Документ v0482388-14, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

27.08.2014  № 482

(з основної діяльності)

Про затвердження Системи організації та проведення роботи щодо підтримання дисципліни і законності, профілактики правопорушень серед особового складу органів і підрозділів ДСНС України

Відповідно до Закону України від 5 березня 2009 р. № 1068-VI "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20/2013, та з метою подальшого впровадження гуманітарної політики держави в системі ДСНС України, зміцнення службової дисципліни та дотримання законності, поліпшення індивідуальної виховної роботи з особами рядового і начальницького складу, збереження їх життя та здоров'я, а також надання цій роботі системності і результативності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Систему організації та проведення роботи щодо підтримання на належному рівні дисципліни і законності, профілактики правопорушень серед особового складу органів і підрозділів ДСНС України (додається).

2. Першому заступнику Голови, заступнику Голови, керівникам департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, територіальних органів і підрозділів ДСНС України довести до відома осіб начальницького складу Систему організації та проведення роботи щодо підтримання дисципліни і законності, профілактики правопорушень серед особового складу органів і підрозділів ДСНС України та забезпечити її неухильне впровадження в практичну діяльність.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Бойка А.П.

Голова

С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
27.08.2014  № 482

СИСТЕМА
організації та проведення роботи щодо підтримання дисципліни і законності, профілактики правопорушень серед особового складу органів і підрозділів ДСНС України

Підтримання на належному рівні дисципліни і законності, профілактика правопорушень у ДСНС України є одним із напрямів практичної реалізації основних завдань роботи з особами рядового та начальницького складу, визначених Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту, наказами МНС України від 06.03.2008 № 177 "Про затвердження Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового та начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту" та від 30.01.2012 № 85 "Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в органах і підрозділах цивільного захисту".

При організації та проведенні роботи щодо підтримання на належному рівні дисципліни і законності, профілактики правопорушень використовуються такі форми як:

своєчасне доведення до особового складу вимог керівних документів ДСНС України з питань службової дисципліни;

розробка за участі усіх служб органу чи підрозділу цивільного захисту на рік Комплексного плану заходів щодо попередження правопорушень за участю особового складу, зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров'я персоналу, а також негайне внесення до нього змін та доповнень згідно з вимогами ДСНС України;

ведення обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків відповідно до встановлених форм;

проведення службових розслідувань стосовно порушень особами рядового і начальницького складу службової дисципліни за Порядком, встановленим наказами МНС України від 14.12.2009 № 838 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно порушення особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту службової дисципліни" та від 16.07.2012 № 994 "Про внесення змін до наказу МНС України від 14.12.2009 № 838", а також Методичними рекомендаціями з окремих питань організації та проведення службових розслідувань та їх документального оформлення (додаток до вказівки МНС України від 24.10.2012 № 02-10233/764);

забезпечення контролю за станом дисципліни та законності у підпорядкованих підрозділах, систематичне проведення його аналізу на усіх рівнях та підбиття підсумків службової діяльності в органах і підрозділах;

застосування єдиної системи заохочень і стягнень, встановленої Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту та наказом МНС України від 23.11.2009 № 781 "Про затвердження Інструкції про визначення повноважень начальників щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, в тому числі слухачів і курсантів навчальних закладів";

забезпечення індивідуального виховного впливу на особовий склад, використання можливостей громадських формувань.

Важливе значення щодо забезпечення дисципліни і законності надається спрямованому та якісному проведенню індивідуальної виховної роботи. Заплановані заходи мають реалізуватися в таких формах індивідуальної виховної роботи, як: діагностична бесіда; індивідуальні доручення і завдання; індивідуальна допомога; індивідуальний контроль, заслуховування звітів та оцінка службової діяльності; використання можливостей виховного впливу колективу; відвідування підлеглого за місцем його проживання в порядку і випадках, визначеними додатком 7 до пункту 14 Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту; використання засобів пропаганди та агітації тощо.

При цьому надається пріоритет використанню широкого спектру форм інформаційно-пропагандистського забезпечення роботи з особовим складом щодо зміцнення службової дисципліни та профілактики правопорушень, а саме:

організація та проведення занять з гуманітарної підготовки з рядовим та начальницьким складом;

систематичне проведення державно-правового інформування із залученням представників депутатського корпусу, працівників правоохоронних органів, ветеранів;

виховання засобами наочної агітації, ефективне використання Інтернет-ресурсів та поліграфії;

створення престижу служби та заохочення здорової моральної атмосфери в колективі підрозділу;

ведення історичного формуляра підрозділу, відповідно до вимог наказу МНС України від 30.05.2006 № 325 "Про затвердження Положення про історичний формуляр та історичну довідку організаційно-штатних структур, підпорядкованих МНС України".

Головне завдання роботи по зміцненню службової дисципліни і правопорядку - це здійснення системи заходів, направлених на суворе дотримання особовим складом нормативно-правових актів України, сумлінне виконання наказів начальників, своїх посадових обов'язків, а також формування у осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту свідомого і відповідального відношення до виконання завдань за призначенням.

Система організації та проведення роботи щодо підтримання на належному рівні дисципліни і законності, профілактики правопорушень серед особового складу органів і підрозділів ДСНС України передбачає чітке визначення завдань керівникам усіх рівнів, які необхідно регулярно виконувати (протягом року, щоквартально, щомісячно, щотижнево та щоденно або під час несення служби), а також постійно контролювати якість та стан їх реалізації.

А саме:

1. Начальники територіальних органів ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підрозділів центрального підпорядкування:

1.1. Протягом року:

організовують:

індивідуальну роботу з виховання у працівників сумлінного відношення до дорученої справи, свідомої дисципліни, пильності, високих моральних якостей, точного виконання існуючого законодавства;

проведення виховної, соціальної, просвітницької та культурно-масової роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності;

особистий прийом та розгляд звернень громадян стосовно допущених підлеглими працівниками правопорушень;

вивчення причин і умов, що спричиняють порушення дисципліни і законності, визначають ефективні заходи з їх попередження з прийняттям рішень на апаратній нараді;

проведення службових розслідувань стосовно особового складу та працівників;

розслідування нещасних випадків, у тому числі із смертельним наслідком, що сталися з особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань та занять;

своєчасний облік застосованих заохочень та накладених дисциплінарних стягнень;

проведення занять з керівним складом підрозділів щодо формування навичок з виявлення та попередження суїцидальних явищ серед підлеглих;

додаткові дослідження в підрозділах з метою виявлення осіб, схильних до девіантної поведінки, проведення з ними індивідуальної психокорекційної роботи;

проведення консультативної роботи з членами сімей працюючих, у родинах яких склалися конфліктні стосунки;

оформлення стендів наочної агітації та інформування;

якісне проведення наставництва над молодими спеціалістами;

тестування щодо психологічної сумісності наставника та підшефного;

утримання у належному стані народознавчих світлиць (актових зал, кімнат по роботі з персоналом) у підпорядкованих підрозділах;

роботу кураторів та керівників підпорядкованих підрозділів щодо зміцнення дисципліни і законності серед особового складу;

проходження стажування співробітників на посадах;

контролюють:

стан дисципліни і законності, збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу та працівників;

стан взаємодії з правоохоронними органами з питань профілактики правопорушень;

проведення керівниками усіх рівнів підпорядкованих підрозділів індивідуальної виховної роботи з підлеглими;

стан виконання Комплексного плану заходів щодо попередження правопорушень за участю особового складу, зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров'я персоналу, складеного за участю усіх служб на рік;

додержання законодавства з питань охорони праці;

безпечне ведення робіт під час несення служби, виконання завдань за призначенням особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державними службовцями та працівниками;

проводять:

роботу із профілактики правопорушень та додержання дисципліни;

семінар-наради з посадовими особами підрозділів, які відповідають за організацію та проведення кадрової та соціально-гуманітарної роботи;

заслуховують:

відповідальних за організацію соціально-гуманітарної роботи з особовим складом щодо стану справ та оцінюють ефективність і дієвість вжитих заходів (не рідше одного разу в півріччя) (відповідно до п. 17 Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту);

кураторів та керівників підпорядкованих підрозділів щодо стану дисципліни і законності та результатів проведеної роботи з його поліпшення;

