Документ v0482202-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2013, підстава - v0520832-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2010 N 482
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 520 ( v0520832-12 ) від 17.12.2012 }
Про внесення змін до Номенклатури продукції
промисловості, затвердженої наказом Держкомстату
від 30.08.2002 N 320 (зі змінами)

З метою вдосконалення Номенклатури продукції промисловості,
затвердженої наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 320
( v0320202-02 ) (зі змінами), та для заповнення запитальників
міжнародних організацій Н А К А З У Ю:
1. Унести до Номенклатури продукції промисловості
(далі - Номенклатура), затвердженої наказом Держкомстату від
30.08.2002 N 320 ( v0320202-02 ) (зі змінами), такі зміни:
1.1. У розділі 15 "Харчові продукти, напої": 1.1.1. Увести коди: 15.41.31.001 "Паливні гранули (пелети) та брикети з макухи,
виготовлені на підприємствах-виробниках олій" з ознаками у
графі 3 - "т", у графі 4 - "м., р"; 15.41.31.002 "Паливні гранули (пелети) та брикети з макухи,
виготовлені підприємствами, які закупляють сировину" з ознаками у
графі 3 - "т", у графі 4 - "м., р". 1.1.2. Доповнити графу 4 ознакою "м" за кодами: 15.82.12.530,
15.84.11.000, 15.84.12.000, 15.84.13.000, 15.84.14.000. 1.1.3. Викласти назву позиції за кодом 15.89.14.992 у такій
редакції: "Продукти молоковмісні, н.в.і.у." та доповнити
зазначений код вхідними кодами з ознаками у графі 3 - "т",
графі 4 - "р": 15.89.14.992R "Продукти молоковмісні сирні кисломолочні"; 15.89.14.992S "Продукти молоковмісні сирні інші (тверді,
м'які, розсільні, плавлені тощо)"; 15.89.14.992T "Продукти згущені молоковмісні". 1.1.4. Вилучити ознаки "м., р" з графи 4 за кодом 15.32.10.
2. Увести в дію зміни до Номенклатури для державних
статистичних спостережень за виробництвом промислової продукції: для річних - зі звіту за 2010 рік, для періодичних - зі звіту за січень 2011 року.
3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
3.1. Направити до 01.01.2011 електронну версію Номенклатури
(зі змінами) головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у
місті Севастополі.
3.2. Здійснювати методологічне й організаційне керівництво
при використанні Номенклатури при проведенні державних
статистичних спостережень щодо виробництва промислової продукції.
4. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н.П.)
розмістити на WEB-сайті Держкомстату Номенклатуру з урахуванням
змін, затверджених цим наказом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
30.08.2002 N 320
( v0320202-02 )
(зі змінами, затвердженими
наказом
01.12.2010 N 482)

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вступ
Номенклатура продукції промисловості (в подальшому
Номенклатура), яка охоплює секції C, D, E Класифікації видів
економічної діяльності ( va375202-05 ) (КВЕД), розроблена
НДІ статистики Держкомстату та управлінням статистики
промисловості ГУСП Держкомстату за підтримки спеціалістів
міністерств (відомств) та окремих відомчих наукових установ в
рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти. Номенклатура
містить групування продукції, необхідні перш за все для потреб
органів статистики і по суті є статистичною класифікацією
продукції промисловості. Номенклатура передбачається для
використання при зборі, обробці та для міждержавного обміну
статистичною інформацією і може бути корисною при вирішенні задач
каталогізації продукції та для здійснення економіко-статистичного
аналізу виробництва, реалізації і використання продукції на
макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях, а також для
структурування інформації за видами виробленої продукції з метою
проведення маркетингових обстежень і здійснення
постачально-збутових операцій. При розробці Номенклатури було використано: ДКПП - Державний
класифікатор продукції та послуг ( v1822217-97, v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 ), який в свою чергу базується
на СРА - Статистична класифікація продукції за видами діяльності в
Європейській економічній спільноті (з врахуванням змін
до СРА 2002 р.); PRODCOM - Перелік продуктів для європейської
статистики виробництва (2002 р.) та проект модельного
класифікатора продукції (товарів, послуг) з поясненнями до нього
Статкомітету СНД. Об'єктом номенклатури є продукція та послуги, створені в
результаті економічних видів діяльності, що відносяться до
секцій C, D, E (КВЕД) ( va375202-05 ). Номенклатура є систематизованим зведенням найменувань
групувань продукції, кодування яких побудовано на ієрархічній
системі класифікації. Використання при розробці Номенклатури
методологічного принципу побудови зазначених вище класифікацій
дозволяє об'єднати в єдиному складовому коді коди різних, але
взаємопов'язаних класифікацій - видів економічної діяльності
(КВЕД ( va375202-05 ), побудованої на базі NACE - 4 знаки) і
продукції (додається ще 2 знаки, тобто всього 6 знаків, що
відповідає коду СРА). У відповідності з цим принципом продукція
класифікується за тим видом діяльності (в рамках одного
класу NACE), який є характерним для виробництва цього виду
продукції. Наступні 7-й, 8-й, 9-й знаки використовуються для
подальшої класифікації продукції. Угруповання, класифікація
продукції в яких завершена на сьомому чи восьмому знаку, доповнена
нулями до дев'ятизначного коду. У Номенклатурі вироблена продукція та надані послуги
згруповані в блоки (три секції та 16 підсекцій), які позначаються
великими літерами латинської абетки та відповідають секціям та
підсекціям міжнародних, європейських та національних класифікацій
видів діяльності та продукції. Ці літери не використовуються
безпосередньо для ідентифікації продукції, а введені лише для
зручності користувача (див. Табл. 1).
Таблиця 1
Перелік секцій і підсекцій Номенклатури
продукції промисловості та відповідності розділів
------------------------------------------------------------------ |Секції|Підсекції| Назва |Розділи| |------+---------+---------------------------------------+-------| | C | |Продукція добувної промисловості | 10-14 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | CA |Паливно-енергетичні корисні копалини | 10-12 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | CB |Матеріали неенергетичні |13, 14 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | D | |Продукція переробної промисловості | 15-37 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DA |Харчові продукти, напої та тютюнові |15, 16 | | | |вироби | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DB |Вироби текстильної та швейної |17, 18 | | | |промисловості | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DC |Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, | 19 | | | |взуття | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DD |Деревина та вироби з деревини, крім | 20 | | | |меблів | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DE |Целюлозно-паперова продукція, видавнича|21, 22 | | | |продукція | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DF |Кокс, продукти нафтоперероблення та | 23 | | | |паливо ядерне | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DG |Продукція хімічна | 24 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DH |Вироби гумові та пластмасові | 25 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DI |Вироби мінеральні неметалеві інші | 26 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DJ |Метали основні та металеві вироби |27, 28 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DK |Машини та устатковання | 29 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DL |Устатковання електричне та електронне | 30-33 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DM |Устатковання транспортне |34, 35 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DN |Продукція промислова інша |36, 37 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | E | |Електроенергія, газ і вода |40, 41 | ------------------------------------------------------------------
Продукція, що класифікується в Номенклатурі, має дев'ять
рівнів класифікації: розділ, група, клас, категорія, підкатегорія,
тип. Загальна структура цифрових кодів для утворення
класифікаційних угруповань у Номенклатурі має такий вигляд:
------------------------------------------------------------------ |ХХ |- розділ; | |-------------+--------------------------------------------------| |ХХ.Х |- група; | |-------------+--------------------------------------------------| |ХХ.ХХ |- клас; | |-------------+--------------------------------------------------| |ХХ.ХХ.Х |- категорія; | |-------------+--------------------------------------------------| |ХХ.ХХ.ХХ |- підкатегорія; | |-------------+--------------------------------------------------| |ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ |- тип. | ------------------------------------------------------------------
Приклад:
------------------------------------------------------------------ |10.20.10.300,|Де | |-------------+--------------------------------------------------| |10 |- розділ "Вугілля кам'яне, вугілля буре і торф"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.2 |- група "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20 |- клас "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.1 |- категорія "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10 |- підкатегорія "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10.300 |- тип "Вугілля буре неагломероване з | | |теплотворністю менше 23,865 МДж/кг на беззольній, | | |але вологій основі"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10.310 |- тип "Вугілля буре неагломероване, видобуте | | |відкритим способом". | ------------------------------------------------------------------
З угруповання "тип" може виокремлюватися один або декілька
видів продукції, що найбільш поширені в Україні, а для інших
видів продукції визначається узагальнене класифікаційне
угруповання - "інші". Структурно Номенклатура складається з ідентифікації (коду) та
назви продукції, одиниці виміру, періодичності подання даних. Одиниця виміру узгоджена з Класифікатором системи позначень
одиниць вимірювання та обліку (ДК 011-96) ( v0008217-97 ) та по
можливості гармонізована з одиницею виміру PRODCOM, але як правило
наводиться та одиниця, яка є зручною та прийнятною для обліку та
статистичних спостережень на національному рівні. В окремих
випадках використовується дві одиниці виміру. Графа "періодичність подання" містить позначки "м" - місячна
і "р" - річна, що вказує відповідно на обов'язковість наведення
даних щодо виробництва продукції в місячних і річних звітах.
Періодичність може змінюватися, про що органами статистики буде
повідомлятися.
Скорочення в Номенклатурі
------------------------------------------------------------------ | Скорочена назва | Повна назва одиниці виміру | | одиниці виміру | | |-----------------------+----------------------------------------| |г |грам | |-----------------------+----------------------------------------| |кар. |карат метричний | |-----------------------+----------------------------------------| |кВт |кіловат | |-----------------------+----------------------------------------| |кг |кілограм | |-----------------------+----------------------------------------| |кг N |кілограм азоту | |-----------------------+----------------------------------------| |кг P O |кілограм п'ятиокису фосфору | | 2 5 | | |-----------------------+----------------------------------------| |кг K O |кілограм оксиду калію | | 2 | | |-----------------------+----------------------------------------| |км |кілометр | |-----------------------+----------------------------------------| |км умов. труб |кілометр умовних труб | |-----------------------+----------------------------------------| |л |літр | |-----------------------+----------------------------------------| |м |метр | |-----------------------+----------------------------------------| |кв.м |квадратний метр | |-----------------------+----------------------------------------| |куб.м |кубічний метр | |-----------------------+----------------------------------------| |куб.м умов. |кубічний метр умовний | |-----------------------+----------------------------------------| |млн.кВт·год. |мільйон кіловат-годин | |-----------------------+----------------------------------------| |млн.куб.м |мільйон кубічних метрів | |-----------------------+----------------------------------------| |млн.умов.плит |мільйон умовних плиток | |-----------------------+----------------------------------------| |млн.шт. |мільйон штук | |-----------------------+----------------------------------------| |млн.шт.ум.цегл. |мільйон штук умовної цегли | |-----------------------+----------------------------------------| |од. |Одиниця (продукції) | |-----------------------+----------------------------------------| |пар. |пара | |-----------------------+----------------------------------------| |т |тонна метрична | |-----------------------+----------------------------------------| |тис. ампул |тисяча ампул | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.арк-відб.прив. |тисяча аркушів-відбитків, | |до ф. 60 х 90 |приведених до формату 60 х 90 см | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.Гкал |тисяча гігакалорій | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.грн. |тисяча гривень | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.дал |тисяча декалітрів | |-----------------------+----------------------------------------| |л чист. спирт |літр чистого спирту | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.елем. |тисяча елементів | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.кар. |тисяча каратів метричних | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.кв.м |тисяча квадратних метрів | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.кв.м покрів. поверх|тисяча квадратних метрів покрівельної | | |поверхні | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.кв.м умов. |тисяча квадратних метрів умовних | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.куб.м |тисяча кубічних метрів | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.куб.м щілн. |тисяча кубічних метрів щільних | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.паков. |тисяча паковань | |-----------------------+----------------------------------------| |тис. пар |тисяча пар | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.пач. |тисяча пачок | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.пог.м |тисяча погонних метрів | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.прим. |тисяча примірників | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.прим.4-шпальт. |тисяча примірників 4-шпальтових | |газет ф. А2 |газет формату А2 | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.рул. |тисяча рулонів | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.т |тисяча тонн | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.умов.куск. |тисяча умовних кусків | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.умов.шт. |тисяча умовних штук | |-----------------------+----------------------------------------| |тис.шт. |тисяча штук | |-----------------------+----------------------------------------| |шт. |штука | ------------------------------------------------------------------
Секція C
Продукція добувної промисловості
Підсекція CA
Паливно-енергетичні корисні копалини
Розділи 10-12
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |C |Продукція добувної | | | | |промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |CA |Паливно-енергетичні корисні | | | | |копалини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10 |Вугілля кам'яне, вугілля буре | | | | |і торф | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.1 |Вугілля кам'яне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10 |Вугілля кам'яне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.1 |Вугілля кам'яне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11 |Вугілля кам'яне неагломероване| тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11.300 |Вугілля кам'яне для коксування| тис.т, | м., р. | | |з теплотворністю більше | тис.Гкал | р. | | |23,865 МДж/кг на беззольній, | | | | |але вологій основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11.500 |Вугілля кам'яне енергетичне з | тис.т, | м., р. | | |теплотворністю більше | тис.Гкал | р. | | |23,865 МДж/кг на беззольній, | | | | |але вологій основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11.510 |Антрацит | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11.520 |Вугілля енергетичне інше | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.11.900 |Вугілля кам'яне інше | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.12 |Брикети, окатиші та аналогічні| тис.т | | | |види твердого палива з вугілля| | | | |кам'яного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.12.100 |Брикети з вугілля кам'яного | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.12.200 |Інші види твердого палива | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.13 |Послуги з видобування вугілля | тис.грн. | | | |кам'яного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.10.13.000 |Послуги з видобування вугілля | тис.грн. | | | |кам'яного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.2 |Вугілля буре | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20 |Вугілля буре | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20.1 |Вугілля буре | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20.10 |Вугілля буре | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20.10.300 |Вугілля буре неагломероване з | тис.т, | м., р. | | |теплотворністю менше | тис.Гкал | р. | | |23,865 МДж/кг на беззольній, | | | | |але вологій основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20.10.310 |Вугілля буре неагломероване, | тис.т, | р. | | |видобуте відкритим способом | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.20.10.500 |Брикети, окатиші та аналогічні| тис.т, | м., р. | | |види твердого палива з вугілля| тис.Гкал | р. | | |бурого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.3 |Торф | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30 |Торф | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.1 |Торф | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.10 |Торф | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.10.100 |Торф неагломерований | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.10.110 |Торф неагломерований паливний | тис.т, | р. | | | | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.10.120 |Торф неагломерований для | тис.т | р. | | |сільського господарства | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |10.30.10.200 |Брикети і напівбрикети | тис.т, | м., р. | | |торф'яні агломеровані | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11 |Нафта сира та газ природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.1 |Нафта сира та газ природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10 |Нафта сира та газ природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.1 |Нафта сира | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.10 |Нафта сира та нафтопродукти, | | | | |добуті з мінералів | | | | |бітумінозних, сирі (включаючи | | | | |газовий конденсат) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.10.300 |Нафта сира (природна суміш | | | | |вуглеводнів), включаючи нафту,| | | | |одержану з бітумінозних | | | | |мінералів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.10.310 |Нафта сира | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.10.320 |Газ нафтовий попутний | млн.куб.м, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.10.500 |Газовий конденсат | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.2 |Газ природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.20 |Газ природний в рідкому або | млн.куб.м, | | | |газоподібному стані | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.20.000 |Газ природний в рідкому або | млн. куб.м, | м., р. | | |газоподібному стані | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.3 |Послуги зі скраплювання та | | | | |регазифікації природного газу | | | | |для транспортування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.30 |Послуги зі скраплювання та | тис.грн. | | | |регазифікації природного газу | | | | |для транспортування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.30.100 |Послуги зі скраплювання та | тис.грн. | | | |регазифікації природного газу | | | | |для транспортування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.4 |Сланці і піски бітумінозні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.40 |Сланці і піски бітумінозні | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.40.100 |Сланці горючі | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.10.40.300 |Піски бітумінозні | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.2 |Послуги з добування нафти і | | | | |газу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20 |Послуги з добування нафти і | | | | |газу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.1 |Послуги з добування нафти і | | | | |газу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.11 |Послуги з буріння під час | тис.грн. | | | |добування нафти і газу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.11.100 |Послуги з похило-напрямленого | тис.грн. | | | |та повторного буріння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.11.200 |Послуги з зворотньо- | тис.грн. | | | |поступального буріння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.11.300 |Послуги інші з буріння | тис.грн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12 |Послуги з будівництва та | тис.грн. | | | |експлуатації свердловин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.100 |Послуги з будівництва бурових | тис.грн. | | | |вишок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.200 |Послуги з ремонту бурових | тис.грн. | | | |вишок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.300 |Послуги з демонтажу бурових | тис.грн. | | | |вишок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.400 |Послуги з цементування | тис.грн. | | | |насосних свердловин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.500 |Послуги з забивання, | тис.грн. | | | |консервування та ліквідації | | | | |свердловин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |11.20.12.600 |Послуги з будівництва та | тис.грн. | | | |експлуатації свердловин, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12 |Руди уранові та торієві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.0 |Руди уранові та торієві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00 |Руди уранові та торієві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.1 |Руди уранові та торієві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10 |Руди уранові та торієві | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.100 |Руди і концентрати уранові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.110 |Руди уранові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.120 |Смолка уранова | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.130 |Концентрати руд уранових з | т | | | |вмістом урану більше 5% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.140 |Продукція видобування руд | т | | | |уранових інша | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.200 |Руди і концентрати торієві | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.210 |Моназит | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.220 |Ураноторіаніт | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.230 |Концентрати руд торієвих з | т | | | |вмістом торію більше 20% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |12.00.10.240 |Продукція видобування руд | т | | | |торієвих інша | | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція CB
Матеріали неенергетичні
Розділи 13, 14
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |CB |Матеріали неенергетичні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13 |Руди металеві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.1 |Руди залізні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10 |Руди залізні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.1 |Руди залізні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10 |Руди і концентрати залізні, | тис.т | | | |крім піриту випаленого | | | | |(залізорудного колчедану) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.300 |Руди і концентрати залізні | тис.т | м., р. | | |неагломеровані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.310 |Руди залізні неагломеровані | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.320 |Концентрати залізорудні | тис.т | м., р. | | |неагломеровані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.500 |Руди і концентрати залізні | тис.т | м., р. | | |агломеровані, крім піриту | | | | |випаленого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.510 |Руди залізні агломеровані | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.10.10.520 |Концентрати залізорудні | тис.т | м., р. | | |агломеровані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.2 |Руди кольорових металів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20 |Руди кольорових металів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.1 |Руди і концентрати кольорових | | | | |металів, крім уранової і | | | | |торієвої руд | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.11 |Руди і концентрати мідні | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.11.100 |Руди мідні | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.11.200 |Концентрати мідні | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.12 |Руди і концентрати нікелеві | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.12.100 |Руди нікелеві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.12.200 |Концентрати нікелеві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.13 |Руди і концентрати алюмінієві | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.13.100 |Руди алюмінієві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.13.200 |Концентрати алюмінієві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14 |Руди і концентрати металів | т | | | |дорогоцінних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.100 |Руди і концентрати срібні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.110 |Руди срібні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.120 |Концентрати срібні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.200 |Руди і концентрати | т | м., р. | | |золотовмісні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.210 |Руди золотовмісні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.220 |Концентрати золотовмісні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.14.900 |Руди і концентрати інших | т | | | |дорогоцінних металів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15 |Руди і концентрати свинцеві, | т | | | |цинкові і олов'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.300 |Руди і концентрати олов'яні | т | м., р. | | |(руда, піски, концентрати) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.310 |Руди олов'яні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.320 |Концентрати олов'яні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.500 |Руди і концентрати свинцеві | т | м., р. | | |(руда свинцево-цинкова і | | | | |концентрат свинцевий) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.510 |Руди свинцеві | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.520 |Концентрати свинцеві | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.700 |Руди і концентрати цинкові | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.710 |Руди цинкові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.15.720 |Концентрати цинкові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16 |Руди і концентрати металів | | | | |кольорових інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.300 |Руди і концентрати вольфрамові| т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.310 |Руди вольфрамові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.320 |Концентрати вольфрамові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.500 |Руди і концентрати марганцеві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.510 |Руди марганцеві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.520 |Концентрати марганцеві | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.900 |Руди і концентрати металів | т | | | |кольорових інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.910 |Руди і концентрати кобальтові | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.911 |Руди кобальтові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.912 |Концентрати кобальтові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.920 |Руди і концентрати хрому | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.921 |Руди хрому | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.922 |Концентрати хрому | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.930 |Руди і концентрати молібденові| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.931 |Руди молібденові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.932 |Концентрати молібденові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.940 |Руди і концентрати титанові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.941 |Руди титанові | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.942 |Концентрати титанові | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.942D |Концентрат ільменітовий (у | т | м., р. | | |перерахунку на 42% вмісту | | | | |діоксиду титану) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.942E |Концентрат рутиловий (у | т | м., р. | | |перерахунку на 42% вмісту | | | | |діоксиду титану) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.950 |Руди і концентрати ніобієві, | т | | | |танталові, ванадієві, | | | | |цирконієві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.951 |Руди і концентрати цирконієві | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.952 |Руди і концентрати ніобієві | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.953 |Руди і концентрати танталові | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.954 |Руди і концентрати ванадієві | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.990 |Руди і концентрати металів | т | | | |кольорових, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.991 |Руди і концентрати сурм'янисті| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.992 |Руди і концентрати берилію | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.993 |Руди і концентрати вісмуту | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.994 |Руди і концентрати германію | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |13.20.16.995 |Руди і концентрати ртуті | т | р. | | |(сировина ртутна) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14 |Продукція добувної | | | | |промисловості інша | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.1 |Камінь будівельний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11 |Камінь декоративний та | | | | |будівельний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.1 |Камінь декоративний та | | | | |будівельний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11 |Мармур та інші мармурові | тис.т, | р. | | |камені | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.300 |Мармур та травертин | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.330 |Мармур та травертин, | тис.т, | | | |необроблені або грубо | тис.куб.м | | | |оброблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.350 |Мармур та травертин, розпиляні| тис.т, | | | |на плити завтовшки 25 см і | тис.куб.м | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.370 |Мармур та травертин, розпиляні| тис.т, | | | |на плити завтовшки більше | тис.куб.м | | | |25 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.500 |Камінь вапняковий, алебастр | тис.т, | р. | | |гіпсовий і вапняковий | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.530 |Камінь вапняковий, алебастр | тис.т, | | | |гіпсовий і вапняковий, | тис.куб.м | | | |необроблені або грубо | | | | |оброблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.550 |Камінь вапняковий, алебастр | тис.т, | | | |гіпсовий і вапняковий, | тис.куб.м | | | |розпиляні на плити завтовшки | | | | |25 см і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.11.570 |Камінь вапняковий, алебастр | тис.т, | | | |гіпсовий і вапняковий, | тис.куб.м | | | |розпиляні на плити завтовшки | | | | |більше 25 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12 |Граніт, пісковик та інший | тис.т, | | | |камінь будівельний і тесаний | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.300 |Граніт | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.330 |Граніт бутовий (товарний) | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.350 |Граніт, розпиляний на плити | тис.т, | | | |завтовшки 25 см і менше | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.370 |Граніт, розпиляний на плити | тис.т, | | | |завтовшки більше 25 см | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.500 |Пісковик | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.530 |Пісковик бутовий (товарний) | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.550 |Пісковик, розпиляний на плити | тис.т, | | | |завтовшки 25 см і менше | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.570 |Пісковик, розпиляний на плити | тис.т, | | | |завтовшки більше 25 см | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.900 |Туф вулканічний, базальт, | тис.т, | р. | | |порфір і камінь інший, | тис.куб.м | м., р. | | |необроблені, грубо оброблені | | | | |або розпиляні на блоки та | | | | |плити | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.901 |Туф вулканічний, базальт, | тис.куб.м | м., р. | | |порфір і камінь інший бутовий | | | | |(товарний) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.910 |Туф вулканічний інший, | тис.куб.м | р. | | |необроблений, грубо | | | | |оброблений або розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.920 |Базальт інший, необроблений, | тис.куб.м | р. | | |грубо оброблений або | | | | |розпиляний на блоки та плити | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.11.12.990 |Камінь інший, необроблений, | тис.т, | | | |грубо оброблений або | тис.куб.м | | | |розпиляний на блоки та плити | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12 |Вапняк, гіпс та крейда | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.1 |Вапняк та гіпс | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10 |Вапняк та гіпс | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.300 |Гіпс та ангідрит (природний | тис.т | м., р. | | |або синтетичний) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.310 |Гіпс | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.311 |Гіпс будівельний | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.312 |Гіпс формувальний | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.313 |Гіпс медичний | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.314 |Гіпс технічний | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.320 |Ангідрит | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.330 |Глиногіпс | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.500 |Вапняк (крім подрібненого | тис.т | м., р. | | |вапнякового наповнювача і | | | | |каменю вапнякового заданих | | | | |розмірів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.510 |Вапняк флюсовий | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.520 |Вапняк для цукрової | тис.т | р. | | |промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.530 |Вапняк для хімічної | тис.т | р. | | |промисловості (содової) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.550 |Вапняк для виготовлення вапна | тис.т | р. | | |та цементу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.10.560 |Порошок вапняковий | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.2 |Крейда та доломіт | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20 |Крейда та доломіт | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.100 |Крейда | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.300 |Доломіт некальцинований (крім | тис.т | м., р. | | |подрібненого доломітового | | | | |заповнювача) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.330 |Доломіт некальцинований, | тис.т | | | |необроблений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.350 |Доломіт некальцинований, | тис.т | | | |розпиляний для промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.370 |Доломіт некальцинований, | тис.т | | | |порошок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.500 |Доломіт кальцинований та | тис.т | м., р. | | |випалений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.530 |Доломіт кальцинований | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.550 |Доломіт випалений | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.700 |Доломіт агломерований | тис.т | м., р. | | |(у т.ч. доломіт гудронований) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.710 |Доломіт металургійний | тис.т | | | |(флюсовий) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.720 |Доломіт для виробництва | тис.т | | | |вогнетривів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.12.20.730 |Смолодоломіт (Mg > 19%) | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.13 |Сланець глинистий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.13.1 |Сланець глинистий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.13.10 |Сланець глинистий | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.13.10.000 |Сланець, необроблений, грубо | тис.т | | | |оброблений, або розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.2 |Пісок та глини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21 |Пісок та гравій | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.1 |Пісок та гравій | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.11 |Піски природні | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.11.500 |Піски кременисті та кварцові | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.11.900 |Піски будівельні інші (крім | тис.т, | м., р. | | |металоносного піску) | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12 |Галька, гравій, щебінь та | тис.т, | м., р. | | |камінь дроблений | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.100 |Галька, гравій, щебінь та | тис.т, | р. | | |кремінь | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.130 |Гравій | тис.т, тис. | | | | | куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.131 |Гравій будівельний (в тому | тис.т, | р. | | |числі який використовується як| тис.куб.м | м., р. | | |наповнювач бетону) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.139 |Гравій інший | тис.т, | | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.150 |Щебінь, галька та кремінь | тис.т, | | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.151 |Щебінь, галька та кремінь | тис.т, | р. | | |будівельні | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.300 |Камінь дроблений, який | тис.т, | р. | | |використовується як наповнювач| тис.куб.м | м., р. | | |бетону, для дорожнього | | | | |покриття і інших будівельних | | | | |цілей | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.500 |Крихта, гранули та порошок | тис.т, | р. | | |мармурові | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.900 |Крихта, гранули та порошок з | тис.т, | р. | | |іншого каменю | тис.куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.930 |Крихта та гранули з іншого | тис.т, | | | |каменю | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.12.950 |Порошок з іншого каменю | тис.т, | | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.13 |Шлаки для будівництва | тис.т, | м., р. | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.13.300 |Шлаки для будівництва (крім | тис.т, | р. | | |макадаму гудрунованого) | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.21.13.500 |Макадам гудрунований | тис.т, | р. | | | | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22 |Глини та каолін | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.1 |Глини та каолін | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.11 |Каолін і глини каолінові інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.11.400 |Каолін | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.11.410 |Каолін збагачений | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.11.600 |Глини каолінові (комова і | т | р. | | |пластична) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12 |Глини інші, андалузит, кіаніт,| тис.т | м., р. | | |силіманіт; муліт; землі | | | | |шамотні або динасові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.100 |Бентоніт (глина натрієва і | тис.т | р. | | |кальцієва сукновальна), | | | | |аттапульгіт та сепіоліт | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.300 |Глини вогнетривкі | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.330 |Глини вогнетривкі необроблені | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.350 |Глини вогнетривкі кальциновані| тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.500 |Глини інші | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.700 |Андалузит, кіаніт, силіманіт, | тис.т | р. | | |муліт | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.22.12.900 |Землі шамотні та динасові | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.3 |Мінеральна сировина для | | | | |хімічної промисловості та | | | | |виробництва добрив | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30 |Мінеральна сировина для | | | | |хімічної промисловості та | | | | |виробництва добрив | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.1 |Мінеральна сировина для | | | | |хімічної промисловості та | | | | |виробництва добрив | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.11 |Фосфати кальцію чи алюмінію | т | | | |природні; карналіт, сильвіт, | | | | |солі калію природні | | | | |необроблені інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.11.300 |Фосфати кальцію природні, | т | м., р. | | |фосфати алюмінієво-кальцієві | | | | |та крейда фосфатна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.11.500 |Карналіт, сильвіт і солі калію| т | м., р. | | |природні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.12 |Пірити заліза невипалені | т | | | |(невипалений залізний | | | | |колчедан); сірка сира | | | | |(необроблена) чи неочищена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.12.300 |Пірити заліза невипалені | т | м., р. | | |(невипалений залізний | | | | |колчедан) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.12.500 |Сірка сира (необроблена) чи | т | м., р. | | |нерафінована (включаючи сірку | | | | |видобуту) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13 |Інші мінерали для хімічної | т | м., р. | | |промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.100 |Сульфат і карбонат барію | т | р. | | |природні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.130 |Сульфат барію природний | т | | | |(барит) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.150 |Карбонат барію природний | т | | | |(вітерит) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.300 |Кріоліт природний; хіоліт | т | р. | | |природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.500 |Борати природні і їх | т | р. | | |концентрати; борна кислота | | | | |природна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.550 |Борати натрію природні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.590 |Борати природні (крім боратів | т | | | |натрію) і їх концентрати; | | | | |кислота борна природна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.700 |Шпат плавиковий (флюорит) | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.730 |Шпат плавиковий (флюорит), що | т | | | |містить кальцію фтористого 97%| | | | |і менше за масою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.750 |Шпат плавиковий (флюорит), що | т | | | |містить кальцію фтористого | | | | |більше 97% за масою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.800 |Кізерит, епсоміт, природні | т | р. | | |пігменти (земляні фарби), | | | | |оксиди заліза слюдяні | | | | |природні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.830 |Кізерит, епсоміт (сульфати | т | | | |магнію природні) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.850 |Природні пігменти (земляні | т | | | |фарби) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.870 |Оксиди заліза слюдяні природні| т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.30.13.900 |Речовини мінерали інші, | т | р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.4 |Сіль | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40 |Сіль | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.1 |Сіль і хлорид натрію чистий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10 |Сіль і хлорид натрію чистий | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.010 |Сіль кухонна (видобуток) | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.100 |Сіль кам'яна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.110 |Сіль йодована кам'яна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.300 |Сіль морська | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.500 |Сіль вакуумна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.510 |Сіль йодована вакуумна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.700 |Сіль у розчині | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.40.10.900 |Інше (морська вода) | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.5 |Продукція добувної | | | | |промисловості, не віднесена до| | | | |інших угрупувань | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50 |Продукція добувної | | | | |промисловості, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.1 |Бітум та асфальт природні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.10 |Бітум та асфальт природні, | т | | | |бітуми тверді і породи | | | | |гірські, які включають бітум | | | | |асфальтовий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.10.000 |Бітум та асфальт природні, | т | м., р. | | |асфальтити і породи | | | | |асфальтові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.2 |Каміння дорогоцінне, алмази | | | | |промислові та мінерали, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.21 |Каміння дорогоцінне і | тис.кар | | | |напівдорогоцінне (крім | | | | |промислових алмазів) | | | | |необроблене або просто | | | | |розпиляне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.21.500 |Алмази природні | тис.кар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.21.900 |Каміння дорогоцінне та | тис.кар | | | |напівдорогоцінне інше, | | | | |необроблене або просто | | | | |розпиляне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22 |Алмази промислові, пемза, | | | | |наждак, корунд природний, | | | | |гранат природний та абразиви | | | | |природні інші, необроблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.500 |Пемза, абразиви природні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.501 |Пемза | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.502 |Наждак | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.503 |Корунд природний | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.504 |Гранат природний | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.509 |Абразиви природні інші | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.22.700 |Алмази промислові необроблені | кг, тис.кар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23 |Мінерали природні, н.в.і.у. | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.100 |Графіт, кварц і кварцити | т | р. | | |природні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.130 |Графіт природний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.150 |Кварц та кварцити для | т | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.200 |Грунти кременисті | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.300 |Карбонат магнію природний; | т | | | |магнезія та інші оксиди магнію| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.330 |Магнезит, карбонат магнію | т | р. | | |природний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.350 |Магнезія та інші оксиди магнію| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.400 |Азбест | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.500 |Слюда; тальк | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.530 |Слюда та відходи слюдяні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.550 |Стеатит природний, тальк | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.600 |Шпат польовий; лейцит; нефелін| т | | | |і сієніт нефеліновий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.630 |Шпат польовий і матеріали із | т | р. | | |шпату | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.650 |Лейцит; нефелін і сієніт | т | р. | | |нефеліновий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.700 |Вермикуліт, перліт та хлорити | т | р. | | |(невспучені) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |14.50.23.800 |Шлаки та зола інші | т | р. | ------------------------------------------------------------------------
Секція D
Продукція переробної промисловості
Підсекція DA
Харчові продукти, напої та тютюнові вироби
Розділи 15, 16
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DA |Харчові продукти, напої та | | | | |тютюнові вироби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15 |Харчові продукти, напої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.1 |М'ясо та м'ясні продукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11 |М'ясо, субпродукти, шкури сирі| | | | |і законсервовані, вовна немита| | | | |(нестрижена), жири тваринні, | | | | |відходи необроблені нехарчові | | | | |(крім м'яса та харчових | | | | |субпродуктів свійської птиці, | | | | |м'яса кролів та диких тварин | | | | |і м'ясних напівфабрикатів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.1 |М'ясо в тушах, напівтушах, | | | | |відрубах та субпродукти (крім | | | | |м'яса та харчових субпродуктів| | | | |свійської птиці, м'яса кролів | | | | |та диких тварин і м'ясних | | | | |напівфабрикатів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.11 |Яловичина і телятина, свіжі | т | м., р. | | |(парні) чи охолоджені (туші, | | | | |напівтуші, четвертини, | | | | |відруби) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.11.400 |Яловичина і телятина, свіжі | т | | | |(парні) чи охолоджені (туші, | | | | |напівтуші, четвертини) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.11.900 |Яловичина і телятина, свіжі | т | | | |(парні) чи охолоджені, відруби| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.12 |Яловичина і телятина, морожені| т | м., р. | | |(туші, напівтуші, четвертини, | | | | |відруби) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.12.100 |Яловичина і телятина, | т | | | |морожені: туші і напівтуші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.12.200 |Яловичина і телятина, | т | | | |морожені: четвертини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.12.300 |Яловичина і телятина, | т | | | |морожені: відруби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.13 |Свинина свіжа (парна) чи | т | м., р. | | |охолоджена (туші і напівтуші, | | | | |окісти, лопатки і відруби з | | | | |них) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.13.300 |Свинина свіжа (парна) чи | т | | | |охолоджена: туші і напівтуші, | | | | |включаючи оброблені сіллю чи | | | | |консервантами для тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.13.500 |Свинина свіжа (парна) чи | т | | | |охолоджена необвалена: окісти,| | | | |лопатки і відруби з них, | | | | |включаючи оброблені сіллю чи | | | | |консервантами для тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.13.900 |Свинина свіжа (парна) чи | т | | | |охолоджена, інша (м'ясо | | | | |поросят, дикого кабана), | | | | |включаючи оброблені сіллю чи | | | | |консервантами для тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.14 |Свинина морожена (туші, | т | м., р. | | |напівтуші, окісти, лопатки і | | | | |відруби з них) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.14.300 |Свинина морожена: туші і | т | | | |напівтуші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.14.500 |Свинина морожена: окісти, | т | | | |лопатки і відруби з них | | | | |(необвалені) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.14.900 |Свинина морожена, інша | т | | | |(відруби обвалені, м'ясо | | | | |поросят, дикого кабана) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.15 |Баранина свіжа (парна) чи | т | м., р. | | |охолоджена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.15.000 |М'ясо ягнят і баранина, свіжі | т | | | |(парні) чи охолоджені: туші, | | | | |напівтуші, четвертини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.16 |Баранина морожена | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.16.000 |М'ясо ягнят і баранина, | т | | | |морожені: туші і напівтуші, | | | | |четвертини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.17 |Козлятина | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.17.000 |Козлятина свіжа (парна) | т | | | |охолоджена чи морожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.18 |Конина, м'ясо ослів, мулів, | т | м., р. | | |свіжі (парні), охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.18.100 |Конина, включаючи м'ясо лошат,| т | | | |свіжі (парні), охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.18.200 |М'ясо ослів, мулів, свіжі | т | | | |(парні), охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19 |Субпродукти харчові свіжі | т | м., р. | | |(парні), охолоджені чи | | | | |морожені, крім субпродуктів з | | | | |м'яса свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.100 |Субпродукти харчові | т | м., р. | | |I категорії (язик, печінка, | | | | |нирки, мозок, серце, | | | | |діафрагма, м'ясокістковий | | | | |хвіст яловичий і баранячий) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.110 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії великої рогатої | | | | |худоби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.120 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії свинячі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.130 |Субпродукти харчові I катего- | т | р. | | |рії баранів, овець і кіз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.140 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії коней, мулів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.190 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.200 |Субпродукти харчові | т | м., р. | | |II категорії (м'ясна обрізь, | | | | |вим'я яловиче, голови, ноги і | | | | |путовий сустав, легені, вуха, | | | | |м'ясокістковий хвіст | | | | |свинячий, шлунки свинячі, | | | | |м'ясо пікальне, губи яловичі, | | | | |рубці з сіткою, калтики, | | | | |сичуги, селезінка, трахея | | | | |яловича та свиняча, книжка | | | | |яловича) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.210 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії великої рогатої | | | | |худоби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.220 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії свинячі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.230 |Субпродукти харчові II катего-| т | | | |рії баранів, овець і кіз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.240 |Субпродукти харчові | т | | | |II категорії коней, мулів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.19.290 |Субпродукти харчові | т | | | |II категорії інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.2 |Вовна, не піддана кардо- і | | | | |гребенечесанню, немита та | | | | |шкури сирі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.21 |Вовна (включаючи вовну овець),| т | | | |не піддана кардо- і | | | | |гребенечесанню, немита, | | | | |нестрижена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.21.000 |Вовна (включаючи вовну овець),| т | р. | | |не піддана кардо- і | | | | |гребенечесанню, немита, | | | | |нестрижена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.24 |Шкури великої рогатої худоби | т | | | |або тварин родини конячих | | | | |(сирі, засолені, сушені, | | | | |пікельовані, вапновані, не | | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці) цілі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.24.000 |Шкури великої рогатої худоби | т | м., р. | | |або тварин родини конячих | | | | |(сирі, засолені, сушені, | | | | |пікельовані, вапновані, не | | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці) цілі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.25 |Шкури великої рогатої худоби | т | | | |або тварин родини конячих | | | | |(сирі, засолені, сушені, | | | | |пікельовані, вапновані, не | | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці) інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.25.000 |Шкури великої рогатої худоби | т | р. | | |або тварин родини конячих | | | | |(сирі, засолені, сушені, | | | | |пікельовані, вапновані, не | | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці) інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.26 |Шкури овець та ягнят, не | шт | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.26.000 |Шкури овець та ягнят, не | шт | р. | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.27 |Шкури кіз та козенят, не | шт | | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.27.000 |Шкури кіз та козенят, не | шт | р. | | |дублені і не піддані подальшій| | | | |обробці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.3 |Жир великої рогатої худоби, | | | | |свинячий, овечий або козячий, | | | | |сало | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.30 |Жир великої рогатої худоби, | т | | | |свинячий, овечий або козячий | | | | |(крім риб'ячого), сало | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.30.000 |Жир великої рогатої худоби, | т | м., р. | | |свинячий, овечий або козячий | | | | |(крім риб'ячого), нетоплений, | | | | |свіжий, охолоджений, | | | | |заморожений, засолений | | | | |(включаючи у міцному розсолі),| | | | |сушений або копчений, | | | | |топлений, сало | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.4 |Відходи необроблені нехарчові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.40 |Відходи необроблені нехарчові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.40.300 |Кишки, міхурі та шлунки | т | | | |тварин, цілі або частинами | | | | |(крім риб'ячих) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.40.900 |Відходи непридатні для | т | | | |використання людиною, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва свіжого і | | | | |консервованого м'яса, крім | | | | |м'яса свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |свіжого і консервованого | | | | |м'яса, крім м'яса свійської | | | | |птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.11.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |свіжого і консервованого | | | | |м'яса, крім м'яса свійської | | | | |птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12 |М'ясо свійської птиці, кролів,| | | | |диких тварин, китів свіже | | | | |(парне) і консервоване, пір'я | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.1 |М'ясо і субпродукти харчові | | | | |свійської птиці, зайців, | | | | |кролів, диких тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.11 |М'ясо і субпродукти харчові | т | м., р. | | |свійської птиці, свіжі чи | | | | |охолоджені (тушки, частини | | | | |тушок, субпродукти) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.11.100 |Кури (включаючи курчат), | т | | | |індики, качки, гуси і | | | | |цесарки, свіжі або охолоджені,| | | | |тушки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.11.300 |Печінка, свіжа чи охолоджена, | т | р. | | |гусей і качок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.11.500 |Кури (включаючи курчат), | т | | | |індики, качки, гуси та | | | | |цесарки, свіжі чи охолоджені, | | | | |частини тушок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.11.700 |Субпродукти і печінка | т | р. | | |свійської птиці, свіжі чи | | | | |охолоджені, крім печінки | | | | |гусячої і качиної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.12 |М'ясо і субпродукти харчові | т | м., р. | | |свійської птиці, морожені | | | | |(тушки, частини тушок, | | | | |субпродукти) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.12.100 |Тушки курей (включаючи | т | | | |курчат), індиків, качок, гусей| | | | |та цесарок, морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.12.500 |Частини тушок курей (включаючи| т | | | |курчат), індиків, качок, гусей| | | | |та цесарок, морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.12.700 |Субпродукти свійської птиці | т | р. | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.13 |М'ясо і субпродукти м'ясні | т | м., р. | | |харчові інші (включаючи м'ясо | | | | |зайців, кролів і диких | | | | |тварин), свіжі, охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.13.000 |М'ясо і субпродукти м'ясні | т | | | |харчові інші (включаючи м'ясо | | | | |зайців, кролів і диких | | | | |тварин), свіжі, охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.14 |Жир свійської птиці | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.14.000 |Жир свійської птиці, | т | | | |нетоплений, свіжий, | | | | |охолоджений, морожений, | | | | |засолений (включаючи у | | | | |міцному розсолі), сушений або | | | | |копчений, топлений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.2 |Пір'я, пух і шкурки птахів з | | | | |пір'ям | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.20 |Пір'я, пух і шкурки птахів з | кг | р. | | |пір'ям | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.20.100 |Шкурки та частини птахів з | кг | | | |пір'ям та пухом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.20.200 |Сировина пухова | кг | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.20.300 |Сировина пір'яна | кг | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва свіжого і | | | | |консервованого м'яса свійської| | | | |птиці, зайців, кролів, диких | | | | |тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |свіжого і консервованого м'яса| | | | |свійської птиці, зайців, | | | | |кролів, диких тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.12.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |свіжого і консервованого м'яса| | | | |свійської птиці, зайців, | | | | |кролів, диких тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13 |Готові м'ясні продукти та | | | | |м'ясні напівфабрикати | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.1 |Продукти консервовані і готові| | | | |з м'яса, субпродуктів м'ясних | | | | |і крові тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11 |М'ясо та субпродукти м'ясні | т | | | |харчові, солоні, в розсолі, | | | | |сушені чи копчені; борошно | | | | |харчове і порошок з м'яса чи | | | | |субпродуктів м'ясних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.100 |Свинина сушена, солона чи | т | м., р. | | |копчена (окісти, грудинка, | | | | |лопатки та відруби з них) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.110 |Свинина: окісти, лопатки і | т | | | |відруби з них необвалені, | | | | |солоні, сушені чи копчені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.120 |Свинина: грудинка і відруби з | т | | | |неї сушені, солоні чи копчені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.130 |Свинина сушена, солона чи | т | | | |копчена, інша, включаючи | | | | |бекон, з свинячого боку і | | | | |відруби з них | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.200 |Яловичина і телятина, солоні, | т | м., р. | | |сушені чи копчені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.900 |М'ясо і субпродукти м'ясні, | т | | | |сушені, солоні чи копчені | | | | |інші; борошно з м'яса чи | | | | |субпродуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.910 |М'ясо свійської птиці солоне, | т | м., р. | | |в розсолі, сушене чи копчене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.920 |М'ясо і субпродукти м'ясні | т | р. | | |інших тварин, солоні, в | | | | |розсолі, сушені чи копчені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.11.990 |Борошно з м'яса чи | т | р. | | |субпродуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12 |Продукти готові і | т | | | |консервовані, з м'яса, | | | | |субпродуктів м'ясних чи крові | | | | |тварин; екстракти і соки з | | | | |м'яса, риби і водяних | | | | |безхребетних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.100 |Вироби ковбасні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.130 |Вироби ковбасні з печінки | т | м., р. | | |(ліверні), включаючи пасти і | | | | |паштети в ковбасній оболонці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.150 |Вироби ковбасні, крім виробів | т | м., р. | | |з печінки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.151 |Вироби ковбасні варені, | т | м., р. | | |сосиски, сардельки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.152 |Ковбаси напівкопчені | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.153 |Ковбаси варенокопчені, | т | м., р. | | |напівсухі, сиров'ялені, | | | | |сирокопчені, включаючи | | | | |"салямі" | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.154 |Вироби ковбасні з конини | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.155 |Холодець, зельц | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.156 |Вироби ковбасні копчено- | т | м., р. | | |запечені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.159 |Вироби ковбасні інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.160 |Вироби ковбасні для дитячого | т | м., р. | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.200 |Продукти готові з печінки, | т | м., р. | | |включаючи пасти і паштети | | | | |(крім в ковбасній оболонці), | | | | |страви готові, з вмістом | | | | |більше 20% м'яса (крім | | | | |ковбасних виробів | | | | |гомогенізованих) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.300 |Продукти готові (відварені у | т | м., р. | | |воді, на парі, смажені, печені| | | | |тощо) та консерви з м'яса | | | | |свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.310 |Консерви з м'яса свійської | т | м., р. | | |птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.400 |Продукти готові (відварені у | т | м., р. | | |воді, на парі, смажені, печені| | | | |тощо) та консерви з свинини: | | | | |із окістів, лопаточних частин | | | | |та їх відрубів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.410 |Консерви з свинини | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.430 |Продукти готові (відварені у | т | | | |воді, на парі, смажені, печені| | | | |тощо) з свинини: із окістів та| | | | |їх відрубів (крім солоних чи в| | | | |розсолі, сушених чи копчених) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.450 |Продукти готові (відварені у | т | | | |воді, на парі, смажені, печені| | | | |тощо) з свинини: із лопаточних| | | | |частин та їх відрубів (крім | | | | |солоних чи в розсолі, сушених | | | | |чи копчених) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.500 |Страви готові і продукти | т | м., р. | | |готові з свинини у суміші із | | | | |овочами, спагеті, соусом тощо | | | | |за умови, що вони містять | | | | |більше 20%, але менше 40% | | | | |м'яса, субпродуктів, жирів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.530 |Страви готові з свинини, з | т | | | |вмістом більше 20% але менше | | | | |40% м'яса і субпродуктів, | | | | |включаючи суміші, жири, крім | | | | |страв готових гомогенізованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.590 |Продукти готові з свинини, | т | | | |включаючи суміші і жири, крім | | | | |готових страв, ковбасних | | | | |виробів, паст і паштетів, | | | | |продуктів готових | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.600 |Продукти та страви готові, з | т | м., р. | | |яловичини і телятини, | | | | |включаючи консерви | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.610 |Консерви з яловичини і | т | м., р. | | |телятини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.690 |Продукти готові з яловичини і | т | | | |телятини, крім готових страв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.700 |Екстракти та соки з м'яса, | т | | | |риби та водяних безхребетних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.900 |Продукти інші з м'яса чи | т | | | |субпродуктів харчових, | | | | |включаючи кров | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.910 |Напівфабрикати м'ясні | т | м., р. | | |(включаючи з м'яса птиці) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.911 |Напівфабрикати м'ясні рублені,| т | р. | | |включаючи фарш і вироби з | | | | |нього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.912 |Напівфабрикати порційні, крім | т | р. | | |напівфабрикатів з м'яса | | | | |свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.913 |Напівфабрикати порційні з | т | р. | | |м'яса свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.920 |Консерви м'ясні інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.921 |Консерви м'ясні тушені інші | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.922 |Консерви м'ясорослинні інші | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.923 |Консерви шинкові з м'яса інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.12.930 |Продукти з субпродуктів | т | м., р. | | |харчових, включаючи кров, інші| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13 |Порошок, борошно і гранули з | т | | | |м'яса, нехарчові; шкварки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.000 |Порошок, борошно і гранули з | т | м., р. | | |м'яса, нехарчові; шкварки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.001 |Борошно м'ясне кормове | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.002 |Борошно м'ясо-кісткове кормове| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.003 |Шкварки | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.004 |Борошно кісткове кормове | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.13.009 |Порошок, борошно і гранули з | т | | | |м'яса, нехарчові, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.9 |Послуги з приготування та | | | | |перероблення м'ясної | | | | |продукції; промислові послуги | | | | |з виробництва м'ясної | | | | |продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.90 |Послуги з приготування та | тис.грн. | р. | | |перероблення м'ясної продукції| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.90.000 |Послуги з приготування та | тис.грн. | | | |перероблення м'ясної продукції| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |м'ясної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.13.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |м'ясної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.2 |Рибні продукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20 |Продукція рибна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.1 |Продукція рибна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.11 |Філе рибне та м'ясо риби без | т | м., р. | | |кісток інше, свіжі чи | | | | |охолоджені; печінка, ікра і | | | | |молочко риби, свіжі чи | | | | |охолоджені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.11.300 |Печінка, ікра та молочко риби,| т | м., р. | | |свіжі чи охолоджені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.11.900 |Філе рибне, м'ясо риби без | т | м., р. | | |кісток інше, свіжі чи | | | | |охолоджені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.11.910 |Філе рибне свіже чи охолоджене| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.11.990 |М'ясо риби без кісток інше | т | р. | | |свіже чи охолоджене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12 |Риба, філе рибне, м'ясо риби | т | м., р. | | |без кісток інше, морожені; | | | | |печінка, ікра і молочко риби, | | | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12.100 |Риба морожена нерозібрана | т | м., р. | | |(морська), крім оселедців | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12.300 |Риба морожена нерозібрана | т | м., р. | | |прісноводна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12.500 |Печінка, ікра і молочко риби, | т | р. | | |морожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12.700 |Філе рибне морожене | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.12.900 |М'ясо риби без кісток інше | т | м., р. | | |(крім філе) морожене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13 |Риба сушена, солона або у | т | | | |розсолі; риба гарячого або | | | | |холодного копчення; рибні | | | | |борошно, порошок та гранули, | | | | |придатні для харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.100 |Печінка, ікра і молочко риби, | т | р. | | |сушені, копчені, солоні або у | | | | |розсолі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.300 |Філе рибне в'ялене, солоне або| т | м., р. | | |у розсолі, крім копченого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.500 |Риба копчена, включаючи філе | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.700 |Риба в'ялена, сушена чи | т | м., р. | | |солона, крім риби копченої і | | | | |філе з риби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.710 |Риба сушена і в'ялена | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.720 |Оселедці солоні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.730 |Риба солона, крім оселедців | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.13.900 |Рибні борошно, порошки та | т | м., р. | | |гранули, придатні для | | | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14 |Риба приготовлена (відварена у| т | м., р. | | |воді або на парі, смажена, | | | | |печена тощо, вироби із фаршу, | | | | |філе в тісті або у сухарях, | | | | |рибні палички) та консерви з | | | | |риби, крім риби копченої, | | | | |сушеної, солоної чи у | | | | |розсолі; ікра та її замінники,| | | | |вироблені з ікри інших риб | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.100 |Риба приготовлена (відварена у| т | м., р. | | |воді або на парі, смажена, | | | | |печена тощо) та консерви з | | | | |риби, в оцті, олії, маринаді, | | | | |томаті; рибні палички | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.110 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |лосося, цілі чи шматочками, в | | | | |оцті, олії, маринаді, томаті, | | | | |крім лосося сушеного, | | | | |солоного чи в розсолі, | | | | |копченого і фаршу з лосося | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.111 |Консерви з лосося в оцті, | т | м., р. | | |олії, маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.120 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |оселедця, цілі чи шматочками, | | | | |в оцті, олії, маринаді, | | | | |томаті, крім сушеного, | | | | |солоного чи в розсолі, | | | | |копченої і фаршу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.121 |Консерви з оселедця в оцті, | т | м., р. | | |олії, маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.130 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |сардин, сардінели, кільки і | | | | |шпрот, цілі чи шматочками, в | | | | |оцті, олії, маринаді, томаті, | | | | |крім сушених, солоних чи в | | | | |розсолі, копчених і фаршу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.131 |Консерви з сардини, сардінели,| т | м., р. | | |кільки і шпрот, в оцті, олії, | | | | |маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.140 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |тунця, пеламіди, цілі чи | | | | |шматочками, в оцті, олії, | | | | |маринаді, томаті, крім | | | | |сушених, солоних чи в розсолі,| | | | |копчених і фаршу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.141 |Консерви з тунця, пеламіди в | т | м., р. | | |оцті, олії, маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.150 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |макрелі, скумбрії, цілі чи | | | | |шматочками, в оцті, олії, | | | | |маринаді, томаті, крім | | | | |сушеної, солоної чи в розсолі,| | | | |копченої і фаршу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.151 |Консерви з макрелі, скумбрії, | т | м., р. | | |в оцті, олії, маринаді, | | | | |томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.160 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |анчоусів, цілі чи шматочками, | | | | |в оцті, олії, маринаді, | | | | |томаті, крім сушеної, солоної | | | | |чи в розсолі, копченої і фаршу| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.161 |Консерви з анчоусів в оцті, | т | м., р. | | |олії, маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.170 |Філе рибне (включаючи рибні | т | м., р. | | |палички), в тісті або сухарях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.190 |Продукти готові і консерви з | т | р. | | |інших видів риби, в оцті, | | | | |олії, маринаді, томаті, крім | | | | |рибних паличок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.191 |Консерви з інших видів риб в | т | м., р. | | |оцті, олії, маринаді, томаті | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.300 |Продукти готові (пасти, | т | м., р. | | |паштети, вироби із фаршу, | | | | |продукти гомогенізовані тощо) | | | | |і консерви з риби інші | | | | |(рибоовочеві, пресерви рибні, | | | | |консерви з печінки тріски), | | | | |крім риби копченої, сушеної, | | | | |солоної чи в розсолі, рибних | | | | |паличок, ікри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.330 |Продукти готові рибні (пасти, | т | м., р. | | |паштети, вироби із фаршу, | | | | |продукти гомогенізовані тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.331 |Напівфабрикати рибні | т | | | |швидкозаморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.332 |Фарш рибний та вироби з нього | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.339 |Продукти готові рибні інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.350 |Консерви рибні інші | т | м., р. | | |(рибоовочеві, пресерви рибні, | | | | |консерви з печінки тріски) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.351 |Консерви рибоовочеві | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.352 |Пресерви рибні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.353 |Консерви з печінки тріски | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.359 |Консерви рибні інших видів | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.500 |Ікра осетрових риб та | т | м., р. | | |замінники ікри, виготовлені з | | | | |ікри інших риб | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.510 |Ікра осетрових риб | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.14.590 |Замінники ікри, виготовлені з | т | | | |ікри інших риб | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.15 |Ракоподібні морожені; молюски | т | р. | | |та інші водні безхребетні, | | | | |морожені, сушені, солоні чи в | | | | |розсолі; борошно, порошок і | | | | |гранули з ракоподібних, | | | | |придатні для вживання людиною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.15.300 |Ракоподібні морожені, борошно,| т | | | |порошок і гранули з | | | | |ракоподібних, придатні для | | | | |вживання людиною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.15.500 |Гребінці, молюски і інші водні| т | | | |безхребетні, морожені, сушені,| | | | |солоні; борошно, порошок і | | | | |гранули з водяних | | | | |безхребетних, придатні для | | | | |вживання людиною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.16 |Готові або консервовані | т | | | |ракоподібні, молюски, інші | | | | |водяні безхребетні та | | | | |водорості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.16.000 |Готові або консервовані | т | р. | | |ракоподібні, молюски, інші | | | | |водяні безхребетні та | | | | |водорості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.17 |Борошно, порошок і гранули з | т | | | |риби, ракоподібних, молюсків | | | | |або інших водяних | | | | |безхребетних, нехарчові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.17.000 |Борошно, порошок і гранули з | т | м., р. | | |риби, ракоподібних, молюсків | | | | |або інших водяних | | | | |безхребетних, нехарчові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.18 |Відходи рибні неїстівні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.18.000 |Відходи рибні неїстівні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.9 |Послуги з копчення, | | | | |консервування і приготування | | | | |рибної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.90 |Послуги з копчення, | тис.грн. | | | |консервування і приготування | | | | |рибної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.20.90.000 |Послуги з копчення, | тис.грн. | | | |консервування і приготування | | | | |рибної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.3 |Перероблені овочі та фрукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31 |Перероблена та консервована | | | | |картопля | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.1 |Перероблена та консервована | | | | |картопля | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.11 |Картопля (сира чи варена у | т | | | |воді чи на парі) заморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.11.000 |Картопля (сира чи варена у | т | р. | | |воді чи на парі) заморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12 |Картопля приготовлена | т | м., р. | | |(картопля сушена ціла чи | | | | |нарізана скибочками; вироби | | | | |готові на основі вареної чи | | | | |напіввареної картоплі; | | | | |борошно, крупа, пластівці з | | | | |сушеної картоплі; чіпси та | | | | |консерви з картоплі) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12.100 |Картопля сушена, ціла чи | т | р. | | |нарізана скибочками, але не | | | | |піддана подальшій обробці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12.300 |Картопля сушена у вигляді | т | р. | | |борошна, крупи, пластівців і | | | | |гранул (крекери картопляні, | | | | |пюре сухе картопляне, | | | | |продукти з сушеної картоплі | | | | |інші) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12.500 |Картопля, приготовлена або | т | р. | | |консервована без оцту чи | | | | |оцтової кислоти, заморожена | | | | |(чіпси, повністю або частково | | | | |обсмажені в олії, а потім | | | | |заморожені; галушки, | | | | |фрикадельки на основі борошна | | | | |картопляного, заморожені) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12.700 |Картопля у вигляді борошна, | т | р. | | |крупи чи пластівців, | | | | |приготовлена або консервована | | | | |без оцту чи оцтової кислоти, | | | | |незаморожена (продукти у | | | | |вигляді тонких таблеток з | | | | |борошна картопляного, але не | | | | |обсмажені; картопля нарізана | | | | |тонкими шматочками, обсмажена | | | | |в жирі або олії, охолоджена, у| | | | |вакуумному паковані) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.12.900 |Картопля приготовлена або | т | р. | | |консервована незаморожена | | | | |інша, включаючи картоплю | | | | |хрустку і консерви з картоплі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.9 |Послуги з приготування та | | | | |перероблення картоплі і | | | | |картопляних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.90 |Послуги з приготування та | тис.грн. | | | |перероблення картоплі і | | | | |картопляних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.31.90.000 |Послуги з приготування та | тис.грн. | | | |перероблення картоплі і | | | | |картопляних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32 |Соки фруктові та овочеві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.1 |Соки фруктові та овочеві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10 |Соки фруктові та овочеві, | т | | | |нектари | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.100 |Сік апельсиновий натуральний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.200 |Соки натуральні (крім | т | м., р. | | |апельсинового) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.210 |Сік грейпфрутовий натуральний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.220 |Сік інших цитрусових | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.230 |Сік ананасовий натуральний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.240 |Сік томатний натуральний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.250 |Сік виноградний натуральний, | т | р. | | |включаючи сусло | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.260 |Сік яблучний натуральний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.290 |Сік з інших фруктів і овочів | т | р. | | |натуральний, не купажований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.300 |Соки купажовані натуральні | т | м., р. | | |(фруктові, овочеві) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.310 |Соки купажовані фруктові | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.320 |Соки купажовані овочеві | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.10.400 |Соки концентровані, включаючи | т | м., р. | | |купажовані, крім томатного | | | | |соку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва овочевих і | | | | |фруктових соків | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |овочевих і фруктових соків | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.32.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |овочевих і фруктових соків | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33 |Продукти готові, консерви з | | | | |овочів та плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.1 |Овочі, крім картоплі; гриби | | | | |перероблені і консервовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.11 |Овочі (крім картоплі) і гриби | т | м., р. | | |(свіжі або зварені у воді чи | | | | |на парі), заморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.11.100 |Овочі (крім картоплі) | т | | | |заморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.11.200 |Гриби заморожені | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.12 |Овочі і гриби консервовані для| т | м., р. | | |тимчасового зберігання, | | | | |непридатні для | | | | |безпосереднього вживання в їжу| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.12.100 |Овочі консервовані для | т | | | |тимчасового зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.12.200 |Гриби консервовані для | т | | | |тимчасового зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.13 |Овочі і гриби сушені | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.13.300 |Цибуля сушена | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.13.500 |Гриби та трюфелі сушені | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.13.900 |Овочі сушені інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14 |Овочі консервовані натуральні | т | м., р. | | |(без додання оцту чи оцтової | | | | |кислоти) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.200 |Томати, приготовлені чи | т | р. | | |консервовані натуральні (без | | | | |додання оцту чи оцтової | | | | |кислоти) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.230 |Томати, консервовані (без | т | р. | | |додання оцту чи оцтової | | | | |кислоти), цілі або розрізані | | | | |на частини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.250 |Пюре томатне неконцентроване | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.270 |Пюре томатне концентроване | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.300 |Гриби, приготовлені чи | т | р. | | |консервовані натуральні (без | | | | |додання оцту чи оцтової | | | | |кислоти) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.400 |Овочі і суміші овочів, страви | т | р. | | |овочеві натуральні, заморожені| | | | |(попередньо законсервовані, | | | | |приготовлені), інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.600 |Капуста квашена, горох, боби, | т | р. | | |спаржа, маслини, кукурудза | | | | |цукрова, консервовані | | | | |натуральні (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.610 |Капуста квашена незаморожена | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.620 |Горох консервований | т | р. | | |натуральний (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.630 |Квасоля лущена консервована | т | р. | | |натуральна (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.640 |Квасоля нелущена консервована | т | р. | | |натуральна (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.650 |Спаржа консервована натуральна| т | р. | | |(без додання оцту чи оцтової | | | | |кислоти), незаморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.660 |Маслини (оливки) консервовані | т | | | |натуральні (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.670 |Кукурудза цукрова консервована| т | р. | | |натуральна (без додання оцту | | | | |чи оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.14.900 |Овочі та суміші овочеві інші, | т | р. | | |незаморожені (страви овочеві | | | | |і грибні, огірки солоні і | | | | |квашені) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15 |Овочі, фрукти, горіхи, гриби і| т | | | |інші частини рослин, | | | | |консервовані з доданням оцту | | | | |чи оцтової кислоти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15.000 |Овочі, фрукти, горіхи, гриби і| т | м., р. | | |інші частини рослин, | | | | |консервовані з доданням оцту | | | | |чи оцтової кислоти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15.010 |Овочі консервовані з доданням | т | р. | | |оцту чи оцтової кислоти | | | | |(огірки, томати) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15.020 |Гриби консервовані з доданням | т | р. | | |оцту чи оцтової кислоти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15.030 |Фрукти і горіхи консервовані з| т | р. | | |доданням оцту чи оцтової | | | | |кислоти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.15.090 |Овочі інші консервовані з | т | р. | | |доданням оцту чи оцтової | | | | |кислоти (патисони, буряк, | | | | |капуста, цибуля, часник, | | | | |баклажани) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.2 |Продукти готові та консерви | | | | |плодові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.21 |Плоди і горіхи (свіжі або | т | м., р. | | |варені на парі чи у воді) | | | | |заморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.21.000 |Плоди і горіхи (свіжі або | т | | | |варені на парі чи у воді) | | | | |заморожені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22 |Джеми, желе фруктові, пюре та | т | м., р. | | |пасти фруктові чи горіхові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.300 |Джем, мармелад, пюре, желе з | т | р. | | |цитрусових, піддані тепловому | | | | |обробленню, крім продуктів | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.900 |Джем, мармелад, пюре, желе, | т | р. | | |конфітюри, повидло, варення, | | | | |з інших плодів і горіхів, | | | | |піддані тепловому обробленню, | | | | |крім продуктів | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.910 |Джем, конфітюри, повидло | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.920 |Мармелад | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.930 |Желе | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.940 |Варення | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.950 |Пюре плодоягідне чи горіхове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.22.960 |Паста плодоягідна чи горіхова | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.23 |Горіхи, арахіс та інше | кг | м., р. | | |насіння, смажені, солоні чи | | | | |оброблені іншим способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.23.300 |Арахіс (включаючи арахісове | кг | | | |масло), смажений, солоний, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.23.900 |Горіхи (у т.ч. суміші) інші | кг | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.24 |Плоди і горіхи, напівфабрикати| кг | | | |(консервовані для тимчасового | | | | |зберігання, але не придатні | | | | |для безпосереднього вживання в| | | | |їжу) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.24.000 |Плоди і горіхи, напівфабрикати| кг | р. | | |(консервовані для тимчасового | | | | |зберігання, але не придатні | | | | |для безпосереднього вживання в| | | | |їжу) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25 |Фрукти інші консервовані | т | | | |(приготовлені для зберігання) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.100 |Виноград сушений (ізюм) | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.200 |Фрукти, цитрусові та тропічні | т | м., р. | | |плоди, сушені, крім бананів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.300 |Шкурка цитрусових чи корка | т | р. | | |культур баштанних, свіжі, | | | | |заморожені, сушені, солоні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.500 |Фрукти, цитрусові та тропічні | т | м., р. | | |плоди, приготовлені чи | | | | |консервовані, крім мюслі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.510 |Фрукти, цитрусові та тропічні | т | р. | | |плоди, приготовлені чи | | | | |консервовані, з вмістом | | | | |спиртових добавок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.25.590 |Фрукти, цитрусові та тропічні | т | м., р. | | |плоди, стерилізовані чи | | | | |консервовані з додаванням води| | | | |або цукрового сиропу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.26 |Кісточки та ядра абрикосів, | кг | | | |персиків, слив і т.ін. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.26.000 |Кісточки та ядра абрикосів, | кг | | | |персиків, слив і т.ін., які | | | | |вживаються в їжу людиною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.3 |Відходи перероблення овочів та| | | | |плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.30 |Відходи перероблення овочів та| кг | | | |плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.30.000 |Відходи перероблення овочів та| кг | | | |плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.9 |Послуги з приготування овочів | | | | |та плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.90 |Послуги з приготування овочів | тис.грн. | | | |та плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.33.90.000 |Послуги з приготування овочів | тис.грн. | | | |та плодів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.4 |Масла і жири з риби або | | | | |морських ссавців та олії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41 |Масла і жири з риби або | | | | |морських ссавців та олії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.1 |Масла і жири з риби або | | | | |морських ссавців та олії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.11 |Масла і жири з риби або | т | м., р. | | |морських ссавців неочищені і | | | | |нерафіновані, крім жирів | | | | |великої рогатої худоби, овець,| | | | |кіз, свиней та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.11.300 |Лярд-стеарин, лярд-ойл, | т | р. | | |олеостеарин, олеомаргарин і | | | | |технічний маргарин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.11.500 |Жири та масла (у т.ч. їх | т | | | |фракції) з риби чи морських | | | | |ссавців | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.11.900 |Жири тваринні та масла | т | р. | | |(у т.ч. їх фракції) інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12 |Олії: соєва, арахісова, | т | м., р. | | |оливкова, соняшникова, | | | | |сафлорова, бавовняна, | | | | |ріпакова, свиріпова, гірчична | | | | |тощо, нерафіновані та без | | | | |зміни їх хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.100 |Олія соєва нерафінована | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.200 |Олія арахісова нерафінована | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.300 |Олія оливкова нерафінована та | т | р. | | |її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.400 |Олії соняшникова та сафлорова,| т | м., р. | | |нерафіновані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.410 |Олія соняшникова нерафінована | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.500 |Олія бавовняна нерафінована та| т | р. | | |її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.600 |Олії ріпакова, свиріпова і | т | р. | | |гірчична, нерафіновані та їх | | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.12.900 |Олії інші нерафіновані | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13 |Олії: пальмова, кокосова, | т | м., р. | | |пальмоядрова, бабасу, лляна, | | | | |рицинова, тунгова, | | | | |нерафіновані та без зміни їх | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13.100 |Олія пальмова нерафінована | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13.300 |Олія кокосова (копрова) | т | | | |нерафінована та її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13.500 |Олії пальмоядрова і бабасу, | т | | | |нерафіновані та їх фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13.700 |Олія лляна нерафінована | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.13.900 |Олії рицинова та тунгова, | т | | | |нерафіновані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.2 |Линт бавовняний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.20 |Линт бавовняний | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.20.000 |Линт бавовняний | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.3 |Макуха і відходи тверді жирів | | | | |і олій інших; борошно і | | | | |порошок з насіння чи плодів | | | | |олійних культур | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31 |Макуха і відходи тверді жирів | т | р. | | |і олій інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.001 |Паливні гранули (пелети) та | т | м., р. | | |брикети з макухи, виготовлені | | | | |на підприємствах - виробниках | | | | |олій | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.002 |Паливні гранули (пелети) та | т | м., р. | | |брикети з макухи, виготовлені | | | | |підприємствами, які закупляють| | | | |сировину | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.300 |Макуха і відходи тверді інші, | т | | | |одержані з олії соєвої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.500 |Макуха і відходи тверді інші, | т | | | |одержані з насіння соняшника | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.700 |Макуха і відходи тверді інші, | т | | | |одержані з насіння ріпаку чи | | | | |свиріпи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.31.900 |Макуха і відходи тверді, | т | | | |одержані в результаті | | | | |екстракції жирів рослинних і | | | | |олій інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.32 |Борошно і порошок з насіння чи| т | | | |плодів олійних культур, крім | | | | |насіння гірчиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.32.000 |Борошно і порошок з насіння чи| т | р. | | |плодів олійних культур, крім | | | | |насіння гірчиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва олії та жирів | | | | |нерафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва олії | | | | |та жирів нерафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.41.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва олії | | | | |та жирів нерафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42 |Рафіновані: олія та жири | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.1 |Рафіновані: олія та жири | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11 |Олії: соєва, арахісова, | т | м., р. | | |оливкова, соняшникова, | | | | |сафлорова, бавовняна, | | | | |ріпакова, свиріпова, | | | | |гірчична, кунжутна, | | | | |рафіновані та без зміни їх | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.100 |Олія соєва рафінована та її | т | р. | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.200 |Олія арахісова рафінована та | т | | | |її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.300 |Олія оливкова рафінована та її| т | р. | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.400 |Олії соняшникова і сафлорова, | т | м., р. | | |рафіновані та їх фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.410 |Олія соняшникова рафінована та| т | м., р. | | |її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.500 |Олія бавовняна рафінована та | т | р. | | |її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.600 |Олії ріпакова, свиріпова і | т | | | |гірчична, рафіновані та їх | | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.700 |Олія кунжутна рафінована та її| т | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.11.900 |Олії рафіновані інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12 |Олії: пальмова, кокосова, | т | м., р. | | |пальмоядрова, бабасу, лляна, | | | | |рицинова, тунгова, жожоба, | | | | |жири рослинні змішані та їх | | | | |фракції, рафіновані та без | | | | |зміни їх хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.100 |Олія пальмова рафінована та її| т | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.200 |Олія кокосова (копрова) | т | | | |рафінована та її фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.300 |Олії пальмоядрова, бабасу, | т | | | |рафіновані та їх фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.400 |Олія лляна рафінована та її | т | р. | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.500 |Олія рицинова рафінована та її| т | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.600 |Олія тунгова рафінована та її | т | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.700 |Олія жожоба рафінована та її | т | | | |фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.12.900 |Жири рослинні нелеткі інші та | т | | | |їх фракції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.13 |Жири і масла тваринні і олії | т | | | |та їх фракції, гідрогенізовані| | | | |і етерифіковані, але без | | | | |подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.13.300 |Жири і масла тваринні та їх | т | р. | | |фракції, гідрогенізовані і | | | | |етерифіковані, але без | | | | |подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.13.500 |Жири рослинні, олії та їх | т | р. | | |фракції, гідрогенізовані і | | | | |етерифіковані, але без | | | | |подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.2 |Віск рослинний, крім | | | | |тригліцеридів; дегра; відходи | | | | |від переробки речовин, які | | | | |містять жири чи віск тваринний| | | | |і рослинний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.20 |Віск рослинний, крім | т | р. | | |тригліцеридів; дегра; відходи | | | | |від переробки речовин, які | | | | |містять жири чи віск тваринний| | | | |і рослинний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.20.300 |Віск рослинний (крім | т | | | |тригліцеридів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.20.500 |Дегра; залишки після обробки | т | р. | | |жирових речовин і рослинного | | | | |воску | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва олії та жирів | | | | |рафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва олії | | | | |та жирів рафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.42.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва олії | | | | |та жирів рафінованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43 |Маргарин і жири харчові | | | | |аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.1 |Маргарин і жири харчові | | | | |аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.10 |Маргарин і продукти аналогічні| т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.10.300 |Маргарин і продукти | т | р. | | |пастоподібні зі зниженим чи | | | | |низьким вмістом жирів, крім | | | | |маргарину рідкого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.10.500 |Продукти харчові з жирів та | т | р. | | |олій інші, включаючи маргарин | | | | |рідкий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.10.510 |Жири кондитерські, кулінарні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.10.520 |Жири кормові | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва маргарину і жирів | | | | |харчових аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |маргарину і жирів харчових | | | | |аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.43.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |маргарину і жирів харчових | | | | |аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.5 |Продукти молочні та морозиво | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51 |Молоко та молочні продукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.1 |Молоко оброблене рідке та | | | | |вершки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11 |Молоко оброблене рідке (молоко| т | м., р. | | |пастеризоване, стерилізоване, | | | | |гомогенізоване, топлене, | | | | |пептизоване) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11.300 |Молоко незгущене і без додання| т | р. | | |цукру жирністю до 1% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11.400 |Молоко незгущене і без додання| т | р. | | |цукру жирністю від 1% до 3,2% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11.600 |Молоко незгущене і без додання| т | р. | | |цукру жирністю від 3,2% до 6% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11.700 |Молоко оброблене рідке для | т | м., р. | | |дитячого харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.11.900 |Молоко оброблене інше | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.12 |Вершки жирністю більше 8% | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.12.500 |Вершки жирністю від 8% до 30% | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.12.700 |Вершки жирністю більше 30% | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.12.900 |Вершки для дитячого харчування| т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.2 |Молоко і вершки сухі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.20 |Молоко і вершки сухі | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.20.300 |Молоко та маслянка сухі | т | | | |жирністю до 1,5% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.20.400 |Молоко і вершки сухі жирністю | т | | | |понад 1,5% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.20.900 |Молоко і вершки сухі для | т | м., р. | | |дитячого харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.3 |Масло вершкове | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30 |Масло вершкове | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.300 |Масло вершкове жирністю до 85%| т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.310 |Масло солодко-вершкове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.320 |Масло кисло-вершкове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.330 |Масло з наповнювачами | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.500 |Масло вершкове і молочні жири,| т | м., р. | | |жирністю більше 85%, крім | | | | |продуктів молочних | | | | |пастоподібних жирністю до 80% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.30.700 |Продукти молочні пастоподібні | т | р. | | |жирністю до 80% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.4 |Сир сичужний, плавлений та | | | | |кисломолочний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40 |Сир сичужний, плавлений та | т | | | |кисломолочний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.300 |Сир свіжий неферментований | т | м., р. | | |(недозрілий і невитриманий) та| | | | |сир кисломолочний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.310 |Вироби з сиру кисломолочного | т | р. | | |знежирені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.311 |Сир кисломолочний знежирений | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.312 |Сирки і сиркові маси, | т | р. | | |знежирені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.320 |Вироби з сиру кисломолочного | т | р. | | |жирні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.321 |Сир кисломолочний жирний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.322 |Сирки і сиркові маси, жирні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.330 |Сир кисломолочний та вироби з | т | м., р. | | |нього для дитячого харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.500 |Сири сичужні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.510 |Сири тверді | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.520 |Сири м'які | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.530 |Сири розсільні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.590 |Сири інші | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.40.700 |Сир плавлений не тертий і не в| т | м., р. | | |порошку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.5 |Продукти молочні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51 |Молоко і вершки, згущені з | т | м., р. | | |доданням цукру або без додання| | | | |цукру чи інших | | | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.400 |Молоко і вершки, згущені | т | р. | | |непідсолоджені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.410 |Молоко згущене непідсолоджене | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.420 |Вершки згущені непідсолоджені | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.800 |Молоко і вершки, згущені | т | р. | | |підсолоджені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.810 |Молоко згущене знежирене | т | р. | | |підсолоджене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.820 |Молоко згущене (незбиране) | т | р. | | |підсолоджене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.830 |Вершки згущені підсолоджені | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.840 |Какао з вершками або молоком | т | р. | | |згущеним, підсолоджене | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.51.850 |Кава з вершками або молоком | т | р. | | |згущеним, підсолоджена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52 |Продукти кисломолочні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.400 |Молоко і вершки коагульовані, | т | м., р. | | |йогурт, кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і вершки | | | | |ферментовані чи сквашені інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.430 |Молоко і вершки коагульовані, | т | | | |йогурт, кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і вершки | | | | |ферментовані чи сквашені, | | | | |неароматизовані, без додання | | | | |фруктів, горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.431 |Йогурт неароматизований, без | т | м., р. | | |додання фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.432 |Простокваша і варенець, | т | р. | | |неароматизовані, без додання | | | | |фруктів, горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.433 |Кефір неароматизований, без | т | р. | | |додання фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.434 |Ряжанка неароматизована, без | т | р. | | |додання фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.435 |Сметана неароматизована, без | т | р. | | |додання фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.439 |Продукти кисломолочні | т | р. | | |неароматизовані, без додання | | | | |фруктів, горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.450 |Молоко і вершки коагульовані, | т | | | |йогурт, кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і вершки | | | | |ферментовані чи сквашені, | | | | |ароматизовані чи з доданням | | | | |фруктів, горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.451 |Йогурт ароматизований чи з | т | м., р. | | |доданням фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.452 |Кефір ароматизований чи з | т | р. | | |доданням фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших наповнювачів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.459 |Продукти кисломолочні, | т | р. | | |ароматизовані чи з доданням | | | | |фруктів, горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.470 |Молоко і вершки коагульовані, | т | р. | | |йогурт і продукти | | | | |ферментовані інші, в порошку, | | | | |гранулах чи іншій твердій | | | | |формі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.600 |Маслянка, порошок маслянки | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.630 |Порошок маслянки | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.650 |Маслянка, напій з маслянки | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.52.700 |Продукти кисломолочні для | т | м., р. | | |дитячого харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.53 |Казеїн | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.53.000 |Казеїн | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.54 |Лактоза і сироп лактози, | т | | | |включаючи лактозу хімічно | | | | |чисту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.54.000 |Лактоза і сироп лактози, | т | р. | | |включаючи лактозу хімічно | | | | |чисту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55 |Сироватка | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55.300 |Сироватка в порошку, гранулах | т | р. | | |чи інших твердих формах, | | | | |згущена чи незгущена, з | | | | |доданням чи без додання | | | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55.400 |Сироватка рідка чи в | т | р. | | |пастоподібній формі, згущена | | | | |чи незгущена, з доданням чи | | | | |без додання підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55.430 |Сироватка рідка | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55.470 |Сироватка в пастоподібній | т | | | |формі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.55.900 |Продукти інші, що складаються | т | р. | | |з натуральних складових молока| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва молочних продуктів| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |молочних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.51.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |молочних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52 |Морозиво і харчовий лід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.1 |Морозиво і харчовий лід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10 |Морозиво і харчовий лід | т | | | |(включаючи щербет, льодяники),| | | | |крім сумішей і основ для | | | | |приготування морозива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.000 |Морозиво і харчовий лід | т | м., р. | | |(включаючи щербет, льодяники),| | | | |крім сумішей і основ для | | | | |приготування морозива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.001 |Морозиво вершкове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.002 |Морозиво молочне | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.003 |Морозиво плодоягідне | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.004 |Морозиво ароматизоване | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.005 |Морозиво м'яке | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.006 |Торти, тістечка і десерти з | т | р. | | |морозива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.007 |Пломбір | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.10.008 |Морозиво інше | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва морозива і | | | | |харчового льоду | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |морозива і харчового льоду | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.52.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |морозива і харчового льоду | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.6 |Продукція борошномельно- | | | | |круп'яної промисловості, | | | | |крохмалі та крохмалопродукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61 |Продукція борошномельно- | | | | |круп'яної промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.1 |Рис лущений, неполірований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.10 |Рис лущений, неполірований | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.10.000 |Рис лущений, неполірований | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.2 |Борошно з зернових та овочевих| | | | |культур | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.21 |Борошно пшеничне чи | т | м., р. | | |пшенично-житнє | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.21.010 |Борошно пшеничне | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.21.011 |Борошно пшеничне з пшениці | т | р. | | |твердої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.21.012 |Борошно пшеничне з пшениці | т | р. | | |м'якої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.21.020 |Борошно пшенично-житнє | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22 |Борошно з зернових культур, | т | м., р. | | |крім пшениці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.010 |Борошно житнє | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.020 |Борошно кукурудзяне | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.030 |Борошно рисове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.090 |Борошно з інших зернових | т | р. | | |культур | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.091 |Борошно ячмінне | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.092 |Борошно гречане | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.093 |Борошно вівсяне | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.22.099 |Борошно з інших зернових | т | р. | | |культур, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23 |Борошно рослинне дрібного і | т | | | |грубого помелу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.100 |Борошно і крупи з культур | т | р. | | |бобових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.110 |Горох лущений полірований | т | м., р. | | |(цілий, колотий) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.120 |Борошно з культур бобових | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.200 |Борошно і крупи з плодів або | т | | | |горіхів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.210 |Борошно з плодів або горіхів | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.220 |Крупи з плодів або горіхів | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.900 |Борошно і крупи рослинні інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.910 |Борошно рослинне інше (з саго,| т | м., р. | | |коренеплодів чи бульбоплодів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.23.920 |Крупи рослинні інші(з саго, | т | м., р. | | |коренеплодів чи бульбоплодів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.24 |Суміші і тісто для | т | м., р. | | |виготовлення хлібобулочних | | | | |виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.24.000 |Суміші і тісто для | т | | | |виготовлення хлібобулочних | | | | |виробів, класифікованих в | | | | |поз. 15.81 і 15.82 | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.3 |Крупи, гранули та продукти з | | | | |зернових культур інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31 |Крупи з пшениці | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.300 |Крупи з пшениці твердої та | т | р. | | |м'якої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.330 |Крупи з пшениці твердої | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.331 |Крупи манні з пшениці твердої | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.332 |Крупи пшеничні з пшениці | т | р. | | |твердої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.350 |Крупи з пшениці м'якої | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.351 |Крупи манні з пшениці м'якої | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.31.352 |Крупи пшеничні з пшениці | т | р. | | |м'якої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32 |Крупи з інших зернових і | т | м., р. | | |гранули з зернових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.300 |Крупи з зернових культур | т | | | |інших, крім пшениці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.301 |Крупи вівсяні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.302 |Крупи пшоняні | т | м.,р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.303 |Крупи гречані | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.304 |Крупи кукурудзяні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.305 |Крупи рисові | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.306 |Крупи ячні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.307 |Крупі перлові | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.309 |Крупи інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.32.500 |Гранули з зернових, включаючи | т | р. | | |гранули з пшениці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33 |Продукти інші з зернових | т | | | |культур, включаючи пластівці | | | | |кукурудзяні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.300 |Зерно і зародки зернових, | т | м., р. | | |оброблені іншим способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.330 |Зерна зернових культур, крім | т | | | |рису, плющені чи перероблені в| | | | |пластівці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.350 |Зародки зернових культур, крім| т | | | |рису, цілі чи плющені, у | | | | |вигляді пластівців чи мелені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.500 |Продукти готові харчові з | т | м., р. | | |зернових культур | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.510 |Продукти типу "мюслі" на | т | р. | | |основі пластівців несмажених | | | | |зернових культур | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.530 |Продукти готові харчові, | т | р. | | |одержані здуванням або | | | | |смаженням зерен з кукурудзи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.33.550 |Продукти зернові, крім | т | р. | | |кукурудзи, в вигляді зерен, | | | | |попередньо відварені чи | | | | |приготовлені іншим способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.4 |Рис обрушений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.40 |Рис обрушений | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.40.300 |Рис напівобрушений чи повністю| т | р. | | |обрушений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.40.500 |Рис-січка | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.5 |Висівки та відходи від | | | | |перероблення культур зернових | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.50 |Висівки та відходи від | т | м., р. | | |перероблення культур зернових | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.50.100 |Висівки, відходи кукурудзи | т | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.50.300 |Висівки, відходи рису інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.50.500 |Висівки, відходи пшениці інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.50.900 |Висівки, відходи зернових | т | | | |культур інші, крім кукурудзи, | | | | |рису, пшениці чи культур | | | | |бобових, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва продуктів | | | | |борошномельно-круп'яної | | | | |промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продуктів борошномельно- | | | | |круп'яної промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.61.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продуктів борошномельно- | | | | |круп'яної промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62 |Крохмаль та крохмалепродукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.1 |Олія кукурудзяна та її | | | | |фракції, без зміни її | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.10 |Олія кукурудзяна та її | т | | | |фракції, без зміни її | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.10.300 |Олія кукурудзяна нерафінована | т | м., р. | | |та її фракції, без зміни її | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.10.500 |Олія кукурудзяна рафінована та| т | м., р. | | |її фракції, без зміни її | | | | |хімічного складу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.2 |Крохмалі та крохмалепродукти; | | | | |цукор і сиропи цукрові, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21 |Глюкоза та сироп з глюкози; | т | | | |фруктоза і сироп з фруктози; | | | | |цукор інвертний; сиропи | | | | |цукрові, н.в.і.у.; мед | | | | |штучний; кульор карамельний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.100 |Глюкоза і сироп з глюкози | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.200 |Фруктоза (включаючи хімічно | т | р. | | |чисту), сироп з фруктози, | | | | |ізоглюкоза | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.300 |Мальтодекстрин і | т | р. | | |мальтодекстриновий сироп | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.400 |Кульор карамельний на основі | т | р. | | |цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.500 |Кульор карамельний на основі | т | р. | | |крохмалю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.21.900 |Мальтоза хімічно чиста, мед | т | м., р. | | |штучний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22 |Крохмалі; інулін; клейковина | т | | | |пшенична; декстрини; крохмалі | | | | |модифіковані інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.100 |Крохмалі, крім модифікованих | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.110 |Крохмаль пшеничний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.130 |Крохмаль кукурудзяний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.150 |Крохмаль картопляний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.190 |Крохмалі інші | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.300 |Інулін | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.500 |Клейковина пшенична, суха чи | т | р. | | |сира, включаючи глютен | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.22.700 |Декстрини і крохмалі | т | м., р. | | |модифіковані інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.23 |Крохмалепродукти інші, | т | | | |виготовленні з крохмалю | | | | |(тапіоки), сагового (саго), | | | | |картопляного (фаріноки) у | | | | |вигляді пластівців, гранул та | | | | |в інших аналогічних формах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.23.000 |Крохмалепродукти інші, | т | р. | | |виготовленні з крохмалю | | | | |(тапіоки), сагового (саго), | | | | |картопляного (фаріноки) у | | | | |вигляді пластівців, гранул та | | | | |в інших аналогічних формах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.3 |Відходи виробництва крохмалю і| | | | |аналогічні відходи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.30 |Відходи виробництва крохмалю і| т | | | |аналогічні відходи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.30.000 |Відходи виробництва крохмалю і| т | | | |аналогічні відходи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва крохмалю і | | | | |аналогічних продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |крохмалю і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.62.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |крохмалю і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.7 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.1 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10 |Корми готові для | т | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10.000 |Корми готові для | т | м., р. | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10.030 |Корми готові для годівлі | т | р. | | |свиней | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10.050 |Корми готові для годівлі | т | р. | | |великої рогатої худоби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10.070 |Корми готові для годівлі | т | р. | | |свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.10.090 |Корми готові для тварин, | т | р. | | |н.в.і.у. (білок кормовий, | | | | |премікси, комбікорми | | | | |збалансовані, дерть, корми | | | | |комбіновані, білково-вітамінні| | | | |добавки) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.2 |Борошно і гранули з люцерни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.20 |Борошно і гранули з люцерни | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.20.000 |Борошно і гранули з люцерни | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва готових кормів для| | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |готових кормів для | | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.71.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |готових кормів для | | | | |сільськогосподарських тварин | | | | |та свійської птиці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72 |Корми готові для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.1 |Корми готові для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.10 |Корми готові для домашніх | т | м., р. | | |тварин, розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.10.300 |Корми для собак і кішок, | т | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.10.330 |Корми для собак | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.10.350 |Корми для кішок | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.10.500 |Продукти, які використовуються| т | | | |як корми, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва готових кормів для| | | | |домашніх тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |готових кормів для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.72.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |готових кормів для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.8 |Продукти харчові інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81 |Вироби хлібобулочні, торти та | | | | |тістечка нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.1 |Вироби хлібобулочні, тістечка | | | | |та здобні хлібобулочні вироби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11 |Вироби хлібобулочні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.010 |Хліб житній | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.020 |Хліб пшеничний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.030 |Хліб житньо-пшеничний і | т | м., р. | | |пшенично-житній | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.040 |Вироби булочні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.041 |Вироби булочні дієтичні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.050 |Хліб дієтичний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.11.090 |Хліб інший | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12 |Торти і вироби кондитерські; | т | | | |вироби хлібобулочні інші з | | | | |доданням підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12.010 |Торти | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12.020 |Тістечка | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12.030 |Вироби здобні (булочки | т | м., р. | | |підвищеної калорійності, | | | | |слойоні, рулети з маком, | | | | |рогалики тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12.040 |Пироги, пиріжки, пончики | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.12.090 |Солодощі східні борошняні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва хлібобулочних | | | | |виробів, тортів та тістечок | | | | |нетривалого зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |хлібобулочних виробів, тортів | | | | |та тістечок нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.81.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |хлібобулочних виробів, тортів | | | | |та тістечок нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82 |Вироби сухарні, печиво та | | | | |здобні хлібобулочні вироби | | | | |тривалого зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.1 |Вироби сухарні, печиво та | | | | |здобні хлібобулочні вироби | | | | |тривалого зберігання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.11 |Хлібці хрусткі, сухарі, хліб | т | м., р. | | |для тостів і вироби хрусткі | | | | |аналогічного типу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.11.300 |Хлібці хрусткі | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.11.500 |Сухарі, грінки та аналогічні | т | р. | | |смажені вироби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.11.510 |Паніровочні сухарі | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.11.700 |Вироби бубличні з доданням | т | р. | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12 |Пряники і вироби аналогічні; | т | м., р. | | |печиво солодке; вафлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.300 |Пряники і вироби аналогічні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.310 |Пряники | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.320 |Кекси | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.330 |Рулети | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.340 |Баби | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.500 |Печиво солодке і вафлі | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.530 |Печиво солодке і вафлі, | т | м., р. | | |частково чи повністю покриті | | | | |шоколадом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.550 |Печиво солодке, крім частково | т | р. | | |чи повністю покритого | | | | |шоколадом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.551 |Печиво цукрове | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.552 |Печиво здобне | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.553 |Печиво листкове (слойоне) | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.559 |Печиво н.в.і.у. | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.12.590 |Вафлі (включаючи солоні), крім| т | р. | | |частково чи повністю покритих | | | | |шоколадом (з жировими, | | | | |помадними, фруктовими, | | | | |праліновими та іншими | | | | |начинками) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13 |Хлібобулочні і борошняні | т | | | |кондитерські вироби, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.100 |Хліб з тіста недріжджового | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.200 |Пластини вафельні, капсули | т | м., р. | | |порожні, придатні для | | | | |використання у фармацевтиці, | | | | |облатки вафельні для | | | | |запечатування, папір рисовий, | | | | |вироби для причастя і | | | | |аналогічні продукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.300 |Вафлі з вмістом вологості | т | м., р. | | |більше 10% маси, крім | | | | |стаканчиків для морозива, | | | | |бутербродів і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.400 |Печиво сухе (галети, крекери) | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.500 |Продукти, одержані шляхом | т | м., р. | | |екструзії чи розпушування | | | | |тіста, з пряностями чи солоні,| | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.900 |Вироби хлібобулочні інші без | т | м., р. | | |додання підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.910 |Вироби бубличні, крім соломки | т | р. | | |і хлібних паличок, без додання| | | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.13.990 |Вироби хлібобулочні інші без | т | р. | | |додання підсолоджувальних | | | | |речовин, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва сухарів, печива та| | | | |здобних хлібобулочних виробів | | | | |довготривалого виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |сухарів, печива та здобних | | | | |хлібобулочних виробів | | | | |довготривалого виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.82.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |сухарів, печива та здобних | | | | |хлібобулочних виробів | | | | |довготривалого виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83 |Цукор | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.1 |Цукор, супутні продукти і | | | | |відходи цукроваріння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.11 |Цукор-сирець тростинний чи | т | | | |буряковий у твердій формі, без| | | | |ароматичних добавок і | | | | |барвників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.11.100 |Цукор-сирець тростинний у | т | | | |твердій формі, без ароматичних| | | | |добавок і барвників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.11.200 |Цукор-сирець буряковий у | т | | | |твердій формі, без ароматичних| | | | |добавок і барвників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12 |Цукор рафінований (тростинний | т | | | |чи буряковий і сахароза | | | | |хімічно чиста, без додання | | | | |ароматичних добавок і | | | | |барвників) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.300 |Цукор очищений тростинний чи | т | | | |буряковий, білий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.310 |Цукор білий кристалічний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.311 |Цукор білий кристалічний | т | м., р. | | |тростинний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.312 |Цукор білий кристалічний | т | м., р. | | |буряковий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.312D |Цукор білий кристалічний | т | м., р. | | |буряковий за квотою А | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.320 |Цукор білий пресований | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.900 |Цукор очищений тростинний чи | т | р. | | |буряковий, інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.901 |Цукор жовтий кристалічний чи | т | м., р. | | |пресований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.12.909 |Цукор очищений тростинний чи | т | м., р. | | |буряковий н.в.і.у. (вкл. пудру| | | | |цукрову) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.13 |Цукор рафінований тростинний | т | | | |чи буряковий, з доданням | | | | |ароматичних добавок і | | | | |барвників, цукор кленовий і | | | | |сироп кленовий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.13.300 |Цукор рафінований тростинний | т | р. | | |чи буряковий, з доданням | | | | |ароматичних добавок і | | | | |барвників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.13.500 |Цукор кленовий і сироп | т | | | |кленовий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.14 |Патока (меляса) | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.14.300 |Патока (меляса) тростинна | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.14.900 |Патока (меляса) інша, крім | т | р. | | |тростинної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.2 |Жом буряковий, багаса (жом | | | | |тростини цукрової), відходи | | | | |цукрового виробництва інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.20 |Жом буряковий, багаса (жом | т | р. | | |тростини цукрової), відходи | | | | |цукрового виробництва інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.20.100 |Жом буряковий і тростини | т | | | |цукрової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.20.200 |Відходи цукрового виробництва | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.83.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84 |Какао, шоколад і вироби | | | | |кондитерські з цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.1 |Какао | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.10 |Какао | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.10.000 |Какао | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.11 |Какао-паста без додання цукру | т | | | |чи підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.11.000 |Какао-паста без додання цукру | т | м., р. | | |чи підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.12 |Какао-масло, какао-жир | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.12.000 |Какао-масло, какао-жир | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.13 |Какао-порошок без додання | т | | | |цукру чи інших | | | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.13.000 |Какао-порошок без додання | т | м., р. | | |цукру чи інших | | | | |підсолоджувальних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.14 |Какао-порошок з доданням цукру| т | | | |чи інших підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.14.000 |Какао-порошок з доданням цукру| т | м., р. | | |чи інших підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.2 |Шоколад та вироби кондитерські| | | | |шоколадні цукрові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21 |Шоколад та інші харчові | т | м., р. | | |продукти готові, з вмістом | | | | |какао (крім какао-порошку | | | | |підсолодженого), у пакованнях | | | | |масою більше 2 кг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.300 |Шоколад і аналогічні вироби, з| т | | | |вмістом какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою більше 2 кг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.330 |Шоколад і аналогічні вироби, з| т | | | |вмістом какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою більше 2 кг, | | | | |з вмістом какао-масла більше | | | | |31% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.350 |Шоколад і аналогічні вироби з | т | | | |вмістом какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою більше 2 кг, | | | | |з вмістом какао-масла від 25% | | | | |до 31% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.370 |Шоколад і аналогічні вироби з | т | | | |вмістом какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою більше 2 кг, | | | | |з вмістом какао-масла більше | | | | |18% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.500 |Крихти молочного шоколаду | т | | | |масою більше 2 кг, з вмістом | | | | |какао-масла більше 18% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.700 |Глазур шоколадна, в брикетах | т | | | |чи пакованнях масою більше | | | | |2 кг, з вмістом по масі | | | | |какао-масла більше 18% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.21.900 |Продукти харчові готові в | т | | | |брикетах чи пакованнях, масою | | | | |більше 2 кг, з вмістом по масі| | | | |какао-масла більше 18%, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22 |Шоколад та інші продукти | т | м., р. | | |харчові готові з вмістом | | | | |какао, в брикетах, пластинах | | | | |чи плитках, крім какао-порошку| | | | |підсолодженого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.300 |Шоколад і вироби аналогічні, в| т | м., р. | | |брикетах, пластинах чи | | | | |плитках, з начинкою чи без | | | | |начинки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.330 |Шоколад і вироби аналогічні, в| т | р. | | |брикетах, пластинах чи | | | | |плитках, з начинкою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.350 |Шоколад і вироби аналогічні, в| т | р. | | |брикетах, пластинах чи | | | | |плитках, без начинки, з | | | | |доданням зерен зернових | | | | |культур, фруктів чи горіхів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.390 |Шоколад і вироби аналогічні, в| т | р. | | |брикетах, пластинах чи | | | | |плитках, без начинки (шоколад | | | | |пористий, десертний тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.400 |Цукерки шоколадні | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.430 |Цукерки шоколадні, з вмістом | т | р. | | |алкоголю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.450 |Цукерки шоколадні інші | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.500 |Вироби шоколадні інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.530 |Вироби шоколадні з начинкою | т | р. | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.550 |Вироби шоколадні без начинки | т | р. | | |інші (медалі, фігури і т.п.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.600 |Вироби кондитерські з цукру чи| т | м., р. | | |його замінників, з вмістом | | | | |какао | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.700 |Продукти пастоподібні з | т | м., р. | | |вмістом какао | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.800 |Продукти з вмістом какао для | т | м., р. | | |приготування напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.22.900 |Продукти харчові, з вмістом | т | м., р. | | |какао, н.в.і.у. (порошок для | | | | |приготування кремів, морозива,| | | | |десертів і т.п.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23 |Вироби кондитерські з цукру | т | м., р. | | |(включаючи білий шоколад) без | | | | |вмісту какао | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.100 |Гумка жувальна | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.200 |Екстракт лакриці, з вмістом | т | | | |сахарози більше 10% за масою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.300 |Шоколад білий | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.500 |Вироби кондитерські з цукру у | т | р. | | |вигляді паст, включаючи | | | | |марципан, в пакованнях масою | | | | |більше 1 кг; пастилки від болю| | | | |в горлі і таблетки від кашлю, | | | | |які складаються переважно з | | | | |цукру і ароматичних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.530 |Вироби кондитерські з цукру у | т | | | |вигляді паст, включаючи | | | | |марципан, в пакуваннях масою | | | | |більше 1 кг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.550 |Пастилки від болю в горлі і | т | | | |таблетки від кашлю, з вмістом,| | | | |які складаються переважно з | | | | |цукру і ароматичних речовин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.600 |Вироби, покриті цукром; вироби| т | м., р. | | |кондитерські з желе | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.630 |Вироби, покриті цукром, | т | р. | | |солодощі "зацукровані", | | | | |включаючи мигдаль | | | | |зацукрований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.650 |Вироби кондитерські з желе, | т | р. | | |включаючи пастилу фруктову | | | | |(мармелад, пастилу, зефір та | | | | |інші пастильні і мармеладні | | | | |вироби) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.700 |Цукерки варені; карамелі, тофі| т | м., р. | | |та солодощі аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.730 |Цукерки варені з начинкою чи | т | р. | | |без начинки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.731 |Ірис | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.732 |Цукерки помадні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.750 |Карамелі, тофі і солодощі | т | м., р. | | |аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.751 |Карамель льодяникова | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.752 |Карамель з фруктовими, | т | | | |ягідними, фруктово-ягідними | | | | |та желейними начинками | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.753 |Карамель з лікерними та | т | | | |медовими начинками | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.754 |Карамель з помадними та | т | | | |помадно-фруктовими начинками | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.755 |Карамель з молочними та | т | | | |молочно-горіховими, | | | | |марципановими, горіховими та | | | | |шоколадними начинками | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.759 |Карамель інша | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.800 |Драже | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.900 |Вироби цукрові кондитерські | т | м., р. | | |інші (халва, лукуми, східні | | | | |солодощі) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.910 |Халва | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.920 |Лукуми | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.930 |Східні солодощі | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.23.990 |Вироби кондитерські з цукру, | т | р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.24 |Овочі, плоди, горіхи, шкірки | т | р. | | |плодів та інші частини рослин,| | | | |зацукровані або просочені | | | | |цукровим сиропом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.24.000 |Овочі, плоди, горіхи, шкірки | т | | | |плодів та інші частини рослин,| | | | |зацукровані або просочені | | | | |цукровим сиропом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.3 |Лузга, шкаралупа, шкірки і | | | | |відходи какао-бобів інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.30 |Лузга, шкаралупа, шкірки і | т | | | |відходи какао-бобів інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.30.000 |Лузга, шкаралупа, шкірки і | т | | | |відходи какао-бобів інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва какао; шоколаду і | | | | |виробів кондитерських з цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва какао;| | | | |шоколаду і виробів | | | | |кондитерських з цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.84.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва какао;| | | | |шоколаду і виробів | | | | |кондитерських з цукру | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85 |Вироби макаронні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.1 |Вироби макаронні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11 |Вироби макаронні без начинки, | т | м., р. | | |не піддані тепловому | | | | |обробленню чи не приготовлені | | | | |будь-яким іншим способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.300 |Вироби макаронні з вмістом | т | р. | | |яєць | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.310 |Макарони | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.320 |Вермішель | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.330 |Лапша | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.340 |Фігурні вироби, ріжки | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.500 |Вироби макаронні без вмісту | т | р. | | |яєць | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.510 |Макарони | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.520 |Вермішель | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.530 |Лапша | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.11.540 |Фігурні вироби, ріжки | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12 |Вироби макаронні з начинкою, | т | м., р. | | |піддані тепловому обробленню | | | | |або приготовлені іншим | | | | |способом (сушені, заморожені):| | | | |пельмені, вареники тощо; | | | | |кускус | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.300 |Вироби макаронні з начинкою, | т | р. | | |піддані тепловому обробленню | | | | |або приготовлені іншим | | | | |способом (сушені, заморожені):| | | | |пельмені, вареники тощо; тісто| | | | |недріжджове, яке пройшло | | | | |попередню теплову обробку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.330 |Макаронні вироби, включаючи | т | р. | | |вироби з начинкою із м'яса, | | | | |риби, сиру і інших продуктів; | | | | |тісто недріжджове, яке пройшло| | | | |попередню теплову обробку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.331 |Пельмені (без рибних) | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.332 |Вареники | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.333 |Вироби макаронні з начинкою з | т | р. | | |риби, ракоподібних, молюсків | | | | |та інших водяних безхребетних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.334 |Тісто недріжджове, яке пройшло| т | р. | | |попередню теплову обробку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.339 |Вироби макаронні з начинкою | т | р. | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.350 |Вироби макаронні інші | т | р. | | |(равіолі, капелані, лазань | | | | |тощо), страви готові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.12.500 |Кускус | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва макаронних виробів| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |макаронних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.85.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |макаронних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86 |Кава та чай | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.1 |Кава та чай | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.11 |Кава (кава смажена в зернах чи| т | м., р. | | |мелена, яка містить чи не | | | | |містить кофеїн; кава без | | | | |кофеїну несмажена) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.11.300 |Кава несмажена без кофеїну | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.11.500 |Кава смажена з кофеїном | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.11.700 |Кава смажена без кофеїну | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12 |Замінники кави; екстракти, | т | м., р. | | |есенції і концентрати кави | | | | |(включаючи каву розчину) або | | | | |замінників кави | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.100 |Замінники кави, що містять | т | р. | | |каву | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.300 |Екстракти, есенції і | т | р. | | |концентрати кави у твердій | | | | |формі, включаючи каву розчинну| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.310 |Кава розчинна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.500 |Екстракти, есенції і | т | р. | | |концентрати кави рідкі; | | | | |продукти готові на основі | | | | |екстрактів, есенцій чи | | | | |концентратів кави | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.700 |Цикорій смажений та інші | т | р. | | |замінники кави смажені | | | | |(у т.ч. екстракти, есенції, | | | | |концентрати) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.710 |Цикорій розчинний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.12.800 |Оболонка та плівка зерен кави | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13 |Чай зелений (неферментований),| т | | | |чай чорний (ферментований) і | | | | |чай частково ферментований, в | | | | |пакованнях масою менше 3 кг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13.000 |Чай зелений (неферментований),| т | м., р. | | |чай чорний (ферментований) і | | | | |чай, частково ферментований, в| | | | |пакованнях масою менше 3 кг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13.010 |Чай зелений | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13.020 |Чай чорний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13.030 |Чай ароматизований | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15 86 13 040 |Суміш різних видів чаю | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.13.090 |Чай інший, включаючи відходи | т | р. | | |чайної промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.14 |Екстракти, есенції, | т | | | |концентрати і продукти на | | | | |основі чаю (чи мате); продукти| | | | |готові на основі есенцій чи | | | | |концентратів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.14.000 |Екстракти, есенції, | т | р. | | |концентрати і продукти на | | | | |основі чаю (чи мате); продукти| | | | |готові на основі есенцій чи | | | | |концентратів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.15 |Настої трав'яні, чай фруктовий| т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.15.000 |Настої трав'яні, чай фруктовий| т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва кави та чаю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва кави | | | | |та чаю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.86.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва кави | | | | |та чаю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87 |Спеції та приправи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.1 |Оцет, соуси, приправи змішані,| | | | |борошно і порошок гірчичний; | | | | |гірчиця готова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.11 |Оцет та його замінники, | т | м., р. | | |одержані з оцтової кислоти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.11.300 |Оцет та його замінники, | т | | | |одержані з вина | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.11.900 |Оцет та його замінники, | т | | | |одержані не з вина | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12 |Соуси; приправи і пряності | т | | | |змішані; борошно і порошок | | | | |гірчичні; гірчиця готова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.100 |Соус соєвий | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.300 |Кетчуп і соуси томатні інші | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.500 |Борошно та порошок гірчичні; | т | | | |гірчиця готова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.530 |Борошно і порошок гірчичні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.550 |Гірчиця готова | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.700 |Соуси (крім томатних) і | т | м., р. | | |продукти для приготування | | | | |соусів; приправи та прянощі | | | | |змішані інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.730 |Майонез, соуси емульговані | т | м., р. | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.12.790 |Приправи та прянощі змішані, | т | р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.2 |Спеції оброблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.20 |Спеції оброблені | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.20.000 |Спеції оброблені (перець, | т | м., р. | | |ваніль, кориця, гвоздика, | | | | |горіх мускатний і т.п.) та | | | | |їх суміші, призначенні для | | | | |роздрібного продажу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва спеціїв та приправ| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |спеціїв та приправ | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.87.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |спеціїв та приправ | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88 |Продукти дитячого і дієтичного| | | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.1 |Продукти дитячого і дієтичного| | | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10 |Продукти дитячого і дієтичного| т | м., р. | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.100 |Продукти гомогенізовані з | т | м., р. | | |м'яса, субпродуктів м'ясних чи| | | | |крові, крім ковбасних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.300 |Овочі гомогенізовані, | т | м., р. | | |консервовані без оцту, | | | | |незаморожені, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.500 |Продукти гомогенізовані | т | м., р. | | |плодово-ягідні (джеми, желе, | | | | |пюре, пасти горіхові) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.600 |Суміші гомогенізовані харчових| т | м., р. | | |продуктів для дитячого і | | | | |дієтичного харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.610 |Суміші гомогенізовані харчових| т | м., р. | | |продуктів для дитячого | | | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.700 |Дитяче харчування | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.730 |Дитяче харчування на молочній | т | м., р. | | |основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.731 |Дитяче харчування на молочній | т | м., р. | | |основі сухе | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.732 |Дитяче харчування на молочній | т | м., р. | | |основі, рідке чи пастоподібне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.750 |Дитяче харчування на | т | м., р. | | |борошняній основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.790 |Дитяче харчування інше | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.791 |Консерви гомогонезовані м'ясні| т | м., р. | | |для дитячого харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.792 |Консерви плодоовочеві і | т | м., р. | | |фруктові для дитячого | | | | |харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.793 |Соки дитячі | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.10.900 |Продукти харчові дієтичні інші| т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва продуктів дитячого| | | | |та дієтичного харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продуктів дитячого та | | | | |дієтичного харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.88.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продуктів дитячого та | | | | |дієтичного харчування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89 |Продукти харчові інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.1 |Продукти харчові інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.11 |Супи, бульйони готові і | т | | | |заготовки для їх приготування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.11.000 |Супи, бульйони готові і | т | м., р. | | |заготовки для їх приготування | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.12 |Яйця без шкаралупи і жовтки | т | | | |яєчні, свіжі чи консервовані; | | | | |білок яєчний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.12.300 |Продукти яєчні, крім | т | м., р. | | |альбуміну, свіжі, сушені, | | | | |варені, із заданою формою, | | | | |морожені чи консервовані | | | | |іншим способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.12.500 |Альбумін яєчний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13 |Дріжджі (активні і неактивні),| т | м., р. | | |мікроорганізми одноклітинні | | | | |мертві, інші; порошки готові | | | | |пекарські | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.300 |Дріжджі пекарські; дріжджі | т | м., р. | | |активні (дріжджі пивні, | | | | |спиртові, культивовані) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.330 |Дріжджі пекарські сухі | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.350 |Дріжджі пекарські рідкі чи | т | р. | | |пресовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.390 |Дріжджі активні інші (пивні, | т | р. | | |спиртові тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.500 |Дріжджі неактивні; | т | р. | | |мікроорганізми одноклітинні | | | | |мертві інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.13.700 |Порошки готові пекарські | т | р. | | |(для розпушення тіста) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14 |Продукти харчові н.в.і.у. | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.300 |Екстракт солодовий; продукти | т | м., р. | | |харчові з борошна, крупи, | | | | |крохмалю (крім дитячого | | | | |харчування) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.310 |Екстракт солодовий | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.390 |Продукти харчові з борошна, | т | | | |крупи, крохмалю (крім | | | | |дитячого харчування) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.900 |Концентрати білкові | т | р. | | |(протеїнові) та сиропи цукрові| | | | |ароматизовані і з доданням | | | | |барвників; продукти харчові, | | | | |н.в.і.у. (продукти харчування | | | | |молочного типу з бобів сої: | | | | |соєві молочні напої і йогурти,| | | | |соєві м'які сири, соєвий | | | | |кисломолочний сир; спреди та | | | | |суміші жирові тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.990 |Продукти харчові інші, | т | р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.991 |Спреди та суміші жирові, що | т | м., р. | | |містять масову частку | | | | |загального жиру від 50% до | | | | |85%, у тому числі молочного | | | | |жиру в жировій фазі не менше, | | | | |ніж 25% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.992 |Продукти молоковмісні, | т | м., р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.992R |Продукти молоковмісні сирні | т | р. | | |кисломолочні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.992S |Продукти молоковмісні сирні | т | р. | | |інші (тверді, м'які, | | | | |розсільні, плавлені тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.14.992T |Продукти згущені молоковмісні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.2 |Соки і екстракти рослинні; | | | | |пектині речовини; клеї та | | | | |згущувачі рослинні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.20 |Соки і екстракти рослинні; | т | | | |пектині речовини; клеї | | | | |рослинні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.20.000 |Соки і екстракти рослинні; | т | р. | | |пектині речовини; клеї | | | | |рослинні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва інших харчових | | | | |продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва інших | | | | |харчових продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.89.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва інших | | | | |харчових продуктів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.9 |Напої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91 |Напої алкогольні дистильовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.1 |Спирт етиловий | | | | |неденатурований, з вмістом | | | | |спирту менше 80 об.%; міцні | | | | |спиртові напої; спиртові | | | | |настоянки, лікери та інші | | | | |алкогольні напої; складові | | | | |спиртові напівфабрикати, що | | | | |використовуються для | | | | |виготовлення напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10 |Спирт етиловий | тис.дал, | | | |неденатурований, з вмістом |л чист. спирт | | | |спирту менше 80 об.%; міцні | | | | |спиртові напої; спиртові | | | | |настоянки, лікери та інші | | | | |алкогольні напої; складові | | | | |спиртові напівфабрикати, що | | | | |використовуються для | | | | |виготовлення напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.200 |Спиртові настоянки, одержані | тис.дал, | | | |перегонкою виноградного вина |л чист. спирт | | | |або вичавок винограду | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.210 |Коньяк, бренді | тис.дал, | м., р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.211 |Коньяк | тис.дал, | м., р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.220 |Напої коньячні | тис.дал, | р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.230 |Спирти коньячні | тис.дал, | р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.290 |Напої спиртні з вина | тис.дал, | р. | | |виноградного дистильованого чи|л чист. спирт | | | |вичавок винограду інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.300 |Віскі | тис.дал, | р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.400 |Ром, спирт ромовий, тафія | тис.дал, | р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.500 |Джин та ялівцева настоянка | тис.дал, | р. | | | |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.600 |Горілка, інші міцні спиртові | тис.дал, | м., р. | | |напої (спирт питний з вмістом |л чист. спирт | | | |спирту менше 45,4 об.%; | | | | |спирти, отриманні | | | | |дистилюванням з фруктів, крім | | | | |лікерів, джина, вина | | | | |виноградного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.630 |Горілка, спирт питний з | тис.дал, | м., р. | | |вмістом спирту менше 45,4 об.%|л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.650 |Спирти, отриманні | тис.дал, | м., р. | | |дистилюванням з фруктів, крім |л чист. спирт | | | |лікерів, джина, вина | | | | |виноградного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.700 |Спирт етиловий неденатурований| тис.дал, | м., р. | | |міцністю менше 80 об.% |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.800 |Лікери, солодкі наливки, | тис.дал, | м., р. | | |спиртові настоянки, інші |л чист. спирт | | | |спиртові напої (бальзами, | | | | |аперитиви, пунши, настоянки | | | | |гіркі) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.10.810 |Слабоалкогольні напої міцністю| тис.дал, | м., р. | | |від 1,2% до 8,5% |л чист. спирт | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва дистильованих | | | | |алкогольних напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |дистильованих алкогольних | | | | |напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.91.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |дистильованих алкогольних | | | | |напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92 |Спирт етиловий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.1 |Спирт етиловий неденатурований| | | | |із вмістом спирту не менше | | | | |80 об.%, спирт етиловий та | | | | |інші спирти денатуровані | | | | |будь-якої міцності | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.11 |Спирт етиловий неденатурований| тис.дал | м., р. | | |із вмістом спирту не менше | | | | |80 об.% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.11.100 |Спирт етиловий неденатурований| тис.дал | м., р. | | |технічний із вмістом спирту не| | | | |менше 80 об.% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.12 |Спирт етиловий денатурований | тис.дал | м., р. | | |(спирт технічний) та інші | | | | |спирти денатуровані будь-якої | | | | |міцності | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.12.100 |Спирт етиловий денатурований | тис.дал | м., р. | | |технічний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва етилового спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |етилового спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.92.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |етилового спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93 |Вина виноградні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.1 |Вино виноградне та сусло | | | | |виноградне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.11 |Вина ігристі | тис.дал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.11.300 |Вино "Шампанське" | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.11.900 |Вина ігристі, крім вина | тис.дал | м., р. | | |"Шампанське" | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12 |Вино виноградне натуральне, | тис.дал | | | |крім вина ігристого; сусло | | | | |виноградне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.100 |Вино столове з фактичною | тис.дал | м, р. | | |концентрацією спирту від 9 до | | | | |13% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.200 |Вино виноградне газоване | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.300 |Вино з концентрацією спирту | тис.дал | м., р. | | |більше 15% (Портвейн, Мадера, | | | | |Шеррі, Токайське) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.310 |Вино міцне біле і червоне | тис.дал | р. | | |(Портвейн, Мадера, Херес, | | | | |Марсала) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.320 |Вино десертне біле і червоне | тис.дал | р. | | |(Кагор, Токайське, Мускат) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.390 |Вино кріплене інше з | тис.дал | р. | | |концентрацією спирту більше | | | | |15% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.500 |Сусло виноградне | тис.дал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.530 |Сусло виноградне, яке | тис.дал | р. | | |знаходиться в процесі | | | | |ферментації чи з припиненим | | | | |бродінням | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.12.590 |Сусло виноградне інше | тис.дал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.2 |Камінь винний та винний осад | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.20 |Камінь винний та винний осад | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.20.000 |Камінь винний та винний осад | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва вина | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва вина | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.93.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва вина | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94 |Сидр і вина плодоягідні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.1 |Напої ферментовані (сидр | | | | |яблучний, сидр грушевий, напій| | | | |медовий); напої змішані, з | | | | |вмістом алкоголю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.10 |Напої ферментовані (сидр | тис.дал | м., р. | | |яблучний, сидр грушевий, напій| | | | |медовий); напої змішані, з | | | | |вмістом алкоголю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.10.060 |Сидр | тис.дал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.10.070 |Вина фруктові, крім сидру з | тис.дал | р. | | |фактичною концентрацією | | | | |спирту - 17%; цукру - 30% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.10.090 |Напої, з вмістом алкоголю, | тис.дал | р. | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва сидру та інших | | | | |плодоягідних вин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва сидру | | | | |та інших плодоягідних вин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.94.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва сидру | | | | |та інших плодоягідних вин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95 |Вермут та аналогічні вироби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.1 |Вермут та аналогічні вироби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.10 |Вермут та аналогічні вироби | тис.дал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.10.000 |Вермут та аналогічні вироби | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва вермуту та | | | | |аналогічних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |вермуту та аналогічних виробів| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.95.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |вермуту та аналогічних виробів| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96 |Пиво | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.1 |Пиво | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.10 |Пиво солодове, включаючи пиво | тис.дал | м., р. | | |безалкогольне і пиво з вмістом| | | | |алкоголю менше 0,5% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.10.100 |Пиво світле | тис.дал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.10.200 |Пиво темне | тис.дал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.10.300 |Пиво безалкогольне і пиво з | тис.дал | р. | | |вмістом алкоголю менше 0,5% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.2 |Відходи пивоваріння та | | | | |дистиляції спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.20 |Відходи пивоваріння та | т | | | |дистиляції спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.20.000 |Відходи пивоваріння та | т | р. | | |дистиляції спирту | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва солодового пива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |солодового пива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.96.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |солодового пива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97 |Солод | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.1 |Солод | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.10 |Солод | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.10.300 |Солод несмажений | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.10.500 |Солод смажений | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва солоду | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва солоду| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.97.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва солоду| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98 |Води мінеральні та напої | | | | |безалкогольні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.1 |Води мінеральні та напої | | | | |безалкогольні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11 |Води, включаючи природні та | тис.дал | | | |штучні мінеральні та води | | | | |газовані інші, непідсолоджені | | | | |і неароматизовані; лід та сніг| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.300 |Води мінеральні та води | тис.дал | | | |газовані інші, непідсолоджені | | | | |і неароматизовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.310 |Води натуральні мінеральні | тис.дал | м., р. | | |негазовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.320 |Води натуральні мінеральні | тис.дал | м., р. | | |газовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.330 |Води газовані інші | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.500 |Води непідсолоджені, | тис.дал | | | |неароматизовані інші; лід і | | | | |сніг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.11.510 |Води непідсолоджені, | тис.дал | м., р. | | |неароматизовані інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12 |Напої безалкогольні, інші | тис.дал | | | |(напої безалкогольні, з | | | | |концентрацією спирту не більше| | | | |0,5%, які не класифікуються в | | | | |інших класах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.300 |Води, включаючи мінеральні і | тис.дал | м., р. | | |газовані, з доданням цукру і | | | | |речовин підсолоджувальних чи | | | | |ароматизуючих інших (тобто | | | | |напої безалкогольні типу | | | | |лимонаду, оранджу, коли | | | | |і т.ін., крім соків) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.500 |Напої безалкогольні інші, які | тис.дал | | | |не містять молочного жиру | | | | |(напої квасні, тонізуючі на | | | | |основі чайного напівфабрикату)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.510 |Напої квасні | тис.дал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.511 |Квас | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.512 |Квас сухий | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.513 |Напої квасні інші | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.520 |Напої тонізуючі на основі | тис.дал | р. | | |напівфабрикату чайного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.590 |Напої безалкогольні інші | тис.дал | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.12.700 |Напої безалкогольні, що | тис.дал | м., р. | | |містять молочний жир | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва мінеральної води | | | | |та безалкогольних напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |мінеральної води та | | | | |безалкогольних напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |15.98.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |мінеральної води та | | | | |безалкогольних напоїв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16 |Вироби тютюнові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.0 |Вироби тютюнові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00 |Вироби тютюнові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.1 |Вироби тютюнові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.11 |Сигари, сигари з обрізаними | млн.шт | м., р. | | |кінцями, сигарили (сигари | | | | |тонкі), сигарети, цигарки з | | | | |тютюну та його замінників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.11.300 |Сигари, сигари з обрізаними | млн.шт | р. | | |кінцями, сигарили, з вмістом | | | | |тютюну, або суміші тютюну з | | | | |замінниками тютюну | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.11.500 |Сигарети, які містять тютюн, | млн.шт | м., р. | | |або суміші тютюну з | | | | |замінниками тютюну | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.11.700 |Сигари, сигари з обрізаними | млн.шт | р. | | |кінцями, сигарили, сигарети, | | | | |які повністю містять | | | | |замінники тютюну | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.11.900 |Цигарки, інші тютюнові вироби | млн.шт | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12 |Тютюн промислово виготовлений | т | м., р. | | |і замінники промислові тютюну;| | | | |тютюн "гомогенізований" чи | | | | |"відтворений"; екстракти і | | | | |есенції тютюнові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.300 |Тютюн для паління, у тому | т | р. | | |числі такий що містить | | | | |замінники тютюну у будь-який | | | | |пропорції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.310 |Тютюн трубковий | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.390 |Тютюн для паління інший | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.900 |Тютюн промислово виготовлений | т | р. | | |інший, включаючи екстракти і | | | | |есенції з тютюну; тютюн | | | | |"гомогенізований" чи | | | | |"відтворений" | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.910 |Тютюн "гомогенізований" чи | т | м., р. | | |"відтворений" | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.920 |Тютюн жувальний та нюхальний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.930 |Сировина тютюнова, сигаретна і| т | м., р. | | |махоркова ферментована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.12.990 |Тютюн промислово виготовлений | т | м., р. | | |інший, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.2 |Відходи тютюну | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.20 |Відходи тютюну | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.20.000 |Відходи тютюну | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва тютюнових виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |тютюнових виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |16.00.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |тютюнових виробів | | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція DB
Вироби текстильної та швейної промисловості
Розділи 17, 18
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DB |Вироби текстильної та швейної | | | | |промисловості | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17 |Текстиль | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.1 |Пряжа та нитки текстильні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10 |Пряжа та нитки текстильні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.1 |Жиропіт (включаючи ланолін) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.10 |Жиропіт та жирові речовини, | т | р. | | |які отримуються з нього | | | | |(у т.ч. ланолін) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.10.000 |Жиропіт та жирові речовини, | т | | | |які отримуються з нього | | | | |(у т.ч. ланолін) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.2 |Волокна текстильні натуральні,| | | | |готові для прядіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20 |Волокна текстильні натуральні,| | | | |готові для прядіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.100 |Волокна текстильні натуральні | кг | р. | | |із шовку, готові для прядіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.110 |Шовк-сирець (некручений) | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.190 |Відходи шовку, кардо- чи | кг | | | |гребенечесані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.200 |Волокна текстильні натуральні | т | м., р. | | |з вовни, готові для прядіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.210 |Вовна (овеча) мита обезжирена,| т | р. | | |некарбонізована, яка не | | | | |піддавалась кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.230 |Вовна (овеча) карбонізована, | т | р. | | |яка не піддавалась кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.250 |Пачоси вовни чи волосу тварин | т | р. | | |тонкого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.270 |Вовна, волос тварин тонкий або| т | р. | | |грубий кардо- чи гребенечесані| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.300 |Бавовна кардо- чи | т | р. | | |гребенечесана | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.400 |Льон розволокнений, але не | т | м., р. | | |прядений; очоси та відходи | | | | |льону інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.20.500 |Волокна рослинні луб'яні | т | м., р. | | |оброблені, але не прядені інші| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.3 |Волокна текстильні хімічні | | | | |штапельні, готові для прядіння| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.30 |Волокна текстильні хімічні | т | м., р. | | |штапельні, готові для прядіння| | | | |(крім волокон штучних та | | | | |синтетичних 24.70) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.30.300 |Волокна синтетичні штапельні, | т | р. | | |кардочесані, гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим способом | | | | |для прядіння (акрилові, | | | | |нейлонові чи з інших | | | | |поліамідів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.30.310 |Волокна синтетичні штапельні, | т | | | |кардочесані, гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим способом | | | | |для прядіння акрилові чи | | | | |модифіковані акрилові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.30.390 |Волокна синтетичні штапельні, | т | | | |кардочесані, гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим способом | | | | |для прядіння нейлонові чи з | | | | |інших поліамідів (крім | | | | |акрилових чи модифікованих | | | | |акрилових) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.30.500 |Волокна штучні штапельні | т | р. | | |кардо- чи гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим способом | | | | |для прядіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.4 |Пряжа та нитки текстильні з | | | | |волокон натуральних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.41 |Пряжа шовкова, не розфасована | т | м., р. | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.41.500 |Пряжа шовкова (однониткова, | т | р. | | |кручена), не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |пряжі з відходів шовку) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.41.900 |Пряжа з шовкових відходів, не | т | р. | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42 |Пряжа вовняна кардо- чи | т | м., р. | | |гребенечесана, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.300 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | р. | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.310 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.320 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |тканин (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.330 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |полотен і виробів трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.390 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для інших цілей | | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.500 |Пряжа вовняна гребенечесана, | т | р. | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.510 |Пряжа вовняна гребенечесана, | т | | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.520 |Пряжа вовняна гребенечесана, | т | | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |тканин (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.530 |Пряжа вовняна гребенечесана, | т | | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |полотен і виробів трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.42.590 |Пряжа вовняна гребенечесана, | т | | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для інших цілей | | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43 |Пряжа бавовняна, не | т | м., р. | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.300 |Пряжа бавовняна з волокон | т | р. | | |негребенечесаних, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.310 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |негребенечесаних, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.320 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |негребенечесаних, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |тканин (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.330 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |негребенечесаних, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |полотен і виробів трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.390 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |негребенечесаних, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для інших цілей | | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.500 |Пряжа бавовняна з волокон | т | р. | | |гребенечесаних, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.510 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |гребенечесаних, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.520 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |гребенечесаних, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.530 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |гребенечесаних, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.43.590 |Пряжа бавовняна з волокон | т | | | |гребенечесаних, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |інших цілей (крім виготовлення| | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.44 |Пряжа лляна, не розфасована | т | м., р. | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.44.200 |Пряжа лляна, не розфасована | т | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.44.300 |Пряжа лляна, не розфасована | т | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.44.900 |Пряжа лляна, не розфасована | т | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |інших цілей (крім виготовлення| | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45 |Нитки швацькі, розфасовані та | | | | |не розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі та пряжа з волокон | | | | |натуральних, розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.100 |Пряжа шовкова та пряжа з | т | м., р. | | |відходів шовку, розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі; | | | | |струна (леса) з фіброїна | | | | |(ниток) шовкопряда | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.300 |Пряжа вовняна, розфасована для| т | м., р. | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.500 |Нитки швацькі бавовняні, | | | | |розфасовані та не розфасовані | | | | |для роздрібної торгівлі, та | | | | |пряжа бавовняна, розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.530 |Нитки швацькі бавовняні, не | кг | р. | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.550 |Нитки швацькі бавовняні, | кг | р. | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.570 |Пряжа бавовняна (крім ниток | т | м., р. | | |швацьких), розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.700 |Нитки лляні, нерозфасовані для| | | | |роздрібної торгівлі, та пряжа | | | | |лляна, розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.710 |Нитки лляні, нерозфасовані для| кг | р. | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.45.720 |Пряжа лляна, розфасована для | т | м., р. | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.46 |Пряжа з джута чи волокон | т | | | |текстильних луб'яних інших, | | | | |пряжа з волокон текстильних | | | | |рослинних інших і пряжа | | | | |паперова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.46.000 |Пряжа з джута чи волокон | т | | | |текстильних луб'яних інших, | | | | |пряжа з волокон текстильних | | | | |рослинних інших і пряжа | | | | |паперова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.5 |Нитки комплексні з волокон | | | | |хімічних та пряжа текстильна з| | | | |волокон хімічних штапельних | | | | |(крім волокон синтетичних і | | | | |штучних 24.70.10 і 24.70.20) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51 |Нитки комплексні з волокон | т | м., р. | | |хімічних, не розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних і синтетичних | | | | |17.10.55, волокон синтетичних | | | | |і штучних 24.70.10 і 24.70.20)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51.300 |Нитки комплексні з волокон | т | р. | | |синтетичних, не розфасовані | | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51.330 |Нитки комплексні нейлонові чи | т | | | |з інших поліамідів, не | | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51.350 |Нитки комплексні поліефірні, | т | | | |не розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51.370 |Нитки комплексні з монониток | т | | | |синтетичних інших, не | | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.51.500 |Нитки комплексні з волокон | т | р. | | |штучних, не розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52 |Пряжа з волокон синтетичних | т | м., р. | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |синтетичних штапельних | | | | |17.10.55.500 та пряжі, яка | | | | |містить до 85% по масі волокон| | | | |синтетичних штапельних, | | | | |змішаних з вовною 17.10.53) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.300 |Пряжа, яка містить 85% і | т | | | |більше по масі волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.310 |Пряжа, яка містить 85% і | т | | | |більше по масі волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.320 |Пряжа, яка містить 85% і | т | | | |більше по масі волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |тканин (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.330 |Пряжа, яка містить 85% і | т | | | |більше по масі волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |полотен і виробів трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.390 |Пряжа, яка містить 85% і | т | | | |більше по масі волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для інших цілей | | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.500 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон поліефірних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами штучними, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.510 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон поліефірних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами штучними, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.520 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон поліефірних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами штучними, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |тканин (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.530 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон поліефірних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами штучними, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для виготовлення | | | | |полотен і виробів трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.590 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон поліефірних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами штучними, не | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі, для інших цілей | | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.700 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |бавовною, не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.710 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |бавовною, не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.720 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |бавовною, не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.730 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |бавовною, не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.790 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з | | | | |бавовною, не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім виготовлення | | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.900 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |волокнами штучними, вовняними,| | | | |бавовняними), не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.910 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |волокнами штучними, вовняними,| | | | |бавовняними), не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.920 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |волокнами штучними, вовняними,| | | | |бавовняними), не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.930 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |волокнами штучними, вовняними,| | | | |бавовняними), не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.52.990 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |волокнами штучними, вовняними,| | | | |бавовняними), не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |інших цілей (крім виготовлення| | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | м., р. | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною,| | | | |не розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.300 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.310 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.320 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.330 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.390 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не розфасована | | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |інших цілей (крім виготовлення| | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.500 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.510 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.520 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.530 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.53.590 |Пряжа, яка містить до 85% по | т | | | |масі волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не розфасована| | | | |для роздрібної торгівлі, для | | | | |інших цілей (крім виготовлення| | | | |килимів та виробів килимових, | | | | |тканин, полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.54 |Пряжа з волокон штучних | т | м., р. | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.54.100 |Пряжа з волокон штучних | т | | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.54.200 |Пряжа з волокон штучних | т | | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення тканин (крім | | | | |виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, полотен і | | | | |виробів трикотажних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.54.300 |Пряжа з волокон штучних | т | | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення полотен і виробів| | | | |трикотажних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.54.900 |Пряжа з волокон штучних | т | | | |штапельних, не розфасована для| | | | |роздрібної торгівлі (крім | | | | |ниток швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для інших цілей| | | | |(крім виготовлення килимів та | | | | |виробів килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів трикотажних)| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55 |Нитки швацькі і пряжа з | | | | |волокон штучних чи синтетичних| | | | |(крім волокон синтетичних і | | | | |штучних 24.70.10 і 24.70.20) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.100 |Нитки швацькі з волокон | кг | м., р. | | |штучних та синтетичних, не | | | | |розфасовані та розфасовані для| | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.130 |Нитки швацькі з волокон | кг | р. | | |штучних та синтетичних, не | | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.150 |Нитки швацькі з волокон | кг | р. | | |штучних та синтетичних, | | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.300 |Нитки синтетичні та штучні | кг | р. | | |комплексні (крім швацьких | | | | |ниток), розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.500 |Нитки швацькі з волокон | кг | р. | | |синтетичних чи штучних | | | | |штапельних, не розфасовані та | | | | |розфасовані для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.530 |Нитки швацькі з волокон | кг | р. | | |синтетичних чи штучних | | | | |штапельних, не розфасовані для| | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.550 |Нитки швацькі з волокон | кг | р. | | |синтетичних чи штучних | | | | |штапельних, розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.55.700 |Пряжа (крім ниток швацьких) з | т | м., р. | | |волокон хімічних штапельних, | | | | |розфасована для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.6 |Відходи виробництва пряжі з | | | | |волокон натуральних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.61 |Відходи шовку, які утворюються| т | | | |з сировини в процесах | | | | |кокономотання, перемотування | | | | |волокон, чесання і т.ін., які | | | | |не піддавались кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.61.000 |Відходи шовку, які утворюються| т | | | |з сировини в процесах | | | | |кокономотання, перемотування | | | | |волокон, чесання і т.ін., які | | | | |не піддавались кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.62 |Відходи вовни, волосу тварин | т | | | |тонкого або грубого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.62.000 |Відходи вовни, волосу тварин | т | | | |тонкого або грубого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.63 |Вовна, волос тварин тонкий або| т | | | |грубий розволокнені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.63.000 |Вовна, волос тварин тонкий або| т | | | |грубий розволокнені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.64 |Відходи бавовни (угари | т | | | |прядивні, путанка і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.64.000 |Відходи бавовни (угари | т | | | |прядивні, путанка і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.65 |Відходи бавовни інші, сировина| т | | | |бавовняна розволокнена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.65.000 |Відходи бавовни інші, сировина| т | | | |бавовняна розволокнена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.9 |Послуги з підготовки волокна | | | | |текстильного натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.90 |Послуги з підготовки волокна | тис.грн. | | | |текстильного натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.10.90.000 |Послуги з підготовки волокна | тис.грн. | | | |текстильного натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.2 |Тканини текстильні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20 |Тканини текстильні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.1 |Тканини з волокна натурального| | | | |(крім бавовняних 17.20.20, | | | | |ворсових, махрових і тканин | | | | |спеціальних інших 17.20.40) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10 |Тканини з волокна натурального| тис.пог.м, | р. | | |(крім бавовняних 17.20.20, | тис.кв.м | м., р. | | |ворсових, махрових і тканин | | | | |спеціальних інших 17.20.40) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.100 |Тканини з шовку чи відходів | тис.пог.м, | р. | | |шовку | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.110 |Тканини з шовку чи відходів | тис.кв.м | р. | | |шовку для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.120 |Тканини з шовку чи відходів | тис.кв.м | р. | | |шовку для домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.130 |Тканини з шовку чи відходів | тис.кв.м | р. | | |шовку для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.200 |Тканини з вовни кардочесаної | тис.пог.м, | р. | | |чи волосу тварин тонкого | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.220 |Тканини з вовни кардочесаної | тис.кв.м | р. | | |чи волосу тварин тонкого для | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.250 |Тканини з вовни кардочесаної | тис.кв.м | р. | | |чи волосу тварин тонкого для | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.290 |Тканини з вовни кардочесаної | тис.кв.м | р. | | |чи волосу тварин тонкого для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.300 |Тканини з вовни | тис.пог.м, | р. | | |гребенечесаної, волосу тварин | тис.кв.м | м., р. | | |грубого чи тонкого чи волосу | | | | |кінського | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.320 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого чи волосу | | | | |кінського, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.350 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого чи волосу | | | | |кінського, для домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.390 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого чи волосу | | | | |кінського, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.400 |Тканини лляні, які містять 85%| тис.пог.м, | р. | | |і більше за вагою льону | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.420 |Тканини лляні, які містять 85%| тис.кв.м | р. | | |і більше за вагою льону для | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.450 |Тканини лляні, які містять 85%| тис.кв.м | р. | | |і більше за вагою льону для | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.490 |Тканини лляні, які містять 85%| тис.кв.м | р. | | |і більше за вагою льону для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.500 |Тканини лляні, які містять до | тис.пог.м, | р. | | |85% за вагою льону, змішаного | тис.кв.м | м., р. | | |з бавовною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.520 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, змішаного | | | | |з бавовною, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.550 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, змішаного | | | | |з бавовною, для домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.590 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, змішаного | | | | |з бавовною, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.600 |Тканини лляні, які містять до | тис.пог.м, | р. | | |85% за вагою льону, з іншими | тис.кв.м | м., р. | | |добавками, крім бавовни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.620 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, з іншими | | | | |добавками, крім бавовни, для | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.650 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, з іншими | | | | |добавками, крім бавовни, для | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.690 |Тканини лляні, які містять до | тис.кв.м | р. | | |85% за вагою льону, з іншими | | | | |добавками, крім бавовни, для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.700 |Тканини з джуту чи волокон | тис.пог.м, | р. | | |луб'яних текстильних інших | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.10.900 |Тканини з волокон рослинних | тис.пог.м, | р. | | |текстильних інших, тканини з | тис.кв.м | м., р. | | |пряжі паперової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.2 |Тканини бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20 |Тканини бавовняні (крім | тис.пог.м, | р. | | |ворсових, махрових і тканин | тис.кв.м | м., р. | | |спеціальних інших 17.20.40) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.100 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |невибілені (сурові), | | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.110 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |невибілені (сурові), | | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для сорочок та | | | | |блуз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.120 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |невибілені (сурові), | | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для одягу іншого | | | | |(крім сорочок та блуз) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.130 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |невибілені (сурові), | | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для побутового та | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.190 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |невибілені (сурові), | | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.200 |Тканини для виготовлення марлі| тис.кв.м | р. | | |медичної, бинтів і т.ін. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.300 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), | | | | |з ниток різного кольору | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.310 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), з | | | | |ниток різного кольору для | | | | |сорочок та блуз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.320 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), з | | | | |ниток різного кольору для | | | | |одягу іншого, крім сорочок та | | | | |блуз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.330 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), з | | | | |ниток різного кольору, для | | | | |побутового та домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.390 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім марлі), з | | | | |ниток різного кольору, для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.400 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.420 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.430 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для побутового та домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.490 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.500 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток різного | | | | |кольору (крім джинсових | | | | |тканин) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.520 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток різного | | | | |кольору (крім джинсових | | | | |тканин), для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.530 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток різного | | | | |кольору (крім джинсових | | | | |тканин), для побутового та | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.590 |Тканини бавовняні з | тис.кв.м | р. | | |поверхневою щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток різного | | | | |кольору (крім джинсових | | | | |тканин), для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.20.600 |Тканини бавовняні джинсові | тис.кв.м | р. | | |різного кольору з поверхневою | | | | |щільністю більше 200 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.3 |Тканини, крім тканин | | | | |спеціальних, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.30 |Тканини, крім тканин | тис.пог.м, | р. | | |спеціальних, з волокон | тис.кв.м | м., р. | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31 |Тканини з ниток синтетичних та| тис.пог.м, | р. | | |штучних комплексних | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.300 |Тканини з ниток синтетичних | тис.кв.м | | | |комплексних високої міцності, | | | | |тканини з ниток стрічкових чи | | | | |аналогічних (включаючи нейлон,| | | | |інші поліаміди, віскозний | | | | |(штучний) шовк) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.500 |Тканини з ниток синтетичних | тис.кв.м | | | |комплексних інших, крім | | | | |одержаних з ниток синтетичних | | | | |чи штучних стрічкових чи | | | | |аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.520 |Тканини з ниток синтетичних | тис.кв.м | | | |комплексних інших, крім | | | | |одержаних з ниток синтетичних | | | | |чи штучних стрічкових чи | | | | |аналогічних, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.540 |Тканини з ниток синтетичних | тис.кв.м | | | |комплексних інших, крім | | | | |одержаних з ниток синтетичних | | | | |чи штучних стрічкових чи | | | | |аналогічних, для занавісок, | | | | |штор та іншого домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.590 |Тканини з ниток синтетичних | тис.кв.м | | | |комплексних інших, крім | | | | |одержаних з ниток синтетичних | | | | |чи штучних стрічкових чи | | | | |аналогічних, для технічного та| | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.700 |Тканини з ниток комплексних | тис.кв.м | | | |штучних інших, крім одержаних | | | | |з ниток високоміцних віскозних| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.720 |Тканини з ниток комплексних | тис.кв.м | | | |штучних інших, крім одержаних | | | | |з ниток високоміцних | | | | |віскозних, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.750 |Тканини з ниток комплексних | тис.кв.м | | | |штучних інших, крім одержаних | | | | |з ниток високоміцних | | | | |віскозних, для домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.31.790 |Тканини з ниток комплексних | тис.кв.м | | | |штучних інших, крім одержаних | | | | |з ниток високоміцних | | | | |віскозних, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32 |Тканини з волокон синтетичних | тис.пог.м, | р. | | |штапельних | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.100 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, які містять 85% і | | | | |більше за вагою волокон | | | | |синтетичних штапельних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.120 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять 85% і | | | | |більше за вагою волокон | | | | |синтетичних штапельних, для | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.130 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять 85% і | | | | |більше за вагою волокон | | | | |синтетичних штапельних, для | | | | |побутового текстилю, | | | | |занавісок, штор та іншого | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.190 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять 85% і | | | | |більше за вагою волокон | | | | |синтетичних штапельних для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.200 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, невибілені (сурові),| | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.210 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, невибілені (сурові),| | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для сорочок та | | | | |блуз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.220 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, невибілені (сурові),| | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для одягу іншого | | | | |(крім сорочок та блуз) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.230 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, невибілені (сурові),| | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для побутового та | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.290 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, невибілені (сурові),| | | | |вибілені, гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.300 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, з ниток різного | | | | |кольору | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.310 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, з ниток різного | | | | |кольору, для сорочок, блуз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.320 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, з ниток різного | | | | |кольору, для одягу іншого | | | | |(крім сорочок та блуз) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.330 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, з ниток різного | | | | |кольору, для побутового та | | | | |іншого домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.390 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, які містять до 85%| | | | |за вагою волокон синтетичних | | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |бавовною, з ниток різного | | | | |кольору, для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.400 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною кардочесаною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.420 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною кардочесаною, для одягу| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.450 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною кардочесаною, для | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.490 |Тканини з синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних волокон, змішаних в| | | | |основному або виключно з | | | | |вовною кардочесаною, для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.500 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною гребенечесаною | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.520 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному з вовною | | | | |гребенечесаною, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.550 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною гребенечесаною, для | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.590 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних в | | | | |основному або виключно з | | | | |вовною гребенечесаною, для | | | | |технічного та промислового | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.900 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | р. | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами іншими (крім вовни | | | | |та бавовни) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.920 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами іншими (крім вовни | | | | |та бавовни), для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.950 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами іншими (крім вовни | | | | |та бавовни), для домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.32.990 |Тканини з волокон синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних, змішаних з | | | | |волокнами іншими (крім вовни | | | | |та бавовни), для технічного та| | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33 |Тканини з волокон штучних | тис.пог.м, | р. | | |штапельних | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33.300 |Тканини з волокон штучних | тис.кв.м | | | |штапельних невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33.320 |Тканини з волокон штучних | тис.кв.м | | | |штапельних невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33.330 |Тканини з волокон штучних | тис.кв.м | | | |штапельних невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для побутового та іншого | | | | |домашнього текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33.390 |Тканини з волокон штучних | тис.кв.м | | | |штапельних невибілені | | | | |(сурові), вибілені, | | | | |гладкопофарбовані чи набивні, | | | | |для технічного та | | | | |промислового використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.33.500 |Тканини з волокон штучних | тис.кв.м | | | |штапельних, з ниток різного | | | | |кольору | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.4 |Тканини ворсові, махрові і | | | | |тканини спеціальні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40 |Тканини ворсові, махрові і | тис.пог.м, | р. | | |тканини спеціальні інші | тис.кв.м | м., р. | | |(крім килимів та покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги 17.51.12, полотен | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання 17.60.10) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.100 |Тканини ворсові, | тис.кв.м | р. | | |основов'язані, тканини | | | | |синельні (крім тканин махрових| | | | |рушникових та аналогічних, | | | | |тканин вузьких) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.300 |Тканини махрові | тис.кв.м | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.330 |Тканини махрові рушникові та | тис.кв.м | р. | | |тканини махрові аналогічні, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.350 |Тканини махрові рушникові та | тис.кв.м | | | |тканини махрові аналогічні, з | | | | |інших текстильних матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.500 |Тканини з ворсом прошивним | тис.кв.м | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.700 |Тканини ажурні (крім вузьких) | тис.кв.м | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.40.900 |Тканини зі скловолокна | тис.кв.м | р. | | |(включаючи стрічки) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва тканин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва тканин| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.20.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва тканин| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.3 |Послуги з кінцевого оброблення| | | | |тканин та текстильних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30 |Послуги з кінцевого оброблення| | | | |тканин та текстильних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.1 |Послуги з вибілювання та | | | | |фарбування волокон та пряжі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10 |Послуги з вибілювання та | кг | р. | | |фарбування волокон та пряжі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.100 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування волокон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.200 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.210 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі шовкової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.220 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі вовняної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.230 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі бавовняної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.240 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі з льону, | | | | |джута, волокон луб'яних та | | | | |рослинних інших, пряжі | | | | |паперової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.250 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі з ниток | | | | |синтетичних монофіламентних та| | | | |ниток синтетичних комплексних | | | | |(крім ниток швейних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.260 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі з ниток | | | | |штучних монофіламентних та | | | | |ниток штучних комплексних | | | | |(крім ниток швейних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.270 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі з волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |ниток швейних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.10.280 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |фарбування пряжі з волокон | | | | |штучних штапельних (крім ниток| | | | |швейних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.2 |Послуги з вибілювання та | | | | |фарбування тканин та | | | | |текстильних виробів, включаючи| | | | |одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.20 |Послуги з вибілювання та | кг | р. | | |фарбування тканин та | | | | |текстильних виробів, включаючи| | | | |одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21 |Послуги з вибілювання та | кг | | | |промивання тканин чи | | | | |трикотажних полотен | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.100 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.200 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |вовняних, волосу тварин | | | | |тонкого чи грубого чи волосу | | | | |кінського | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.300 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |бавовняних, які містять 85% і | | | | |більше по масі бавовни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.400 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |лляних, тканин з волокон | | | | |рослинних чи луб'яних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.500 |Послуги з вибілювання тканин з| кг | | | |ниток синтетичних комплексних,| | | | |тканин з волокон синтетичних | | | | |штапельних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.600 |Послуги з вибілювання тканин з| кг | | | |ниток штучних комплексних, | | | | |тканин з волокон штучних | | | | |штапельних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.700 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |ворсових, тканин синельних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.800 |Послуги з вибілювання тканин | кг | | | |махрових рушникових та тканин | | | | |аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.21.900 |Послуги з вибілювання полотен | кг | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22 |Послуги з фарбування тканин та| кг | | | |текстильних виробів, включаючи| | | | |одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.100 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |шовкових та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.200 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |вовняних та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.300 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |бавовняних та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.400 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |лляних, тканин з волокон | | | | |рослинних чи луб'яних та | | | | |текстильних виробів з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.500 |Послуги з фарбування тканин з | кг | | | |ниток синтетичних комплексних,| | | | |тканин з волокон синтетичних | | | | |штапельних та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.600 |Послуги з фарбування тканин з | кг | | | |ниток штучних комплексних, | | | | |тканин з волокон штучних | | | | |штапельних та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.700 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |ворсових, тканин синельних та | | | | |текстильних виробів з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.800 |Послуги з фарбування тканин | кг | | | |махрових рушникових та тканин | | | | |аналогічних та текстильних | | | | |виробів з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.22.900 |Послуги з фарбування полотен | кг | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання та нетканих | | | | |текстильних матеріалів та | | | | |текстильних виробів з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.3 |Послуги з набивання на | | | | |тканинах та текстильних | | | | |виробах, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30 |Послуги з набивання на | кг | р. | | |тканинах та текстильних | | | | |виробах, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.100 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах шовкових та | | | | |текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.200 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах вовняних та | | | | |текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.300 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах бавовняних та | | | | |текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.400 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах лляних, тканинах з | | | | |волокон рослинних чи луб'яних | | | | |та текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.500 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах з ниток синтетичних | | | | |комплексних, тканинах з | | | | |волокон синтетичних штапельних| | | | |та текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.600 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах з ниток штучних | | | | |комплексних, тканинах з | | | | |волокон штучних штапельних та | | | | |текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.700 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах ворсових, тканинах | | | | |синельних та текстильних | | | | |виробах з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.800 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах махрових рушникових | | | | |та тканинах аналогічних та | | | | |текстильних виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.30.900 |Послуги з набивання на | кг | | | |тканинах трикотажних машинного| | | | |чи ручного в'язання та | | | | |нетканих текстильних | | | | |матеріалів та текстильних | | | | |виробах з них, включаючи одяг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.4 |Послуги з інших видів | | | | |кінцевого оброблення текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40 |Послуги з інших видів | кг | м., р. | | |кінцевого оброблення текстилю | | | | |(апретування, сушіння, | | | | |декатирування, відпарювання | | | | |і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.100 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |шовкових (крім послуг з | | | | |нанесення покриття та | | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.200 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |вовняних (крім послуг з | | | | |нанесення покриття та | | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.300 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |бавовняних, які містять до 85%| | | | |по масі бавовни (крім послуг з| | | | |нанесення покриття та | | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.400 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |лляних, тканин з волокон | | | | |рослинних чи луб'яних (крім | | | | |послуг з нанесення покриття та| | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.500 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |ниток з синтетичних | | | | |комплексних, тканин з волокон | | | | |синтетичних штапельних (крім | | | | |послуг з нанесення покриття та| | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.600 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин з | | | | |ниток штучних комплексних, | | | | |тканин з волокон штучних | | | | |штапельних (крім послуг з | | | | |нанесення покриття та | | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.700 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |ворсових та синельних (крім | | | | |послуг з нанесення покриття та| | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.800 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |махрових рушникових та тканин | | | | |аналогічних (крім послуг з | | | | |нанесення покриття та | | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.30.40.900 |Послуги з інших видів | кг | | | |кінцевого оброблення тканин | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання та нетканих | | | | |текстильних матеріалів (крім | | | | |послуг з нанесення покриття та| | | | |просочування, послуг з | | | | |вибілювання та фарбування | | | | |тканин та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.4 |Вироби з текстилю готові, крім| | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40 |Вироби з текстилю готові, крім| | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.1 |Вироби з текстилю готові для | | | | |домашнього господарства, крім | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.11 |Ковдри та пледи (крім ковдр | тис.шт. | м., р. | | |пухових з підковдрами 17.40.24| | | | |та електроковдр 29.71.14) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.11.300 |Ковдри та пледи вовняні | тис.шт. | | | |(крім ковдр пухових з | | | | |підковдрами 17.40.24 та | | | | |електроковдр 29.71.14) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.11.500 |Ковдри та пледи з волокна | тис.шт. | | | |синтетичного (крім ковдр | | | | |пухових з підковдрами 17.40.24| | | | |та електроковдр 29.71.14) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.11.900 |Ковдри та пледи з текстильних | тис.шт. | | | |матеріалів інших, включаючи | | | | |ковдри стьобані ватні | | | | |(крім ковдр пухових з | | | | |підковдрами 17.40.24 та | | | | |електроковдр 29.71.14) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12 |Білизна постільна | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.300 |Білизна постільна трикотажна | тис.шт. | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.500 |Білизна постільна, крім | тис.шт. | м., р. | | |трикотажної і нетканної з | | | | |волокон хімічних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.530 |Білизна постільна бавовняна, | тис.шт. | р. | | |крім трикотажної машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.550 |Білизна постільна лляна, крім | тис.шт. | | | |трикотажної машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.590 |Білизна постільна ткана з | тис.шт. | | | |матеріалів текстильних інших, | | | | |крім бавовняної та лляної | | | | |(крім трикотажної машинного чи| | | | |ручного в'язання) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.12.700 |Білизна постільна неткана інша| тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13 |Білизна столова | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.300 |Білизна столова трикотажна | тис.шт. | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.500 |Білизна столова ткана | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.530 |Білизна столова ткана | тис.шт. | | | |бавовняна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.550 |Білизна столова ткана лляна | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.590 |Білизна столова ткана з | тис.шт. | | | |матеріалів текстильних інших | | | | |(крім бавовняного і лляного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.13.700 |Білизна столова неткана з | тис.шт. | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | м., р. | | |кухонна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14.300 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | р. | | |кухонна з тканин махрових | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14.500 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | | | |кухонна ткана з матеріалів | | | | |текстильних натуральних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14.550 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | | | |кухонна лляна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14.590 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | | | |кухонна ткана з матеріалів | | | | |текстильних натуральних інших | | | | |(крім бавовняного і лляного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.14.700 |Білизна туалетна та білизна | тис.шт. | | | |кухонна неткана з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.15 |Занавіски та штори | кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.15.300 |Занавіски та штори, включаючи | кв.м | | | |портьєри для інтер'єрів, штори| | | | |для вікон, занавіски та | | | | |підзори для ліжка, завіси для | | | | |театральних сцен і т.ін., | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.15.500 |Занавіски та штори, включаючи | кв.м | | | |портьєри для інтер'єрів, штори| | | | |для вікон, занавіски та | | | | |підзори для ліжка, завіси для | | | | |театральних сцен і т.ін., | | | | |ткані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.15.700 |Занавіски та штори, включаючи | кв.м | | | |портьєри для інтер'єрів, штори| | | | |для вікон, занавіски та | | | | |підзори для ліжка, завіси для | | | | |театральних сцен і т.ін., | | | | |неткані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.16 |Тканини та вироби меблево- | | | | |декоративні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.16.300 |Гобелени та тканини меблево- | кв.м | | | |декоративні ручного | | | | |виготовлення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.16.500 |Вироби текстильні декоративні | | | | |інші (покривала, чохли для | | | | |меблів і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.16.530 |Покривала для ліжок легкі | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.16.700 |Набори тканин та пряжі для | кг | | | |виготовлення килимів, пледів | | | | |тощо, для роздрібної торгівлі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.2 |Вироби з текстилю інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21 |Мішки та пакети пакувальні: | кг | | | |для пакування товарів, | | | | |транспортування, зберігання | | | | |чи продажу (крім мішків і | | | | |пакетів з полімерів | | | | |етилену 25.22.11, 25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.200 |Мішки та пакети пакувальні | кг | м., р. | | |лляні та конопледжутові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.300 |Мішки та пакети пакувальні | кг | р. | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.500 |Мішки та пакети пакувальні з | кг | м., р. | | |стрічки поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | | |(крім мішків і пакетів з | | | | |полімерів етилену 25.22.11, | | | | |25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.700 |Мішки та пакети пакувальні з | кг | м., р. | | |стрічки поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, ткані (крім | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання та з | | | | |полімерів етилену 25.22.11, | | | | |25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.730 |Мішки та пакети пакувальні з | кг | | | |стрічки поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, ткані з | | | | |поверхневою щільністю до | | | | |120 г/кв.м (крім трикотажних | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | | |та з полімерів | | | | |етилену 25.22.11, 25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.750 |Мішки та пакети пакувальні з | кг | | | |стрічки поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, ткані з | | | | |поверхневою щільністю | | | | |120 г/кв.м і більше (крім | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання та з | | | | |полімерів етилену 25.22.11, | | | | |25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.21.900 |Мішки та пакети пакувальні з | кг | м., р. | | |матеріалів текстильних інших | | | | |(крім бавовняних, з стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової та з | | | | |полімерів етилену 25.22.11, | | | | |25.22.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.22 |Брезент, навіси, намети, | | | | |вітрила, тенти, матраци | | | | |надувні з полотен текстильних,| | | | |вироби текстильні туристські | | | | |і т.ін. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.22.100 |Брезент, навіси та тенти | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.22.300 |Намети | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.22.500 |Вітрила | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.22.700 |Матраци надувні та інші товари| тис.шт. | р. | | |для відпочинку (крім чохлів | | | | |для автомобілів 17.40.25) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.23 |Парашути, включаючи ротошути; | кг | м., р. | | |частини парашутів та ротошутів| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.23.000 |Парашути, включаючи ротошути; | кг | | | |частини парашутів та ротошутів| | | | |(крім дельтапланів 35.30.21) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24 |Мішки спальні; речі постільні | тис.шт. | | | |(ковдри пухові з підковдрами, | | | | |перини, подушки, захисні | | | | |тонкі матраци і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.300 |Мішки спальні (пухові, пір'яні| тис.шт. | р. | | |та інші) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.350 |Мішки спальні пухові, пір'яні | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.390 |Мішки спальні інші | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.900 |Речі постільні (пухові, | тис.шт. | м., р. | | |пір'яні та інші) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.930 |Речі постільні пухові та | тис.шт. | | | |пір'яні: одіяла, включаючи | | | | |стьобані, подушки диванні, | | | | |пуфи, подушки (крім матраців | | | | |та мішків спальних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.24.990 |Речі постільні інші (крім | тис.шт. | | | |пухових та пір'яних): захисні | | | | |тонкі матраци, легкі одіяла, | | | | |включаючи стьобані, подушки | | | | |диванні, пуфи, подушки (крім | | | | |матраців та мішків спальних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.25 |Вироби текстильні різні | кг | р. | | |(серветки для миття підлоги, | | | | |посуду, витирання пороху, | | | | |пояси та жилети рятувальні, | | | | |чохли для автомобілів, | | | | |тенісних ракеток, викройки | | | | |одягу і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.25.000 |Вироби текстильні різні | кг | | | |(серветки для миття підлоги, | | | | |посуду, витирання пороху, | | | | |пояси та жилети рятувальні, | | | | |чохли для автомобілів, | | | | |тенісних ракеток, викройки | | | | |одягу і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.9 |Послуги з ремонту брезенту, | | | | |навісів, тентів; промислові | | | | |послуги з їх виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.90 |Послуги з ремонту вітрил, | тис.грн. | | | |брезенту, навісів, тентів та | | | | |виробів аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.90.000 |Послуги з ремонту брезенту, | тис.грн. | | | |навісів, тентів та виробів | | | | |аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.99 |Промислові послуги (окремі | кг | | | |операції) з виробництва | | | | |брезенту, навісів, тентів та | | | | |виробів аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.40.99.000 |Промислові послуги (окремі | кг | | | |операції) з виробництва | | | | |брезенту, навісів, тентів та | | | | |виробів аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.5 |Матеріали текстильні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51 |Килими та вироби килимові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.1 |Килими та вироби килимові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.10 |Килими та вироби килимові | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.11 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | р. | | |для підлоги інші вузликові з | | | | |волокон різних видів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.11.000 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | | | |для підлоги інші вузликові з | | | | |волокон різних видів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.12 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | р. | | |для підлоги інші ткані (крім | | | | |гобеленів ручного виготовлення| | | | |17.40.16) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.12.000 |Килими покриття текстильні для| тис.кв.м | | | |підлоги інші ткані (крім | | | | |гобеленів ручного виготовлення| | | | |17.40.16) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.13 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | р. | | |для підлоги інші (тафтингові, | | | | |з волокон різних видів) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.13.000 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | | | |для підлоги інші тафтингові з | | | | |волокон різних видів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.14 |Килими інші та покриття | тис.кв.м | р. | | |текстильні для підлоги інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.14.300 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | | | |для підлоги інші, з повсті, | | | | |нестьобані чи нефлоковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.14.900 |Килими та покриття текстильні | тис.кв.м | | | |для підлоги інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва килимів та | | | | |покриттів текстильних для | | | | |підлоги | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |килимів та покриттів | | | | |текстильних для підлоги | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.51.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |килимів та покриттів | | | | |текстильних для підлоги | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52 |Вироби канатно-мотузкові, | | | | |троси, канати, шпагати та | | | | |сітки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.1 |Вироби канатно-мотузкові, | | | | |троси, канати, шпагати та | | | | |сітки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11 |Вироби канатно-мотузкові, | т | | | |троси, канати, шпагати | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.300 |Вироби канатно-мотузкові, | т | м., р. | | |троси, канати з волокон | | | | |текстильних рослинних (абаки, | | | | |джуту, сизалю та волокон | | | | |текстильних аналогічних), | | | | |просочені чи непросочені, | | | | |армовані чи неармовані | | | | |нитками металізованими (крім | | | | |ниток та пряжі металізованих | | | | |17.54.33, канатів і мотузкових| | | | |драбин 36.40.13) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.330 |Вироби канатно-мотузкові, | т | | | |канати, троси з сизалю та | | | | |волокон текстильних інших | | | | |рослин роду Agave з лінійною | | | | |щільністю більше 10000 текс | | | | |(10 г/м); джута і волокон | | | | |текстильних луб'яних інших та | | | | |з абаки (коноплі манильської);| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.350 |Вироби канатно-мотузкові, | т | | | |канати, троси з сизалю та | | | | |волокон текстильних інших | | | | |рослин роду Agave з лінійною | | | | |щільністю 10000 текс (10 г/м) | | | | |і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.500 |Шпагати | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.530 |Шпагати з сизалю та волокон | т | | | |текстильних інших рослин роду | | | | |Agave і волокон текстильних | | | | |рослинних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.550 |Шпагати з матеріалів | т | | | |синтетичних: поліетилену чи | | | | |поліпропілену | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.600 |Вироби канатно-мотузкові, | т | м., р. | | |канати та троси, крім | | | | |шпагату, з матеріалів | | | | |синтетичних (поліетилену чи | | | | |поліпропілену) з лінійною | | | | |щільністю більше 5000 текс | | | | |(5 г/м) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.700 |Вироби канатно-мотузкові, | т | р. | | |канати та троси, крім | | | | |шпагату, з матеріалів | | | | |синтетичних (поліетилену чи | | | | |поліпропілену) з лінійною | | | | |щільністю 5000 текс (5 г/м) і | | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.11.900 |Шпагати, вироби канатно- | т | м., р. | | |мотузкові, канати та троси з | | | | |матеріалів текстильних інших, | | | | |просочені чи непросочені, | | | | |армовані чи неармовані | | | | |нитками металізованими (крім | | | | |ниток та пряжі металізованих | | | | |17.54.33, канатів і мотузкових| | | | |драбин 36.40.13.000) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12 |Сітки з шпагату, канатів, | т | | | |мотузок чи тросів, сітки | | | | |готові з матеріалів | | | | |текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.300 |Сітки рибальські готові з | т | м., р. | | |волокон хімічних (крім виробів| | | | |сіткових риболовних 36.40.15) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.330 |Сітки рибальські готові зі | т | | | |шпагату, мотузок, канатів, | | | | |шнурів, виготовлених з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.350 |Сітки рибальські готові з | т | | | |пряжі з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.500 |Сітки готові (крім | т | м., р. | | |рибальських) та інші з волокон| | | | |хімічних та матеріалів | | | | |текстильних інших (комуфляжні,| | | | |театральні, сітки безпеки, | | | | |сітки та сітчасті мішки для | | | | |тенісних чи футбольних м'ячів,| | | | |крім сіток для різних видів | | | | |спорту 36.40.14, сіток для | | | | |волосся 18.24.42) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.530 |Сітки готові (крім | т | | | |рибальських) зі шпагату, | | | | |тросів, канатів, виготовлених | | | | |з волокон нейлонових чи | | | | |поліамідних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.550 |Сітки готові (крім | т | | | |рибальських) з матеріалів | | | | |інших з нейлону чи інших | | | | |поліамідів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.590 |Сітки плетені інші з | т | | | |матеріалів текстильних інших | | | | |(крім вказаних в групуваннях | | | | |17.52.12.300, 17.52.12.530 і | | | | |17.52.12.550) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.12.800 |Вироби з елементарних ниток | т | | | |хімічних, стрічкових чи | | | | |аналогічних ниток (наприклад, | | | | |соломка штучна); вироби зі | | | | |шпагату, мотузок, канатів чи | | | | |тросів, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.2 |Ганчір'я, відходи шпагату, | | | | |мотузок і вироби з них, які | | | | |були у використанні, з | | | | |матеріалів текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.20 |Ганчір'я, відходи шпагату, | т | | | |мотузок і вироби з них, які | | | | |були у використанні, з | | | | |матеріалів текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.20.000 |Ганчір'я, відходи шпагату, | т | | | |мотузок і вироби з них, які | | | | |були у використанні, з | | | | |матеріалів текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.9 |Послуги з ремонту сіток та | | | | |виробів канатно-мотузкових; | | | | |промислові послуги з їх | | | | |виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.90 |Послуги з ремонту сіток та | т | | | |виробів канатно-мотузкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.90.000 |Послуги з ремонту сіток та | т | | | |виробів канатно-мотузкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.99 |Промислові послуги (окремі | т | | | |операції) з виробництва сіток | | | | |та виробів канатно-мотузкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.52.99.000 |Промислові послуги (окремі | т | | | |операції) з виробництва сіток | | | | |та виробів канатно-мотузкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53 |Матеріали неткані і вироби з | | | | |матеріалів нетканих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.1 |Матеріали неткані і вироби з | | | | |матеріалів нетканих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10 |Матеріали неткані і вироби з | т | м., р. | | |матеріалів нетканих (крім | | | | |паперу туалетного та | | | | |побутового 21.22.11, 21.22.12,| | | | |одягу спеціального з нетканих | | | | |матеріалів 18.24.32) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.100 |Матеріали неткані без покриття| т | р. | | |з поверхневою щільністю не | | | | |більше 25 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.200 |Матеріали неткані без покриття| т | р. | | |з поверхневою щільністю більше| | | | |25 г/кв.м, але не більше | | | | |70 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.300 |Матеріали неткані без покриття| т | р. | | |з поверхневою щільністю більше| | | | |70 г/кв.м, але не більше | | | | |150 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.500 |Матеріали неткані без покриття| т | р. | | |з поверхневою щільністю більше| | | | |150 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.700 |Матеріали неткані з покриттям | т, тис.кв.м | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.710 |Шкіри штучні та синтетичні | т, тис.кв.м | м., р. | | |м'які на нетканній основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.730 |Матеріали палітурні на | т, тис.кв.м | р. | | |нетканній основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.10.740 |Церата на нетканній основі | т, тис.кв.м | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва матеріалів | | | | |нетканих і виробів з | | | | |матеріалів нетканих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |матеріалів нетканих і виробів | | | | |з матеріалів нетканих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.53.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |матеріалів нетканих і виробів | | | | |з матеріалів нетканих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54 |Вироби текстильні інші, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.1 |Тюль, мереживо, тканини | | | | |вузькі, матеріали | | | | |оздоблювальні і вишивка, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.11 |Тканини вузькі, матеріали | кг | м., р. | | |оздоблювальні і вироби | | | | |аналогічні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.11.300 |Тканини вузькі (крім етикеток,| кг | | | |емблем і виробів аналогічних | | | | |інших 17.54.11.500) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.11.500 |Етикетки, емблеми, ярлики, | кг | | | |значки та подібні вироби з | | | | |текстильних матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.11.700 |Тасьма плетена в кусках, | кг | | | |матеріали оздоблювальні без | | | | |вишивки в кусках, крім | | | | |трикотажних; вироби позументні| | | | |(китиці, помпони, пояси | | | | |плетені і т.ін.) і вироби | | | | |аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.12 |Тюль та тканини сітчасті інші | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |мереживо | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.12.300 |Тюль та тканини сітчасті інші | тис.пог.м, | р. | | |машинного чи ручного в'язання | тис.кв.м | м., р. | | |(крім полотна трикотажного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.12.500 |Мереживо машинного в'язання в | тис.пог.м | | | |кусках, стрічках чи окремими | | | | |орнаментами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.12.700 |Мереживо ручного в'язання в | тис.пог.м | | | |кусках, стрічках чи окремими | | | | |орнаментами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.13 |Вишивка у стрічках чи | кг | | | |аплікаціях чи у вигляді | | | | |окремої деталі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.13.300 |Вишивка у стрічках чи | кг | | | |аплікаціях чи у вигляді | | | | |окремої деталі без видимого | | | | |фону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.13.500 |Вишивка у стрічках чи | кг | | | |аплікаціях чи у вигляді | | | | |окремої деталі, з бавовни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.13.700 |Вишивка у стрічках чи | кг | | | |аплікаціях чи у вигляді | | | | |окремої деталі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.2 |Повсть та фетр | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.20 |Повсть та фетр, в тому числі з| т | м., р. | | |покриттям, просочені чи | | | | |ламіновані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.20.000 |Повсть та фетр, в тому числі з| т | | | |покриттям, просочені чи | | | | |ламіновані (крім ковпаків для | | | | |капелюхів 18.24.41, килимів та| | | | |покриттів текстильних для | | | | |підлоги з повсті 17.51.14, | | | | |тканин та повсті для машин | | | | |папероробних 17.54.38) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.3 |Вироби текстильні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.31 |Вата бавовняна, віскозна та з | т | м., р. | | |інших текстильних матеріалів, | | | | |вироби з вати | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.31.300 |Вата бавовняна, віскозна та з | т | м., р. | | |інших текстильних матеріалів | | | | |медичного чи гігієнічного | | | | |призначення та вироби з неї | | | | |(рушники та тампони | | | | |гігієнічні, палички, обгорнуті| | | | |ватою і т.ін.), крім вати | | | | |целюлозної та виробів з неї | | | | |21.22.12, вати чи виробів з | | | | |вати, просочених чи з | | | | |покриттям фармацевтичними | | | | |речовинами чи в упаковках для | | | | |роздрібної торгівлі, для | | | | |медичних, хімічних, | | | | |стоматологічних чи | | | | |ветеринарних цілей 24.42.24) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.31.500 |Вата бавовняна, віскозна та з | т | | | |інших текстильних матеріалів | | | | |технічного та іншого | | | | |призначення; пух та пил | | | | |текстильний, вузлики | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.32 |Нитки та корд гумові з | т | р. | | |покриттям текстильним; нитки | | | | |текстильні і т.ін. (з кодів | | | | |24.70.14, 24.70.24), просочені| | | | |чи покриті гумою або | | | | |пластмасами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.32.000 |Нитки та корд гумові з | т | | | |покриттям текстильним; нитки | | | | |текстильні і т.ін. (з кодів | | | | |24.70.14, 24.70.24), просочені| | | | |чи покриті гумою або | | | | |пластмасами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.33 |Нитки та пряжа металізовані | кг | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.33.000 |Нитки та пряжа металізовані | кг | | | |(пряжа з будь-якого | | | | |текстильного матеріалу: | | | | |мононитки, смуги і т.ін., | | | | |паперова пряжа, пряжа | | | | |комбінована з металевою ниткою| | | | |чи смугою з будь-якою | | | | |кількістю металу, пряжа | | | | |покрита металом будь-яким | | | | |способом) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.34 |Тканини з ниток та пряжі | кв.м | | | |металізованих, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.34.000 |Тканини з ниток та пряжі | кв.м | | | |металізованих (парча та інші | | | | |тканини з ниток та пряжі | | | | |металізованих для одягу, | | | | |оббивання та для інших | | | | |подібних цілей), н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.35 |Нитки позументні, стрічка | кг | | | |декорована; пряжа синельна, | | | | |пряжа фасонна петляста | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.35.000 |Нитки позументні, стрічка | кг | | | |декорована; пряжа синельна, | | | | |пряжа фасонна петляста | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.36 |Тканина кордна для шин з ниток| тис.кв.м | м., р. | | |високоміцних нейлонових чи | | | | |поліамідних інших, ниток | | | | |поліефірних чи віскозних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.36.000 |Тканина кордна для шин з ниток| тис.кв.м | | | |високоміцних нейлонових чи | | | | |поліамідних інших, ниток | | | | |поліефірних чи віскозних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.37 |Матеріали текстильні | кг | м., р. | | |просочені, з покриттям, | | | | |дубльовані, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.37.000 |Матеріали текстильні | кг | | | |просочені, з покриттям, | | | | |дубльовані, н.в.і.у. (тканини | | | | |негнучкі, просочені чи покриті| | | | |клеєм, пластиками, фарбою і | | | | |т.ін. для палітурної справи, | | | | |картонажного виробництва, | | | | |капелюшного виробництва, | | | | |малювання і т.ін., тканини | | | | |прогумовані, пластифіковані, | | | | |промасляні, покриті воском, | | | | |смолою, бітумом та іншими | | | | |матеріалами) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.38 |Матеріали та вироби текстильні| кг | р. | | |для технічних цілей | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.38.300 |Шланги текстильні та труби | кг | | | |текстильні аналогічні (крім | | | | |труб і шлангів з | | | | |вулканізованої гуми з | | | | |внутрішнім підсиленням з | | | | |текстильного матеріалу чи | | | | |покриті чохлом з тканини | | | | |25.13.30). | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.38.500 |Гноти текстильні, стрічки | кг | | | |конвеєрні та матеріали | | | | |текстильні інші та вироби для | | | | |технічних цілей (стрічки | | | | |конвейерні, сітки для ламп | | | | |гасових, полотна для | | | | |пальників, пожежні шланги та | | | | |аналогічні труби для переносу | | | | |рідин, ущільнювачі рам, марля | | | | |та полотна для просіювання | | | | |борошна і т.ін. (крім шнурів | | | | |детонувальних 24.61.12, | | | | |гнотів, виготовлених простим | | | | |крученням чи стисканням | | | | |текстильних ниток, шнурів, | | | | |мотузок і т.ін. 17.52.11, | | | | |гнотів з скляного волокна | | | | |26.14.1; приводних пасів, | | | | |стрічок конвейерних гумових і | | | | |т.ін. 25.13.40). | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.38.700 |Тканини та повсть для машин | кг | | | |папероробних та аналогічних | | | | |(включаючи для целюлози чи | | | | |азбестоцементу) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.39 |Вироби текстильні стьобані в | кв.м | р. | | |кусках, прошиті, з двох чи | | | | |більше шарів (крім вишивки | | | | |17.54.13) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.39.000 |Вироби текстильні стьобані в | кв.м | | | |кусках, прошиті, з двох чи | | | | |більше шарів (крім вишивки | | | | |17.54.13) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва інших текстильних | | | | |виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва інших | | | | |текстильних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.54.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва інших | | | | |текстильних виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.6 |Полотна трикотажні машинного | | | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60 |Полотна трикотажні машинного | | | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.1 |Полотна трикотажні машинного | | | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.10 |Полотна трикотажні машинного | т | м., р. | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.11 |Полотна трикотажні машинного | т | р. | | |чи ручного в'язання ворсові, | | | | |махрові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.11.300 |Полотна трикотажні машинного | т | м., р. | | |чи ручного в'язання | | | | |довговорсові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.11.500 |Полотна трикотажні машинного | т | р. | | |чи ручного в'язання з ворсом | | | | |нерозрізаним | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.11.700 |Полотна трикотажні машинного | т | р. | | |чи ручного в'язання з ворсом | | | | |іншим (крім довговорсових і з | | | | |ворсом нерозрізаним) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.12 |Полотна трикотажні машинного | т | м., р. | | |чи ручного в'язання інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.12.700 |Полотна трикотажні машинного | т | | | |чи ручного в'язання з ниток | | | | |хімічних для гардин та | | | | |занавісок тюлевих (крім | | | | |занавісок та штор 17.40.15) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.12.900 |Полотна трикотажні машинного | т | | | |чи ручного в'язання, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва полотен | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |полотен трикотажних машинного | | | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.60.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |полотен трикотажних машинного | | | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.7 |Вироби трикотажні машинного чи| | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71 |Вироби панчішно-шкарпеткові | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.1 |Вироби панчішно-шкарпеткові | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10 |Вироби панчішно-шкарпеткові | тис. пар | м., р. | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання (крім виробів| | | | |панчішно-шкарпеткових для | | | | |маленьких дітей зростом не | | | | |більше 86 см 18.24.11, гамашів| | | | |і гетрів, панчіх гірських без | | | | |ступнів 19.30.40, панчіх, | | | | |шкарпеток і т.ін. не | | | | |трикотажних і не в'язаних | | | | |крючком 18.24.23.900) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.300 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | м., р. | | |чи ручного в'язання | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.330 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | р. | | |чи ручного в'язання з волокон | тис. пар | | | |синтетичних з лінійною | | | | |щільністю до 67 децитекс | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.350 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | р. | | |чи ручного в'язання з волокон | тис. пар | | | |синтетичних з лінійною | | | | |щільністю 67 децитекс та | | | | |більше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.370 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | р. | | |чи ручного в'язання з | тис. пар | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.371 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | р. | | |чи ручного в'язання вовняні | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.379 |Колготки трикотажні машинного | тис.шт. = | | | |чи ручного в'язання з | тис. пар | | | |матеріалів текстильних інших | | | | |(крім вовняних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.400 |Шкарпетки трикотажні машинного| тис. пар | м., р. | | |чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.500 |Панчохи та півпанчохи | тис. пар | м., р. | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання з лінійною | | | | |щільністю до 67 децитекс | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.10.900 |Вироби панчішно-шкарпеткові і | тис. пар | р. | | |взуття без підошви трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів панчішно- | | | | |шкарпеткових трикотажних | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів панчішно-шкарпеткових | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.71.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів панчішно-шкарпеткових | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72 |Светри, джемпери, пуловери, | | | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.1 |Светри, джемпери, пуловери, | | | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10 |Светри, джемпери, пуловери, | тис.шт. | м., р. | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.300 |Светри, джемпери, пуловери, | тис.шт. | р. | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, чистововняні| | | | |та напіввовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.310 |Светри, джемпери, пуловери, | тис.шт. | | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |чистововняні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.320 |Светри, джемпери, пуловери, | тис.шт. | | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |чистововняні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.330 |Светри, джемпери, пуловери | тис.шт. | | | |жилети та вироби аналогічні | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, напіввовняні| | | | |(з вмістом вовни 50% і більше | | | | |та вагою 600 г чи більше на | | | | |виріб) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.500 |Светри легкі та пуловери тонкі| тис.шт. | р. | | |з м'яким чи високим коміром, | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, з бавовни чи| | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.530 |Светри легкі та пуловери тонкі| тис.шт. | | | |з м'яким чи високим коміром, | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, з бавовни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.550 |Светри легкі та пуловери тонкі| тис.шт. | | | |з м'яким чи високим коміром, | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.600 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | р. | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |машинного чи ручного | | | | |в'язання, з бавовни | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.610 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |аналогічні вироби, трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |з бавовни, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.620 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |з бавовни, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.700 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | р. | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.710 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |машинного чи ручного | | | | |в'язання, з волокон хімічних, | | | | |чоловічі та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.720 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |з волокон хімічних, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.10.900 |Светри і пуловери (крім | тис.шт. | р. | | |тонких), джемпери, жилети та | | | | |вироби аналогічні трикотажні | | | | |машинного чи ручного в'язання,| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва светрів і | | | | |пуловерів, джемперів, жилетів | | | | |та виробів аналогічних | | | | |трикотажних машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |светрів і пуловерів, | | | | |джемперів, жилетів та виробів | | | | |аналогічних трикотажних | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |17.72.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |светрів і пуловерів, | | | | |джемперів, жилетів та виробів | | | | |аналогічних трикотажних | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18 |Одяг, хутро | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.1 |Одяг шкіряний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10 |Одяг шкіряний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.1 |Одяг шкіряний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10 |Одяг шкіряний | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10.100 |Пальта та плащі з шкіри | тис.шт. | м., р. | | |натуральної чи комбінованої | | | | |або її замінників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10.300 |Комплекти з шкіри натуральної | тис.шт. | м., р. | | |чи комбінованої або її | | | | |замінників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10.500 |Куртки, піджаки, жакети, | тис.шт. | р. | | |блейзери з шкіри натуральної | | | | |чи комбінованої або її | | | | |замінників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10.700 |Брюки та спідниці з шкіри | тис.шт. | р. | | |натуральної чи комбінованої | | | | |або її замінників | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.10.090 |Предмети верхнього одягу інші | тис.шт. | | | |з шкіри натуральної чи | | | | |комбінованої або її замінників| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва одягу шкіряного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |шкіряного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.10.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |шкіряного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.2 |Одяг з текстилю | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21 |Одяг робочий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.1 |Одяг робочий чоловічий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11 |Комплекти, костюми, куртки, | тис.шт. | | | |піджаки та блейзери робочі, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу з азбесту | | | | |26.82.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.200 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | м., р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.210 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.220 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.240 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.260 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.270 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.280 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.290 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.300 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | м., р. | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.310 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.320 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.340 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.360 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.370 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.380 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.11.390 |Піджаки, куртки та блейзери | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12 |Брюки, бриджі, шорти, | тис.шт. | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.400 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | м., р. | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.410 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.420 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.440 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.450 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.490 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з матеріалів текстильних інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | м., р. | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини (крім комбінезонів | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.520 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.12.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, чоловічі та хлопчачі, | | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.2 |Одяг робочий жіночий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21 |Комплекти, костюми, куртки, | тис.шт. | | | |піджаки, жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини (крім одягу з азбесту | | | | |26.82.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.200 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | м., р. | | |жіночі та дівчачі,з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.210 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі,з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.220 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.240 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.260 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.270 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.280 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.290 |Комплекти і костюми робочі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.300 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | м., р. | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.310 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.320 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.340 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.360 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.370 |Куртки, піджаки, жакети та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.21.390 |Куртки, піджаки, жакети та | тис. шт | | | |блейзери робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22 |Брюки, бриджі, шорти та | тис.шт. | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.400 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | м., р. | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.410 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.420 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.440 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.450 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.490 |Брюки, бриджі, шорти і т.ін. | тис.шт. | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | м., р. | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини (крім комбінезонів | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.520 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.22.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями | | | | |робочі, жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.3 |Одяг робочий інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30 |Одяг робочий інший (крім одягу| тис.шт. | | | |іншого з тканини та | | | | |трикотажного 18.24.22, | | | | |18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.100 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | м., р. | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.110 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.120 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.140 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.150 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.180 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.190 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічий та хлопчачий, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.200 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | м., р. | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.210 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.220 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.240 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.250 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.280 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.30.290 |Одяг робочий інший (фартухи, | тис.шт. | | | |халати, комбінезони і т.ін.), | | | | |жіночий та дівчачий, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва одягу робочого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |робочого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.21.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |робочого | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22 |Одяг верхній | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.1 |Одяг верхній трикотажний (крім| | | | |костюмів спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.10 |Одяг верхній трикотажний (крім| тис.шт. | м., р. | | |костюмів спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | р. | | |накидки, анораки, плащі та | | | | |куртки вітрозахисні, куртки | | | | |теплі (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.100 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | р. | | |накидки та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.110 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | | | |накидки та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.140 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | | | |накидки та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.150 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | | | |накидки та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.190 |Пальта, напівпальта, плащі, | тис.шт. | | | |накидки та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.200 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | р. | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін. | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.210 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін. | | | | |трикотажні чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.240 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін. | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.250 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін. | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.11.290 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін. | | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12 |Костюми, комплекти, піджаки, | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки типу | | | | |піджаків, брюки, бриджі, | | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.100 |Костюми трикотажні, чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі (крім костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.110 |Костюми трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.140 |Костюми трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.150 |Костюми трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.190 |Костюми трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.200 |Комплекти трикотажні, чоловічі| тис.шт. | р. | | |та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.210 |Комплекти трикотажні, чоловічі| тис.шт. | | | |та хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.240 |Комплекти трикотажні, чоловічі| тис.шт. | | | |та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.250 |Комплекти трикотажні, чоловічі| тис.шт. | | | |та хлопчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.290 |Комплекти трикотажні, чоловічі| тис.шт. | | | |та хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.300 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі (крім | | | | |светрів, джемперів, пуловерів,| | | | |жилетів та виробів | | | | |аналогічних 17.72.10) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.310 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.340 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.350 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.390 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.400 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.410 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.440 |Брюки та бриджі трикотажні | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі,вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.450 |Брюки та бриджі трикотажні | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі,з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.490 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі,з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.12.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, анораки, плащі та | | | | |куртки вітрозахисні, куртки | | | | |теплі (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.100 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.110 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.140 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.150 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з хімічних волокон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.190 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі та вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з інших текстильних | | | | |матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.200 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | р. | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін., | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.210 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін., | | | | |трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.240 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін., | | | | |трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.250 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін., | | | | |трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.13.290 |Анораки, плащі та куртки | тис.шт. | | | |вітрозахисні, куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і т.ін., | | | | |трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14 |Костюми, комплекти, жакети, | тис.шт. | р. | | |блейзери, піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, сукні, | | | | |сарафани, спідниці, | | | | |спідниці-брюки, брюки, бриджі,| | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.100 |Костюми трикотажні, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі (крім костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.110 |Костюми трикотажні, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.140 |Костюми трикотажні, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.150 |Костюми трикотажні, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.190 |Костюми трикотажні, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.200 |Комплекти трикотажні жіночі та| тис.шт. | р. | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.210 |Комплекти трикотажні, жіночі | тис.шт. | | | |та дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.240 |Комплекти трикотажні, жіночі | тис.шт. | | | |та дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.250 |Комплекти трикотажні, жіночі | тис.шт. | | | |та дівчачі, з волокон хімічних| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.290 |Комплекти трикотажні, жіночі | тис.шт. | | | |та дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.300 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі | | | | |(крім светрів, джемперів, | | | | |пуловерів, жилетів та виробів | | | | |аналогічних 17.72.10) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.310 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.340 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.350 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.390 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.400 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.410 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.440 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.450 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.490 |Брюки та бриджі трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти (крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, з інших | | | | |текстильних матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.700 |Сукні та сарафани трикотажні | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.710 |Сукні та сарафани трикотажні | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.740 |Сукні та сарафани трикотажні | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.750 |Сукні та сарафани трикотажні | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.790 |Сукні та сарафани трикотажні | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.800 |Спідниці та спідниці-брюки | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.810 |Спідниці та спідниці-брюки | тис.шт. | | | |трикотажні жіночі та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.840 |Спідниці та спідниці-брюки | тис.шт. | | | |трикотажні жіночі та дівчачі, | | | | |вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.850 |Спідниці та спідниці-брюки | тис.шт. | | | |трикотажні жіночі та дівчачі, | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.14.890 |Спідниці та спідниці-брюки | тис.шт. | | | |трикотажні жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.2 |Одяг верхній з тканини, | | | | |чоловічий та хлопчачий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки", "аляски", "анорак" | | | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та | | | | |аналогічні вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.100 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | м., р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини (крім | | | | |одягу робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.110 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.140 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.150 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.180 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.190 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.200 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | м., р. | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини (крім | | | | |одягу робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.210 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | р. | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.220 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | р. | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.240 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | р. | | |(включаючи лижні), плащі і | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.250 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | р. | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.280 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | р. | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.21.290 |Куртки теплі типу "анорак" | тис.шт. | | | |(включаючи лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні та вироби | | | | |аналогічні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22 |Костюми, комплекти чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.100 |Костюми, чоловічі та хлопчачі,| тис.шт. | м., р. | | |з тканини (крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, 18.21.30, | | | | |костюмів спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.110 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.120 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.140 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.160 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.170 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.180 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.190 |Костюми чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | | | |з матеріалів текстильних інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.200 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | м., р. | | |хлопчачі, з тканини (крім | | | | |одягу робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30, костюмів спортивних,| | | | |лижних і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.210 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.240 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.260 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.270 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.22.290 |Комплекти чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.300 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | м., р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини (крім | | | | |одягу робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.310 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.320 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.340 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.360 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.370 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.380 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | р. | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.23.390 |Піджаки та блейзери, куртки | тис.шт. | | | |типу піджаків, джемпери та | | | | |вироби аналогічні, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24 |Брюки, напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |бриджі, шорти (крім | | | | |купальних), чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.400 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | м., р. | | |хлопчачі, з тканини (крім | | | | |одягу робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.410 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.411 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини джинсової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.412 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з вельвету | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.419 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.420 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.440 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.460 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.470 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.480 |Брюки, бриджі чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.490 |Брюки, бриджі, шорти, чоловічі| тис.шт. | | | |та хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.560 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.570 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.600 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.610 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з тканин| | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.640 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з тканин| | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.660 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.670 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.24.690 |Шорти (крім купальних) | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.3 |Одяг верхній з тканини, | | | | |жіночий та дівчачий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" (включаючи| | | | |лижні), куртки вітрозахисні та| | | | |вироби аналогічні, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.100 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | м., р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" (включаючи| | | | |лижні) та вироби аналогічні, | | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |(крім одягу робочого 18.21.10,| | | | |18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.110 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" (включаючи| | | | |лижні) та вироби аналогічні, | | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.120 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" чи | | | | |"анорак" (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.140 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" чи | | | | |"анорак" (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.150 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" чи | | | | |"анорак" (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.180 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | р. | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" чи | | | | |"анорак" (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні з тканини, | | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.190 |Пальта, напівпальта, накидки, | тис.шт. | | | |плащі, куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски" чи | | | | |"анорак" (включаючи лижні) та | | | | |вироби аналогічні, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.200 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | м., р. | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин (крім одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.210 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | р. | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.240 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | р. | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.250 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | р. | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.280 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.31.290 |Куртки вітрозахисні та вироби | тис.шт. | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32 |Костюми, комплекти, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.100 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | м., р. | | |тканини (крім одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30, костюмів | | | | |спортивних, лижних і т.ін. | | | | |18.24.22) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.110 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.120 |Костюми, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.140 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.160 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканини з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.170 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.180 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.190 |Костюми, жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.200 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | м., р. | | |з тканини (крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, 18.21.30, | | | | |костюмів спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.210 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.240 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.260 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.270 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.280 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.32.290 |Комплекти, жіночі та дівчачі, | тис.шт. | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33 |Жакети, блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.300 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | м., р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканини (крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.310 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.340 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.360 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.370 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.380 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | р. | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.33.390 |Жакети та блейзери, піджаки, | тис.шт. | | | |куртки типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі та дівчачі,| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34 |Сукні, сарафани, спідниці, | тис.шт. | | | |спідниці-брюки жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.700 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | м., р. | | |дівчачі, з тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.710 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.720 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.740 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.760 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.770 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.780 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.790 |Сукні та сарафани, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.800 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | м., р. | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.810 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.820 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.840 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.860 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.870 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.880 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.34.890 |Спідниці та спідниці-брюки, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та бретелями, | | | | |шорти, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.400 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | м., р. | | |дівчачі, з тканини (крім | | | | |спідниць-брюк 18.22.34.800) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.410 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.411 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини джинсової | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.412 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з вельвету | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.419 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | | |інших м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.420 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.440 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.460 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.470 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.480 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.490 |Брюки та бриджі, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.500 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.510 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.540 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.560 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.570 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.580 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | р. | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.590 |Напівкомбінезони з нагрудником| тис.шт. | | | |та бретелями, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.600 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканини (крім одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.610 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.640 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.660 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканини з волокон синтетичних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.670 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | р. | | |тканини з волокон штучних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.35.690 |Шорти жіночі та дівчачі, з | тис.шт. | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.4 |Одяг ношений та вироби інші, | | | | |що були у використанні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.40 |Одяг ношений та вироби інші, | тис.шт. | | | |що були у використанні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.40.000 |Одяг ношений та вироби інші, | тис.шт. | | | |що були у використанні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва одягу верхнього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |верхнього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.22.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |верхнього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23 |Одяг спідній | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.1 |Одяг спідній трикотажний, | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | | |(крім майок, фуфайок, тенісок | | | | |та виробів аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.10 |Одяг спідній трикотажний, | тис.шт. | м., р. | | |машинного чи ручного в'язання | | | | |(крім майок, фуфайок, тенісок | | | | |та виробів аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11.100 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11.110 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11.140 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11.150 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.11.190 |Сорочки трикотажні, чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12 |Одяг спідній інший | тис.шт. | р. | | |трикотажний, чоловічий та | | | | |хлопчачий (крім майок, | | | | |фуфайок, тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших 18.23.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.200 |Кальсони та труси трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.210 |Кальсони та труси трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.240 |Кальсони та труси трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.250 |Кальсони та труси трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.290 |Кальсони та труси трикотажні, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.300 |Сорочки нічні та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.310 |Сорочки нічні та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.350 |Сорочки нічні та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.390 |Сорочки нічні та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.400 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.410 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.413 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні махрові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.419 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.12.490 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.100 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.110 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.140 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.150 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.180 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, шовкові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.13.190 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з волокон текстильних| | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14 |Одяг спідній інший | тис.шт. | р. | | |трикотажний, жіночий та | | | | |дівчачий (крім майок, фуфайок,| | | | |тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших 18.23.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.200 |Труси, панталони короткі та | тис.шт. | | | |довгі трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.210 |Труси, панталони короткі та | тис.шт. | | | |довгі трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.240 |Труси, панталони короткі та | тис.шт. | | | |довгі трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.250 |Труси, панталони короткі та | тис.шт. | | | |довгі трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.290 |Труси, панталони короткі та | тис.шт. | | | |довгі трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.300 |Білизна нічна та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.310 |Білизна нічна та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.350 |Білизна нічна та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.390 |Білизна нічна та піжами | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.400 |Халати купальні, домашні і | тис.шт. | | | |т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.410 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.413 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні махрові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.419 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, бавовняні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.440 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.450 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.490 |Халати купальні, домашні | тис.шт. | | | |і т.ін. трикотажні, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.500 |Спідниці нижні трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.510 |Спідниці нижні трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.540 |Спідниці нижні трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.550 |Спідниці нижні трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.14.590 |Спідниці нижні трикотажні, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.2 |Одяг спідній з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | м., р. | | |з тканини (крім сорочок | | | | |трикотажних чоловічих та | | | | |хлопчачих 18.23.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.100 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | | | |з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.110 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.120 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.140 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.150 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.180 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | р. | | |з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.21.190 |Сорочки чоловічі та хлопчачі, | тис.шт. | | | |з матеріалів текстильних | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22 |Одяг спідній інший чоловічий | тис.шт. | | | |та хлопчачий, з тканини (крім | | | | |білизни іншої трикотажної | | | | |18.23.10, майок, фуфайок, | | | | |тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших 18.23.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.200 |Кальсони та труси, чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.210 |Кальсони та труси, чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.220 |Кальсони та труси, чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.280 |Кальсони та труси, чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.290 |Кальсони та труси, чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.300 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.310 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.320 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.340 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.350 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.380 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.390 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.400 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | р. | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.410 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.413 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних махрових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.419 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.420 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.440 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.450 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.480 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.490 |Халати домашні і т.ін., | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.500 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.510 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.520 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.550 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.580 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.22.590 |Майки і фуфайки, чоловічі та | тис.шт. | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | м., р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини (крім блузок, тунік, | | | | |батників, сорочок трикотажних | | | | |18.23.13.100) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.100 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.110 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.120 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.140 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.150 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.180 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | р. | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.23.190 |Блузки, туніки, батники, | тис.шт. | | | |сорочки, жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24 |Одяг спідній інший, жіночий та| тис.шт. | | | |дівчачий (крім білизни іншої | | | | |трикотажної 18.23.10, майок, | | | | |фуфайок, тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших 18.23.14, | | | | |бюстгалтерів та корсетів | | | | |18.23.25) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.200 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | р. | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.210 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.220 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.250 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.280 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.290 |Майки, фуфайки натільні інші, | тис.шт. | | | |труси, панталони, жіночі та | | | | |дівчачі, з матеріалів інших | | | | |текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.300 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.310 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.320 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.350 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.380 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.390 |Сорочки нічні та піжами, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.400 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | р. | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.410 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.413 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних махрових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.419 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.420 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.440 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.450 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.480 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.490 |Халати домашні, пеньюари | тис.шт. | | | |і т.ін., жіночі та дівчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.500 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.510 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.520 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.550 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.580 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.24.590 |Спідниці нижні, комбінації, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | | |з матеріалів текстильних інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.25 |Бюстгальтери, корсети, пояси | тис.шт. | м., р. | | |еластичні, пояси для | | | | |підв'язок, бандажі і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі (крім | | | | |корсетів медичних 33.10.17) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.25.300 |Бюстгальтери, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.25.500 |Пояси та пояси-труси, корсети,| тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.25.600 |Грації, жіночі та дівчачі | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.25.700 |Підв'язки, підтяжки та вироби | тис.шт. | | | |аналогічні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.3 |Майки, фуфайки, теніски та | | | | |вироби аналогічні, трикотажні,| | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | м., р. | | |вироби аналогічні, трикотажні,| | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30.300 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30.310 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30.340 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30.350 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.30.390 |Майки, фуфайки, теніски та | тис.шт. | | | |вироби аналогічні трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва одягу спіднього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |спіднього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.23.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |спіднього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24 |Одяг різний та доповнення до | | | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.1 |Одяг різний та доповнення до | | | | |одягу, трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11 |Одяг та доповнення до нього | тис.шт. | | | |для маленьких дітей зростом не| | | | |більше 86 см трикотажні, | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.000 |Одяг та доповнення до нього | тис.шт. | м., р. | | |для маленьких дітей зростом не| | | | |більше 86 см трикотажні, | | | | |машинного чи ручного в'язання | | | | |(пальта, плащі, комбінезони, | | | | |костюми, куртки, халати, | | | | |сукні, спідниці, шорти, | | | | |сорочечки, кімоно, повзунки | | | | |та вироби панчішно- | | | | |шкарпеткові, пелюшки, ковдри | | | | |стьобані, конверти для дітей, | | | | |нагрудники, рукавички, | | | | |рукавиці і мітенки і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.010 |Сорочечки, кімоно для | тис.шт. | | | |маленьких дітей зростом не | | | | |більше 86 см трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.020 |Комбінезони для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не більше 86 см | | | | |трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.030 |Повзунки та вироби панчішно- | тис.шт. | | | |шкарпеткові для маленьких | | | | |дітей зростом не більше 86 см | | | | |трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.040 |Костюми для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см | | | | |трикотажні еластичні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.050 |Пелюшки (трикутні, марлеві | тис.шт. | | | |і т.ін.) для маленьких дітей | | | | |зростом не більше 86 см | | | | |трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.11.090 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього трикотажні| | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12 |Костюми спортивні та інші види| тис.шт. | м., р. | | |одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.100 |Костюми спортивні трикотажні | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.110 |Костюми спортивні, трикотажні,| тис.шт. | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.140 |Костюми спортивні, трикотажні,| тис.шт. | | | |вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.150 |Костюми спортивні трикотажні, | тис.шт. | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.190 |Костюми спортивні трикотажні, | тис.шт. | | | |з матеріалів текстильних інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.300 |Костюми лижні трикотажні | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.400 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.410 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.440 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.450 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.490 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.500 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.510 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |бавовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.540 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |вовняні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.550 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.590 |Костюми купальні і плавки | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі та дівчачі,| | | | |з матеріалів текстильних інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.900 |Одяг трикотажний інший | тис.шт. | р. | | |(комбінезони, рейтузи кроєні, | | | | |спецодяг для котельні, | | | | |різноманітний робочий одяг | | | | |для механіків, робітників | | | | |виробництв, медичного | | | | |персоналу; одяг для | | | | |церковнослужителів, відомче | | | | |обмундирування, спеціальна | | | | |форма для льотчиків з | | | | |електропідігрівом, спеціальна | | | | |форма для занять деякими | | | | |видами спорту, танців, | | | | |гімнастики, в тому числі | | | | |фехтування, кінного спорту, | | | | |бальних танців та аналогічні | | | | |вироби) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.910 |Одяг трикотажний інший, | тис.шт. | | | |бавовняний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.940 |Одяг трикотажний інший, | тис.шт. | | | |вовняний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.950 |Одяг трикотажний інший, з | тис.шт. | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.12.990 |Одяг трикотажний інший, з | тис.шт. | | | |волокон текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.13 |Рукавички трикотажні (крім | тис. пар | р. | | |рукавичок, рукавиць і мітенок | | | | |для маленьких дітей зростом не| | | | |більше 86 см 18.24.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.13.700 |Рукавички, рукавиці, мітенки, | тис. пар | | | |довгі рукавички, які | | | | |прикривають руки до ліктя чи | | | | |вище трикотажні, чоловічі, | | | | |жіночі та дитячі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.13.730 |Рукавички, рукавиці, мітенки | тис. пар | р. | | |трикотажні, просочені чи | | | | |покриті пластмасою або | | | | |каучуком | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.13.750 |Рукавички, рукавиці, мітенки | тис. пар | | | |трикотажні інші (крім | | | | |просочених чи покритих | | | | |пластмасою або каучуком) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.14 |Доповнення до одягу та деталі | | | | |одягу трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.14.300 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | р. | | |вуалі і т.ін. трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.14.500 |Краватки, краватки-метелики та| тис.шт. | р. | | |краватки-шарфи трикотажні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.14.900 |Доповнення до одягу та деталі | тис.шт. | | | |одягу трикотажні інші: хустки,| | | | |накидки і т.ін. плечики і | | | | |інші підкладки, пояси всіх | | | | |видів, включно патронташі і | | | | |кушаки для військових і | | | | |церковнослужителів, муфти, | | | | |нарукавники, етикетки, | | | | |емблеми, зйомні | | | | |підстьобування для плащів та | | | | |інших видів одягу, кишені, | | | | |рукави, оздоблення різних | | | | |видів (наприклад, банти), | | | | |манишки, жабо і т.ін. (крім | | | | |капелюхів та уборів головних | | | | |18.24.4) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.2 |Одяг різний та доповнення до | | | | |одягу, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.000 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | м., р. | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього, з тканини| | | | |(пальта, плащі, стьобані | | | | |ковдри, конверти для дітей, | | | | |халати, комбінезони, куртки, | | | | |сукні, спідниці, шорти | | | | |і т.ін.; пелюшки, нагрудники, | | | | |рукавички, рукавиці і | | | | |мітенки, черевички без підошв | | | | |і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.010 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | р. | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього, з | | | | |бавовняних тканин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.020 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.040 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см та | | | | |доповнення до нього, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.050 |Одяг для маленьких дітей | тис.шт. | | | |зростом не більше 86 см | | | | |доповнення до нього, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.080 |Одяг для грудних дітей, та | тис.шт. | | | |доповнення до нього, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.21.090 |Одяг для грудних дітей, та | тис.шт. | | | |доповнення до нього, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22 |Костюми спортивні, лижні, | тис.шт. | | | |купальні та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (одяг для | | | | |церковнослужителів, відомче | | | | |обмундирування, з тканини, | | | | |крім костюмів спортивних та | | | | |інших видів одягу трикотажних | | | | |18.24.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.100 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | м., р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.110 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.120 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.140 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.150 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.180 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.190 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), | | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |матеріалів текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.200 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | м., р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.210 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.220 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканин лляних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.240 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканин вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.250 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.280 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | р. | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з тканин шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.290 |Костюми спортивні та одяг | тис.шт. | | | |інший н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і т.ін.), жіночі | | | | |та дівчачі, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.300 |Костюми лижні з тканини | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.400 |Костюми купальні і плавки, | тис.шт. | | | |чоловічі та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.22.500 |Костюми купальні і плавки, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23 |Доповнення до одягу та деталі | тис.шт. | | | |одягу з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.100 |Хустки носові, з тканини | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.110 |Хустки носові, з тканин | тис.шт. | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.180 |Хустки носові, з тканин | тис.шт. | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.190 |Хустки носові, з матеріалів | тис.шт. | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.300 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | р. | | |вуалі і т.ін., з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.310 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | | | |вуалі і т.ін., з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.340 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | | | |вуалі і т.ін., з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.350 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | | | |вуалі і т.ін., з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.380 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | | | |вуалі і т.ін., з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.390 |Шалі, шарфи, кашне, мантильї, | тис.шт. | | | |вуалі і т.ін., з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.500 |Краватки, краватки-метелики та| тис.шт. | р. | | |краватки-шарфи, з тканини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.550 |Краватки, краватки-метелики та| тис.шт. | | | |краватки-шарфи, з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.580 |Краватки, краватки-метелики та| тис.шт. | | | |краватки-шарфи, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.590 |Краватки, краватки-метелики та| тис.шт. | | | |краватки-шарфи, з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.700 |Рукавички, рукавиці та мітенки| тис. пар | м., р. | | |з тканини (крім рукавичок, | | | | |рукавиць і мітенок для | | | | |маленьких дітей зростом не | | | | |більше 86 см 18.24.21) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.900 |Доповнення до одягу та деталі | тис.шт. | | | |одягу з тканини, н.в.і.у. | | | | |(хустинки для верхньої | | | | |кишені, хустки шийні, плечики | | | | |і інші підкладки, пояси всіх | | | | |видів, включно патронташі і | | | | |кушаки для військових і | | | | |церковнослужителів, муфти, | | | | |нарукавники, зйомні | | | | |підстьобування для плащів та | | | | |інших видів одягу, кишені, | | | | |рукави, оздоблення різних | | | | |видів (наприклад, банти), | | | | |манишки, жабо, коміри для | | | | |моряків, застібки і шнури | | | | |(крім капелюхів та уборів | | | | |головних 18.24.4, рукавичок, | | | | |рукавиць і мітенок для | | | | |маленьких дітей зростом не | | | | |більше 86 см 18.24.21) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.930 |Доповнення до одягу з тканини,| тис.шт. | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.23.950 |Деталі одягу з тканини, | тис.шт. | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.3 |Доповнення до одягу шкіряні та| | | | |одяг спеціальний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31 |Доповнення до одягу з шкіри | | | | |натуральної чи штучної: | | | | |рукавички, рукавиці і мітенки;| | | | |ремені, патронташі, підтяжки, | | | | |манжети, краватки і т.ін. | | | | |(крім рукавиць, рукавичок | | | | |боксерських шкіряних для | | | | |занять спортом 36.40.14.100) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31.700 |Рукавички, рукавиці та | тис. пар | м., р. | | |мітенки, шкіряні (крім | | | | |рукавиць, рукавичок | | | | |боксерських шкіряних для | | | | |занять спортом 36.40.14.100) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31.730 |Рукавички, рукавиці та мітенки| тис. пар | | | |захисні професійного | | | | |призначення, шкіряні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31.750 |Рукавички, рукавиці та мітенки| тис. пар | | | |інші, н.в.і.у., шкіряні (крім | | | | |рукавиць, рукавичок | | | | |боксерських шкіряних для | | | | |занять спортом 36.40.14.100) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31.800 |Ремені, патронташі і т.ін., | тис.шт. | р. | | |шкіряні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.31.900 |Доповнення до одягу шкіряні | тис.шт. | | | |інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32 |Одяг спеціальний | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.100 |Одяг, виготовлений з | тис.шт. | | | |трикотажного полотна машинного| | | | |чи ручного в'язання, | | | | |просочений чи покритий гумою, | | | | |пластмасами та іншими | | | | |речовинами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.300 |Одяг виготовлений з фетру чи | тис.шт. | | | |повсті або з матеріалів | | | | |нетканих, просочених чи не | | | | |просочених, з покриттям чи без| | | | |покриття, дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.330 |Одяг виготовлений з фетру чи | тис.шт. | | | |повсті, просочених чи не | | | | |просочених, з покриттям чи без| | | | |покриття, дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.350 |Одяг виготовлений з матеріалів| тис.шт. | | | |нетканих, просочених чи не | | | | |просочених, з покриттям чи без| | | | |покриття, дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.500 |Пальто, плащі, куртки теплі | тис.шт. | | | |(включаючи лижні), куртки | | | | |вітрозахисні і т.ін., | | | | |виготовлені з матеріалів | | | | |текстильних просочених чи з | | | | |покриттям | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.530 |Пальто, плащі, куртки теплі | тис.шт. | | | |(включаючи лижні), куртки | | | | |вітрозахисні і т.ін., | | | | |виготовлені з матеріалів | | | | |текстильних просочених чи з | | | | |покриттям, чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.550 |Пальто, плащі, куртки теплі | тис.шт. | | | |(включаючи лижні), куртки | | | | |вітрозахисні і т.ін., | | | | |виготовлені з матеріалів | | | | |текстильних просочених чи з | | | | |покриттям, жіночі та дівчачі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.700 |Одяг інший з матеріалів | тис.шт. | | | |текстильних, просочених чи з | | | | |покриттям (одяг ізотермічний | | | | |для водних видів спорту | | | | |і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.730 |Одяг інший з матеріалів | тис.шт. | | | |текстильних, просочених чи з | | | | |покриттям, чоловічий та | | | | |хлопчачий (одяг ізотермічний | | | | |для водних видів спорту | | | | |і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.32.750 |Одяг інший з текстильних | тис.шт. | | | |матеріалів, просочених чи з | | | | |покриттям, жіночий та дівчачий| | | | |(одяг ізотермічний для водних | | | | |видів спорту і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.4 |Капелюхи та убори головні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.41 |Форми, болванки, тулії і | тис.шт. | | | |ковпаки для капелюхів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.41.300 |Болванки, тулії і ковпаки для | тис.шт. | | | |капелюхів фетрові; заготовки | | | | |для виготовлення капелюхів | | | | |фетрові, плоскі і циліндричні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.41.500 |Напівфабрикати капелюшні, | тис.шт. | | | |плетені чи виготовлені | | | | |з'єднанням смуг будь-якого | | | | |матеріалу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.42 |Капелюхи та убори головні | тис.шт. | м., р. | | |інші, сітки для волосся | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.42.300 |Капелюхи, берети та убори | тис.шт. | р. | | |головні інші, фетрові, | | | | |виготовлені з напівфабрикатів | | | | |шляпних, заготовок плоских та | | | | |циліндричних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.42.500 |Капелюхи, берети та убори | тис.шт. | р. | | |головні інші, плетені чи | | | | |виготовлені з'єднанням смуг | | | | |будь-якого матеріалу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.42.700 |Капелюхи, шапки, берети, убори| тис.шт. | р. | | |головні інші та гарнітури | | | | |трикотажні машинного чи | | | | |ручного в'язання, сітки для | | | | |волосся | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43 |Убори головні інші н.в.і.у. | шт. | р. | | |(крім касок захисних з | | | | |матеріалів пластичних та | | | | |шапочок купальних гумових | | | | |25.24.25) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.300 |Убори головні з хутра чи | шт. | | | |матеріалів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.330 |Убори головні з хутра | шт. | м., р. | | |(натурального та штучного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.331 |Убори головні з хутра | шт. | м., р. | | |натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.332 |Убори головні з хутра штучного| шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.350 |Убори головні інші з | шт. | | | |матеріалів інших, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.43.500 |Стрічки, підкладки, чохли, | шт. | | | |прокладки і т.ін. для уборів | | | | |головних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва одягу різного та | | | | |доповнень до одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |різного та доповнень до одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.24.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва одягу | | | | |різного та доповнень до одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.3 |Хутра, вироби з хутра | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30 |Хутра, вироби з хутра | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.1 |Хутра, вироби з хутра | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11 |Шкурки хутряні дублені чи | тис.шт. | | | |вичинені (цілі чи в кусках, | | | | |зібрані чи ні (крім полотен | | | | |довговорсових 17.60.11.300) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.100 |Шкурки хутряні козенят та | тис.шт. | м., р. | | |ягнят усіх порід овець | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.110 |Шкурки хутряні козенят та | тис.шт. | | | |ягнят порід овець каракулево- | | | | |смушкової групи | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.120 |Шкурки хутряні козенят та | тис.шт. | | | |ягнят порід овець (крім | | | | |каракулево-смушкової групи) | | | | |мерлушка, клям, муаре | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.150 |Шкурки хутряні козенят: лямка,| тис.шт. | | | |козлик хутровий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.190 |Шкурки хутряні козенят та | тис.шт. | | | |ягнят порід овець інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.200 |Овчина хутряна та шубна | тис.шт., | | | | | тис.умов.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.210 |Овчина хутряна | тис.шт., | р. | | | | тис.умов.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.220 |Овчина шубна | тис.шт., | р. | | | | тис.умов.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.300 |Шкурки цілі кроля, зайця, | тис.шт. | м., р. | | |кішки домашньої, собаки, | | | | |дублені чи вичинені, незшиті | | | | |в пласти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.310 |Шкурки цілі кроля і зайця, | тис.шт. | | | |дублені чи вичинені, незшиті | | | | |в пласти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.320 |Шкурки цілі кішки домашньої, | тис.шт. | | | |дублені чи вичинені, незшиті | | | | |в пласти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.330 |Шкурки цілі собаки, дублені чи| тис.шт. | | | |вичинені, незшиті в пласти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.400 |Шкури хутряні коней, кіз, | тис.шт. | р. | | |лосів, косуль, кабанів і т.ін.| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.420 |Шкури хутряні коней | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.430 |Шкури хутряні кіз | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.440 |Шкури хутряні лосів | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.470 |Шкури хутряні кабанів | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.500 |Шкурки хутряні тварин | тис.шт. | м., р. | | |сімейства кунячих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.510 |Шкурки хутряні норки | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.520 |Шкурки хутряні видри чи нутрії| тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.530 |Шкурки хутряні соболя | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.590 |Шкурки хутряні тварин | тис.шт. | | | |сімейства кунячих інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.700 |Шкурки хутряні гризунів і | тис.шт. | р. | | |комахоїдних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.710 |Шкурки хутряні білки | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.720 |Шкурки хутряні бабака | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.740 |Шкурки хутряні ондатри | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.790 |Шкурки хутряні гризунів і | тис.шт. | | | |комахоїдних інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.800 |Шкури хутряні тварин родини | тис.шт. | р. | | |собачих, єнотів, кошачих, | | | | |ведмежих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.810 |Шкури хутряні лисиці | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.820 |Шкури хутряні песця | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.860 |Шкури хутряні ведмедя | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.890 |Шкури хутряні родини собачих, | тис.шт. | | | |єнотів, кошачих, ведмежих інші| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.11.900 |Шкури (шкурки) хутряні інші | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12 |Одяг та доповнення до нього з | шт. | | | |хутра натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.000 |Одяг та доповнення до нього з | шт. | | | |хутра натурального: пальта, | | | | |напівпальта, шуби, кожухи, | | | | |кожушки, бекеші, костюми, | | | | |комплекти, куртки, піджаки, | | | | |жакети, жилети і т.ін. (крім | | | | |уборів головних з хутра | | | | |18.24.43 та виробів з штучного| | | | |хутра 18.30.13) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.010 |Пальта і напівпальта, шуби з | шт. | м., р. | | |хутра натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.020 |Кожухи, кожушки, бекеші з | шт. | м., р. | | |хутра натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.030 |Костюми і комплекти з хутра | шт. | м., р. | | |натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.050 |Куртки, піджаки, жакети і | шт. | м., р. | | |жилети з хутра натурального | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.12.090 |Вироби з хутрових шкурок, | шт. | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13 |Хутро штучне та вироби з нього| шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.000 |Хутро штучне та вироби з | шт. | | | |нього: пальта, напівпальта, | | | | |шуби, кожухи, кожушки, | | | | |бекеші, костюми, комплекти, | | | | |куртки, піджаки, жакети, | | | | |жилети і т.ін.; імітації шкур | | | | |хутряних за допомогою волокон | | | | |нанесених, наклеєних чи | | | | |пришитих до основи (крім | | | | |полотен довговорсових | | | | |17.60.11.300) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.010 |Пальта, напівпальта, шуби з | шт. | м., р. | | |хутра штучного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.020 |Кожухи, кожушки, бекеші з | шт. | р. | | |хутра штучного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.030 |Костюми і комплекти, з хутра | шт. | р. | | |штучного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.050 |Куртки, піджаки, жакети і | шт. | р. | | |жилети з хутра штучного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.080 |Хутро штучне | кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.13.090 |Одяг інший та доповнення до | шт. | | | |нього з хутра штучного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва хутра і виробів з | | | | |нього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва хутра | | | | |і виробів з нього | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |18.30.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва хутра | | | | |і виробів з нього | | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція DC
Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, взуття
Розділ 19
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DC |Шкіра, вироби галантерейні та | | | | |дорожні, взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19 |Шкіра, вироби галантерейні та | | | | |дорожні, взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.1 |Шкіра оброблена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10 |Шкіра оброблена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.1 |Шкіра спеціального оброблення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.11 |Замша | кв.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.11.000 |Замша | кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.12 |Шкіра лакова чи дубльована з | кв.м | | | |лаковою плівкою (ламінована); | | | | |шкіра з металевим ефектом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.12.000 |Шкіра лакова чи дубльована з | кв.м | м., р. | | |лаковою плівкою (ламінована); | | | | |шкіра з металевим ефектом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.2 |Шкіра зі шкур великої рогатої | | | | |худоби чи шкур тварин родини | | | | |конячих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.21 |Шкіра з цілих шкур великої | | | | |рогатої худоби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.21.100 |Шкіра з цілих шкур великої | т | м., р. | | |рогатої худоби, з площею | | | | |поверхні однієї 2,6 кв.м і | | | | |менше, дублена, без подальшої | | | | |обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.21.300 |Шкіра з цілих шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, з площею | | | | |поверхні однієї 2,6 кв.м і | | | | |менше, оброблена після | | | | |дублення, для взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.21.500 |Шкіра з цілих шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, з площею | | | | |поверхні однієї 2,6 кв.м і | | | | |менше, оброблена після | | | | |дублення, для одягу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.21.900 |Шкіра з цілих шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, з площею | | | | |поверхні однієї 2,6 кв.м і | | | | |менше, оброблена після | | | | |дублення, для інших виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22 |Шкіра інша зі шкур великої | | | | |рогатої худоби | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.100 |Шкіра інша зі шкур великої | т | м., р. | | |рогатої худоби дублена, без | | | | |подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.200 |Шкіра інша зі шкур великої | т | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення, з | | | | |непідшліфованою лицьовою | | | | |поверхнею, для підошв | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.300 |Шкіра інша зі шкур великої | т | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення, з | | | | |непідшліфованою лицьовою | | | | |поверхнею, для іншого | | | | |використання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.400 |Шкіра інша зі шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення, двоєна | | | | |(спилок), для взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.500 |Шкіра інша зі шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення, двоєна | | | | |(спилок), для меблів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.600 |Шкіра інша зі шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення, двоєна | | | | |(спилок), для інших виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.700 |Шкіра інша зі шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення чи оброблена | | | | |під пергамент, для меблів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.22.800 |Шкіра інша зі шкур великої | кв.м | м., р. | | |рогатої худоби, оброблена | | | | |після дублення чи оброблена | | | | |під пергамент, для інших | | | | |виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.23 |Шкіра зі шкур тварин родини | | | | |конячих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.23.100 |Шкіра зі шкур тварин родини | т | м., р. | | |конячих, дублена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.23.300 |Шкіра зі шкур тварин родини | кв.м | м., р. | | |конячих, оброблена після | | | | |дублення, двоєна (спилок) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.23.500 |Шкіра зі шкур тварин родини | кв.м | м., р. | | |конячих, оброблена після | | | | |дублення чи оброблена під | | | | |пергамент інша, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.3 |Шкіра зі шкур овець, кіз чи | | | | |свиней | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.31 |Шкіра зі шкур овець | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.31.300 |Шкіра зі шкур овець дублена, | т | м., р. | | |без подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.31.500 |Шкіра зі шкур овець, оброблена| кв.м | м., р. | | |після дублення чи оброблена | | | | |під пергамент | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.32 |Шкіра зі шкур кіз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.32.300 |Шкіра зі шкур кіз дублена, без| т | м., р. | | |подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.32.500 |Шкіра зі шкур кіз, оброблена | кв.м | м., р. | | |після дублення чи оброблена | | | | |під пергамент | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.33 |Шкіра зі шкур свиней | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.33.300 |Шкіра зі шкур свиней дублена, | т | м., р. | | |без подальшої обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.33.400 |Шкіра зі шкур свиней, | кв.м | м., р. | | |оброблена після дублення, | | | | |двоєна (спилок) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.33.500 |Шкіра зі шкур свиней, | кв.м | м., р. | | |оброблена після дублення чи | | | | |оброблена під пергамент інша, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.4 |Інша шкіра зі шкур оброблена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.41 |Шкіра зі шкур тварин інших | | | | |(оленів, плазунів, риб | | | | |і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.41.300 |Шкіра зі шкур тварин інших, | т | м., р. | | |дублена, без подальшої | | | | |обробки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.41.500 |Шкіра зі шкур тварин інших, | кв.м | м., р. | | |оброблена після дублення чи | | | | |оброблена під пергамент | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.42 |Шкіра композиційна з основою | кв.м | м., р. | | |зі шкіри натуральної чи | | | | |волокон шкіряних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.42.000 |Шкіра композиційна з основою | кв.м | | | |зі шкіри натуральної чи | | | | |волокон шкіряних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.5 |Відходи шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.50 |Відходи шкіри | кв.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.50.000 |Відходи шкіри (шкірвирубка та | кв.м | | | |інші відходи шкіри, які | | | | |утворюються під час | | | | |виробництва шкіряних товарів, | | | | |вироби зі шкіри повністю | | | | |зношені, пил і порошок | | | | |шкіряні, борошно шкіряне) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.10.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.2 |Вироби галантерейні та | | | | |дорожні, вироби лимарно- | | | | |сідельні та вироби інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20 |Вироби галантерейні та | | | | |дорожні, вироби лимарно- | | | | |сідельні та вироби інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.1 |Вироби галантерейні та | | | | |дорожні, вироби лимарно- | | | | |сідельні та вироби інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.11 |Вироби лимарно-сідельні та | тис.шт. | м., р. | | |упряж для будь-яких тварин | | | | |(включно нашийники, повідки, | | | | |намордники), виготовлені з | | | | |шкіри натуральної чи | | | | |комбінованої, хутра, тканини | | | | |та матеріалів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.11.000 |Вироби лимарно-сідельні та | тис.шт. | | | |упряж для будь-яких тварин | | | | |(включно нашийники, повідки, | | | | |намордники), виготовлені з | | | | |шкіри натуральної чи | | | | |комбінованої, хутра, тканини | | | | |та матеріалів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12 |Вироби шкіряні галантерейні та| тис.шт. | | | |дорожні (крім доповнень до | | | | |одягу з шкіри натуральної чи | | | | |штучної 18.24.31, піхв для | | | | |холодної зброї 28.75.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12.100 |Чемодани, саквояжі, сумки- | тис.шт. | м., р. | | |чемоданчики для косметики і | | | | |туалетних речей, сумки | | | | |господарські, сумки чоловічі і| | | | |молодіжні, чохли для одягу, | | | | |портфелі, кейси, ранці | | | | |учнівські і вироби аналогічні | | | | |з матеріалів різних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12.200 |Сумки жіночі з матеріалів | тис.шт. | м., р. | | |різних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12.300 |Вироби шкіргалантерейні дрібні| тис.шт. | | | |для носіння в кишені чи сумці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12.500 |Футляри, сумки дорожні, | тис.шт. | м., р. | | |несесери, рюкзаки, сумки | | | | |спортивні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.12.700 |Набори дорожні туалетні, | тис.шт. | р. | | |швацькі, для чищення одягу та | | | | |взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.13 |Ремінці, стрічки, браслети для| тис.шт. | р. | | |годинників неметалеві | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.13.000 |Ремінці, стрічки, браслети для| тис.шт. | | | |годинників неметалеві: з | | | | |натуральної чи зі штучної | | | | |шкіри, пластмас та з інших | | | | |матеріалів (крім ремінців, | | | | |стрічок, браслетів для | | | | |годинників з металу 33.50.27) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.14 |Вироби шкіряні інші, включаючи| | | | |вироби шкіряні для технічних | | | | |цілей | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.14.300 |Вироби з шкіри натуральної чи | кг | | | |штучної, що використовуються в| | | | |машинах чи механічних | | | | |пристроях або для технічних | | | | |цілей інших (паси трансмісій, | | | | |стрічки конвейерні, шкіра для | | | | |рукавів гребенечесальних | | | | |машин, смуги для чесальних | | | | |машин і т.ін., приводи, | | | | |ущільнення, прокладки, шкіра | | | | |для клапанів, поршнів чи | | | | |пресів, молоти з технічного | | | | |пергаменту мембрани газових | | | | |лічильників, рукави шкіряні та| | | | |шланги і т.ін.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.14.500 |Вироби з шкіри натуральної чи | тис.грн. | | | |штучної, н.в.і.у. (бирки | | | | |багажні, фляги шкіряні, | | | | |футляри для парасольок, | | | | |обкладинки для книг та вироби | | | | |інші н.в.і.у.) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів | | | | |галантерейних та дорожних, | | | | |виробів лимарно-сідельних та | | | | |виробів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів галантерейних та | | | | |дорожних, виробів лимарно- | | | | |сідельних та виробів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.20.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів галантерейних та | | | | |дорожних, виробів лимарно- | | | | |сідельних та виробів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.3 |Взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30 |Взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.1 |Взуття, крім спортивного | | | | |(19.30.20) та захисного | | | | |(19.30.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.10 |Взуття, крім спортивного | тис. пар | м., р. | | |(19.30.20) та захисного | | | | |(19.30.30) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.11 |Чоботи, півчоботи з гуми чи з | тис. пар | м., р. | | |полімерних матеріалів (взуття,| | | | |виготовлене формуванням чи | | | | |виливанням під тиском, | | | | |формуванням в'язкої маси, | | | | |ротаційним відливанням, | | | | |формуванням "вмочування", | | | | |складанням під час | | | | |вулканізації, склеюванням і | | | | |вулканізацією, високочастотним| | | | |зварюванням, склеюванням (крім| | | | |взуття лижного чи | | | | |гірськолижного 19.30.21) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.11.200 |Чоботи, напівчоботи і т.ін. | тис. пар | р. | | |водонепроникні з верхом з | | | | |гуми | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.11.300 |Чоботи, напівчоботи і т.ін. | тис. пар | р. | | |водонепроникні з верхом з | | | | |матеріалів полімерних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.12 |Взуття з підошвою та верхом з | тис. пар | м., р. | | |гуми чи матеріалів полімерних,| | | | |штучної чи синтетичної шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.12.100 |Сандалі з верхом з гуми чи | тис. пар | р. | | |матеріалів полімерних, штучної| | | | |чи синтетичної шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.12.300 |Взуття для вулиці (крім | тис. пар | р. | | |сандалів) та домашнє з верхом | | | | |з гуми та матеріалів | | | | |полімерних, штучної чи | | | | |синтетичної шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.12.310 |Взуття для вулиці з верхом з | тис. пар | р. | | |гуми та матеріалів полімерних,| | | | |штучної чи синтетичної шкіри | | | | |(крім сандалів, взуття | | | | |домашнього, спортивного та | | | | |захисного) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.12.370 |Туфлі кімнатні та взуття | тис. пар | р. | | |домашнє інше з верхом з гуми | | | | |та матеріалів полімерних, | | | | |штучної чи синтетичної шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13 |Взуття з верхом зі шкіри | тис. пар | м., р. | | |натуральної чи композиційної | | | | |(крім взуття спортивного | | | | |19.30.20, сандалів на підошві | | | | |зі шкіри з ремінцями шкіряними| | | | |19.30.32.550, взуття | | | | |ортопедичного 33.10) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.500 |Взуття для вулиці з верхом зі | тис. пар | р. | | |шкіри натуральної, крім | | | | |спортивного взуття, сандалів, | | | | |санделет, туфлів літніх та | | | | |босоніжок | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.510 |Взуття для вулиці (чоботи, | тис. пар | р. | | |півчоботи, черевики, | | | | |півчеревики, туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри натуральної, чоловіче| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.520 |Взуття для вулиці (чоботи, | тис. пар | р. | | |півчоботи, черевики, | | | | |півчеревики, туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри натуральної, жіноче | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.530 |Взуття для вулиці (чоботи, | тис. пар | р. | | |півчоботи, черевики, | | | | |півчеревики, туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри натуральної, дитяче | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.600 |Сандалі, сандалети, туфлі | тис. пар | р. | | |літні та босоніжки, з верхом | | | | |зі шкіри натуральної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.610 |Сандалі, сандалети, туфлі | тис. пар | р. | | |літні з верхом зі шкіри | | | | |натуральної чоловічі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.620 |Сандалі, сандалети, туфлі | тис. пар | р. | | |літні та босоніжки, з верхом | | | | |зі шкіри натуральної жіночі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.630 |Сандалі, сандалети, туфлі | тис. пар | р. | | |літні та босоніжки, з верхом | | | | |зі шкіри натуральної дитячі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.700 |Туфлі кімнатні і взуття | тис. пар | р. | | |домашнє інше з верхом зі шкіри| | | | |натуральної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.13.800 |Взуття з верхом зі шкіри | тис. пар | р. | | |натуральної чи композиційної, | | | | |на підошві з дерева, корку чи | | | | |матеріалів інших (крім підошви| | | | |зі шкіри натуральної чи | | | | |композиційної, гуми чи | | | | |матеріалів полімерних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14 |Взуття з верхом з матеріалів | тис. пар | м., р. | | |текстильних (крім взуття | | | | |тренувального чи аналогічного | | | | |на підошві з гуми чи | | | | |матеріалів полімерних з верхом| | | | |з матеріалів текстильних | | | | |19.30.22) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14.400 |Взуття з верхом з матеріалів | тис. пар | р. | | |текстильних, крім взуття | | | | |спортивного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14.440 |Туфлі кімнатні та взуття | тис. пар | р. | | |домашне інше з верхом з | | | | |матеріалів текстильних, на | | | | |підошві гумовій чи з | | | | |матеріалів полімерних чи на | | | | |підошві шкіряній | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14.450 |Взуття інше (крім спортивного | тис. пар | р. | | |та домашнього), з верхом з | | | | |матеріалів текстильних, на | | | | |підошві гумовій чи з | | | | |матеріалів полімерних чи на | | | | |підошві зі шкіри натуральної | | | | |чи композиційної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14.480 |Взуття з верхом з матеріалів | тис. пар | р. | | |текстильних (крім | | | | |спортивного), на підошві з | | | | |дерева чи корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.14.490 |Взуття з верхом з матеріалів | тис. пар | р. | | |текстильних (крім спортивного | | | | |та домашнього), на підошвах | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.2 |Взуття спортивне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.20 |Взуття спортивне | тис. пар | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.21 |Взуття лижне та гірськолижне і| тис. пар | р. | | |взуття для сноуборду з верхом | | | | |з матеріалів полімерних, шкіри| | | | |чи гуми (крім взуття, | | | | |виготовленого формуванням чи | | | | |виливанням під тиском | | | | |19.30.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.21.100 |Взуття лижне та взуття для | тис. пар | | | |сноуборду гірськолижне, з | | | | |верхом з гуми чи з полімерних | | | | |матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.21.500 |Взуття лижне та взуття для | тис. пар | | | |сноуборду гірськолижне, з | | | | |верхом зі шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.22 |Взуття тренувальне та | тис. пар | р. | | |аналогічне на підошві з гуми | | | | |чи матеріалів полімерних з | | | | |верхом з матеріалів | | | | |текстильних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.22.000 |Взуття тренувальне та | тис. пар | | | |аналогічне на підошві з гуми | | | | |чи матеріалів полімерних з | | | | |верхом з текстильних | | | | |матеріалів (взуття для різних | | | | |видів спорту, взуття для | | | | |танців, гімнастики чи | | | | |скалелазіння і т.ін. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.23 |Взуття спортивне інше з верхом| тис. пар | | | |зі шкіри, гуми чи матеріалів | | | | |полімерних (крім ковзанів | | | | |разом з черевиками 36.40.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.23.100 |Взуття спортивне інше з верхом| тис. пар | р. | | |з гуми чи з матеріалів | | | | |полімерних, крім черевиків з | | | | |ковзанами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.23.500 |Взуття спортивне інше з верхом| тис. пар | | | |зі шкіри (крім ковзанів разом | | | | |з черевиками 36.40.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.3 |Взуття захисне, спеціальне та | | | | |інше, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.30 |Взуття захисне, спеціальне та | тис. пар | м., р. | | |інше, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31 |Взуття спеціальне та інше з | тис. пар | р. | | |підноском захисним металевим | | | | |(крім взуття з азбесту | | | | |26.82.11) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.200 |Взуття спеціальне та інше з | тис. пар | | | |підноском захисним металевим з| | | | |верхом з гуми | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.250 |Взуття водонепроникне | тис. пар | | | |спеціальне з підноском | | | | |захисним металевим з верхом з | | | | |гуми | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.270 |Взуття інше з підноском | тис. пар | | | |захисним металевим з верхом з | | | | |гуми | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.300 |Взуття спеціальне та інше з | тис. пар | | | |підноском захисним металевим з| | | | |верхом з матеріалів полімерних| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.350 |Взуття водонепроникне | тис. пар | | | |спеціальне з підноском | | | | |захисним металевим з верхом з | | | | |матеріалів полімерних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.370 |Взуття інше з підноском | тис. пар | | | |захисним металевим з верхом з | | | | |матеріалів полімерних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.31.500 |Взуття з підноском захисним | тис. пар | | | |металевим і верхом зі шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32 |Взуття дерев'яне, різне | тис. пар | р. | | |спеціальне і інше, н.в.і.у. | | | | |(сандалі з ремінцями | | | | |шкіряними, калоші, сабо, | | | | |взуття на дерев'яній | | | | |підошві), крім взуття з | | | | |азбесту 26.82.11 | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.500 |Взуття з дерева та інше, | тис. пар | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.550 |Сандалі на підошві зі шкіри з | тис. пар | | | |ремінцями шкіряними (через | | | | |підйом навколо великого | | | | |пальця) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.570 |Взуття з на дерев'яній | тис. пар | | | |підошві, без внутрішніх | | | | |устілок чи металевих підносків| | | | |з верхом зі шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.590 |Взуття інше на підошві і з | тис. пар | | | |верхом з матеріалів н.в.і.у. | | | | |(дерева, корку, матеріалів | | | | |мотузково-кордових та інших) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.900 |Взуття спеціальне та інше, | тис. пар | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.910 |Взуття національне | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.920 |Взуття виробниче, н.в.і.у. | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.930 |Взуття домашнє хутрове | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.32.990 |Взуття інше, н.в.і.у. | тис. пар | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.4 |Деталі взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40 |Деталі взуття (верх взуття та | | | | |його деталі, крім елементів | | | | |жорсткості, підошви та каблуки| | | | |гумові чи з матеріалів | | | | |полімерних, гамаші, гетри, | | | | |включаючи панчохи гірські без | | | | |ступнів, краги, щитки для | | | | |захисту кістки | | | | |великогомілкової, устілки і | | | | |т.ін. (крім шнурків 17.52.12) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.600 |Верх взуття та його деталі, | тис.грн. | | | |крім елементів жорсткості, з | | | | |різних матеріалів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.650 |Верх взуття та його деталі, | тис.грн. | | | |крім елементів жорсткості, зі | | | | |шкіри | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.690 |Верх взуття та його деталі, | тис.грн. | | | |крім елементів жорсткості, з | | | | |матеріалів інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.700 |Підошви та каблуки гумові чи з| тис.шт. | | | |матеріалів полімерних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.900 |Деталі взуття (крім верху) | тис.грн. | | | |інші з матеріалів різних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.910 |Деталі взуття (крім верху) | тис.грн. | | | |дерев'яні інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.40.990 |Деталі взуття (крім верху) | тис.грн. | | | |інші з матеріалів інших, крім | | | | |дерева | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва взуття | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва взуття| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |19.30.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва взуття| | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція DD
Деревина та вироби з деревини, крім меблів
Розділ 20
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DD |Деревина та вироби з деревини,| | | | |крім меблів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20 |Деревина та вироби з деревини,| | | | |крім меблів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.1 |Деревина уздовж розпиляна, | | | | |стругана чи просочена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10 |Деревина уздовж розпиляна, | | | | |стругана чи просочена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.1 |Деревина, уздовж розпиляна чи | | | | |розколота, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |більше 6 мм; шпали дерев'яні | | | | |для залізничних чи трамвайних | | | | |колій непросочені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10 |Деревина, уздовж розпиляна чи | тис.куб.м | м., р. | | |розколота, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |більше 6 мм; шпали дерев'яні | | | | |для залізничних чи трамвайних | | | | |колій непросочені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.100 |Шпали дерев'яні для | тис.куб.м | м., р. | | |залізничних чи трамвайних | | | | |колій непросочені | | | | |(хрестоподібні шпали, | | | | |перевідні брусся, мостові | | | | |балки) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.300 |Деревина хвойних порід, уздовж| тис.куб.м | р. | | |розпиляна чи розколота, | | | | |розрізана на частини чи | | | | |лущена, завтовшки більше 6 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.320 |Деревина хвойних порід, уздовж| тис.куб.м | | | |розпиляна чи розколота, | | | | |розрізана на частини чи | | | | |лущена, завтовшки більше 6 мм,| | | | |з'єднана в шип чи шліфована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.340 |Деревина хвойних порід, уздовж| тис.куб.м | | | |розпиляна чи розколота, | | | | |розрізана на частини чи | | | | |лущена, завтовшки більше 6 мм,| | | | |стругана (крім з'єднаної в | | | | |шип чи шліфованої) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.350 |Деревина інша з ялини та | тис.куб.м | | | |смереки | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.370 |Деревина інша з сосни | тис.куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.390 |Деревина інших хвойних | тис.куб.м | | | |(м'яких) порід, уздовж | | | | |розпиляна чи розколота, | | | | |розрізана на частини чи | | | | |лущена, завтовшки більше 6 мм,| | | | |включаючи дощечки довжиною | | | | |125 см і менше, завтовшки | | | | |менше 12,5 мм, деревина | | | | |н.в.і.у. (крім з'єднаної в | | | | |шип, струганої чи шліфованої) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.500 |Деревина (крім хвойних чи | тис.куб.м | р. | | |тропічних порід), уздовж | | | | |розпиляна чи розколота, | | | | |розрізана на частини чи | | | | |лущена, завтовшки більше 6 мм | | | | |(крім брусків, планок та фриз | | | | |для паркету дубових) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.700 |Деревина тропічних порід, | тис.куб.м | м., р. | | |уздовж розпиляна чи | | | | |розколота, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |більше 6 мм, з'єднана в шип чи| | | | |шліфована або стругана; | | | | |бруски, планки та фризи для | | | | |паркетного або дерев'яного | | | | |покриття підлоги, стругані, | | | | |незібрані, дубові (крім | | | | |профільованих) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.710 |Деревина тропічних порід, | тис.куб.м | м., р. | | |уздовж розпиляна чи | | | | |розколота, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |більше 6 мм, з'єднана в шип чи| | | | |шліфована або стругана | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.10.770 |Бруски, планки та фризи для | тис.кв.м, | м., р. | | |паркетного або дерев'яного | тис.куб.м | | | |покриття підлоги, стругані, | | | | |незібрані, дубові (крім | | | | |профільованих) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.2 |Деревина профільована та | | | | |побічні продукти деревні | | | | |(вовна, борошно, тріска та | | | | |стружка деревні) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.21 |Деревина профільована | | | | |(погонаж) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.21.100 |Деревина хвойних порід | т | м., р. | | |профільована (погонаж) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.21.500 |Деревина листяних порід | | | | |профільована (погонаж) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.21.530 |Деревина листяних порід | т | м., р. | | |профільована (погонаж) (крім | | | | |брусків, планок та фриз для | | | | |паркетного або дерев'яного | | | | |покриття підлоги) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.21.550 |Бруски, планки та фризи для | тис.кв.м | м., р. | | |паркетного або дерев'яного | | | | |покриття підлоги, | | | | |профільовані, незібрані, з | | | | |деревини листяних порід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.22 |Вовна та борошно деревні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.22.000 |Вовна та борошно деревні | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.23 |Тріска та стружка деревні | т, | р. | | | | тис.куб.м | | | | | щілн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.23.300 |Тріска та стружка з деревини | т, | | | |хвойних порід | тис.куб.м | | | | | щілн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.23.310 |Тріска та стружка з деревини | т, | р. | | |хвойних порід паливні | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.23.500 |Тріска та стружка з деревини | т, | | | |листяних порід | тис.куб.м | | | | | щілн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.23.510 |Тріска та стружка з деревини | т, тис.Гкал | р. | | |листяних порід паливні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.3 |Деревина начорно оброблена та | | | | |шпали дерев'яні для | | | | |залізничних чи трамвайних | | | | |колій просочені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.31 |Деревина начорно оброблена | тис.куб.м | р. | | |фарбами, протравами, креозотом| | | | |чи іншими консервантами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.31.600 |Колоди для стовпів оброблені | тис.куб.м | р. | | |фарбами, протравами, креозотом| | | | |чи іншими консервантами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.32 |Шпали дерев'яні для | тис.куб.м | | | |залізничних чи трамвайних | | | | |колій просочені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.32.000 |Шпали дерев'яні для | тис.куб.м | м., р. | | |залізничних чи трамвайних | | | | |колій просочені (хрестоподібні| | | | |шпали, перевідні брусся, | | | | |мостові балки) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.4 |Тирса та відходи деревні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.40 |Тирса та відходи деревні | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.40.500 |Тирса | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.40.510 |Тирса паливна | тис.т, | р. | | | | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.40.900 |Відходи деревні | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.9 |Послуги з оброблення деревини | | | | |(просочування, протравлення, | | | | |захист, сушка) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.90 |Послуги з оброблення деревини | тис.грн. | | | |(просочування, протравлення, | | | | |захист, сушка) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.10.90.000 |Послуги з оброблення деревини | тис.грн. | | | |(просочування, протравлення, | | | | |захист, сушка, не включаючи | | | | |послуги з дезинсекції) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.2 |Фанера, плити та панелі, шпон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20 |Фанера, плити та панелі, шпон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.1 |Фанера, плити та панелі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.11 |Фанера клеєна, яка складається| куб.м | м., р. | | |виключно з листів деревини, | | | | |товщина кожного шару 6 мм і | | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.11.300 |Фанера клеєна, яка складається| куб.м | р. | | |виключно з листів деревини, | | | | |товщина кожного шару 6 мм і | | | | |менше, яка має не менше одного| | | | |зовнішнього шару з деревини | | | | |тропічних порід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.11.500 |Фанера клеєна, яка складається| куб.м | р. | | |виключно з листів деревини, | | | | |товщина кожного шару 6 мм і | | | | |менше, яка має не менше одного| | | | |зовнішнього шару з деревини | | | | |листяних порід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.11.900 |Фанера клеєна, яка складається| куб.м | р. | | |виключно з листів деревини, | | | | |товщина кожного шару 6 мм і | | | | |менше, яка має не менше одного| | | | |зовнішнього шару з деревини | | | | |хвойних порід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | м., р. | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.300 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | р. | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини листяних порід | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.330 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини листяних порід і не | | | | |менше одного шару з | | | | |деревостружкових плит | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.350 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини листяних порід: | | | | |вироби з деревини блочні, | | | | |шаруваті та рейкові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.390 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини листяних порід, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.500 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | р. | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини інших порід (крім | | | | |листяних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.530 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини інших порід (крім | | | | |листяних) і не менше одного | | | | |шару з деревостружкових плит | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.550 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини інших порід (крім | | | | |листяних): вироби з деревини | | | | |блочні, шаруваті та рейкові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.12.590 |Панелі дерев'яні фанеровані та| куб.м | | | |аналогічні матеріали шаруваті | | | | |з деревини, які мають не менше| | | | |одного зовнішнього шару з | | | | |деревини інших порід (крім | | | | |листяних), н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13 |Плити деревостружкові та | куб.м | | | |аналогічні плити з деревини та| | | | |матеріалів дерев'янистих інших| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.300 |Плити деревостружкові та | куб.м | | | |аналогічні плити з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.330 |Плити деревостружкові та | куб.м, | р. | | |аналогічні плити з деревини, | куб.м умов | м., р. | | |необроблені чи лише шліфовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.350 |Плити деревостружкові та | куб.м | р. | | |аналогічні плити з деревини, | | | | |оброблені декоративним | | | | |шаруватим матеріалом під | | | | |високим тиском | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.370 |Плити деревостружкові та | куб.м | м., р. | | |аналогічні плити з деревини, | | | | |оброблені папером, просоченим | | | | |меламіновою смолою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.390 |Плити деревостружкові та | куб.м | р. | | |аналогічні плити з деревини, | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.13.500 |Плити деревостружкові та | куб.м, | р. | | |аналогічні плити з матеріалів | куб.м умов | | | |дерев'янистих інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14 |Плити деревоволокнисті з | тис.кв.м | | | |деревини та матеріалів | | | | |дерев'янистих інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.100 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | | | |щільністю більше 0,8 г/куб.см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.130 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м, | р. | | |щільністю більше 0,8 г/куб.см,|тис.кв.м умов | м., р. | | |без механічної обробки чи | | | | |облицювання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.150 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | м., р. | | |щільністю більше 0,8 г/куб.см,| | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.300 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | | | |щільністю більше 0,5, але не | | | | |більше 0,8 г/куб.см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.330 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м, | р. | | |щільністю більше 0,5, але не |тис.кв.м умов | м., р. | | |більше 0,8 г/куб.см, без | | | | |механічної обробки чи | | | | |облицювання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.350 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | м., р. | | |щільністю більше 0,5, але не | | | | |більше 0,8 г/куб.см, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.500 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | | | |щільністю більше 0,35, але не | | | | |більше 0,5 г/куб.см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.530 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м, | р. | | |щільністю більше 0,35, але не |тис.кв.м умов | м., р. | | |більше 0,5 г/куб.см, без | | | | |механічної обробки чи | | | | |облицювання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.550 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | м., р. | | |щільністю більше 0,35, але не | | | | |більше 0,5 г/куб.см, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.700 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | | | |щільністю 0,35 г/куб.см і | | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.730 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м, | р. | | |щільністю 0,35 г/куб.см і |тис.кв.м умов | м., р. | | |менше, без механічної обробки | | | | |чи облицювання | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.14.750 |Плити деревоволокнисті | тис.кв.м | м., р. | | |щільністю 0,35 г/куб.см і | | | | |менше, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.15 |Послуги з оброблення фанери, | тис.грн. | | | |плит та панелей (лакування, | | | | |полірування, золочення, | | | | |фарбування) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.15.000 |Послуги з оброблення фанери, | тис.грн. | | | |плит та панелей (лакування, | | | | |полірування, золочення, | | | | |фарбування) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.2 |Шпон, листи для фанери | | | | |клеєної, деревина пресована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21 |Шпон, листи для фанери клеєної| куб.м | | | |та деревина інша, уздовж | | | | |розпиляна, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |6 мм і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21.100 |Шпон, листи для фанери | куб.м | м., р. | | |клеєної, деревина інша, уздовж| | | | |розпиляна, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |6 мм і менше; дощечки для | | | | |олівців | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21.101 |Шпон лущений | куб.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21.102 |Шпон струганий |куб.м, тис.кв.| м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21.130 |Шпон, листи для фанери | куб.м | | | |клеєної, деревина інша, уздовж| | | | |розпиляна, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |6 мм і менше, з'єднана в шип, | | | | |стругана і шліфована; дощечки | | | | |для олівців | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.21.180 |Шпон, листи для фанери | куб.м | | | |клеєної, деревина інша, уздовж| | | | |розпиляна, розрізана на | | | | |частини чи лущена, завтовшки | | | | |6 мм і менше, з деревини | | | | |хвойних чи тропічних порід | | | | |(крім з'єднаної в шип, | | | | |струганої і шліфованої) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.22 |Деревина пресована у вигляді | куб.м | | | |блоків, дощок, дощечок, плит | | | | |чи профілів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.20.22.000 |Деревина пресована у вигляді | куб.м | м., р. | | |блоків, дощок, дощечок, плит | | | | |чи профілів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.3 |Дерев'яні будівельні | | | | |конструкції та столярні вироби| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30 |Дерев'яні будівельні | | | | |конструкції та столярні вироби| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.1 |Дерев'яні будівельні | | | | |конструкції та столярні вироби| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11 |Вікна та їх рами, двері | шт., кв.м | м., р. | | |засклені та їх рами, двері та | | | | |їх рами і пороги, дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11.100 |Вікна, двері балконні та їх | шт., | р. | | |рами, дерев'яні | кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11.500 |Двері суцільні чи засклені, їх| шт., | р. | | |рами та пороги, дерев'яні | кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11.530 |Двері суцільні чи засклені, їх| шт., кв.м | | | |рами та пороги, дерев'яні, | | | | |стругані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11.550 |Двері суцільні чи засклені, їх| шт., кв.м | | | |рами та пороги, дерев'яні, | | | | |оброблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.11.590 |Двері суцільні чи засклені, їх| шт., кв.м | | | |рами та пороги, дерев'яні, | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12 |Паркет щитовий, опалубка для | | | | |бетонних будівельних робіт, | | | | |гонт та дранка, дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12.100 |Паркет дерев'яний щитовий | тис.кв.м | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12.150 |Паркет дерев'яний щитовий для | тис.кв.м | р. | | |мозаїчних підлог | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12.190 |Паркет дерев'яний щитовий | тис.кв.м | | | |інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12.300 |Опалубка дерев'яна для | т | р. | | |бетонних будівельних робіт | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.12.500 |Гонт та дранка покрівельні | т | р. | | |дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | м., р. | | |столярні інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13.100 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | | | |столярні, плити рейкові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13.300 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | | | |столярні, для стін | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13.500 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | | | |столярні, плити для драбин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13.700 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | | | |столярні, для саун | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.13.900 |Вироби дерев'яні будівельні та| т, куб.м | | | |столярні інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.2 |Споруди збірні дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.20 |Споруди збірні дерев'яні | шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.20.000 |Споруди збірні дерев'яні | шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.9 |Послуги з установлення | | | | |дерев'яних будівельних | | | | |конструкцій та столярних | | | | |виробів, виготовлених | | | | |підприємством, і споруд | | | | |збірних дерев'яних, | | | | |виготовлених підприємством; | | | | |промислові послуги з їх | | | | |виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.90 |Послуги з установлення | тис.грн. | | | |дерев'яних будівельних | | | | |конструкцій та столярних | | | | |виробів, виготовлених | | | | |підприємством, і споруд | | | | |збірних дерев'яних, | | | | |виготовлених підприємством | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.90.000 |Послуги з установлення | тис.грн. | | | |дерев'яних будівельних | | | | |конструкцій та столярних | | | | |виробів, виготовлених | | | | |підприємством, і споруд | | | | |збірних дерев'яних, | | | | |виготовлених підприємством | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |дерев'яних будівельних | | | | |конструкцій та столярних | | | | |виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.30.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |дерев'яних будівельних | | | | |конструкцій та столярних | | | | |виробів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.4 |Тара дерев'яна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40 |Тара дерев'яна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.1 |Тара дерев'яна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.11 |Піддони дерев'яні | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.11.300 |Піддони плоскі, піддони | тис.шт. | р. | | |ящикові та інші вантажні | | | | |платформи, дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.11.330 |Піддони плоскі дерев'яні | тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.11.350 |Піддони ящикові та інші | тис.шт. | | | |вантажні платформи, дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12 |Тара дерев'яна інша та її | т | р. | | |частини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.100 |Тара дерев'яна різна та її | т, куб.м | м., р. | | |частини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.130 |Ящики, коробки, тара | т, куб.м | | | |гратчаста, барабани і тара | | | | |аналогічна дерев'яна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.150 |Барабани для кабелів дерев'яні| т, куб.м | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.500 |Бочки, чани, ковші, вироби | т | м., р. | | |бондарні інші та їх деталі, | | | | |дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.510 |Комплекти бочкові та бочки | т | р. | | |заливні для харчових і | | | | |нехарчових продуктів, | | | | |дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.520 |Бочки відремонтовані заливні | т | р. | | |дерев'яні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.12.530 |Клепка для заливних бочок | т, куб.м | р. | | |дерев'яна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.9 |Послуги з обслуговування та | | | | |ремонту тари дерев'яної та | | | | |піддонів; промислові послуги з| | | | |їх виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.90 |Послуги з обслуговування та | тис.грн. | | | |ремонту тари дерев'яної та | | | | |піддонів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.90.000 |Послуги з обслуговування та | тис.грн. | | | |ремонту тари дерев'яної та | | | | |піддонів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва тари | | | | |дерев'яної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.40.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва тари | | | | |дерев'яної | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.5 |Вироби інші з деревини та | | | | |корка, соломки і матеріалів | | | | |для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51 |Вироби інші з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.1 |Вироби інші з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.11 |Інструменти, ручки та корпуси | кг | | | |інструментів з деревини; | | | | |частини мітел і щіток з | | | | |деревини; колодки та розтяжки | | | | |для взуття з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.11.000 |Інструменти, ручки та корпуси | кг | м., р. | | |інструментів з деревини; | | | | |частини мітел і щіток з | | | | |деревини; колодки та розтяжки | | | | |для взуття з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.12 |Прибори столові та кухонні з | кг | | | |деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.12.000 |Прибори столові та кухонні з | кг | м., р. | | |деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.13 |Вироби з деревини з | кг | | | |інкрустацією та мозаїкою; | | | | |футляри з деревини для | | | | |коштовностей чи ножів; | | | | |статуетки та прикраси з | | | | |деревини інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.13.000 |Вироби з деревини з | кг | м., р. | | |інкрустацією та мозаїкою; | | | | |футляри з деревини для | | | | |коштовностей чи ножів; | | | | |статуетки та прикраси з | | | | |деревини інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.14 |Рами та інші вироби з деревини| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.14.100 |Рами з деревини для картин, | м | м., р. | | |фотографій, дзеркал та | | | | |предметів аналогічних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.14.500 |Вироби з деревини інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.14.550 |Труни з деревини | шт | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.14.590 |Вироби з деревини інші (крім | кг | м., р. | | |трун) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.9 |Послуги з обслуговування та | | | | |ремонту виробів інших з | | | | |деревини; промислові послуги з| | | | |їх виробництва | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.90 |Послуги з обслуговування та | тис.грн. | | | |ремонту виробів інших з | | | | |деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.90.000 |Послуги з обслуговування та | тис.грн. | | | |ремонту виробів інших з | | | | |деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів інших з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.51.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів інших з деревини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52 |Вироби з корка, соломки та | | | | |матеріалів для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.1 |Вироби з корка, соломки та | | | | |матеріалів для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.11 |Корок натуральний | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.11.300 |Крихта коркова, корок | кг | | | |дроблений, гранульований чи | | | | |маса коркова | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.11.500 |Корок натуральний, обрізаний | кг | | | |чи розрізаний на бруски, | | | | |обтесаний, в кубах, плитах, | | | | |листах чи смугах і т.п. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.12 |Вироби з натурального корка | кг | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.12.500 |Корки та засоби закупорювальні| кг | р. | | |з натурального корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.12.900 |Вироби з натурального корка | кг | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13 |Блоки, плити та аналогічні | кг | м., р. | | |вироби з агломерованого корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13.300 |Корки з агломерованого корка | кг | р. | | |для закупорювання вин | | | | |контрольованих назв та з | | | | |певних регіонів, у т.ч. корки | | | | |з шайбами з натурального корка| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13.500 |Корки з агломерованого корка | кг | р. | | |для закупорювання "тихих вин" | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13.700 |Блоки, плити, циліндри | кг | р. | | |суцільні з агломерованого | | | | |корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13.750 |Циліндри суцільні з | кг | | | |агломерованого корка, | | | | |у т.ч. диски | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.13.770 |Листи і смуги, черепиця будь- | кг | | | |якої форми з агломерованого | | | | |корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.14 |Вироби з агломерованого корка | кг | м., р. | | |інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.14.300 |З'єднання з агломерованого | кг | р. | | |корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.14.500 |Вироби декоративні з | кг | р. | | |агломерованого корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.14.700 |Вироби ізоляційні з | кг | р. | | |агломерованого корка | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.14.900 |Вироби інші з агломерованого | кг | | | |корка, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15 |Вироби з соломки, люфи та | кг | м., р. | | |інших матеріалів для плетіння;| | | | |кошики та вироби плетені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.100 |Коси (плетиво) та аналогічні | кг | р. | | |вироби з будь-яких матеріалів | | | | |для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.300 |Килимки, циновки та ширми з | кг | р. | | |рослинних матеріалів для | | | | |плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.500 |Вироби інші з матеріалів для | кг | | | |плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.550 |Вироби інші з рослинних | кг | | | |матеріалів для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.590 |Вироби інші з матеріалів для | кг | | | |плетіння (крім рослинних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.700 |Кошики та вироби плетені з | кг | р. | | |рослинних матеріалів для | | | | |плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.15.900 |Інші вироби плетені з інших | кг | | | |матеріалів для плетіння (крім | | | | |рослинних матеріалів та | | | | |виробів з люфи) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів з корка, | | | | |соломки та матеріалів для | | | | |плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів з корка, соломки та | | | | |матеріалів для плетіння | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |20.52.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів з корка, соломки та | | | | |матеріалів для плетіння | | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція DE
Целюлозно-паперова продукція, видавнича продукція
Розділи 21, 22
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DE |Целюлозно-паперова продукція, | | | | |видавнича продукція | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21 |Паперова маса, папір, картон | | | | |та вироби з них | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.1 |Паперова маса, папір та картон| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11 |Паперова маса | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.1 |Паперова маса | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.11 |Целюлоза з деревини хімічна, | т | | | |сорти розчинні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.11.000 |Целюлоза з деревини хімічна, | т | м., р. | | |сорти розчинні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12 |Целюлоза з деревини хімічна, | т | м., р. | | |натронна чи сульфатна, крім | | | | |розчинних сортів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.100 |Целюлоза з деревини хвойних | т | р. | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |невибілена, напіввибілена, | | | | |вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.130 |Целюлоза з деревини хвойних | т | | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |невибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.150 |Целюлоза з деревини хвойних | т | | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |напіввибілена чи вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.500 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | р. | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |невибілена, напіввибілена, | | | | |вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.530 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |невибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.12.550 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | | | |порід, натронна чи сульфатна | | | | |(крім розчинних сортів) | | | | |напіввибілена чи вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13 |Целюлоза з деревини хімічна, | т | м., р. | | |сульфітна, крім розчинних | | | | |сортів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.100 |Целюлоза з деревини хвойних | т | р. | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) невибілена, | | | | |напіввибілена, вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.130 |Целюлоза з деревини хвойних | т | | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) невибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.150 |Целюлоза з деревини хвойних | т | | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) | | | | |напіввибілена чи вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.500 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | р. | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) невибілена, | | | | |напіввибілена, вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.530 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) невибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.13.550 |Целюлоза з деревини нехвойних | т | | | |порід, сульфітна (крім | | | | |розчинних сортів) | | | | |напіввибілена чи вибілена | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14 |Маса деревна, одержана | т | м., р. | | |механічним способом; | | | | |напівцелюлоза; целюлоза з | | | | |інших волокнистих матеріалів | | | | |(крім деревини) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.100 |Маса деревна механічна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.150 |Маса деревна термомеханічна | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.190 |Маса деревна механічна інша | т | | | |(крім термомеханічної) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.300 |Напівцелюлоза деревна | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.330 |Напівцелюлоза | т | | | |хіміко-термо-механічна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.350 |Напівцелюлоза | т | | | |хіміко-рафінована механічна | | | | |та термо-хіміко-механічна | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.390 |Напівцелюлоза деревна інша | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.14.500 |Целюлоза з інших волокнистих | т | р. | | |целюлозовмісних матеріалів | | | | |(крім деревини) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва паперової маси | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |паперової маси | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.11.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |паперової маси | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12 |Папір та картон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.1 |Папір та картон для графічних | | | | |робіт некрейдовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.11 |Папір газетний, у рулонах чи | т | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.11.000 |Папір газетний, у рулонах чи | т | м., р. | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.12 |Папір та картон некрейдовані | т | | | |ручного виготовлення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.12.000 |Папір та картон некрейдовані | т | м., р. | | |ручного виготовлення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13 |Папір-основа та картон-основа | т | м., р. | | |некрейдовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13.100 |Папір-основа та картон-основа | т | р. | | |некрейдовані для фото-, термо-| | | | |чи електрочутливого паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13.300 |Папір-основа для копіювального| т | р. | | |паперу некрейдована, у рулонах| | | | |чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13.500 |Папір-основа для шпалер | т | р. | | |некрейдована, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13.550 |Папір-основа для шпалер | т | | | |некрейдована, масова частка | | | | |механічних волокон 10% і | | | | |менше, у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.13.590 |Папір-основа для шпалер | т | | | |некрейдована інша, у рулонах | | | | |чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14 |Інші папір та картон для | т | м., р. | | |графічних робіт некрейдовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.100 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю менше | | | | |40 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.300 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю не менше | | | | |40, але не більше 150 г/кв.м, | | | | |у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.301 |Папір для обкладинок | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.302 |Папір обгортковий і | т | р. | | |пакувальний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.303 |Папір етикеточний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.305 |Папір друкарський | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.307 |Папір писальний і зошитний | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.309 |Папір для малювання | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.350 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю не менше | | | | |40, але не більше 150 г/кв.м, | | | | |у рулонах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.390 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю не менше | | | | |40, але не більше 150 г/кв.м, | | | | |в аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.500 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю більше | | | | |150 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.700 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 10% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.750 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 50%, щільністю менше | | | | |72 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.14.790 |Папір та картон для графічних | т | | | |робіт некрейдовані, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 10, але не більше 50%, | | | | |щільністю 72 г/кв.м і більше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.2 |Папір та картон некрейдовані | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21 |Папір побутового та санітарно-| т | м., р. | | |гігієнічного призначення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21.300 |Вата целюлозна побутового та | т | р. | | |санітарно-гігієнічного | | | | |призначення в рулонах шириною | | | | |більше 36 см чи прямокутних | | | | |(квадратних) аркушах розміром | | | | |однієї сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21.500 |Папір побутового та санітарно-| т | р. | | |гігієнічного призначення | | | | |крепований або полотно з | | | | |волокна целюлозного в рулонах | | | | |шириною більше 36 см чи | | | | |прямокутних (квадратних) | | | | |аркушах розміром однієї | | | | |сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21.550 |Папір побутового та санітарно-| т | | | |гігієнічного призначення | | | | |крепований або полотно з | | | | |волокна целюлозного в рулонах | | | | |шириною більше 36 см чи | | | | |прямокутних (квадратних) | | | | |аркушах розміром однієї | | | | |сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді, | | | | |щільністю кожного шару | | | | |25 г/кв.м і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21.570 |Папір побутового та санітарно-| т | | | |гігієнічного призначення | | | | |крепований або полотно з | | | | |волокна целюлозного в рулонах | | | | |шириною більше 36 см чи | | | | |прямокутних (квадратних) | | | | |аркушах розміром однієї | | | | |сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді, | | | | |щільністю кожного шару більше | | | | |25 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.21.900 |Папір побутового та санітарно-| т | | | |гігієнічного призначення інший| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.22 |Крафт-лайнер (картон тарний) | т | м., р. | | |некрейдований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.22.500 |Крафт-лайнер (картон тарний) | т | р. | | |некрейдований невибілений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.22.900 |Крафт-лайнер (картон тарний) | т | | | |некрейдований інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23 |Інші крафт-папір та картон | т | м., р. | | |некрейдовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.100 |Крафт-папір для мішків | т | р. | | |некрейдований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.150 |Крафт-папір для мішків | т | | | |некрейдований невибілений | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.190 |Крафт-папір для мішків | т | | | |некрейдований інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.300 |Крафт-папір та картон | т | р. | | |некрейдовані інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.330 |Крафт-папір та картон | т | | | |некрейдовані, щільністю | | | | |150 г/кв.м і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.331 |Папір конденсаторний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.332 |Папір кабельний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.350 |Крафт-папір та картон | т | | | |некрейдовані, щільністю більше| | | | |150, але не більше 225 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.370 |Крафт-папір та картон | т | | | |некрейдовані, щільністю більше| | | | |225 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.23.500 |Крафт-папір для мішків | т | р. | | |некрейдований, крепований, | | | | |тиснений чи нетиснений, | | | | |перфорований чи | | | | |неперфорований, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.24 |Папір для гофрування з | т | | | |напівцелюлози (помірно | | | | |рифлений) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.24.000 |Папір для гофрування з | т | м., р. | | |напівцелюлози (помірно | | | | |рифлений), у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.25 |Тест-лайнер (картон | т | м., р. | | |регенерований для плоских | | | | |шарів картону гофрованого) | | | | |некрейдований | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.25.200 |Тест-лайнер (картон | т | р. | | |регенерований для плоских | | | | |шарів картону гофрованого) | | | | |некрейдований, щільністю | | | | |150 г/кв.м і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.25.400 |Тест-лайнер (картон | т | р. | | |регенерований для плоских | | | | |шарів картону гофрованого) | | | | |некрейдований, щільністю | | | | |більше 150 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.3 |Папір та картон спеціальні | | | | |некрейдовані інші; папір | | | | |сигаретний, не розрізаний за | | | | |розмірами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30 |Папір та картон спеціальні | т | м., р. | | |некрейдовані інші; папір | | | | |сигаретний, не розрізаний за | | | | |розмірами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.100 |Папір обгортковий сульфітний, | т | р. | | |у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.200 |Папір сигаретний, не | т | р. | | |розрізаний за розмірами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.300 |Папір та картон некрейдовані | т | р. | | |фільтрувальні, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.310 |Папір фільтрувальний для | т | р. | | |фільтрів разового | | | | |використання, що | | | | |використовуються в пилососах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.330 |Папір фільтрувальний | т | р. | | |лабораторний | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.350 |Папір фільтрувальний для | т | р. | | |мастила (БФМ) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.370 |Картон фільтрувальний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.400 |Папір та картон-основа | т | р. | | |некрейдовані для покрівельного| | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.600 |Папір та картон некрейдовані | т | р. | | |інші, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.610 |Папір та картон некрейдовані | т | р. | | |інші, н.в.і.у., щільністю | | | | |150 г/кв.м і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.650 |Папір та картон некрейдовані | т | р. | | |інші, н.в.і.у., щільністю | | | | |більше 150, але менше | | | | |225 г/кв.м | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.30.690 |Папір та картон некрейдовані | т | р. | | |інші, н.в.і.у., щільністю | | | | |225 г/кв.м і більше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.4 |Пергамент рослинний, папір | | | | |жиронепроникний, калька, | | | | |пергамент та папір лощений | | | | |прозороий і напівпрозорий | | | | |інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.40 |Пергамент рослинний, папір | т | м., р. | | |жиронепроникний, калька, | | | | |пергамент та папір лощений | | | | |прозорий і напівпрозорий інший| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.40.100 |Пергамент рослинний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.40.300 |Папір жиронепроникний | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.40.500 |Калька | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.40.700 |Пергамент та папір лощений | т | р. | | |прозорий і напівпрозорий інший| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.5 |Папір та картон оброблені | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.51 |Папір та картон багатошарові | т | м., р. | | |некрейдовані і непросочені | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.51.300 |Папір та картон багатошарові | т | р. | | |некрейдовані і непросочені, | | | | |зв'язувальний матеріал - | | | | |бітум, гудрон, асфальт | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.51.500 |Папір та картон багатошарові | т | | | |некрейдовані і непросочені | | | | |інші, зв'язувальний матеріал -| | | | |інший | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.52 |Папір та картон креповані, | т | м., р. | | |гофровані, тиснені чи | | | | |перфоровані, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.52.300 |Крафт-папір крепований, | т | | | |гофрований, тиснений чи | | | | |перфорований (крім крафт- | | | | |паперу для мішків) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.52.500 |Папір та картон креповані, | т | | | |гофровані, тиснені чи | | | | |перфоровані, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53 |Папір та картон крейдовані для| т | м., р. | | |писання, друкування, графічних| | | | |робіт з покриттям каоліном чи | | | | |іншими неорганічними | | | | |речовинами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.300 |Папір та картон крейдовані для| т | р. | | |писання, друкування, графічних| | | | |робіт з покриттям каоліном чи | | | | |іншими неорганічними | | | | |речовинами, масова частка | | | | |механічних волокон 10% і менше| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.350 |Папір та картон крейдовані, | т | р. | | |які використовуються як | | | | |основа для паперу або картону | | | | |фото-, термо-, | | | | |електрочутливого, масова | | | | |частка механічних волокон 10% | | | | |і менше, щільністю 150 г/кв.м | | | | |і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.370 |Папір та картон крейдовані для| т | | | |писання, друкування, графічних| | | | |робіт, масова частка | | | | |механічних волокон 10% і менше| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.600 |Папір крейдований легкий | т | р. | | |(тонкий) для писання, | | | | |друкування, графічних робіт, | | | | |масова частка механічних | | | | |волокон більше 10% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.700 |Папір та картон крейдовані | т | р. | | |інші для писання, друкування, | | | | |графічних робіт, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 10% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.750 |Папір та картон крейдовані | т | | | |інші для писання, друкування, | | | | |графічних робіт, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 10%, у рулонах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.53.790 |Папір та картон крейдовані | т | | | |інші для писання, друкування, | | | | |графічних робіт, масова | | | | |частка механічних волокон | | | | |більше 10%, в аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54 |Крафт-папір та картон | т | м., р. | | |крейдовані, з покриттям | | | | |каоліном чи іншими | | | | |неорганічними речовинами (крім| | | | |тих, які використовуються для | | | | |писання, друкування, графічних| | | | |робіт) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.300 |Крафт-папір крейдований (крім | т | р. | | |того, який використовується | | | | |для писання, друкування, | | | | |графічних робіт), вибілений | | | | |рівномірно по всій масі і в | | | | |якому більше 95% від загальної| | | | |маси волокна складають волокна| | | | |деревні, отримані хімічним | | | | |способом | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.500 |Папір та картон крейдовані | т | р. | | |багатошарові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.530 |Папір та картон крейдовані | т | | | |багатошарові з всіма | | | | |вибіленими шарами | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.550 |Папір та картон крейдовані | т | | | |багатошарові з вибіленим | | | | |зовнішнім шаром | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.590 |Папір та картон крейдовані | т | | | |багатошарові інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.54.700 |Папір та картон крейдовані з | т | р. | | |однієї або двох сторін | | | | |каоліном чи іншими | | | | |неорганічними речовинами, у | | | | |рулонах чи аркушах (крім | | | | |багатошарових чи тих, які | | | | |використовуються для писання, | | | | |друкування, графічних робіт) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.55 |Папір копіювальний, | т | м., р. | | |самокопіювальний, перебивний | | | | |у рулонах чи аркушах завширшки| | | | |більше 36 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.55.300 |Папір копіювальний вуглецевий | т | р. | | |та аналогічний у рулонах | | | | |завширшки більше 36 см чи | | | | |прямокутних (квадратних) | | | | |аркушах розміром однієї | | | | |сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.55.500 |Папір самокопіювальний у | т | р. | | |рулонах завширшки більше 36 см| | | | |чи прямокутних (квадратних) | | | | |аркушах, розміром однієї | | | | |сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.55.900 |Папір копіювальний та | т | | | |перебивний у рулонах завширшки| | | | |більше 36 см чи прямокутних | | | | |(квадратних) аркушах розміром | | | | |однієї сторони більше 36 см у | | | | |розгорнутому вигляді, н.в.і.у.| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56 |Папір, картон, вата з целюлози| т | м., р. | | |та полотно з волокна | | | | |целюлозного з покриттям чи | | | | |просочені, забарвлені чи з | | | | |друкованим рисунком, у рулонах| | | | |чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.100 |Папір та картон гудроновані, | т | р. | | |бітуміновані чи асфальтовані, | | | | |у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.300 |Папір та картон прогумовані чи| т | р. | | |клейкі, у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.330 |Папір та картон самоклейні, у | т | | | |рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.350 |Папір та картон прогумовані чи| т | | | |клейкі інші, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.500 |Папір та картон з покриттям, | т | р. | | |просочені чи ламіновані | | | | |полімерними матеріалами (крім | | | | |клеїв), у рулонах чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.550 |Папір та картон з покриттям, | т | | | |просочені чи ламіновані | | | | |полімерними матеріалами (крім | | | | |клеїв), вибілені, щільністю | | | | |більше 150 г/кв.м, у рулонах | | | | |чи аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.590 |Папір та картон з покриттям, | т | | | |просочені чи ламіновані | | | | |полімерними матеріалами (крім | | | | |клеїв) інші, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.56.700 |Папір та картон з покриттям | т | р. | | |або просочені воском, | | | | |парафіном, стеарином, олією | | | | |чи гліцерином, у рулонах чи | | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.57 |Інші папір, картон, вата з | т | м., р. | | |целюлози та полотно з волокна | | | | |целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.57.300 |Папір, картон, вата з целюлози| т | | | |та полотно з волокна | | | | |целюлозного інші для | | | | |нерозрізаних друкованих форм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.57.500 |Папір, картон, вата з целюлози| т | | | |та полотно з волокна | | | | |целюлозного з покриттям інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.6 |Відходи паперові та картонні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.60 |Відходи паперові та картонні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.60.000 |Відходи паперові та картонні | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва паперу| | | | |та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.12.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва паперу| | | | |та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.2 |Вироби з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21 |Папір та картон гофровані, | | | | |тара з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.1 |Папір та картон гофровані, | | | | |тара з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.11 |Папір та картон гофровані, у | т, тис.кв.м | | | |т.ч. перфоровані, у рулонах чи| | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.11.000 |Папір та картон гофровані, у | т, тис.кв.м | м., р. | | |т.ч. перфоровані, у рулонах чи| | | | |аркушах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.12 |Мішки та пакети пакувальні з | т, тис.шт. | м., р. | | |паперу, картону, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.12.300 |Мішки та пакети пакувальні з | т, тис.шт. | р. | | |паперу, картону, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного з днищем | | | | |завширшки 40 см і більше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.12.500 |Мішки та пакети пакувальні з | т, тис.шт. | | | |паперу, картону, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.13 |Коробки, ящики та сумки з | т, тис.кв.м | | | |гофрованих паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.13.000 |Коробки, ящики та сумки з | т, тис.кв.м | м., р. | | |гофрованих паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14 |Коробки, ящики та сумки збірні| т | м., р. | | |з негофрованих паперу та | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14.100 |Коробки, ящики та сумки збірні| т | р. | | |з негофрованих паперу та | | | | |картону, розрізані, та інші | | | | |пакувальні матеріали для | | | | |рідини | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14.300 |Коробки, ящики та сумки збірні| т | р. | | |з негофрованих паперу та | | | | |картону, розрізані, та інші | | | | |пакувальні матеріали, | | | | |виготовлені з м'якого картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14.500 |Коробки, ящики та сумки | т | р. | | |збірні, розрізані, та інші | | | | |пакувальні матеріали, | | | | |виготовлені з твердого | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14.700 |Щити рекламні, перегородки з | т | | | |м'якого чи твердого картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.14.900 |Коробки, ящики та сумки збірні| т | | | |з негофрованих паперу та | | | | |картону інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15 |Тара з паперу інша | т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15.300 |Тара пакувальна інша, н.в.і.у.| т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15.330 |Ящики, банки консервні | т | | | |комбіновані, контейнери | | | | |циліндричні, вкладки паперові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15.350 |Вироби пакувальні, конверти | т | | | |для грамплатівок, тара м'яка з| | | | |паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15.390 |Вироби пакувальні з паперу | т | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.15.500 |Лотки для листів, ящики для | т | | | |зберігання документів і т.п., | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва паперу та картону | | | | |гофрованих, тари з паперу та | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва паперу| | | | |та картону гофрованих, тари з | | | | |паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.21.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва паперу| | | | |та картону гофрованих, тари з | | | | |паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22 |Вироби господарсько-побутового| | | | |та санітарно-гігієнічного | | | | |призначення з паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.1 |Вироби господарсько-побутового| | | | |та санітарно-гігієнічного | | | | |призначення з паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11 |Папір туалетний, хустки | т | | | |носові, серветки та рушники | | | | |косметичні, скатертини та | | | | |серветки для столу з маси | | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11.100 |Папір туалетний | т, тис.рул. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11.300 |Хустинки носові, серветки та | т | м., р. | | |рушники косметичні з маси | | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11.330 |Хустинки носові, серветки | т | | | |косметичні з маси паперової, | | | | |паперу, вати целюлозної або | | | | |полотна з волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11.350 |Рушники для рук з маси | т | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.11.500 |Скатертини та серветки для | т, тис.пач. | м., р. | | |столу з маси паперової, | | | | |паперу, вати целюлозної або | | | | |полотна з волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12 |Вироби санітарно-гігієнічного | т | м., р. | | |та медичного призначення з | | | | |маси паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.100 |Гігієнічні рушники та тампони | т | м., р. | | |з маси паперової, паперу, вати| | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.300 |Пелюшки для немовлят та | т | | | |аналогічні санітарно- | | | | |гігієнічні вироби з маси | | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.330 |Пелюшки, підгузки для немовлят| т | м., р. | | |та аналогічні санітарно- | | | | |гігієнічні вироби з маси | | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.350 |Вироби санітарно-гігієнічні | т | м., р. | | |для дорослих з маси паперової,| | | | |паперу, вати целюлозної або | | | | |полотна з волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.500 |Аксесуари для одягу та одяг з | т | р. | | |маси паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.12.900 |Вироби побутові, санітарно- | т | | | |гігієнічні та медичні з маси | | | | |паперової, паперу, вати | | | | |целюлозної або полотна з | | | | |волокна целюлозного інші, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.13 |Посуд столовий дрібний з | т | | | |паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.13.000 |Посуд столовий дрібний з | т | р. | | |паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів | | | | |господарсько-побутового та | | | | |санітарно-гігієнічного | | | | |призначення з паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів господарсько- | | | | |побутового та санітарно- | | | | |гігієнічного призначення з | | | | |паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.22.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів господарсько- | | | | |побутового та санітарно- | | | | |гігієнічного призначення з | | | | |паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23 |Вироби канцелярські паперові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.1 |Вироби канцелярські паперові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11 |Папір копіювальний, | т | м., р. | | |самокопіювальний, перебивний | | | | |завширшки 36 см і менше; | | | | |трафарети у зборі та форми | | | | |офсетні паперові; папір | | | | |прогумований чи клейкий | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.100 |Папір копіювальний, | т | р. | | |самокопіювальний та | | | | |перебивний завширшки 36 см і | | | | |менше; трафарети у зборі та | | | | |форми офсетні паперові | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.130 |Папір з вугільним копіювальним| т | | | |шаром чи аналогічний | | | | |копіювальний папір завширшки | | | | |36 см і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.150 |Папір самокопіювальний | т | | | |завширшки 36 см і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.170 |Трафарети паперові для | т | | | |копіювально-розмножувальних | | | | |машин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.190 |Папір копіювальний чи | т | | | |перебивний завширшки 36 см і | | | | |менше, н.в.і.у.; форми офсетні| | | | |з паперу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.300 |Папір самоклейний, у смугах чи| т | | | |рулонах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.11.500 |Папір прогумований чи клейкий,| т | | | |у смугах чи рулонах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.12 |Конверти та листівки поштові з| т | м., р. | | |паперу та картону; коробки з | | | | |паперу та картону для | | | | |зберігання паперового | | | | |канцелярського приладдя | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.12.300 |Конверти з паперу та картону, | т | р. | | |у т.ч. конверти з клапаном на | | | | |широкому боці | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.12.500 |Листівки-секретки, листівки | т | р. | | |звичайні без малюнків та | | | | |листівки поштові з паперу та | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.12.700 |Коробки, сумки і т.ін. з | т | | | |паперу та картону для | | | | |зберігання паперового | | | | |канцелярського приладдя | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.13 |Інші папір та картон для | т | м., р. | | |писання, друкування, графічних| | | | |робіт, тиснені чи перфоровані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.13.300 |Папір та картон для писання, | т | | | |друкування, графічних робіт, | | | | |тиснені чи перфоровані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.13.500 |Папір та картон для писання, | т | | | |друкування, графічних робіт | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.13.550 |Папір для офісного обладнання | т | | | |(оргтехніки), у смугах чи | | | | |рулонах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.13.590 |Папір та картон для писання, | т | | | |друкування, графічних робіт, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів | | | | |канцелярських паперових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів канцелярських | | | | |паперових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.23.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів канцелярських | | | | |паперових | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24 |Шпалери | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.1 |Шпалери | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.11 |Шпалери та аналогічні покриття| т, | м., р. | | |з паперу; папір прозорий для |тис.умов.куск.| | | |вікон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.11.100 |Шпалери тиснені з паперу | т, | р. | | | |тис.умов.куск.| | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.11.300 |Шпалери та аналогічні покриття| т, | р. | | |з паперу, покриті шаром |тис.умов.куск.| | | |полімерного матеріалу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.11.500 |Шпалери та аналогічні покриття| т, | р. | | |з паперу, покриті матеріалом |тис.умов.куск.| | | |декоративним | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.11.900 |Шпалери та аналогічні покриття| т, | р. | | |з паперу інші, н.в.і.у., папір|тис.умов.куск.| | | |прозорий для вікон | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.12 |Шпалери текстильні | т, | | | | |тис.умов.куск.| | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.12.000 |Шпалери текстильні | т, | м., р. | | | |тис.умов.куск.| | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва шпалер | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва шпалер| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.24.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва шпалер| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25 |Вироби з паперу та картону | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.1 |Вироби з паперу та картону | | | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.11 |Покриття для підлоги на | тис.кв.м | | | |паперовій та картонній основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.11.000 |Покриття для підлоги на | тис.кв.м | м., р. | | |паперовій та картонній основі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12 |Етикетки та ярлики з паперу та| т | м., р. | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.300 |Етикетки та ярлики з паперу та| т, | м., р. | | |картону з друкованим текстом |тис.арк-відб. | м., р. | | |або зображенням | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.350 |Етикетки та ярлики з паперу та| т, | | | |картону з друкованим текстом |тис.арк-відб. | | | |або зображенням самоклейні | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.390 |Етикетки та ярлики з паперу та| т, | | | |картону з друкованим текстом |тис.арк-відб. | | | |або зображенням інші (крім | прив. до | | | |самоклейних) | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.500 |Етикетки та ярлики з паперу та| т | р. | | |картону інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.550 |Етикетки та ярлики з паперу та| т | | | |картону інші самоклейні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.12.590 |Етикетки та ярлики з паперу та| т | | | |картону інші (крім | | | | |самоклейних) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.13 |Блоки, плити та пластини | т | | | |фільтрувальні з паперової маси| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.13.000 |Блоки, плити та пластини | т | р. | | |фільтрувальні з паперової маси| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14 |Інші вироби з паперу та | т | р. | | |картону, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.100 |Папір сигаретний у вигляді | т | р. | | |книжок, гільз або у рулонах | | | | |завширшки 5 см і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.130 |Папір сигаретний у вигляді | т | | | |книжок чи гільз | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.150 |Папір сигаретний в рулонах | т | | | |завширшки 5 см і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.200 |Бобіни, котушки, шпулі і т.п. | т | | | |з паперу чи картону для | | | | |намотування текстильного | | | | |прядива | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.300 |Бобіни, котушки, шпулі і т.п. | т | | | |з паперу чи картону інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.500 |Папір та картон фільтрувальні,| т | р. | | |папір розграфлений, вироби з | | | | |паперової маси, формовані чи | | | | |пресовані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.510 |Папір та картон фільтрувальні,| т | р. | | |розрізані за формою | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.530 |Карти неперфоровані для | т | | | |лічильно-перфораційних машин | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.550 |Папір розграфлений для | т | | | |реєструючих приладів, у | | | | |рулонах, аркушах або дисках | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.570 |Вироби литі (формовані) чи | т | м., р. | | |пресовані з паперової маси | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.700 |Вироби з маси паперової, | т | р. | | |паперу, картону, вати | | | | |целюлозної та полотна з | | | | |волокна целюлозного інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.710 |Прокладки, шайби, ущільнювачі,| т | | | |папір та картон для | | | | |жакардових та подібних машин, | | | | |папір конденсаторний з маси | | | | |паперової, паперу, картону, | | | | |вати целюлозної та полотна з | | | | |волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.730 |Віяла, екрани переносні, ширми| т | | | |складні, їх рами та частини | | | | |рам з маси паперової, паперу, | | | | |картону, вати целюлозної та | | | | |полотна з волокна целюлозного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.14.900 |Вироби з маси паперової, | т | | | |паперу, картону, вати | | | | |целюлозної та полотна з | | | | |волокна целюлозного інші, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва виробів з паперу | | | | |та картону інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів з паперу та картону | | | | |інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |21.25.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |виробів з паперу та картону | | | | |інших | | | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22 |Видавнича та поліграфічна | | | | |продукція, записи на носіях | | | | |інформації | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.1 |Видавнича продукція | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11 |Книги | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.1 |Книги, брошури, листівки та | | | | |аналогічна продукція у вигляді| | | | |окремих листків друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.10 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція у вигляді| | | | |окремих листків друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.10.000 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція у вигляді| | | | |окремих листків друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.2 |Книги, брошури, листівки та | | | | |аналогічна продукція тематична| | | | |друкована та на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція тематична| | | | |друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.100 |Підручники шкільні друковані | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.200 |Книги дитячі друковані | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.300 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція художня | | | | |друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.400 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція з | | | | |суспільних наук друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.500 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція науково- | | | | |технічна друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.600 |Довідники, видання | од. | | | |бібліографічні; книги, | | | | |брошури, листівки та | | | | |аналогічна продукція інша | | | | |друкована | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.630 |Довідники національні, | од. | | | |регіональні, місцеві; | | | | |телефонні, телексні, | | | | |телефаксні друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.650 |Видання бібліографічні | од. | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.670 |Довідники міжнародні, | од. | | | |професійні, експортні | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.690 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція, альбоми | | | | |та книги для дітей інші | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.21.800 |Книги-картинки, книги для | од. | | | |розмальовування чи | | | | |розфарбовування дитячі | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.22 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція тематична| | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.22.000 |Книги, брошури, листівки та | од. | | | |аналогічна продукція тематична| | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.3 |Словники та енциклопедії | | | | |друковані та на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.31 |Словники, енциклопедії та їх | од. | | | |серійні видання друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.31.000 |Словники, енциклопедії та їх | од. | | | |серійні видання друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.32 |Словники та енциклопедії на | од. | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.32.000 |Словники та енциклопедії на | од. | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.4 |Атласи та книги з картами і | | | | |планами всіх видів друковані | | | | |та на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.41 |Атласи та книги з картами і | од. | | | |планами всіх видів друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.41.000 |Атласи та книги з картами і | од. | | | |планами всіх видів друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.42 |Атласи та книги з картами і | од. | | | |планами всіх видів на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.42.000 |Атласи та книги з картами і | од. | | | |планами всіх видів на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.5 |Карти та плани географічні, | | | | |гідрографічні та аналогічні, | | | | |глобуси, не у формі книг, | | | | |друковані та на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.51 |Карти та плани географічні, | од. | | | |гідрографічні та аналогічні, | | | | |глобуси, не у формі книг, | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.51.000 |Карти та плани географічні, | од. | | | |гідрографічні та аналогічні, | | | | |глобуси, не у формі книг, | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.52 |Карти та плани географічні, | од. | | | |гідрографічні та аналогічні, | | | | |глобуси, не у формі книг, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.52.000 |Карти та плани географічні, | од. | | | |гідрографічні та аналогічні, | | | | |глобуси, не у формі книг, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.6 |Послуги з продажу рекламного | | | | |місця в книгах друкованих та | | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.61 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в книгах друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.61.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в книгах друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.62 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в книгах на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.62.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в книгах на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва книг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва книг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.11.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва книг | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12 |Газети, журнали та видання | | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.1 |Газети, журнали та видання | | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень, друковані та на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.11 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень, друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.11.000 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень, друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.12 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень, на електронних носіях| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.12.000 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень, на електронних носіях| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.2 |Послуги з продажу рекламного | | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень, друкованих та| | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.21 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень, друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.21.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень, друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.22 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.22.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва газет, журналів та| | | | |видань періодичних, які | | | | |виходять щонайменше чотири | | | | |рази на тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва газет,| | | | |журналів та видань | | | | |періодичних, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.12.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва газет,| | | | |журналів та видань | | | | |періодичних, які виходять | | | | |щонайменше чотири рази на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13 |Газети, журнали та видання | | | | |періодичні, які виходять менше| | | | |чотирьох разів на тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.1 |Газети, журнали та видання | | | | |періодичні, які виходять менше| | | | |чотирьох разів на тиждень, | | | | |друковані та на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.11 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять менше| | | | |чотирьох разів на тиждень, | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.11.500 |Газети, які виходять менше | од. | | | |чотирьох разів на тиждень, | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.11.900 |Журнали та видання періодичні,| од. | | | |які виходять менше чотирьох | | | | |разів на тиждень, друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.12 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять менше| | | | |чотирьох разів на тиждень, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.12.000 |Газети, журнали та видання | од. | | | |періодичні, які виходять менше| | | | |чотирьох разів на тиждень, на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.2 |Послуги з продажу рекламного | | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень, друкованих та на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.21 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень, друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.21.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень, друкованих | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.22 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень, на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.22.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця в газетах, журналах та | | | | |виданнях періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень, на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва газет, журналів та| | | | |видань періодичних, які | | | | |виходять менше чотирьох разів | | | | |на тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва газет,| | | | |журналів та видань | | | | |періодичних, які виходять | | | | |менше чотирьох разів на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.13.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва газет,| | | | |журналів та видань | | | | |періодичних, які виходять | | | | |менше чотирьох разів на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14 |Продукція звукозапису | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.1 |Продукція звукозапису на | | | | |платівках, стрічках, компакт- | | | | |дисках, цифрових універсальних| | | | |дисках та інших магнітних | | | | |носіях звукозапису | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11 |Продукція звукозапису на | од. | | | |платівках, компакт-дисках та | | | | |цифрових універсальних дисках | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.300 |Грамплатівки зі записом звуку | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.330 |Грамплатівки зі записом звуку | од. | | | |діаметром 30 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.350 |Грамплатівки зі записом звуку | од. | | | |діаметром 17 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.500 |Компакт-диски зі записом звуку| од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.530 |Компакт-диски зі записом звуку| од. | | | |діаметром 12 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.11.550 |Компакт-диски зі записом звуку| од. | | | |діаметром 7 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.12 |Продукція звукозапису на | од. | | | |стрічках магнітних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.12.300 |Стрічки магнітні зі записом | од. | | | |звуку завширшки 4 мм і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.12.330 |Звичайні компакт-касети | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.12.390 |Інші компакт-касети | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.12.500 |Стрічки магнітні зі записом | од. | | | |звуку завширшки більше 4, але | | | | |не більше 6,5 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.2 |Партитури музичні друковані та| | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.21 |Партитури музичні друковані | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.21.000 |Партитури музичні друковані | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.22 |Партитури музичні на | од. | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.22.000 |Партитури музичні на | од. | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва продукції | | | | |звукозапису | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продукції звукозапису | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.14.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |продукції звукозапису | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15 |Листівки поштові, листівки | | | | |вітальні, рисунки та | | | | |аналогічна продукція | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.1 |Листівки поштові, листівки | | | | |вітальні, рисунки та | | | | |аналогічна продукція друкована| | | | |та на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.11 |Листівки поштові ілюстровані, | од. | | | |листівки вітальні та інші | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.11.300 |Листівки поштові ілюстровані | од. | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.11.500 |Листівки інші друковані | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.11.550 |Листівки вітальні, листівки з | од. | | | |написом співчуття, з | | | | |конвертами друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.11.590 |Листівки друковані, н.в.і.у. | од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.12 |Листівки поштові ілюстровані, | од. | | | |листівки вітальні та інші на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.12.000 |Листівки поштові ілюстровані, | од. | | | |листівки вітальні та інші на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.13 |Рисунки, гравюри та фотографії| од. | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.13.000 |Рисунки, гравюри та фотографії| од. | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.14 |Рисунки, гравюри та фотографії| од. | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.14.000 |Рисунки, гравюри та фотографії| од. | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.15 |Картинки перебивні | од. | | | |(декалькоманія) та календарі | | | | |друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.15.300 |Картинки перебивні | од. | | | |(декалькоманія) друковані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.15.500 |Календарі всіх видів друковані| од. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.16 |Картинки перебивні | од. | | | |(декалькоманія) та календарі | | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.16.000 |Картинки перебивні | од. | | | |(декалькоманія) та календарі | | | | |на електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.2 |Послуги з продажу рекламного | | | | |місця на листівках поштових, | | | | |листівках вітальних, рисунках | | | | |та аналогічній продукції | | | | |друкованій та на електронних | | | | |носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.21 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця на листівках поштових, | | | | |листівках вітальних, рисунках | | | | |та аналогічній продукції | | | | |друкованій | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.21.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця на листівках поштових, | | | | |листівках вітальних, рисунках | | | | |та аналогічній продукції | | | | |друкованій | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.22 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця на листівках поштових, | | | | |листівках вітальних, рисунках | | | | |та аналогічній продукції на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.22.000 |Послуги з продажу рекламного | тис.грн. | | | |місця на листівках поштових, | | | | |листівках вітальних, рисунках | | | | |та аналогічній продукції на | | | | |електронних носіях | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва листівок поштових,| | | | |листівок вітальних, рисунків | | | | |та аналогічної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |листівок поштових, листівок | | | | |вітальних, рисунків та | | | | |аналогічної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.15.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва | | | | |листівок поштових, листівок | | | | |вітальних, рисунків та | | | | |аналогічної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.2 |Поліграфічна продукція інша та| | | | |послуги, пов'язані з | | | | |поліграфією | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.21 |Послуги з друкування газет | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.21.1 |Послуги з друкування газет | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.21.10 |Послуги з друкування газет, | тис.грн., | | | |журналів та видань | тис.прим. | | | |періодичних, які виходять | 4-шпальт. | | | |щонайменше чотири рази на | газет ф. А2 | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.21.10.000 |Послуги з друкування газет, | тис.грн., | м., р. | | |журналів та видань | тис.прим. | | | |періодичних, які виходять | 4-шпальт. | | | |щонайменше чотири рази на | газет ф. А2 | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22 |Поліграфічна продукція інша | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.1 |Марки, бланки чеків, банкноти | | | | |та аналогічні види цінних | | | | |паперів; матеріали торгово- | | | | |рекламні та аналогічна | | | | |продукція; інші матеріали | | | | |друковані, н.в.і.у. | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.11 |Марки, папір гербовий, бланки | тис.шт. | | | |чеків, банкноти та аналогічні | | | | |види цінних паперів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.11.000 |Марки, папір гербовий, бланки | тис.шт. | | | |чеків, банкноти та аналогічні | | | | |види цінних паперів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.12 |Матеріали торгово-рекламні, |тис.арк-відб. | | | |каталоги торгові та | прив. до | | | |аналогічна продукція | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.12.300 |Каталоги торгові друковані |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.12.500 |Матеріали рекламні інші |тис.арк-відб. | | | |друковані | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.13 |Інші матеріали друковані, |тис.арк-відб. | | | |н.в.і.у. | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.13.300 |Форми нерозрізані друковані |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.13.500 |Квитки проїзні, лотерейні та |тис.арк-відб. | | | |інші | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.13.700 |Матеріали інші для особистого |тис.арк-відб. | | | |та комерційного використання | прив. до | | | |друковані | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.13.900 |Матеріали інші друковані, |тис.арк-відб. | | | |н.в.і.у. | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.2 |Товари шкільні та канцелярські| | | | |з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20 |Товари шкільні та канцелярські| т | м., р. | | |з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.100 |Журнали реєстраційні, книги | т | р. | | |бухгалтерські, книги бланків, | | | | |ордерів та квитанцій, | | | | |блокноти для записів, | | | | |щоденники та вироби | | | | |аналогічні з паперу та картону| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.130 |Журнали реєстраційні, книги | т | | | |бухгалтерські, книги бланків, | | | | |ордерів та квитанцій з паперу | | | | |та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.150 |Книжки записні, блокноти для | т | | | |листів та записів з паперу та | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.170 |Щоденники | т, тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.190 |Книги замовлень, розписок, | т | | | |книги адресні та аналогічна | | | | |продукція з паперу та картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.300 |Зошити | т, тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.500 |Оправи знімні, папки та | т, тис.шт. | р. | | |швидкозшивачі з паперу та | | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.700 |Бланки ділові, формуляри | т, | р. | | |самокопіювальні та комплекти |тис.арк-відб. | р. | | |копіювальні з паперовими | прив. до | | | |прокладками, з паперу та | ф. 60 х 90 | | | |картону | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.750 |Бланки ділові, формуляри | т, | | | |самокопіювальні та комплекти |тис.арк-відб. | | | |копіювальні з паперовими | прив. до | | | |прокладками, з паперу та | ф. 60 х 90 | | | |картону, форми друковані | | | | |нерозрізані | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.790 |Бланки ділові, формуляри | т, | | | |самокопіювальні та комплекти |тис.арк-відб. | | | |копіювальні з паперовими | прив. до | | | |прокладками, з паперу та | ф. 60 х 90 | | | |картону, інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.800 |Альбоми з паперу та картону | т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.810 |Альбоми для малювання | т, тис.шт. | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.830 |Альбоми для колекцій чи | т | | | |зразків | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.850 |Альбоми для марок | т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.20.900 |Бювари, обкладинки | т | | | |(суперобкладинки) книжкові та | | | | |вироби канцелярські з паперу | | | | |та картону інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.3 |Послуги з друкування книг, | | | | |видань періодичних та іншої | | | | |продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.31 |Послуги з друкування книг | тис.грн., | | | | |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.31.000 |Послуги з друкування книг (у | тис.грн., | м., р. | | |т.ч. брошур, книг дитячих, для|тис.арк-відб. | | | |розфарбовування, нот | прив. до | | | |друкованих чи рукописних) | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32 |Послуги з друкування видань | тис.грн. | р. | | |періодичних та іншої продукції| | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.200 |Послуги з друкування газет, | тис.грн. | | | |журналів та видань | | | | |періодичних, які виходять | | | | |менше чотирьох разів на | | | | |тиждень | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.250 |Послуги з друкування газет, | тис.грн., | м., р. | | |які виходять менше чотирьох | тис.прим. | | | |разів на тиждень |4-шпальт.газет| | | | | ф. А2 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.290 |Послуги з друкування журналів | тис.грн., | м., р. | | |та видань періодичних, які |тис.арк-відб. | | | |виходять менше чотирьох разів | прив. до | | | |на тиждень | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.300 |Послуги з друкування атласів, | тис.грн., | м., р. | | |географічних та інших карт |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.400 |Послуги з друкування листівок | тис.грн., | м., р. | | |поштових, картинок перебивних |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.430 |Послуги з друкування листівок | тис.грн., | р. | | |поштових |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.450 |Послуги з друкування картинок | тис.грн., | | | |перебивних (декалькоманії) |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.500 |Послуги з друкування | тис.грн., | м., р. | | |календарів будь-якого виду, у |тис.арк-відб. | | | |т.ч. блокових календарів | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.700 |Послуги з друкування рисунків,| тис.грн., | | | |гравюр та фотографій |тис.арк-відб. | | | | | прив. до | | | | | ф. 60 х 90 | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.22.32.900 |Послуги з друкування іншої | тис.грн. | м., р. | | |продукції (включаючи нанесення| | | | |зображення на пластикові | | | | |стаканчики, плівку, фольгу, | | | | |жерсть тощо) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23 |Послуги брошурувально- | | | | |палітурні та оздоблювальні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23.1 |Послуги брошурувально- | | | | |палітурні та оздоблювальні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23.10 |Послуги брошурувально- | тис.грн. | р. | | |палітурні та оздоблювальні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23.10.100 |Послуги з брошурування та | тис.грн. | | | |оздоблення книг та аналогічної| | | | |продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23.10.300 |Послуги з брошурування та | тис.грн. | | | |оздоблення брошур, періодичних| | | | |журналів, каталогів, альбомів,| | | | |рекламних матеріалів та | | | | |аналогічної продукції | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.23.10.500 |Послуги палітурні щодо | тис.грн. | | | |продукції іншої | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24 |Послуги з підготовки друку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.1 |Послуги з підготовки друку | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.10 |Послуги з підготовки друку | тис.грн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.10.000 |Послуги з підготовки друку | тис.грн. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.2 |Форми чи циліндри друкарські | | | | |та засоби друкарські інші для | | | | |використання в поліграфії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.20 |Форми чи циліндри друкарські | тис.шт. | | | |та засоби друкарські інші для | | | | |використання в поліграфії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.20.100 |Форми друкарські без | тис.шт. | | | |зображення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.20.300 |Форми друкарські для високого | тис.шт. | | | |друку з зображенням | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.20.500 |Форми друкарські офсетні з | тис.шт. | | | |зображенням | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.24.20.700 |Циліндри чи пластини для | тис.шт. | | | |глибокого друку з зображенням | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.25 |Послуги допоміжні, пов'язані з| | | | |поліграфією | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.25.1 |Послуги допоміжні, пов'язані з| | | | |поліграфією | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.25.10 |Послуги допоміжні, пов'язані з| тис.грн. | | | |поліграфією | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.25.10.000 |Послуги допоміжні, пов'язані з| тис.грн. | | | |поліграфією | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.3 |Послуги з тиражування записів | | | | |на носіях інформації | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31 |Послуги з тиражування | | | | |звукозаписів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.1 |Послуги з тиражування | | | | |звукозаписів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10 |Послуги з тиражування | тис.грн., | р. | | |звукозаписів | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.100 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на грамплатівках | тис.шт. | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.130 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на грамплатівках | тис.шт. | | | |діаметром 30 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.150 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на грамплатівках | тис.шт. | | | |діаметром 17 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.300 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на стрічках | тис.шт. | | | |магнітних завширшки 4 мм і | | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.330 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на звичайних | тис.шт. | | | |компакт-касетах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.350 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на інших стрічках| тис.шт. | | | |магнітних | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.500 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на стрічках | тис.шт. | | | |магнітних завширшки більше 4, | | | | |але не більше 6,5 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.700 |Послуги з тиражування | тис.грн., | р. | | |звукозаписів на компакт-дисках| тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.730 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на компакт-дисках| тис.шт. | | | |діаметром 12 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.31.10.750 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |звукозаписів на компакт-дисках| тис.шт. | | | |діаметром 7 см | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32 |Послуги з тиражування | | | | |відеозаписів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.1 |Послуги з тиражування | | | | |відеозаписів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.10 |Послуги з тиражування | тис.грн., | р. | | |відеозаписів | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.10.100 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |відеозаписів на стрічках | тис.шт. | | | |магнітних завширшки 4 мм і | | | | |менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.10.300 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |відеозаписів на стрічках | тис.шт. | | | |магнітних завширшки більше 4, | | | | |але не більше 6,5 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.10.500 |Послуги з тиражування | тис.грн., | | | |відеозаписів на стрічках | тис.шт. | | | |магнітних завширшки більше | | | | |6,5 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.32.10.700 |Послуги з тиражування | тис.грн. | | | |відеозаписів на відеодисках та| | | | |носіях відеоінформації інших | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33 |Послуги з тиражування записів | | | | |програмного забезпечення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33.1 |Послуги з тиражування записів | | | | |програмного забезпечення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33.10 |Послуги з тиражування записів | тис.грн., | р. | | |програмного забезпечення | тис.шт. | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33.10.300 |Послуги з тиражування записів | тис.грн., | | | |програмного забезпечення на | тис.шт. | | | |стрічках магнітних завширшки | | | | |4 мм і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33.10.500 |Послуги з тиражування записів | тис.грн., | | | |програмного забезпечення на | тис.шт. | | | |стрічках магнітних завширшки | | | | |більше 4 мм | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |22.33.10.700 |Послуги з тиражування записів | тис.грн. | | | |програмного забезпечення на | | | | |інших носіях інформації | | | | |машиночитальних | | | ------------------------------------------------------------------------
Підсекція DF
Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне
Розділ 23
------------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодич-| | | | | ність | | | | | подання | |--------------+------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |DF |Кокс, продукти | | | | |нафтоперероблення та паливо | | | | |ядерне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23 |Кокс, продукти | | | | |нафтоперероблення та паливо | | | | |ядерне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.1 |Коксопродукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10 |Коксопродукти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.1 |Кокс та напівкокс з вугілля | | | | |кам'яного, вугілля бурого та | | | | |торфу; вугілля ретортне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10 |Кокс та напівкокс з вугілля | тис.т | | | |кам'яного, вугілля бурого та | | | | |торфу; вугілля ретортне | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.300 |Кокс та напівкокс з вугілля | тис.т, | м., р. | | |кам'яного, отриманий шляхом | тис.Гкал | р. | | |карбонізації при високій | | | | |температурі вугілля | | | | |коксівного; кокс газовий | | | | |(продукт переробки газу) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.310 |Кокс з вугілля кам'яного, | тис.т, | м., р. | | |отриманий шляхом карбонізації | тис.Гкал | р. | | |при високій температурі | | | | |вугілля коксівного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.320 |Кокс газовий (продукт | тис.т, | м., р. | | |переробки газу) | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.500 |Напівкокс з вугілля бурого, | тис.т | м., р. | | |отриманий шляхом перегонки | | | | |вугілля бурого при низьких | | | | |температурах | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.700 |Кокс з вугілля кам'яного (крім| тис.т | м., р. | | |коксу, який використовується | | | | |як паливо), включаючи графіт | | | | |штучний, вугілля ретортне і | | | | |кокс для виробництва | | | | |електродів | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.710 |Графіт штучний | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.10.720 |Кокс для виробництва | тис.т | р. | | |електродів (електродний | | | | |термоантрацит) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.2 |Смоли | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.20 |Смоли | тис.т, | | | | | тис.Гкал | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.20.000 |Смоли (кам'яновугільні) | тис.т, | м., р. | | | | тис.Гкал | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва коксу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.99 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва коксу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.10.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис.грн. | | | |операції) з виробництва коксу | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.2 |Продукти перероблення нафти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20 |Продукти перероблення нафти | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.1 |Продукти нафтоперероблення | | | | |рідкі | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.10 |Первинна переробка нафти | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.11 |Бензини | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.11.400 |Бензин авіаційний (температура| тис.т | м., р. | | |перегонки - 30-220 градусів | | | | |Цельсія) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.11.500 |Бензин моторний (температура | тис.т | м., р. | | |перегонки - 30-220 градусів | | | | |Цельсія) для двигунів з | | | | |іскровим запаленням, з вмістом| | | | |свинцю 0,013 г/л і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.11.700 |Бензин моторний (температура | тис.т | м., р. | | |перегонки - 30-220 градусів | | | | |Цельсія) для двигунів з | | | | |іскровим запаленням, з вмістом| | | | |свинцю більше 0,013 г/л | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.12 |Паливо бензинове реактивне | тис.т | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.12.000 |Паливо бензинове реактивне | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.13 |Фракції легкі інші | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.13.300 |Дистиляти нафтові легкі для | тис.т | р. | | |процесів очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.13.500 |Дистиляти нафтові легкі для | тис.т | р. | | |процесів нафтохімії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.13.600 |Дистиляти нафтові легкі для | тис.т | м., р. | | |виробництва бензинів моторних | | | | |(товарний випуск) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.13.700 |Уайт - спірит, спирт технічний| тис.т | м., р. | | |(бензини спеціально очищені) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14 |Гас, включаючи паливо | тис.т | м., р. | | |реактивне типу гасу | | | | |(температура перегонки | | | | |150-300 градусів Цельсія) | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14.100 |Паливо реактивне типу гас | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14.200 |Гас іншого призначення | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14.210 |Гас для технічних цілей | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14.220 |Гас освітлювальний | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.14.230 |Гас для масла | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.15 |Газойлі (паливо дизельне) | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.15.300 |Дистиляти нафтові важкі | тис.т | р. | | |(газойлі) очищені, які | | | | |використовуються для процесів | | | | |очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.15.500 |Паливо дизельне (температура | тис.т | м., р. | | |перегонки 180-380 градусів | | | | |Цельсія) для транспорту | | | | |автомобільного і залізничного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.15.700 |Дистиляти нафтові важкі | тис.т | р. | | |(газойлі) (температура | | | | |перегонки 180-380 градусів | | | | |Цельсія), які використовуються| | | | |для опалення і виробництва | | | | |пару | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.15.900 |Дистиляти нафтові важкі | тис.т | р. | | |(газойлі), які | | | | |використовуються в нафтохімії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.16 |Фракції середні інші | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.16.300 |Дистиляти нафтові середні | тис.т | р. | | |очищені, які використовуються | | | | |для процесів очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.16.500 |Дистиляти нафтові середні | тис.т | р. | | |очищені, які використовуються | | | | |для процесів нафтохімії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.17 |Мазути паливні важкі | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.17.300 |Мазут паливний, який | тис.т | р. | | |використовується для процесів | | | | |очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.17.500 |Мазут паливний, з вмістом | тис.т | р. | | |сірки 1% і менше | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.17.700 |Мазут паливний, з вмістом | тис.т | р. | | |сірки більше 1% | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.17.900 |Мазут паливний, який | тис.т | р. | | |використовується для процесів | | | | |нафтохімії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18 |Мастило, масла інші | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.300 |Масла мастильні, які | тис.т | м., р. | | |використовуються для процесів | | | | |очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.500 |Масла мастильні (дистиляти | тис.т | м., р. | | |нафтові рідкі, які включають | | | | |не менше 70% нафтопродуктів, | | | | |отриманих перегонкою сирої | | | | |нафти), включаючи масла | | | | |моторні, масла технічні, масла| | | | |змащувальні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.510 |Масла моторні, компресорні та | тис.т | м., р. | | |турбінні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.511 |Масла авіаційні | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.512 |Масла автомобільні | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.513 |Масла дизельні | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.519 |Масла мастильні інші | тис.т | р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.18.590 |Масла технічні та змащувальні | тис.т | р. | | |інші | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.2 |Продукти нафтоперероблення | | | | |газоподібні | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.21 |Пропан і бутан скраплені | тис.т | м., р. | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.21.200 |Пропан і бутан скраплені, які | тис.т | м., р. | | |використовуються як паливо | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.21.300 |Пропан і бутан скраплені, які | тис.т | м., р. | | |використовуються для процесів | | | | |очищення | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.21.700 |Пропан і бутан скраплені, які | тис.т | м., р. | | |використовуються для процесів | | | | |нафтохімії | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.22 |Етилен, пропілен, бутилен, | тис.т | | | |бутадієн і гази нафтові інші | | | | |або вуглеводні газоподібні, | | | | |крім газу природного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.22.000 |Етилен, пропілен, бутилен, | тис.т | м., р. | | |бутадієн і гази нафтові інші | | | | |або вуглеводні газоподібні, | | | | |крім газу природного | | | |--------------+------------------------------+--------------+---------| |23.20.3 |Продукти нафтоперероблення | |