Документ v0483644-08, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2008 N 483

Про внесення змін до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 19.06.2006 N 338
"Про облікову політику"

З метою забезпечення виконання Положення про порядок
бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до
деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 19.12.2006 р. N 1213 ( z1363-06 ), та п. 3 наказу
Мінвуглепрому від 19.06.2006 N 338 ( v0338644-06 ) "Про облікову
політику" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 19.06.2006 N 338 ( v0338644-06 ) такі зміни:
1.1. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.1. Внести до розпорядчого документа про облікову політику
зміни та виключити з нього положення про порядок організації
бухгалтерського обліку".
1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.2. Забезпечити подання розпорядчих документів про облікову
політику на погодження Мінвуглепрому".
2. Затвердити зміни до Рекомендацій щодо розпорядчого
документа про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює
функції з управління державними корпоративними правами,
затверджених наказом Мінвуглепрому від 19.06.2006 N 338
( v0338644-06 ), що додаються.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України Корзуна А.В.
Міністр В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінвуглепрому
19.09.2008 N 483

ЗМІНИ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ
щодо розпорядчого документа про організацію
бухгалтерського обліку та облікову політику
підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства вугільної промисловості України
та щодо яких Міністерство здійснює функції
з управління державними корпоративними правами,
затверджених наказом Мінвуглепрому
від 19.06.2006 N 338
( v0338644-06 )

1. У розділі 1. Організація бухгалтерського обліку на
підприємстві: Пункт 1.5 доповнити другим реченням такого змісту: "Порядок
організації бухгалтерського обліку затвердити наказом керівника
підприємства";
2. У розділі 2. Бухгалтерський облік доходів та витрат,
фінансових результатів: пункт 2.2 доповнити першим реченням такого змісту: "Інформацію про витрати підприємства та її розкриття у
фінансовій звітності здійснювати відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ); перше речення пункту 2.4 викласти у такій редакції: "До
витрат майбутніх періодів відносити витрати, пов'язані з
підготовчими до виробництва роботами з освоєнням нових виробництв
та агрегатів, матеріали довготривалого користування, наведені у
додатку 8 до Галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на
виробництво готової вугільної продукції, затвердженого наказом
Мінвуглепрому від 31.01.2008 N 48 ( v0048644-08 ), сплачені
авансом орендні платежі, передплату за газети, журнали та інші
періодичні та довідкові видання, попередню оплату рекламних
послуг, торгові патенти та всі інші види витрат, які здійснені у
звітному періоді, а підлягають віднесенню на витрати в майбутніх
звітних періодах."; доповнити розділ новим пунктом 2.18 такого змісту: "2.18.
Витрати очисних вибоїв шахт (вугледобувних підприємств), які
надані іншим суб'єктам господарювання у користування відповідно до
договорів оренди, про спільну діяльність, комісії, доручення чи
інших договорів, що регулюють зазначені взаємовідносини та інші
витрати, що виникають в процесі виконання таких договорів до
собівартості готової вугільної продукції не включаються, їх облік
здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку 12 "Фінансові інвестиції" ( z0284-00 ), 14 "Оренда"
( z0487-00 ) та інших положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, що регулюють зазначені питання;
3. У розділі 3. Особливості бухгалтерського обліку
собівартості: перше речення пункту 3.1 викласти у такій редакції: "Для
ведення обліку і калькулювання собівартості готової вугільної
продукції, встановлення складу і переліку статей витрат
вугледобувних підприємств застосовувати Галузеві методичні
рекомендації з обліку витрат на виробництво готової вугільної
продукції, затверджені наказом Мінвуглепрому від 31.01.2008 N 48
( v0048644-08 )"; у першому реченні пункту 3.2 слова "Класифікацію витрат
здійснювати згідно з П(С)БО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) та
Тимчасових галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на
виробництво готової вугільної продукції на шахтах та розрізах (для
вугледобувних підприємств)" виключити; пункт 3.8 викласти у такій редакції: "Витрати вугледобувних підприємств на відшкодування
Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату і доставку пільгових
пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV
( 1058-15 ) та Закону України "Про пенсійне забезпечення" від
05.11.91 N 1788-XII ( 1788-12 ) включати до складу
загальновиробничих витрат за статтею "Інші витрати", як такі що
прирівняні до збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"; пункт 3.9 викласти в такій редакції: "Розподілити загальновиробничі витрати на постійні та змінні,
та визначити базу їх розподілу відповідно до П(С)БО 16 "Витрати"
( z0027-00 ). Затвердити розподіл наказом керівника"; пункти 3.10 - 3.12 виключити.
4. У розділі 4. Бухгалтерський облік основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, незавершеного виробництва: назву розділу після слова "виробництва" доповнити словами
"інвестиційної нерухомості"; пункти 4.27, 4.28 виключити, у зв'язку з цим вважати пункт
4.29 пунктом 4.27, пункт 4.30 пунктом 4.28, пункт 4.31 пунктом
4.29, пункт 4.32 пунктом 4.30, пункт 4.33 пунктом 4.31, пункт 4.34
пунктом 4.32; доповнити розділ новим пунктом 4.33 в такій редакції: "4.33.
Інформацію про необоротні активи, утримувані для продажу, та групу
активів, що належать до вибуття в результаті операції продажу, а
також припинення діяльності відображати у бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
( z1054-03 ); доповнити розділ новим пунктом 4.34 в такій редакції:
"Відповідно до П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" ( z0823-07 )
визначити об'єкти інвестиційної нерухомості. Підприємства, що
мають у складі своїх активів інвестиційну нерухомість, для оцінки
цих об'єктів на дату балансу можуть використовувати один із двох
методів: оцінка за справедливою вартістю (якщо її можна достовірно
визначити); оцінка за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої
амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод
від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28
"Зменшення корисності активів" ( z0035-05 ). Обраний метод застосовується до оцінки всіх подібних об'єктів
інвестиційної нерухомості".
5. У розділі 6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів:
пункт 6.3 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі відображення у бухгалтерському обліку відповідно до
законодавства України вартості права постійного користування
земельними ділянками, оцінка такого права проводиться відповідно
до Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ); у пункті 6.5: перше речення після слів "прямолінійним методом" доповнити
словами "крім права постійного користування земельною ділянкою"; доповнити пункт третім реченням такого змісту: "Нематеріальні активи з невизначеним строком використання
амортизації не підлягають.".
6. У розділі 7. Бухгалтерський облік запасів: пункт 7.16 викласти у такій редакції: "До матеріалів довготривалого використання відносити
найменування матеріалів наведених у додатку N 8 до Галузевих
методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво готової
вугільної продукції, затвердженого наказом Мінвуглепрому від
31.01.2008 N 48 ( v0048644-08 ). Конкретний перелік таких
матеріалів, термін їх корисного використання визначити комісією (з
урахуванням конкретних технологічних умов використання) та
затвердити наказом керівника структурного підрозділу за
погодженням з ДП. При відпуску таких матеріалів у виробництво
облік їх здійснювати на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів".
Вартість матеріалів довготривалого використання, накопичену за
дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" щомісячно,
рівномірними частками, визначеними відповідно до терміну
використання, відносити до складу витрат звітного періоду".
7. У розділі 8. Бухгалтерський облік дебіторської
заборгованості: пункт 8.3 доповнити третім речення: "Не включати до розрахунку цього резерву суми поточної
дебіторської заборгованості із строком виникнення до півтора
року"; пункт 8.5 викласти у такій редакції: "Величину резерву сумнівних боргів визначати за одним із
методів: застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
застосування коефіцієнта сумнівності. За методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості величина резерву визначається на підставі
платоспроможності окремих дебіторів. За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина
резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності".
8. У розділі 10. Суттєвість: у пункті 10.2. доповнити після слів "за поріг суттєвості
прийняти" словами "абсолютну величину або"; у пункті 10.3. доповнити після слів "порогом суттєвості
прийняти" словами "абсолютну величину або".вгору