наставників та підшефних за результатами наставництва;

розглядають:

результати вивчення та аналізу морально-психологічного клімату в підрозділах, приймають управлінські рішення щодо його поліпшення;

рішення Загальних зборів особового складу та затверджують їх;

подання і пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань та переміщення по службі осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури посад, призначення на які та звільнення з яких проводиться наказом ДСНС України;

питання щодо надання допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем співробітників;

результати службових перевірок та розслідувань, розгляду звернень громадян, наставництва тощо;

виховують:

високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

вживають заходів щодо:

забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей, державних службовців та працівників;

попередження нещасних випадків із смертельним наслідком;

усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг стосовно діяльності співробітників органів і підрозділів цивільного захисту;

застосування заохочень та накладання дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу та працівників відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та Кодексу законів про працю (у межах наданих повноважень);

дотримання вимог безпеки праці особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, несення караульної служби;

дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

дотримання норм законодавства з охорони праці;

1.2. Щокварталу:

організовують:

підготовку та направлення до підпорядкованих підрозділів оглядів стану роботи із зміцнення дисципліни, дотримання правопорядку та результатів перевірок підпорядкованих підрозділів;

проведення звірок з правоохоронними органами про відкриті кримінальні провадження;

проведення занять з вивчення вимог антикорупційного законодавства України з прийняттям заліків;

зустрічі співробітників з представниками правоохоронних органів;

розглядають:

аналіз стану дисципліни і законності в апараті територіального органу управління та підпорядкованих підрозділах, приймають рішення щодо викладених у ньому висновків та комплексу додаткових заходів з попередження порушень дисципліни і законності;

заслуховують:

керівників підпорядкованих підрозділів щодо стану дисципліни і законності в очолюваних ними колективах;

проводять:

підбиття підсумків стану службової діяльності та дисципліни в апараті територіального органу управління і підпорядкованих підрозділах;

заходи індивідуальної виховної роботи на квартал;

зустрічі з головами районних осередків ветеранської організації;

1.3. Щомісяця:

організовують:

вивчення кураторами стану дисципліни і законності в підпорядкованих підрозділах та їх участь у підбитті підсумків стану службової діяльності та дисципліни в районних управліннях, відділах (секторах) та підрозділах, які знаходяться у їх оперативному підпорядкуванні;

проведення занять з гуманітарної підготовки, тематичне, загальне та правове інформування;

у дні підбиття підсумків та у дні державних свят при проведенні зміни караулів урочисте піднімання Державного Прапора України та Прапора ДСНС України відповідно вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 418;

проводять:

цільову індивідуальну виховну роботу;

особистий прийом співробітників та членів їх сімей з метою допомоги у вирішенні проблемних питань;

розроблення і здійснення узгоджених заходів щодо виявлення, припинення та попередження злочинів, корупційних правопорушень, а також усунення причин та умов, що сприяли їх вчиненню;

контролюють:

готовність особового складу підрозділів до виконання дій за призначенням, чітку організацію і несення особовим складом внутрішньої та караульної служби;

заслуховують:

доповіді керівників підпорядкованих підрозділів про стан службової діяльності, організації та проведення соціально-гуманітарної роботи;

на апаратних нарадах результати здійснених перевірок підпорядкованих підрозділів, плани усунення виявлених недоліків із заслуховуванням звітів керівництва цих підрозділів та куратора;

розглядають:

аналізи стану дисципліни і законності в районних управліннях, відділах (секторах) та підрозділах, які знаходяться у їх оперативному підпорядкуванні, приймають рішення щодо викладених у них висновків та комплексу додаткових заходів з попередження порушень дисципліни і законності;

доповіді з висновками та пропозиціями про результати перевірок стану дисципліни і законності підпорядкованих підрозділів, здійснених кураторами відповідно до затверджених План-завдань (згідно п. 3.6 наказу МНС від 30.01.2012 № 85);

контролюють:

підтримання службових приміщень у належному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях;

підтримання техніки та обладнання, що знаходяться на озброєнні оперативно-рятувальних підрозділів області, у належному стані;

1.4. Щотижня:

проводять:

персональне заслуховування начальників підрозділів щодо проведеної ними роботи з особовим складом;

доведення та якісне вивчення і виконання вимог керівних документів, особливо з питань охорони праці, кадрової та соціально-гуманітарної роботи;

апаратні наради, під час яких розглядають стан виконавської дисципліни та визначають завдання на наступний тиждень з питань зміцнення дисципліни і законності;

виїжджають:

у підпорядковані підрозділи з метою перевірки стану службової діяльності, організації та проведення соціально-гуманітарної роботи, підтримання нормального морально-психологічного клімату в колективах;

1.5. Щодня:

забезпечують:

формування морально-ділових якостей підлеглих шляхом особистого прикладу;

контролюють:

виконання вимог документів, що регламентують службову діяльність;

дотримання дисципліни та законності підлеглими;

вживають заходів щодо:

поліпшення стану дисципліни та законності серед співробітників;

покращення стану виховної роботи з особовим складом, дотримання правопорядку;

збереження життя і здоров'я співробітників як під час виконання службових обов'язків, так і поза службою;

проводять:

профілактичні заходи з підлеглими співробітниками (відповідно до розподілу повноважень);

заслуховують:

доповіді керівників структурних підрозділів по роботі з персоналом, внутрішнього аудиту та протидії корупції щодо оперативної інформації про правопорушення і події за участю співробітників ДСНС України.

2. Начальники районних управлінь, відділів (секторів), Державних пожежно-рятувальних загонів, аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення:

2.1. Протягом року:

організовують:

виконання Комплексного плану заходів щодо попередження правопорушень за участю особового складу, зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров'я персоналу;

індивідуальну роботу з виховання у працівників сумлінного відношення до дорученої справи, свідомої дисципліни, пильності, високих моральних якостей, точного виконання існуючого законодавства, Присяги, наказів начальників, чуйного та уважного реагування на заяви й звернення громадян;

проведення виховної, соціальної, просвітницької та культурно-масової роботи в підпорядкованих підрозділах;

особистий прийом та розгляд звернень громадян стосовно допущених підлеглими працівниками правопорушень;

забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів підпорядкованих підрозділів під час виконання завдань за призначенням;

проведення службових розслідувань за фактами правопорушень та грубих дисциплінарних проступків, випадків травмування співробітників при виконанні службових обов'язків та в побуті;

розгляд на засіданнях атестаційної комісії з питань, пов'язаних з проходженням служби особовим складом;

утримання у належному стані народознавчої світлиці (актового залу, кімнати по роботі з персоналом);

інформаційне забезпечення;

у дні підбиття підсумків та у дні державних свят при проведенні зміни караулів урочисте піднімання Державного Прапора України та Прапора ДСНС України відповідно вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 418;

контролюють:

стан дисципліни і законності, збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу та працівників;

організацію і проведення у підпорядкованих підрозділах виховної роботи з підлеглими;

додержання законодавства з питань охорони праці в підпорядкованих підрозділах;

дотримання розпорядку дня, додержання форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу;

безпечне веденням робіт під час несення служби, виконання завдань за призначенням особовим складом та працівниками, безпечні та здорові умови праці у підпорядкованих підрозділах;

проводять:

роботу із профілактики правопорушень та додержання дисципліни в підпорядкованих підрозділах;

облік правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, застосованих заохочень та накладених дисциплінарних стягнень;

службові розслідування стосовно особового складу та працівників підпорядкованих йому підрозділів;

у межах наданих повноважень застосовують заохочення та накладають дисциплінарні стягнення на осіб рядового і начальницького складу та працівників відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та Кодексу законів про працю;

вносять пропозиції щодо заохочення, відзначення державними нагородами та притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників;

розслідування нещасних випадків, у тому числі із смертельним наслідком, що сталися з особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань та занять;

загальні та правові інформування співробітників;

інструктажі: вступний, первинний, цільовий, позаплановий; інструктаж перед виходом у відпустку;

перевірку знань з питань охорони праці з прийняттям заліків;

заслуховують:

наставників та підшефних за результатами наставництва;

розглядають:

підсумки роботи за рік в підпорядкованих підрозділах з питань дисципліни та законності;

рішення загальних зборів колективу та Ради зборів;

результати службових перевірок та розслідувань, розгляду звернень громадян, наставництва тощо;

вживають заходів щодо:

підвищення відповідальності особового складу за виконання ними вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до законодавства;

дотримання вимог безпеки праці особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, несення караульної служби;

дотримання у підпорядкованих підрозділах законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

дотримання норм законодавства з охорони праці в підпорядкованих підрозділах;

надання допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем співробітників;

забезпечення ефективності наставництва;

2.2. Щокварталу:

організовують та проводять:

індивідуальний контроль за поведінкою підлеглих як на службі, так і поза службою з урахуванням матеріалів, що надаються до підрозділу психологічною службою;

заходи індивідуальної виховної роботи на квартал;

зустрічі співробітників з представниками правоохоронних органів;

проведення звірок з правоохоронними органами про відкриті кримінальні провадження;

2.3. Щомісяця:

організовують:

належний порядок проведення службових розслідувань, а також ведення обліків порушень законності та подій серед особового складу підпорядкованого підрозділу;

проводять:

аналіз стану дисципліни і законності у відділі (управлінні) та підрозділах, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні, та подають його на розгляд начальнику Управління в області;

підбиття підсумків службової діяльності та стану дисципліни у відділі (управлінні) та підрозділах, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні;

індивідуальну виховну роботу з категоріями осіб, які мають особистий транспорт, займаються мисливством, рибальством тощо;

заняття з вивчення вимог антикорупційного законодавства України з прийняттям заліків;

у дні підбиття підсумків та у дні державних свят при проведенні зміни караулів урочисте піднімання Державного Прапора України та Прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій відповідно вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 418;

зустрічі з головою районного осередку ветеранської організації;

збір, узагальнення та направлення до відповідного територіального органу ДСНС України звітних матеріалів про проведену кадрову, соціально-гуманітарну роботу та стан дисципліни і законності;

розглядають:

стан дисципліни та законності;

на службових нарадах результати здійснених перевірок, плани усунення виявлених недоліків із заслуховуванням звітів керівництва структурного підрозділу;

2.4. Щотижня:

контролюють:

виконання річного Комплексного плану заходів щодо зміцнення дисципліни та законності, збереження життя та здоров'я підлеглих співробітників;

виконання рішень оперативних нарад;

ведення та внесення змін до Соціального паспорта;

заслуховують:

начальників караулів з питань планування та проведення ІВР з підлеглим особовим складом;

інформацію про сімейно-побутові та соціальні проблеми співробітників;

проводять:

службові наради, під час яких розглядають стан виконавської дисципліни та визначають завдання на наступний тиждень з питань зміцнення дисципліни і законності;

2.5. Щодня:

заслуховують:

доповіді посадових осіб щодо оперативної інформації про правопорушення і події за участю співробітників ДСНС України;

контролюють:

дотримання дисципліни та законності підлеглими;

виконання вимог документів, що регламентують службову діяльність;

проходження стажування співробітників на посадах;

вживають заходів щодо:

покращення стану виховної роботи з особовим складом, дотримання правопорядку серед особового складу;

збереження життя і здоров'я співробітників як під час виконання службових обов'язків, так і поза службою;

якісного вивчення та неухильного виконання вимог керівних документів, особливо з питань охорони праці, кадрової та соціально-гуманітарної роботи;

підтримання службових приміщень у належному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях;

підтримання техніки та обладнання, що знаходяться на озброєнні оперативно-рятувальних підрозділів, у належному стані;

проводять:

індивідуальну виховну роботу з відповідними категоріями особового складу підрозділу, вивчають їх ділові та моральні якості;

особистий прийом співробітників та членів їх сімей з метою надання допомоги у вирішенні проблемних питань.

3. Начальники Державних пожежно-рятувальних частин та окремих постів, професійних пожежних частин, професійних пожежних постів:

3.1. Протягом року:

організовують:

проведення виховної, культурно-масової, просвітницької та соціальної роботи;

особистий прийом та розгляд звернень громадян стосовно допущених підлеглими працівниками правопорушень;

забезпечення безпеки особового складу, дотримання правил дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів під час виконання завдань за призначенням;

індивідуальну роботу з виховання у працівників сумлінного відношення до дорученої справи, свідомої дисципліни, пильності, високих моральних якостей, точного виконання існуючого законодавства, Присяги, наказів начальників;

виховують:

високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність в особового складу за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

контролюють:

стан дисципліни і законності, збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу та працівників;

організацію та проведення виховної роботи з підлеглими;

додержання законодавства з питань охорони праці;

дотримання розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях підрозділу;

безпечне ведення робіт під час несення служби, виконання завдань за призначенням особовим складом та працівниками;

проводять:

роботу із профілактики правопорушень та додержання дисципліни;

колективні бесіди, загальні та правові інформування співробітників;

інструктажі: вступний, первинний, цільовий, позаплановий; інструктаж перед виходом у відпустку;

перевірку знань з питань охорони праці з прийняттям заліків;

розглядають:

підсумки роботи з питань зміцнення дисципліни та законності за звітний період;

вживають заходів щодо:

внесення начальнику районного управління, відділу (сектору) пропозицій щодо заохочення, відзначення державними нагородами та притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників;

дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

дотримання норм законодавства з охорони праці;

забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до законодавства;

дотримання вимог безпеки праці особовим складом і працівниками під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, несення караульної служби;

обладнання наочною агітацією та утримання у належному стані народознавчої світлиці (актового залу, кімнати по роботі з персоналом), інформаційного забезпечення, перегляду теле- і відеопередач тощо;

надання допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем співробітників;

забезпечення ефективності наставництва;

3.2. Щокварталу:

організовують та проводять:

заходи індивідуальної виховної роботи з підпорядкованим особовим складом;

зустрічі співробітників з представниками правоохоронних органів;

3.3. Щомісяця:

аналізують:

стан службової діяльності, дисципліни і законності серед особового складу;

причини і умови, що призводять до порушень та на основі цього визначають ефективні заходи по їх попередженню, про проведену роботу доповідають на службових нарадах;

стан соціально-психологічного клімату в підпорядкованому підрозділі та показники службової діяльності, дисципліни і законності за матеріалами, наданими психологічною службою;

проводять:

індивідуальну виховну роботу з категоріями осіб, які мають особистий транспорт, займаються мисливством, рибальством тощо;

заняття з гуманітарної підготовки;

облік дисциплінарних порушень, грубих дисциплінарних проступків, правопорушень та подій за участю особового складу;

підбиття підсумків службової діяльності та стану дисципліни;

перевірку несення служби в нічний час;

у дні підбиття підсумків та у дні державних свят при проведенні зміни караулів урочисте піднімання Державного Прапора України та Прапора ДСНС України відповідно вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 418;

зустрічі з головою районного осередку ветеранської організації;

направлення до відповідного районного управління, відділу (сектору) інформації про проведену кадрову, соціально-гуманітарну роботу та стан дисципліни і законності;

направлення до психологічної служби інформації про морально-психологічний стан підлеглого особового складу;

3.4. Щотижня:

контролюють:

виконання річного Комплексного плану заходів щодо зміцнення дисципліни та законності, збереження життя та здоров'я підлеглих співробітників;

виконання рішень апаратних, службових нарад;

заслуховують:

на оперативній нараді начальників караулу (командирів відділень);

інформацію про сімейно-побутові та соціальні проблеми співробітників та заносять дані до Соціального паспорту підрозділу;

3.5. Щодня:

контролюють:

дотримання особовим складом підрозділу службової дисципліни;

виконання вимог документів, що регламентують службову діяльність;

виконання розпорядку дня і підтримання внутрішнього порядку в караулі;

несення служби особами внутрішнього наряду чергового караулу;

проводять:

індивідуальну виховну роботу з особовим складом підрозділу, вивчають ділові та моральні якості співробітників підрозділу;

вивчення та неухильне виконання вимог керівних документів з питань охорони праці, кадрової та соціально-гуманітарної роботи;

проходження стажування співробітниками на посадах;

особистий прийом співробітників та членів їх сімей з метою допомоги у вирішенні проблемних питань;

вживають заходів щодо:

забезпечення готовності особового складу караулу до виконання дій за призначенням, чіткого несення особовим складом служби;

