Документ v0476840-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2012, підстава - v0049840-12

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2010 N 476
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
казначейської служби
N 49 ( v0049840-12 ) від 08.02.2012 }
Щодо затвердження Порядку складання
органами Державного казначейства України
фінансової та бюджетної звітності про виконання
місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби
N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

На виконання статей 58 та 80 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та з метою встановлення єдиних вимог складання
органами Державного казначейства України форм фінансової та
бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджених
наказом Державного казначейства України від 01.11.2010 N 403
( v0403506-10 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання органами Державного
казначейства України форм фінансової та бюджетної звітності про
виконання місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що органи Державного казначейства України
складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про
виконання місцевих бюджетів з урахуванням вимог Порядку,
затвердженого цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2011 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та Головних управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Наказ Державного казначейства України від 10.03.2010 N 78
( v0078506-10 ) "Про затвердження Інструкції про порядок складання
органами Державного казначейства України форм звітності про
виконання місцевих бюджетів" вважати таким, що втратив чинність,
після складання та подання звітів про виконання місцевих бюджетів
за 2010 рік.
6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
13.12.2010 N 476

ПОРЯДОК
складання органами Державного казначейства України
фінансової та бюджетної звітності про виконання
місцевих бюджетів

Порядок складання органами Державного казначейства України
фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів
(далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), Закону України по Державний бюджет України на
відповідний рік, Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ) (зі змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" (зі змінами), Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207 (зі
змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"
(зі змінами), наказу Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) "Про затвердження інструктивної
бази" (зі змінами). { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
I. Загальні положення
1.1. Цим Порядком визначаються склад, періодичність подання
та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової та
бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі -
звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.
1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан виконання місцевих
бюджетів користувачам для прийняття управлінських рішень.
1.3. Місячна бюджетна звітність та квартальна фінансова та
бюджетна звітність складаються наростаючим підсумком з початку
звітного року. Річна фінансова та бюджетна звітність складається
за звітний рік.
1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у
гривні з копійками).
1.5. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі
даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства
України, окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів
місцевих бюджетів та інформації фінансових органів за формами,
затвердженими наказом Державного казначейства України від
01.11.2010 N 403 ( v0403506-10 ) (далі - Наказ).
1.6. Фінансову та бюджетну звітність підписують керівник та
головний бухгалтер органу Державного казначейства України. Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та
Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.
1.7. Керівник та головний бухгалтер органу Державного
казначейства України несуть відповідальність за повноту та
достовірність даних фінансової та бюджетної звітності, дотримання
термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.
1.8. Державне казначейство України встановлює терміни подання
місячної та квартальної звітності Головним управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління), з таким
розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про
виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ). Головні управління встановлюють строки подання місячної,
квартальної та річної звітності управлінням (відділенням)
Державного казначейства України у районах, містах та районах у
містах (далі - Управління) з таким розрахунком, щоб забезпечити
своєчасне її подання Державному казначейству України. { Абзац
другий пункту 1.8 в редакції Наказу Державної казначейської служби
N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
1.9. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку
складання та подання звітності про виконання місцевих бюджетів,
встановленого Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) та іншими
нормативно-правовими актами, є порушенням бюджетного
законодавства. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства
органами Державного казначейства України застосовуються заходи
впливу, передбачені законодавством України. { Пункт 1.9 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
II. Склад та періодичність подання звітності
Склад та періодичність подання фінансової звітності
2.1. Фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається за такими формами: форма N 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток 1 до
Наказу) ( v0403506-10 ); форма N 2мб "Звіт про фінансові результати виконання місцевих
бюджетів" (додаток 2 до Наказу) ( v0403506-10 ); форма N 3мб "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3 до
Наказу) ( v0403506-10 );
2.2. Квартальна фінансова звітність складається та подається
за формами, визначеними додатками 1 та 3 до Наказу
( v0403506-10 ).
2.3. Річна фінансова звітність складається та подається за
формами, визначеними додатками 1-3 до Наказу ( v0403506-10 ).
2.4. Органи Державного казначейства України складають зведену
квартальну та річну фінансову звітність про виконання місцевих
бюджетів у такому самому обсязі.
Склад та періодичність подання бюджетної звітності
2.5. Бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається за такими формами: форма N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 4 до Наказу) ( v0403506-10 ); форма N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ); форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 6 до
Наказу) ( v0403506-10 ); "Інформація про виконання захищених видатків місцевих
бюджетів" (додаток 7 до Наказу) ( v0403506-10 ); "Звіт про використання коштів з резервного фонду" (додаток 8
до Наказу) ( v0403506-10 ); "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій
та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток 9 до
Наказу) ( v0403506-10 ). "Інформація про стан боргу місцевих бюджетів" (додаток 10 до
Наказу) ( v0403506-10 ).
2.6. Місячна бюджетна звітність складається та подається за
формами, визначеними додатками 4, 6-9 до Наказу ( v0403506-10 ). Органи Державного казначейства України складають зведену
місячну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у
такому самому обсязі.
2.7. Квартальна бюджетна звітність складається та подається
за формами, визначеними додатками 5 та 9 до Наказу
( v0403506-10 ). Органи Державного казначейства України складають зведену
квартальну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у
такому самому обсязі.
2.8. Річна бюджетна звітність складається та подається за
формами, визначеними додатками 5-10 до Наказу ( v0403506-10 ). Органи Державного казначейства України складають зведену
річну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому
самому обсязі.
Вимоги до розкриття елементів фінансової
та бюджетної звітності
2.9. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності
здійснюється у Інформації щодо уточнення окремих показників
звітних даних.
III. Порядок подання звітності
3.1. Фінансова та бюджетна звітність формується засобами
програмного забезпечення Державного казначейства України. "Звіт про бюджетну заборгованість" (форма N 7мб)
( v0403506-10 ) складається на підставі даних, наведених у звітах
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. "Звіт про використання коштів з резервного фонду"
( v0403506-10 ) складається на підставі даних, отриманих від
фінансових органів.
3.2. Управління фінансову та бюджетну звітність подають
Головним управлінням, у обсягах, визначених цим Порядком, у
терміни, встановлені Головними управліннями, засобами електронного
зв'язку і на паперових носіях. { Абзац перший пункту 3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } При складанні квартальної та річної звітності Управління
подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення
окремих показників звітних даних.
3.3. Головні управління консолідують фінансову та бюджетну
звітність, отриману від Управлінь, з даними звітів складеними
структурними підрозділами Головного управління і подають до
Департаменту консолідованої фінансової звітності Державного
казначейства України. При складанні квартальної та річної звітності Головні
управління подають разом із формами звітності Інформацію щодо
уточнення окремих показників звітних даних.
3.4. Головні управління подають до Державного казначейства
України місячну звітність засобами електронного зв'язку в терміни: звітність про виконання місцевих бюджетів - не пізніше
10 числа місяця, наступного за звітним; Звіт про бюджетну заборгованість ( v0403506-10 ) - не пізніше
23 числа місяця, наступного за звітним. { Порядок доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
3.5. Усі форми квартальної звітності та Інформацію щодо
уточнення окремих показників звітних даних Головні управління
подають до Державного казначейства України в терміни: не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
засобами електронного зв'язку; не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу, у
паперовому вигляді. { Порядок доповнено новим пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
3.6. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту
про виконання закону про Державний бюджет України строки подання
річної звітності Головним управлінням встановлюються з урахуванням
термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України. { Порядок доповнено новим пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
3.7. Місячна бюджетна звітність подається органами Державного
казначейства України відповідним фінансовим органам та/або міським
(міст районного значення), сільським, селищним радам або їх
виконавчим органам в електронному вигляді одночасно із поданням до
органу Державного казначейства України вищого рівня. У паперовому
вигляді вищевказана звітність не подається. Зведена місячна бюджетна звітність в електронному вигляді
подається органами Державного казначейства України відповідним
фінансовим органам та органам Державного казначейства України
вищого рівня. У паперовому вигляді, звіти підписані керівником та
бухгалтером, зберігаються в органах Державного казначейства
України, які їх склали. Відповідальність за збереження звітів несе
керівник органу Державного казначейства України.
3.8. Квартальна фінансова та бюджетна звітність подається
органами Державного казначейства України відповідним фінансовим
органам та/або міським (міст районного значення), сільським,
селищним радам або їх виконавчим органам в електронному вигляді за
2 дні до подачі органу Державного казначейства України вищого
рівня. Зведена квартальна фінансова та бюджетна звітність про
виконання місцевих бюджетів подається органами Державного
казначейства України відповідним фінансовим органам: - в електронному вигляді за 2 дні до подачі до органу
Державного казначейства України вищого рівня; - на паперових носіях в тижневий термін після передачі
зведеного звіту в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя Головними
управліннями до Департаменту консолідованої фінансової звітності
Державного казначейства України.
3.9. Річна фінансова та бюджетна звітність подається органами
Державного казначейства України відповідним фінансовим органам
та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним
радам або їх виконавчим органам: - в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу
Державного казначейства України вищого рівня; - на паперових носіях у тижневий термін після передачі
зведеного звіту Головними управліннями до Департаменту
консолідованої фінансової звітності Державного казначейства
України. Зведена річна фінансова та бюджетна звітність про виконання
місцевих бюджетів подається органами Державного казначейства
України відповідним фінансовим органам: - в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу
Державного казначейства України вищого рівня; - на паперових носіях у тижневий термін після передачі
зведеного звіту Головними управліннями до Департаменту
консолідованої фінансової звітності Державного казначейства
України.
3.10. Зведена місячна бюджетна звітність в розрізі бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва
та Севастополя, місячна звітність в розрізі бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення і бюджетів районів подається Головними
управліннями до Департаменту консолідованої фінансової звітності
Державного казначейства України в електронному вигляді. Зведена квартальна та річна фінансова та бюджетна звітність
подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої
фінансової звітності Державного казначейства України у паперовому
(у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів,
бюджетів міст Києва та Севастополя) та в електронному вигляді (у
розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів,
бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів
районів).
3.11. Головні управління можуть обслуговувати розпорядника
бюджетних коштів, який розташований на іншій території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку
Головне управління приймає від розпорядника коштів місцевого
бюджету, якого він обслуговує, звітність, перевіряє та передає її
Головному управлінню, який здійснює обслуговування місцевого
бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа. Дані звітності таких розпорядників коштів включаються
Головним управлінням, що обслуговує відповідний бюджет, у
відповідні форми звітності. При цьому разом зі звітністю розпорядника коштів місцевого
бюджету, який розташований на іншій території, Головне управління,
яке обслуговує даного розпорядника, передає витяг із сальдового
балансу про залишки на аналітичних рахунках розпорядників інших
місцевих бюджетів, що ним обслуговуються. Дані є підставою для
включення в "Звіт про фінансовий стан (баланс)" ( v0403506-10 )
місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна
установа.
IV. Порядок складання звітності
Порядок заповнення форм фінансової звітності
4.1. Форма N 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)"
(додаток 1 до Наказу) ( v0403506-10 ) складається на підставі
даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку,
за рахунками 1-5 класів Плану рахунків ( v0119506-00 ): - щоквартально на перше число місяця наступного за звітним; - при складанні річного звіту - на кінець останнього дня
звітного року. При складанні звіту слід дотримуватись Порядку
заповнення та звірки показників форми N 1мб "Звіт про фінансовий
стан (баланс)" ( v0403506-10 ) (додаток 1 до Порядку). Дані
балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм
звітності. Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті
відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку
суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку
України на звітну дату. У графі 4 "Залишок на початок звітного року" проставляються
суми залишків, що склались на рахунках на кінець попереднього
звітного року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати
сумам, наведеним у графі 6 "Залишок на кінець звітного року після
річного заключення рахунків" "Звіту про фінансовий стан (баланс)"
( v0403506-10 ), складеного за попередній звітний рік. У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року)"
проставляються суми залишків, що склались на рахунках на кінець
звітного періоду за результатами проведених операцій протягом
звітного періоду. У графі 6 "Залишок на кінець звітного року після річного
заключення рахунків" проставляються суми залишків, які склались на
рахунках після річного заключення рахунків. Сума по балансовому рахунку 1711 "Субрахунки єдиного
казначейського рахунку" Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( v0119506-00 ) (далі - План рахунків), зменшується на суму
залишків на рахунках, що відносяться до операцій по виконанню
державного бюджету, інших клієнтів і позабюджетних фондів. У разі, якщо на звітний період сума залишків коштів місцевого
бюджету не забезпечені ресурсами Субрахунку єдиного казначейського
рахунку, то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами
відображається у рядку 120 "Інші активи місцевого бюджету" "Звіту
про фінансовий стан (баланс)" ( v0403506-10 ). Результат виконання бюджету визначається як різниця між
активами та зобов'язаннями. Рахунки бюджетного обліку
5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету" та
5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) можуть мати як дебетовий, так і
кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання
місцевого бюджету наводиться із знаком "мінус". У рядку 510 "Результат виконання місцевого бюджету" за
відповідними графами проставляється сума результату виконання
місцевого бюджету (разом загальний і спеціальний фонди) на початок
та на кінець звітного періоду (до річного заключення рахунків і
після річного заключення рахунків). За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились
операції, які вплинули на результат виконання місцевого бюджету,
то по рядку 510 "Результат виконання місцевого бюджету" сума у
графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" повинна
відповідати сумі, наведеній у графі 4 "Залишок на початок звітного
року" "Звіту про фінансовий стан (баланс)" ( v0403506-10 ).
4.2. Форма N 2мб "Звіт про фінансові результати виконання
місцевих бюджетів" (додаток 2 до Наказу) ( v0403506-10 )
складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання
місцевих бюджетів окремо за загальним і спеціальним фондами та
включає такі розділи: I. Операційний дохід; II. Операційні видатки; III. Фінансування. 4.2.1. Розділ I "Операційний дохід" звіту заповнюється в
розрізі класифікації доходів місцевих бюджетів на підставі даних
аналітичного обліку доходів місцевих бюджетів, звірених із даними
синтетичного обліку. У графах 3 "Загальний фонд" та 4 "Спеціальний фонд" розділу I
звіту відображаються дані про надходження місцевих бюджетів за
звітний період (до річного заключення рахунків). Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний
дохід - усього" в графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати
даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6121
"Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) та сумі, наведеній у рядку "Усього" графи 4
"Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього"
підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"
розділу I "Доходи" "Звіту про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ); Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний
дохід - усього" в графі 4 "Спеціальний фонд", повинна відповідати
даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122
"Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та сумі,
наведеній по рядку "Усього" графи 5 "Спеціальний фонд - виконано
за звітний період (рік), усього" підрозділу 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи" "Звіту
про виконання місцевих бюджетів" (додаток 5 до Наказу)
( v0403506-10 ). У графі 5 "Усього" розділу I звіту відображається сума даних
про надходження доходів загального і спеціального фондів місцевих
бюджетів (сума даних граф 3 та 4 цього звіту), яка повинна
відповідати сумі, наведеній у рядку "Усього" графи 11 "Разом -
виконано за звітний період (рік)" складової I "Доходи" зведеної
форми "Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток 5 до
Наказу) ( v0403506-10 ). 4.2.2. Розділ II "Операційні видатки" звіту заповнюється в
розрізі функціональної класифікації видатків та кредитування
бюджету" ( v0011201-11 ) на підставі даних аналітичного обліку
видатків місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного
обліку. { Абзац перший підпункту 4.2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } У графах 3 "Загальний фонд" та 4 "Спеціальний фонд"
розділу II звіту відображаються дані про здійсненні видатки та
операції з кредитування за звітний період (до річного заключення
рахунків). Загальна сума, яка проставляється по рядку 410 "Операційні
видатки - усього" в графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати
даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7211
"Видатки загального фонду місцевого бюджету" та 7231 "Кредитування
загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) та сумі, наведеній по рядку "Разом"
графи 7 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік),
усього" підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів" розділу II "Видатки" та рядку "Усього" графи 7
"Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього"
підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів"
розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 410 "Операційні
видатки - сього" в графі 4 "Спеціальний фонд", повинна відповідати
даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7232
"Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням
погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та сумі, наведеній по
рядку "Разом" графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний
період (рік), усього" підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів" розділу II Видатки та рядку "Усього" графи 7
"Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього"
підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів"
розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ). У графі 5 "Усього" розділу II звіту відображаються відповідні
дані про здійснені видатки та операції з кредитування за рахунок
коштів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (сума
даних граф 3 та 4 цього звіту). Сума, наведена у рядку 410 "Операційні видатки - усього" в
графі 5 "Усього" повинна відповідати сумі, наведеній по рядку
"Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів" графи 11 "Разом - виконано за звітний період
(рік)" складової II "Видатки" та рядку "Усього за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів"
( v0604201-01 ) графи 11 "Разом - виконано за звітний період
(рік)" складової III "Кредитування" зведеної форми "Звіту про
виконання місцевих бюджетів" (додаток 5 до Наказу)
( v0403506-10 ). Рядок "Дефіцит (-)/профіцит (+) (220 - 410)" наводиться
окремо за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету. Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його
доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та
поверненням кредитів до бюджету). Сума дефіциту наводиться зі
знаком "мінус". Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його
видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до
бюджету та наданням кредитів з бюджету). Сума профіциту наводиться
зі знаком "плюс". Сума, наведена у рядку "Дефіцит (-)/профіцит (+) (220 - 410)"
повинна відповідати сумі, наведеній у рядку 790 "Фінансування -
усього" цього звіту, з протилежним знаком. { Абзац десятий
підпункту 4.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } 4.2.3. Розділ III "Фінансування" звіту складається у розрізі
кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання ( v0604201-01 ) та за типом кредитора
( v0604201-01 ). Сума, наведена у рядку 790 "Фінансування - усього" повинна
відповідати: { Абзац другий підпункту 4.2.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } - у графі 3 "Загальний фонд" сумі, наведеній по рядку "Разом
коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом
кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 4
"Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього"
підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"
розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ); - у графі 4 "Спеціальний фонд" сумі, наведеній по рядку
"Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за
типом кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 5
"Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього"
підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів"
розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ); - у графі 5 сумі, наведеній по рядку "Разом коштів, отриманих
з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом
коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання*" графи 11 "Разом - виконано за звітний
період (рік), усього" складової IV "Фінансування" зведеної форми
"Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток 5 до Наказу)
( v0403506-10 ).
4.3. Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3 до
Наказу) ( v0403506-10 ) складається щоквартально та на кінець
останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання місцевих бюджетів, окремо за загальним і
спеціальним фондами та включає чотири розділи, а саме: I. Операційна діяльність; II. Інвестиційна діяльність; III. Нерозподілені видатки; IV. Фінансова діяльність. 4.3.1. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається з
таких підрозділів: - операційні доходи; - операційні видатки. У графах 4-7 розділу I звіту відображаються дані про
надходження, здійснені видатки та операції по кредитуванню
місцевих бюджетів. 4.3.2. Підрозділ "Операційні доходи" заповнюється в розрізі
доходів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку
доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку
доходів. Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "1. Операційні
доходи - усього" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний період
(рік)", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "1. Операційні
доходи - усього" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний період
(рік)", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками
бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого
бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні
кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.3.3. Підрозділ "Операційні видатки" складається в розрізі
видатків та операцій по кредитуванню за вирахуванням погашення
операцій місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку,
звірених із даними синтетичного обліку видатків. Загальна сума, яка проставляється по рядку 230 "Поточні
видатки" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний період (рік)",
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 230 "Поточні
видатки" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)",
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 340 "Кредитування"
в графі 4 "Загальний фонд - за звітний період (рік)", повинна
відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного
обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КККБ 4000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 340 "Кредитування"
в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)",, повинна
відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного
обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КККБ 4000)
( v0604201-01 ). Рядок 420 "I. Чистий потік від операційної діяльності
(220-410)" вираховується окремо за загальним та спеціальним
фондами як різниця між операційними доходами та операційними
видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком
"мінус". 4.3.4. Розділ II "Інвестиційна діяльність" звіту складається
з таких підрозділів: - інвестиційні доходи; - інвестиційні видатки. Рядок 430 "Інвестиційні доходи" - не заповнюється. 4.3.5. Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі
видатків місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку,
звірених із даними синтетичного обліку видатків місцевих бюджетів
по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів. Загальна сума, яка проставляється по рядку 440 "Капітальні
видатки" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний період (рік)",
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку 440 "Капітальні
видатки" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний період (рік)",
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Рядок 540 "II. Чистий потік від інвестиційної діяльності
(430-530)" вираховується окремо за загальним та спеціальним
фондами як різниця між інвестиційними доходами та інвестиційними
видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком
"мінус". 4.3.6. Розділ III "Нерозподілені видатки" не заповнюються. Рядок 560 "Чистий потік від операційної та інвестиційної
діяльності (420 + 540 - 550)" обчислюється окремо за загальним та
спеціальним фондами шляхом вирахування нерозподілених видатків із
суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого потоку
від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку
наводиться зі знаком "мінус". Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету повинен
дорівнювати результату виконання місцевого бюджету відповідно
загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету. 4.3.7. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається на
підставі даних аналітичного обліку виконання місцевих бюджетів в
розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання ( v0604201-01 ). Рядок 940 "Чистий потік від фінансової діяльності
(580 - 690 + 800)" обчислюється в результаті арифметичних дій
шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних
фінансування за активними операціями окремо за загальним та
спеціальним фондами місцевого бюджету. { Абзац другий підпункту
4.3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } Рядок 950 "Загальний чистий потік від загальної діяльності
(420 + 540 - 550 + 940) " вираховується як сума чистого потоку від
операційної та інвестиційної діяльності та чистого потоку від
фінансової діяльності. { Абзац третій підпункту 4.3.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
Порядок заповнення форм бюджетної звітності
4.4. Форми N 2ммб та N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих
бюджетів" (додатки 4 та 5 до Наказу) ( v0403506-10 ) заповнюються
в розрізі кодів класифікації доходів бюджету, тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів),
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації
кредитування бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом
кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ) (зі змінами). { Підпункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }
4.4.1. Форма N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
( v0403506-10 ) складається щомісячно станом на перше число
місяця, наступного за звітним, на підставі даних бухгалтерського
обліку по виконанню місцевих бюджетів за загальним та спеціальним
фондами та включає чотири розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування. 4.4.2. Розділ I "Доходи" складається у розрізі кодів
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду, за загальним фондом місцевих
бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до
загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ). Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду, за спеціальним фондом місцевих
бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за
доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники
за спеціальним фондом місцевого бюджету з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні
призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Заповнюється
тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000,
25020000 ( v0604201-01 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного
періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального
фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графи 8-10 не заповнюються. У графі 11 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються планові показники в розрізі кодів
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ) загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього
розділу). У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)"
проставляється загальна сума надходжень до місцевого бюджету за
відповідними кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 ) разом
по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів (сума даних
граф 4 та 7 цього розділу). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 5
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" у графі 7
повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками
бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого
бюджету" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.4.3. Розділ II "Видатки" складається за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків
бюджету ( v0604201-01 ). У графі 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень
на звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225
"Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення
розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду
місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного
періоду за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані
про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального
фонду місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень,
передбачених розпорядникам коштів на звітний рік за спеціальним
фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за
спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення на здійснення видатків із спеціального фонду місцевих
бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених
протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових
видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів,
що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" проставляються суми касових видатків, проведених
протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові
видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних
установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом
звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел
власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 14 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень на
звітний рік по загальному та спеціальному фондах місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду
(сума даних граф 5 та 8 цього розділу). У графі 15 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень на
здійснення видатків із загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу). У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного
періоду за рахунок коштів загального та спеціального фондів
місцевих бюджетів (сума даних граф 7 та 10 цього розділу). 4.4.4. Розділ III "Кредитування" звіту складається за кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету
( v0604201-01 ). У графі 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення
розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по
кодах надання кредитів
). У графі 7 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми
повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані
щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним
фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по кодах надання
кредитів
). У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів
та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний
період за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) і кодами
класифікації кредитування бюджету ( v0604201-01 ). Дані щодо
здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 11 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні місцеві бюджети
по загальному та спеціальному фондах, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 8 цього розділу). У графі 12 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень за
сумами кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду
(сума даних граф 6 та 9 цього розділу). У графі 13 "Разом -
виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів кредитів та
суми повернутих до загального та спеціального фондів кредитів за
звітний період за відповідними кодами тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) і
кодами класифікації кредитування бюджету ( v0604201-01 ) (сума
даних граф 7 та 10 цього розділу). 4.4.5. Розділ IV "Фінансування" складається у розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання
( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис
фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми фінансування загального фонду місцевих
бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського
обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти,
направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань
місцевого бюджету", 877 "Надходження до місцевих бюджетів від
операцій з депозитами" та 879 "Витрати місцевих бюджетів за
операціями з депозитами" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 4 по рядках 205100 "На початок
періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду місцевого бюджету",
3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за
коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для
обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального
фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду" повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за
спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені місцевими радами
на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються суми фінансування із спеціального фонду
місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків
управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875
"Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових
зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до місцевих
бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати місцевих
бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 6 по рядках 205100 "На початок
періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників
за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету",
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для
обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників
коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 6 в рядках 208100 "На початок
періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" та 3154
"Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 6 в рядках 602100 "На початок
періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки
для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 7 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються планові показники по загальному
та спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені місцевими
радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу). У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)"
проставляється сума фінансування із загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних
граф 4 та 6 цього розділу).
4.5. Форма N 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 5 до Наказу) ( v0403506-10 ) формується щоквартально та
на кінець останнього дня звітного року на підставі даних
бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та включає
зведену форму та чотири розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування. IV. Фінансування. Зведена форма включає такі складові: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування. IV. Фінансування. Розділ I "Доходи" складається з підрозділів: 1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів; 1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. Розділ II "Видатки" складається з підрозділів: 2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів; 2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів. Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів"
ділиться на частини: 2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами; 2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ; 2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки. Розділ III "Кредитування" складається з підрозділів: 3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів; 3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів. Розділ IV "Фінансування" складається з підрозділів: 4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів; 4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів. 4.5.1. Зведена форма звіту складається на підставі даних
розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та
IV "Фінансування". У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках
складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним
у графі 3 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих
бюджетів" розділу I "Доходи" ( v0403506-10 ); дані, наведені у
рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним,
наведеним у графі 5 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду
місцевих бюджетів" розділу II "Видатки" ( v0403506-10 ); дані,
наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми,
відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 3.1
"Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III
"Кредитування" ( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової
IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у
графі 3 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих
бюджетів" розділу IV "Фінансування" ( v0403506-10 ). У графі 4 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної
форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.1
"Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"
( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової III
"Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у
графі 6 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих
бюджетів" розділу III "Кредитування" ( v0403506-10 ). У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані,
наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми,
відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 1.1 "Доходи
загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"
( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової II "Видатки"
зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7
підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів"
розділу II "Видатки" ( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках
складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним,
наведеним у графі 7 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду
місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування" ( v0403506-10 );
дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної
форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 4.1
"Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV
"Фінансування" ( v0403506-10 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін " проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках
складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним
у графі 3 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів" розділу I "Доходи" ( v0403506-10 ); дані, наведені у
рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним,
наведеним у графі 5 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів" розділу II "Видатки" ( v0403506-10 ); дані,
наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми,
відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 3.2
"Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III
"Кредитування" ( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової
IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у
графі 3 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів " розділу IV "Фінансування" ( v0403506-10 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи"
зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4
підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"
розділу I "Доходи" ( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках
складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним,
наведеним у графі 6 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів" розділу II "Видатки" ( v0403506-10 ); дані,
наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми,
відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.2
"Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III
"Кредитування" ( v0403506-10 ). У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з
кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного
року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми,
відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"
( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової II "Видатки"
зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7
підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів"
розділу II "Видатки" ( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках
складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним,
наведеним у графі 7 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального
фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"
( v0403506-10 ); дані, наведені у рядках складової IV
"Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у
графі 5 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів" розділу IV "Фінансування" ( v0403506-10 ). У графі 9 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені
місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 6 зведеної форми
звіту). У графі 10 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума
даних граф 4 та 7 зведеної форми звіту). У графі 11 "Разом - виконано за звітний період (рік)"
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за
загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних
граф 5 та 8 зведеної форми звіту). 4.5.2. Розділ I "Доходи" звіту складається із підрозділів 1.1
"Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів". 4.5.3. Підрозділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається по загальному фонду в розрізі кодів
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники
загального фонду, затверджені місцевими радами на звітний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені
планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік),
усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду
до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ). Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального
фонду місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4
цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), у цілому по бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або
м. Севастополя. У графах 5-11 "Загальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
надходжень за звітний період до загального фонду місцевих бюджетів
у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах
звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 6121
"Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.5.4. Підрозділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається по спеціальному фонду в розрізі кодів
класифікації доходів бюджету ( v0604201-01 ). У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники
спеціального фонду, затверджені місцевими радами на звітний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324
"Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники
по спеціальному фонду місцевого бюджету з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні
призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Заповнюється
тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000,
25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100,
25020200, 25020300 ( v0604201-01 ). { Абзац третій підпункту 4.5.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської
служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } У графі 5 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного
періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального
фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 5
цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя. У графах 6-12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
надходжень за звітний період до спеціального фонду місцевих
бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих
графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками
бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого
бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні
кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.5.5. Розділ II "Видатки" звіту складається із
підрозділів 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і
2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів". 4.5.6. Підрозділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі
звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з
розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету
( v0604201-01 ). У графі 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань
на відповідний звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів,
з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225
"Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення
розпорядників бюджетних коштів на здійснення видатків загального
фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 цього підрозділу повинні бути тотожними
(крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" кошториси не затверджуються). У графі 7 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік),
усього" - проставляються суми касових видатків проведених за
звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих
бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 7
цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по
бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва
або м. Севастополя. У графах 8-14 "Загальний фонд - виконано з початку звітного
року, у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових
видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального
фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані,
наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету
за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.5.7. Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається в розрізі кодів тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) з розшифровкою за кодами економічної класифікації
видатків бюджету ( v0604201-01 ) на підставі даних частин 2.2.1
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" ( v0403506-10 ), 2.2.2 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел
власних надходжень бюджетних установ" ( v0403506-10 ) та 2.2.3
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки" ( v0403506-10 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань
на відповідний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226
"Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у
графах 5 частин 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами" ( v0403506-10 ), 2.2.2 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ"
( v0403506-10 ) та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що
направляються на спеціальні видатки" ( v0403506-10 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графах 6 частин 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами" ( v0403506-10 ),
2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних
установ" ( v0403506-10 ) та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету,
що направляються на спеціальні видатки" ( v0403506-10 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за
звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в цій графі, відповідають
сумі даних, наведених у графах 7 частин 2.2.1 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"
( v0403506-10 ), 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" ( v0403506-10 ) та 2.2.3 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки" ( v0403506-10 ). У графах 8-14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих
бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного
місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графах 8-14 частин 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами" ( v0403506-10 ),
2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів ( v0403506-10 ), отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету,
що направляються на спеціальні видатки" ( v0403506-10 ). 4.5.8. Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-1м
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами") ( za338-09 ), у
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою за кодами
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань
спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами,
отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по
спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за
звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги,
що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 7
цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по
бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва
або м. Севастополя. У графах 8-14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.5.9. Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" звіту складається на підставі даних
бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-2м
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ") ( za338-09 ), у
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою за кодами
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань
спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами,
отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за
звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 7
цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по
бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву
або м. Севастополю. У графах 8-14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів,
отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у
розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку
7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.5.10. Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що
направляються на спеціальні видатки" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих
бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форма 4-3м "Звіт про надходження
і використання інших надходжень спеціального фонду") ( za338-09 ),
у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою за кодами
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань
спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими
за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по
спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих
бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального
фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 цієї частини повинні бути тотожними (крім
видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" кошториси не затверджуються). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за
звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що
направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 7
цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по
бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва
або м. Севастополя. У графах 8-14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки,
в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку
7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.5.11. Розділ III "Кредитування" складається із
підрозділів 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів"
та 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів". 4.5.12. Підрозділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених
окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт про надходження
та використання коштів загального фонду") ( za338-09 ), в розрізі
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою за кодами класифікації
кредитування бюджету ( v0604201-01 ). У графі 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення
розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по
кодах класифікації надання кредитів
). У графі 7 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік),
усього" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів
та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період.
Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування
загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 7
цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ), в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим,
відповідної області, м. Києва або м. Севастополя. У графах 8-14 "Загальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до
загального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню,
наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету
за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 4.5.13. Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду
місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів,
підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-3м
"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду") ( za338-09 ), в розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з
розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету
( v0604201-01 ). У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні
призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по кодах
класифікації надання кредитів
). У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду
кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за
звітний період. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7232
"Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням
погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 7
цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ), в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим,
відповідної області, м. Києва або м. Севастополя. У графах 8-14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до
спеціального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 4.5.14. Розділ IV "Фінансування" складається із
підрозділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"
і 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів". 4.5.15. Підрозділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих
бюджетів" складається по загальному фонду в розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання
( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування
загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік),
усього" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих
бюджетів за звітний період. Окремі дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп
рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим
бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до
місцевих бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати
місцевих бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 5-11 "Загальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період
у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих
графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками
груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим
бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до
місцевих бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати
місцевих бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графах 4-11 цього підрозділу по рядках
205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні
відповідати залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих
за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки
розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого
бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів
коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545
"Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за
коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки
розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах
банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду" повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунок
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду" повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). На кінець звітного року на балансових рахунках 3144 "Рахунок
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути. 4.5.16. Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів" складається у розрізі кодів класифікації
фінансування бюджету за типом кредитора ( v0604201-01 ) та за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ). У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний
рік з урахуванням змін" проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування
спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів за звітний період. Окремі дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками
груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим
бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до
місцевих бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати
місцевих бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 5-11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період
(рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми
фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний
період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в
цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками
груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим
бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до
місцевих бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати
місцевих бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графах 4 - 11 цього підрозділу по рядках
205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні
відповідати залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих
за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки
розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду
місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок
одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого
бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету",
3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в
установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду" повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки" та 3154 "Рахунок для
здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду" повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення
централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). На кінець звітного року на рахунках 3154 "Рахунок для
здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету" (за виключенням реєстраційних рахунків за
власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів), 3544
"Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з
міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого
бюджету" залишків коштів не повинно бути. 4.5.17. У розділі IV "Фінансування" "Звіту про виконання
місцевих бюджетів" (форми N 2ммб та N 2(кмб)мб)) (додатки 4 та 5
до Наказу) ( v0403506-10 ) операції з випуску облігацій
внутрішньої позики, емітованих органами місцевої влади
відображаються у рядках 203510 "Одержано позик", 401100 "Внутрішні
запозичення". Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих
органами влади відображаються у рядках 203520 "Погашено позик",
402100 "Внутрішні зобов'язання". Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади відображаються у рядках 305100 "Одержано позик",
401200 "Зовнішні запозичення". Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні
зобов'язання". Операції з передачі коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку відображаються у рядках 208400 "Кошти, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)" та 602400 "Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)"
по загальному фонду зі знаком "-" та по спеціальному фонду зі
знаком "+". { Абзац п'ятий підпункту 4.5.17 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } У рядках 208340 "Інші розрахунки" та 602304 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - перерахованого залишку невикористаної субвенції, що
надавалась в попередньому році та обліковувалась на рахунках 3142
"Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок
для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів"; - списаної заборгованості за взаємними розрахунками; - залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє
цільове призначення та перераховані в загальний фонд тощо. У рядках 208300*, 602300* відображаються дані з урахуванням
сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими
бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або інших
територій. У рядках 208300**, 602300** відображаються дані без
урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості (у
квартальній та річній звітності графи 6-12 не заповнюються). 4.5.18. Консолідація даних "Звіту про виконання місцевих
бюджетів" (форми N 2 ммб та N 2кмб(мб) ( v0403506-10 )
здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників фінансової
звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних
показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких
здійснюється консолідація даних фінансового звіту. 4.5.19. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються
місцевими бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами
однієї підпорядкованості, відображаються у звітності окремого
місцевого бюджету, але не підлягають консолідації при складанні
зведеного звіту. Дані зведених звітів про виконання місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в
частині міжбюджетних трансфертів, мають відповідати даним звітів у
розрізі місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення і бюджетів районів).
4.6. Форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість"
(додаток 6 до Наказу) ( v0403506-10 ) складається із 2 розділів: I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів
коштів місцевих бюджетів. II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами. Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за
загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі
звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів,
попередньо звіреними з даними аналітичного обліку в частині
зареєстрованих фінансових зобов'язань. Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути
тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У
разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин
вони виникли. 4.6.1. Розділ I "Дані про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів місцевих бюджетів" складається за кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків
бюджету ( v0604201-01 ) та містить інформацію про заборгованість
розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, як за
видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про
суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, які знаходяться в
обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів
розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів складених за
формою N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za338-09 ). При складанні місячного звіту код економічної класифікації
видатків 2000 "Капітальні видатки" ( v0604201-01 ) заповнюється
загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам. По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього
(грудня) місяця) місячній Звіт про бюджетну заборгованість
формується на підставі даних квартального "Звіту про
заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7м) ( za338-09 )
розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, за
структурою річного Звіту про бюджетну заборгованість. У грудні місячній звіт формується та подається на підставі
даних місячного "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами"
(форма N 7м) ( za338-09 ) розпорядників та одержувачів коштів
місцевих бюджетів. Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині
власних надходжень тільки у графах 5 "Дебіторська заборгованість -
на початок звітного року, усього", 6 "Дебіторська заборгованість -
на кінець звітного періоду (року), усього", 7 "Дебіторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї
прострочена", 8 "Дебіторська заборгованість - списана за період з
початку звітного року", 9 "Кредиторська заборгованість - на
початок звітного року, усього", 10 "Кредиторська заборгованість -
на кінець звітного періоду (року), усього", 11 "Кредиторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї
прострочена", 13 "Кредиторська заборгованість - списана за період
з початку звітного року". { Абзац п'ятий підпункту 4.6.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 } У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів місцевих
бюджетів на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової
частини кошторису (плану використання бюджетних коштів). У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного
року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на
початок звітного року. Дані, наведені у цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 4 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської
заборгованості, що виникла на дату складання звітності при
виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за
поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту,
мають відповідати даним графи 5 форми N 7м "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми
дебіторської заборгованості на дату складання звітності
проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Тобто,
це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення
терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або
якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на
оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
графи 6 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za338-09 ) та не перевищувати суму дебіторської заборгованості
на кінець звітного періоду, наведену в графі 6 "Дебіторська
заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього
розділу. У графі 8 "Дебіторська заборгованість - списана за період з
початку звітного року" проставляються суми дебіторської
заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в
установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 7 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
дебіторської заборгованості, наведену в графі 5 "Дебіторська
заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу. У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного
року, усього " проставляються суми кредиторської заборгованості на
початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 8 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ). У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської
заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису
(плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні
роки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
графи 9 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za338-09 ). У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської
заборгованості на дату складання звітності проставляються суми
заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це
заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну
обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо
дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів
за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" ( za338-09 )
та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у
графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду
(року), усього" цього розділу. У графі 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної
суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати
якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 11 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
кредиторської заборгованості, наведену у графі 10 "Кредиторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього
розділу. У графі 13 " Кредиторська заборгованість - списана за період
з початку звітного року" проставляються суми кредиторської
заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в
установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 12 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська
заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу. У графі 14 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року), усього" проставляються суми фінансових
зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів,
які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Державного
казначейства України, та залишились непроплаченими станом на
кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та
9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) та бути попередньо звіреними з даними, наведеними
у графі 13 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами" ( za338-09 ). У графі 15 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року) - з них: кредиторська заборгованість"
проставляється кредиторська заборгованість із суми зареєстрованих
в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань
бюджетних установ, які залишились непроплаченими станом на кінець
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 14 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za338-09 ). Сума наведена у цій графі не
повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у
графі 10 "Кредиторська заборгованість - кінець звітного періоду
(року), усього" цього розділу. 4.6.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників
та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами"
складається за кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ) та
класифікації кредитування бюджету ( v0604201-01 ) і містить
інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів
місцевих бюджетів за окремими програмами. Інформація наводиться на
підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих
бюджетів за формою N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами" ( za338-09 ). Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відображаються за
загальним фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали
кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму кредитів,
наданих позичальникам із загального фонду. Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду бюджету відображаються як зменшення дебіторської
заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається
різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як
зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету
на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів до загального фонду бюджету. Дебіторська заборгованість за кредитами, наданими
позичальникам із спеціального фонду бюджету (у разі
рекредитування), відображається в сумі наданих кредитів, зменшена
на суму повернених коштів позичальниками до спеціального фонду
бюджету. Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів перед бюджетом з надання кредитів відображається
за загальним фондом. У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного
року" проставляються суми дебіторської заборгованості за
розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок
коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні
звітні роки, за вирахуванням погашення. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za338-09 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року)" проставляються суми дебіторської заборгованості,
що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису
(плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні
роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок
коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами за
вирахуванням сум погашення. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним графи 5 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za338-09 ). У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного
року" проставляються суми кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із
місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за
вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету, за попередній
звітний рік. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним графи 6 форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами" ( za338-09 ). У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного
періоду (року)" проставляються суми кредиторської заборгованості
за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, як виконавців бюджетних програм, при
виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за
поточний та минулі звітні роки на дату складання звітності за
наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів місцевого
бюджету, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7
форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"
( za338-09 ). У графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду (року), усього" проставляються фінансові
зобов'язання за попередньою оплатою тощо, зареєстровані протягом
звітного періоду (року) в органах Державного казначейства України
та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на
окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та
9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) та бути попередньо звіреними з даними, наведеними
в графі 8 форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами" ( za338-09 ). У графі 10 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду фоку), - з них: кредиторська заборгованість"
проставляються суми кредиторської заборгованості з усієї суми
зареєстрованих в органах Державного казначейства України
фінансових зобов'язань, що залишились непроплаченими на кінець
звітного періоду (року). Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним графи 9 форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за
окремими програмами" ( za338-09 ) та не перевищувати суму
кредиторської заборгованості, наведену у графі 8 "Кредиторська
заборгованість - на кінець звітного періоду (року)" цього розділу.
4.7. "Інформація про виконання захищених видатків місцевих
бюджетів" (додаток 7 до Наказу) ( v0403506-10 ) складається на
підставі даних форм N 2ммб або 2мб "Звіт про виконання місцевих
бюджетів" ( v0403506-10 ) щомісячно та на кінець останнього дня
звітного року, звірених із звітними даними бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Щомісячно складається за кодами економічної класифікації
видатків ( v0604201-01 ) загального фонду місцевих бюджетів за
захищеними видатками, без розшифровки за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ). На кінець останнього дня звітного року складається за
узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) у розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ) загального фонду
місцевих бюджетів за захищеними видатками. У графі 4 "Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням
змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік по
захищених статтях видатків загального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У графі 5 "Кошторисні призначення на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань,
передбачених розпорядникам коштів на відповідний звітний рік по
захищених статтях видатків загального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У графі 6 "Фактично виділено коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, які були виділені відповідно до
прийнятих відповідними місцевими радами рішень протягом звітного
періоду по захищених статтях видатків загального фонду місцевих
бюджетів. У графі 7 "Касові видатки за звітний період (рік)"
проставляються суми проведених з початку звітного року касових
видатків за захищеними статтями видатків місцевих бюджетів на
підставі даних аналітичного обліку, звірених із звітами
розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт про надходження та
використання коштів загального фонду") ( za338-09 ).
4.8. "Звіт про використання коштів з резервного фонду"
(додаток 8 до Наказу) ( v0403506-10 ) складається на підставі
інформації, наданої місцевими фінансовими органами по відповідних
бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання
загального фонду місцевих бюджетів щомісячно та на кінець
останнього дня звітного року. У щомісячній формі відображається інформація про використання
коштів резервного фонду за узагальнюючими кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування загального фонду місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ) без розшифровки за кодами економічної
класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). На кінець останнього дня звітного року відображається
інформація про використання коштів резервного фонду за кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ) та класифікації кредитування ( v0604201-01 )
загального фонду місцевого бюджету відповідно до напрямів
використання коштів резервного фонду, затверджених рішеннями
місцевих рад про виділення коштів з резервного фонду бюджету. За кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 250102 "Резервний фонд" ( v0604201-01 )
відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 3000)
( v0604201-01 ). У рядку "Резервний фонд на початок звітного року"
проставляється обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями
місцевих рад на початок звітного року. У рядку " Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду на
підставі прийнятих рішень місцевих рад, (+/-)" наводяться дані про
збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі
прийнятих рішень місцевих рад щодо внесення змін до обсягу
резервного фонду. У рядку "Видатки, передбачені рішенням місцевих рад за
рахунок коштів резервного фонду, усього" проставляється сума
видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями місцевих рад
за рахунок коштів резервного фонду бюджету. У рядку "Резервний фонд на кінець звітного періоду"
відображається обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями
місцевих рад, на кінець звітного періоду, тобто бюджетні
призначення з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. У графі 4 "Бюджетні призначення, передбачені рішеннями
місцевих рад" проставляються суми коштів, які відповідно до
прийнятих відповідними місцевими радами рішень, передбачені у
звітному періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на
здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду. У графі 5 "Фактично виділено коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду
розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих
відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду. У графі 6 "Недовиділено асигнувань до плану" проставляється
сума недовиділених асигнувань (дані цієї графи дорівнюють різниці
відповідних даних, наведених у графах 4 та 5 цього звіту).
4.9. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток 9
до Наказу) ( v0403506-10 ) складається в розрізі дотацій та
субвенцій, передбачених законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік, місцевим бюджетам. У графі 3 "Залишок на початок звітного року на рахунках
місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій,
отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного
року на рахунках місцевих бюджетів. У графі 4 "Залишок на початок звітного року на рахунках
бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій,
отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного
року на рахунках бюджетних установ. У графі 5 "Перераховано залишок" проставляються суми коштів
субвенцій, отриманих з державного бюджету, не використані у
минулому році та перераховані у звітному періоді до державного
бюджету. У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)"
проставляються суми коштів дотацій та субвенцій, які надійшли за
звітний період з державного бюджету. У графі 7 "Касові видатки за звітний період (рік)"
проставляються суми касових видатків здійснених за рахунок коштів
субвенцій, отриманих з державного бюджету. У графі 8 "Залишок на кінець звітного періоду фоку) на
рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів
субвенцій, отриманих з державного бюджету, які залишились на
кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів. У графі 9 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" на
рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів
субвенцій, отриманих з державного бюджету, які залишились на
кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими
бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї
підпорядкованості в звіті не відображаються.
4.10. "Інформація про стан боргу місцевих бюджетів"
(додаток 10 до Наказу) ( v0403506-10 ) складається на кінець
останнього дня звітного року в розрізі кодів класифікації боргу за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ) на підставі даних
аналітичного обліку боргових зобов'язань місцевих бюджетів за
складовими: - внутрішній борг місцевих бюджетів; - зовнішній борг місцевих бюджетів.
V. Порядок заповнення Інформації
щодо уточнення окремих показників звітних даних
5.1. Органи Державного казначейства України щоквартально та
на кінець звітного року готують і подають до органу Державного
казначейства України вищого рівня Інформацію щодо уточнення
окремих показників звітних даних, в якій мають бути викладені: - роз'яснення про розбіжності між даними бухгалтерського
обліку виконання місцевих бюджетів та звітними даними
розпорядників бюджетних коштів та органів Державного казначейства
України, між даними форм звітності, між показниками звітності на
кінець попереднього року і на початок звітного року (якщо такі
розбіжності мали місце); - пояснення інформації, відображеної на рахунках групи 123
"Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" Плану
рахунків ( v0119506-00 ); - інформація про кошти місцевих бюджетів, які обліковуються
на рахунках групи 134 "Інші депозити місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) окремо за загальним та спеціальним
фондами; - пояснення щодо розбіжностей між даними, які обліковуються
на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 152
"Кредити, надані з місцевого бюджету", та даними, відображеними у
"Звіті про фінансовий стан (баланс)", даними розділу II
"Інформація про заборгованість за окремими програмами" "Звіту про
бюджетну заборгованість" (форма N 7мб) ( v0403506-10 ) в частині
заборгованості та даними розділу III "Кредитування" "Звіту про
виконання місцевих бюджетів" форма N 2кмб (N 2мб) ( v0403506-10 ); - розшифровка сум коштів, які обліковуються на рахунку 1661
"Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках" Плану рахунків
( v0119506-00 ); - інформація щодо здійснених операцій з облігаціями,
емітованими місцевими органами влади, що обліковуються на рахунках
групи 215 "Облігації місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ); - пояснення сум, які відображені за кодами 205300
"Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних
установ: інші розрахунки", 208300 "Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів: інші розрахунки" підрозділу 4.1
"Фінансування загального фонду бюджету" ( v0403506-10 ) та
підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду бюджету" "Звіту
про виконання місцевих бюджетів"(форма N 2 кмб(мб)
( v0403506-10 ); - пояснення щодо залишків коштів на рахунках розпорядників
(одержувачів) коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються на
інших територіях ніж місцевий бюджет; - розшифровки сум коштів, направлених на інші території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є; пояснення причин наявності (збільшення) дебіторської або
кредиторської заборгованості за захищеними видатками (у тому числі
простроченої).
5.2. Разом з Інформацією щодо уточнення окремих показників
звітних даних щоквартально та на кінець звітного року подаються
такі додатки: - Розшифровка Інформації відображеної на рахунках групи 123
"Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" (додаток 2 до
Порядку); - Розшифровка операцій відображених на рахунках групи 152
"Кредити, надані з місцевого бюджету" (додаток 3 до Порядку); - Розшифровка інформації відображеної на рахунках групи 223
"Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" (додаток 4 до Порядку); - Розшифровка інформації відображеної на рахунках групи 224
"Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" (додаток 5 до Порядку);
Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

ПОРЯДОК
заповнення та звірки показників
форми N 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)"
( v0403506-10 )

------------------------------------------------------------------ | N |Показники, що звіряються| N груп | Порівняльні показники | |п/п | | | | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 1 |Рядок 020 | 112 |Сальдо рахунку 1121 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 2 |Рядок 030 | 123 |Сальдо рахунків | | | | |1231,1232, 1234 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 3 |Рядок 040 | 124 |Сальдо рахунків 1241, | | | | |1242 в частині виконаних | | | | |операцій по відповідному | | | | |місцевому бюджету | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 4 |Рядок 050 | 133 |Сальдо рахунків 1331, | | | | |1332, 1333, 1334, 1335 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 5 |Рядок 060 | 134 |Сальдо рахунків 1341, | | | | |1342, 1343, 1344, 1345 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 6 |Рядок 070 | 142 |Сальдо рахунків 1421 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 7 |Рядок 080 | 152 |Сальдо рахунків 1521, | | | | |1522, 1523, 1524 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 8 |Рядок 090 | 153 |Сальдо рахунків 1531, | | | | |1532, 1533, 1534 в | | | | |частині виконаних | | | | |операцій по відповідному | | | | |місцевому бюджету | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 9 |Рядок 100 | 164 |Сальдо рахунків 1641, | | | | |1642 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 10 |Рядок 110 | 165 |Сальдо рахунків 1651, | | | | |1652, 1653, 1654 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 11 |Рядок 120 | 166 |Сальдо рахунків 1661, | | | | |1662 та інформація про | | | | |зобов'язання за | | | | |бюджетними коштами | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 12 |Рядок 130 | 171 |Сальдо рахунку 1711 в | | | | |частині виконаних | | | | |грошових операцій по | | | | |відповідному місцевому | | | | |бюджету | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 13 |Рядок 140 | |Сума рядків 020-130 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 14 |Рядок 150 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 15 |Рядок 160 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 16 |Рядок 170 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 17 |Рядок 180 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 18 |Рядок 190 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 19 |Рядок 200 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 20 |Рядок 210 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 21 |Рядок 220 | |Сума рядків 150-210 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 22 |Рядок 230 (баланс) | |Сума рядків 140-220 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 23 |Рядок 240 | 214 |Сальдо рахунку 2141 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 24 |Рядок 250 | 215 |Сальдо рахунків 2151, | | | | |2152, 2153 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 25 |Рядок 260 | 216 |Сальдо рахунку 2161 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 26 |Рядок 270 | 223 |Сальдо рахунків 2231, | | | | |2232 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 27 |Рядок 280 | 224 |Сальдо рахунків 2241, | | | | |2242 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 28 |Рядок 290 | 232 |Сальдо рахунку 2321 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 29 |Рядок 300 | 242 |Сальдо рахунків 2421, | | | | |2422, 2423, 2424 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | ЗО |Рядок 310 | |Сума рядків 240-300 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 31 |Рядок 320 | 314 |Сальдо рахунків 3142, | | | | |3144 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 32 |Рядок 330 | 315 |Сальдо рахунків 3152, | | | | |3154 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 33 |Рядок 340 |353,354 |Сальдо рахунків 3531, | | | | |3541, 3543, 3545 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які є| | | | |клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 34 |Рядок 350(*) |353,354 |Залишки, що склались за | | | | |рахунками 3531, 3541, | | | | |3543, 3545 розпорядників | | | | |та одержувачів коштів, | | | | |які обслуговуються в | | | | |іншому територіальному | | | | |органі Державного | | | | |казначейства | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 35 |Рядок 360 |353,354 |Сальдо рахунків 3532, | | | | |3542, 3544, 3546 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які є| | | | |клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 36 |Рядок 370(*) |353,354 |Залишки, що склались за | | | | |рахунками 3532, 3542, | | | | |3544, 3546 розпорядників | | | | |та одержувачів коштів, | | | | |які обслуговуються в | | | | |іншому територіальному | | | | |органі Державного | | | | |казначейства | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 37 |Рядок 380 | 355 |Сальдо рахунків 3553, | | | | |3554 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 38 |Рядок 390 | 362 |Сальдо рахунків 3621 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 39 |Рядок 400 | 362 |Сальдо рахунків 3622 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 40 |Рядок 410 | |Сума рядків 320-400 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 41 |Рядок 420 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 42 |Рядок 430 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 43 |Рядок 440 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 44 |Рядок 450 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 45 |Рядок 460 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 46 |Рядок 470 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 47 |Рядок 480 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 48 |Рядок 490 | |Сума рядків 420-480 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 49 |Рядок 500 (баланс) | |Сума рядків 310, 410, | | | | |490 | |----+------------------------+--------+-------------------------| | 50 |Рядок 510 | 512 |Сальдо рахунків 5121, | | | | |5122 | ------------------------------------------------------------------
(*) Примітка. Рядок заповнюється на підставі інформації,
отриманої від інших територіальних органів казначейства, які
обслуговують розпорядників і одержувачів коштів.
У звіті про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету не
відображається інформація, що не відноситься до операцій по
виконанню місцевих бюджетів.

Додаток 2
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках групи 123
"Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках"
_________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна та річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | N | Місцевий бюджет | Установи та організації, | |з/п | | які утримуються за рахунок | | | | коштів місцевого бюджету | | |-----------------------------+-----------------------------| | | 1232 "Рахунки |1231 "Рахунки |1234 "Рахунки | | | місцевих бюджетів | установ та | установ та | | | в установах банків" | організацій, | організацій, | | | | які | які | | | | утримуються | утримуються | | | | за рахунок | за рахунок | | | | місцевих | місцевих | | |-----------------------------| бюджетів, | бюджетів, | | |загальний фонд| спеціальний | відкриті | відкриті | | | | фонд | в установах | в установах | | | | | банків | банків | | | | | за коштами | за коштами | | | | | загального | спеціального | | | | | фонду" | фонду" | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер

Додаток 3
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
операцій відображених на рахунках
групи 152 "Кредити, надані з місцевого бюджету"
станом на ____________ 20__ року
___________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна Одиниці виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код тимчасової|Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Надання кредитів | Повернення кредитів | Сума коштів, | Сума | | класифікації | показників |-----------------------------------+-----------------------------------| | | відображених |коригування(*)| | видатків та | | дебіторська | кредиторська | дебіторська | кредиторська | | | на рахунках | | | кредитування | | заборгованість | заборгованість | заборгованість | заборгованість | | | 152 групи | | | місцевих | |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+---------------------+-----------------| | | бюджетів | |початок | на |початок | на |початок | на |початок | на |загальний|спеціальний|загальний|спеціальний| на | на | | |( v0011201-11 )| |звітного| кінець |звітного| кінець |звітного| кінець |звітного| кінець | фонд | фонд | фонд | фонд |початок | кінець | | | | | року |звітного| року |звітного| року |звітного| року |звітного| | | | |звітного|звітного| | | | | |періоду | |періоду | |періоду | |періоду | | | | | року |періоду | | | | | |(року) | |(року) | |(року) | |(року) | | | | | | (року) | | |---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------| | хххххх(1) | хххххх(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Роз'яснення щодо сум коригування надаються в Інформації
щодо уточнення окремих показників звітних даних. (1) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 4
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках
групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету"
станом на ____________ 20__ року
_______________________________-___________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна та річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника |Сума| Примітка | |з/п | | |-----------------------------| | | | |сума| термін дії кредитних | | | | | | угод | |----+------------------------+----+----+------------------------| | |Всього зобов'язань по | | Х | Х | | |223 групі рахунків: | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 1. |за рахунок ресурсів | | Х | Х | | |єдиного казначейського | | | | | |рахунку | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |1.1.|короткотермінові позички| | Х | Х | | |(на покриття тимчасових | | | | | |касових розривів) | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |1.2.|короткострокові | | Х | Х | | |безвідсоткові позички | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |1.3.|середньострокові | | Х | Х | | |безвідсоткові позички | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 2. |за кредитами, отриманими| | | | | |в банках | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 3. |за кредитами, отриманими| | | | | |в інших фінансових | | | | | |установах | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 4. |за позичками, отриманими| | | | | |місцевим бюджетом до | | | | | |прийняття Бюджетного | | | | | |кодексу України | | | | | |( 2456-17 ) | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 5. |інші(*) | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Розшифрувати за кожним видом зобов'язань.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер

Додаток 5
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках
групи 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету"
станом на _____________ 20__ року
______________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна та річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника |Сума| Примітка | |з/п | | |-----------------------------| | | | |сума| термін дії кредитних | | | | | | угод | |----+------------------------+----+----+------------------------| | |Всього зобов'язань по | | Х | Х | | |224 групі рахунків: | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 1. |залишок на початок року | | Х | Х | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 2. |зміна залишку | | Х | Х | | |зобов'язань: | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |2.1.|отримано запозичень | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |2.2.|погашено запозичень | | Х | Х | |----+------------------------+----+----+------------------------| |2.3.|зміна боргових | | Х | Х | | |зобов'язань за рахунок | | | | | |курсової різниці | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| |2.4.|інші(*) | | | | |----+------------------------+----+----+------------------------| | 3. |залишок на кінець року | | Х | Х | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Розшифрувати за кожним видом зобов'язань
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтервгору