Документ v0482581-06, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2006 N 482

Про затвердження Положення
про комісію з видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України), виробництва
пестицидів та агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин)

З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів
Мінпромполітики до вимог чинного законодавства та на виконання
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ), Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
ліцензування" від 19.01.2006 N 3370-IV ( 3370-15 ) , постанов
Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів
ліцензування" від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ), "Про внесення
змін до переліку органів ліцензування" від 17.11.2004 N 1560
( 1560-2004-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про комісію з видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України), виробництва
пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин)
(додається).
2. Скасувати наказ Мінпромполітики від 04.08.2005 N 282
( v0282581-05 ) "Про затвердження Положення про комісію з видачі
суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України),
виробництва пестицидів та агрохімікатів, Порядку прийому і видачі
документів з питань ліцензування видів господарської діяльності:
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України), виробництво
пестицидів та агрохімікатів".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кучера К.А.
Міністр промислової
політики України А.І.Головко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
20.12.2006 N 482

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження
господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин
(за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України),
виробництва пестицидів
та агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин)

1. Загальні положення
1.1. Комісія з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на
провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України), виробництва пестицидів та
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) (далі - Комісія) є
постійно діючим органом Міністерства промислової політики України,
який аналізує і систематизує організацію роботи з вищезазначених
питань та забезпечує відповідну методологічну і нормативно-правову
базу для їх вирішення, а також забезпечує провадження державної
політики у сфері господарської діяльності по виробництву особливо
небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України), виробництву пестицидів та
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин). Комісія приймає
рішення про видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України),
виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту
рослин) у встановленому законодавством порядку, контролює
дотримання ліцензійних умов. У разі необхідності Комісія може залучати для роботи фахівців
центрального апарату Мінпромполітики чи представників інших
виконавчих органів, а також спеціалістів асоціацій, виробничих
об'єднань, спілок тощо.
1.2. Основною метою роботи Комісії є забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства у сфері господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України), виробництва
пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин).
1.3. Комісія розглядає заяви, звернення та документи від
суб'єктів господарської діяльності і приймає рішення у
відповідності з покладеними на неї повноваженнями.
1.4. Комісія керується Законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про пестициди
і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), іншими підзаконними нормативними
актами, постановами колегії Мінпромполітики України та даним
Положенням про комісію з видачі суб'єктам господарювання ліцензій
на провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України), виробництва пестицидів та
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин).
2. Права та обов'язки комісії
2.1. Комісія складається з 6 осіб.
2.2. До складу комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики.
2.3. Комісія має право проводити засідання та приймати
рішення при наявності на засіданні більше ніж 50 % її складу.
2.4. Комісія збирається на своє засідання по мірі
необхідності.
2.5. Членам Комісії не менш як за два робочі дні до
проведення засідання повідомляють час і місце проведення засідання
та питання, які виносяться на порядок денний.
2.6. Засідання Комісії проводиться під керівництвом голови
комісії.
2.7. Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних причин (відрядження, відпустка, перебування на
лікарняному тощо).
2.8. Комісія приймає рішення про видачу та переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва
особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який
визначається Кабінетом Міністрів України), виробництва пестицидів
та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), видає їх
дублікати та копії, приймає рішення про визнання ліцензій
недійсними, здійснює у межах своєї компетенції контроль за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видає розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов, анулює видані ліцензії.
Рішення Комісії оформлюються протоколами і є обов'язковими до
виконання.
2.9. До проведення засідання члени Комісії зобов'язані
ознайомлюватися та опрацьовувати матеріали, що виносяться на
розгляд Комісії.
3. Порядок організації роботи комісії
3.1. Документи на отримання ліцензії на провадження
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом
Міністрів України), виробництва пестицидів та агрохімікатів
(тільки регуляторів росту рослин) надходять від суб'єктів
підприємницької діяльності до відділу продуктів малотоннажної
хімії та ліцензійної роботи Департаменту розвитку хімічної
промисловості, де перевіряється їх комплектність, проводиться
попередній аналіз, після чого виносяться на розгляд комісії.
3.2. Ліцензії та копії ліцензій на провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України),
виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту
рослин) підписує голова Комісії.
Директор Департаменту
розвитку хімічної промисловості В.В.Мєшковвгору