покращення стану виховної роботи з особовим складом, дотримання правопорядку серед особового складу, збереження життя і здоров'я співробітників, як під час виконання службових обов'язків, так і поза службою;

підтримання службових приміщень у належному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, техніки та обладнання, що знаходяться на озброєнні в належному стані;

4. Начальники караулів пожежно-рятувальних підрозділів:

4.1. Протягом року:

проводять:

індивідуальну роботу з виховання у працівників сумлінного відношення до дорученої справи, свідомої дисципліни, пильності, високих моральних якостей, точного виконання існуючого законодавства, Присяги, наказів начальників і вимог Тимчасового порядку;

заняття з гуманітарної підготовки, колективні бесіди, загальні та правові інформування підлеглих;

розбір дій особового складу під час пожеж, у ліквідації яких брав участь підпорядкований караул;

беруть участь у розслідуванні випадків травмування співробітників при виконанні службових обов'язків та в побуті;

контролюють:

несення служби особами внутрішнього наряду;

дотримання правил пожежної безпеки, підтримання чистоти і порядку у службових приміщеннях;

дотримання встановлених правил носіння форменого одягу, правильної підгонки обмундирування і спорядження особового складу караулу;

стан здоров'я і потреби підлеглих, стежать за дотриманням ними правил безпеки праці при виконанні господарських робіт, проведенні практичних занять і діях за призначенням;

вживають заходів щодо:

забезпечення ефективності наставництва;

4.2. Щокварталу:

контролюють:

стан дотримання підлеглим особовим складом належної поведінки у побуті, під час перебування у відпустках, у відрядженнях, навчанні, курсах підвищення кваліфікації тощо;

проводять:

інструктажі з безпеки праці;

заняття з підлеглим караулом у тепло- та димокамері;

4.3. Щомісяця:

проводять:

профілактичні заходи з метою покращення службової дисципліни;

підбиття підсумків службової діяльності та стану дисципліни в караулі;

заняття з гуманітарної підготовки;

у дні підбиття підсумків та у дні державних свят при проведенні зміни караулів урочисте піднімання Державного Прапора України та Прапора ДСНС України відповідно вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 418;

індивідуальну виховну роботу з категоріями осіб, які мають особистий транспорт, займаються мисливством, рибальством тощо;

4.4. Щотижня:

узагальнюють інформацію про сімейно-побутові та соціальні проблеми співробітників та доповідають керівництву підрозділу;

4.5. Під час несення служби в добовому наряді:

відповідають:

за готовність особового складу караулу до виконання дій за призначенням, чітку організацію і несення особовим складом внутрішньої та караульної служби;

забезпечують:

забезпечують постійний індивідуальний контроль за поведінкою підлеглих поза службою з урахуванням інформації, яка знаходиться в журналі ІВР;

дотримання розпорядку дня, підтримання службових приміщень у належному стані, дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, техніку та обладнання, що знаходяться на озброєнні оперативно-рятувальних підрозділів, у належному стані;

контролюють:

дотримання дисципліни та законності підлеглими;

виконання вимог документів, що регламентують службову діяльність;

вживають заходів щодо:

покращення стану організації виховної роботи з особовим складом, дотримання правопорядку серед особового складу;

збереження життя і здоров'я співробітників як під час виконання службових обов'язків, так і поза службою;

проводять:

індивідуальну виховну роботу з особовим складом караулу з питань недопущення порушень службової дисципліни та травмування особового складу, вивчають їх ділові та моральні якості;

заняття в системі службової підготовки;

вивчення та неухильне виконання вимог керівних документів, особливо з питань охорони праці, кадрової та соціально-гуманітарної роботи;

інструктажі з особовим складом з безпеки праці під час заступання на чергування;

інструктаж з особовим складом з правил особистої безпеки поза службою (після зміни з чергування);

проходження стажування співробітниками на посадах;

підбиття підсумків несення служби за минулу добу, дають оцінку роботи підлеглих, визначають недоліки, вказують на шляхи їх усунення;

забезпечують щоденне піднімання (опускання) Державного Прапора України та прапора ДСНС України з використанням флагштоку.

Директор
Департаменту персоналу


О. Євсюков

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору