасової відсутності секретаря, Загальними зборами обирається інший секретар для проведення їх поточного засідання.

6.1.10. Загальні збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менш як дві третини загальної кількості працівників. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Прийняті рішення доводяться до відома всього трудового колективу.

6.1.11. Рішення Загальних зборів, прийняті відповідно до їх повноважень і діючого законодавства, є обов'язковими для всіх членів трудового колективу, командування Військового інституту.

6.1.12. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів здійснюється профспілковим бюро Військового інституту, а також командуванням Військового інституту у відповідності до його повноважень.

6.1.13. З метою здійснення постійного контролю за виконанням умов Колективного договору, інших рішень, прийнятих Загальними зборами, командування Військового інституту може утворювати спільні робочі комісії за участю представників трудового колективу та представників командування.

6.2. Організація ветеранів Військового інституту

6.2.1. Враховуючи роль захисників Вітчизни в забезпеченні оборони України, захисті суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності її кордонів, з метою підвищення рівня правового і соціального захисту ветеранів війни і праці, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, які своєю самовідданою багаторічною працею зробили вагомий внесок у розбудову Військового інституту та Університету, виховання майбутніх поколінь, незмінно заслуговуючи при цьому на увагу, пошану, соціально-психологічну підтримку та допомогу у Військовому інституті створюється Організація ветеранів Військового інституту (далі - Організація ветеранів), яка є органом громадського самоврядування.

6.2.2. Організація ветеранів включає в себе: Спілку учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів і миротворців, Спілку ветеранів військової служби, Спілку ветеранів праці.

6.2.3. Вищим органом самоврядування Організації ветеранів є Загальні збори. Загальні збори Організації ветеранів обирають зі свого складу Раду ветеранів, яка визначає основні завдання та напрями роботи.

6.2.4. Права та обов'язки ветеранів Військового інституту визначаються Положенням про Організацію ветеранів, яке затверджується начальником Військового інституту.

6.2.5. Командування Військового інституту сприяє діяльності Організації ветеранів, забезпечує виконання заходів, передбачених Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" від 21 лютого 2002 року № 157/2002.

6.3. Рада офіцерів Військового інституту

6.3.1. Рада офіцерів є постійно діючим громадським органом офіцерського складу Військового інституту, який на добровільних та демократичних засадах обирається зборами офіцерів.

6.3.2. Діяльність Ради офіцерів ґрунтується на принципах законності, демократизму, гласності, спільності інтересів і рівності прав їх членів, гуманізму та добровільності.

6.3.3. У своїй діяльності Рада офіцерів керується Конституцією України, законами України, статутами Збройних Сил України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, Кодексом честі офіцера Збройних Сил України та Положенням про Ради офіцерів у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20.03.2006 № 149.

6.4. Рада сержантів Військового інституту

6.4.1. Рада сержантів є виборним, постійно діючим громадським органом сержантського складу для підтримання традицій Військового інституту, підняття рівня відповідальності, захисту честі та гідності сержантів, створення атмосфери відвертості й взаємної довіри, військового товариства в колективах, нетерпимості до негативних проявів та порушень військової дисципліни.

6.4.2. Рада сержантів здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, чинного законодавства України, Статутів Збройних Сил України та Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України, затвердженого наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.10.2005 № 166.

6.5. Самоврядування курсантів та студентів

6.5.1. Вищим колегіальним органом курсантського (студентського) самоврядування Військового інституту є Загальні збори курсантів (студентів) (далі - Збори).

6.5.2. Збори обирають зі свого складу Курсантську (студентську) раду Військового інституту, яка організує роботу в період між зборами, та ухвалюють Положення, яке затверджується начальником Військового інституту.

6.5.3. На Зборах обираються представники курсантів (студентів) до органів студентського самоврядування Університету з урахуванням встановленої Статутом Університету квоти.

6.5.4. Збори курсантів (студентів) Військового інституту проводяться за погодженням з командуванням інституту у вільний від виконання обов'язків військової служби (навчання) час. На Зборах курсантів (студентів) Військового інституту можуть бути присутні представники командування інституту (факультету) без права голосу.

6.5.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини від загальної кількості. Рішення приймається простою більшістю голосів.

6.5.6. У своїй діяльності Збори (Курсантська (студентська) рада) курсантів (студентів) керуються Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування Університету, Положенням про Курсантську (студентську) раду Військового інституту та цим Положенням.

Основними завданнями Зборів (Курсантської (студентської) ради) Військового інституту є:

захист прав та інтересів курсантів (студентів);

забезпечення виконання курсантами (студентами) своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів (студентів);

створення позитивного іміджу Університету та Військового інституту у суспільстві;

сприяння у створенні необхідних умов для проживання, оздоровлення та відпочинку курсантів (студентів);

активна участь у військово-патріотичній та спортивно-масовій роботі;

створення різноманітних гуртків, товариств, клубів за інтересами;

організація взаємодії з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями в межах чинного законодавства;

сприяння проведенню серед курсантів (студентів) соціологічних досліджень.

7. Майно та джерела фінансування

7.1. Матеріально-технічна база Військового інституту

7.1.1. Матеріально-технічну базу Військового інституту складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, що призначені для забезпечення підготовки тих, хто навчається з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, табелів до штатів (штатних розписів), а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

7.1.2. Основними елементами матеріально-технічної (навчально-матеріальної) бази Військового інституту є:

навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, вимірювальна, телекомунікаційна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, наочне приладдя тощо);

база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні лабораторії, обчислювальні центри тощо;

навчально-виробничі майстерні, лабораторії;

аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, лабораторії, навчально-картографічний комплекс, стрілецький тир, стройовий плац, читальна зала,

інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;

польова навчальна база Університету:

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також інші об'єкти з загальновійськової підготовки;

інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди;

озброєння та військова техніка;

поліграфічна база;

підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, настанови, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи і навчально-методичні матеріали.

7.1.3. У Військовому інституті розробляється перспективний (п'ятирічний) план розвитку й удосконалення навчально-матеріальної бази, який погоджується з відповідними органами та службами, що здійснюють замовлення (постачання), і затверджується директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. Відповідно до перспективного плану розробляється й затверджується начальником Військового інституту план розвитку й удосконалення навчально-матеріальної бази на кожний календарний рік.

7.1.4. Майно Військового інституту (крім озброєння, військової техніки та іншого, що було одержане з фондів Міністерства оборони України) є власністю Університету. Передача майна, що є власністю Університету (Міністерства оборони України) і закріплене за Військовим інститутом, здійснюється за наказами та розпорядженнями Ректора Університету (відповідних органів Міністерства оборони України) в порядку, установленому законодавством України.

7.1.5. Для створення необхідних умов проведення військової та військово-спеціальної підготовки з курсантами (студентами) та слухачами, забезпечення житлово-побутових умов Університет надає Військовому інституту навчальний корпус № 8 (вул. Ломоносова, 81) та необхідну для проживання курсантів (слухачів, студентів) кількість ліжко-місць в гуртожитку № 3 (вул. Ломоносова, 43).

7.1.6. Приміщення, що надаються Військовому інституту для проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу, обладнуються за тематикою розділів програм підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

7.1.7. Університет забезпечує експлуатаційно-технічне обслуговування виділених Військовому інституту приміщень, обладнання, комунікацій та мереж, оплачує комунально-побутові послуги й проводить згідно із планами капітальний і поточний ремонт наданих у користування споруд.

7.1.8. Міноборони та Університет забезпечують надані приміщення меблями, обладнанням, рухомим майном.

7.1.9. Курсанти, які мешкають у гуртожитку, забезпечуються за рахунок Міністерства оборони України постільною білизною, фінансуванням на оплату за проживання курсантів (слухачів) Військового інституту.

7.1.10. Для відпрацювання з тими, хто навчається, тактично-вогневих задач, передбачених програмою військової підготовки, і проведення професійної підготовки з офіцерським складом Військового інституту Військовий інститут може використовувати при необхідності польову навчальну базу військових частин і військових навчальних закладів Збройних Сил України.

7.1.11. Також Міноборони може передавати (відчужувати) Університету для підготовки курсантів, студентів які навчаються у Військовому інституті військові містечка, полігони, земельні ділянки, що не використовуються Міноборони (для потреб оборони) для використання їх у навчально-виховному, науковому процесі при підготовці фахівців.

7.1.12. Міноборони забезпечує Військовий інститут військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання здійснюється за заявками начальника Військового інституту через відповідні постачальні органи.

7.1.13. Порядок забезпечення Військового інституту матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюється Міноборони.

7.1.14. Забезпечення Військового інституту керівними документами Міноборони, іншими службовими документами та навчальними кінофільмами покладається на Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України.

7.1.15. Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять студенти, які проходять військову підготовку, можуть забезпечуватись спеціальним одягом.

Склад комплекту спеціального одягу узгоджується з начальником Тилу Збройних Сил України.

Спеціальним одягом студенти забезпечуються з розрахунку - один комплект на 10 студентів, які залучаються до військової підготовки, з терміном його використання протягом трьох років. Військовий інститут, що здійснює військову підготовку менше ніж 250 студентів, повинен мати 30 комплектів спеціального одягу.

7.1.16. З метою забезпечення збереження державної таємниці ректором Університету за поданням начальника Військового інституту можуть визначатися території Військового інституту з обмеженим доступом.

7.2. Фінансування Військового інституту

7.2.1. Фінансування Військового інституту здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, виділених Міноборони, МОН, Університету;

коштів, одержаних за виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами, організаціями та іншими замовниками;

коштів, одержаних від господарської діяльності, надання освітніх послуг, у тому числі за військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

інших надходжень із незаборонених чинним законодавством джерел.

7.2.2. З метою забезпечення функціонування Військового інституту Міноборони, Університет та інші військові формування здійснюють:

фінансування видатків на утримання військовослужбовців та працівників, призначених на штатні посади та на посади штатного розпису Військового інституту, в тому числі продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами, санаторно-курортним лікуванням тощо;

виділення коштів на відрядження військовослужбовців та працівників, що пов'язані з навчальним процесом та заходами, що проводяться Міноборони, Університетом та іншими військовими формуваннями.

7.2.3. З метою забезпечення функціонування Військового інституту Університет здійснює:

капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд навчального закладу, у яких розміщений Військовий інститут, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд, за умови, що ці фонди знаходяться на балансі Університету;

виділення Військовому інституту коштів на відрядження штатних працівників Університету, які пов'язані з навчальним процесом студентів, фізичною підготовкою і спортом, навчальними та культурно-освітніми заходами, на оплату за користування службовими телефонами та послугами за ведення таємного і службового діловодства та листування;

охорону озброєння, військової техніки та майна, що передані Міноборони та іншими військовими формуваннями Університету для підготовки осіб офіцерського складу, а також секретної частини та бібліотеки Військового інституту;

оплату праці науково-педагогічних, педагогічних та інших штатних працівників Університету, з експлуатацією матеріально-технічної бази Університету, що виділяються для такої підготовки;

витрати на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання видаткових матеріалів та інші навчальні потреби відповідно до затверджених кошторисів;

виділення коштів на відрядження військовослужбовців (працівників та осіб, які навчаються), що пов'язані з навчальним процесом та заходами, які проводяться МОН, Університетом;

витрати на створення та утримання спільних підрозділів, в тому числі виплату заробітної плати, матеріального забезпечення тощо.

7.2.4. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати військовослужбовцям та працівникам, які проходять службу та працюють у спільно створених підрозділах, здійснюється роботодавцем.

7.2.5. Військовий інститут має свій реєстраційний рахунок в органі Державного казначейства України, самостійно веде фінансове господарство, бухгалтерський облік, складає фінансову та статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності Військового інституту.

7.2.6. Асигнування з державного бюджету за загальним та спеціальним фондами використовуються відповідно до чинного законодавства України в межах, визначених і затверджених у кошторисі.

7.2.7. Оплата праці всіх категорій працюючих організовується відповідно до вимог чинного законодавства України, наказів ректора Університету, Міністра оборони України.

7.2.8. Ректор Університету може встановлювати премії, якими відзначати викладачів, науковців, студентів, аспірантів (ад'юнктів) слухачів та докторантів Університету або зарубіжних навчальних закладів, в тому числі курсантів, слухачів, ад'юнктів, науково-педагогічних, наукових працівників із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України Військового інституту.

7.2.9. Збитки, завдані Військовому інституту внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами й державними органами, відшкодовуються згідно з чинним законодавством України.

7.2.10. Фінансово-господарські відносини Військового інституту з іншими установами, організаціями, підприємствами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на підставі укладених договорів, контрактів, угод, письмових зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

8. Міжнародні зв'язки

8.1. Військовий інститут має право здійснювати міжнародні зв'язки в порядку, встановленому чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими документами.

8.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Військового інституту є:

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців іноземних країн;

перепідготовка, стажування керівного складу, науково-педагогічних і наукових працівників, курсантів (слухачів, студентів) у зарубіжних країнах;

проведення спільних наукових досліджень, науково-методичних конференцій, семінарів тощо;

взаємне відвідування ВВНЗ (ВНЗ) іноземних держав з метою ознайомлення зі змістом та методиками навчання науково і науково-педагогічними працівниками та особами, які навчаються.

8.3. Підготовка фахівців для зарубіжних країн у Військовому інституті здійснюється за міждержавними угодами та угодами Міноборони, Університету з іншими країнами відповідно до навчальних планів і програм, розроблених та узгоджених Міноборони, Університетом з міністерствами оборони, університетами інших держав.

8.4. Навчання проводиться мовою, яка обумовлена угодами Міністерства оборони України з міністерствами оборони інших держав.

8.5. Конкретний порядок організації навчання іноземних слухачів і курсантів та інших видів міжнародної діяльності Військового інституту визначається окремими положеннями (угодами), які розробляються відповідно до чинного законодавства України.

9. Порядок внесення змін і доповнень

9.1. Зміни й доповнення до цього Положення вносяться за поданням Ректора Університету і Директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Ректор Київського
національного університету
імені Тараса ШевченкаЛ.В. Губерський

Директор Департаменту
військової освіти і науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І.В. Толок

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору