Документ v0477202-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2013, підстава - v0520832-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2007 N 477
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 520 ( v0520832-12 ) від 17.12.2012 }
Про внесення змін до Номенклатури продукції
промисловості, затвердженої наказом
Держкомстату України від 30.08.2002 N 320
(зі змінами)

У зв'язку з доопрацюванням Номенклатури продукції
промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від
30.08.2002 N 320 ( v0320202-02 ) (зі змінами), на підставі
останніх редакцій міжнародних класифікацій, пропозицій
регіональних управлінь статистики та підприємств Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Номенклатури продукції промисловості,
затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320
( v0320202-02 ) (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що
додається (далі - Номенклатура).
2. Увести в дію нову редакцію Номенклатури для статистичних
спостережень за виробництвом промислової продукції: для річних -
зі звіту за 2007 рік, для періодичних - зі звіту за січень
2008 року.
3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
3.1. Направити до 1 січня 2008 року електронну версію
Номенклатури головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у
місті Севастополі.
3.2. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво
при використанні Номенклатури при проведенні державних
статистичних спостережень щодо виробництва промислової продукції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
Голова О.Г.Осауленко

Додаток

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПЕРЕДМОВА
1. РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом статистики
Державного комітету статистики України спільно з управлінням
статистики промисловості Головного управління статистики
підприємств (ГУСП) Держкомстату України
2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 30.08.2002 р.
N 320 ( v0320202-02 ), зі змінами, затвердженими наказами від
29.12.2005 р. N 439 ( v0439202-05 ) та від 29.12.2007 р. N 477
3. РОЗРОБНИКИ: Н.Парфенцева, д-р економ. наук, О.Васєчко,
канд. економ. наук - керівники розробки, Р.Вороніна, О.Давидова,
Л.Овденко, В.Шевченко, працівники відділів статистики продукції
промисловості та статистики паливно-енергетичного комплексу
ГУСП Держкомстату України Дана Номенклатура підготовлена за участю працівників
Миколаївського ВАТ НДІ "Центр", Харківського УКРНДІМЕТ,
Дніпропетровського Українського науково-виробничого концерну
"Укркольормет", Дніпропетровського міжрегіонального центру
стандартизації і сертифікації труб, балонів та іншої
металопродукції (ВНІТІ - ТЕСТ), Міністерства промислової політики,
Асоціації Укрефірпарфюмерпром, Державного департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України, Національної
асоціації молочників України "Укрмолпром", Холдингової компанії
"Укрпапірпром", Департаменту енергетики Мінпаливенерго України,
Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" та
працівників відділів статистики промисловості територіальних
органів державної статистики.
ВСТУП
Номенклатура продукції промисловості (в подальшому
Номенклатура), яка охоплює секції C, D, E Класифікації видів
економічної діяльності ( v0441217-96 ) (КВЕД), розроблена
НДІ статистики Держкомстату та управлінням статистики
промисловості ГУСП Держкомстату за підтримки спеціалістів
міністерств (відомств) та окремих відомчих наукових установ в
рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти. Номенклатура
містить групування продукції, необхідні перш за все для потреб
органів статистики і по суті є статистичною класифікацією
продукції промисловості. Номенклатура передбачається для використання при зборі,
обробці та для міждержавного обміну статистичною інформацією і
може бути корисною при вирішенні задач каталогізації продукції та
для здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва,
реалізації і використання продукції на макроекономічному,
регіональному і галузевому рівнях, а також для структурування
інформації за видами виробленої продукції з метою проведення
маркетингових обстежень і здійснення постачально-збутових
операцій. При розробці Номенклатури було використано: ДКПП - Державний
класифікатор продукції та послуг ( v1822217-97, v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 ) який в свою чергу базується на СРА -
Статистична класифікація продукції за видами діяльності в
Європейській економічній спільноті (з врахуванням змін до
СРА 2002 р.); PRODCOM - Перелік продуктів для європейської
статистики виробництва (2000 р.) та проект модельного
класифікатора продукції (товарів, послуг) з поясненнями до нього
Статкомітету СНД. Об'єктом номенклатури є продукція та послуги, створені в
результаті економічних видів діяльності, що відносяться до секцій
C, D, E (КВЕД) ( v0441217-96 ). Номенклатура є систематизованим зведенням найменувань
групувань продукції, кодування яких побудовано на ієрархічній
системі класифікації. Використання при розробці Номенклатури
методологічного принципу побудови зазначених вище класифікацій
дозволяє об'єднати в єдиному складовому коді коди різних, але
взаємопов'язаних класифікацій - видів економічної діяльності (КВЕД
( v0441217-96 ) обудованої на базі NACE - 4 знаки) і продукції
(додається ще 2 знаки, тобто всього 6 знаків, що відповідає коду
СРА). У відповідності з цим принципом продукція класифікується за
тим видом діяльності (в рамках одного класу NACE), який є
характерним для виробництва цього виду продукції. Наступні 7-й,
8-й, 9-й знаки використовуються для подальшої класифікації
продукції. Угруповання, класифікація продукції в яких завершена на
сьомому чи восьмому знаку, доповнена нулями до дев'ятизначного
коду. У Номенклатурі вироблена продукція та надані послуги
згруповані в блоки (три секції та 16 підсекцій), які позначаються
великими літерами латинської абетки та відповідають секціям та
підсекціям міжнародних, європейських та національних класифікацій
видів діяльності та продукції. Ці літери не використовуються
безпосередньо для ідентифікації продукції, а введені лише для
зручності користувача (див. Табл. 1).
Таблиця 1
ПЕРЕЛІК
секцій і підсекцій Номенклатури продукції
промисловості та відповідності розділів
------------------------------------------------------------------ |Секції|Підсекції| Назва |Розділи| |------+---------+---------------------------------------+-------| | C | |Продукція добувної промисловості |10 - 14| |------+---------+---------------------------------------+-------| | | CA |Паливно-енергетичні корисні копалини |10 - 12| |------+---------+---------------------------------------+-------| | | CB |Матеріали неенергетичні |13, 14 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | D | |Продукція переробної промисловості |15 - 37| |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DA |Харчові продукти, напої та тютюнові |15, 16 | | | |вироби | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DB |Вироби текстильної та швейної |17, 18 | | | |промисловості | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DC |Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, | 19 | | | |взуття | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DD |Деревина та вироби з деревини, крім | 20 | | | |меблів | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DE |Целюлозно-паперова продукція, видавнича|21, 22 | | | |продукція | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DF |Кокс, продукти нафтоперероблення та | 23 | | | |паливо ядерне | | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DG |Продукція хімічна | 24 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DH |Вироби гумові та пластмасові | 25 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DI |Вироби мінеральні неметалеві інші | 26 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DJ |Метали основні та металеві вироби |27, 28 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DK |Машини та устатковання | 29 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DL |Устатковання електричне та електронне |30 - 33| |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DM |Устатковання транспортне |34, 35 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | | DN |Продукція промислова інша |36, 37 | |------+---------+---------------------------------------+-------| | E | |Електроенергія, газ, пара та гаряча |40, 41 | | | |вода | | ------------------------------------------------------------------
Продукція, що класифікується в Номенклатурі, має дев'ять
рівнів класифікації: розділ, група, клас, категорія, підкатегорія,
тип. Загальна структура цифрових кодів для утворення
класифікаційних угруповань у Номенклатурі має такий вигляд:
------------------------------------------------------------------ |XX |- розділ; | |------------------------------+---------------------------------| |XX.X |- група; | |------------------------------+---------------------------------| |XX.XX |- клас; | |------------------------------+---------------------------------| |XX.XX.X |- категорія; | |------------------------------+---------------------------------| |XX.XX.XX |- підкатегорія; | |------------------------------+---------------------------------| |XX.XX.XX.XXX |- тип. | ------------------------------------------------------------------
Приклад:
------------------------------------------------------------------ |10.20.10.300,|Де | |-------------+--------------------------------------------------| |10 |- розділ "Вугілля кам'яне, вугілля буре і торф"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.2 |- група "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20 |- клас "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.1 |- категорія "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10 |- підкатегорія "Вугілля буре"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10.300 |- тип "Вугілля буре неагломероване з | | |теплотворністю менше 23,865 МДж/кг на беззольній, | | |але вологій основі"; | |-------------+--------------------------------------------------| |10.20.10.310 |- тип "Вугілля буре неагломероване, видобуте | | |відкритим способом". | ------------------------------------------------------------------
З угруповання "тип" може виокремлюватися один або декілька
видів продукції, що найбільш поширені в Україні, а для інших видів
продукції визначається узагальнене класифікаційне угруповання -
"інші". Структурно Номенклатура складається з ідентифікації (коду) та
назви продукції, одиниці виміру, періодичності подання даних та
коду ДКПП ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ). Одиниця виміру узгоджена з Класифікатором системи позначень
одиниць вимірювання та обліку (ДК 011-96) ( v0008217-97 ) та по
можливості гармонізована з одиницею виміру PRODCOM, але як правило
наводиться та одиниця, яка є зручною та прийнятною для обліку та
статистичних спостережень на національному рівні. В окремих
випадках використовується дві одиниці виміру. Графа "періодичність подання" містить позначки "м" - місячна
і "р" - річна, що вказує відповідно на обов'язковість наведення
даних щодо виробництва продукції в місячних і річних звітах.
Періодичність може змінюватися, про що органами статистики буде
повідомлятися.
Скорочення в Номенклатурі
------------------------------------------------------------------ | Скорочена назва одиниці виміру | Повна назва одиниці виміру | |--------------------------------+-------------------------------| | г |грам | |--------------------------------+-------------------------------| | кар |карат метричний | |--------------------------------+-------------------------------| | кВт |кіловат | |--------------------------------+-------------------------------| | кг |кілограм | |--------------------------------+-------------------------------| | км |кілометр | |--------------------------------+-------------------------------| | км умов. труб |кілометр умовних труб | |--------------------------------+-------------------------------| | л |літр | |--------------------------------+-------------------------------| | м |метр | |--------------------------------+-------------------------------| | кв.м |квадратний метр | |--------------------------------+-------------------------------| | куб.м |кубічний метр | |--------------------------------+-------------------------------| | куб.м умов. |кубічний метр умовний | |--------------------------------+-------------------------------| | млн.кВт*год. |мільйон кіловат-годин | |--------------------------------+-------------------------------| | млн.куб.м |мільйон кубічних метрів | |--------------------------------+-------------------------------| | млн.умов.плит. |мільйон умовних плиток | |--------------------------------+-------------------------------| | млн.шт. |мільйон штук | |--------------------------------+-------------------------------| | млн.шт.ум.цегл. |мільйон штук умовної цегли | |--------------------------------+-------------------------------| | од. |одиниця (продукції) | |--------------------------------+-------------------------------| | пар. |пара | |--------------------------------+-------------------------------| | т |тонна метрична | |--------------------------------+-------------------------------| | тис. ампул |тисяча ампул | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.арк.-відб.прив. |тисяча аркушів-відбитків, | | до ф. 60 х 90 |приведених | | |до формату 60 х 90 см. | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.Гкал |тисяча гігакалорій | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.грн. |тисяча гривень | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.дал |тисяча декалітрів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.елем. |тисяча елементів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.кар |тисяча каратів метричних | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.кв.м |тисяча квадратних метрів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.кв.м покрів.поверх. |тисяча квадратних метрів | | |покрівельної поверхні | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.кв.м умов. |тисяча квадратних метрів | | |умовних | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.куб.м |тисяча кубічних метрів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.куб.м щілн. |тисяча кубічних метрів щільних | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.паков. |тисяча паковань | |--------------------------------+-------------------------------| | тис. пар |тисяча пар | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.пач. |тисяча пачок | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.пог.м |тисяча погонних метрів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.прим. |тисяча примірників | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.прим. 4-шпальт. газет ф. А2|тисяча примірників 4-шпальтових| | |газет формату А2 | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.рул. |тисяча рулонів | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.т |тисяча тонн | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.умов.куск. |тисяча умовних кусків | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.умов.шт. |тисяча умовних штук | |--------------------------------+-------------------------------| | тис.шт. |тисяча штук | |--------------------------------+-------------------------------| | шт. |штука | ------------------------------------------------------------------
Секція C
Продукція добувної промисловості
Підсекція CA
Паливно-енергетичні корисні копалини
Розділи 10 - 12
------------------------------------------------------------------ |Код продукції|Назва продукції | Одиниця виміру | Періодичність | | | | | подання | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+----------------+----------------+----------------| | C |Продукція | | | | |добувної | | | | |промисловості | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | CA |Паливно- | | | | |енергетичні | | | | |корисні копалини| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10 |Вугілля кам'яне,| | | | |вугілля буре і | | | | |торф | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.1 |Вугілля кам'яне | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.10 |Вугілля кам'яне | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.10.1 |Вугілля кам'яне | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.10.11 |Вугілля кам'яне | тис.т, тис. | м., р. | | |неагломероване | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.11.300 |Вугілля кам'яне | тис.т, тис. | м., р. | | |для коксування з| Гкал | | | |теплотворністю | | | | |більше | | | | |23,865 МДж/кг на| | | | |беззольній, але | | | | |вологій основі | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.11.500 |Вугілля кам'яне | тис.т, тис. | м., р. | | |енергетичне з | Гкал | | | |теплотворністю | | | | |більше | | | | |23,865 МДж/кг на| | | | |беззольній, але | | | | |вологій основі | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.11.510 |Антрацит | тис.т, тис. | м., р. | | | | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.11.520 |Вугілля | тис.т, тис. | м., р. | | |енергетичне інше| Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.11.900 |Вугілля кам'яне | тис.т, тис. | м., р. | | |інше | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.10.12 |Брикети, окатиші| тис.т | | | |та аналогічні | | | | |види твердого | | | | |палива з вугілля| | | | |кам'яного | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.12.100 |Брикети з | тис.т, тис. | м., р. | | |вугілля | Гкал | | | |кам'яного | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.12.200 |Інші види | тис.т, тис. | м., р. | | |твердого палива | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.10.13 |Послуги з | тис.грн. | | | |видобування | | | | |вугілля | | | | |кам'яного | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.10.13.000 |Послуги з | тис.грн. | | | |видобування | | | | |вугілля | | | | |кам'яного | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.2 |Вугілля буре | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.20 |Вугілля буре | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.20.1 |Вугілля буре | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.20.10 |Вугілля буре | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.20.10.300 |Вугілля буре | тис.т, тис. | м., р. | | |неагломероване з| Гкал | | | |теплотворністю | | | | |менше | | | | |23,865 МДж/кг на| | | | |беззольній, але | | | | |вологій основі | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.20.10.310 |Вугілля буре | тис. т, тис. | р. | | |неагломероване, | Гкал | | | |видобуте | | | | |відкритим | | | | |способом | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.20.10.500 |Брикети, окатиші| тис.т, тис. | м., р. | | |та аналогічні | Гкал | | | |види твердого | | | | |палива з вугілля| | | | |бурого | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.3 |Торф | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.30 |Торф | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.30.1 |Торф | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 10.30.10 |Торф | тис.т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.30.10.100 |Торф | тис.т | м., р. | | |неагломерований | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.30.10.110 |Торф | тис.т, тис. | р. | | |неагломерований | Гкал | | | |паливний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.30.10.120 |Торф | тис.т | р. | | |неагломерований | | | | |для сільського | | | | |господарства | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |10.30.10.200 |Брикети і | тис.т, тис. | м., р. | | |напівбрикети | Гкал | | | |торф'яні | | | | |агломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11 |Нафта сира та | | | | |газ природний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.1 |Нафта сира та | | | | |газ природний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10 |Нафта сира та | | | | |газ природний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.1 |Нафта сира | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.10 |Нафта сира та | | | | |нафтопродукти, | | | | |добуті з | | | | |мінералів | | | | |бітумінозних, | | | | |сирі (включаючи | | | | |газовий | | | | |конденсат) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.10.300 |Нафта сира | | | | |(природна суміш | | | | |вуглеводів), | | | | |включаючи | | | | |нафту, одержану | | | | |з бітумінозних | | | | |мінералів | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.10.310 |Нафта сира | тис.т, тис. | м., р. | | | | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.10.320 |Газ нафтовий |млн.куб.м, тис. | м., р. | | |попутний | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.10.500 |Газовий | тис.т, тис. | м., р. | | |конденсат | Гкал | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.2 |Газ природний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.20 |Газ природний в |млн.куб.м, тис. | | | |рідкому або | Гкал | | | |газоподібному | | | | |стані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.20.000 |Газ природний в |млн.куб.м, тис. | м., р. | | |рідкому або | Гкал | | | |газоподібному | | | | |стані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.3 |Послуги зі | | | | |скраплювання та | | | | |регазифікації | | | | |природного газу | | | | |для | | | | |транспортування | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.30 |Послуги зі | тис.грн. | | | |скраплювання та | | | | |регазифікації | | | | |природного газу | | | | |для | | | | |транспортування | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.30.100 |Послуги зі | тис.грн. | | | |скраплювання та | | | | |регазифікації | | | | |природного газу | | | | |для | | | | |транспортування | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.4 |Сланці і піски | | | | |бітумінозні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.10.40 |Сланці і піски | тис.т | | | |бітумінозні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.40.100 |Сланці горючі | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.10.40.300 |Піски | тис.т | р. | | |бітумінозні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.2 |Послуги з | | | | |добування нафти | | | | |і газу | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.20 |Послуги з | | | | |добування нафти | | | | |і газу | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.20.1 |Послуги з | | | | |добування нафти | | | | |і газу | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.20.11 |Послуги з | тис.грн. | | | |буріння під час | | | | |добування нафти | | | | |і газу | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.11.100 |Послуги з | тис.грн. | | | |похило- | | | | |напрямленого та | | | | |повторного | | | | |буріння | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.11.200 |Послуги з | тис.грн. | | | |зворотньо- | | | | |поступального | | | | |буріння | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.11.300 |Послуги інші з | тис.грн. | | | |буріння | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 11.20.12 |Послуги з | тис.грн. | | | |будівництва та | | | | |експлуатації | | | | |свердловин | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.100 |Послуги з | тис.грн. | | | |будівництва | | | | |бурових вишок | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.200 |Послуги з | тис.грн. | | | |ремонту бурових | | | | |вишок | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.300 |Послуги з | тис.грн. | | | |демонтажу | | | | |бурових вишок | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.400 |Послуги з | тис. грн. | | | |цементування | | | | |насосних | | | | |свердловин | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.500 |Послуги з | тис.грн. | | | |забивання, | | | | |консервування | | | | |та ліквідації | | | | |свердловин | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |11.20.12.600 |Послуги з | тис.грн. | | | |будівництва та | | | | |експлуатації | | | | |свердловин, інші| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 12 |Руди уранові та | | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 12.0 |Руди уранові та | | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 12.00 |Руди уранові та | | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 12.00.1 |Руди уранові та | | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 12.00.10 |Руди уранові та | т | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.100 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |уранові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.110 |Руди уранові | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.120 |Смолка уранова | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.130 |Концентрати руд | т | | | |уранових з | | | | |вмістом урану | | | | |більше 5% | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.140 |Продукція | т | | | |видобування руд | | | | |уранових інша | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.200 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |торієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.210 |Моназит | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.220 |Ураноторіаніт | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.230 |Концентрати руд | т | | | |торієвих з | | | | |вмістом торію | | | | |більше 20% | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |12.00.10.240 |Продукція | т | | | |видобування руд | | | | |торієвих інша | | | ------------------------------------------------------------------
Підсекція CB
Матеріали неенергетичні
Розділи 13, 14
------------------------------------------------------------------ |Код продукції|Назва продукції | Одиниця виміру | Періодичність | | | | | подання | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+----------------+----------------+----------------| | CB |Матеріали | | | | |неенергетичні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13 |Руди металеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.1 |Руди залізні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.10 |Руди залізні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.10.1 |Руди залізні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.10.10 |Руди і | тис.т | | | |концентрати | | | | |залізні, крім | | | | |піриту | | | | |випаленого | | | | |(залізорудного | | | | |колчедану) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.300 |Руди і | тис.т | м., р. | | |концентрати | | | | |залізні | | | | |неагломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.310 |Руди залізні | тис.т | м., р. | | |неагломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.320 |Концентрати | тис.т | м., р. | | |залізорудні | | | | |неагломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.500 |Руди і | тис.т | м., р. | | |концентрати | | | | |залізні | | | | |агломеровані, | | | | |крім піриту | | | | |випаленого | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.510 |Руди залізні | тис.т | м., р. | | |агломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.10.10.520 |Концентрати | тис.т | м., р. | | |залізорудні | | | | |агломеровані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.2 |Руди кольорових | | | | |металів | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20 |Руди кольорових | | | | |металів | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.1 |Руди і | | | | |концентрати | | | | |кольорових | | | | |металів, крім | | | | |уранової і | | | | |торієвої руд | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.11 |Руди і | тис.т | | | |концентрати | | | | |мідні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.11.100 |Руди мідні | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.11.200 |Концентрати | тис.т | м., р. | | |мідні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.12 |Руди і | тис.т | | | |концентрати | | | | |нікелеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.12.100 |Руди нікелеві | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.12.200 |Концентрати | тис.т | м., р. | | |нікелеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.13 |Руди і | тис.т | | | |концентрати | | | | |алюмінієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.13.100 |Руди алюмінієві | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.13.200 |Концентрати | тис.т | м., р. | | |алюмінієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.14 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |металів | | | | |дорогоцінних | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.100 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |срібні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.110 |Руди срібні | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.120 |Концентрати | т | | | |срібні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.200 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |золотовмісні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.210 |Руди | т | | | |золотовмісні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.220 |Концентрати | т | | | |золотовмісні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.14.900 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |інших | | | | |дорогоцінних | | | | |металів | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.15 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |свинцеві, | | | | |цинкові і | | | | |олов'яні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.300 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |олов'яні (руда, | | | | |піски, | | | | |концентрати) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.310 |Руди олов'яні | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.320 |Концентрати | т | | | |олов'яні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.500 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |свинцеві (руда | | | | |свинцево-цинкова| | | | |і концентрат | | | | |свинцевий) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.510 |Руди свинцеві | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.520 |Концентрати | т | | | |свинцеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.700 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |цинкові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.710 |Руди цинкові | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.15.720 |Концентрати | т | | | |цинкові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 13.20.16 |Руди і | | | | |концентрати | | | | |металів | | | | |кольорових інші | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.300 |Руди і | т | м., р. | | |концентрати | | | | |вольфрамові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.310 |Руди вольфрамові| т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.320 |Концентрати | т | | | |вольфрамові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.500 |Руди і | тис.т | м., р. | | |концентрати | | | | |марганцеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.510 |Руди марганцеві | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.520 |Концентрати | тис. т | м., р. | | |марганцеві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.900 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |металів | | | | |кольорових інших| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.910 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |кобальтові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.911 |Руди кобальтові | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.912 |Концентрати | т | | | |кобальтові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.920 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |хрому | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.921 |Руди хрому | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.922 |Концентрати | т | | | |хрому | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.930 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |молібденові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.931 |Руди молібденові| т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.932 |Концентрати | т | | | |молібденові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.940 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |титанові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.941 |Руди титанові | т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.942 |Концентрати | т | м., р. | | |титанові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.942D|Концентрат | т | м., р. | | |ільменітовий (у | | | | |перерахунку на | | | | |42% вмісту | | | | |діоксиду титану)| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.942E|Концентрат | т | м., р. | | |рутиловий (у | | | | |перерахунку на | | | | |42% вмісту | | | | |діоксиду титану)| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.950 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |ніобієві, | | | | |танталові, | | | | |ванадієві, | | | | |цирконієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.951 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |цирконієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.952 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |ніобієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.953 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |танталові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.954 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |ванадієві | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.990 |Руди і | т | | | |концентрати | | | | |металів | | | | |кольорових не | | | | |включені в інші | | | | |угрупування | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.991 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |сурм'янисті | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.992 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |берилію | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.993 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |вісмуту | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.994 |Руди і | кг | м., р. | | |концентрати | | | | |германію | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |13.20.16.995 |Руди і | т | р. | | |концентрати | | | | |ртуті (сировина | | | | |ртутна) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14 |Продукція | | | | |добувної | | | | |промисловості | | | | |інша | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.1 |Камінь | | | | |будівельний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.11 |Камінь | | | | |декоративний та | | | | |будівельний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.11.1 |Камінь | | | | |декоративний та | | | | |будівельний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.11.11 |Мармур та інші | тис.т, тис. | р. | | |мармурові камені| куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.300 |Мармур та | тис.т, тис. | м., р. | | |травертин | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.330 |Мармур та | тис.т, тис. | | | |травертин, | куб.м | | | |необроблені або | | | | |грубо оброблені | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.350 |Мармур та | тис.т, тис. | | | |травертин, | куб.м | | | |розпиляні на | | | | |плити завтовшки | | | | |25 см і менше | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.370 |Мармур та | тис.т, тис. | | | |травертин, | куб.м | | | |розпиляні на | | | | |плити завтовшки | | | | |більше 25 см | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.500 |Камінь | тис.т, тис. | м., р. | | |вапняковий, | куб.м | | | |алебастр | | | | |гіпсовий і | | | | |вапняковий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.530 |Камінь | тис.т, тис. | | | |вапняковий, | куб.м | | | |алебастр | | | | |гіпсовий і | | | | |вапняковий, | | | | |необроблені або | | | | |грубо оброблені | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.550 |Камінь | тис.т, тис. | | | |вапняковий, | куб.м | | | |алебастр | | | | |гіпсовий і | | | | |вапняковий, | | | | |розпиляні на | | | | |плити завтовшки | | | | |25 см і менше | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.11.570 |Камінь | тис.т, тис. | | | |вапняковий, | куб.м | | | |алебастр | | | | |гіпсовий і | | | | |вапняковий, | | | | |розпиляні на | | | | |плити завтовшки | | | | |більше 25 см | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.11.12 |Граніт, пісковик| тис.т, тис. | | | |та інший камінь | куб.м | | | |будівельний і | | | | |тесаний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.300 |Граніт | тис.т, тис. | м., р. | | | | куб.м | | | | | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.330 |Граніт бутовий | тис.т, тис. | м., р. | | |(товарний) | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.350 |Граніт, | тис.т, тис. | | | |розпиляний на | куб.м | | | |плити завтовшки | | | | |25 см і менше | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.370 |Граніт, | тис.т, тис. | | | |розпиляний на | куб.м | | | |плити завтовшки | | | | |більше 25 см | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.500 |Пісковик | тис.т, тис. | м., р. | | | | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.530 |Пісковик бутовий| тис.т, тис. | м., р. | | |(товарний) | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.550 |Пісковик, | тис.т, тис. | | | |розпиляний на | куб.м | | | |плити завтовшки | | | | |25 см і менше | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.570 |Пісковик, | тис.т, тис. | | | |розпиляний на | куб.м | | | |плити завтовшки | | | | |більше 25 см | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.900 |Туф вулканічний,| тис.т, тис. | м., р. | | |базальт, порфір | куб.м | | | |і камінь інший, | | | | |необроблені, | | | | |грубо оброблені | | | | |або розпиляні на| | | | |блоки та плити | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.901 |Туф вулканічний,| тис.т, тис. | м., р. | | |базальт, порфір | куб.м | | | |і камінь інший | | | | |бутовий | | | | |(товарний) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.910 |Туф вулканічний | тис.т, тис. | р. | | |інший, | куб.м | | | |необроблений, | | | | |грубо | | | | |оброблений або | | | | |розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.920 |Базальт інший, | тис.т, тис. | р. | | |необроблений, | куб.м | | | |грубо | | | | |оброблений або | | | | |розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.11.12.990 |Камінь інший, | тис.т, тис. | | | |необроблений, | куб.м | | | |грубо | | | | |оброблений або | | | | |розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.12 |Вапняк, гіпс та | | | | |крейда | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.12.1 |Вапняк та гіпс | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.12.10 |Вапняк та гіпс | тис.т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.300 |Гіпс та ангідрит| тис.т | м., р. | | |(природний або | | | | |синтетичний) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.310 |Гіпс | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.311 |Гіпс будівельний| тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.312 |Гіпс | тис.т | р. | | |формувальний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.313 |Гіпс медичний | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.314 |Гіпс технічний | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.320 |Ангідрит | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.330 |Глиногіпс | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.500 |Вапняк (крім | тис.т | м., р. | | |подрібненого | | | | |вапнякового | | | | |наповнювача і | | | | |каменю | | | | |вапнякового | | | | |заданих | | | | |розмірів) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.510 |Вапняк флюсовий | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.520 |Вапняк для | тис.т | р. | | |цукрової | | | | |промисловості | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.530 |Вапняк для | тис.т | р. | | |хімічної | | | | |промисловості | | | | |(содової) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.550 |Вапняк для | тис.т | р. | | |виготовлення | | | | |вапна та цементу| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.10.560 |Порошок | тис.т | р. | | |вапняковий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.12.2 |Крейда та | | | | |доломіт | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.12.20 |Крейда та | тис.т | р. | | |доломіт | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.100 |Крейда | тис.т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.300 |Доломіт | тис.т | м., р. | | |некальцинований | | | | |(крім | | | | |подрібненого | | | | |доломітового | | | | |заповнювача) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.330 |Доломіт | тис.т | | | |некальцинований,| | | | |необроблений | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.350 |Доломіт | тис.т | | | |некальцинований,| | | | |розпиляний для | | | | |промислового | | | | |використання | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.370 |Доломіт | тис.т | | | |некальцинований,| | | | |порошок | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.500 |Доломіт | тис.т | м., р. | | |кальцинований та| | | | |випалений | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.530 |Доломіт | тис.т | | | |кальцинований | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.550 |Доломіт | тис.т | | | |випалений | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.700 |Доломіт | тис.т | м., р. | | |агломерований (у| | | | |т.ч. доломіт | | | | |гудронований) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.710 |Доломіт | тис.т | | | |металургійний | | | | |(флюсовий) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.720 |Доломіт для | тис.т | | | |виробництва | | | | |вогнетривів | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.12.20.730 |Смолодоломіт | тис.т | | | |(Mg > 19%) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.13 |Сланець | | | | |глинистий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.13.1 |Сланець | | | | |глинистий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.13.10 |Сланець | тис.т | р. | | |глинистий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.13.10.000 |Сланець, | тис.т | | | |необроблений, | | | | |грубо | | | | |оброблений, або | | | | |розпиляний на | | | | |блоки та плити | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.2 |Пісок та глини | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.21 |Пісок та гравій | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.21.1 |Пісок та гравій | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.21.11 |Піски природні | тис.т, тис. | м., р. | | | | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.11.500 |Піски кременисті| тис.т, тис. | р. | | |та кварцові | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.11.900 |Піски будівельні| тис.т, тис. | м., р. | | |інші (крім | куб.м | | | |металоносного | | | | |піску) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.21.12 |Галька, гравій, | тис.т, тис. | м., р. | | |щебінь та | куб.м | | | |камінь дроблений| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.100 |Галька, гравій, | тис.т, тис. | м., р. | | |щебінь та | куб.м | | | |кремінь | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.130 |Гравій | тис.т, тис. | | | | | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.131 |Гравій | тис.т, тис. | м., р. | | |будівельний (в | куб.м | | | |тому числі який | | | | |використовується| | | | |як наповнювач | | | | |бетону) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.139 |Гравій інший | тис.т, тис. | | | | | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.150 |Щебінь, галька | тис.т, тис. | | | |та кремінь | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.151 |Щебінь, галька | тис.т, тис. | м., р. | | |та кремінь | куб.м | | | |будівельні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.300 |Камінь | тис.т, тис. | м., р. | | |дроблений, який | куб.м | | | |використовується| | | | |як наповнювач | | | | |бетону, для | | | | |дорожнього | | | | |покриття і інших| | | | |будівельних | | | | |цілей | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.500 |Крихта, гранули | тис.т, тис. | м., р. | | |та порошок | куб.м | | | |мармурові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.900 |Крихта, гранули | тис.т, тис. | м., р. | | |та порошок з | куб.м | | | |іншого каменю | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.930 |Крихта та | тис.т, тис. | | | |гранули з іншого| куб.м | | | |каменю | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.12.950 |Порошок з іншого| тис.т, тис. | | | |каменю | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.21.13 |Шлаки для | тис.т, тис. | м., р. | | |будівництва | куб.м | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.13.300 |Шлаки для | тис.т, тис. | р. | | |будівництва | куб.м | | | |(крім дорожнього| | | | |покриття) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.21.13.500 |Шлаки для | тис.т, тис. | р. | | |дорожнього | куб.м | | | |покриття | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.22 |Глини та каолін | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.22.1 |Глини та каолін | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.22.11 |Каолін і глини | т | м., р. | | |каолінові інші | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.11.400 |Каолін | т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.11.410 |Каолін | т | м., р. | | |збагачений | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.11.600 |Глини каолінові | т | р. | | |(комова і | | | | |пластична) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.22.12 |Глини інші, | тис.т | м., р. | | |андалузит, | | | | |кіаніт, | | | | |силіманіт; | | | | |муліт; землі | | | | |шамотні або | | | | |динасові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.100 |Бентоніт (глина | тис.т | р. | | |натрієва і | | | | |кальцієва | | | | |сукновальна), | | | | |аттапульгіт та | | | | |сепіоліт | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.300 |Глини | тис.т | м., р. | | |вогнетривкі | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.330 |Глини | тис.т | | | |вогнетривкі | | | | |необроблені | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.350 |Глини | тис.т | | | |вогнетривкі | | | | |кальциновані | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.500 |Глини інші | тис.т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.700 |Андалузит, | тис.т | р. | | |кіаніт, | | | | |силіманіт, | | | | |муліт | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.22.12.900 |Землі шамотні та| тис.т | р. | | |динасові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.3 |Мінеральна | | | | |сировина для | | | | |хімічної | | | | |промисловості та| | | | |виробництва | | | | |добрив | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.30 |Мінеральна | | | | |сировина для | | | | |хімічної | | | | |промисловості та| | | | |виробництва | | | | |добрив | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.30.1 |Мінеральна | | | | |сировина для | | | | |хімічної | | | | |промисловості та| | | | |виробництва | | | | |добрив | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.30.11 |Фосфати кальцію | т | | | |чи алюмінію | | | | |природні; | | | | |карналіт, | | | | |сильвіт, солі | | | | |калію природні | | | | |необроблені інші| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.11.300 |Фосфати кальцію | т | м., р. | | |природні, | | | | |фосфати | | | | |алюмінієво- | | | | |кальцієві та | | | | |крейда фосфатна | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.11.500 |Карналіт, | т | м., р. | | |сильвіт і солі | | | | |калію природні | | | | |інші | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.30.12 |Пірити заліза | т | | | |невипалені | | | | |(невипалений | | | | |залізний | | | | |колчедан); сірка| | | | |сира | | | | |(необроблена) чи| | | | |неочищена | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.12.300 |Пірити заліза | т | м., р. | | |невипалені | | | | |(невипалений | | | | |залізний | | | | |колчедан) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.12.500 |Сірка сира | т | м., р. | | |(необроблена) чи| | | | |нерафінована | | | | |(включаючи сірку| | | | |видобуту) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.30.13 |Інші мінерали | т | м., р. | | |для хімічної | | | | |промисловості | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.100 |Сульфат і | т | р. | | |карбонат барію | | | | |природні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.130 |Сульфат барію | т | | | |природний | | | | |(барит) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.150 |Карбонат барію | т | | | |природний | | | | |(вітерит) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.300 |Кріоліт | т | р. | | |природний; | | | | |хіоліт природний| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.500 |Борати природні | т | р. | | |і їх | | | | |концентрати; | | | | |борна кислота | | | | |природна | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.550 |Борати натрію | т | | | |природні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.590 |Борати природні | т | | | |(крім боратів | | | | |натрію) і їх | | | | |концентрати; | | | | |кислота борна | | | | |природна | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.700 |Шпат плавиковий | т | р. | | |(флюорит) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.730 |Шпат плавиковий | т | | | |(флюорит), що | | | | |містить кальцію | | | | |фтористого 97% | | | | |і менше за масою| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.750 |Шпат плавиковий | т | | | |(флюорит), що | | | | |містить кальцію | | | | |фтористого | | | | |більше 97% за | | | | |масою | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.800 |Кізерит, | т | р. | | |епсоміт, | | | | |природні | | | | |пігменти | | | | |(земляні фарби),| | | | |оксиди заліза | | | | |слюдяні природні| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.830 |Кізерит, епсоміт| т | | | |(сульфати магнію| | | | |природні) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.850 |Природні | т | | | |пігменти | | | | |(земляні фарби) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.870 |Оксиди заліза | т | | | |слюдяні природні| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.30.13.900 |Речовини | т | р. | | |мінерали інші, | | | | |не включені в | | | | |інші угрупування| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.4 |Сіль | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.40 |Сіль | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.40.1 |Сіль і хлорид | | | | |натрію чистий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.40.10 |Сіль і хлорид | т | м., р. | | |натрію чистий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.010 |Сіль кухонна | т | м., р. | | |(видобуток) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.100 |Сіль кам'яна | т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.110 |Сіль йодована | т | м., р. | | |кам'яна | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.300 |Сіль морська | т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.500 |Сіль вакуумна | т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.510 |Сіль йодована | т | м., р. | | |вакуумна | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.700 |Сіль у розчині | т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.40.10.900 |Інше (морська | т | | | |вода) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.5 |Продукція | | | | |добувної | | | | |промисловості, | | | | |не віднесена до | | | | |інших угрупувань| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50 |Продукція | | | | |добувної | | | | |промисловості, | | | | |н.в.і.у. | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.1 |Бітум та асфальт| | | | |природні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.10 |Бітум та асфальт| т | | | |природні, бітуми| | | | |тверді і породи | | | | |гірські, які | | | | |включають бітум | | | | |асфальтовий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.10.000 |Бітум та асфальт| т | м., р. | | |природні, | | | | |асфальтити і | | | | |породи | | | | |асфальтові | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.2 |Каміння | | | | |дорогоцінне, | | | | |алмази | | | | |промислові та | | | | |мінерали, | | | | |н.в.і.у. | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.21 |Каміння | тис.кар | | | |дорогоцінне і | | | | |напівдорогоцінне| | | | |(крім | | | | |промислових | | | | |алмазів) | | | | |необроблене або | | | | |просто розпиляне| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.21.500 |Алмази природні | тис.кар | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.21.900 |Каміння | тис.кар | | | |дорогоцінне та | | | | |напівдорогоцінне| | | | |інше, | | | | |необроблене або | | | | |просто розпиляне| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.22 |Алмази | | | | |промислові, | | | | |пемза, наждак, | | | | |корунд | | | | |природний, | | | | |гранат | | | | |природний та | | | | |абразиви | | | | |природні інші, | | | | |необроблені | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.500 |Пемза, абразиви | т | м., р. | | |природні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.501 |Пемза | т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.502 |Наждак | кг | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.503 |Корунд природний| кг | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.504 |Гранат природний| кг | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.509 |Абразиви | кг | р. | | |природні інші | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.22.700 |Алмази | кг, тис.кар | | | |промислові | | | | |необроблені | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | 14.50.23 |Мінерали | т | м., р. | | |природні, | | | | |н.в.і.у. | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.100 |Графіт, кварц і | т | р. | | |кварцити | | | | |природні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.130 |Графіт природний| т | м., р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.150 |Кварц та | т | | | |кварцити для | | | | |промислового | | | | |використання | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.200 |Грунти | т | р. | | |кременисті | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.300 |Карбонат магнію | т | | | |природний; | | | | |магнезія та інші| | | | |оксиди магнію | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.330 |Магнезит, | т | р. | | |карбонат магнію | | | | |природний | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.350 |Магнезія та інші| т | р. | | |оксиди магнію | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.400 |Азбест | т | р. | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.500 |Слюда; тальк | т | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.530 |Слюда та відходи| т | р. | | |слюдяні | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.550 |Стеатит | т | р. | | |природний, тальк| | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.600 |Шпат польовий; | т | | | |лейцит; нефелін | | | | |і сієніт | | | | |нефеліновий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.630 |Шпат польовий і | т | р. | | |матеріали із | | | | |шпату | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.650 |Лейцит; нефелін | т | р. | | |і сієніт | | | | |нефеліновий | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.700 |Вермикуліт, | т | р. | | |перліт та | | | | |хлорити | | | | |(невспучені) | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |14.50.23.800 |Шлаки та зола | т | р. | | |інші | | | ------------------------------------------------------------------
Секція D
Продукція обробної промисловості
Підсекція DA
Харчові продукти, напої та тютюнові вироби
Розділи 15, 16
------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції | Одиниця |Періодичність| | | | виміру | подання | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | DA |Харчові продукти, | | | | |напої та тютюнові | | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15 |Харчові продукти, | | | | |напої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.1 |М'ясо та м'ясні | | | | |продукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11 |М'ясо, субпродукти, | | | | |шкури сирі і | | | | |законсервовані, вовна| | | | |немита (нестрижена), | | | | |жири тваринні, | | | | |відходи необроблені | | | | |нехарчові (крім м'яса| | | | |та харчових | | | | |субпродуктів | | | | |свійської птиці, | | | | |м'яса кролів та | | | | |диких тварин і | | | | |м'ясних | | | | |напівфабрикатів) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.1 |М'ясо в тушах, | | | | |напівтушах, відрубах | | | | |та субпродукти (крім | | | | |м'яса та харчових | | | | |субпродуктів | | | | |свійської птиці, | | | | |м'яса кролів та | | | | |диких тварин і | | | | |м'ясних | | | | |напівфабрикатів) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.11 |Яловичина і телятина,| т | м., р. | | |свіжі (парні) чи | | | | |охолоджені (туші, | | | | |напівтуші, | | | | |четвертини, відруби) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.11.400 |Яловичина і телятина,| т | | | |свіжі (парні) чи | | | | |охолоджені (туші, | | | | |напівтуші, | | | | |четвертини) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.11.900 |Яловичина і телятина,| т | | | |свіжі (парні) чи | | | | |охолоджені, відруби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.12 |Яловичина і телятина,| т | м., р. | | |морожені (туші, | | | | |напівтуші, | | | | |четвертини, відруби) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.12.100 |Яловичина і телятина,| т | | | |морожені: туші і | | | | |напівтуші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.12.200 |Яловичина і телятина,| т | | | |морожені: четвертини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.12.300 |Яловичина і телятина,| т | | | |морожені: відруби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.13 |Свинина свіжа (парна)| т | м., р. | | |чи охолоджена (туші і| | | | |напівтуші, окісти, | | | | |лопатки і відруби з | | | | |них) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.13.300 |Свинина свіжа (парна)| т | | | |чи охолоджена: туші і| | | | |напівтуші, включаючи | | | | |оброблені сіллю чи | | | | |консервантами для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.13.500 |Свинина свіжа (парна)| т | | | |чи охолоджена | | | | |необвалена: окісти, | | | | |лопатки і відруби з | | | | |них, включаючи | | | | |оброблені сіллю чи | | | | |консервантами для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.13.900 |Свинина свіжа (парна)| т | | | |чи охолоджена, інша | | | | |(м'ясо поросят, | | | | |дикого кабана), | | | | |включаючи оброблені | | | | |сіллю чи | | | | |консервантами для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.14 |Свинина морожена | т | м., р. | | |(туші, напівтуші, | | | | |окісти, лопатки і | | | | |відруби з них) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.14.300 |Свинина морожена: | т | | | |туші і напівтуші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.14.500 |Свинина морожена: | т | | | |окісти, лопатки і | | | | |відруби з них | | | | |(необвалені) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.14.900 |Свинина морожена, | т | | | |інша (відруби | | | | |обвалені, м'ясо | | | | |поросят, дикого | | | | |кабана) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.15 |Баранина свіжа | т | м., р. | | |(парна) чи охолоджена| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.15.000 |М'ясо ягнят і | т | | | |баранина, свіжі | | | | |(парні) чи | | | | |охолоджені: туші, | | | | |напівтуші, | | | | |четвертини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.16 |Баранина морожена | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.16.000 |М'ясо ягнят і | т | | | |баранина, морожені: | | | | |туші і напівтуші, | | | | |четвертини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.17 |Козлятина | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.17.000 |Козлятина свіжа | т | | | |(парна) охолоджена чи| | | | |морожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.18 |Конина, м'ясо ослів, | т | м., р. | | |мулів, свіжі | | | | |(парні), охолоджені | | | | |чи морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.18.100 |Конина, включаючи | т | | | |м'ясо лошат, свіжі | | | | |(парні), охолоджені | | | | |чи морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.18.200 |М'ясо ослів, мулів, | т | | | |свіжі (парні), | | | | |охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19 |Субпродукти харчові | т | м., р. | | |свіжі (парні), | | | | |охолоджені чи | | | | |морожені, крім | | | | |субпродуктів з м'яса | | | | |свійської птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.100 |Субпродукти харчові | т | м., р. | | |I категорії (язик, | | | | |печінка, нирки, | | | | |мозок, серце, | | | | |діафрагма, | | | | |м'ясокістковий хвіст | | | | |яловичий і баранячий)| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.110 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії великої | | | | |рогатої худоби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.120 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії свинячі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.130 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії баранів, | | | | |овець і кіз | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.140 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії коней, | | | | |мулів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.190 |Субпродукти харчові | т | р. | | |I категорії інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.200 |Субпродукти харчові | т | м., р. | | |II категорії (м'ясна | | | | |обрізь, вим'я | | | | |яловиче, голови, ноги| | | | |і путовий суглоб, | | | | |легені, вуха, | | | | |м'ясокістковий хвіст | | | | |свинячий, шлунки | | | | |свинячі, м'ясо | | | | |пікальне, губи | | | | |яловичі, рубці з | | | | |сіткою, калтики, | | | | |сичуги, селезінка, | | | | |трахея яловича та | | | | |свиняча, книжка | | | | |яловича) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.210 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії великої | | | | |рогатої худоби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.220 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії свинячі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.230 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії баранів,| | | | |овець і кіз | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.240 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії коней, | | | | |мулів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.19.290 |Субпродукти харчові | т | р. | | |II категорії інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.2 |Вовна, не піддана | | | | |кардо- і | | | | |гребенечесанню, | | | | |немита та шкури сирі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.21 |Вовна (включаючи | т | | | |вовну овець), не | | | | |піддана кардо- і | | | | |гребенечесанню, | | | | |немита, нестрижена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.21.000 |Вовна (включаючи | т | р. | | |вовну овець), не | | | | |піддана кардо- і | | | | |гребенечесанню, | | | | |немита, нестрижена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.24 |Шкури великої рогатої| т | | | |худоби або тварин | | | | |родини конячих (сирі,| | | | |засолені, сушені, | | | | |пікельовані, | | | | |вапновані, не | | | | |дублені і не піддані | | | | |подальшій обробці) | | | | |цілі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.24.000 |Шкури великої рогатої| т | м., р. | | |худоби або тварин | | | | |родини конячих (сирі,| | | | |засолені, сушені, | | | | |пікельовані, | | | | |вапновані, не | | | | |дублені і не піддані | | | | |подальшій обробці) | | | | |цілі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.25 |Шкури великої рогатої| т | | | |худоби або тварин | | | | |родини конячих (сирі,| | | | |засолені, сушені, | | | | |пікельовані, | | | | |вапновані, не | | | | |дублені і не піддані | | | | |подальшій обробці) | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.25.000 |Шкури великої рогатої| т | р. | | |худоби або тварин | | | | |родини конячих (сирі,| | | | |засолені, сушені, | | | | |пікельовані, | | | | |вапновані, не | | | | |дублені і не піддані | | | | |подальшій обробці) | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.26 |Шкури овець та ягнят,| шт. | | | |не дублені і не | | | | |піддані подальшій | | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.26.000 |Шкури овець та ягнят,| шт. | р. | | |не дублені і не | | | | |піддані подальшій | | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.27 |Шкури кіз та козенят,| шт. | | | |не дублені і не | | | | |піддані подальшій | | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.27.000 |Шкури кіз та козенят,| шт. | р. | | |не дублені і не | | | | |піддані подальшій | | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.3 |Жир великої рогатої | | | | |худоби, свинячий, | | | | |овечий або козячий, | | | | |сало | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.30 |Жир великої рогатої | т | | | |худоби, свинячий, | | | | |овечий або козячий | | | | |(крім риб'ячого), | | | | |сало | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.30.000 |Жир великої рогатої | т | м., р. | | |худоби, свинячий, | | | | |овечий або козячий | | | | |(крім риб'ячого), | | | | |нетоплений, свіжий, | | | | |охолоджений, | | | | |заморожений, | | | | |засолений (включаючи | | | | |у міцному розсолі), | | | | |сушений або | | | | |копчений, топлений, | | | | |сало | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.4 |Відходи необроблені | | | | |нехарчові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.40 |Відходи необроблені | т | | | |нехарчові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.40.300 |Кишки, міхурі та | т | | | |шлунки тварин, цілі | | | | |або частинами (крім | | | | |риб'ячих) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.40.900 |Відходи непридатні | т | | | |для використання | | | | |людиною, інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса,| | | | |крім м'яса свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса,| | | | |крім м'яса свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.11.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса,| | | | |крім м'яса свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12 |М'ясо свійської | | | | |птиці, кролів, диких | | | | |тварин, китів свіже | | | | |(парне) і | | | | |консервоване, пір'я | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.1 |М'ясо і субпродукти | | | | |харчові свійської | | | | |птиці, зайців, | | | | |кролів, диких тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.11 |М'ясо і субпродукти | т | м., р. | | |харчові свійської | | | | |птиці, свіжі чи | | | | |охолоджені (тушки, | | | | |частини тушок, | | | | |субпродукти) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.11.100 |Кури (включаючи | т | | | |курчат), індики, | | | | |качки, гуси і | | | | |цесарки, свіжі або | | | | |охолоджені, тушки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.11.300 |Печінка, свіжа чи | т | р. | | |охолоджена, гусей і | | | | |качок | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.11.500 |Кури (включаючи | т | | | |курчат), індики, | | | | |качки, гуси та | | | | |цесарки, свіжі чи | | | | |охолоджені, частини | | | | |тушок | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.11.700 |Субпродукти і печінка| т | р. | | |свійської птиці, | | | | |свіжі чи охолоджені, | | | | |крім печінки гусячої | | | | |і качиної | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.12 |М'ясо і субпродукти | т | м., р. | | |харчові свійської | | | | |птиці, морожені | | | | |(тушки, частини | | | | |тушок, субпродукти) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.12.100 |Тушки курей | т | | | |(включаючи курчат), | | | | |індиків, качок, | | | | |гусей та цесарок, | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.12.500 |Частини тушок курей | т | | | |(включаючи курчат), | | | | |індиків, качок, | | | | |гусей та цесарок, | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.12.700 |Субпродукти свійської| т | р. | | |птиці морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.13 |М'ясо і субпродукти | т | м., р. | | |м'ясні харчові інші | | | | |(включаючи м'ясо | | | | |зайців, кролів і | | | | |диких тварин), свіжі,| | | | |охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.13.000 |М'ясо і субпродукти | т | | | |м'ясні харчові інші | | | | |(включаючи м'ясо | | | | |зайців, кролів і | | | | |диких тварин), свіжі,| | | | |охолоджені чи | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.14 |Жир свійської птиці | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.14.000 |Жир свійської птиці, | т | | | |нетоплений, свіжий, | | | | |охолоджений, | | | | |морожений, засолений | | | | |(включаючи у міцному | | | | |розсолі), сушений або| | | | |копчений, топлений | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.2 |Пір'я, пух і шкурки | | | | |птахів з пір'ям | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.20 |Пір'я, пух і шкурки | кг | р. | | |птахів з пір'ям | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.20.100 |Шкурки та частини | кг | | | |птахів з пір'ям та | | | | |пухом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.20.200 |Сировина пухова | кг | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.20.300 |Сировина пір'яна | кг | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса | | | | |свійської птиці, | | | | |зайців, кролів, | | | | |диких тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса | | | | |свійської птиці, | | | | |зайців, кролів, | | | | |диких тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.12.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва свіжого і| | | | |консервованого м'яса | | | | |свійської птиці, | | | | |зайців, кролів, | | | | |диких тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13 |Готові м'ясні | | | | |продукти та м'ясні | | | | |напівфабрикати | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.1 |Продукти консервовані| | | | |і готові з м'яса, | | | | |субпродуктів м'ясних | | | | |і крові тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11 |М'ясо та субпродукти | т | | | |м'ясні харчові, | | | | |солоні, в розсолі, | | | | |сушені чи копчені; | | | | |борошно харчове і | | | | |порошок з м'яса чи | | | | |субпродуктів м'ясних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.100 |Свинина сушена, | т | м., р. | | |солона чи копчена | | | | |(окісти, грудинка, | | | | |лопатки та відруби з | | | | |них) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.110 |Свинина: окісти, | т | | | |лопатки і відруби з | | | | |них необвалені, | | | | |солоні, сушені чи | | | | |копчені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.120 |Свинина: грудинка і | т | | | |відруби з неї сушені,| | | | |солоні чи копчені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.130 |Свинина сушена, | т | | | |солона чи копчена, | | | | |інша, включаючи | | | | |бекон, з свинячого | | | | |боку і відруби з них | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.200 |Яловичина і телятина,| т | м., р. | | |солоні, сушені чи | | | | |копчені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.900 |М'ясо і субпродукти | т | | | |м'ясні, сушені, | | | | |солоні чи копчені | | | | |інші; борошно з м'яса| | | | |чи субпродуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.910 |М'ясо свійської птиці| т | м., р. | | |солоне, в розсолі, | | | | |сушене чи копчене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.920 |М'ясо і субпродукти | т | м., р. | | |м'ясні інших тварин, | | | | |солоні, в розсолі, | | | | |сушені чи копчені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.11.990 |Борошно з м'яса чи | т | м., р. | | |субпродуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12 |Продукти готові і | т | | | |консервовані, з | | | | |м'яса, субпродуктів | | | | |м'ясних чи крові | | | | |тварин; екстракти і | | | | |соки з м'яса, риби і | | | | |водяних безхребетних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.100 |Вироби ковбасні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.130 |Вироби ковбасні з | т | м., р. | | |печінки (ліверні), | | | | |включаючи пасти і | | | | |паштети в ковбасній | | | | |оболонці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.150 |Вироби ковбасні, крім| т | м., р. | | |виробів з печінки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.151 |Вироби ковбасні | т | м., р. | | |варені, сосиски, | | | | |сардельки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.152 |Ковбаси напівкопчені | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.153 |Ковбаси | т | м., р. | | |варенокопчені, | | | | |напівсухі, | | | | |сиров'ялені, | | | | |сирокопчені, | | | | |включаючи "салямі" | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.154 |Вироби ковбасні з | т | м., р. | | |конини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.155 |Холодець, зельц | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.156 |Вироби ковбасні | т | м., р. | | |копчено-запечені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.159 |Вироби ковбасні інші | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.200 |Продукти готові з | т | м., р. | | |печінки, включаючи | | | | |пасти і паштети (крім| | | | |в ковбасній | | | | |оболонці), страви | | | | |готові, з вмістом | | | | |більше 20% м'яса | | | | |(крім ковбасних | | | | |виробів | | | | |гомогенізованих) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.300 |Продукти готові | т | м., р. | | |(відварені у воді, на| | | | |парі, смажені, печені| | | | |тощо) та консерви з | | | | |м'яса свійської птиці| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.310 |Консерви з м'яса | т | м., р. | | |свійської птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.400 |Продукти готові | т | м., р. | | |(відварені у воді, на| | | | |парі, смажені, печені| | | | |тощо) та консерви з | | | | |свинини: із окістів, | | | | |лопаточних частин та | | | | |їх відрубів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.410 |Консерви з свинини | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.430 |Продукти готові | т | | | |(відварені у воді, на| | | | |парі, смажені, печені| | | | |тощо) з свинини: із | | | | |окістів та їх | | | | |відрубів (крім | | | | |солоних чи в розсолі,| | | | |сушених чи копчених) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.450 |Продукти готові | т | | | |(відварені у воді, на| | | | |парі, смажені, печені| | | | |тощо) з свинини: із | | | | |лопаточних частин та | | | | |їх відрубів (крім | | | | |солоних чи в розсолі,| | | | |сушених чи копчених) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.500 |Страви готові і | т | м., р. | | |продукти готові з | | | | |свинини у суміші із | | | | |овочами, спагеті, | | | | |соусом тощо за | | | | |умови, що вони | | | | |містять більше 20%, | | | | |але менше 40% | | | | |м'яса, субпродуктів, | | | | |жирів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.530 |Страви готові з | т | | | |свинини, з вмістом | | | | |більше 20% але менше | | | | |40% м'яса і | | | | |субпродуктів, | | | | |включаючи суміші, | | | | |жири, крім страв | | | | |готових | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.590 |Продукти готові з | т | | | |свинини, включаючи | | | | |суміші і жири, крім | | | | |готових страв, | | | | |ковбасних виробів, | | | | |паст і паштетів, | | | | |продуктів готових | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.600 |Продукти та страви | т | м., р. | | |готові, з яловичини і| | | | |телятини, включаючи | | | | |консерви | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.610 |Консерви з яловичини | т | м., р. | | |і телятини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.690 |Продукти готові з | т | | | |яловичини і телятини,| | | | |крім готових страв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.700 |Екстракти та соки з | т | | | |м'яса, риби та | | | | |водяних безхребетних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.900 |Продукти інші з м'яса| т | | | |чи субпродуктів | | | | |харчових, включаючи | | | | |кров | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.910 |Напівфабрикати м'ясні| т | м., р. | | |(включаючи з м'яса | | | | |птиці) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.911 |Напівфабрикати м'ясні| т | р. | | |рублені, включаючи | | | | |фарш і вироби з нього| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.912 |Напівфабрикати | т | р. | | |порційні, крім | | | | |напівфабрикатів з | | | | |м'яса свійської птиці| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.913 |Напівфабрикати | т | р. | | |порційні з м'яса | | | | |свійської птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.920 |Консерви м'ясні інші | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.921 |Консерви м'ясні | т | р. | | |тушені інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.922 |Консерви | т | р. | | |м'ясорослинні інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.923 |Консерви шинкові з | т | | | |м'яса інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.12.930 |Продукти з | т | м., р. | | |субпродуктів | | | | |харчових, включаючи | | | | |кров, інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13 |Порошок, борошно і | т | | | |гранули з м'яса, | | | | |нехарчові; шкварки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.000 |Порошок, борошно і | т | м., р. | | |гранули з м'яса, | | | | |нехарчові; шкварки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.001 |Борошно м'ясне | т | р. | | |кормове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.002 |Борошно м'ясо- | т | р. | | |кісткове кормове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.003 |Шкварки | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.004 |Борошно кісткове | т | р. | | |кормове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.13.009 |Порошок, борошно і | т | р. | | |гранули з м'яса, | | | | |нехарчові, інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.9 |Послуги з | | | | |приготування та | | | | |перероблення м'ясної | | | | |продукції; промислові| | | | |послуги з виробництва| | | | |м'ясної продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.90 |Послуги з | тис.грн. | р. | | |приготування та | | | | |перероблення м'ясної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.90.000 |Послуги з | тис.грн. | | | |приготування та | | | | |перероблення м'ясної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва м'ясної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.13.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва м'ясної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.2 |Рибні продукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20 |Продукція рибна | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.1 |Продукція рибна | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.11 |Філе рибне та м'ясо | т | м., р. | | |риби без кісток інше,| | | | |свіжі чи охолоджені; | | | | |печінка, ікра і | | | | |молочко риби, свіжі | | | | |чи охолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.11.300 |Печінка, ікра та | т | м., р. | | |молочко риби, свіжі | | | | |чи охолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.11.900 |Філе рибне, м'ясо | т | м., р. | | |риби без кісток інше,| | | | |свіжі чи охолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.11.910 |Філе рибне свіже чи | т | р. | | |охолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.11.990 |М'ясо риби без кісток| т | р. | | |інше свіже чи | | | | |охолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12 |Риба, філе рибне, | т | м., р. | | |м'ясо риби без | | | | |кісток інше, | | | | |морожені; печінка, | | | | |ікра і молочко риби, | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12.100 |Риба морожена | т | м., р. | | |нерозібрана | | | | |(морська), крім | | | | |оселедців | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12.300 |Риба морожена | т | м., р. | | |нерозібрана | | | | |прісноводна | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12.500 |Печінка, ікра і | т | м., р. | | |молочко риби, | | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12.700 |Філе рибне морожене | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.12.900 |М'ясо риби без кісток| т | м., р. | | |інше (крім філе) | | | | |морожене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13 |Риба сушена, солона | т | | | |або у розсолі; риба | | | | |гарячого або | | | | |холодного копчення; | | | | |рибні борошно, | | | | |порошок та гранули, | | | | |придатні для | | | | |харчування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.100 |Печінка, ікра і | т | м., р. | | |молочко риби, сушені,| | | | |копчені, солоні або | | | | |у розсолі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.300 |Філе рибне в'ялене, | т | м., р. | | |солоне або у | | | | |розсолі, крім | | | | |копченого | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.500 |Риба копчена, | т | м., р. | | |включаючи філе | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.700 |Риба в'ялена, сушена | т | м., р. | | |чи солона, крім риби | | | | |копченої і філе з | | | | |риби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.710 |Риба сушена і в'ялена| т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.720 |Оселедці солоні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.730 |Риба солона, крім | т | м., р. | | |оселедців | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.13.900 |Рибні борошно, | т | м., р. | | |порошки та гранули, | | | | |придатні для | | | | |харчування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14 |Риба приготовлена | т | м., р. | | |(відварена у воді або| | | | |на парі, смажена, | | | | |печена тощо, вироби | | | | |із фаршу, філе в | | | | |тісті або у сухарях, | | | | |рибні палички) та | | | | |консерви з риби, крім| | | | |риби копченої, | | | | |сушеної, солоної чи | | | | |у розсолі; ікра та її| | | | |замінники, вироблені | | | | |з ікри інших риб | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.100 |Риба приготовлена | т | м., р. | | |(відварена у воді або| | | | |на парі, смажена, | | | | |печена тощо) та | | | | |консерви з риби, в | | | | |оцті, олії, маринаді,| | | | |томаті; рибні | | | | |палички | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.110 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з лосося, | | | | |цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім лосося | | | | |сушеного, солоного чи| | | | |в розсолі, копченого | | | | |і фаршу з лосося | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.111 |Консерви з лосося в | т | м., р. | | |оцті, олії, маринаді,| | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.120 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з оселедця, | | | | |цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім | | | | |сушеного, солоного чи| | | | |в розсолі, копченої і| | | | |фаршу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.121 |Консерви з оселедця в| т | м., р. | | |оцті, олії, маринаді,| | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.130 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з сардин, | | | | |сардінели, кільки і | | | | |шпрот, цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім | | | | |сушених, солоних чи в| | | | |розсолі, копчених і | | | | |фаршу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.131 |Консерви з сардини, | т | м., р. | | |сардінели, кільки і | | | | |шпрот, в оцті, олії, | | | | |маринаді, томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.140 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з тунця, | | | | |пеламіди, цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім | | | | |сушених, солоних чи в| | | | |розсолі, копчених і | | | | |фаршу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.141 |Консерви з тунця, | т | м., р. | | |пеламіди в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.150 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з макрелі, | | | | |скумбрії, цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім | | | | |сушеної, солоної чи в| | | | |розсолі, копченої і | | | | |фаршу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.151 |Консерви з макрелі, | т | м., р. | | |скумбрії, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.160 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з анчоусів, | | | | |цілком чи | | | | |шматочками, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім | | | | |сушеної, солоної чи в| | | | |розсолі, копченої і | | | | |фаршу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.161 |Консерви з анчоусів в| т | м., р. | | |оцті, олії, маринаді,| | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.170 |Філе рибне (включаючи| т | м., р. | | |рибні палички), в | | | | |тісті або сухарях | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.190 |Продукти готові і | т | р. | | |консерви з інших | | | | |видів риби, в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті, крім рибних | | | | |паличок | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.191 |Консерви з інших | т | м., р. | | |видів риб в оцті, | | | | |олії, маринаді, | | | | |томаті | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.300 |Продукти готові | т | м., р. | | |(пасти, паштети, | | | | |вироби із фаршу, | | | | |продукти | | | | |гомогенізовані тощо) | | | | |і консерви з риби | | | | |інші (рибоовочеві, | | | | |пресерви рибні, | | | | |консерви з печінки | | | | |тріски), крім риби | | | | |копченої, сушеної, | | | | |солоної чи в | | | | |розсолі, рибних | | | | |паличок, ікри | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.330 |Продукти готові рибні| т | м., р. | | |(пасти, паштети, | | | | |вироби із фаршу, | | | | |продукти | | | | |гомогенізовані тощо) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.331 |Напівфабрикати рибні | т | | | |швидкозаморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.332 |Фарш рибний та вироби| т | | | |з нього | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.339 |Продукти готові рибні| т | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.350 |Консерви рибні інші | т | м., р. | | |(рибоовочеві, | | | | |пресерви рибні, | | | | |консерви з печінки | | | | |тріски) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.351 |Консерви рибоовочеві | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.352 |Пресерви рибні | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.353 |Консерви з печінки | т | р. | | |тріски | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.359 |Консерви рибні інших | т | р. | | |видів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.500 |Ікра осетрових риб та| т | м., р. | | |замінники ікри, | | | | |виготовлені з ікри | | | | |інших риб | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.510 |Ікра осетрових риб | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.14.590 |Замінники ікри, | т | | | |виготовлені з ікри | | | | |інших риб | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.15 |Ракоподібні морожені;| т | р. | | |молюски та інші водні| | | | |безхребетні, | | | | |морожені, сушені, | | | | |солоні чи в розсолі; | | | | |борошно, порошок і | | | | |гранули з | | | | |ракоподібних, | | | | |придатні для | | | | |вживання людиною | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.15.300 |Ракоподібні морожені,| т | | | |борошно, порошок і | | | | |гранули з | | | | |ракоподібних, | | | | |придатні для | | | | |вживання людиною | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.15.500 |Гребінці, молюски і | т | | | |інші водні | | | | |безхребетні, | | | | |морожені, сушені, | | | | |солоні; борошно, | | | | |порошок і гранули з | | | | |водяних безхребетних,| | | | |придатні для | | | | |вживання людиною | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.16 |Готові або | т | | | |консервовані | | | | |ракоподібні, молюски,| | | | |інші водяні | | | | |безхребетні та | | | | |водорості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.16.000 |Готові або | т | р. | | |консервовані | | | | |ракоподібні, молюски,| | | | |інші водяні | | | | |безхребетні та | | | | |водорості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.17 |Борошно, порошок і | т | | | |гранули з риби, | | | | |ракоподібних, | | | | |молюсків або інших | | | | |водяних безхребетних,| | | | |нехарчові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.17.000 |Борошно, порошок і | т | м., р. | | |гранули з риби, | | | | |ракоподібних, | | | | |молюсків або інших | | | | |водяних безхребетних,| | | | |нехарчові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.18 |Відходи рибні | т | | | |неїстівні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.18.000 |Відходи рибні | т | р. | | |неїстівні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.9 |Послуги з копчення, | | | | |консервування і | | | | |приготування рибної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.90 |Послуги з копчення, | тис.грн. | р. | | |консервування і | | | | |приготування рибної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.20.90.000 |Послуги з копчення, | тис.грн. | | | |консервування і | | | | |приготування рибної | | | | |продукції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.3 |Перероблені овочі та | | | | |фрукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31 |Перероблена та | | | | |консервована картопля| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.1 |Перероблена та | | | | |консервована картопля| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.11 |Картопля (сира чи | т | | | |варена у воді чи на | | | | |парі) заморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.11.000 |Картопля (сира чи | т | м., р. | | |варена у воді чи на | | | | |парі) заморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12 |Картопля приготовлена| т | м., р. | | |(картопля сушена ціла| | | | |чи нарізана | | | | |скибочками; вироби | | | | |готові на основі | | | | |вареної чи | | | | |напіввареної | | | | |картоплі; борошно, | | | | |крупа, пластівці з | | | | |сушеної картоплі; | | | | |чіпси та консерви з | | | | |картоплі) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12.100 |Картопля сушена, ціла| т | р. | | |чи нарізана | | | | |скибочками, але не | | | | |піддана подальшій | | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12.300 |Картопля сушена у | т | р. | | |вигляді борошна, | | | | |крупи, пластівців і | | | | |гранул (крекери | | | | |картопляні, пюре сухе| | | | |картопляне, продукти | | | | |з сушеної картоплі | | | | |інші) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12.500 |Картопля, | т | р. | | |приготовлена або | | | | |консервована без оцту| | | | |чи оцтової кислоти, | | | | |заморожена (чіпси, | | | | |повністю або | | | | |частково обсмажені в | | | | |олії, а потім | | | | |заморожені; галушки, | | | | |фрикадельки на | | | | |основі борошна | | | | |картопляного, | | | | |заморожені) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12.700 |Картопля у вигляді | т | р. | | |борошна, крупи чи | | | | |пластівців, | | | | |приготовлена або | | | | |консервована без оцту| | | | |чи оцтової кислоти, | | | | |незаморожена | | | | |(продукти у вигляді | | | | |тонких таблеток з | | | | |борошна картопляного,| | | | |але не обсмажені; | | | | |картопля нарізана | | | | |тонкими шматочками, | | | | |обсмажена в жирі або | | | | |олії, охолоджена, у | | | | |вакуумному паковані) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.12.900 |Картопля приготовлена| т | р. | | |або консервована | | | | |незаморожена інша, | | | | |включаючи картоплю | | | | |хрустку і консерви з | | | | |картоплі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.9 |Послуги з | | | | |приготування та | | | | |перероблення картоплі| | | | |і картопляних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.90 |Послуги з | тис.грн. | р. | | |приготування та | | | | |перероблення картоплі| | | | |і картопляних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.31.90.000 |Послуги з | тис.грн. | | | |приготування та | | | | |перероблення картоплі| | | | |і картопляних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32 |Соки фруктові та | | | | |овочеві | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.1 |Соки фруктові та | | | | |овочеві | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10 |Соки фруктові та | т | м., р. | | |овочеві, нектари | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.100 |Сік апельсиновий | т | м., р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.200 |Соки (крім | т | м., р. | | |апельсинового) | | | | |натуральні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.210 |Сік грейпфрутовий | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.220 |Сік інших цитрусових | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.230 |Сік ананасовий | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.240 |Сік томатний | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.250 |Сік виноградний | т | р. | | |натуральний, | | | | |включаючи сусло | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.260 |Сік яблучний | т | р. | | |натуральний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.290 |Сік з інших фруктів і| т | р. | | |овочів натуральний, | | | | |не купажований | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.300 |Соки купажовані | т | м., р. | | |натуральні (фруктові,| | | | |овочеві) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.310 |Соки купажовані | т | р. | | |фруктові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.320 |Соки купажовані | т | р. | | |овочеві | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.10.400 |Соки концентровані, | т | м., р. | | |включаючи | | | | |купажовані, крім | | | | |томатного соку | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва овочевих | | | | |і фруктових соків | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва овочевих | | | | |і фруктових соків | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.32.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва овочевих | | | | |і фруктових соків | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33 |Продукти готові, | | | | |консерви з овочів та | | | | |плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.1 |Овочі, крім картоплі;| | | | |гриби перероблені і | | | | |консервовані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.11 |Овочі (крім картоплі)| т | м., р. | | |і гриби (свіжі або | | | | |зварені у воді чи на | | | | |парі), заморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.11.100 |Овочі (крім картоплі)| т | | | |заморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.11.200 |Гриби заморожені | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.12 |Овочі і гриби | т | м., р. | | |консервовані для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання, | | | | |непридатні для | | | | |безпосереднього | | | | |вживання в їжу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.12.100 |Овочі консервовані | т | | | |для тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.12.200 |Гриби консервовані | т | | | |для тимчасового | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.13 |Овочі і гриби сушені | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.13.300 |Цибуля сушена | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.13.500 |Гриби та трюфелі | т | | | |сушені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.13.900 |Овочі сушені інші | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14 |Овочі консервовані | т | м., р. | | |натуральні (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.200 |Томати, приготовлені | т | р. | | |чи консервовані | | | | |натуральні (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.230 |Томати, консервовані | т | р. | | |(без додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |цілі або розрізані | | | | |на частини | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.250 |Пюре томатне | т | р. | | |неконцентроване | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.270 |Пюре томатне | т | р. | | |концентроване | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.300 |Гриби, приготовлені | т | р. | | |чи консервовані | | | | |натуральні (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.400 |Овочі і суміші | т | р. | | |овочів, страви | | | | |овочеві натуральні, | | | | |заморожені | | | | |(попередньо | | | | |законсервовані, | | | | |приготовлені), інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.600 |Капуста квашена, | т | р. | | |горох, боби, спаржа, | | | | |маслини, кукурудза | | | | |цукрова, консервовані| | | | |натуральні (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.610 |Капуста квашена | т | р. | | |незаморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.620 |Горох консервований | т | р. | | |натуральний (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожений | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.630 |Квасоля лущена | т | р. | | |консервована | | | | |натуральна (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.640 |Квасоля нелущена | т | р. | | |консервована | | | | |натуральна (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.650 |Спаржа консервована | т | р. | | |натуральна (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.660 |Маслини (оливки) | т | р. | | |консервовані | | | | |натуральні (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.670 |Кукурудза цукрова | т | р. | | |консервована | | | | |натуральна (без | | | | |додання оцту чи | | | | |оцтової кислоти), | | | | |незаморожена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.14.900 |Овочі та суміші | т | р. | | |овочеві інші, | | | | |незаморожені (страви | | | | |овочеві і грибні, | | | | |огірки солоні і | | | | |квашені) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15 |Овочі, фрукти, | т | | | |горіхи, гриби і інші | | | | |частини рослин, | | | | |консервовані з | | | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15.000 |Овочі, фрукти, | т | м., р. | | |горіхи, гриби і інші | | | | |частини рослин, | | | | |консервовані з | | | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15.010 |Овочі консервовані з | т | р. | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | | |(огірки, томати) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15.020 |Гриби консервовані з | т | р. | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15.030 |Фрукти і горіхи | т | р. | | |консервовані з | | | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.15.090 |Овочі інші | т | р. | | |консервовані з | | | | |доданням оцту чи | | | | |оцтової кислоти | | | | |(патисони, буряк, | | | | |капуста, цибуля, | | | | |часник, баклажани) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.2 |Продукти готові та | | | | |консерви плодові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.21 |Плоди і горіхи (свіжі| т | м., р. | | |або варені на парі чи| | | | |у воді) заморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.21.000 |Плоди і горіхи (свіжі| т | | | |або варені на парі чи| | | | |у воді) заморожені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22 |Джеми, желе фруктові,| т | м., р. | | |пюре та пасти | | | | |фруктові чи горіхові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.300 |Джем, мармелад, пюре,| т | р. | | |желе з цитрусових, | | | | |піддані тепловому | | | | |обробленню, крім | | | | |продуктів | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.900 |Джем, мармелад, пюре,| т | р. | | |желе, конфітюри, | | | | |повидло, варення, з | | | | |інших плодів і | | | | |горіхів, піддані | | | | |тепловому обробленню,| | | | |крім продуктів | | | | |гомогенізованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.910 |Джем, конфітюри, | т | р. | | |повидло | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.920 |Мармелад | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.930 |Желе | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.940 |Варення | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.950 |Пюре плодоягідне чи | т | р. | | |горіхове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.22.960 |Паста плодоягідна чи | т | р. | | |горіхова | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.23 |Горіхи, арахіс та | кг | м., р. | | |інше насіння, | | | | |смажені, солоні чи | | | | |оброблені іншим | | | | |способом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.23.300 |Арахіс (включаючи | кг | | | |арахісове масло), | | | | |смажений, солоний, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.23.900 |Горіхи (у т.ч. | кг | | | |суміші) інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.24 |Плоди і горіхи, | кг | | | |напівфабрикати | | | | |(консервовані для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання, але не | | | | |придатні для | | | | |безпосереднього | | | | |вживання в їжу) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.24.000 |Плоди і горіхи, | кг | р. | | |напівфабрикати | | | | |(консервовані для | | | | |тимчасового | | | | |зберігання, але не | | | | |придатні для | | | | |безпосереднього | | | | |вживання в їжу) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25 |Фрукти інші | т | | | |консервовані | | | | |(приготовлені для | | | | |зберігання) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.100 |Виноград сушений | т | м., р. | | |(ізюм) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.200 |Фрукти, цитрусові та | т | м., р. | | |тропічні плоди, | | | | |сушені, крім бананів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.300 |Шкурка цитрусових чи | т | р. | | |корка культур | | | | |баштанних, свіжі, | | | | |заморожені, сушені, | | | | |солоні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.500 |Фрукти, цитрусові та | т | м., р. | | |тропічні плоди, | | | | |приготовлені чи | | | | |консервовані, крім | | | | |мюслі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.510 |Фрукти, цитрусові та | т | м., р. | | |тропічні плоди, | | | | |приготовлені чи | | | | |консервовані, з | | | | |вмістом спиртових | | | | |добавок | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.25.590 |Фрукти, цитрусові та | т | м., р. | | |тропічні плоди, | | | | |стерилізовані чи | | | | |консервовані з | | | | |додаванням води або | | | | |цукрового сиропу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.26 |Кісточки та ядра | кг | | | |абрикосів, персиків, | | | | |слив і т.ін. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.26.000 |Кісточки та ядра | кг | р. | | |абрикосів, персиків, | | | | |слив і т.ін., які | | | | |вживаються в їжу | | | | |людиною | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.3 |Відходи перероблення | | | | |овочів та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.30 |Відходи перероблення | кг | | | |овочів та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.30.000 |Відходи перероблення | кг | р. | | |овочів та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.9 |Послуги з | | | | |приготування овочів | | | | |та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.90 |Послуги з | тис.грн. | | | |приготування овочів | | | | |та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.33.90.000 |Послуги з | тис.грн. | | | |приготування овочів | | | | |та плодів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.4 |Масла і жири з риби | | | | |або морських ссавців | | | | |та олії | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41 |Масла і жири з риби | | | | |або морських ссавців | | | | |та олії | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.1 |Масла і жири з риби | | | | |або морських ссавців | | | | |та олії | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.11 |Масла і жири з риби | т | м., р. | | |або морських ссавців | | | | |неочищені і | | | | |нерафіновані, крім | | | | |жирів великої рогатої| | | | |худоби, овець, кіз, | | | | |свиней та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.11.300 |Лярд-стеарин, лярд- | т | р. | | |ойл, олеостеарин, | | | | |олеомаргарин і | | | | |технічний маргарин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.11.500 |Жири та масла (у | т | | | |т.ч. їх фракції) з | | | | |риби чи морських | | | | |ссавців | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.11.900 |Жири тваринні та | т | р. | | |масла (у т.ч. їх | | | | |фракції) інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12 |Олії: соєва, | т | м., р. | | |арахісова, оливкова, | | | | |соняшникова, | | | | |сафлорова, | | | | |бавовняна, ріпакова, | | | | |свиріпова, гірчична, | | | | |нерафіновані та без | | | | |зміни їх хімічного | | | | |складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.100 |Олія соєва | т | р. | | |нерафінована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.200 |Олія арахісова | т | р. | | |нерафінована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.300 |Олія оливкова | т | р. | | |нерафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.400 |Олії соняшникова та | т | м., р. | | |сафлорова, | | | | |нерафіновані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.410 |Олія соняшникова | т | м., р. | | |нерафінована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.500 |Олія бавовняна | т | р. | | |нерафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.600 |Олії ріпакова, | т | р. | | |свиріпова і | | | | |гірчична, | | | | |нерафіновані та їх | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.12.900 |Олії інші | т | р. | | |нерафіновані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13 |Олії: пальмова, | т | м., р. | | |кокосова, | | | | |пальмоядрова, | | | | |бабасу, лляна, | | | | |рицинова, тунгова, | | | | |нерафіновані та без | | | | |зміни їх хімічного | | | | |складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13.100 |Олія пальмова | т | | | |нерафінована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13.300 |Олія кокосова | т | | | |(копрова) | | | | |нерафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13.500 |Олії пальмоядрова і | т | | | |бабасу, нерафіновані | | | | |та їх фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13.700 |Олія лляна | т | м., р. | | |нерафінована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.13.900 |Олії рицинова та | т | | | |тунгова, нерафіновані| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.2 |Линт бавовняний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.20 |Линт бавовняний | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.20.000 |Линт бавовняний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.3 |Макуха і відходи | | | | |тверді жирів і олій | | | | |інших; борошно і | | | | |порошок з насіння чи | | | | |плодів олійних | | | | |культур | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.31 |Макуха і відходи | т | р. | | |тверді жирів і олій | | | | |інших | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.31.300 |Макуха і відходи | т | | | |тверді інші, одержані| | | | |з олії соєвої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.31.500 |Макуха і відходи | т | | | |тверді інші, одержані| | | | |з насіння соняшника | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.31.700 |Макуха і відходи | т | | | |тверді інші, одержані| | | | |з насіння ріпаку чи | | | | |свиріпи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.31.900 |Макуха і відходи | т | | | |тверді, одержані в | | | | |результаті екстракції| | | | |жирів рослинних і | | | | |олій інших | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.32 |Борошно і порошок з | т | | | |насіння чи плодів | | | | |олійних культур, крім| | | | |насіння гірчиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.32.000 |Борошно і порошок з | т | р. | | |насіння чи плодів | | | | |олійних культур, крім| | | | |насіння гірчиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів нерафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів нерафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.41.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів нерафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42 |Рафіновані: олія та | | | | |жири | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.1 |Рафіновані: олія та | | | | |жири | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11 |Олії: соєва, | т | м., р. | | |арахісова, оливкова, | | | | |соняшникова, | | | | |сафлорова, | | | | |бавовняна, ріпакова, | | | | |свиріпова, гірчична, | | | | |кунжутна, рафіновані | | | | |та без зміни їх | | | | |хімічного складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.100 |Олія соєва рафінована| т | р. | | |та її фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.200 |Олія арахісова | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.300 |Олія оливкова | т | р. | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.400 |Олії соняшникова і | т | м., р. | | |сафлорова, рафіновані| | | | |та їх фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.410 |Олія соняшникова | т | м., р. | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.500 |Олія бавовняна | т | р. | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.600 |Олії ріпакова, | т | | | |свиріпова і | | | | |гірчична, рафіновані | | | | |та їх фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.700 |Олія кунжутна | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.11.900 |Олії рафіновані інші | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12 |Олії: пальмова, | т | м., р. | | |кокосова, | | | | |пальмоядрова, | | | | |бабасу, лляна, | | | | |рицинова, тунгова, | | | | |жожоба, жири | | | | |рослинні змішані та | | | | |їх фракції, | | | | |рафіновані та без | | | | |зміни їх хімічного | | | | |складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.100 |Олія пальмова | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.200 |Олія кокосова | т | | | |(копрова) рафінована | | | | |та її фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.300 |Олії пальмоядрова, | т | | | |бабасу, рафіновані | | | | |та їх фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.400 |Олія лляна рафінована| т | р. | | |та її фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.500 |Олія рицинова | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.600 |Олія тунгова | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.700 |Олія жожоба | т | | | |рафінована та її | | | | |фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.12.900 |Жири рослинні нелеткі| т | | | |інші та їх фракції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.13 |Жири і масла тваринні| т | | | |і олії та їх фракції,| | | | |гідрогенізовані і | | | | |етерифіковані, але | | | | |без подальшої обробки| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.13.300 |Жири і масла тваринні| т | р. | | |та їх фракції, | | | | |гідрогенізовані і | | | | |етерифіковані, але | | | | |без подальшої обробки| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.13.500 |Жири рослинні, олії | т | р. | | |та їх фракції, | | | | |гідрогенізовані і | | | | |етерифіковані, але | | | | |без подальшої обробки| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.2 |Віск рослинний, крім | | | | |тригліцеридів; дегра;| | | | |відходи від переробки| | | | |речовин, які містять | | | | |жири чи віск | | | | |тваринний і рослинний| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.20 |Віск рослинний, крім | т | р. | | |тригліцеридів; дегра;| | | | |відходи від переробки| | | | |речовин, які містять | | | | |жири чи віск | | | | |тваринний і рослинний| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.20.300 |Віск рослинний (крім | т | | | |тригліцеридів) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.20.500 |Дегра; залишки після | т | р. | | |обробки жирових | | | | |речовин і рослинного | | | | |воску | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів рафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів рафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.42.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва олії та | | | | |жирів рафінованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43 |Маргарин і жири | | | | |харчові аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.1 |Маргарин і жири | | | | |харчові аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.10 |Маргарин і продукти | т | м., р. | | |аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.10.300 |Маргарин і продукти | т | р. | | |пастоподібні зі | | | | |зниженим чи низьким | | | | |вмістом жирів, крім | | | | |маргарину рідкого | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.10.500 |Продукти харчові з | т | р. | | |жирів та олій інші, | | | | |включаючи маргарин | | | | |рідкий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.10.510 |Жири кондитерські, | т | р. | | |кулінарні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.10.520 |Жири кормові | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва маргарину| | | | |і жирів харчових | | | | |аналогічних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва маргарину| | | | |і жирів харчових | | | | |аналогічних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.43.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва маргарину| | | | |і жирів харчових | | | | |аналогічних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.5 |Продукти молочні та | | | | |морозиво | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51 |Молоко та молочні | | | | |продукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.1 |Молоко оброблене | | | | |рідке та вершки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.11 |Молоко оброблене | т | м., р. | | |рідке (молоко | | | | |пастеризоване, | | | | |стерилізоване, | | | | |гомогенізоване, | | | | |топлене, | | | | |пептизоване) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.11.300 |Молоко незгущене і | т | р. | | |без додання цукру | | | | |жирністю до 1% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.11.400 |Молоко незгущене і | т | р. | | |без додання цукру | | | | |жирністю від 1% до | | | | |3,2% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.11.600 |Молоко незгущене і | т | р. | | |без додання цукру | | | | |жирністю від 3,2% до | | | | |6% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.11.900 |Молоко оброблене інше| т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.12 |Вершки жирністю | т | м., р. | | |більше 8% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.12.500 |Вершки жирністю від | т | | | |8% до 30% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.12.700 |Вершки жирністю | т | | | |більше 30% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.2 |Молоко і вершки сухі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.20 |Молоко і вершки сухі | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.20.300 |Молоко та маслянка | т | | | |сухі жирністю до | | | | |1,5% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.20.400 |Молоко і вершки сухі | т | | | |жирністю понад 1,5% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.3 |Масло вершкове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30 |Масло вершкове | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.300 |Масло вершкове | т | м., р. | | |жирністю до 85% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.310 |Масло солодко- | т | р. | | |вершкове | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.320 |Масло кисло-вершкове | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.330 |Масло з наповнювачами| т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.500 |Масло вершкове і | т | м., р. | | |молочні жири, | | | | |жирністю більше | | | | |85%, крім продуктів | | | | |молочних | | | | |пастоподібних | | | | |жирністю до 80% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.30.700 |Продукти молочні | т | м., р. | | |пастоподібні жирністю| | | | |до 80% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.4 |Сир сичужний, | | | | |плавлений та | | | | |кисломолочний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40 |Сир сичужний, | т | | | |плавлений та | | | | |кисломолочний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.300 |Сир свіжий | т | м., р. | | |неферментований | | | | |(недозрілий і | | | | |невитриманий) та сир | | | | |кисломолочний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.310 |Вироби з сиру | т | р. | | |кисломолочного | | | | |знежирені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.311 |Сир кисломолочний | т | р. | | |знежирений | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.312 |Сирки і сиркові маси,| т | р. | | |знежирені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.320 |Вироби з сиру | т | р. | | |кисломолочного жирні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.321 |Сир кисломолочний | т | р. | | |жирний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.322 |Сирки і сиркові маси,| т | р. | | |жирні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.500 |Сири сичужні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.510 |Сири тверді | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.520 |Сири м'які | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.530 |Сири розсільні | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.590 |Сири інші | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.40.700 |Сир плавлений не | т | м., р. | | |тертий і не в порошку| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.5 |Продукти молочні інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51 |Молоко і вершки, | т | м., р. | | |згущені з доданням | | | | |цукру або без додання| | | | |цукру чи інших | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.400 |Молоко і вершки, | т | р. | | |згущені | | | | |непідсолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.410 |Молоко згущене | т | р. | | |непідсолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.420 |Вершки згущені | т | р. | | |непідсолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.800 |Молоко і вершки, | т | р. | | |згущені підсолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.810 |Молоко згущене | т | р. | | |знежирене | | | | |підсолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.820 |Молоко згущене | т | р. | | |(незбиране) | | | | |підсолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.830 |Вершки згущені | т | р. | | |підсолоджені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.840 |Какао з вершками або | т | р. | | |молоком згущеним, | | | | |підсолоджене | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.51.850 |Кава з вершками або | т | р. | | |молоком згущеним, | | | | |підсолоджена | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52 |Продукти кисломолочні| т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.400 |Молоко і вершки | т | м., р. | | |коагульовані, йогурт,| | | | |кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і | | | | |вершки ферментовані | | | | |чи сквашені інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.430 |Молоко і вершки | т | | | |коагульовані, йогурт,| | | | |кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і | | | | |вершки ферментовані | | | | |чи сквашені, | | | | |неароматизовані, без | | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.431 |Йогурт | т | м., р. | | |неароматизований, без| | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.432 |Простокваша і | т | р. | | |варенець, | | | | |неароматизовані, без | | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.433 |Кефір | т | р. | | |неароматизований, без| | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.434 |Ряжанка | т | р. | | |неароматизована, без | | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.435 |Сметана | т | р. | | |неароматизована, без | | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.439 |Продукти кисломолочні| т | р. | | |неароматизовані, без | | | | |додання фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів, | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.450 |Молоко і вершки | т | | | |коагульовані, йогурт,| | | | |кефір, сметана, | | | | |ацидофілін, молоко і | | | | |вершки ферментовані | | | | |чи сквашені, | | | | |ароматизовані чи з | | | | |доданням фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.451 |Йогурт ароматизований| т | м., р. | | |чи з доданням | | | | |фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших | | | | |наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.452 |Кефір ароматизований | т | р. | | |чи з доданням | | | | |фруктів, горіхів, | | | | |какао та інших | | | | |наповнювачів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.459 |Продукти | т | р. | | |кисломолочні, | | | | |ароматизовані чи з | | | | |доданням фруктів, | | | | |горіхів, какао та | | | | |інших наповнювачів, | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.470 |Молоко і вершки | т | м., р. | | |коагульовані, йогурт | | | | |і продукти | | | | |ферментовані інші, в | | | | |порошку, гранулах чи | | | | |іншій твердій формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.600 |Маслянка, порошок | т | р. | | |маслянки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.630 |Порошок маслянки | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.52.650 |Маслянка, напій з | т | р. | | |маслянки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.53 |Казеїн | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.53.000 |Казеїн | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.54 |Лактоза і сироп | т | | | |лактози, включаючи | | | | |лактозу хімічно чисту| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.54.000 |Лактоза і сироп | т | р. | | |лактози, включаючи | | | | |лактозу хімічно чисту| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55 |Сироватка | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55.300 |Сироватка в порошку, | т | р. | | |гранулах чи інших | | | | |твердих формах, | | | | |згущена чи | | | | |незгущена, з доданням| | | | |чи без додання | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55.400 |Сироватка рідка чи в | т | р. | | |пастоподібній формі, | | | | |згущена чи | | | | |незгущена, з доданням| | | | |чи без додання | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55.430 |Сироватка рідка | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55.470 |Сироватка в | т | | | |пастоподібній формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.55.900 |Продукти інші, що | т | р. | | |складаються з | | | | |натуральних складових| | | | |молока | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва молочних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва молочних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.51.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва молочних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52 |Морозиво і харчовий | | | | |лід | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.1 |Морозиво і харчовий | | | | |лід | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10 |Морозиво і харчовий | т | | | |лід (включаючи | | | | |щербет, льодяники), | | | | |крім сумішей і основ | | | | |для приготування | | | | |морозива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.000 |Морозиво і харчовий | т | м., р. | | |лід (включаючи | | | | |щербет, льодяники), | | | | |крім сумішей і основ | | | | |для приготування | | | | |морозива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.001 |Морозиво вершкове | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.002 |Морозиво молочне | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.003 |Морозиво плодоягідне | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.004 |Морозиво | т | р. | | |ароматизоване | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.005 |Морозиво м'яке | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.006 |Торти, тістечка і | т | р. | | |десерти з морозива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.007 |Пломбір | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.10.008 |Морозиво інше | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва морозива | | | | |і харчового льоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва морозива | | | | |і харчового льоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.52.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва морозива | | | | |і харчового льоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.6 |Продукція | | | | |борошномельно- | | | | |круп'яної | | | | |промисловості, | | | | |крохмалі та | | | | |крохмалепродукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61 |Продукція | | | | |борошномельно- | | | | |круп'яної | | | | |промисловості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.1 |Рис лущений, | | | | |неполірований | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.10 |Рис лущений, | т | м., р. | | |неполірований | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.10.000 |Рис лущений, | т | | | |неполірований | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.2 |Борошно з зернових та| | | | |овочевих культур | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.21 |Борошно пшеничне чи | т | м., р. | | |пшенично-житнє | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.21.010 |Борошно пшеничне | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.21.011 |Борошно пшеничне з | т | р. | | |пшениці твердої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.21.012 |Борошно пшеничне з | т | р. | | |пшениці м'якої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.21.020 |Борошно пшенично- | т | м., р. | | |житнє | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22 |Борошно з зернових | т | м., р. | | |культур, крім пшениці| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.010 |Борошно житнє | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.020 |Борошно кукурудзяне | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.030 |Борошно рисове | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.090 |Борошно з інших | т | р. | | |зернових культур | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.091 |Борошно ячмінне | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.092 |Борошно гречане | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.093 |Борошно вівсяне | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.22.099 |Борошно з інших | т | р. | | |зернових культур, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23 |Борошно рослинне | т | | | |дрібного і грубого | | | | |помелу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.100 |Борошно і крупи з | т | р. | | |культур бобових | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.110 |Горох лущений | т | м., р. | | |полірований (цілий, | | | | |колотий) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.120 |Борошно з культур | т | м., р. | | |бобових | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.200 |Борошно і крупи з | т | | | |плодів або горіхів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.210 |Борошно з плодів або | т | м., р. | | |горіхів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.220 |Крупи з плодів або | т | м., р. | | |горіхів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.900 |Борошно і крупи | т | | | |рослинні інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.910 |Борошно рослинне інше| т | м., р. | | |(з саго, коренеплодів| | | | |чи бульбоплодів) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.23.920 |Крупи рослинні інші | т | м., р. | | |(з саго, коренеплодів| | | | |чи бульбоплодів) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.24 |Суміші і тісто для | т | м., р. | | |виготовлення | | | | |хлібобулочних виробів| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.24.000 |Суміші і тісто для | т | | | |виготовлення | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, | | | | |класифікованих в | | | | |поз. 15.81 і 15.82 | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.3 |Крупи, гранули та | | | | |продукти з зернових | | | | |культур інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31 |Крупи з пшениці | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.300 |Крупи з пшениці | т | р. | | |твердої та м'якої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.330 |Крупи з пшениці | т | р. | | |твердої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.331 |Крупи манні з пшениці| т | р. | | |твердої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.332 |Крупи пшеничні з | т | р. | | |пшениці твердої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.350 |Крупи з пшениці | т | р. | | |м'якої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.351 |Крупи манні з пшениці| т | р. | | |м'якої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.31.352 |Крупи пшеничні з | т | р. | | |пшениці м'якої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32 |Крупи з інших | т | м., р. | | |зернових і гранули з | | | | |зернових | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.300 |Крупи з зернових | т | | | |культур інших, крім | | | | |пшениці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.301 |Крупи вівсяні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.302 |Крупи пшоняні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.303 |Крупи гречані | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.304 |Крупи кукурудзяні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.305 |Крупи рисові | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.306 |Крупи ячні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.307 |Крупі перлові | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.309 |Крупи інші | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.32.500 |Гранули з зернових, | т | р. | | |включаючи гранули з | | | | |пшениці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33 |Продукти інші з | т | | | |зернових культур, | | | | |включаючи пластівці | | | | |кукурудзяні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.300 |Зерно і зародки | т | м., р. | | |зернових, оброблені | | | | |іншим способом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.330 |Зерна зернових | т | | | |культур, крім рису, | | | | |плющені чи | | | | |перероблені в | | | | |пластівці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.350 |Зародки зернових | т | | | |культур, крім рису, | | | | |цілі чи плющені, у | | | | |вигляді пластівців чи| | | | |мелені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.500 |Продукти готові | т | м., р. | | |харчові з зернових | | | | |культур | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.510 |Продукти типу "мюслі"| т | р. | | |на основі пластівців | | | | |несмажених зернових | | | | |культур | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.530 |Продукти готові | т | р. | | |харчові, одержані | | | | |здуванням або | | | | |смаженням зерен з | | | | |кукурудзи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.33.550 |Продукти зернові, | т | р. | | |крім кукурудзи, в | | | | |вигляді зерен, | | | | |попередньо відварені | | | | |чи приготовлені іншим| | | | |способом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.4 |Рис обрушений | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.40 |Рис обрушений | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.40.300 |Рис напівобрушений чи| т | р. | | |повністю обрушений | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.40.500 |Рис-січка | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.5 |Висівки та відходи | | | | |від перероблення | | | | |культур зернових інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.50 |Висівки та відходи | т | м., р. | | |від перероблення | | | | |культур зернових інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.50.100 |Висівки, відходи | т | | | |кукурудзи інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.50.300 |Висівки, відходи рису| т | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.50.500 |Висівки, відходи | т | | | |пшениці інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.50.900 |Висівки, відходи | т | | | |зернових культур | | | | |інші, крім кукурудзи,| | | | |рису, пшениці чи | | | | |культур бобових, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва продуктів| | | | |борошномельно- | | | | |круп'яної | | | | |промисловості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва продуктів| | | | |борошномельно- | | | | |круп'яної | | | | |промисловості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.61.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва продуктів| | | | |борошномельно- | | | | |круп'яної | | | | |промисловості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62 |Крохмаль та | | | | |крохмалепродукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.1 |Олія кукурудзяна та | | | | |її фракції, без зміни| | | | |її хімічного складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.10 |Олія кукурудзяна та | т | | | |її фракції, без зміни| | | | |її хімічного складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.10.300 |Олія кукурудзяна | т | м., р. | | |нерафінована та її | | | | |фракції, без зміни її| | | | |хімічного складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.10.500 |Олія кукурудзяна | т | м., р. | | |рафінована та її | | | | |фракції, без зміни її| | | | |хімічного складу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.2 |Крохмалі та | | | | |крохмалепродукти; | | | | |цукор і сиропи | | | | |цукрові, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21 |Глюкоза та сироп з | т | | | |глюкози; фруктоза і | | | | |сироп з фруктози; | | | | |цукор інвертний; | | | | |сиропи цукрові, | | | | |н.в.і.у.; мед | | | | |штучний; | | | | |кульор карамельний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.100 |Глюкоза і сироп з | т | м., р. | | |глюкози | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.200 |Фруктоза (включаючи | т | р. | | |хімічно чисту), сироп| | | | |з фруктози, | | | | |ізоглюкоза | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.300 |Мальтодекстрин і | т | р. | | |мальтодекстриновий | | | | |сироп | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.400 |Кульор карамельний на| т | р. | | |основі цукру | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.500 |Кульор карамельний на| т | р. | | |основі крохмалю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.21.900 |Мальтоза хімічно | т | м., р. | | |чиста, мед штучний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22 |Крохмалі; інулін; | т | | | |клейковина пшенична; | | | | |декстрини; крохмалі | | | | |модифіковані інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.100 |Крохмалі, крім | т | м., р. | | |модифікованих | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.110 |Крохмаль пшеничний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.130 |Крохмаль кукурудзяний| т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.150 |Крохмаль картопляний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.190 |Крохмалі інші | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.300 |Інулін | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.500 |Клейковина пшенична, | т | р. | | |суха чи сира, | | | | |включаючи глютен | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.22.700 |Декстрини і крохмалі | т | м., р. | | |модифіковані інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.23 |Крохмалепродукти | т | | | |інші, виготовленні з | | | | |крохмалю (тапіоки), | | | | |сагового (саго), | | | | |картопляного | | | | |(фаріноки) у вигляді | | | | |пластівців, гранул та| | | | |в інших аналогічних | | | | |формах | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.23.000 |Крохмалепродукти | т | р. | | |інші, виготовленні з | | | | |крохмалю (тапіоки), | | | | |сагового (саго), | | | | |картопляного | | | | |(фаріноки) у вигляді | | | | |пластівців, гранул та| | | | |в інших аналогічних | | | | |формах | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.3 |Відходи виробництва | | | | |крохмалю і аналогічні| | | | |відходи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.30 |Відходи виробництва | т | | | |крохмалю і аналогічні| | | | |відходи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.30.000 |Відходи виробництва | т | | | |крохмалю і аналогічні| | | | |відходи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва крохмалю | | | | |і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва крохмалю | | | | |і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.62.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва крохмалю | | | | |і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.7 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.1 |Корми готові для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10 |Корми готові для | т | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10.000 |Корми готові для | т | м., р. | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10.030 |Корми готові для | т | р. | | |годівлі свиней | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10.050 |Корми готові для | т | р. | | |годівлі великої | | | | |рогатої худоби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10.070 |Корми готові для | т | р. | | |годівлі свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.10.090 |Корми готові для | т | р. | | |тварин, н.в.і.у. | | | | |(білок кормовий, | | | | |премікси, комбікорми | | | | |збалансовані, дерть, | | | | |корми комбіновані, | | | | |білково-вітамінні | | | | |добавки) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.2 |Борошно і гранули з | | | | |люцерни | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.20 |Борошно і гранули з | т | | | |люцерни | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.20.000 |Борошно і гранули з | т | р. | | |люцерни | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.71.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для | | | | |сільськогосподарських| | | | |тварин та свійської | | | | |птиці | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72 |Корми готові для | | | | |домашніх тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.1 |Корми готові для | | | | |домашніх тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.10 |Корми готові для | т | м., р. | | |домашніх тварин, | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.10.300 |Корми для собак і | т | | | |кішок, розфасовані | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.10.330 |Корми для собак | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.10.350 |Корми для кішок | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.10.500 |Продукти, які | т | | | |використовуються як | | | | |корми, інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.72.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва готових | | | | |кормів для домашніх | | | | |тварин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.8 |Продукти харчові інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81 |Вироби хлібобулочні, | | | | |торти та тістечка | | | | |нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.1 |Вироби хлібобулочні, | | | | |тістечка та здобні | | | | |хлібобулочні вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11 |Вироби хлібобулочні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.010 |Хліб житній | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.020 |Хліб пшеничний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.030 |Хліб житньо-пшеничний| т | р. | | |і пшенично-житній | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.040 |Вироби булочні | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.041 |Вироби булочні | т | р. | | |дієтичні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.050 |Хліб дієтичний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.11.090 |Хліб інший | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12 |Торти і вироби | т | | | |кондитерські; вироби | | | | |хлібобулочні інші з | | | | |доданням | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12.010 |Торти | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12.020 |Тістечка | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12.030 |Вироби здобні | т | м., р. | | |(булочки підвищеної | | | | |калорійності, | | | | |слойоні, рулети з | | | | |маком, рогалики тощо)| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12.040 |Пироги, пиріжки, | т | м., р. | | |пончики | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.12.090 |Солодощі східні | т | м., р. | | |борошняні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, тортів та | | | | |тістечок нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, тортів та | | | | |тістечок нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.81.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, тортів та | | | | |тістечок нетривалого | | | | |зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82 |Вироби сухарні, | | | | |печиво та здобні | | | | |хлібобулочні вироби | | | | |тривалого зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.1 |Вироби сухарні, | | | | |печиво та здобні | | | | |хлібобулочні вироби | | | | |тривалого зберігання | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.11 |Хлібці хрусткі, | т | м., р. | | |сухарі, хліб для | | | | |тостів і вироби | | | | |хрусткі аналогічного | | | | |типу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.11.300 |Хлібці хрусткі | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.11.500 |Сухарі, грінки та | т | р. | | |аналогічні смажені | | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.11.510 |Панірувальні сухарі | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.11.700 |Вироби бубличні з | т | р. | | |доданням | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12 |Пряники і вироби | т | м., р. | | |аналогічні; печиво | | | | |солодке; вафлі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.300 |Пряники і вироби | т | м., р. | | |аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.310 |Пряники | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.320 |Кекси | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.330 |Рулети | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.340 |Баби | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.500 |Печиво солодке і | т | м., р. | | |вафлі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.530 |Печиво солодке і | т | р. | | |вафлі, частково чи | | | | |повністю покриті | | | | |шоколадом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.550 |Печиво солодке, крім | т | р. | | |частково чи повністю | | | | |покритого шоколадом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.551 |Печиво цукрове | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.552 |Печиво здобне | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.553 |Печиво листкове | т | р. | | |(слойоне) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.559 |Печиво н.в.і.у. | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.12.590 |Вафлі (включаючи | т | р. | | |солоні), крім | | | | |частково чи повністю | | | | |покритих шоколадом (з| | | | |жировими, помадними, | | | | |фруктовими, | | | | |праліновими та | | | | |іншими начинками) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13 |Хлібобулочні і | т | | | |борошняні | | | | |кондитерські вироби, | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.100 |Хліб з тіста | т | м., р. | | |недріжджового | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.200 |Пластини вафельні, | т | м., р. | | |капсули порожні, | | | | |придатні для | | | | |використання у | | | | |фармацевтиці, облатки| | | | |вафельні для | | | | |запечатування, папір | | | | |рисовий, вироби для | | | | |причастя і аналогічні| | | | |продукти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.300 |Вафлі з вмістом | т | м., р. | | |вологості більше 10% | | | | |маси, крім | | | | |стаканчиків для | | | | |морозива, бутербродів| | | | |і аналогічних | | | | |продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.400 |Печиво сухе (галети, | т | м., р. | | |крекери) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.500 |Продукти, одержані | т | м., р. | | |шляхом екструзії чи | | | | |розпушування тіста, з| | | | |пряностями чи солоні,| | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.900 |Вироби хлібобулочні | т | м., р. | | |інші без додання | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.910 |Вироби бубличні, крім| т | р. | | |соломки і хлібних | | | | |паличок, без додання | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.13.990 |Вироби хлібобулочні | т | р. | | |інші без додання | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва сухарів, | | | | |печива та здобних | | | | |хлібобулочних виробів| | | | |довготривалого | | | | |виробництва | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва сухарів, | | | | |печива та здобних | | | | |хлібобулочних виробів| | | | |довготривалого | | | | |виробництва | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.82.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва сухарів, | | | | |печива та здобних | | | | |хлібобулочних виробів| | | | |довготривалого | | | | |виробництва | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83 |Цукор | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.1 |Цукор, супутні | | | | |продукти і відходи | | | | |цукроваріння | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.11 |Цукор-сирець | т | м., р. | | |тростинний чи | | | | |буряковий у твердій | | | | |формі, без | | | | |ароматичних добавок і| | | | |барвників | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.11.100 |Цукор-сирець | т | м., р. | | |тростинний у твердій | | | | |формі, без | | | | |ароматичних добавок і| | | | |барвників | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.11.200 |Цукор-сирець | т | м., р. | | |буряковий у твердій | | | | |формі, без | | | | |ароматичних добавок і| | | | |барвників | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12 |Цукор рафінований | т | | | |тростинний чи | | | | |буряковий і сахароза | | | | |хімічно чиста у | | | | |твердій формі, без | | | | |додання ароматичних | | | | |добавок і барвників | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.300 |Цукор білий, | т | | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю тростинного чи | | | | |бурякового, у твердій| | | | |формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.310 |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю тростинного чи | | | | |бурякового, у твердій| | | | |формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.311 |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю тростинного, у | | | | |твердій формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.312 |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю бурякового, у | | | | |твердій формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |15.83.12.312D |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю бурякового за | | | | |квотою A | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |15.83.12.312E |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю бурякового за | | | | |квотою B | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| |15.83.12.312G |Цукор-пісок, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю бурякового за | | | | |квотою C | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.320 |Цукор-рафінад, | т | м., р. | | |отриманий з цукру- | | | | |сирцю тростинного чи | | | | |бурякового, у твердій| | | | |формі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.330 |Пудра цукрова | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.12.900 |Цукор тростинний чи | т | р. | | |буряковий, у твердій | | | | |формі, інший | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.13 |Цукор рафінований | т | р. | | |тростинний чи | | | | |буряковий, з доданням| | | | |ароматичних добавок і| | | | |барвників, цукор | | | | |кленовий і сироп | | | | |кленовий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.13.300 |Цукор рафінований | т | р. | | |тростинний чи | | | | |буряковий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.13.500 |Цукор кленовий і | т | | | |сироп кленовий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.14 |Патока (меляса) | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.14.300 |Патока (меляса) | т | р. | | |тростинна | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.14.900 |Патока (меляса) інша,| т | р. | | |крім тростинної | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.2 |Жом буряковий, багаса| | | | |(жом тростини | | | | |цукрової), відходи | | | | |цукрового виробництва| | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.20 |Жом буряковий, багаса| т | р. | | |(жом тростини | | | | |цукрової), відходи | | | | |цукрового виробництва| | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.20.100 |Жом буряковий і | т | | | |тростини цукрової | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.20.200 |Відходи цукрового | т | | | |виробництва | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва цукру | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва цукру | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.83.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва цукру | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84 |Какао, шоколад і | | | | |вироби кондитерські з| | | | |цукру | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.1 |Какао | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.10 |Какао | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.10.000 |Какао | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.11 |Какао-паста без | т | | | |додання цукру чи | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.11.000 |Какао-паста без | т | р. | | |додання цукру чи | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.12 |Какао-масло, какао- | т | | | |жир | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.12.000 |Какао-масло, какао- | т | р. | | |жир | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.13 |Какао-порошок без | т | | | |додання цукру чи | | | | |інших | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.13.000 |Какао-порошок без | т | р. | | |додання цукру чи | | | | |інших | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.14 |Какао-порошок з | т | | | |доданням цукру чи | | | | |інших | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.14.000 |Какао-порошок з | т | р. | | |доданням цукру чи | | | | |інших | | | | |підсолоджувальних | | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.2 |Шоколад та вироби | | | | |кондитерські | | | | |шоколадні цукрові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21 |Шоколад та інші | т | м., р. | | |харчові продукти | | | | |готові, з вмістом | | | | |какао (крім какао- | | | | |порошку | | | | |підсолодженого), у | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.300 |Шоколад і аналогічні | т | | | |вироби, з вмістом | | | | |какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.330 |Шоколад і аналогічні | т | | | |вироби, з вмістом | | | | |какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг, з | | | | |вмістом какао-масла | | | | |більше 31% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.350 |Шоколад і аналогічні | т | | | |вироби з вмістом | | | | |какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг, з | | | | |вмістом какао-масла | | | | |від 25% до 31% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.370 |Шоколад і аналогічні | т | | | |вироби з вмістом | | | | |какао, в брикетах чи | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг, з | | | | |вмістом какао-масла | | | | |більше 18% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.500 |Крихти молочного | т | | | |шоколаду масою більше| | | | |2 кг, з вмістом | | | | |какао-масла більше | | | | |18% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.700 |Глазур шоколадна, в | т | | | |брикетах чи | | | | |пакованнях масою | | | | |більше 2 кг, з | | | | |вмістом по масі | | | | |какао-масла більше | | | | |18% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.21.900 |Продукти харчові | т | | | |готові в брикетах чи | | | | |пакованнях, масою | | | | |більше 2 кг, з | | | | |вмістом по масі | | | | |какао-масла більше | | | | |18%, інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22 |Шоколад та інші | т | м., р. | | |продукти харчові | | | | |готові з вмістом | | | | |какао, в брикетах, | | | | |пластинах чи | | | | |плитках, крім какао- | | | | |порошку | | | | |підсолодженого | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.300 |Шоколад і вироби | т | м., р. | | |аналогічні, в | | | | |брикетах, пластинах | | | | |чи плитках, з | | | | |начинкою чи без | | | | |начинки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.330 |Шоколад і вироби | т | р. | | |аналогічні, в | | | | |брикетах, пластинах | | | | |чи плитках, з | | | | |начинкою | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.350 |Шоколад і вироби | т | р. | | |аналогічні, в | | | | |брикетах, пластинах | | | | |чи плитках, без | | | | |начинки, з доданням | | | | |зерен зернових | | | | |культур, фруктів чи | | | | |горіхів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.390 |Шоколад і вироби | т | р. | | |аналогічні, в | | | | |брикетах, пластинах | | | | |чи плитках, без | | | | |начинки (шоколад | | | | |пористий, десертний | | | | |тощо) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.400 |Цукерки шоколадні | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.430 |Цукерки шоколадні, з | т | р. | | |вмістом алкоголю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.450 |Цукерки шоколадні | т | р. | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.500 |Вироби шоколадні інші| т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.530 |Вироби шоколадні з | т | р. | | |начинкою інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.550 |Вироби шоколадні без | т | р. | | |начинки інші (медалі,| | | | |фігури і т.п.) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.600 |Вироби кондитерські з| т | м., р. | | |цукру чи його | | | | |замінників, з вмістом| | | | |какао | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.700 |Продукти пастоподібні| т | м., р. | | |з вмістом какао | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.800 |Продукти з вмістом | т | м., р. | | |какао для | | | | |приготування напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.22.900 |Продукти харчові, з | т | м., р. | | |вмістом какао, | | | | |н.в.і.у. (порошок для| | | | |приготування кремів, | | | | |морозива, десертів і | | | | |т.п.) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23 |Вироби кондитерські з| т | м., р. | | |цукру (включаючи | | | | |білий шоколад) без | | | | |вмісту какао | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.100 |Гумка жувальна | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.200 |Екстракт лакриці, з | т | | | |вмістом сахарози | | | | |більше 10% за масою | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.300 |Шоколад білий | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.500 |Вироби кондитерські з| т | р. | | |цукру у вигляді паст,| | | | |включаючи марципан, | | | | |в пакованнях масою | | | | |більше 1 кг; пастилки| | | | |від болю в горлі і | | | | |таблетки від кашлю, | | | | |які складаються | | | | |переважно з цукру і | | | | |ароматичних речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.530 |Вироби кондитерські з| т | | | |цукру у вигляді паст,| | | | |включаючи марципан, | | | | |в пакуваннях масою | | | | |більше 1 кг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.550 |Пастилки від болю в | т | | | |горлі і таблетки від | | | | |кашлю, з вмістом, які| | | | |складаються переважно| | | | |з цукру і ароматичних| | | | |речовин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.600 |Вироби, покриті | т | м., р. | | |цукром; вироби | | | | |кондитерські з желе | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.630 |Вироби, покриті | т | р. | | |цукром, солодощі | | | | |"зацукровані", | | | | |включаючи мигдаль | | | | |зацукрований | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.650 |Вироби кондитерські з| т | р. | | |желе, включаючи | | | | |пастилу фруктову | | | | |(мармелад, пастилу, | | | | |зефір та інші | | | | |пастильні і | | | | |мармеладні вироби) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.700 |Цукерки варені; | т | м., р. | | |карамелі, тофі та | | | | |солодощі аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.730 |Цукерки варені з | т | р. | | |начинкою чи без | | | | |начинки | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.731 |Ірис | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.732 |Цукерки помадні | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.750 |Карамелі, тофі і | т | м., р. | | |солодощі аналогічні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.751 |Карамель льодяникова | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.752 |Карамель з | т | | | |фруктовими, ягідними,| | | | |фруктово-ягідними та | | | | |желейними начинками | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.753 |Карамель з лікерними | т | | | |та медовими начинками| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.754 |Карамель з помадними | т | | | |та помадно-фруктовими| | | | |начинками | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.755 |Карамель з молочними | т | | | |та молочно- | | | | |горіховими, | | | | |марципановими, | | | | |горіховими та | | | | |шоколадними начинками| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.759 |Карамель інша | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.800 |Драже | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.900 |Вироби цукрові | т | м., р. | | |кондитерські інші | | | | |(халва, лукуми, | | | | |східні солодощі) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.910 |Халва | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.920 |Лукуми | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.930 |Східні солодощі | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.23.990 |Вироби кондитерські з| т | р. | | |цукру, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.24 |Овочі, плоди, горіхи,| т | р. | | |шкірки плодів та | | | | |інші частини рослин, | | | | |зацукровані або | | | | |просочені цукровим | | | | |сиропом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.24.000 |Овочі, плоди, горіхи,| т | | | |шкірки плодів та | | | | |інші частини рослин, | | | | |зацукровані або | | | | |просочені цукровим | | | | |сиропом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.3 |Лузга, шкаралупа, | | | | |шкірки і відходи | | | | |какао-бобів інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.30 |Лузга, шкаралупа, | т | | | |шкірки і відходи | | | | |какао-бобів інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.30.000 |Лузга, шкаралупа, | т | | | |шкірки і відходи | | | | |какао-бобів інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва какао; | | | | |шоколаду і виробів | | | | |кондитерських з цукру| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва какао; | | | | |шоколаду і виробів | | | | |кондитерських з цукру| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.84.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва какао; | | | | |шоколаду і виробів | | | | |кондитерських з цукру| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85 |Вироби макаронні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.1 |Вироби макаронні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11 |Вироби макаронні без | т | м., р. | | |начинки, не піддані | | | | |тепловому обробленню | | | | |чи не приготовлені | | | | |будь-яким іншим | | | | |способом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.300 |Вироби макаронні з | т | р. | | |вмістом яєць | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.310 |Макарони | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.320 |Вермішель | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.330 |Лапша | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.340 |Фігурні вироби, ріжки| т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.500 |Вироби макаронні без | т | р. | | |вмісту яєць | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.510 |Макарони | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.520 |Вермішель | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.530 |Лапша | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.11.540 |Фігурні вироби, ріжки| т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12 |Вироби макаронні з | т | м., р. | | |начинкою, піддані | | | | |тепловому обробленню | | | | |або приготовлені | | | | |іншим способом | | | | |(сушені, заморожені):| | | | |пельмені, вареники | | | | |тощо; кускус | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.300 |Вироби макаронні з | т | р. | | |начинкою, піддані | | | | |тепловому обробленню | | | | |або приготовлені | | | | |іншим способом | | | | |(сушені, заморожені):| | | | |пельмені, вареники | | | | |тощо; тісто | | | | |недріжджове, яке | | | | |пройшло попередню | | | | |теплову обробку | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.330 |Макаронні вироби, | т | р. | | |включаючи вироби з | | | | |начинкою із м'яса, | | | | |риби, сиру і інших | | | | |продуктів; тісто | | | | |недріжджове, яке | | | | |пройшло попередню | | | | |теплову обробку | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.331 |Пельмені (без рибних)| т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.332 |Вареники | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.333 |Вироби макаронні з | т | р. | | |начинкою з риби, | | | | |ракоподібних, | | | | |молюсків та інших | | | | |водяних безхребетних | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.334 |Тісто недріжджове, | т | р. | | |яке пройшло | | | | |попередню теплову | | | | |обробку | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.339 |Вироби макаронні з | т | р. | | |начинкою інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.350 |Вироби макаронні інші| т | р. | | |(равіолі, капелані, | | | | |лазань тощо), страви | | | | |готові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.12.500 |Кускус | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва | | | | |макаронних виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |макаронних виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.85.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |макаронних виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86 |Кава та чай | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.1 |Кава та чай | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.11 |Кава (кава смажена в | т | м., р. | | |зернах чи мелена, яка| | | | |містить чи не містить| | | | |кофеїн; кава без | | | | |кофеїну несмажена) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.11.300 |Кава несмажена без | т | м., р. | | |кофеїну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.11.500 |Кава смажена з | т | м., р. | | |кофеїном | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.11.700 |Кава смажена без | т | м., р. | | |кофеїну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12 |Замінники кави; | т | м., р. | | |екстракти, есенції і | | | | |концентрати кави | | | | |(включаючи каву | | | | |розчину) або | | | | |замінників кави | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.100 |Замінники кави, що | т | р. | | |містять каву | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.300 |Екстракти, есенції і | т | р. | | |концентрати кави у | | | | |твердій формі, | | | | |включаючи каву | | | | |розчинну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.310 |Кава розчинна | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.500 |Екстракти, есенції і | т | р. | | |концентрати кави | | | | |рідкі; продукти | | | | |готові на основі | | | | |екстрактів, есенцій | | | | |чи концентратів кави | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.700 |Цикорій смажений та | т | р. | | |інші замінники кави | | | | |смажені (у т.ч. | | | | |екстракти, есенції, | | | | |концентрати) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.710 |Цикорій розчинний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.12.800 |Оболонка та плівка | т | | | |зерен кави | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13 |Чай зелений | т | | | |(неферментований), | | | | |чай чорний | | | | |(ферментований) і чай| | | | |частково | | | | |ферментований, в | | | | |пакованнях масою | | | | |менше 3 кг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13.000 |Чай зелений | т | м., р. | | |(неферментований), | | | | |чай чорний | | | | |(ферментований) і | | | | |чай, частково | | | | |ферментований, в | | | | |пакованнях масою | | | | |менше 3 кг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13.010 |Чай зелений | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13.020 |Чай чорний | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13.030 |Чай ароматизований | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15 86 13 040 |Суміш різних видів | т | р. | | |чаю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.13.090 |Чай інший, включаючи | т | р. | | |відходи чайної | | | | |промисловості | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.14 |Екстракти, есенції, | т | | | |концентрати і | | | | |продукти на основі | | | | |чаю (чи мате); | | | | |продукти готові на | | | | |основі есенцій чи | | | | |концентратів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.14.000 |Екстракти, есенції, | т | р. | | |концентрати і | | | | |продукти на основі | | | | |чаю (чи мате); | | | | |продукти готові на | | | | |основі есенцій чи | | | | |концентратів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.15 |Настої трав'яні, чай | т | | | |фруктовий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.15.000 |Настої трав'яні, чай | т | м., р. | | |фруктовий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва кави та | | | | |чаю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва кави та | | | | |чаю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.86.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва кави та | | | | |чаю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87 |Спеції та приправи | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.1 |Оцет, соуси, приправи| | | | |змішані, борошно і | | | | |порошок гірчичний; | | | | |гірчиця готова | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.11 |Оцет та його | т | м., р. | | |замінники, одержані з| | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.11.300 |Оцет та його | т | | | |замінники, одержані з| | | | |вина | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.11.900 |Оцет та його | т | | | |замінники, одержані | | | | |не з вина | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12 |Соуси; приправи і | т | | | |пряності змішані; | | | | |борошно і порошок | | | | |гірчичні; гірчиця | | | | |готова | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.100 |Соус соєвий | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.300 |Кетчуп і соуси | т | м., р. | | |томатні інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.500 |Борошно та порошок | т | | | |гірчичні; гірчиця | | | | |готова | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.530 |Борошно і порошок | т | м., р. | | |гірчичні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.550 |Гірчиця готова | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.700 |Соуси і продукти для | т | м., р. | | |приготування соусів; | | | | |приправи та прянощі | | | | |змішані інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.730 |Майонез, соуси | т | м., р. | | |емульговані інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.12.790 |Приправи та прянощі | т | р. | | |змішані, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.2 |Спеції оброблені | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.20 |Спеції оброблені | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.20.000 |Спеції оброблені | т | м., р. | | |(перець, ваніль, | | | | |кориця, гвоздика, | | | | |горіх мускатний і | | | | |т.п.) та їх суміші, | | | | |призначенні для | | | | |роздрібного продажу | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва спецій та| | | | |приправ | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва спецій та| | | | |приправ | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.87.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва спецій та| | | | |приправ | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88 |Продукти дитячого і | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.1 |Продукти дитячого і | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10 |Продукти дитячого і | т | м., р. | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.100 |Продукти | т | м., р. | | |гомогенізовані з | | | | |м'яса, субпродуктів | | | | |м'ясних чи крові, | | | | |крім ковбасних | | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.300 |Овочі гомогенізовані,| т | м., р. | | |консервовані без | | | | |оцту, незаморожені, | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.500 |Продукти | т | м., р. | | |гомогенізовані | | | | |плодово-ягідні | | | | |(джеми, желе, пюре, | | | | |пасти горіхові) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.600 |Суміші гомогенізовані| т | м., р. | | |харчових продуктів | | | | |для дитячого і | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.610 |Суміші гомогенізовані| т | м., р. | | |харчових продуктів | | | | |для дитячого | | | | |харчування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.700 |Дитяче харчування | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.730 |Дитяче харчування на | т | м., р. | | |молочній основі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.731 |Дитяче харчування на | т | м., р. | | |молочній основі сухе | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.732 |Дитяче харчування на | т | м., р. | | |молочній основі, | | | | |рідке чи | | | | |пастоподібне | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.750 |Дитяче харчування на | т | м., р. | | |борошняній основі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.790 |Дитяче харчування | т | м., р. | | |інше | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.791 |Консерви | т | м., р. | | |гомогонезовані м'ясні| | | | |для дитячого | | | | |харчування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.792 |Консерви плодоовочеві| т | м., р. | | |і фруктові для | | | | |дитячого харчування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.793 |Соки дитячі | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.10.900 |Продукти харчові | т | м., р. | | |дієтичні інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва продуктів| | | | |дитячого та | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва продуктів| | | | |дитячого та | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.88.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва продуктів| | | | |дитячого та | | | | |дієтичного харчування| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89 |Продукти харчові інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.1 |Продукти харчові інші| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.11 |Супи, бульйони готові| т | | | |і заготовки для їх | | | | |приготування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.11.000 |Супи, бульйони готові| т | м., р. | | |і заготовки для їх | | | | |приготування | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.12 |Яйця без шкаралупи і | т | | | |жовтки яєчні, свіжі | | | | |чи консервовані; | | | | |білок яєчний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.12.300 |Продукти яєчні, крім | т | м., р. | | |альбуміну, свіжі, | | | | |сушені, варені, із | | | | |заданою формою, | | | | |морожені чи | | | | |консервовані іншим | | | | |способом | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.12.500 |Альбумін яєчний | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13 |Дріжджі (активні і | т | м., р. | | |неактивні), | | | | |мікроорганізми | | | | |одноклітинні мертві, | | | | |інші; порошки готові | | | | |пекарські | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.300 |Дріжджі пекарські; | т | м., р. | | |дріжджі активні | | | | |(дріжджі пивні, | | | | |спиртові, | | | | |культивовані) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.330 |Дріжджі пекарські | т | р. | | |сухі | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.350 |Дріжджі пекарські | т | р. | | |рідкі чи пресовані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.390 |Дріжджі активні інші | т | р. | | |(пивні, спиртові | | | | |тощо) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.500 |Дріжджі неактивні; | т | р. | | |мікроорганізми | | | | |одноклітинні мертві | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.13.700 |Порошки готові | т | р. | | |пекарські (для | | | | |розпушення тіста) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14 |Продукти харчові | т | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.300 |Екстракт солодовий; | т | м., р. | | |продукти харчові з | | | | |борошна, крупи, | | | | |крохмалю (крім | | | | |дитячого харчування) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.310 |Екстракт солодовий | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.390 |Продукти харчові з | т | | | |борошна, крупи, | | | | |крохмалю (крім | | | | |дитячого харчування) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.900 |Концентрати білкові | т | р. | | |(протеїнові) та | | | | |сиропи цукрові | | | | |ароматизовані і з | | | | |доданням барвників; | | | | |продукти харчові, | | | | |н.в.і.у. (продукти | | | | |харчування молочного | | | | |типу з бобів сої: | | | | |соєві молочні напої і| | | | |йогурти, соєві м'які | | | | |сири, соєвий | | | | |кисломолочний сир; | | | | |спреди та суміші | | | | |жирові тощо) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.990 |Продукти харчові | т | р. | | |інші, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.14.991 |Спреди та суміші | т | м., р. | | |жирові, що містять | | | | |масову частку | | | | |загального жиру від | | | | |50% до 85%, у тому | | | | |числі молочного жиру | | | | |в жировій фазі не | | | | |менше ніж 25% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.2 |Соки і екстракти | | | | |рослинні; пектині | | | | |речовини; клеї та | | | | |згущувачі рослинні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.20 |Соки і екстракти | т | | | |рослинні; пектині | | | | |речовини; клеї | | | | |рослинні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.20.000 |Соки і екстракти | т | р. | | |рослинні; пектині | | | | |речовини; клеї | | | | |рослинні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва інших | | | | |харчових продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва інших | | | | |харчових продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.89.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва інших | | | | |харчових продуктів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.9 |Напої | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91 |Напої алкогольні | | | | |дистильовані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.1 |Спирт етиловий | | | | |неденатурований, з | | | | |вмістом спирту менше | | | | |80 об.%; міцні | | | | |спиртові напої; | | | | |спиртові настоянки, | | | | |лікери та інші | | | | |алкогольні напої; | | | | |складові спиртові | | | | |напівфабрикати, що | | | | |використовуються для | | | | |виготовлення напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10 |Спирт етиловий | тис.дал, л | | | |неденатурований, з | чистого | | | |вмістом спирту менше | спирту | | | |80 об.%; міцні | | | | |спиртові напої; | | | | |спиртові настоянки, | | | | |лікери та інші | | | | |алкогольні напої; | | | | |складові спиртові | | | | |напівфабрикати, що | | | | |використовуються для | | | | |виготовлення напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.200 |Спиртові настоянки, | тис.дал, л | | | |одержані перегонкою | чистого | | | |виноградного вина або| спирту | | | |вичавок винограду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.210 |Коньяк, бренді | тис.дал, л | м., р. | | | | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.211 |Коньяк | тис.дал, л | м., р. | | | | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.220 |Напої коньячні | тис.дал, л | р. | | | | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.230 |Спирти коньячні | тис.дал, л | р. | | | | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.290 |Напої спиртні з вина | тис.дал, л | р. | | |виноградного | чистого | | | |дистильованого чи | спирту | | | |вичавок винограду | | | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.300 |Віскі | тис.дал, л | р. | | | | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.400 |Ром, спирт ромовий, | тис.дал, л | р. | | |тафія | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.500 |Джин та ялівцева | тис.дал, л | р. | | |настоянка | чистого | | | | | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.600 |Горілка, спирт питний| тис.дал, л | м., р. | | |з вмістом спирту | чистого | | | |менше 45,4 об.%; | спирту | | | |спирти, отриманні | | | | |дистилюванням з | | | | |фруктів, крім | | | | |лікерів, джина, вина | | | | |виноградного | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.630 |Горілка, спирт питний| тис.дал, л | м., р. | | |з вмістом спирту | чистого | | | |менше 45,4 об.% | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.650 |Спирти, отриманні | тис.дал, л | м., р. | | |дистилюванням з | чистого | | | |фруктів, крім | спирту | | | |лікерів, джина, вина | | | | |виноградного | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.700 |Спирт етиловий | тис.дал, л | м., р. | | |неденатурований | чистого | | | |міцністю менше | спирту | | | |80 об.% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.800 |Лікери, солодкі | тис.дал, л | м., р. | | |наливки, спиртові | чистого | | | |настоянки, горілка | спирту | | | |інша, інші спиртові | | | | |напої (бальзами, | | | | |аперитиви, пунши, | | | | |настоянки гірки) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.10.810 |Слабоалкогольні напої| тис.дал, л | м., р. | | |міцністю від 1,2% до | чистого | | | |8,5% | спирту | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва | | | | |дистильованих | | | | |алкогольних напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |дистильованих | | | | |алкогольних напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.91.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |дистильованих | | | | |алкогольних напоїв | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92 |Спирт етиловий | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.1 |Спирт етиловий | | | | |неденатурований із | | | | |вмістом спирту не | | | | |менше 80 об.%, спирт | | | | |етиловий та інші | | | | |спирти денатуровані | | | | |будь-якої міцності | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.11 |Спирт етиловий | тис.дал | м., р. | | |неденатурований із | | | | |вмістом спирту не | | | | |менше 80 об.% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.11.100 |Спирт етиловий | тис.дал | м., р. | | |неденатурований | | | | |технічний із вмістом | | | | |спирту не менше | | | | |80 об.% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.12 |Спирт етиловий | тис.дал | м., р. | | |денатурований (спирт | | | | |технічний) та інші | | | | |спирти денатуровані | | | | |будь-якої міцності | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.12.100 |Спирт етиловий | тис.дал | м., р. | | |денатурований | | | | |технічний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва етилового| | | | |спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва етилового| | | | |спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.92.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва етилового| | | | |спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93 |Вина виноградні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.1 |Вино виноградне та | | | | |сусло виноградне | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.11 |Вина ігристі | тис.дал | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.11.300 |Вино "Шампанське" | тис.дал | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.11.900 |Вина ігристі, крім | тис.дал | м., р. | | |вина "Шампанське" | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12 |Вино виноградне | тис.дал | | | |натуральне, крім вина| | | | |ігристого; сусло | | | | |виноградне | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.100 |Вино столове з | тис.дал | м., р. | | |фактичною | | | | |концентрацією спирту | | | | |від 9 до 13% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.200 |Вино виноградне | тис.дал | м., р. | | |газоване | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.300 |Вино з концентрацією | тис.дал | м., р. | | |спирту більше 15% | | | | |(Портвейн, Мадера, | | | | |Шеррі, Токайське) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.310 |Вино міцне біле і | тис.дал | р. | | |червоне (Портвейн, | | | | |Мадера, Херес, | | | | |Марсала) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.320 |Вино десертне біле і | тис.дал | р. | | |червоне (Кагор, | | | | |Токайське, Мускат) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.390 |Вино кріплене інше з | тис.дал | р. | | |концентрацією спирту | | | | |більше 15% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.500 |Сусло виноградне | тис.дал | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.530 |Сусло виноградне, яке| тис.дал | р. | | |знаходиться в процесі| | | | |ферментації чи з | | | | |припиненим бродінням | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.12.590 |Сусло виноградне інше| тис.дал | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.2 |Камінь винний та | | | | |винний осад | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.20 |Камінь винний та | т | | | |винний осад | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.20.000 |Камінь винний та | т | р. | | |винний осад | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва вина | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва вина | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.93.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва вина | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94 |Сидр і вина | | | | |плодоягідні інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.1 |Напої ферментовані | | | | |(сидр яблучний, сидр | | | | |грушевий, напій | | | | |медовий); напої | | | | |змішані, з вмістом | | | | |алкоголю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.10 |Напої ферментовані | тис.дал | м., р. | | |(сидр яблучний, сидр | | | | |грушевий, напій | | | | |медовий); напої | | | | |змішані, з вмістом | | | | |алкоголю | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.10.060 |Сидр | тис.дал | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.10.070 |Вина фруктові, крім | тис.дал | р. | | |сидру з фактичною | | | | |концентрацією | | | | |спирту - 17%; | | | | |цукру - 30% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.10.090 |Напої, з вмістом | тис.дал | р. | | |алкоголю, н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва сидру та | | | | |інших плодоягідних | | | | |вин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва сидру та | | | | |інших плодоягідних | | | | |вин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.94.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва сидру та | | | | |інших плодоягідних | | | | |вин | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95 |Вермут та аналогічні | | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.1 |Вермут та аналогічні | | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.10 |Вермут та аналогічні | тис.дал | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.10.000 |Вермут та аналогічні | тис.дал | м., р. | | |вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва вермуту | | | | |та аналогічних | | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва вермуту | | | | |та аналогічних | | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.95.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва вермуту | | | | |та аналогічних | | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96 |Пиво | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.1 |Пиво | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.10 |Пиво солодове, | тис.дал | м., р. | | |включаючи пиво | | | | |безалкогольне і пиво | | | | |з вмістом алкоголю | | | | |менше 0,5% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.10.100 |Пиво світле | тис.дал | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.10.200 |Пиво темне | тис.дал | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.10.300 |Пиво безалкогольне і | тис.дал | р. | | |пиво з вмістом | | | | |алкоголю менше 0,5% | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.2 |Відходи пивоваріння | | | | |та дистиляції спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.20 |Відходи пивоваріння | т | | | |та дистиляції спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.20.000 |Відходи пивоваріння | т | р. | | |та дистиляції спирту | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва | | | | |солодового пива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |солодового пива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.96.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |солодового пива | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97 |Солод | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.1 |Солод | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.10 |Солод | т | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.10.300 |Солод несмажений | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.10.500 |Солод смажений | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва солоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва солоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.97.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва солоду | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98 |Води мінеральні та | | | | |напої безалкогольні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.1 |Води мінеральні та | | | | |напої безалкогольні | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11 |Води, включаючи | тис.дал | | | |природні та штучні | | | | |мінеральні та води | | | | |газовані інші, | | | | |непідсолоджені і | | | | |неароматизовані; лід | | | | |та сніг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.300 |Води мінеральні та | тис.дал | | | |води газовані інші, | | | | |непідсолоджені і | | | | |неароматизовані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.310 |Води натуральні | тис.дал | м., р. | | |мінеральні негазовані| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.320 |Води натуральні | тис.дал | м., р. | | |мінеральні газовані | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.330 |Води газовані інші | тис.дал | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.500 |Води непідсолоджені, | тис.дал | | | |неароматизовані | | | | |інші; лід і сніг | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.11.510 |Води непідсолоджені, | тис.дал | м., р. | | |неароматизовані інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12 |Напої безалкогольні, | тис.дал | | | |інші (напої | | | | |безалкогольні, з | | | | |концентрацією спирту | | | | |не більше 0,5%, які | | | | |не класифікуються в | | | | |інших класах) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.300 |Води, включаючи | тис.дал | м., р. | | |мінеральні і | | | | |газовані, з доданням | | | | |цукру і речовин | | | | |підсолоджувальних чи | | | | |ароматизуючих інших | | | | |(тобто напої | | | | |безалкогольні типу | | | | |лимонаду, оранджу, | | | | |коли і т.ін., крім | | | | |соків) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.500 |Напої безалкогольні | тис.дал | | | |інші, які не містять | | | | |молочного жиру (напої| | | | |квасні, тонізуючі на | | | | |основі чайного | | | | |напівфабрикату) | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.510 |Напої квасні | тис.дал | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.511 |Квас | тис.дал | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.512 |Квас сухий | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.513 |Напої квасні інші | тис.дал | м., р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.520 |Напої тонізуючі на | тис.дал | м., р. | | |основі напівфабрикату| | | | |чайного | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.590 |Напої безалкогольні | тис.дал | м., р. | | |інші | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.12.700 |Напої безалкогольні, | тис.дал | м., р. | | |що містять молочний | | | | |жир | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва | | | | |мінеральної води та | | | | |безалкогольних напоїв| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |мінеральної води та | | | | |безалкогольних напоїв| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 15.98.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва | | | | |мінеральної води та | | | | |безалкогольних напоїв| | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16 |Вироби тютюнові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.0 |Вироби тютюнові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00 |Вироби тютюнові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.1 |Вироби тютюнові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.11 |Сигари, сигари з | млн.шт. | м., р. | | |обрізаними кінцями, | | | | |сигарили (сигари | | | | |тонкі), сигарети, | | | | |цигарки з тютюну та | | | | |його замінників | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.11.300 |Сигари, сигари з | млн.шт. | р. | | |обрізаними кінцями, | | | | |сигарили, з вмістом | | | | |тютюну, або суміші | | | | |тютюну з замінниками | | | | |тютюну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.11.500 |Сигарети, які містять| млн.шт. | м., р. | | |тютюн, або суміші | | | | |тютюну з замінниками | | | | |тютюну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.11.700 |Сигари, сигари з | млн.шт. | р. | | |обрізаними кінцями, | | | | |сигарили, сигарети, | | | | |які повністю містять | | | | |замінники тютюну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.11.900 |Цигарки, інші | млн.шт. | м., р. | | |тютюнові вироби | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12 |Тютюн промислово | т | м., р. | | |виготовлений і | | | | |замінники промислові | | | | |тютюну; тютюн | | | | |"гомогенізований" чи | | | | |"відтворений"; | | | | |екстракти і есенції | | | | |тютюнові | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.300 |Тютюн для паління, у | т | р. | | |тому числі такий, що | | | | |містить замінники | | | | |тютюну у будь-який | | | | |пропорції | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.310 |Тютюн трубковий | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.390 |Тютюн для паління | т | | | |інший | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.900 |Тютюн промислово | т | р. | | |виготовлений інший, | | | | |включаючи екстракти | | | | |і есенції з тютюну; | | | | |тютюн | | | | |"гомогенізований" чи | | | | |"відтворений" | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.910 |Тютюн | т | м., р. | | |"гомогенізований" чи | | | | |"відтворений" | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.920 |Тютюн жувальний та | т | м., р. | | |нюхальний | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.930 |Сировина тютюнова, | т | м., р. | | |сигаретна і | | | | |махоркова | | | | |ферментована | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.12.990 |Тютюн промислово | т | м., р. | | |виготовлений інший, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.2 |Відходи тютюну | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.20 |Відходи тютюну | т | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.20.000 |Відходи тютюну | т | р. | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.9 |Промислові послуги з | | | | |виробництва тютюнових| | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва тютюнових| | | | |виробів | | | |--------------+---------------------+-------------+-------------| | 16.00.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з | | | | |виробництва тютюнових| | | | |виробів | | | ------------------------------------------------------------------
Підсекція DB
Вироби текстильної та швейної промисловості
Розділи 17, 18
------------------------------------------------------------------ |Код продукції | Назва продукції |Одиниця виміру|Періодичність | | | | | подання | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | DB |Вироби текстильної | | | | |та швейної | | | | |промисловості | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17 |Текстиль | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.1 |Пряжа та нитки | | | | |текстильні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10 |Пряжа та нитки | | | | |текстильні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.1 |Жиропіт (включаючи | | | | |ланолін) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.10 |Жиропіт та жирові | т | р. | | |речовини, які | | | | |отримуються з нього| | | | |(у т.ч. ланолін) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.10.000 |Жиропіт та жирові | т | | | |речовини, які | | | | |отримуються з нього| | | | |(у т.ч. ланолін) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.2 |Волокна текстильні | | | | |натуральні, готові | | | | |для прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20 |Волокна текстильні | | | | |натуральні, готові | | | | |для прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.100 |Волокна текстильні | кг | р. | | |натуральні із | | | | |шовку, готові для | | | | |прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.110 |Шовк-сирець | кг | р. | | |(некручений) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.190 |Відходи шовку, | кг | | | |кардо- чи | | | | |гребенечесані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.200 |Волокна текстильні | т | м., р. | | |натуральні з вовни,| | | | |готові для | | | | |прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.210 |Вовна (овеча) мита | т | р. | | |обезжирена, | | | | |некарбонізована, | | | | |яка не піддавалась | | | | |кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.230 |Вовна (овеча) | т | р. | | |карбонізована, яка | | | | |не піддавалась | | | | |кардо- чи | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.250 |Пачоси вовни чи | т | р. | | |волосу тварин | | | | |тонкого | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.270 |Вовна, волос тварин| т | р. | | |тонкий або грубий | | | | |кардо- чи | | | | |гребенечесані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.300 |Бавовна кардо- чи | т | р. | | |гребенечесана | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.400 |Льон розволокнений,| т | м., р. | | |але не прядений; | | | | |очоси та відходи | | | | |льону інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.20.500 |Волокна рослинні | т | м., р. | | |луб'яні оброблені, | | | | |але не прядені | | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.3 |Волокна текстильні | | | | |хімічні штапельні, | | | | |готові для | | | | |прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.30 |Волокна текстильні | т | м., р. | | |хімічні штапельні, | | | | |готові для | | | | |прядіння (крім | | | | |волокон штучних та | | | | |синтетичних 24.70) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.30.300 |Волокна синтетичні | т | р. | | |штапельні, | | | | |кардочесані, | | | | |гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим | | | | |способом для | | | | |прядіння (акрилові,| | | | |нейлонові чи з | | | | |інших поліамідів) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.30.310 |Волокна синтетичні | т | | | |штапельні, | | | | |кардочесані, | | | | |гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим | | | | |способом для | | | | |прядіння акрилові | | | | |чи модифіковані | | | | |акрилові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.30.390 |Волокна синтетичні | т | | | |штапельні, | | | | |кардочесані, | | | | |гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим | | | | |способом для | | | | |прядіння нейлонові | | | | |чи з інших | | | | |поліамідів (крім | | | | |акрилових чи | | | | |модифікованих | | | | |акрилових) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.30.500 |Волокна штучні | т | р. | | |штапельні кардо- чи| | | | |гребенечесані чи | | | | |підготовлені іншим | | | | |способом для | | | | |прядіння | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.4 |Пряжа та нитки | | | | |текстильні з | | | | |волокон натуральних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.41 |Пряжа шовкова, не | т | м., р. | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.41.500 |Пряжа шовкова | т | р. | | |(однониткова, | | | | |кручена), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім пряжі з | | | | |відходів шовку) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.41.900 |Пряжа з шовкових | т | р. | | |відходів, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42 |Пряжа вовняна | т | м., р. | | |кардо- чи | | | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.300 |Пряжа вовняна | т | р. | | |кардочесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.310 |Пряжа вовняна | т | | | |кардочесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.320 |Пряжа вовняна | т | | | |кардочесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.330 |Пряжа вовняна | т | | | |кардочесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.390 |Пряжа вовняна | т | | | |кардочесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.500 |Пряжа вовняна | т | р. | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.510 |Пряжа вовняна | т | | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.520 |Пряжа вовняна | т | | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.530 |Пряжа вовняна | т | | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.42.590 |Пряжа вовняна | т | | | |гребенечесана, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43 |Пряжа бавовняна, не| т | м., р. | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.300 |Пряжа бавовняна з | т | р. | | |волокон | | | | |негребенечесаних, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.310 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |негребенечесаних, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.320 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |негребенечесаних, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.330 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |негребенечесаних, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.390 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |негребенечесаних, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.500 |Пряжа бавовняна з | т | р. | | |волокон | | | | |гребенечесаних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.510 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |гребенечесаних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.520 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |гребенечесаних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.530 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |гребенечесаних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.43.590 |Пряжа бавовняна з | т | | | |волокон | | | | |гребенечесаних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.44 |Пряжа лляна, не | т | м., р. | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.44.200 |Пряжа лляна, не | т | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім полотен і | | | | |виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.44.300 |Пряжа лляна, не | т | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.44.900 |Пряжа лляна, не | т | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |тканин, полотен і | | | | |виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45 |Нитки швацькі, | | | | |розфасовані та не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |та пряжа з волокон | | | | |натуральних, | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.100 |Пряжа шовкова та | т | м., р. | | |пряжа з відходів | | | | |шовку, розфасована | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі; струна | | | | |(леса) з фіброїна | | | | |(ниток) шовкопряда | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.300 |Пряжа вовняна, | т | м., р. | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.500 |Нитки швацькі | | | | |бавовняні, | | | | |розфасовані та не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, та пряжа | | | | |бавовняна, | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.530 |Нитки швацькі | кг | м., р. | | |бавовняні, не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.550 |Нитки швацькі | кг | м., р. | | |бавовняні, | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.570 |Пряжа бавовняна | т | м., р. | | |(крім ниток | | | | |швацьких), | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.700 |Нитки лляні, | | | | |нерозфасовані для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, та пряжа | | | | |лляна, розфасована | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.710 |Нитки лляні, | кг | р. | | |нерозфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.45.720 |Пряжа лляна, | т | м., р. | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.46 |Пряжа з джута чи | т | | | |волокон текстильних| | | | |луб'яних інших, | | | | |пряжа з волокон | | | | |текстильних | | | | |рослинних інших і | | | | |пряжа паперова | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.46.000 |Пряжа з джута чи | т | | | |волокон текстильних| | | | |луб'яних інших, | | | | |пряжа з волокон | | | | |текстильних | | | | |рослинних інших і | | | | |пряжа паперова | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.5 |Нитки комплексні з | | | | |волокон хімічних та| | | | |пряжа текстильна з | | | | |волокон хімічних | | | | |штапельних (крім | | | | |волокон синтетичних| | | | |і штучних 24.70.10 | | | | |і 24.70.20) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51 |Нитки комплексні з | т | м., р. | | |волокон хімічних, | | | | |не розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних і | | | | |синтетичних | | | | |17.10.55, волокон | | | | |синтетичних і | | | | |штучних 24.70.10 і | | | | |24.70.20) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51.300 |Нитки комплексні з | т | р. | | |волокон | | | | |синтетичних, не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51.330 |Нитки комплексні | т | | | |нейлонові чи з | | | | |інших поліамідів, | | | | |не розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51.350 |Нитки комплексні | т | | | |поліефірні, не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51.370 |Нитки комплексні з | т | | | |монониток | | | | |синтетичних інших, | | | | |не розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.51.500 |Нитки комплексні з | т | р. | | |волокон штучних, не| | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52 |Пряжа з волокон | т | м., р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних | | | | |17.10.55.500 та | | | | |пряжі, яка містить | | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |17.10.53) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.300 |Пряжа, яка містить | т | | | |85% і більше по | | | | |масі волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не| | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.310 |Пряжа, яка містить | т | | | |85% і більше по | | | | |масі волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не| | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.320 |Пряжа, яка містить | т | | | |85% і більше по | | | | |масі волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не| | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.330 |Пряжа, яка містить | т | | | |85% і більше по | | | | |масі волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не| | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.390 |Пряжа, яка містить | т | | | |85% і більше по | | | | |масі волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швацьких), не| | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.500 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон поліефірних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами штучними,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.510 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон поліефірних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами штучними,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.520 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон поліефірних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами штучними,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.530 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон поліефірних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами штучними,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.590 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон поліефірних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами штучними,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.700 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |бавовною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.710 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |бавовною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.720 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |бавовною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.730 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |бавовною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.790 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |бавовною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.900 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |волокнами штучними,| | | | |вовняними, | | | | |бавовняними), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.910 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |волокнами штучними,| | | | |вовняними, | | | | |бавовняними), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.920 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |волокнами штучними,| | | | |вовняними, | | | | |бавовняними), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.930 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |волокнами штучними,| | | | |вовняними, | | | | |бавовняними), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.52.990 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з іншими | | | | |волокнами (крім | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |волокнами штучними,| | | | |вовняними, | | | | |бавовняними), не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53 |Пряжа, яка містить | т | м., р. | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною, | | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.300 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.310 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.320 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.330 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.390 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |кардочесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.500 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.510 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.520 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.530 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.53.590 |Пряжа, яка містить | т | | | |до 85% по масі | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, | | | | |змішаних з вовною | | | | |гребенечесаною, не | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для інших| | | | |цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.54 |Пряжа з волокон | т | м., р. | | |штучних штапельних,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.54.100 |Пряжа з волокон | т | | | |штучних штапельних,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.54.200 |Пряжа з волокон | т | | | |штучних штапельних,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення тканин| | | | |(крім виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, полотен | | | | |і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.54.300 |Пряжа з волокон | т | | | |штучних штапельних,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |виготовлення | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.54.900 |Пряжа з волокон | т | | | |штучних штапельних,| | | | |не розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | | |(крім ниток | | | | |швацьких з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |17.10.55.500), для | | | | |інших цілей (крім | | | | |виготовлення | | | | |килимів та виробів | | | | |килимових, тканин, | | | | |полотен і виробів | | | | |трикотажних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55 |Нитки швацькі і | | | | |пряжа з волокон | | | | |штучних чи | | | | |синтетичних (крім | | | | |волокон синтетичних| | | | |і штучних 24.70.10 | | | | |і 24.70.20) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.100 |Нитки швацькі з | кг | м., р. | | |волокон штучних та | | | | |синтетичних, не | | | | |розфасовані та | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.130 |Нитки швацькі з | кг | р. | | |волокон штучних та | | | | |синтетичних, не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.150 |Нитки швацькі з | кг | р. | | |волокон штучних та | | | | |синтетичних, | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.300 |Нитки синтетичні та| кг | р. | | |штучні комплексні | | | | |(крім швацьких | | | | |ниток), розфасовані| | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.500 |Нитки швацькі з | кг | м., р. | | |волокон синтетичних| | | | |чи штучних | | | | |штапельних, не | | | | |розфасовані та | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.530 |Нитки швацькі з | кг | р. | | |волокон синтетичних| | | | |чи штучних | | | | |штапельних, не | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.550 |Нитки швацькі з | кг | р. | | |волокон синтетичних| | | | |чи штучних | | | | |штапельних, | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.55.700 |Пряжа (крім ниток | т | м., р. | | |швацьких) з волокон| | | | |хімічних | | | | |штапельних, | | | | |розфасована для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.6 |Відходи виробництва| | | | |пряжі з волокон | | | | |натуральних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.61 |Відходи шовку, які | т | | | |утворюються з | | | | |сировини в процесах| | | | |кокономотання, | | | | |перемотування | | | | |волокон, чесання і | | | | |т.ін., які не | | | | |піддавались кардо- | | | | |чи гребенечесанню | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.61.000 |Відходи шовку, які | т | | | |утворюються з | | | | |сировини в процесах| | | | |кокономотання, | | | | |перемотування | | | | |волокон, чесання і | | | | |т.ін., які не | | | | |піддавались кардо- | | | | |чи гребенечесанню | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.62 |Відходи вовни, | т | | | |волосу тварин | | | | |тонкого або грубого| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.62.000 |Відходи вовни, | т | | | |волосу тварин | | | | |тонкого або грубого| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.63 |Вовна, волос тварин| т | | | |тонкий або грубий | | | | |розволокнені | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.63.000 |Вовна, волос тварин| т | | | |тонкий або грубий | | | | |розволокнені | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.64 |Відходи бавовни | т | | | |(угари прядивні, | | | | |путанка і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.64.000 |Відходи бавовни | т | | | |(угари прядивні, | | | | |путанка і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.65 |Відходи бавовни | т | | | |інші, сировина | | | | |бавовняна | | | | |розволокнена | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.65.000 |Відходи бавовни | т | | | |інші, сировина | | | | |бавовняна | | | | |розволокнена | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.9 |Послуги з | | | | |підготовки волокна | | | | |текстильного | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.90 |Послуги з | тис.грн. | | | |підготовки волокна | | | | |текстильного | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.10.90.000 |Послуги з | тис.грн. | | | |підготовки волокна | | | | |текстильного | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.2 |Тканини текстильні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20 |Тканини текстильні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.1 |Тканини з волокна | | | | |натурального (крім | | | | |бавовняних | | | | |17.20.20, ворсових,| | | | |махрових і тканин | | | | |спеціальних інших | | | | |17.20.40) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10 |Тканини з волокна | тис.пог.м, | р.м., р. | | |натурального (крім | тис.кв.м | | | |бавовняних | | | | |17.20.20, ворсових,| | | | |махрових і тканин | | | | |спеціальних інших | | | | |17.20.40) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.100 |Тканини з шовку чи | тис.пог.м, | р.м., р. | | |відходів шовку | тис.кв.м | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.110 |Тканини з шовку чи | тис.кв.м | р. | | |відходів шовку для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.120 |Тканини з шовку чи | тис.кв.м | р. | | |відходів шовку для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.130 |Тканини з шовку чи | тис.кв.м | р. | | |відходів шовку для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.200 |Тканини з вовни | тис.пог.м, | р.м., р. | | |кардочесаної чи | тис.кв.м | | | |волосу тварин | | | | |тонкого | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.220 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |кардочесаної чи | | | | |волосу тварин | | | | |тонкого для одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.250 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |кардочесаної чи | | | | |волосу тварин | | | | |тонкого для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.290 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |кардочесаної чи | | | | |волосу тварин | | | | |тонкого для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.300 |Тканини з вовни | тис.пог.м, | р.м., р. | | |гребенечесаної, | тис.кв.м | | | |волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого | | | | |чи волосу кінського| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.320 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, | | | | |волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого | | | | |чи волосу | | | | |кінського, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.350 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, | | | | |волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого | | | | |чи волосу | | | | |кінського, для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.390 |Тканини з вовни | тис.кв.м | р. | | |гребенечесаної, | | | | |волосу тварин | | | | |грубого чи тонкого | | | | |чи волосу | | | | |кінського, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.400 |Тканини лляні, які | тис.пог.м, | р.м., р. | | |містять 85% і | тис.кв.м | | | |більше за вагою | | | | |льону | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.420 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |льону для одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.450 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |льону для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.490 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |льону для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.500 |Тканини лляні, які | тис.пог.м, | р.м., р. | | |містять до 85% за | тис.кв.м | | | |вагою льону, | | | | |змішаного з | | | | |бавовною | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.520 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, | | | | |змішаного з | | | | |бавовною, для одягу| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.550 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, | | | | |змішаного з | | | | |бавовною, для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.590 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, | | | | |змішаного з | | | | |бавовною, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.600 |Тканини лляні, які | тис.пог.м, | р.м., р. | | |містять до 85% за | тис.кв.м | | | |вагою льону, з | | | | |іншими добавками, | | | | |крім бавовни | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.620 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, з | | | | |іншими добавками, | | | | |крім бавовни, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.650 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, з | | | | |іншими добавками, | | | | |крім бавовни, для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.690 |Тканини лляні, які | тис.кв.м | р. | | |містять до 85% за | | | | |вагою льону, з | | | | |іншими добавками, | | | | |крім бавовни, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.700 |Тканини з джуту чи | тис.пог.м, | р.м., р. | | |волокон луб'яних | тис.кв.м | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.10.900 |Тканини з волокон | тис.пог.м, | р.м., р. | | |рослинних | тис.кв.м | | | |текстильних інших, | | | | |тканини з пряжі | | | | |паперової | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.2 |Тканини бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20 |Тканини бавовняні | тис.пог.м, | р.м., р. | | |(крім ворсових, | тис.кв.м | | | |махрових і тканин | | | | |спеціальних інших | | | | |17.20.40) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.100 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.110 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |сорочок та блуз | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.120 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |одягу іншого (крім | | | | |сорочок та блуз) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.130 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |побутового та | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.190 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.200 |Тканини для | тис.кв.м | р. | | |виготовлення марлі | | | | |медичної, бинтів і | | | | |т.ін. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.300 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), з ниток | | | | |різного кольору | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.310 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), з ниток | | | | |різного кольору для| | | | |сорочок та блуз | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.320 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), з ниток | | | | |різного кольору для| | | | |одягу іншого, крім | | | | |сорочок та блуз | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.330 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для побутового та | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.390 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |200 г/кв.м (крім | | | | |марлі), з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.400 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.420 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.430 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |побутового та | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.490 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.500 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток| | | | |різного кольору | | | | |(крім джинсових | | | | |тканин) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.520 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток| | | | |різного кольору | | | | |(крім джинсових | | | | |тканин), для одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.530 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток| | | | |різного кольору | | | | |(крім джинсових | | | | |тканин), для | | | | |побутового та | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.590 |Тканини бавовняні з| тис.кв.м | р. | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м, з ниток| | | | |різного кольору | | | | |(крім джинсових | | | | |тканин), для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.20.600 |Тканини бавовняні | тис.кв.м | р. | | |джинсові різного | | | | |кольору з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |200 г/кв.м | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.3 |Тканини, крім | | | | |тканин спеціальних,| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.30 |Тканини, крім | тис.пог.м, | р.м., р. | | |тканин спеціальних,| тис.кв.м | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31 |Тканини з ниток | тис.пог.м, | р.м., р. | | |синтетичних та | тис.кв.м | | | |штучних комплексних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.300 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |комплексних високої| | | | |міцності, тканини з| | | | |ниток стрічкових чи| | | | |аналогічних | | | | |(включаючи нейлон, | | | | |інші поліаміди, | | | | |віскозний | | | | |(штучний) шовк) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.500 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |комплексних інших, | | | | |крім одержаних з | | | | |ниток синтетичних | | | | |чи штучних | | | | |стрічкових чи | | | | |аналогічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.520 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |комплексних інших, | | | | |крім одержаних з | | | | |ниток синтетичних | | | | |чи штучних | | | | |стрічкових чи | | | | |аналогічних, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.540 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |комплексних інших, | | | | |крім одержаних з | | | | |ниток синтетичних | | | | |чи штучних | | | | |стрічкових чи | | | | |аналогічних, для | | | | |занавісок, штор та | | | | |іншого домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.590 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |комплексних інших, | | | | |крім одержаних з | | | | |ниток синтетичних | | | | |чи штучних | | | | |стрічкових чи | | | | |аналогічних, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.700 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |комплексних штучних| | | | |інших, крім | | | | |одержаних з ниток | | | | |високоміцних | | | | |віскозних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.720 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |комплексних штучних| | | | |інших, крім | | | | |одержаних з ниток | | | | |високоміцних | | | | |віскозних, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.750 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |комплексних штучних| | | | |інших, крім | | | | |одержаних з ниток | | | | |високоміцних | | | | |віскозних, для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.31.790 |Тканини з ниток | тис.кв.м | | | |комплексних штучних| | | | |інших, крім | | | | |одержаних з ниток | | | | |високоміцних | | | | |віскозних, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32 |Тканини з волокон | тис.пог.м, | р.м., р. | | |синтетичних | тис.кв.м | | | |штапельних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.100 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.120 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.130 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних, для | | | | |побутового | | | | |текстилю, | | | | |занавісок, штор та | | | | |іншого домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.190 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять 85% і | | | | |більше за вагою | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.200 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.210 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |сорочок та блуз | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.220 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |одягу іншого (крім | | | | |сорочок та блуз) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.230 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |побутового та | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.290 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.300 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, з ниток | | | | |різного кольору | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.310 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для сорочок, блуз | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.320 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для одягу іншого | | | | |(крім сорочок та | | | | |блуз) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.330 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для побутового та | | | | |іншого домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.390 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, які | | | | |містять до 85% за | | | | |вагою волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з | | | | |бавовною, з ниток | | | | |різного кольору, | | | | |для технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.400 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |кардочесаною | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.420 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |кардочесаною, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.450 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |кардочесаною, для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.490 |Тканини з | тис. кв.м | | | |синтетичних | м | | | |штапельних волокон,| | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |кардочесаною, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.500 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |гребенечесаною | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.520 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному з вовною | | | | |гребенечесаною, для| | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.550 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |гребенечесаною, для| | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.590 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних в | | | | |основному або | | | | |виключно з вовною | | | | |гребенечесаною, для| | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.900 |Тканини з волокон | тис.кв.м | р. | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами іншими | | | | |(крім вовни та | | | | |бавовни) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.920 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами іншими | | | | |(крім вовни та | | | | |бавовни), для одягу| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.950 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами іншими | | | | |(крім вовни та | | | | |бавовни), для | | | | |домашнього текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.32.990 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |синтетичних | | | | |штапельних, | | | | |змішаних з | | | | |волокнами іншими | | | | |(крім вовни та | | | | |бавовни), для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33 |Тканини з волокон | тис.пог.м, | р.м., р. | | |штучних штапельних | тис.кв.м | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33.300 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |штучних штапельних | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33.320 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |штучних штапельних | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33.330 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |штучних штапельних | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |побутового та | | | | |іншого домашнього | | | | |текстилю | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33.390 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |штучних штапельних | | | | |невибілені | | | | |(сурові), вибілені,| | | | |гладкопофарбовані | | | | |чи набивні, для | | | | |технічного та | | | | |промислового | | | | |використання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.33.500 |Тканини з волокон | тис.кв.м | | | |штучних штапельних,| | | | |з ниток різного | | | | |кольору | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.4 |Тканини ворсові, | | | | |махрові і тканини | | | | |спеціальні інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40 |Тканини ворсові, | тис.пог.м, | р.м., р. | | |махрові і тканини | тис.кв.м | | | |спеціальні інші | | | | |(крім килимів та | | | | |покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги 17.51.12, | | | | |полотен | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |17.60.10) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.100 |Тканини ворсові, | тис.кв.м | р. | | |основов'язані, | | | | |тканини синельні | | | | |(крім тканин | | | | |махрових рушникових| | | | |та аналогічних, | | | | |тканин вузьких) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.300 |Тканини махрові | тис.кв.м | р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.330 |Тканини махрові | тис.кв.м | р. | | |рушникові та | | | | |тканини махрові | | | | |аналогічні, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.350 |Тканини махрові | тис.кв.м | | | |рушникові та | | | | |тканини махрові | | | | |аналогічні, з інших| | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.500 |Тканини з ворсом | тис.кв.м | р. | | |прошивним | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.700 |Тканини ажурні | тис.кв.м | р. | | |(крім вузьких) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.40.900 |Тканини зі | тис.кв.м | р. | | |скловолокна | | | | |(включаючи стрічки)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |тканин | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва тканин | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.20.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва тканин | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.3 |Послуги з кінцевого| | | | |оброблення тканин | | | | |та текстильних | | | | |виробів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30 |Послуги з кінцевого| | | | |оброблення тканин | | | | |та текстильних | | | | |виробів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.1 |Послуги з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування волокон | | | | |та пряжі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10 |Послуги з | кг | м., р. | | |вибілювання та | | | | |фарбування волокон | | | | |та пряжі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.100 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування волокон | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.200 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.210 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі | | | | |шовкової | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.220 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі | | | | |вовняної | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.230 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі | | | | |бавовняної | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.240 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі з | | | | |льону, джута, | | | | |волокон луб'яних | | | | |та рослинних інших,| | | | |пряжі паперової | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.250 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі з | | | | |ниток синтетичних | | | | |монофіламентних та | | | | |ниток синтетичних | | | | |комплексних (крім | | | | |ниток швейних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.260 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі з | | | | |ниток штучних | | | | |монофіламентних та | | | | |ниток штучних | | | | |комплексних (крім | | | | |ниток швейних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.270 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі з | | | | |волокон синтетичних| | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швейних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.10.280 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |фарбування пряжі з | | | | |волокон штучних | | | | |штапельних (крім | | | | |ниток швейних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.2 |Послуги з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та текстильних | | | | |виробів, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.20 |Послуги з | кг | р. | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та текстильних | | | | |виробів, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21 |Послуги з | кг | | | |вибілювання та | | | | |промивання тканин | | | | |чи трикотажних | | | | |полотен | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.100 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.200 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |вовняних, волосу | | | | |тварин тонкого чи | | | | |грубого чи волосу | | | | |кінського | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.300 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |бавовняних, які | | | | |містять 85% і | | | | |більше по масі | | | | |бавовни | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.400 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |лляних, тканин з | | | | |волокон рослинних | | | | |чи луб'яних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.500 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |з ниток синтетичних| | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.600 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |з ниток штучних | | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон штучних | | | | |штапельних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.700 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |ворсових, тканин | | | | |синельних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.800 |Послуги з | кг | | | |вибілювання тканин | | | | |махрових рушникових| | | | |та тканин | | | | |аналогічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.21.900 |Послуги з | кг | | | |вибілювання полотен| | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |та текстильних | | | | |виробів, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.100 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |шовкових та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.200 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |вовняних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.300 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |бавовняних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.400 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |лляних, тканин з | | | | |волокон рослинних | | | | |чи луб'яних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.500 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин з| | | | |ниток синтетичних | | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.600 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин з| | | | |ниток штучних | | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон штучних | | | | |штапельних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.700 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |ворсових, тканин | | | | |синельних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.800 |Послуги з | кг | | | |фарбування тканин | | | | |махрових рушникових| | | | |та тканин | | | | |аналогічних та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.22.900 |Послуги з | кг | | | |фарбування полотен | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |нетканих | | | | |текстильних | | | | |матеріалів та | | | | |текстильних виробів| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.3 |Послуги з набивання| | | | |на тканинах та | | | | |текстильних | | | | |виробах, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30 |Послуги з набивання| кг | р. | | |на тканинах та | | | | |текстильних | | | | |виробах, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.100 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |шовкових та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.200 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |вовняних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.300 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |бавовняних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.400 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах лляних,| | | | |тканинах з волокон | | | | |рослинних чи | | | | |луб'яних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.500 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах з ниток| | | | |синтетичних | | | | |комплексних, | | | | |тканинах з волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.600 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах з ниток| | | | |штучних | | | | |комплексних, | | | | |тканинах з волокон | | | | |штучних штапельних | | | | |та текстильних | | | | |виробах з них, | | | | |включаючи одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.700 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |ворсових, тканинах | | | | |синельних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.800 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |махрових рушникових| | | | |та тканинах | | | | |аналогічних та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.30.900 |Послуги з набивання| кг | | | |на тканинах | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |нетканих | | | | |текстильних | | | | |матеріалів та | | | | |текстильних виробах| | | | |з них, включаючи | | | | |одяг | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.4 |Послуги з інших | | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення текстилю| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40 |Послуги з інших | кг | м., р. | | |видів кінцевого | | | | |оброблення текстилю| | | | |(апретування, | | | | |сушіння, | | | | |декатирування, | | | | |відпарювання і | | | | |т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.100 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |шовкових (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.200 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |вовняних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.300 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |бавовняних, які | | | | |містять до 85% по | | | | |масі бавовни (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.400 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |лляних, тканин з | | | | |волокон рослинних | | | | |чи луб'яних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.500 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |ниток з синтетичних| | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | | |штапельних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.600 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин з| | | | |ниток штучних | | | | |комплексних, тканин| | | | |з волокон штучних | | | | |штапельних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.700 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |ворсових та | | | | |синельних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.800 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |махрових рушникових| | | | |та тканин | | | | |аналогічних (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.30.40.900 |Послуги з інших | кг | | | |видів кінцевого | | | | |оброблення тканин | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |нетканих | | | | |текстильних | | | | |матеріалів (крім | | | | |послуг з нанесення | | | | |покриття та | | | | |просочування, | | | | |послуг з | | | | |вибілювання та | | | | |фарбування тканин | | | | |та набивання на | | | | |тканинах) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.4 |Вироби з текстилю | | | | |готові, крім одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40 |Вироби з текстилю | | | | |готові, крім одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.1 |Вироби з текстилю | | | | |готові для | | | | |домашнього | | | | |господарства, крім | | | | |одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.11 |Ковдри та пледи | тис.шт. | м., р. | | |(крім ковдр пухових| | | | |з підковдрами | | | | |17.40.24 та | | | | |електроковдр | | | | |29.71.14) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.11.300 |Ковдри та пледи | тис.шт. | | | |вовняні (крім ковдр| | | | |пухових з | | | | |підковдрами | | | | |17.40.24 та | | | | |електроковдр | | | | |29.71.14) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.11.500 |Ковдри та пледи з | тис.шт. | | | |волокна | | | | |синтетичного (крім | | | | |ковдр пухових з | | | | |підковдрами | | | | |17.40.24 та | | | | |електроковдр | | | | |29.71.14) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.11.900 |Ковдри та пледи з | тис.шт. | | | |текстильних | | | | |матеріалів інших, | | | | |включаючи ковдри | | | | |стьобані ватні | | | | |(крім ковдр пухових| | | | |з підковдрами | | | | |17.40.24 та | | | | |електроковдр | | | | |29.71.14) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12 |Білизна постільна | тис.шт. | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.300 |Білизна постільна | тис.шт. | | | |трикотажна | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.500 |Білизна постільна, | тис.шт. | м., р. | | |крім трикотажної і | | | | |нетканої з волокон | | | | |хімічних машинного | | | | |чи ручного в'язання| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.530 |Білизна постільна | тис.шт. | р. | | |бавовняна, крім | | | | |трикотажної | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.550 |Білизна постільна | тис.шт. | | | |лляна, крім | | | | |трикотажної | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.590 |Білизна постільна | тис.шт. | | | |ткана з матеріалів | | | | |текстильних інших, | | | | |крім бавовняної та | | | | |лляної (крім | | | | |трикотажної | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.12.700 |Білизна постільна | тис.шт. | | | |неткана інша | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13 |Білизна столова | тис.шт. | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.300 |Білизна столова | тис.шт. | | | |трикотажна | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.500 |Білизна столова | тис.шт. | | | |ткана | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.530 |Білизна столова | тис.шт. | | | |ткана бавовняна | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.550 |Білизна столова | тис.шт. | | | |ткана лляна | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.590 |Білизна столова | тис.шт. | | | |ткана з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | | |(крім бавовняного і| | | | |лляного) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.13.700 |Білизна столова | тис.шт. | | | |неткана з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14 |Білизна туалетна та| тис.шт. | м., р. | | |білизна кухонна | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14.300 |Білизна туалетна та| тис.шт. | р. | | |білизна кухонна з | | | | |тканин махрових | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14.500 |Білизна туалетна та| тис.шт. | | | |білизна кухонна | | | | |ткана з матеріалів | | | | |текстильних | | | | |натуральних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14.550 |Білизна туалетна та| тис.шт. | | | |білизна кухонна | | | | |лляна | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14.590 |Білизна туалетна та| тис.шт. | | | |білизна кухонна | | | | |ткана з матеріалів | | | | |текстильних | | | | |натуральних інших | | | | |(крім бавовняного і| | | | |лляного) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.14.700 |Білизна туалетна та| тис.шт. | | | |білизна кухонна | | | | |неткана з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.15 |Занавіски та штори | кв.м | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.15.300 |Занавіски та штори,| кв.м | | | |включаючи портьєри | | | | |для інтер'єрів, | | | | |штори для вікон, | | | | |занавіски та | | | | |підзори для ліжка, | | | | |завіси для | | | | |театральних сцен і | | | | |т.ін., трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.15.500 |Занавіски та штори,| кв.м | | | |включаючи портьєри | | | | |для інтер'єрів, | | | | |штори для вікон, | | | | |занавіски та | | | | |підзори для ліжка, | | | | |завіси для | | | | |театральних сцен і | | | | |т.ін., ткані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.15.700 |Занавіски та штори,| кв.м | | | |включаючи портьєри | | | | |для інтер'єрів, | | | | |штори для вікон, | | | | |занавіски та | | | | |підзори для ліжка, | | | | |завіси для | | | | |театральних сцен і | | | | |т.ін., неткані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.16 |Тканини та вироби | | | | |меблево-декоративні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.16.300 |Гобелени та тканини| кв.м | | | |меблево-декоративні| | | | |ручного | | | | |виготовлення | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.16.500 |Вироби текстильні | | | | |декоративні інші | | | | |(покривала, чохли | | | | |для меблів і т.ін.)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.16.530 |Покривала для ліжок| тис.шт. | р. | | |легкі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.16.700 |Набори тканин та | кг | | | |пряжі для | | | | |виготовлення | | | | |килимів, пледів | | | | |тощо, для | | | | |роздрібної торгівлі| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.2 |Вироби з текстилю | | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21 |Мішки та пакети | кг | | | |пакувальні: для | | | | |пакування товарів, | | | | |транспортування, | | | | |зберігання чи | | | | |продажу (крім | | | | |мішків і пакетів з | | | | |полімерів етилену | | | | |25.22.11, 25.22.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.200 |Мішки та пакети | кг | м., р. | | |пакувальні лляні та| | | | |конопледжутові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.300 |Мішки та пакети | кг | р. | | |пакувальні | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.500 |Мішки та пакети | кг | м., р. | | |пакувальні з | | | | |стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(крім мішків і | | | | |пакетів з полімерів| | | | |етилену 25.22.11, | | | | |25.22.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.700 |Мішки та пакети | кг | м., р. | | |пакувальні з | | | | |стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, | | | | |ткані (крім | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |з полімерів етилену| | | | |25.22.11, 25.22.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.730 |Мішки та пакети | кг | | | |пакувальні з | | | | |стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, | | | | |ткані з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю до | | | | |120 г/кв.м (крім | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |з полімерів етилену| | | | |25.22.11, 25.22.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.750 |Мішки та пакети | кг | | | |пакувальні з | | | | |стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової, | | | | |ткані з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю 120 г/кв.| | | | |м і більше (крім | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання та| | | | |з полімерів етилену| | | | |25.22.11, 25.22.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.21.900 |Мішки та пакети | кг | м., р. | | |пакувальні з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | | |(крім бавовняних, з| | | | |стрічки | | | | |поліетиленової чи | | | | |поліпропіленової та| | | | |з полімерів етилену| | | | |25.22.11, 25.22.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.22 |Брезент, навіси, | | | | |намети, вітрила, | | | | |тенти, матраци | | | | |надувні з полотен | | | | |текстильних, вироби| | | | |текстильні | | | | |туристські і т.ін. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.22.100 |Брезент, навіси та | кг | м., р. | | |тенти | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.22.300 |Намети | кг | р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.22.500 |Вітрила | кг | р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.22.700 |Матраци надувні та | тис.шт. | р. | | |інші товари для | | | | |відпочинку (крім | | | | |чохлів для | | | | |автомобілів | | | | |17.40.25) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.23 |Парашути, включаючи| кг | м., р. | | |ротошути; частини | | | | |парашутів та | | | | |ротошутів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.23.000 |Парашути, включаючи| кг | | | |ротошути; частини | | | | |парашутів та | | | | |ротошутів (крім | | | | |дельтапланів | | | | |35.30.21) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24 |Мішки спальні; речі| тис.шт. | | | |постільні (ковдри | | | | |пухові з | | | | |підковдрами, | | | | |перини, подушки, | | | | |захисні тонкі | | | | |матраци і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.300 |Мішки спальні | тис.шт. | р. | | |(пухові, пір'яні та| | | | |інші) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.350 |Мішки спальні | тис.шт. | р. | | |пухові, пір'яні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.390 |Мішки спальні інші | тис.шт. | р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.900 |Речі постільні | тис.шт. | м., р. | | |(пухові, пір'яні та| | | | |інші) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.930 |Речі постільні | тис.шт. | р. | | |пухові та пір'яні: | | | | |одіяла, включаючи | | | | |стьобані, подушки | | | | |диванні, пуфи, | | | | |подушки (крім | | | | |матраців та мішків | | | | |спальних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.24.990 |Речі постільні інші| тис.шт. | | | |(крім пухових та | | | | |пір'яних): захисні | | | | |тонкі матраци, | | | | |легкі одіяла, | | | | |включаючи | | | | |стьобані, подушки | | | | |диванні, пуфи, | | | | |подушки (крім | | | | |матраців та мішків | | | | |спальних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.25 |Вироби текстильні | кг | р. | | |різні (серветки для| | | | |миття підлоги, | | | | |посуду, витирання | | | | |пороху, пояси та | | | | |жилети рятувальні, | | | | |чохли для | | | | |автомобілів, | | | | |тенісних ракеток, | | | | |викройки одягу і | | | | |т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.25.000 |Вироби текстильні | кг | | | |різні (серветки для| | | | |миття підлоги, | | | | |посуду, витирання | | | | |пороху, пояси та | | | | |жилети рятувальні, | | | | |чохли для | | | | |автомобілів, | | | | |тенісних ракеток, | | | | |викройки одягу і | | | | |т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.9 |Послуги з ремонту | | | | |брезенту, навісів, | | | | |тентів; промислові | | | | |послуги з їх | | | | |виробництва | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.90 |Послуги з ремонту | тис.грн. | м., р. | | |вітрил, брезенту, | | | | |навісів, тентів та | | | | |виробів аналогічних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.90.000 |Послуги з ремонту | тис.грн. | | | |брезенту, навісів, | | | | |тентів та виробів | | | | |аналогічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.99 |Промислові послуги | кг | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва | | | | |брезенту, навісів, | | | | |тентів та виробів | | | | |аналогічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.40.99.000 |Промислові послуги | кг | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва | | | | |брезенту, навісів, | | | | |тентів та виробів | | | | |аналогічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.5 |Матеріали | | | | |текстильні інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51 |Килими та вироби | | | | |килимові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.1 |Килими та вироби | | | | |килимові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.10 |Килими та вироби | тис.кв.м | м., р. | | |килимові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.11 |Килими та покриття | тис.кв.м | р. | | |текстильні для | | | | |підлоги інші | | | | |вузликові з волокон| | | | |різних видів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.11.000 |Килими та покриття | тис.кв.м | | | |текстильні для | | | | |підлоги інші | | | | |вузликові з волокон| | | | |різних видів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.12 |Килими та покриття | тис.кв.м | р. | | |текстильні для | | | | |підлоги інші ткані | | | | |(крім гобеленів | | | | |ручного | | | | |виготовлення | | | | |17.40.16) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.12.000 |Килими покриття | тис.кв.м | | | |текстильні для | | | | |підлоги інші ткані | | | | |(крім гобеленів | | | | |ручного | | | | |виготовлення | | | | |17.40.16) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.13 |Килими та покриття | тис.кв.м | р. | | |текстильні для | | | | |підлоги інші | | | | |(тафтингові, з | | | | |волокон різних | | | | |видів) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.13.000 |Килими та покриття | тис.кв.м | | | |текстильні для | | | | |підлоги інші | | | | |тафтингові з | | | | |волокон різних | | | | |видів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.14 |Килими інші та | тис.кв.м | р. | | |покриття текстильні| | | | |для підлоги інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.14.300 |Килими та покриття | тис.кв.м | | | |текстильні для | | | | |підлоги інші, з | | | | |повсті, нестьобані | | | | |чи нефлоковані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.14.900 |Килими та покриття | тис.кв.м | | | |текстильні для | | | | |підлоги інші, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |килимів та | | | | |покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва килимів| | | | |та покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.51.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва килимів| | | | |та покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52 |Вироби канатно- | | | | |мотузкові, троси, | | | | |канати, шпагати та | | | | |сітки | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.1 |Вироби канатно- | | | | |мотузкові, троси, | | | | |канати, шпагати та | | | | |сітки | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11 |Вироби канатно- | т | | | |мотузкові, троси, | | | | |канати, шпагати | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.300 |Вироби канатно- | т | м., р. | | |мотузкові, троси, | | | | |канати з волокон | | | | |текстильних | | | | |рослинних (абаки, | | | | |джуту, сизалю та | | | | |волокон текстильних| | | | |аналогічних), | | | | |просочені чи | | | | |непросочені, | | | | |армовані чи | | | | |неармовані нитками | | | | |металізованими | | | | |(крім ниток та | | | | |пряжі металізованих| | | | |17.54.33, канатів і| | | | |мотузкових драбин | | | | |36.40.13) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.330 |Вироби канатно- | т | | | |мотузкові, канати, | | | | |троси з сизалю та | | | | |волокон текстильних| | | | |інших рослин роду | | | | |Agave з лінійною | | | | |щільністю більше | | | | |10000 текс | | | | |(10 г/м); джуту і | | | | |волокон текстильних| | | | |луб'яних інших та з| | | | |абаки (коноплі | | | | |манільської); | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.350 |Вироби канатно- | т | | | |мотузкові, канати, | | | | |троси з сизалю та | | | | |волокон текстильних| | | | |інших рослин роду | | | | |Agave з лінійною | | | | |щільністю 10000 | | | | |текс (10 г/м) і | | | | |менше | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.500 |Шпагати | т | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.530 |Шпагати з сизалю та| т | | | |волокон текстильних| | | | |інших рослин роду | | | | |Agave і волокон | | | | |текстильних | | | | |рослинних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.550 |Шпагати з | т | | | |матеріалів | | | | |синтетичних: | | | | |поліетилену чи | | | | |поліпропілену | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.600 |Вироби канатно- | т | м., р. | | |мотузкові, канати | | | | |та троси, крім | | | | |шпагату, з | | | | |матеріалів | | | | |синтетичних | | | | |(поліетилену чи | | | | |поліпропілену) з | | | | |лінійною щільністю | | | | |більше 5000 текс | | | | |(5 г/м) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.700 |Вироби канатно- | т | м., р. | | |мотузкові, канати | | | | |та троси, крім | | | | |шпагату, з | | | | |матеріалів | | | | |синтетичних | | | | |(поліетилену чи | | | | |поліпропілену) з | | | | |лінійною щільністю | | | | |5000 текс (5 г/м) і| | | | |менше | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.11.900 |Шпагати, вироби | т | м., р. | | |канатно-мотузкові, | | | | |канати та троси з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших, | | | | |просочені чи | | | | |непросочені, | | | | |армовані чи | | | | |неармовані нитками | | | | |металізованими | | | | |(крім ниток та | | | | |пряжі металізованих| | | | |17.54.33, канатів і| | | | |мотузкових драбин | | | | |36.40.13.000) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12 |Сітки з шпагату, | т | | | |канатів, мотузок | | | | |чи тросів, сітки | | | | |готові з матеріалів| | | | |текстильних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.300 |Сітки рибальські | т | м., р. | | |готові з волокон | | | | |хімічних (крім | | | | |виробів сіткових | | | | |риболовних | | | | |36.40.15) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.330 |Сітки рибальські | т | | | |готові зі шпагату, | | | | |мотузок, канатів, | | | | |шнурів, | | | | |виготовлених з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.350 |Сітки рибальські | т | | | |готові з пряжі з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.500 |Сітки готові (крім | т | м., р. | | |рибальських) та | | | | |інші з волокон | | | | |хімічних та | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | | |(камуфляжні, | | | | |театральні, сітки | | | | |безпеки, сітки та | | | | |сітчасті мішки для | | | | |тенісних чи | | | | |футбольних м'ячів, | | | | |крім сіток для | | | | |різних видів спорту| | | | |36.40.14, сіток для| | | | |волосся 18.24.42) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.530 |Сітки готові (крім | т | | | |рибальських) зі | | | | |шпагату, тросів, | | | | |канатів, | | | | |виготовлених з | | | | |волокон нейлонових | | | | |чи поліамідних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.550 |Сітки готові (крім | т | | | |рибальських) з | | | | |матеріалів інших з | | | | |нейлону чи інших | | | | |поліамідів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.590 |Сітки плетені інші | т | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | | |(крім вказаних в | | | | |групуваннях | | | | |17.52.12.300, | | | | |17.52.12.530 і | | | | |17.52.12.550) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.12.800 |Вироби з | т | | | |елементарних ниток | | | | |хімічних, | | | | |стрічкових чи | | | | |аналогічних ниток | | | | |(наприклад, соломка| | | | |штучна); вироби зі | | | | |шпагату, мотузок, | | | | |канатів чи тросів, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.2 |Ганчір'я, відходи | | | | |шпагату, мотузок і | | | | |вироби з них, які | | | | |були у | | | | |використанні, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.20 |Ганчір'я, відходи | т | | | |шпагату, мотузок і | | | | |вироби з них, які | | | | |були у | | | | |використанні, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.20.000 |Ганчір'я, відходи | т | | | |шпагату, мотузок і | | | | |вироби з них, які | | | | |були у | | | | |використанні, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.9 |Послуги з ремонту | | | | |сіток та виробів | | | | |канатно-мотузкових;| | | | |промислові послуги | | | | |з їх виробництва | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.90 |Послуги з ремонту | т | | | |сіток та виробів | | | | |канатно-мотузкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.90.000 |Послуги з ремонту | т | | | |сіток та виробів | | | | |канатно-мотузкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.99 |Промислові послуги | т | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва сіток | | | | |та виробів канатно-| | | | |мотузкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.52.99.000 |Промислові послуги | т | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва сіток | | | | |та виробів канатно-| | | | |мотузкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53 |Матеріали неткані і| | | | |вироби з матеріалів| | | | |нетканих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.1 |Матеріали неткані і| | | | |вироби з матеріалів| | | | |нетканих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10 |Матеріали неткані і| т | м., р. | | |вироби з матеріалів| | | | |нетканих (крім | | | | |паперу туалетного | | | | |та побутового | | | | |21.22.11, 21.22.12,| | | | |одягу спеціального | | | | |з нетканих | | | | |матеріалів | | | | |18.24.32) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.100 |Матеріали неткані | т | р. | | |без покриття з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю не більше| | | | |25 г/кв.м | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.200 |Матеріали неткані | т | р. | | |без покриття з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |25 г/кв.м, але не | | | | |більше 70 г/кв.м | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.300 |Матеріали неткані | т | р. | | |без покриття з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |70 г/кв.м, але не | | | | |більше 150 г/кв.м | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.500 |Матеріали неткані | т | р. | | |без покриття з | | | | |поверхневою | | | | |щільністю більше | | | | |150 г/кв.м | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.700 |Матеріали неткані з| т, тис.кв.м | р. | | |покриттям | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.710 |Шкіри штучні та | т, тис.кв.м | м., р. | | |синтетичні м'які на| | | | |нетканій основі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.730 |Матеріали палітурні| т, тис.кв.м | р. | | |на нетканій основі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.10.740 |Церата на нетканій | т, тис.кв.м | р. | | |основі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |матеріалів нетканих| | | | |і виробів з | | | | |матеріалів нетканих| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва | | | | |матеріалів нетканих| | | | |і виробів з | | | | |матеріалів нетканих| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.53.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва | | | | |матеріалів нетканих| | | | |і виробів з | | | | |матеріалів нетканих| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54 |Вироби текстильні | | | | |інші, н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.1 |Тюль, мереживо, | | | | |тканини вузькі, | | | | |матеріали | | | | |оздоблювальні і | | | | |вишивка, н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.11 |Тканини вузькі, | кг | м., р. | | |матеріали | | | | |оздоблювальні і | | | | |вироби аналогічні | | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.11.300 |Тканини вузькі | кг | | | |(крім етикеток, | | | | |емблем і виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |17.54.11.500) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.11.500 |Етикетки, емблеми, | кг | | | |ярлики, значки та | | | | |подібні вироби з | | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.11.700 |Тасьма плетена в | кг | | | |кусках, матеріали | | | | |оздоблювальні без | | | | |вишивки в кусках, | | | | |крім трикотажних; | | | | |вироби позументні | | | | |(китиці, помпони, | | | | |пояси плетені і | | | | |т.ін.) і вироби | | | | |аналогічні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.12 |Тюль та тканини | | | | |сітчасті інші | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |мереживо | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.12.300 |Тюль та тканини | тис.пог.м, | р.м., р. | | |сітчасті інші | тис.кв.м | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(крім полотна | | | | |трикотажного) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.12.500 |Мереживо машинного | тис.пог.м | | | |в'язання в кусках, | | | | |стрічках чи | | | | |окремими | | | | |орнаментами | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.12.700 |Мереживо ручного | тис.пог.м | | | |в'язання в кусках, | | | | |стрічках чи | | | | |окремими | | | | |орнаментами | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.13 |Вишивка у стрічках | кг | | | |чи аплікаціях чи у | | | | |вигляді окремої | | | | |деталі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.13.300 |Вишивка у стрічках | кг | | | |чи аплікаціях чи у | | | | |вигляді окремої | | | | |деталі без видимого| | | | |фону | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.13.500 |Вишивка у стрічках | кг | | | |чи аплікаціях чи у | | | | |вигляді окремої | | | | |деталі, з бавовни | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.13.700 |Вишивка у стрічках | кг | | | |чи аплікаціях чи у | | | | |вигляді окремої | | | | |деталі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.2 |Повсть та фетр | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.20 |Повсть та фетр, в | т | м., р. | | |тому числі з | | | | |покриттям, | | | | |просочені чи | | | | |ламіновані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.20.000 |Повсть та фетр, в | т | | | |тому числі з | | | | |покриттям, | | | | |просочені чи | | | | |ламіновані (крім | | | | |ковпаків для | | | | |капелюхів 18.24.41,| | | | |килимів та | | | | |покриттів | | | | |текстильних для | | | | |підлоги з повсті | | | | |17.51.14, тканин та| | | | |повсті для машин | | | | |папероробних | | | | |17.54.38) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.3 |Вироби текстильні | | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.31 |Вата бавовняна, | т | м., р. | | |віскозна та з | | | | |інших текстильних | | | | |матеріалів, вироби | | | | |з вати | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.31.300 |Вата бавовняна, | т | м., р. | | |віскозна та з | | | | |інших текстильних | | | | |матеріалів | | | | |медичного чи | | | | |гігієнічного | | | | |призначення та | | | | |вироби з неї | | | | |(рушники та тампони| | | | |гігієнічні, | | | | |палички, обгорнуті | | | | |ватою і т.ін.), | | | | |крім вати | | | | |целюлозної та | | | | |виробів з неї | | | | |21.22.12, вати чи | | | | |виробів з вати, | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям | | | | |фармацевтичними | | | | |речовинами чи в | | | | |упаковках для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі, для | | | | |медичних, хімічних,| | | | |стоматологічних чи | | | | |ветеринарних цілей | | | | |24.42.24) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.31.500 |Вата бавовняна, | т | | | |віскозна та з | | | | |інших текстильних | | | | |матеріалів | | | | |технічного та | | | | |іншого призначення;| | | | |пух та пил | | | | |текстильний, | | | | |вузлики | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.32 |Нитки та корд | т | р. | | |гумові з покриттям | | | | |текстильним; нитки | | | | |текстильні і т.ін. | | | | |(з кодів 24.70.14, | | | | |24.70.24), | | | | |просочені чи | | | | |покриті гумою або | | | | |пластмасами | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.32.000 |Нитки та корд | т | | | |гумові з покриттям | | | | |текстильним; нитки | | | | |текстильні і т.ін. | | | | |(з кодів 24.70.14, | | | | |24.70.24), | | | | |просочені чи | | | | |покриті гумою або | | | | |пластмасами | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.33 |Нитки та пряжа | кг | р. | | |металізовані | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.33.000 |Нитки та пряжа | кг | | | |металізовані (пряжа| | | | |з будь-якого | | | | |текстильного | | | | |матеріалу: | | | | |мононитки, смуги і | | | | |т.ін., паперова | | | | |пряжа, пряжа | | | | |комбінована з | | | | |металевою ниткою чи| | | | |смугою з будь-якою | | | | |кількістю металу, | | | | |пряжа покрита | | | | |металом будь-яким | | | | |способом) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.34 |Тканини з ниток та | кв.м | | | |пряжі | | | | |металізованих, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.34.000 |Тканини з ниток та | кв.м | | | |пряжі металізованих| | | | |(парча та інші | | | | |тканини з ниток та | | | | |пряжі металізованих| | | | |для одягу, | | | | |оббивання та для | | | | |інших подібних | | | | |цілей), н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.35 |Нитки позументні, | кг | | | |стрічка | | | | |декорована; пряжа | | | | |синельна, пряжа | | | | |фасонна петляста | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.35.000 |Нитки позументні, | кг | | | |стрічка | | | | |декорована; пряжа | | | | |синельна, пряжа | | | | |фасонна петляста | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.36 |Тканина кордна для | тис.кв.м | м., р. | | |шин з ниток | | | | |високоміцних | | | | |нейлонових чи | | | | |поліамідних інших, | | | | |ниток поліефірних | | | | |чи віскозних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.36.000 |Тканина кордна для | тис.кв.м | | | |шин з ниток | | | | |високоміцних | | | | |нейлонових чи | | | | |поліамідних інших, | | | | |ниток поліефірних | | | | |чи віскозних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.37 |Матеріали | кг | м., р. | | |текстильні | | | | |просочені, з | | | | |покриттям, | | | | |дубльовані, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.37.000 |Матеріали | кг | | | |текстильні | | | | |просочені, з | | | | |покриттям, | | | | |дубльовані, | | | | |н.в.і.у. (тканини | | | | |негнучкі, просочені| | | | |чи покриті клеєм, | | | | |пластиками, фарбою | | | | |і т.ін. для | | | | |палітурної справи, | | | | |картонажного | | | | |виробництва, | | | | |капелюшного | | | | |виробництва, | | | | |малювання і т.ін., | | | | |тканини | | | | |прогумовані, | | | | |пластифіковані, | | | | |промасляні, | | | | |покриті воском, | | | | |смолою, бітумом та | | | | |іншими матеріалами)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.38 |Матеріали та вироби| кг | р. | | |текстильні для | | | | |технічних цілей | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.38.300 |Шланги текстильні | кг | | | |та труби текстильні| | | | |аналогічні (крім | | | | |труб і шлангів з | | | | |вулканізованої гуми| | | | |з внутрішнім | | | | |підсиленням з | | | | |текстильного | | | | |матеріалу чи | | | | |покриті чохлом з | | | | |тканини 25.13.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.38.500 |Гноти текстильні, | кг | | | |стрічки конвеєрні | | | | |та матеріали | | | | |текстильні інші та | | | | |вироби для | | | | |технічних цілей | | | | |(стрічки конвеєрні,| | | | |сітки для ламп | | | | |гасових, полотна | | | | |для пальників, | | | | |пожежні шланги та | | | | |аналогічні труби | | | | |для переносу рідин,| | | | |ущільнювачі рам, | | | | |марля та полотна | | | | |для просіювання | | | | |борошна і т.ін. | | | | |(крім шнурів | | | | |детонувальних | | | | |24.61.12, гнотів, | | | | |виготовлених | | | | |простим крученням | | | | |чи стисканням | | | | |текстильних ниток, | | | | |шнурів, мотузок і | | | | |т.ін. 17.52.11, | | | | |гнотів з скляного | | | | |волокна 26.14.1; | | | | |приводних пасів, | | | | |стрічок | | | | |конвейерних гумових| | | | |і т.ін. 25.13.40) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.38.700 |Тканини та повсть | кг | | | |для машин | | | | |папероробних та | | | | |аналогічних | | | | |(включаючи для | | | | |целюлози чи | | | | |азбестоцементу) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.39 |Вироби текстильні | кв.м | р. | | |стьобані в кусках, | | | | |прошиті, з двох чи | | | | |більше шарів (крім | | | | |вишивки 17.54.13) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.39.000 |Вироби текстильні | кв.м | | | |стьобані в кусках, | | | | |прошиті, з двох чи | | | | |більше шарів (крім | | | | |вишивки 17.54.13) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва інших| | | | |текстильних виробів| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва інших | | | | |текстильних виробів| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.54.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва інших | | | | |текстильних виробів| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.6 |Полотна трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60 |Полотна трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.1 |Полотна трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.10 |Полотна трикотажні | т | м., р. | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.11 |Полотна трикотажні | т | р. | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |ворсові, махрові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.11.300 |Полотна трикотажні | т | м., р. | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |довговорсові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.11.500 |Полотна трикотажні | т | р. | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання з | | | | |ворсом нерозрізаним| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.11.700 |Полотна трикотажні | т | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання з | | | | |ворсом іншим (крім | | | | |довговорсових і з | | | | |ворсом | | | | |нерозрізаним) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.12 |Полотна трикотажні | т | м., р. | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.12.700 |Полотна трикотажні | т | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання з | | | | |ниток хімічних для | | | | |гардин та занавісок| | | | |тюлевих (крім | | | | |занавісок та штор | | | | |17.40.15) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.12.900 |Полотна трикотажні | т | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |полотен трикотажних| | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва полотен| | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.60.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва полотен| | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.7 |Вироби трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71 |Вироби панчішно- | | | | |шкарпеткові | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.1 |Вироби панчішно- | | | | |шкарпеткові | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10 |Вироби панчішно- | тис.пар | м., р. | | |шкарпеткові | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(крім виробів | | | | |панчішно- | | | | |шкарпеткових для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см 18.24.11, | | | | |гамашів і гетрів, | | | | |панчіх гірських | | | | |без ступнів | | | | |19.30.40, панчіх, | | | | |шкарпеток і т.ін. | | | | |не трикотажних і | | | | |не в'язаних крючком| | | | |18.24.23.900) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.300 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | м., р. | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.330 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | р. | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання з | | | | |волокон синтетичних| | | | |з лінійною | | | | |щільністю до 67 | | | | |децитекс | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.350 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | р. | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання з | | | | |волокон синтетичних| | | | |з лінійною | | | | |щільністю 67 | | | | |децитекс та більше | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.370 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | р. | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.371 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | р. | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.379 |Колготки трикотажні| тис.шт. = | | | |машинного чи | тис.пар | | | |ручного в'язання з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | | |(крім вовняних) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.400 |Шкарпетки | тис.пар | м., р. | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.500 |Панчохи та | тис.пар | м., р. | | |півпанчохи | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання з | | | | |лінійною щільністю | | | | |до 67 децитекс | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.10.900 |Вироби панчішно- | тис.пар | р. | | |шкарпеткові і | | | | |взуття без підошви | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |виробів панчішно- | | | | |шкарпеткових | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва виробів| | | | |панчішно- | | | | |шкарпеткових | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.71.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва виробів| | | | |панчішно- | | | | |шкарпеткових | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72 |Светри, джемпери, | | | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.1 |Светри, джемпери, | | | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10 |Светри, джемпери, | тис.шт. | м., р. | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.300 |Светри, джемпери, | тис.шт. | р. | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |чистововняні та | | | | |напіввовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.310 |Светри, джемпери, | тис.шт. | р. | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |чистововняні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.320 |Светри, джемпери, | тис.шт. | р. | | |пуловери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |чистововняні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.330 |Светри, джемпери, | тис.шт. | р. | | |пуловери жилети та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |напіввовняні (з | | | | |вмістом вовни 50% | | | | |і більше та вагою | | | | |600 г чи більше на | | | | |виріб) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.500 |Светри легкі та | тис.шт. | р. | | |пуловери тонкі з | | | | |м'яким чи високим | | | | |коміром, трикотажні| | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |бавовни чи волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.530 |Светри легкі та | тис.шт. | р. | | |пуловери тонкі з | | | | |м'яким чи високим | | | | |коміром, трикотажні| | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |бавовни | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.550 |Светри легкі та | тис.шт. | р. | | |пуловери тонкі з | | | | |м'яким чи високим | | | | |коміром, трикотажні| | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.600 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |бавовни | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.610 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та аналогічні | | | | |вироби, трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |бавовни, чоловічі | | | | |та хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.620 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |бавовни, жіночі та | | | | |дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.700 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.710 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |волокон хімічних, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.720 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |волокон хімічних, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.10.900 |Светри і пуловери | тис.шт. | р. | | |(крім тонких), | | | | |джемпери, жилети | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, з| | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва | | | | |светрів і | | | | |пуловерів, | | | | |джемперів, жилетів | | | | |та виробів | | | | |аналогічних | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва светрів| | | | |і пуловерів, | | | | |джемперів, жилетів | | | | |та виробів | | | | |аналогічних | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 17.72.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва светрів| | | | |і пуловерів, | | | | |джемперів, жилетів | | | | |та виробів | | | | |аналогічних | | | | |трикотажних | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18 |Одяг, хутро | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.1 |Одяг шкіряний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10 |Одяг шкіряний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.1 |Одяг шкіряний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10 |Одяг шкіряний | тис.шт. | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10.100 |Пальта та плащі з | тис.шт. | м., р. | | |шкіри натуральної | | | | |чи комбінованої або| | | | |її замінників | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10.300 |Комплекти з шкіри | тис.шт. | м., р. | | |натуральної чи | | | | |комбінованої або її| | | | |замінників | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10.500 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | м., р. | | |жакети, блейзери з | | | | |шкіри натуральної | | | | |чи комбінованої або| | | | |її замінників | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10.700 |Брюки та спідниці з| тис.шт. | р. | | |шкіри натуральної | | | | |чи комбінованої або| | | | |її замінників | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.10.090 |Предмети верхнього | тис.шт. | | | |одягу інші з шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |комбінованої або її| | | | |замінників | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва одягу| | | | |шкіряного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |шкіряного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.10.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |шкіряного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.2 |Одяг з текстилю | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21 |Одяг робочий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.1 |Одяг робочий | | | | |чоловічий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11 |Комплекти, костюми,| тис.шт. | | | |куртки, піджаки та | | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім одягу з | | | | |азбесту 26.82.11) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.200 |Комплекти і костюми| тис.шт. | м., р. | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.210 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.220 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.240 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.260 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.270 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.280 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.290 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.300 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | м., р. | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.310 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.320 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.340 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.360 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.370 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.380 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.11.390 |Піджаки, куртки та | тис.шт. | | | |блейзери робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти, | | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.400 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | м., р. | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.410 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.420 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.440 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.450 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.490 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, чоловічі | | | | |та хлопчачі,з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | м., р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім комбінезонів | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.520 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.12.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.2 |Одяг робочий | | | | |жіночий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21 |Комплекти, костюми,| тис.шт. | | | |куртки, піджаки, | | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |(крім одягу з | | | | |азбесту 26.82.11) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.200 |Комплекти і костюми| тис.шт. | м., р. | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.210 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.220 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.240 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.260 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.270 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.280 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.290 |Комплекти і костюми| тис.шт. | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.300 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | м., р. | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.310 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.320 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.340 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.360 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.370 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.21.390 |Куртки, піджаки, | тис.шт. | | | |жакети та блейзери | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти та | | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.400 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | м., р. | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.410 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.420 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.440 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.450 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.490 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти і т.ін. | | | | |робочі, жіночі та | | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | м., р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини (крім | | | | |комбінезонів | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.520 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.22.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями робочі, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.3 |Одяг робочий інший | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(крім одягу іншого | | | | |з тканини та | | | | |трикотажного | | | | |18.24.22, 18.24.12)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.100 |Одяг робочий інший | тис.шт. | м., р. | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.110 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.120 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.140 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.150 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.180 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.190 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічий | | | | |та хлопчачий, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.200 |Одяг робочий інший | тис.шт. | м., р. | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.210 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.220 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.240 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.250 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.280 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.30.290 |Одяг робочий інший | тис.шт. | | | |(фартухи, халати, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночий та | | | | |дівчачий, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва одягу| | | | |робочого | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |робочого | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.21.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |робочого | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22 |Одяг верхній | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.1 |Одяг верхній | | | | |трикотажний (крім | | | | |костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.10 |Одяг верхній | тис.шт. | м., р. | | |трикотажний (крім | | | | |костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки, | | | | |анораки, плащі та | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.100 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.110 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.140 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.150 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.190 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |плащі, накидки та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.200 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін. трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.210 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін. трикотажні | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.240 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін. трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.250 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін. трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.11.290 |Анораки, плащі та | тис.шт. | | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін. трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12 |Костюми, комплекти,| тис.шт. | р. | | |піджаки, блейзери, | | | | |куртки типу | | | | |піджаків, брюки, | | | | |бриджі, | | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.100 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі (крім | | | | |костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.110 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.140 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.150 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.190 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.200 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.210 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.240 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.250 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.290 |Комплекти | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.300 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі (крім | | | | |светрів, джемперів,| | | | |пуловерів, жилетів | | | | |та виробів | | | | |аналогічних | | | | |17.72.10) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.310 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.340 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.350 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.390 |Піджаки та | тис.шт. | | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.400 |Брюки та бриджі | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.410 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.440 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні чоловічі| | | | |та хлопчачі, | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.450 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.490 |Брюки та бриджі | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) та| | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) та| | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) та| | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) та| | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.12.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) та| | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |анораки, плащі та | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.100 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.110 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.140 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.150 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |хімічних волокон | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.190 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі та | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з інших| | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.200 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.210 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.240 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.250 |Анораки, плащі та | тис.шт. | р. | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.13.290 |Анораки, плащі та | тис.шт. | | | |куртки | | | | |вітрозахисні, | | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні) і| | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14 |Костюми, комплекти,| тис.шт. | р. | | |жакети, блейзери, | | | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |сукні, сарафани, | | | | |спідниці, | | | | |спідниці-брюки, | | | | |брюки, бриджі, | | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.100 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі | | | | |(крім костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.110 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.140 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.150 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.190 |Костюми трикотажні,| тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.200 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.210 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.240 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.250 |Комплекти | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.290 |Комплекти | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.300 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі (крім | | | | |светрів, джемперів,| | | | |пуловерів, жилетів | | | | |та виробів | | | | |аналогічних | | | | |17.72.10) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.310 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.340 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.350 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.390 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.400 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.410 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.440 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.450 |Брюки та бриджі | тис.шт. | р. | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.490 |Брюки та бриджі | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.550 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти | | | | |(крім купальних) і | | | | |вироби аналогічні | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з інших| | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.700 |Сукні та сарафани | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.710 |Сукні та сарафани | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.740 |Сукні та сарафани | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.750 |Сукні та сарафани | тис.шт. | р. | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.790 |Сукні та сарафани | тис.шт. | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.800 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки | | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.810 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки | | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.840 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки | | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.850 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки | | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.14.890 |Спідниці та | тис.шт. | | | |спідниці-брюки | | | | |трикотажні жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.2 |Одяг верхній з | | | | |тканини, чоловічий | | | | |та хлопчачий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки", "аляски", | | | | |"анорак" | | | | |(включаючи лижні), | | | | |плащі та куртки | | | | |вітрозахисні та | | | | |аналогічні вироби, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.100 |Пальта, | тис.шт. | м., р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.110 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.140 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.150 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.180 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.190 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |та аналогічні | | | | |вироби, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.200 |Куртки теплі типу | тис.шт. | м., р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.210 |Куртки теплі типу | тис.шт. | р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.220 |Куртки теплі типу | тис.шт. | р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.240 |Куртки теплі типу | тис.шт. | р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі і | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.250 |Куртки теплі типу | тис.шт. | р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.280 |Куртки теплі типу | тис.шт. | р. | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.21.290 |Куртки теплі типу | тис.шт. | | | |"анорак" (включаючи| | | | |лижні), плащі та | | | | |куртки вітрозахисні| | | | |та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22 |Костюми, комплекти | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.100 |Костюми, чоловічі | тис.шт. | м., р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30, костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.110 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.120 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.140 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.160 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.170 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.180 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.190 |Костюми чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.200 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | м., р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30, костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.210 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.240 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.260 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.270 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | р. | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.22.290 |Комплекти чоловічі | тис.шт. | | | |та хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23 |Піджаки та | тис.шт. | | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.300 |Піджаки та | тис.шт. | м., р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.310 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.320 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.340 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.360 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.370 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.380 |Піджаки та | тис.шт. | р. | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.23.390 |Піджаки та | тис.шт. | | | |блейзери, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24 |Брюки, | тис.шт. | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, бриджі, | | | | |шорти (крім | | | | |купальних), | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.400 |Брюки, бриджі | тис.шт. | м., р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.410 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.411 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |джинсової | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.412 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |вельвету | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.419 |Брюки, бриджі | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.420 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.440 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.460 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.470 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.480 |Брюки, бриджі | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.490 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |шорти, чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.560 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.570 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.600 |Шорти (крім | тис.шт. | р. | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.610 |Шорти (крім | тис.шт. | р. | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.640 |Шорти (крім | тис.шт. | р. | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.660 |Шорти (крім | тис.шт. | р. | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.670 |Шорти (крім | тис.шт. | р. | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.24.690 |Шорти (крім | тис.шт. | | | |купальних) чоловічі| | | | |та хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.3 |Одяг верхній з | | | | |тканини, жіночий та| | | | |дівчачий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |(включаючи лижні), | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні та | | | | |вироби аналогічні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.100 |Пальта, | тис.шт. | м., р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.110 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.120 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |чи "анорак" | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.140 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |чи "анорак" | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.150 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |чи "анорак" | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.180 |Пальта, | тис.шт. | р. | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |чи "анорак" | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні з | | | | |тканини, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.190 |Пальта, | тис.шт. | | | |напівпальта, | | | | |накидки, плащі, | | | | |куртки теплі типу | | | | |"парки" чи "аляски"| | | | |чи "анорак" | | | | |(включаючи лижні) | | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.200 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | м., р. | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин (крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.210 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | р. | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.240 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | р. | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.250 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | р. | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.280 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.31.290 |Куртки вітрозахисні| тис.шт. | | | |та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32 |Костюми, комплекти,| тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.100 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | м., р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30, костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.110 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.120 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.140 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.160 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.170 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.180 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.190 |Костюми, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.200 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | м., р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30, костюмів | | | | |спортивних, лижних | | | | |і т.ін. 18.24.22) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.210 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.240 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.260 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.270 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.280 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | р. | | |та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.32.290 |Комплекти, жіночі | тис.шт. | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33 |Жакети, блейзери, | тис.шт. | | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.300 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | м., р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.310 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.340 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.360 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.370 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.380 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | р. | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.33.390 |Жакети та блейзери,| тис.шт. | | | |піджаки, куртки | | | | |типу піджаків, | | | | |джемпери та вироби | | | | |аналогічні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34 |Сукні, сарафани, | тис.шт. | | | |спідниці, | | | | |спідниці-брюки | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.700 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | м., р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини (крім | | | | |одягу робочого | | | | |18.21.10, 18.21.30)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.710 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.720 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.740 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.760 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон синтетичних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.770 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.780 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.790 |Сукні та сарафани, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.800 |Спідниці та | тис.шт. | м., р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.810 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.820 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.840 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.860 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон синтетичних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.870 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.880 |Спідниці та | тис.шт. | р. | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.34.890 |Спідниці та | тис.шт. | | | |спідниці-брюки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35 |Брюки, бриджі, | тис.шт. | | | |напівкомбінезони з | | | | |нагрудниками та | | | | |бретелями, шорти, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.400 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | м., р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини (крім | | | | |спідниць-брюк | | | | |18.22.34.800) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.410 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.411 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | | |джинсової | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.412 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з вельвету | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.419 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.420 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.440 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.460 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон синтетичних| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.470 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.480 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.490 |Брюки та бриджі, | тис.шт. | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.500 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини (крім одягу| | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.510 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.540 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.560 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.570 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.580 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | р. | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.590 |Напівкомбінезони з | тис.шт. | | | |нагрудником та | | | | |бретелями, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.600 |Шорти жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |(крім одягу | | | | |робочого 18.21.10, | | | | |18.21.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.610 |Шорти жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.640 |Шорти жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.660 |Шорти жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон | | | | |синтетичних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.670 |Шорти жіночі та | тис.шт. | р. | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон штучних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.35.690 |Шорти жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.4 |Одяг ношений та | | | | |вироби інші, що | | | | |були у використанні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.40 |Одяг ношений та | тис.шт. | | | |вироби інші, що | | | | |були у використанні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.40.000 |Одяг ношений та | тис.шт. | | | |вироби інші, що | | | | |були у використанні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва одягу| | | | |верхнього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |верхнього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.22.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |верхнього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23 |Одяг спідній | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.1 |Одяг спідній | | | | |трикотажний, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(крім майок, | | | | |фуфайок, тенісок | | | | |та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.10 |Одяг спідній | тис.шт. | м., р. | | |трикотажний, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(крім майок, | | | | |фуфайок, тенісок | | | | |та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11.100 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11.110 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11.140 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11.150 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.11.190 |Сорочки трикотажні,| тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12 |Одяг спідній інший | тис.шт. | р. | | |трикотажний, | | | | |чоловічий та | | | | |хлопчачий (крім | | | | |майок, фуфайок, | | | | |тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.200 |Кальсони та труси | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.210 |Кальсони та труси | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.240 |Кальсони та труси | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.250 |Кальсони та труси | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.290 |Кальсони та труси | тис.шт. | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.300 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.310 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.350 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.390 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.400 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.410 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.413 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | | |махрові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.419 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | | |інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.12.490 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.100 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.110 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.140 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.150 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.180 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, шовкові| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.13.190 |Блузки, туніки, | тис.шт. | | | |батники, сорочки | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон текстильних| | | | |інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14 |Одяг спідній інший | тис.шт. | р. | | |трикотажний, | | | | |жіночий та | | | | |дівчачий (крім | | | | |майок, фуфайок, | | | | |тенісок та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.200 |Труси, панталони | тис.шт. | | | |короткі та довгі | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.210 |Труси, панталони | тис.шт. | | | |короткі та довгі | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.240 |Труси, панталони | тис.шт. | | | |короткі та довгі | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.250 |Труси, панталони | тис.шт. | | | |короткі та довгі | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.290 |Труси, панталони | тис.шт. | | | |короткі та довгі | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.300 |Білизна нічна та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.310 |Білизна нічна та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.350 |Білизна нічна та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.390 |Білизна нічна та | тис.шт. | | | |піжами трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.400 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.410 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.413 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні махрові | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.419 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.440 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.450 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.490 |Халати купальні, | тис.шт. | | | |домашні і т.ін. | | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.500 |Спідниці нижні | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.510 |Спідниці нижні | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.540 |Спідниці нижні | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, вовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.550 |Спідниці нижні | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.14.590 |Спідниці нижні | тис.шт. | | | |трикотажні, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.2 |Одяг спідній з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | м., р. | | |хлопчачі, з тканини| | | | |(крім сорочок | | | | |трикотажних | | | | |чоловічих та | | | | |хлопчачих 18.23.11)| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.100 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.110 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.120 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.140 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.150 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.180 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | р. | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.21.190 |Сорочки чоловічі та| тис.шт. | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22 |Одяг спідній інший | тис.шт. | | | |чоловічий та | | | | |хлопчачий, з | | | | |тканини (крім | | | | |білизни іншої | | | | |трикотажної | | | | |18.23.10, майок, | | | | |фуфайок, тенісок | | | | |та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.30) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.200 |Кальсони та труси, | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.210 |Кальсони та труси, | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.220 |Кальсони та труси, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.280 |Кальсони та труси, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.290 |Кальсони та труси, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.300 |Сорочки нічні та | тис.шт. | р. | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.310 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.320 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.340 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.350 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.380 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.390 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.400 |Халати домашні і | тис.шт. | р. | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.410 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.413 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних махрових| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.419 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.420 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.440 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.450 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.480 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.490 |Халати домашні і | тис.шт. | | | |т.ін., чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.500 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | р. | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.510 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.520 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.550 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.580 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.22.590 |Майки і фуфайки, | тис.шт. | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23 |Блузки, туніки, | тис.шт. | м., р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини (крім | | | | |блузок, тунік, | | | | |батників, сорочок | | | | |трикотажних | | | | |18.23.13.100) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.100 |Блузки, туніки, | тис.шт. | | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.110 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.120 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.140 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.150 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.180 |Блузки, туніки, | тис.шт. | р. | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.23.190 |Блузки, туніки, | тис.шт. | | | |батники, сорочки, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24 |Одяг спідній інший,| тис.шт. | | | |жіночий та | | | | |дівчачий (крім | | | | |білизни іншої | | | | |трикотажної | | | | |18.23.10, майок, | | | | |фуфайок, тенісок | | | | |та виробів | | | | |аналогічних інших | | | | |18.23.14, | | | | |бюстгалтерів та | | | | |корсетів 18.23.25) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.200 |Майки, фуфайки | тис.шт. | р. | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.210 |Майки, фуфайки | тис.шт. | | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.220 |Майки, фуфайки | тис.шт. | | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.250 |Майки, фуфайки | тис.шт. | | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.280 |Майки, фуфайки | тис.шт. | | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.290 |Майки, фуфайки | тис.шт. | | | |натільні інші, | | | | |труси, панталони, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів інших | | | | |текстильних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.300 |Сорочки нічні та | тис.шт. | р. | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.310 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.320 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.350 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.380 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.390 |Сорочки нічні та | тис.шт. | | | |піжами, жіночі та | | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.400 |Халати домашні, | тис.шт. | р. | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.410 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.413 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних махрових| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.419 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин | | | | |бавовняних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.420 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.440 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.450 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.480 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.490 |Халати домашні, | тис.шт. | | | |пеньюари і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.500 |Спідниці нижні, | тис.шт. | р. | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.510 |Спідниці нижні, | тис.шт. | | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.520 |Спідниці нижні, | тис.шт. | | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.550 |Спідниці нижні, | тис.шт. | | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.580 |Спідниці нижні, | тис.шт. | | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.24.590 |Спідниці нижні, | тис.шт. | | | |комбінації, жіночі | | | | |та дівчачі, з | | | | |тканини з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.25 |Бюстгальтери, | тис.шт. | м., р. | | |корсети, пояси | | | | |еластичні, пояси | | | | |для підв'язок, | | | | |бандажі і т.ін., | | | | |жіночі та дівчачі | | | | |(крім корсетів | | | | |медичних 33.10.17) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.25.300 |Бюстгальтери, | тис.шт. | р. | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.25.500 |Пояси та пояси- | тис.шт. | р. | | |труси, корсети, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.25.600 |Грації, жіночі та | тис.шт. | | | |дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.25.700 |Підв'язки, підтяжки| тис.шт. | | | |та вироби | | | | |аналогічні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.3 |Майки, фуфайки, | | | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | м., р. | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні, | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30.300 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та жіночі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30.310 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | р. | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |жіночі, бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30.340 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | р. | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |жіночі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30.350 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | р. | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |жіночі, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.30.390 |Майки, фуфайки, | тис.шт. | | | |теніски та вироби | | | | |аналогічні | | | | |трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |жіночі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва одягу| | | | |спіднього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |спіднього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.23.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |спіднього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24 |Одяг різний та | | | | |доповнення до одягу| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.1 |Одяг різний та | | | | |доповнення до | | | | |одягу, трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11 |Одяг та доповнення | тис.шт. | | | |до нього для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.000 |Одяг та доповнення | тис.шт. | м., р. | | |до нього для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні, | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання | | | | |(пальта, плащі, | | | | |комбінезони, | | | | |костюми, куртки, | | | | |халати, сукні, | | | | |спідниці, шорти, | | | | |сорочечки, кімоно, | | | | |повзунки та вироби | | | | |панчішно- | | | | |шкарпеткові, | | | | |пелюшки, ковдри | | | | |стьобані, конверти | | | | |для дітей, | | | | |нагрудники, | | | | |рукавички, | | | | |рукавиці і мітенки | | | | |і т.ін) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.010 |Сорочечки, кімоно | тис.шт. | | | |для маленьких дітей| | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.020 |Комбінезони для | тис.шт. | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.030 |Повзунки та вироби | тис.шт. | | | |панчішно- | | | | |шкарпеткові для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.040 |Костюми для | тис.шт. | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні | | | | |еластичні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.050 |Пелюшки (трикутні, | тис.шт. | | | |марлеві і т.ін.) | | | | |для маленьких дітей| | | | |зростом не більше | | | | |86 см трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.11.090 |Одяг для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до нього| | | | |трикотажні інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12 |Костюми спортивні | тис.шт. | м., р. | | |та інші види одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.100 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.110 |Костюми спортивні, | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.140 |Костюми спортивні, | тис.шт. | р. | | |трикотажні, | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.150 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |трикотажні, з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.190 |Костюми спортивні | тис.шт. | | | |трикотажні, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.300 |Костюми лижні | тис.шт. | р. | | |трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.400 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.410 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, бавовняні| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.440 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.450 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з волокон| | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.490 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |чоловічі та | | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.500 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.510 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |бавовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.540 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |вовняні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.550 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.590 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки трикотажні, | | | | |жіночі та дівчачі, | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.900 |Одяг трикотажний | тис.шт. | р. | | |інший (комбінезони,| | | | |рейтузи кроєні, | | | | |спецодяг для | | | | |котельні, | | | | |різноманітний | | | | |робочий одяг для | | | | |механіків, | | | | |робітників | | | | |виробництв, | | | | |медичного | | | | |персоналу; одяг для| | | | |церковнослужителів,| | | | |відомче | | | | |обмундирування, | | | | |спеціальна форма | | | | |для льотчиків з | | | | |електропідігрівом, | | | | |спеціальна форма | | | | |для занять деякими | | | | |видами спорту, | | | | |танців, | | | | |гімнастики, в тому | | | | |числі фехтування, | | | | |кінного спорту, | | | | |бальних танців та | | | | |аналогічні вироби) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.910 |Одяг трикотажний | тис.шт. | | | |інший, бавовняний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.940 |Одяг трикотажний | тис.шт. | | | |інший, вовняний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.950 |Одяг трикотажний | тис.шт. | | | |інший, з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.12.990 |Одяг трикотажний | тис.шт. | | | |інший, з волокон | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.13 |Рукавички | тис. пар | р. | | |трикотажні (крім | | | | |рукавичок, рукавиць| | | | |і мітенок для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см 18.24.11) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.13.700 |Рукавички, | тис. пар | | | |рукавиці, мітенки, | | | | |довгі рукавички, | | | | |які прикривають | | | | |руки до ліктя чи | | | | |вище трикотажні, | | | | |чоловічі, жіночі | | | | |та дитячі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.13.730 |Рукавички, | тис. пар | р. | | |рукавиці, мітенки | | | | |трикотажні, | | | | |просочені чи | | | | |покриті пластмасою | | | | |або каучуком | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.13.750 |Рукавички, | тис. пар | | | |рукавиці, мітенки | | | | |трикотажні інші | | | | |(крім просочених чи| | | | |покритих пластмасою| | | | |або каучуком) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.14 |Доповнення до одягу| | | | |та деталі одягу | | | | |трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.14.300 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | р. | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін. трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.14.500 |Краватки, краватки-| тис.шт. | р. | | |метелики та | | | | |краватки-шарфи | | | | |трикотажні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.14.900 |Доповнення до одягу| тис.шт. | | | |та деталі одягу | | | | |трикотажні інші: | | | | |хустки, накидки і | | | | |т.ін. плечики і | | | | |інші підкладки, | | | | |пояси всіх видів, | | | | |включно патронташі | | | | |і кушаки для | | | | |військових і | | | | |церковнослужителів,| | | | |муфти, | | | | |нарукавники, | | | | |етикетки, емблеми, | | | | |зйомні | | | | |підстьобування для | | | | |плащів та інших | | | | |видів одягу, | | | | |кишені, рукави, | | | | |оздоблення різних | | | | |видів (наприклад, | | | | |банти), манишки, | | | | |жабо і т.ін. | | | | |(крім капелюхів та | | | | |уборів головних | | | | |18.24.4) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.2 |Одяг різний та | | | | |доповнення до | | | | |одягу, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21 |Одяг для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до нього| | | | |з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.000 |Одяг для маленьких | тис.шт. | м., р. | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з тканини | | | | |(пальта, плащі, | | | | |стьобані ковдри, | | | | |конверти для | | | | |дітей, халати, | | | | |комбінезони, | | | | |куртки, сукні, | | | | |спідниці, шорти і | | | | |т.ін.; пелюшки, | | | | |нагрудники, | | | | |рукавички, | | | | |рукавиці і | | | | |мітенки, черевички | | | | |без підошов і | | | | |т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.010 |Одяг для маленьких | тис.шт. | р. | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з бавовняних| | | | |тканин | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.020 |Одяг для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.040 |Одяг для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.050 |Одяг для маленьких | тис.шт. | | | |дітей зростом не | | | | |більше 86 см | | | | |доповнення до | | | | |нього, з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.080 |Одяг для грудних | тис.шт. | | | |дітей, та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.21.090 |Одяг для грудних | тис.шт. | | | |дітей, та | | | | |доповнення до | | | | |нього, з матеріалів| | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22 |Костюми спортивні, | тис.шт. | | | |лижні, купальні та | | | | |одяг інший н.в.і.у.| | | | |(одяг для | | | | |церковнослужителів,| | | | |відомче | | | | |обмундирування, з | | | | |тканини, крім | | | | |костюмів спортивних| | | | |та інших видів | | | | |одягу трикотажних | | | | |18.24.12) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.100 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.110 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.120 |Костюми спортивні | тис.шт. | | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.140 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.150 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.180 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.190 |Костюми спортивні | тис.шт. | | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), чоловічі та| | | | |хлопчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.200 |Костюми спортивні | тис.шт. | м., р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.210 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.220 |Костюми спортивні | тис.шт. | | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |лляних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.240 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.250 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | | |з волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.280 |Костюми спортивні | тис.шт. | р. | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.290 |Костюми спортивні | тис.шт. | | | |та одяг інший | | | | |н.в.і.у. (жилети, | | | | |комбінезони і | | | | |т.ін.), жіночі та | | | | |дівчачі, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.300 |Костюми лижні з | тис.шт. | р. | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.400 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки, чоловічі та| | | | |хлопчачі, з тканини| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.22.500 |Костюми купальні і | тис.шт. | | | |плавки, жіночі та | | | | |дівчачі, з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23 |Доповнення до одягу| тис.шт. | | | |та деталі одягу з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.100 |Хустки носові, з | тис.шт. | р. | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.110 |Хустки носові, з | тис.шт. | р. | | |тканин бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.180 |Хустки носові, з | тис.шт. | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.190 |Хустки носові, з | тис.шт. | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.300 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | р. | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.310 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з тканин | | | | |бавовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.340 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з тканин | | | | |вовняних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.350 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з тканини з | | | | |волокон хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.380 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з тканин | | | | |шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.390 |Шалі, шарфи, кашне,| тис.шт. | | | |мантильї, вуалі і | | | | |т.ін., з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.500 |Краватки, краватки-| тис.шт. | р. | | |метелики та | | | | |краватки-шарфи, з | | | | |тканини | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.550 |Краватки, краватки-| тис.шт. | | | |метелики та | | | | |краватки-шарфи, з | | | | |тканини з волокон | | | | |хімічних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.580 |Краватки, краватки-| тис.шт. | | | |метелики та | | | | |краватки-шарфи, з | | | | |тканин шовкових | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.590 |Краватки, краватки-| тис.шт. | | | |метелики та | | | | |краватки-шарфи, з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.700 |Рукавички, рукавиці| тис. пар | м., р. | | |та мітенки з | | | | |тканини (крім | | | | |рукавичок, рукавиць| | | | |і мітенок для | | | | |маленьких дітей | | | | |зростом не більше | | | | |86 см 18.24.21) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.900 |Доповнення до одягу| тис.шт. | | | |та деталі одягу з | | | | |тканини, н.в.і.у. | | | | |(хустинки для | | | | |верхньої кишені, | | | | |хустки шийні, | | | | |плечики і інші | | | | |підкладки, пояси | | | | |всіх видів, включно| | | | |патронташі і кушаки| | | | |для військових і | | | | |церковнослужителів,| | | | |муфти, | | | | |нарукавники, | | | | |зйомні | | | | |підстьобування для | | | | |плащів та інших | | | | |видів одягу, | | | | |кишені, рукави, | | | | |оздоблення різних | | | | |видів (наприклад, | | | | |банти), манишки, | | | | |жабо, коміри для | | | | |моряків, застібки і| | | | |шнури (крім | | | | |капелюхів та уборів| | | | |головних 18.24.4, | | | | |рукавичок, | | | | |рукавиць і мітенок | | | | |для маленьких дітей| | | | |зростом не більше | | | | |86 см 18.24.21) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.930 |Доповнення до одягу| тис.шт. | | | |з тканини, н.в.і.у.| | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.23.950 |Деталі одягу з | тис.шт. | | | |тканини, н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.3 |Доповнення до одягу| | | | |шкіряні та одяг | | | | |спеціальний | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31 |Доповнення до одягу| | | | |з шкіри натуральної| | | | |чи штучної: | | | | |рукавички, рукавиці| | | | |і мітенки; ремені, | | | | |патронташі, | | | | |підтяжки, манжети, | | | | |краватки і т.ін. | | | | |(крім рукавиць, | | | | |рукавичок | | | | |боксерських | | | | |шкіряних для занять| | | | |спортом | | | | |36.40.14.100) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31.700 |Рукавички, рукавиці| тис. пар | м., р. | | |та мітенки, шкіряні| | | | |(крім рукавиць, | | | | |рукавичок | | | | |боксерських | | | | |шкіряних для занять| | | | |спортом | | | | |36.40.14.100) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31.730 |Рукавички, рукавиці| тис. пар | | | |та мітенки захисні | | | | |професійного | | | | |призначення, | | | | |шкіряні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31.750 |Рукавички, рукавиці| тис. пар | | | |та мітенки інші, | | | | |н.в.і.у., шкіряні | | | | |(крім рукавиць, | | | | |рукавичок | | | | |боксерських | | | | |шкіряних для занять| | | | |спортом | | | | |36.40.14.100) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31.800 |Ремені, патронташі | тис.шт. | р. | | |і т.ін., шкіряні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.31.900 |Доповнення до одягу| тис.шт. | | | |шкіряні інші, | | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32 |Одяг спеціальний | тис.шт. | р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.100 |Одяг, виготовлений | тис.шт. | | | |з трикотажного | | | | |полотна машинного | | | | |чи ручного | | | | |в'язання, | | | | |просочений чи | | | | |покритий гумою, | | | | |пластмасами та | | | | |іншими речовинами | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.300 |Одяг виготовлений з| тис.шт. | | | |фетру чи повсті або| | | | |з матеріалів | | | | |нетканих, | | | | |просочених чи не | | | | |просочених, з | | | | |покриттям чи без | | | | |покриття, | | | | |дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.330 |Одяг виготовлений з| тис.шт. | | | |фетру чи повсті, | | | | |просочених чи не | | | | |просочених, з | | | | |покриттям чи без | | | | |покриття, | | | | |дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.350 |Одяг виготовлений з| тис.шт. | | | |матеріалів | | | | |нетканих, | | | | |просочених чи не | | | | |просочених, з | | | | |покриттям чи без | | | | |покриття, | | | | |дубльованих чи не | | | | |дубльованих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.500 |Пальто, плащі, | тис.шт. | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні), | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні і | | | | |т.ін., виготовлені | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.530 |Пальто, плащі, | тис.шт. | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні), | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні і | | | | |т.ін., виготовлені | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям, чоловічі| | | | |та хлопчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.550 |Пальто, плащі, | тис.шт. | | | |куртки теплі | | | | |(включаючи лижні), | | | | |куртки | | | | |вітрозахисні і | | | | |т.ін., виготовлені | | | | |з матеріалів | | | | |текстильних | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям, жіночі | | | | |та дівчачі | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.700 |Одяг інший з | тис.шт. | | | |матеріалів | | | | |текстильних, | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям (одяг | | | | |ізотермічний для | | | | |водних видів спорту| | | | |і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.730 |Одяг інший з | тис.шт. | | | |матеріалів | | | | |текстильних, | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям, | | | | |чоловічий та | | | | |хлопчачий (одяг | | | | |ізотермічний для | | | | |водних видів спорту| | | | |і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.32.750 |Одяг інший з | тис.шт. | | | |текстильних | | | | |матеріалів, | | | | |просочених чи з | | | | |покриттям, жіночий | | | | |та дівчачий (одяг | | | | |ізотермічний для | | | | |водних видів спорту| | | | |і т.ін.) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.4 |Капелюхи та убори | | | | |головні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.41 |Форми, болванки, | тис.шт. | | | |тулії і ковпаки | | | | |для капелюхів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.41.300 |Болванки, тулії і | тис.шт. | | | |ковпаки для | | | | |капелюхів фетрові; | | | | |заготовки для | | | | |виготовлення | | | | |капелюхів фетрові, | | | | |плоскі і | | | | |циліндричні | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.41.500 |Напівфабрикати | тис.шт. | | | |капелюшні, плетені | | | | |чи виготовлені | | | | |з'єднанням смуг | | | | |будь-якого | | | | |матеріалу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.42 |Капелюхи та убори | тис.шт. | м., р. | | |головні інші, сітки| | | | |для волосся | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.42.300 |Капелюхи, берети та| тис.шт. | р. | | |убори головні інші,| | | | |фетрові, | | | | |виготовлені з | | | | |напівфабрикатів | | | | |шляпних, заготовок | | | | |плоских та | | | | |циліндричних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.42.500 |Капелюхи, берети та| тис.шт. | р. | | |убори головні інші,| | | | |плетені чи | | | | |виготовлені | | | | |з'єднанням смуг | | | | |будь-якого | | | | |матеріалу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.42.700 |Капелюхи, шапки, | тис.шт. | р. | | |берети, убори | | | | |головні інші та | | | | |гарнітури | | | | |трикотажні | | | | |машинного чи | | | | |ручного в'язання, | | | | |сітки для волосся | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43 |Убори головні інші | шт. | р. | | |н.в.і.у. (крім | | | | |касок захисних з | | | | |матеріалів | | | | |пластичних та | | | | |шапочок купальних | | | | |гумових 25.24.25) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.300 |Убори головні з | шт. | | | |хутра чи матеріалів| | | | |інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.330 |Убори головні з | шт. | м., р. | | |хутра (натурального| | | | |та штучного) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.331 |Убори головні з | шт. | м., р. | | |хутра натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.332 |Убори головні з | шт. | м., р. | | |хутра штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.350 |Убори головні інші | шт. | | | |з матеріалів інших,| | | | |н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.43.500 |Стрічки, підкладки,| шт. | | | |чохли, прокладки і | | | | |т.ін. для уборів | | | | |головних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва одягу| | | | |різного та | | | | |доповнень до одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |різного та | | | | |доповнень до одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.24.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва одягу | | | | |різного та | | | | |доповнень до одягу | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.3 |Хутра, вироби з | | | | |хутра | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30 |Хутра, вироби з | | | | |хутра | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.1 |Хутра, вироби з | | | | |хутра | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |дублені чи вичинені| | | | |(цілі чи в кусках, | | | | |зібрані чи ні | | | | |(крім полотен | | | | |довговорсових | | | | |17.60.11.300) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.100 |Шкурки хутряні | тис.шт. | м., р. | | |козенят та ягнят | | | | |усіх порід овець | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.110 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |козенят та ягнят | | | | |порід овець | | | | |каракулево- | | | | |смушкової групи | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.120 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |козенят та ягнят | | | | |порід овець (крім | | | | |каракулево- | | | | |смушкової групи) | | | | |мерлушка, клям, | | | | |муаре | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.150 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |козенят: лямка, | | | | |козлик хутровий | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.190 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |козенят та ягнят | | | | |порід овець інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.200 |Овчина хутряна та |тис.шт., тис. | | | |шубна | умов.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.210 |Овчина хутряна |тис.шт., тис. | р.м., р. | | | | умов.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.220 |Овчина шубна |тис.шт, тис. | р.р. | | | | умов.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.300 |Шкурки цілі кроля, | тис.шт. | м., р. | | |зайця, кішки | | | | |домашньої, собаки, | | | | |дублені чи | | | | |вичинені, незшиті в| | | | |пласти | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.310 |Шкурки цілі кроля і| тис.шт. | | | |зайця, дублені чи | | | | |вичинені, незшиті в| | | | |пласти | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.320 |Шкурки цілі кішки | тис.шт. | | | |домашньої, дублені | | | | |чи вичинені, | | | | |незшиті в пласти | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.330 |Шкурки цілі собаки,| тис.шт. | | | |дублені чи | | | | |вичинені, незшиті в| | | | |пласти | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.400 |Шкури хутряні | тис.шт. | м., р. | | |коней, кіз, лосів, | | | | |косуль, кабанів і | | | | |т.ін. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.420 |Шкури хутряні коней| тис.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.430 |Шкури хутряні кіз | тис.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.440 |Шкури хутряні лосів| тис.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.470 |Шкури хутряні | тис.шт. | | | |кабанів | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.500 |Шкурки хутряні | тис.шт. | м., р. | | |тварин сімейства | | | | |кунячих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.510 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |норки | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.520 |Шкурки хутряні | тис.шт. | р. | | |видри чи нутрії | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.530 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |соболя | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.590 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |тварин сімейства | | | | |кунячих інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.700 |Шкурки хутряні | тис.шт. | р. | | |гризунів і | | | | |комахоїдних | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.710 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |білки | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.720 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |бабака | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.740 |Шкурки хутряні | тис.шт. | м., р. | | |ондатри | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.790 |Шкурки хутряні | тис.шт. | | | |гризунів і | | | | |комахоїдних інших | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.800 |Шкури хутряні | тис.шт. | р. | | |тварин родини | | | | |собачих, єнотів, | | | | |кошачих, ведмежих | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.810 |Шкури хутряні | тис.шт. | р. | | |лисиці | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.820 |Шкури хутряні песця| тис.шт. | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.860 |Шкури хутряні | тис.шт. | | | |ведмедя | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.890 |Шкури хутряні | тис.шт. | | | |родини собачих, | | | | |єнотів, кошачих, | | | | |ведмежих інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.11.900 |Шкури (шкурки) | тис.шт. | | | |хутряні інші | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12 |Одяг та доповнення | шт. | | | |до нього з хутра | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.000 |Одяг та доповнення | шт. | | | |до нього з хутра | | | | |натурального: | | | | |пальта, | | | | |напівпальта, шуби, | | | | |кожухи, кожушки, | | | | |бекеші, костюми, | | | | |комплекти, куртки, | | | | |піджаки, жакети, | | | | |жилети і т.ін. | | | | |(крім уборів | | | | |головних з хутра | | | | |18.24.43 та виробів| | | | |з штучного хутра | | | | |18.30.13) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.010 |Пальта і | шт. | м., р. | | |напівпальта, шуби з| | | | |хутра натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.020 |Кожухи, кожушки, | шт. | м., р. | | |бекеші з хутра | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.030 |Костюми і комплекти| шт. | м., р. | | |з хутра | | | | |натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.050 |Куртки, піджаки, | шт. | м., р. | | |жакети і жилети з | | | | |хутра натурального | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.12.090 |Вироби з хутрових | шт. | | | |шкурок, н.в.і.у. | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13 |Хутро штучне та | шт. | | | |вироби з нього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.000 |Хутро штучне та | шт. | | | |вироби з нього: | | | | |пальта, | | | | |напівпальта, шуби, | | | | |кожухи, кожушки, | | | | |бекеші, костюми, | | | | |комплекти, куртки, | | | | |піджаки, жакети, | | | | |жилети і т.ін.; | | | | |імітації шкур | | | | |хутряних за | | | | |допомогою волокон | | | | |нанесених, | | | | |наклеєних чи | | | | |пришитих до основи | | | | |(крім полотен | | | | |довговорсових | | | | |17.60.11.300) | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.010 |Пальта, | шт. | м., р. | | |напівпальта, шуби | | | | |з хутра штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.020 |Кожухи, кожушки, | шт. | м., р. | | |бекеші з хутра | | | | |штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.030 |Костюми і | шт. | р. | | |комплекти, з хутра | | | | |штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.050 |Куртки, піджаки, | шт. | р. | | |жакети і жилети з | | | | |хутра штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.080 |Хутро штучне | кв.м | м., р. | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.13.090 |Одяг інший та | шт. | | | |доповнення до нього| | | | |з хутра штучного | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.9 |Промислові послуги | | | | |з виробництва хутра| | | | |і виробів з нього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.99 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва хутра і| | | | |виробів з нього | | | |--------------+-------------------+--------------+--------------| | 18.30.99.000 |Промислові послуги | тис.грн. | | | |(окремі операції) з| | | | |виробництва хутра і| | | | |виробів з нього | | | ------------------------------------------------------------------
Підсекція DC
Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, взуття
Розділ 19
------------------------------------------------------------------ |Код продукції| Назва продукції |Одиниця виміру| Періодичність | | | | | подання | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | DC |Шкіра, вироби | | | | |галантерейні та | | | | |дорожні, взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19 |Шкіра, вироби | | | | |галантерейні та | | | | |дорожні, взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.1 |Шкіра оброблена | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10 |Шкіра оброблена | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.1 |Шкіра | | | | |спеціального | | | | |оброблення | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.11 |Замша | кв.м | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.11.000 |Замша | кв.м | м., р. | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.12 |Шкіра лакова чи | кв.м | | | |дубльована з | | | | |лаковою плівкою | | | | |(ламінована); | | | | |шкіра з металевим| | | | |ефектом | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.12.000 |Шкіра лакова чи | кв.м | м., р. | | |дубльована з | | | | |лаковою плівкою | | | | |(ламінована); | | | | |шкіра з металевим| | | | |ефектом | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.2 |Шкіра зі шкур | | | | |великої рогатої | | | | |худоби чи шкур | | | | |тварин родини | | | | |конячих | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.21 |Шкіра з цілих | | | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.21.100 |Шкіра з цілих | т | р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, з| | | | |площею поверхні | | | | |однієї 2,6 кв.м і| | | | |менше, дублена, | | | | |без подальшої | | | | |обробки | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.21.300 |Шкіра з цілих | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, з| | | | |площею поверхні | | | | |однієї 2,6 кв.м і| | | | |менше, оброблена | | | | |після дублення, | | | | |для взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.21.500 |Шкіра з цілих | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, з| | | | |площею поверхні | | | | |однієї 2,6 кв.м і| | | | |менше, оброблена | | | | |після дублення, | | | | |для одягу | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.21.900 |Шкіра з цілих | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, з| | | | |площею поверхні | | | | |однієї 2,6 кв.м і| | | | |менше, оброблена | | | | |після дублення, | | | | |для інших | | | | |виробів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.22 |Шкіра інша зі | | | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.100 |Шкіра інша зі | т | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби | | | | |дублена, без | | | | |подальшої обробки| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.200 |Шкіра інша зі | т | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, з | | | | |непідшліфованою | | | | |лицьовою | | | | |поверхнею, для | | | | |підошов | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.300 |Шкіра інша зі | т | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, з | | | | |непідшліфованою | | | | |лицьовою | | | | |поверхнею, для | | | | |іншого | | | | |використання | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.400 |Шкіра інша зі | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, двоєна | | | | |(спилок), для | | | | |взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.500 |Шкіра інша зі | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, двоєна | | | | |(спилок), для | | | | |меблів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.600 |Шкіра інша зі | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, двоєна | | | | |(спилок), для | | | | |інших виробів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.700 |Шкіра інша зі | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення чи | | | | |оброблена під | | | | |пергамент, для | | | | |меблів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.22.800 |Шкіра інша зі | кв.м | м., р. | | |шкур великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |оброблена після | | | | |дублення чи | | | | |оброблена під | | | | |пергамент, для | | | | |інших виробів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.23 |Шкіра зі шкур | | | | |тварин родини | | | | |конячих | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.23.100 |Шкіра зі шкур | т | м., р. | | |тварин родини | | | | |конячих, дублена | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.23.300 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |тварин родини | | | | |конячих, | | | | |оброблена після | | | | |дублення, двоєна | | | | |(спилок) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.23.500 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |тварин родини | | | | |конячих, | | | | |оброблена після | | | | |дублення чи | | | | |оброблена під | | | | |пергамент інша, | | | | |н.в.і.у. | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.3 |Шкіра зі шкур | | | | |овець, кіз чи | | | | |свиней | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.31 |Шкіра зі шкур | | | | |овець | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.31.300 |Шкіра зі шкур | т | м., р. | | |овець дублена, | | | | |без подальшої | | | | |обробки | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.31.500 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |овець, оброблена | | | | |після дублення чи| | | | |оброблена під | | | | |пергамент | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.32 |Шкіра зі шкур кіз| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.32.300 |Шкіра зі шкур кіз| т | м., р. | | |дублена, без | | | | |подальшої обробки| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.32.500 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |кіз, оброблена | | | | |після дублення чи| | | | |оброблена під | | | | |пергамент | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.33 |Шкіра зі шкур | | | | |свиней | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.33.300 |Шкіра зі шкур | т | м., р. | | |свиней дублена, | | | | |без подальшої | | | | |обробки | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.33.400 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |свиней, оброблена| | | | |після дублення, | | | | |двоєна (спилок) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.33.500 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |свиней, оброблена| | | | |після дублення чи| | | | |оброблена під | | | | |пергамент інша, | | | | |н.в.і.у. | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.4 |Інша шкіра зі | | | | |шкур оброблена | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.41 |Шкіра зі шкур | | | | |тварин інших | | | | |(оленів, | | | | |плазунів, риб і | | | | |т.ін.) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.41.300 |Шкіра зі шкур | т | м., р. | | |тварин інших, | | | | |дублена, без | | | | |подальшої обробки| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.41.500 |Шкіра зі шкур | кв.м | м., р. | | |тварин інших, | | | | |оброблена після | | | | |дублення чи | | | | |оброблена під | | | | |пергамент | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.42 |Шкіра | кв.м | м., р. | | |композиційна з | | | | |основою зі шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |волокон шкіряних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.42.000 |Шкіра | кв.м | | | |композиційна з | | | | |основою зі шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |волокон шкіряних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.5 |Відходи шкіри | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.50 |Відходи шкіри | кв.м | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.50.000 |Відходи шкіри | кв.м | | | |(шкірвирубка та | | | | |інші відходи | | | | |шкіри, які | | | | |утворюються під | | | | |час виробництва | | | | |шкіряних товарів,| | | | |вироби зі шкіри | | | | |повністю зношені,| | | | |пил і порошок | | | | |шкіряні, борошно | | | | |шкіряне) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.9 |Промислові | | | | |послуги з | | | | |виробництва шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.10.99 |Промислові | тис.грн. | | | |послуги (окремі | | | | |операції) з | | | | |виробництва шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.10.99.000 |Промислові | тис.грн. | | | |послуги (окремі | | | | |операції) з | | | | |виробництва шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.2 |Вироби | | | | |галантерейні та | | | | |дорожні, вироби | | | | |лимарно-сідельні | | | | |та вироби інші | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20 |Вироби | | | | |галантерейні та | | | | |дорожні, вироби | | | | |лимарно-сідельні | | | | |та вироби інші | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.1 |Вироби | | | | |галантерейні та | | | | |дорожні, вироби | | | | |лимарно-сідельні | | | | |та вироби інші | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.11 |Вироби лимарно- | тис.шт. | м., р. | | |сідельні та упряж| | | | |для будь-яких | | | | |тварин (включно | | | | |нашийники, | | | | |повідки, | | | | |намордники), | | | | |виготовлені з | | | | |шкіри натуральної| | | | |чи комбінованої, | | | | |хутра, тканини | | | | |та матеріалів | | | | |інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.11.000 |Вироби лимарно- | тис.шт. | | | |сідельні та упряж| | | | |для будь-яких | | | | |тварин (включно | | | | |нашийники, | | | | |повідки, | | | | |намордники), | | | | |виготовлені з | | | | |шкіри натуральної| | | | |чи комбінованої, | | | | |хутра, тканини | | | | |та матеріалів | | | | |інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.12 |Вироби шкіряні | тис.шт. | | | |галантерейні та | | | | |дорожні (крім | | | | |доповнень до | | | | |одягу з шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |штучної 18.24.31,| | | | |піхв для | | | | |холодної зброї | | | | |28.75.30) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.12.100 |Чемодани, | тис.шт. | м., р. | | |саквояжі, сумки- | | | | |чемоданчики для | | | | |косметики і | | | | |туалетних речей, | | | | |сумки | | | | |господарські, | | | | |сумки чоловічі і | | | | |молодіжні, чохли | | | | |для одягу, | | | | |портфелі, кейси, | | | | |ранці учнівські | | | | |і вироби | | | | |аналогічні з | | | | |матеріалів різних| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.12.200 |Сумки жіночі з | тис.шт. | м., р. | | |матеріалів різних| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.12.300 |Вироби | тис.шт. | | | |шкіргалантерейні | | | | |дрібні для | | | | |носіння в кишені | | | | |чи сумці | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.12.500 |Футляри, сумки | тис.шт. | м., р. | | |дорожні, | | | | |несесери, | | | | |рюкзаки, сумки | | | | |спортивні | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.12.700 |Набори дорожні | тис.шт. | р. | | |туалетні, | | | | |швацькі, для | | | | |чищення одягу та | | | | |взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.13 |Ремінці, стрічки,| тис.шт. | р. | | |браслети для | | | | |годинників | | | | |неметалеві | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.13.000 |Ремінці, стрічки,| тис.шт. | | | |браслети для | | | | |годинників | | | | |неметалеві: з | | | | |натуральної чи зі| | | | |штучної шкіри, | | | | |пластмас та з | | | | |інших матеріалів | | | | |(крім ремінців, | | | | |стрічок, | | | | |браслетів для | | | | |годинників з | | | | |металу 33.50.27) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.14 |Вироби шкіряні | | | | |інші, включаючи | | | | |вироби шкіряні | | | | |для технічних | | | | |цілей | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.14.300 |Вироби з шкіри | кг | | | |натуральної чи | | | | |штучної, що | | | | |використовуються | | | | |в машинах чи | | | | |механічних | | | | |пристроях або для| | | | |технічних цілей | | | | |інших (паси | | | | |трансмісій, | | | | |стрічки | | | | |конвеєрні, шкіра | | | | |для рукавів | | | | |гребенечесальних | | | | |машин, смуги для | | | | |чесальних машин і| | | | |т.ін., приводи, | | | | |ущільнення, | | | | |прокладки, шкіра | | | | |для клапанів, | | | | |поршнів чи | | | | |пресів, молоти з | | | | |технічного | | | | |пергаменту | | | | |мембрани газових | | | | |лічильників, | | | | |рукави шкіряні | | | | |та шланги і | | | | |т.ін.) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.14.500 |Вироби з шкіри | тис.грн. | | | |натуральної чи | | | | |штучної, н.в.і.у.| | | | |(бирки | | | | |багажні, фляги | | | | |шкіряні, футляри | | | | |для парасольок, | | | | |обкладинки для | | | | |книг та вироби | | | | |інші н.в.і.у.) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.9 |Промислові | | | | |послуги з | | | | |виробництва | | | | |виробів | | | | |галантерейних та | | | | |дорожних, виробів| | | | |лимарно-сідельних| | | | |та виробів інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.20.99 |Промислові | тис.грн. | | | |послуги (окремі | | | | |операції) з | | | | |виробництва | | | | |виробів | | | | |галантерейних та | | | | |дорожних, виробів| | | | |лимарно-сідельних| | | | |та виробів інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.20.99.000 |Промислові | тис.грн. | | | |послуги (окремі | | | | |операції) з | | | | |виробництва | | | | |виробів | | | | |галантерейних та | | | | |дорожних, виробів| | | | |лимарно-сідельних| | | | |та виробів інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.3 |Взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30 |Взуття | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.1 |Взуття, крім | | | | |спортивного | | | | |(19.30.20) та | | | | |захисного | | | | |(19.30.30) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.10 |Взуття, крім | тис. пар | м., р. | | |спортивного | | | | |(19.30.20) та | | | | |захисного | | | | |(19.30.30) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.11 |Чоботи, півчоботи| тис.пар | м., р. | | |з гуми чи з | | | | |полімерних | | | | |матеріалів | | | | |(взуття, | | | | |виготовлене | | | | |формуванням чи | | | | |виливанням під | | | | |тиском, | | | | |формуванням | | | | |в'язкої маси, | | | | |ротаційним | | | | |відливанням, | | | | |формуванням | | | | |"вмочування", | | | | |складанням під | | | | |час вулканізації,| | | | |склеюванням і | | | | |вулканізацією, | | | | |високочастотним | | | | |зварюванням, | | | | |склеюванням | | | | |(крім взуття | | | | |лижного чи | | | | |гірськолижного | | | | |19.30.21) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.11.200 |Чоботи, | тис. пар | р. | | |напівчоботи і | | | | |т.ін. | | | | |водонепроникні з | | | | |верхом з гуми | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.11.300 |Чоботи, | тис. пар | р. | | |напівчоботи і | | | | |т.ін. | | | | |водонепроникні з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.12 |Взуття з підошвою| тис. пар | м., р. | | |та верхом з гуми | | | | |чи матеріалів | | | | |полімерних, | | | | |штучної чи | | | | |синтетичної шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.12.100 |Сандалі з верхом | тис. пар | р. | | |з гуми чи | | | | |матеріалів | | | | |полімерних, | | | | |штучної чи | | | | |синтетичної шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.12.300 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |(крім сандалів) | | | | |та домашнє з | | | | |верхом з гуми та | | | | |матеріалів | | | | |полімерних, | | | | |штучної чи | | | | |синтетичної шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.12.310 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |з верхом з гуми | | | | |та матеріалів | | | | |полімерних, | | | | |штучної чи | | | | |синтетичної шкіри| | | | |(крім сандалів, | | | | |взуття | | | | |домашнього, | | | | |спортивного та | | | | |захисного) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.12.370 |Туфлі кімнатні та| тис. пар | р. | | |взуття домашнє | | | | |інше з верхом з | | | | |гуми та | | | | |матеріалів | | | | |полімерних, | | | | |штучної чи | | | | |синтетичної шкіри| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.13 |Взуття з верхом | тис. пар | м., р. | | |зі шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |композиційної | | | | |(крім взуття | | | | |спортивного | | | | |19.30.20, | | | | |сандалів на | | | | |підошві зі шкіри | | | | |з ремінцями | | | | |шкіряними | | | | |19.30.32.550, | | | | |взуття | | | | |ортопедичного | | | | |33.10) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.500 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |з верхом зі шкіри| | | | |натуральної, крім| | | | |спортивного | | | | |взуття, сандалів,| | | | |сандалет, туфель | | | | |літніх та | | | | |босоніжок | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.510 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |(чоботи, | | | | |півчоботи, | | | | |черевики, | | | | |півчеревики, | | | | |туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри | | | | |натуральної, | | | | |чоловіче | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.520 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |(чоботи, | | | | |півчоботи, | | | | |черевики, | | | | |півчеревики, | | | | |туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри | | | | |натуральної, | | | | |жіноче | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.530 |Взуття для вулиці| тис. пар | р. | | |(чоботи, | | | | |півчоботи, | | | | |черевики, | | | | |півчеревики, | | | | |туфлі), з верхом | | | | |зі шкіри | | | | |натуральної, | | | | |дитяче | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.600 |Сандалі, | тис. пар | р. | | |сандалети, туфлі | | | | |літні та | | | | |босоніжки, з | | | | |верхом зі шкіри | | | | |натуральної | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.610 |Сандалі, | тис. пар | р. | | |сандалети, туфлі | | | | |літні з верхом зі| | | | |шкіри натуральної| | | | |чоловічі | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.620 |Сандалі, | тис. пар | р. | | |сандалети, туфлі | | | | |літні та | | | | |босоніжки, з | | | | |верхом зі шкіри | | | | |натуральної | | | | |жіночі | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.630 |Сандалі, | тис. пар | р. | | |сандалети, туфлі | | | | |літні та | | | | |босоніжки, з | | | | |верхом зі шкіри | | | | |натуральної | | | | |дитячі | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.700 |Туфлі кімнатні і | тис. пар | р. | | |взуття домашнє | | | | |інше з верхом зі | | | | |шкіри натуральної| | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.13.800 |Взуття з верхом | тис. пар | р. | | |зі шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |композиційної, на| | | | |підошві з дерева,| | | | |корку чи | | | | |матеріалів інших | | | | |(крім підошви зі | | | | |шкіри натуральної| | | | |чи композиційної,| | | | |гуми чи | | | | |матеріалів | | | | |полімерних) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.14 |Взуття з верхом з| тис. пар | м., р. | | |матеріалів | | | | |текстильних (крім| | | | |взуття | | | | |тренувального чи | | | | |аналогічного на | | | | |підошві з гуми чи| | | | |матеріалів | | | | |полімерних з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних | | | | |19.30.22) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.14.400 |Взуття з верхом з| тис. пар | р. | | |матеріалів | | | | |текстильних, крім| | | | |взуття | | | | |спортивного | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.14.440 |Туфлі кімнатні та| тис. пар | р. | | |взуття домашнє | | | | |інше з верхом з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних, на | | | | |підошві гумовій | | | | |чи з матеріалів | | | | |полімерних чи на | | | | |підошві шкіряній | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.14.450 |Взуття інше (крім| тис. пар | р. | | |спортивного та | | | | |домашнього), з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних, на | | | | |підошві гумовій | | | | |чи з матеріалів | | | | |полімерних чи на | | | | |підошві зі шкіри | | | | |натуральної чи | | | | |композиційної | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.14.480 |Взуття з верхом з| тис. пар | р. | | |матеріалів | | | | |текстильних (крім| | | | |спортивного), на | | | | |підошві з дерева | | | | |чи корка | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.14.490 |Взуття з верхом з| тис. пар | р. | | |матеріалів | | | | |текстильних (крім| | | | |спортивного та | | | | |домашнього), на | | | | |підошвах інших | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.2 |Взуття спортивне | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.20 |Взуття спортивне | тис. пар | м., р. | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.21 |Взуття лижне та | тис. пар | р. | | |гірськолижне і | | | | |взуття для | | | | |сноуборду з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних, шкіри| | | | |чи гуми (крім | | | | |взуття, | | | | |виготовленого | | | | |формуванням чи | | | | |виливанням під | | | | |тиском 19.30.11) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.21.100 |Взуття лижне та | тис. пар | | | |взуття для | | | | |сноуборду | | | | |гірськолижне, з | | | | |верхом з гуми чи | | | | |з полімерних | | | | |матеріалів | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.21.500 |Взуття лижне та | тис. пар | | | |взуття для | | | | |сноуборду | | | | |гірськолижне, з | | | | |верхом зі шкіри | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.22 |Взуття | тис. пар | р. | | |тренувальне та | | | | |аналогічне на | | | | |підошві з гуми чи| | | | |матеріалів | | | | |полімерних з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |текстильних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.22.000 |Взуття | тис. пар | | | |тренувальне та | | | | |аналогічне на | | | | |підошві з гуми чи| | | | |матеріалів | | | | |полімерних з | | | | |верхом з | | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |(взуття для | | | | |різних видів | | | | |спорту, взуття | | | | |для танців, | | | | |гімнастики чи | | | | |скалелазання і | | | | |т.ін. | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.23 |Взуття спортивне | тис. пар | | | |інше з верхом зі | | | | |шкіри, гуми чи | | | | |матеріалів | | | | |полімерних (крім | | | | |ковзанів разом з | | | | |черевиками | | | | |36.40.11) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.23.100 |Взуття спортивне | тис. пар | р. | | |інше з верхом з | | | | |гуми чи з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних, крім | | | | |черевиків з | | | | |ковзанами | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.23.500 |Взуття спортивне | тис. пар | | | |інше з верхом зі | | | | |шкіри (крім | | | | |ковзанів разом з | | | | |черевиками | | | | |36.40.11) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.3 |Взуття захисне, | | | | |спеціальне та | | | | |інше, н.в.і.у. | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.30 |Взуття захисне, | тис. пар | м., р. | | |спеціальне та | | | | |інше, н.в.і.у. | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.31 |Взуття спеціальне| тис. пар | р. | | |та інше з | | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим (крім | | | | |взуття з азбесту | | | | |26.82.11) | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.200 |Взуття спеціальне| тис. пар | | | |та інше з | | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з гуми | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.250 |Взуття | тис. пар | | | |водонепроникне | | | | |спеціальне з | | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з гуми | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.270 |Взуття інше з | тис. пар | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з гуми | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.300 |Взуття спеціальне| тис. пар | | | |та інше з | | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.350 |Взуття | тис. пар | | | |водонепроникне | | | | |спеціальне з | | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.370 |Взуття інше з | тис. пар | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим з | | | | |верхом з | | | | |матеріалів | | | | |полімерних | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| |19.30.31.500 |Взуття з | тис. пар | | | |підноском | | | | |захисним | | | | |металевим і | | | | |верхом зі шкіри | | | |-------------+-----------------+--------------+-----------------| | 19.30.32 |Взуття дерев'яне,| тис. пар | р. | | |різне спеціальне | | | | |і інше, н.в.і.у. | | | | |(сандалі з | | | | |ремінцями | | | |