Про затвердження Положення про план приватизації
Фонд державного майна; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 10.11.1992476
Документ v0476224-92, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.10.1997, підстава - z0490-97

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 476 від 10.11.92
м.Київ
vd921110 vn476
( Наказ втратив чинність на підставі Наказів Фонду
державного майна
N 1065 ( z0490-97 ) від 01.10.97
N 1778 ( v1778224-02 ) від 09.10.2002 )
Про затвердження Положення
про план приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 )

Згідно з Державною програмою приватизації майна державних
підприємств ( 2545-12 ) та Законом України "Про приватизацію
майна державних підприємств" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про план приватизації.
2. Положення ввести в дію з 1 листопада 1992 року.
3. Начальнику Управління справами М. О. Соколенку в строк до
15 листопада 1992 року розіслати дане Положення згідно розрахунку
розсилки.
4. Начальнику відділу кадрів А. В. Пясецькому організувати
для керівництва регіональних відділень семінари по вивченню
порядка застосування цього Положення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління стратегії та методології реформування власності
В. В. Васильєва.

Голова Фонду В.Прядко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови
Фонду державного майна України
від 10 листопада 1992 р. N 475
ПОЛОЖЕННЯ
про план приватизації
I. Загальні положення
1. Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), Державної
програми приватизації майна державних підприємств ( 2545-12 ) та
інших законодавчих актів, якими регламентується процес
приватизації.
2. Положення визначає порядок подання пропозицій до комісії
по приватизації та розробки нею Плану приватизації об'єкту (надалі
- план).
3. План складається з таких основних розділів:
1) характеристика об'єкта приватизації;
2) пропозиції покупців: а) пропозиції покупців щодо придбання об'єкта приватизації; б) пропозиції трудового колективу підприємства або іншого
об'єкта, майно якого приватизується;
3) оцінка вартості об'єкта приватизації.
4) вимоги та обмеження щодо приватизації об'єкту; а) місцевих Рад народних депутатів за місцезнаходженням
об'єкта приватизації; б) державних органів приватизації; в) фінансових органів; г) інших державних органів управління.
5) рішення комісії по приватизації: а) стосовно реорганізації підприємства; б) стосовно об'єктів соціальної інфраструктури; в) стосовно пільг по приватизації (обсяг і склад); г) стосовно квоти обов'язкового застосування приватизаційних
майнових сертифікатів; д) вибір форми приватизації та платежів (розрахунків).

II. Порядок розробки і затвердження плану
приватизації
1. План розробляється комісією з питань приватизації (надалі
- комісія) в двомісячний строк з дня затвердження складу комісії.
2. За рішенням комісії до розробки Плану приватизації можуть
залучатись спеціалізовані консультаційні фірми (в складі
експертів, консультантів та інших спеціалістів), послуги яких
фінансуються з позабюджетного фонду приватизації.
3. Розроблений комісією проект плану об'єкта, що
приватизується, в тижневий термін подається на розгляд
представлений трудовим колективом. У випадку коли трудовий
колектив не погоджується з розробленим комісією проектом плану,
він може підготувати в двотижневий строк альтернативний варіант
плану.
4. Підготовлений комісією проект плану, а також
альтернативний проект плану підготовлений трудовим колективом
подаються на розгляд до Фонду державного майна України, його
регіональних відділень (надалі - уповноважений орган) у
скороченій формі (додаток 1).
5. Уповноважений орган зобов'язаний розглянути подані пректи
плану в 10-денний строк, затвердити та в триденний строк
відправити його до зацікавлених осіб.
6. Рішення про затвердження плану може бути оскаржено в
10-денний строк після його затвердження до Фонду державного майна
України, Верховної Ради Республіки Крим та місцевих органів Ради
народних депутатів.
III. Структура плану приватизації
1. Характеристика об'єкту приватизації. Наводяться показники, які характеризують потужності,
виробничо-господарську діяльність та фінансовий стан об'єкту
приватизації (додаток 1.3). Для характеристики основних фондів вказуються: балансова вартість основних засобів (форма N 1 "Баланс
підприємства", код ряд 010); знос майна (форма N1 "Баланс підприємства", код ряд 510); обсяг невстановленого обладнання по балансу (форма N 1
"Баланс підприємства", код ряд 040).
2. Характеристика землекористування: У цьому розділі наводяться такі показники: площа земельної ділянки для виробничого застосування, га
(форма N 5 "Звіт про стан майна підприємства", код ряд 330); площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення,
га (форма N 5, код ряд 340); розмір земельного податку, тис. крб.; місцерозташування земельної ділянки.
3. Характеристика обігових коштів. Вказуються: грошові кошти, розрахунки та інші активи (форма N 1 "Баланс
підприємства", код ряд 460); В тому числі: дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства
(форма N 1, код ряд 370 активу, ряд 900 пасиву); цінні папери, в які вкладені активи підприємства (форма N 1,
код ряд 050); товарно-матеріальні запаси (форма N 1, код ряд 270).
4. Кадровий потенціал. Характеризується такими показниками: чисельність всіх працівників спискового складу (форма N 1-ПВ
"Звіт з праці", код ряд 104); кошти, витрачені на оплату праці (форма N 5).
5. Характеристика фінансового стану підприємства. Для характеристики фінансового стану підприємства наводяться
такі показники: балансовий прибуток (форма N 2 "Звіт про фінансові результати
та їх використання", код ряд 090); розрахунковий прибуток (після розрахунків з бюджетом та
внесення інших обов'язкових платежів) (форма N 2, ряд 090 - ряд
200 - ряд 270); кошти направлені на споживання, тис. крб. (форма N 5, код ряд
320); рівень рентабельності реалізованої продукції % (форма N 5,
код ряд 050: ряд 040*100).
6. Характеристика виробничо-господарської діяльності.
У цьому розділі наводяться такі показники: випуск основної продукції в натуральному та грошовому виразі; основна номенклатура та обсяг переробляємої сировини,
включаючи основні регіони її поставки, в тому числі за межами
України; основні ринки збуту продукції (в тому числі за межами
України).
7. Характеристика монопольного становища підприємства
(об'єднання) на товарних ринках.
В цьому розділі вказуються: частка основних видів продукції, яка випускається
підприємством на відповідному товарному ринку; наявність конкурентів на товарних ринках, включаючи
міждержавні (заповнюється комісією по приватизації); характеристика технологічних зв'язків підприємства, якщо воно
входить до складу об'єднання (асоціації, концерну, корпорациї).
8. Характеристика відносин власності на підприємстві.
Наводяться дані щодо: майна підприємства вкладеного в статутні фонди спільних
підприємств, банків, господарських товариств, інших юридичних осіб
в Україні та за її межами, в яких підприємство приймає пайову
участь (акції акціонерних товариств, частки, паї в господарських
товариствах, спільних підприємствах); майно підприємства, переданого орендному колективу згідно з
договором оренди; акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб.
Окремо наводиться перелік об'єктів та вартість майна, яке не
підлягає оцінці у відповідності до " Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації та оренди, а саме: об'єкти незавершеного будівництва; об'єкти, які не підлягають приватизації; майно орендного підприємства, яке придбано за рахунок
прибутку та амортизаційних відрахувань і не підлягає викупу; майно підприємства, передане в статутні фонди інших
господарських товариств; об'єкти соціально-побутового призначення; цінні папери, в які вкладено кошти підприємства.

9. Структура підприємства (об'єднання) і можливості його
реорганізації.
У цьому розділі визначаються можливості розукрупнення
підприємства з урахуванням вимог антимонопольного законодавства,
виділення окремих структурних підрозділів*) в самостійні об'єкти
приватизації. Оцінка діяльності підприємства з позицій зору
антимонопольного законодавства передбачає визначення частки
продукції, яка випускається цим підприємством на товарному ринку. Для кожного підприємства розробляється схема організаційної
структури з виділенням всіх структурних підрозділів. Визначаються
функціональні зв'язки між ними та можливості виділення їх у
самостійні підприємства із статусом юридичної особи. Характеристика організаційної структури підприємства
передбачає визначення функціональних зв'язків між його
структурними підрозділами. У випадку, коли план приватизації розробляється для
структурного підрозділу як окремого майнового комплексу, для
кожного з них визначається схема функціональних зв'язків. Перетворення структурного підрозділу в самостійне
підприємство з статусом юридичної особи рекомендується здійснювати
за умови його технологічно відособленого стану. За результатами аналізу формуються пропозиції щодо
розукрупнення підприємства (об'єднання). При цьому комісія
враховує думку трудового колективу відповідного підрозділу
(додаток 4). Якщо у плані передбачається його розробка по окремих
структурних підрозділах, виділених як окремі майнові комплекси,
план розробляється по кожному з них аналогічно плану для цілісного
майнового об'єкта. В цьому випадку Комісія по приватизації об'єкта продовжує
свою роботу в попередньому складі, з додатковим включенням
представників покупців цих об'єктів. Приватизація об'єднань (асоціацій, концернів, корпорацій), в
які входять підприємства - юридичні особи може передбачати подання
єдиного плану у тому випадку, коли товариства покупців цих
підприємств, у яке увійшли понад 50 відсотків їх працівників, з
цим погоджуються.
—————————————————————————————— *) Структурними підрозділами підприємства визнаються цехи,
відділи, ферми, інші виробничо-господарські підрозділи, які
здійснюють свою діяльність, відповідно до положень, затверджених
керівником підприємства.

10. Об'єкти соціально-побутового призначення.
У плані приватизації окремо характеризуються об'єкти
соціально-побутового призначення, які знаходяться на балансі
підприємства. При цьому об'єкти поділяються на ті, що створено за
рахунок централізованих капітальних вкладень, і ті, що створені за
рахунок коштів фонду соціального розвитку підприємства (або інших
аналогічних фондів). Наводяться також дані про балансову вартість
основних фондів; обсяг та основні види послуг (у тому числі
платних); окреслюються основні групи споживачів, які
обслуговуються даним об'єктом інфраструктури з виділенням частки
працюючих на підприємстві в загальній чисельності населення
регіону.
IV. Оцінка вартості об'єкту приватизації
Об'єкт приватизації оцінюється за відновною вартістю,
зафіксованою на момент емісії приватизаційних паперів.
Підприємство, яке має самостійний бухгалтерський баланс,
оцінюється як цілісний майновий комплекс. Інші облікові одиниці
майна оцінюються як окремі інвентарні об'єкти або групи
інвентарних об'єктів. Оцінка здійснюється згідно з Методикою
оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди, затвердженою
Кабінетом Міністрів України. Структурні підрозділи, які виділяються в самостійні
підприємства, оцінюються окремо з попереднім складанням
розподільного балансу. Оцінка вартості об'єкту здійснюється Комісією по приватизації
на основі даних повної інвентаризації майна. У разі застосування
Методики оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди у
випадках, передбачених Програмою приватизації, початкову ціну
майна державного підприємства може бути змінено з урахуванням
потенційної прибутковості. Інвентаризацію майна проводить Комісія по інвентаризації, яка
утворюється за рішенням Комісії з приватизації. У разі наявності
порушень щодо проведення інвентаризації орган приватизації може
вимагати здійснення повторної інвентаризації із залученням
аудиторської служби. За результатами інвентаризації Комісія з приватизації
визначає початкову ціну об'єкта приватизації або розмір статутного
фонду господарського товариства, що створюється на основі
державного підприємства (додаток розд. 1.2). У випадку коли ініціатива щодо приватизації об'єкта надходить
від товариства покупців, створенного його працівниками, то він
оцінюється в цілому. У разі наявності пільг у покупців ціна
об'єкта зменшується на суму вартості майна, яке передається
безоплатно. Об'єкти незавершеного будівництва, які знаходяться на балансі
підприємства оцінюються в складі його майна згідно Методикою
оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди. У плані
приватизації можуть бути передбачені випадки їх придбання як
окремих об'єктів приватизації виключно шляхом продажу на аукціоні
або за конкурсом.
V. Пропозиції покупців щодо придбання
об'єкту приватизації
Пропозиції включаються в план на підставі розгляду їх заяв
(додаток розд. I.4). Покупці зобов'язані подати бізнес-план, в якому повинні бути
зосереджені стратегічні питання розвитку підприємства на
2-3-річну перспективу. Виконання бізнес-плану обов'язкове, якщо
об'єкт продається за конкурсом. У випадку, коли об'єкт приватизації підлягає приватизації
шляхом продажу за некомерційним конкурсом, комісія враховує
нотаріально засвідчені зобов'язання щодо вкладання в об'єкт
приватизації інвестицій. Комісія враховує також пропозиції трудового колективу
об'єкта, майно якого приватизується об'єкта. Члени трудового колективу можуть виступати як товариство
покупців або як окремі покупці. Товариство покупців до якого
увійшло більш як 50% відсотків працівників підприємства, отримує
додаткові пільги, передбачені законодавством. В процесі приватизації об'єкту всі його працівники мають
право на отримання належних їм пільг по приватизації. Бізнес-план подається покупцем до Комісії і включає такі
розділи (додаток 2): склад і характеристика випускаємої продукції; оцінка ринків збуту; план маркетингу; виробничий план; організаційний план; фінансовий план; оцінки ризику; план виконання визначених раніше мобілізаційних завдань та
заходів з мобілізаційної підготовки.
В розділі "Склад і характеристика випускаємої продукції"
наводиться номенклатура найважливіших видів продукції, її
призначення та якісні характеристики, а також, дані про прогнозні
обсяги реалізації продукції (на 2-3 річну перспективу),
характеристика технологій, що застосовуються, аналізуються
технічні труднощі і ступінь пов'язаного з ними ризику.
Розділ "Оцінка ринків збуту" включає загальну характеристику
ринку товару, його орієнтований розмір та склад, розподіл збуту за
територіальними ознаками, включаючи збут зарубіжним партнерам.
Наводиться обсяг кон'юктури ринку за останній час та його прогноз
його розвитку (на 2-3 роки): звуження, розширення, постійний
характер. Дається перелік можливих конкурентів, їх переваги та
недоліки.
В розділі "План маркетингу" коротко викладається стратегія
забезпечення високих характеристик продукції, наводиться
оптимальне співвідношення між реалізаційною ціною і собівартістю
виробляємої продукції, та використання реклами. Наводяться схема
реалізації продукції, шляхом поставок, вказуються методи
стимулювання реалізації продукції (розширення ринків збуту, пошук
нових форм залучення покупців).
Розділ "Виробничий план" містить техніко-економічне
обгрунтування планів виробництва продукції. Зокрема дані про: потужності виробництва (ступінь їх використання, тип,
розміри, вартість, можливості розвитку); використання обладнання, його знос, витрати, зв'язані з його
відновленням (придбання нового обладнання, ремонт та
реконструкція); витрати на оренду; виробничий процес, його "вузькі" місця, джерела постачання і
коопераційні зв'язки з постачальниками сировини (з урахуванням
альтернатив постачання на українському ринку, термін поставки); стадію, на якій знаходиться виробництво найважливішої
продукції; наявність "ноу-хау", інших видів інтелектуальної власності.
В розділі "Організаційний план" наводиться організаційна
структура підприємства, з урахуванням можливості в разі
необхідності реорганізації, аналізується управлінський та кадровий
склад.
Розділ "Фінансовий план" включає характеристику діяльності
підприємства у вартісному виразі, а також прогноз продажу
випускаємої продукції (на 2-3 роки), розрахунки прибутків та
збитків, баланс грошових розходів та надходжень, зведений баланс
активів та пасивів; аналіз шляхів досягнення беззбитковості
підприємств, оцінку потреб в інвестиціях.
В розділі "Оцінка ризику" наводиться прогноз ймовірних причин
зику, сума можливих збитків. Визначаються організаційні заходи
щодо запобігання ризику і витрати на страхування. ( Розділ V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна N
241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 )
VI. Вимоги та обмеження щодо приватизації об'єкту
Можуть встановлюватись вимоги та обмеження до об'єкта
приватизації: з боку місцевих Рад народних депутатів за місцезнаходженням
об'єкту приватизації стосовно земельної ділянки, на якій
розташовано об'єкт приватизації; об'єктів соціальної
інфраструктури, котрі знаходяться на балансі підприємства; участі
у вирішенні регіональних проблем, включаючи збереження робочих
місць; з боку фінансових органів - стосовно врахування ринкової
привабливості об'єкту приватизації, що приватизується з
урахуванням потенційної прибутковості; з боку Міністерства економіки України - щодо вирішення
міжгалузевих питань у процесі приватизації; з боку Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України - стосовно природозахисних програм, які
необхідно інвестувати, або щодо зміни профіля підприємства; з боку державних органів приватизації - щодо частки майна,
яка залишається в державній власності, квоти обов'язкового
застосування приватизаційних майнових сертифікатів; з боку антимонопольних органів - щодо розукрупнення та інших
заходів відповідно до антимонопольного законодавства, а умови
виконання яких здійснюватиметься приватизація об'єкта; з боку зовнішньоекономічних державних органів - щодо участі
іноземних інвесторів у приватизації державного майна. Для висловлення пропозицій щодо приватизації підприємства в
межах своєї компетенції працівники вказаних органів можуть
включатись до комісії по приватизації об'єкту на паритетних
засадах.
VII. Рішення комісії щодо приватизації об'єкту
Рішенням комісії планом може бути передачено:
1. Реорганізація об'єкта приватизації. Для підприємств у плані приватизації встановлюються умови і
обмеження відповідно до законодавства. По об'єктам групи Б, В
приймається рішення про перетворення цих підприємств в
господарсткі товариства. В окремих випадках Комісія приймає
рішення про те, що контрольний пакет акцій (паїв) господарського
товариства залишається в розпорядженні Фонда державного майна
України. При необхідності можуть бути розроблені заходи щодо
реорганізації об'єкта приватизації та створення на основі його
структурних підрозділів юридичних осіб. Підприємство, в статутні
фонди яких внесено державне майно рішенням Комісії можуть бути
перетворені в господарські товариства, державна частка майна яких
підлягає приватизації.
2. Про приватизацію об'єктів соціально-побутового
призначення. Комісія з приватизації може прийняти такі рішення щодо
приватизації об'єктів соціально-побутового призначення, які
знаходяться на балансі підприємства: об'єкти, які викупаються, передаються новому власнику на
платних умовах згідно з законодавством про приватизацію; об'єкти передаються на умовах оренди новому власнику; об'єкти переходять до комунальної власності; об'єкти передаються безоплатно товариству покупців, у
відповідті з статтею 24 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ).
3. Про пільги по приватизації об'єкту (обсяг і склад). Комісія приймає остаточне рішення про обсяг і склад пільг
відносно приватизації конкретного об'єкту на основі аналізу
запропонованих покупцями джерел коштів для придбання державного
майна. Зокрема, резервуються акції (паї), котрі мають право
придбати члени трудового колективу та особи, на яких поширюються
пільги, встановлені згідно з част. третьою ст. 25 Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств". Товариство покупців, створене працівниками підприємства, у
випадку, коли воно стало його власником в результаті викупу,
купівлі на аукціоні, за конкурсом, придбання 51 і більше відсотків
акцій, має право на безоплатне отримання об'єктів
соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів
фонду соціального розвитку (чи аналогічних фондів) зазначеного
підприємства із зменшенням ціни на суму початкової ціни
зазначеного майна. Крім цього, товариство покупців має право: на першочергове придбання майна підприємства за рівних
запропонованих умов купівлі; на розстрочку платежу на строк не більше трьох років з
початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбане
майно підприємства на аукціоні чи за конкурсом.
4. Про квоти обов'язкового застосування приватизаційних
майнових сертифікатів. В плані приватизації визначається квота акцій, які
реалізуються з обов'язковим застосуванням приватизаційних майнових
сертифікатів. Розмір цієї квоти встановлюється по кожному об'єкту
органом приватизації. При цьому враховується кількість
сертифікатів, які отримали члени трудового колективу. Реалізація акцій, який залишився після продажу трудовому
колективу, здійснюється серед власників приватизаційних майнових
сертифікатів та фінансових посередників у відповідності з
Положенням про застосування способів приватизації.
VIII. Вибір способів та методів приватизації
Комісія по приватизації в залежності від аналізу матеріалів,
що надійшли, приймає рішення про вибір способу приватизації
(додатки 1: розд. 4,5). При цьому по об'єктам групи Б, В комісією можуть бути
прийняті такі рішення про застосування таких способів продажу
державного майна: викуп підприємства за альтернативним планом приватизації; викуп державного майна, зданого в оренду з викупом; продаж за комерційним або некомерційним конкурсом; продаж за конкурсом з відстрочкою платежу; продаж на аукціоні; продаж акцій відкритих акціонерних товариств.
Продаж об'єктів груп Б, В передбачає їх корпоратизацію,
перетворення у відкрите державне акціонерне товариство з наступною
реалізацією акцій. До продажу пропонуються контрольні пакети
акцій, які дозволяють їх власнику на загальних зборах акціонерів
проводити свої рішення, а також пакети акцій. У випадку коли на
придбання контрольного пакету акцій об'єкту приватизації не
надійшли пропозиції від покупців, орган приватизації пропонує їх
до продажу шляхом відкритої підписки на акції. Викуп підприємства за альтернативним планом приватизації
здійснюється у випадку, коли колектив не погоджується з рішенням
комісії щодо способу приватизації і подає план приватизації, в
якому обгрунтовує інший спосіб приватизації відносно придбання
об'єкту приватизації або пакету (включаючи контрольний) акцій
цього підприємства. Товариство покупців, створене працівниками підприємства,
майно якого приватизується, користується пріоритетним правом на
придбання майна підприємств перед іншими учасниками конкурсу за
рівних запропонованих умов купівлі. У випадку, коли товариство покупців об'єктів групи Б, В
викупає не менше як 50 відсотків акцій, решта акцій за
альтернативним планом приватизації може бути сплачена з
відстрочкою на 3 роки. У випадку, коли товариство покупців не викупило об'єкт за
альтернативним планом приватизації або викупило лише його частку,
яка становить менше 50 відсотків вартості об'єкта, решта майна
приватизується іншими способами. Продаж пакету акцій на конкурсі
та шляхом відкритой підписки здійснюється у відповідності з
Положенням про застосування способів приватизації. Приватизація державного підприємства, зданого в оренду з
викупом, здійснюється у випадку, коли організація орендарів уклала
договір оренди з правом викупу, і відбувається у відповідності з
Положенням про застосування способів приватизації. Продаж майна об'єктів групи Б, В за некомерційним конкурсом
здійснюється шляхом продажу контрольного пакету акцій відкритого
акціонерного товариства, в яке згідно планів приватизації
перетворене це підприємство. Продаж за некомерційним конкурсом
передбачає, що власником контрольного пакету акцій стає покупець,
який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта
(інвестиційні, екологічні, технологічні проекти) або при рівних
умовах - найвищу ціну. Продаж за комерційним конкурсом - спосіб приватизації, за
яким власником об'єкта стає покупець, який в ході торгів
запропонував найвищу ціну при фіксованих початкових умовах
(збереження профілю підприємства, відшкодування боргів, утримання
об'єктів соціально-побутового призначення, прийняття екологічних
витрат і т. ін.). Продаж за конкурсом з відстрочкою платежу - спосіб
приватизації, за яким власником об'єкту стає покупець, який на
конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об'єкт з
відстрочкою платежу на 3 роки за умови попереднього внесення 30
відсотків його вартості. Цей спосіб застосовується у випадку, коли
об'єкт не було продано після продажу за комерційним чи
некомерційним конкурсом. Продаж на аукціоні здійснюється у випадку, коли майно
підприємства або контрольний пакет акцій підприємства продаються
без будь-яких вимог щодо продажу і право на їх придбання отримує
покупець, який запропонував найвищу ціну. Продаж об'єктів групи Г здійснюється в тому ж порядку, що і
об'єктів груп Б, В, але може мати ряд обмежень щодо участі
покупців у їх придбані, а також здійснення платежів за придбані
об'єкти. Приватизація об'єктів групи Г здійснюється за погодженням із
Кабінетом Міністрів України, згідно із Положенням, що
затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та
Кабінету Міністрів України. У випадку коли прийняте рішення про реструктуризацію об'єкту
приватизації, його продаж може здійснюватись після віднесення до
однієї з груп об'єктів (А, Б, В, Г, Д, Е) у відповідності зі
способами приватизації, визначеними Державною програмою
приватизації.

Додаток N 1

Типовий план приватизації
(скорочена форма)

Розділ I. Реквізити об'єкта (підприємства, структурного
підрозділу). (Заповнюється Комісією по приватизації, що створена
згідно з наказом Фонду державного майна).
1. Повна і скорочена назва __________________________________ __________________________________________________________________
2. Юридична адреса (для структурного підрозділу -
місцезнаходження) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
3. Номер і дата державної реєстрації об'єкту:
(для юридичних осіб) _______________________________________________________________
форма державної власності об'єкту _____________________________
(загальнодержавна, комунальна) _______________________________________________________________
4. Організаційно-правова форма підприємства _________________ 5. Повне найменування і юридична адреса об'єднання
(асоціації, концерну, корпорації і т. д.), до складу яких входить
підприємство (для підрозділу вказати найменування та адресу
підприємства, до складу
якого він входить) ____________________________________________ _______________________________________________________________
6. Номера розрахункового (поточного) та інших рахунків
підприємства (підрозділу), найменування і реквізити обслуговуючих
банківських
закладів: _____________________________________________________ _______________________________________________________________
7. Найменування та адреса підприємств, заснованих державним
підприємством (дочірнє, мале підприємство)
а) ____________________________________________________________
(повна назва та юридичний статус підприємства)
б) юридична адреса ____________________________________________
в) розмір статутного капіталу ________________________ тис.крб.
г) доля підприємства в статуному капіталі ___________________ %
II. Вартість об'єкту (розрахована згідно Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації та оренди)
1. Оціночна вартість цілісного майнового комплексу __________ _________________ тис. крб.
III. Характеристика об'єкта приватизації:
на 1.01.92 на 1.07.92
1. Чисельність всіх працівників
спискового складу, чол. ________ ________ чол.
2. Балансова вартість основних
фондів, т. крб. ________ ______ т. крб.
3. Балансовий прибуток, т. крб. х ______ т. крб.
4. Розрахунковий прибуток, який зали-
шається після сплати податків та
інших обов'язкових платежів, т. крб. х ______ т. крб.
5. Розмір фонду споживання, т. крб. х ______ т. крб.
6. Перелік і вартість майна підприємства переданого в оренду, або в статутні фонди спільних підприємств, господарських
товариств, створених згідно з відповідними угодами ________________________________________________________ тис. крб.
7. Перелік і вартість майна підприємства, яке не підлягає
приватизазації: __________________________________________________ _______________________________________________________________
8. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва та юридичний|Юридична|Розмір ста-|Доля підприємства в| |п/п| статус об'єкта | адреса |тутного ка-|статутному капіталі| | | | об'єкту| піталу | об'єкту | | | | | об'єкту | | | | | | тис. крб.| | |———+———————————————————+————————+———————————+———————————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Додаткова інформація про об'єкти може бути надана окремо. 9. Основні види діяльності підприємства (підрозділу): ____________ _______________________________________________________________
10. Основні види продукції (послуг), що виробляється: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Продукція (послуги), | Доля в загальному обсязі виробляємої | | тис. крб. | продукції (послуг), % | |————————————————————————+———————————————————————————————————————| | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 11. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Найменування| Обсяг робіт по| Рік початку| Фактично викона-| |п/п| об'єкта | кошторису | будівництва| ний обсяг робіт | |———+—————————————+———————————————+————————————+—————————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 12. Перелік і вартість невстановленого обладнання —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Склад обладнання | Вартість по балансу | |п/п| | | |———+———————————————————————————+————————————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 13. Характеристика обігових коштів та збуту продукції
підприємства:
на 1.01.92 на 1.07.92
Дебіторська забаргованість, тис. крб. Кредиторська забаргованість, тис. крб. Нереалізована продукція, тис. крб. 14. Розмір земельного податку ___________________________ тис. крб.
15. Дані: про межі, розмір, місцерозташування земельного участку
підприємства, підрозділу _________________________________________ про екологічні, інженерно-геологічних умовах, рівень
інженерного благоустрою території, стану соціальної,
інженерно-транспортної інфраструктури, об'єкти кільтурного і
історичного призначення, загального користування. (Заповнюється працівниками органів приватизації). Характеристика екологічного стану підприємства: Виплачено за рік штрафів за порушення екологічних вимог _____ ______________ тис. крб.
IV. Продаж цілісного об'єкту:
1. Товариство покупців (громадян, Кошти для платежів
або членів трудового колективу)———————————————————————————————— _______________________________|з депо- |власні| прива-| за | _______________________________| зитних | пози-| тиза- | іно- | зареєстроване в _______________|рахунків| чені | ційні |земну | _______________________________| |кошти | кошти |валюту| реєстраційний N _______________———————————————————————————————— від "___" ___________ 199 __ р. 2. Юридичні особи: _______________
(повна назва _______________________________
заявника)
держава _______________________
(повна назва держави, _______________________________
де зареєстрований заявник)
керівник ______________________
(прізвище, ім'я та по _______________________________
батькові)
ідентифікаційний код заявника
по ЗКПО. 3. Фізичні особи: ________________
(прізвище, ім'я ______________________________
та по батькові заявника) громадянин(ка) _______________
(повна офіційна ______________________________ назва держави, або особи без ______________________________
громадянства) Адреса: ______________________
(поштовий індекс, юридич- ______________________________
на або домашня адреса заявника)
4. Рішення про розміщення простих акцій —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Спосіб розміщення|Початок|Закінчення| Загальна вартість акцій: | |простих акцій |продажу|продажу |———————————————————————————| | | | | Сума |Доля, в % до за- | | | | |тис.крб.|гальної чисельнос-| | | | | |ті акцій | |—————————————————+———————+——————————+————————+——————————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1) Розміщення простих акцій по закритій підписці
серед членів трудового колективу:
за сертифікати _________ т. крб.
за власні кошти _________ т. крб. 2) Акції, що підлягають вільному продажу, всього:
з них:
підлягають продажу інвесторам в ликими пакетами акцій:
на аукціоні ________ т. крб.
на конкурсі ________ т. крб.
на комерційному
конкурсі ________ т. крб.
VI. Вимоги до формування пакетів акцій, розробка пакетів
акцій на окремі партії. 1) Підлягають продажу мілким інвесторам, всього:
шляхом відкритої підписки ____________ тис. крб.
іншим способом _______________ тис. крб. 2) Умови і порядок продажу простих акцій за рахунок
приватизаційних коштів ___________________________________________ _______________________________________________________________
3) Порядок і умови використання об'єктів, що не включені в
статутний фонд ___________________________________________________ _______________________________________________________________
4) Порядок і умови використання об'єктів, які не підлягають
приватизації _____________________________________________________ _______________________________________________________________
VII. Порядок і умови використання об'єктів
соціально-побутової сфери: Вартість, тис. крб. ----------------- Об'єкти, які передаються безкоштовно
трудовому колективу:
1.
2.
...
Об'єкти, які передаються місцевій Раді:
1.
2.
...
Об'єкти, які отримує власник на умовах оренди:
1.
2.
...
VIII. Об'єктів незавершеного будівництва —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Об'єкт | Вартість, тис. крб. | Спосіб та умови продажу | |————————————+—————————————————————————+—————————————————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— IX. Рішення щодо реорганізації об'єкту і виділенню з його
складу структурних підрозділів в самостійні підприємства з правом
юридичної особи. —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Назва структурного|Характеристика|Оцінка основ-|Рекомендова-| |п/п| підрозділу | виробничої |них та оборо-| ний спосіб | | | | діяльності | тних фондів,|приватизації| | | | | тис. крб. | об'єкту | |———+——————————————————+——————————————+—————————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Одночасно з планом приватизації подається: 1. Баланс підприємства за станом на 1 липня 1992 р.
2. Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу.
3. Дані про забаргованість кредиторам (з вказанням простроченої
дебіторської заборгованості). 4. Ситуаційний план розташування земельного участку підприємств.
5. Акт про нормативну ціну земельного участку. Дата подання плану ____________________ Підпис Голови робочої комісії по приватизації _______________
підпис Підписи членів робочої Комісії по приватизації
Дата погодження Погоджено ___________________________ Підписи членів комісії Фонду ___________________________ державного майна України ___________________________
Затверджено
Підпис Голови Фонду державного
майна України
_________________________ МП
ПТБ
Дата затвердження плану приватизації
"___" _________________ 199__ р.вгору