Документ v0471609-08, поточна редакція — Редакція від 14.12.2009, підстава - v0450609-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
12.12.2008 N 471

Про реалізацію принципів державної
регуляторної політики в системі
Держспоживстандарту України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 49 ( v0049609-09 ) від 29.01.2009
N 61 ( v0061609-09 ) від 07.02.2009
N 103 ( v0103609-09 ) від 11.03.2009
N 140 ( v0140609-09 ) від 08.04.2009
N 198 ( v0198609-09 ) від 28.05.2009
N 260 ( v0260609-09 ) від 16.07.2009
N 307 ( v0307609-09 ) від 20.08.2009
N 321 ( v0321609-09 ) від 09.09.2009
N 335 ( v0335609-09 ) від 16.09.2009
N 345 ( v0345609-09 ) від 25.09.2009
N 408 ( v0408609-09 ) від 12.11.2009
N 420 ( v0420609-09 ) від 24.11.2009
N 437 ( v0437609-09 ) від 01.12.2009
N 450 ( v0450609-09 ) від 14.12.2009 }

З метою забезпечення реалізації державної регуляторної
політики в системі Держспоживстандарту України, відповідно до
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" від 11.09.2003 р. N 1160-IV ( 1160-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: - План заходів Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики щодо реалізації
державної регуляторної політики на 2009 рік (додаток 1); - План-графік здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів на 2009 рік (додаток 2); - План діяльності Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики з підготовки проектів
регуляторних актів на 2009 рік (додаток 3).
2. Відповідальним виконавцям, які визначені планами,
забезпечити безумовне їх виконання у встановлені терміни.
3. Департаменту стратегічного прогнозування, планування та
міжнародного співробітництва (Михайлов В.М.), Департаменту
організаційного забезпечення діяльності Комітету (Соколова О.П.)
забезпечити розміщення відповідної інформації на офіційному
веб-порталі Держспоживстандарту України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови С.Т.Черепков

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
12.12.2008 N 471

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
щодо реалізації державної
регуляторної політики на 2009 рік

---------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Зміст заходу | Відповідальні за | Строк виконання |Примітка | | | | виконання заходу | заходу | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | I. Системність та узгодженість регуляторних актів у сфері технічного регулювання та | | споживчої політики відповідно до принципів державної регуляторної політики | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Розроблення, погодження на |Департамент |листопад - грудень | | | |внесення на затвердження |стратегічного |2009 року | | | |проекту Плану заходів |прогнозування, | | | | |Державного комітету України з|планування та | | | | |питань технічного регулювання|міжнародного | | | | |та споживчої політики щодо |співробітництва | | | | |реалізації державної | | | | | |регуляторної політики на | | | | | |2010 рік | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 2. |Планування діяльності з |керівники струк- |до 10 листопада | | | |підготовки проектів регуля- |турних підрозділів |2009 року | | | |торних актів на 2010 рік і |Держспоживстандар- | | | | |надання пропозицій до |ту - розробники | | | | |Департаменту стратегічного |проектів регуля- | | | | |прогнозування, планування та |торних актів | | | | |міжнародного співробітництва | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 3. |Узагальнення пропозицій щодо |Департамент |не пізніше | | | |планування структурними |стратегічного |15 грудня | | | |підрозділами Комітету |прогнозування, |2009 року | | | |діяльності з підготовки |планування та | | | | |проектів регуляторних актів |міжнародного | | | | |на 2010 рік. |співробітництва | | | | |Підготовка, погодження та | | | | | |подання на підпис Голові | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | |наказу про затвердження Плану| | | | | |діяльності Державного | | | | | |комітету України з питань | | | | | |технічного регулювання та | | | | | |споживчої політики з | | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів на | | | | | |2010 рік. Направлення до | | | | | |Держкомпідприємництва України| | | | | |затвердженого Плану | | | | | |діяльності Державного | | | | | |комітету України з питань | | | | | |технічного регулювання та | | | | | |споживчої політики з | | | | | |підготовки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2010 рік | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 4. |Внесення (у разі необхід- |керівники структур-|не пізніше двадцяти| | | |ності) до Департаменту |них підрозділів |робочих днів з дня | | | |стратегічного прогнозування |Держспоживстандар- |початку підготовки | | | |планування та міжнародного |ту - розробники |не внесеного до | | | |співробітництва пропозицій |проектів |затвердженого | | | |щодо змін та доповнень до |регуляторних актів |наказом | | | |затвердженого наказом | |Держспоживстандарту| | | |Держспоживстандарту України | |України Плану | | | |Плану діяльності Державного | |діяльності з | | | |комітету України з питань | |підготовки та | | | |технічного регулювання та | |розгляду проектів | | | |споживчої політики з підго- | |регуляторних актів | | | |товки проектів регуляторних | |на 2009 рік проекту| | | |актів на 2009 рік (стаття 7 | |або десяти робочих | | | |Закону України "Про засади | |днів з дня внесення| | | |державної регуляторної | |проекту на розгляд,| | | |політики у сфері господар- | |але не пізніше ніж | | | |ської діяльності" від | |за десять робочих | | | |11.09.2003 р. N 1160-IV) | |днів до дня | | | |( 1160-15 ) | |оприлюднення цього | | | | | |проекту | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 5. |Підготовка, погодження та |Департамент |не пізніше десяти | | | |внесення на підпис Голові |стратегічного |робочих днів з дня | | | |Держспоживстандарту України |прогнозування, |внесення до відділу| | | |проекту наказу |планування та |керівниками | | | |Держспоживстандарту України |міжнародного |структурних підроз-| | | |про внесення змін та |співробітництва |ділів Держспожив- | | | |доповнень до затвердженого | |стандарту - розроб | | | |наказом Держспоживстандарту | |никами проектів | | | |України Плану діяльності | |регуляторних актів | | | |Державного комітету України з| |пропозицій щодо | | | |питань технічного регулювання| |змін та доповнень | | | |та споживчої політики з | |до затвердженого | | | |підготовки проектів | |наказом | | | |регуляторних актів на | |Держспоживстандарту| | | |2009 рік | |України Плану | | | | | |діяльності з | | | | | |підготовки проектів| | | | | |регуляторних актів | | | | | |на 2009 рік | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 6. |Підготовка звіту про |Департамент |січень 2009 року | | | |виконання затвердженого |стратегічного | | | | |Держспоживстандартом України |прогнозування, | | | | |Плану діяльності |планування та | | | | |Держспоживстандарту України з|міжнародного | | | | |підготовки проектів регуля - |співробітництва | | | | |торних актів на 2008 рік |спільно з | | | | |та направлення його до |структурними | | | | |Держкомпідприємництва |підрозділами | | | | |України | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 7. |Під час розроблення проекту |керівники |постійно | | | |регуляторного акта та |структурних | | | | |підготовки аналізу |підрозділів | | | | |регуляторного впливу акта |Держспоживстандар | | | | |(відповідно до статті 8 |ту - розробники | | | | |Закону України "Про засади |проектів | | | | |державної регуляторної |регуляторних актів | | | | |політики у сфері | | | | | |господарської діяльності") | | | | | |( 1160-15 ) | | | | | |зосередити увагу на | | | | | |обов'язковості визначення: | | | | | |- оцінки прийнятних | | | | | |альтернативних способів | | | | | |досягнення цілей державного | | | | | |регулювання, у тому числі | | | | | |тих, що не передбачають | | | | | |безпосереднього державного | | | | | |регулювання господарських | | | | | |відносин; | | | | | |- механізмів і заходів щодо | | | | | |розв'язання проблем шляхом | | | | | |прийняття регуляторного акта;| | | | | |- показників результативності| | | | | |регуляторного акта; | | | | | |- заходів, за допомогою яких | | | | | |буде здійснюватися | | | | | |відстеження результативності | | | | | |регуляторного акта | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |II. Моніторинг результативності регуляторних актів, оцінка і публічний контроль за їх | | провадженням | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 8. |У процесі відстеження | | | | | |результативності регуляторних| | | | | |актів (відповідно до статті | | | | | |10 Закону України "Про засади| | | | | |державної регуляторної | | | | | |політики у сфері | | | | | |господарської діяльності") | | | | | |( 1160-15 ) необхідно: | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.1. |- визначення регуляторних |керівники |до 10 листопада | | | |актів, стосовно яких строк |структурних |2009 року | | | |здійснення базового, |підрозділів | | | | |повторного та періодичного |Держспоживстандарту| | | | |відстеження їх |відповідно до | | | | |результативності наступає у |визначених | | | | |2010 році та надання |повноважень | | | | |інформації для узагальнення | | | | | |та звітування до Департаменту| | | | | |стратегічного прогнозування, | | | | | |планування та міжнародного | | | | | |співробітництва; | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.2. |- підготовка, погодження та |Департамент |до 15 грудня | | | |подання на підпис Голові |стратегічного |2009 року | | | |Держспоживстандарту України |прогнозування, | | | | |проекту наказу про |планування та | | | | |затвердження Плану-графіка |міжнародного | | | | |здійснення заходів з |співробітництва | | | | |відстеження результативності | | | | | |регуляторних актів на | | | | | |2010 рік (базове, повторне | | | | | |та періодичне відстеження) | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.3. |- активна співпраця з |керівники |постійно | | | |Громадською радою |структурних | | | | |Держспоживстандарту України з|підрозділів | | | | |питань реалізації державної |Держспоживстандарту| | | | |регуляторної політики; |України відповідно | | | | | |до визначених | | | | | |повноважень | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.4. |- підготовка та подання до |керівники |строк виконання | | | |Держкомпідприємництва України|структурних |заходів з | | | |звітів про відстеження |підрозділів |відстеження | | | |результативності регуляторних|Держспоживстандарту|результативності | | | |актів, копії - до |України відповідно |регуляторного акта | | | |Департаменту стратегічного |до визначених |не може бути | | | |прогнозування, планування та |повноважень |більшим ніж сорок | | | |міжнародного співробітництва;| |п'ять робочих днів | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.5. |- оприлюднення звітів про |керівники |не пізніше як у | | | |відстеження результативності |структурних |десятиденний строк | | | |регуляторних актів; |підрозділів |з дня підписання | | | | |Держспоживстандарту|звіту | | | | |України відповідно | | | | | |до визначених | | | | | |повноважень | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |8.6. |- підготовка узагальненої |Департамент |щокварталу | | | |інформації щодо звітування |стратегічного | | | | |про відстеження |прогнозування, | | | | |результативності регуляторних|планування та | | | | |актів |міжнародного | | | | | |співробітництва | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 9. |Перегляд регуляторних актів |керівники |протягом року | | | |на підставі аналізу про |структурних | | | | |відстеження результативності |підрозділів | | | | |цих регуляторних актів та |Держспоживстандарту| | | | |прийняття відповідного |України - розробни-| | | | |рішення |ки проектів | | | | | |регуляторних актів | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | III. Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 10. |З метою виконання Закону | | | | | |України "Про засади державної| | | | | |регуляторної політики у сфері| | | | | |господарської діяльності" | | | | | |( 1160-15 ) обов'язково | | | | | |оприлюднення: | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |10.1. |- Плану діяльності Державного|Департамент |Не пізніш як у | | | |комітету України з питань |стратегічного |десятиденний строк | | | |технічного регулювання та |прогнозування, |після затвердження | | | |споживчої політики з |планування та | | | | |підготовки проектів регуля - |міжнародного | | | | |торних актів на 2009 рік, |співробітництва | | | | |а також на 2010 рік; | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |10.2. |- змін та доповнень до Плану |Департамент |Не пізніш як у | | | |діяльності Державного |стратегічного |десятиденний строк | | | |комітету України з питань |прогнозування, |після їх | | | |технічного регулювання та |планування та |затвердження | | | |споживчої політики з |міжнародного | | | | |підготовки проектів |співробітництва | | | | |регуляторних актів на | | | | | |2009 рік; | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |10.3. |- проектів регуляторних актів|Керівники |Не пізніше п'яти | | | |та результатів аналізу їх |структурних |робочих днів з дня | | | |регуляторного впливу; |підрозділів |оприлюднення | | | | |Держспоживстандарту|повідомлення про | | | | |України - |розроблення проекту| | | | |розробники проектів|регуляторного акта | | | | |регуляторних актів | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| |10.4. |- звітів про відстеження |Керівники |Не пізніше як у | | | |результативності регуляторних|структурних |десятиденний строк | | | |актів |підрозділів |з дня підписання | | | | |Держспоживстандарту|звіту | | | | |України відповідно | | | | | |до повноважень | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 11. |Активна співпраця з питань |Керівники структур-|Постійно | | | |реалізації державної |них підрозділів | | | | |регуляторної політики з |Держспоживстандарту| | | | |міськ/облдержадміністраціями,|України, керівники | | | | |органами місцевого |територіальних | | | | |самоврядування та суб'єктами |органів у справах | | | | |господарювання |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 12. |Надання звітної інформації до|Керівники |До 10 січня | | | |Департаменту стратегічного |структурних |2009 року | | | |прогнозування, планування та |підрозділів | | | | |міжнародного співробітництва |Держспоживстандарту| | | | |про співпрацю протягом |України, | | | | |2008 року з |керівники | | | | |міськ/облдержадміністраціями,|територіальних | | | | |органами місцевого |органів у справах | | | | |самоврядування та суб'єктами |захисту прав | | | | |господарювання з питань |споживачів, | | | | |реалізації державної |державних | | | | |регуляторної політики |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 13. |Надання суб'єктам |Департамент |Постійно | | | |господарювання |стратегічного | | | | |консультаційної допомоги з |прогнозування, | | | | |питань реалізації державної |планування та | | | | |регуляторної політики (у |міжнародного | | | | |межах компетенції |співробітництва, | | | | |Держспоживстандарту України) |керівники | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України, керівники | | | | | |територіальних | | | | | |органів у справах | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України | | | |------+-----------------------------+-------------------+-------------------+---------| | 14. |Залучення громадськості при |Керівники |протягом року | | | |відстеженні результативності |структурних | | | | |регуляторних актів |підрозділів | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України, керівники | | | | | |територіальних | | | | | |органів у справах | | | | | |захисту прав | | | | | |споживачів, | | | | | |державних | | | | | |підприємств, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Держспоживстандарту| | | | | |України | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Формування кадрового потенціалу державної служби, спроможного забезпечувати | | регуляторну діяльність | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 15. |Забезпечення підвищення |Відділ кадрів |протягом року | | | |кваліфікації спеціалістів з | | | | | |питань державної регуляторної| | | | | |політики | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | V. Вдосконалення інформаційного забезпечення регуляторної діяльності | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 16. |Актуалізація реєстру |Департамент |протягом року | | | |регуляторних актів на веб- |стратегічного | | | | |порталі Держспоживстандарту |прогнозування, | | | | |України з наведенням |планування та | | | | |інформації про строки |міжнародного | | | | |відстеження результативності |співробітництва | | | | |регуляторних актів |спільно з | | | | | |керівниками | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів | | | ----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
12.12.2008 N 471

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів
на 2009 рік

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назва |Відповідальні | Термін | Вид | | |регуляторного | виконавці | | відстеження | | | акта | | | (базове, | | | | | | повторне, | | | | | | періодичне) | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | Постанова Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | |Про |Управління |не пізніше, | базове | | |затвердження |державного |ніж через | | | |критеріїв |нагляду |рік з дня | | | |розподілу | |набрання | | | |суб'єктів | |чинності | | | |господарювання| | | | | |за ступенем | | | | | |ризику їх | | | | | |діяльності при| | | | | |виробництві та| | | | | |випуску | | | | | |продукції, | | | | | |виконанні | | | | | |робіт, наданні| | | | | |послуг і | | | | | |визначення | | | | | |періодичності | | | | | |здійснення | | | | | |заходів | | | | | |державного | | | | | |нагляду | | | | | |(контролю) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Наказ Держспоживстандарту України | |----------------------------------------------------------------| | |Порядок |Департамент |червень | повторне | | |атестації |стандартизації|2009 року | | | |аудиторів з |та метрології | | | | |метрології | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
12.12.2008 N 471

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
з підготовки проектів регуляторних актів
на 2009 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва проекту | Обґрунтування | Центральні органи |Строк подання|Примітка| | |регуляторного акта |необхідності прийняття| виконавчої влади, | проекту | | | | | регуляторного акта | установи та |регуляторного| | | | | | організації, що | акта до | | | | | | розроблятимуть | Кабінету | | | | | | регуляторний акт | Міністрів | | | | | | | України | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти законів України | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Проект Закону |Проект Закону України |Держспоживстандарт |III квартал | | | |України "Про |розробляється на |(Департамент | | | | |метрологію та |виконання розпоряджен-|стандартизації та | | | | |метрологічну |ня Кабінету Міністрів |метрології, | | | | |діяльність" у новій|України |ННЦ "Інститут | | | | |редакції |від 25.06.2008 р. |метрології", | | | | | |N 874-р ( 874-2008-р )|ДП | | | | | |"Про схвалення |"Укрметртестстандарт",| | | | | |Концепції розвитку |ДП "НДІ "Система", | | | | | |державної метрологіч- |ДП "Івано-Франківськ- | | | | | |ної системи на період |стандартметрологія") | | | | | |до 2015 року", з метою| | | | | | |підвищення рівня | | | | | | |гармонізації | | | | | | |національного | | | | | | |законодавства з | | | | | | |міжнародними нормами в| | | | | | |галузі метрології | | | | | | |(документ OIML D1 | | | | | | |Міжнародної органі- | | | | | | |зації законодавчої | | | | | | |метрології (МОЗМ) | | | | | | |"Елементи Закону про | | | | | | |метрологію" та | | | | | | |Директива Європей- | | | | | | |ського парламенту і | | | | | | |Ради 2004/22/ЕС | | | | | | |від 31.03.2004 р. про | | | | | | |вимірювальні прилади);| | | | | | |сприяння взаємовизнан-| | | | | | |ню результатів | | | | | | |випробувань і | | | | | | |вимірювань, спрощенню | | | | | | |процедур вільного | | | | | | |пересування товарів і | | | | | | |послуг в країнах ЄС та| | | | | | |світової спільноти, | | | | | | |підвищенню конкуренто-| | | | | | |спроможності вітчизня-| | | | | | |ної продукції | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 2. |Проект Закону |Проект розробляється з|Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |метою усунення колізій|(Управління правового | року | | | |внесення змін до |та прогалин в діючій |забезпечення) | | | | |Закону України "Про|редакції Закону | | | | | |захист прав |України "Про захист | | | | | |споживачів" |прав споживачів" | | | | | | |( 1023-12 ) | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 3. |Проект Закону |Проект розробляється з|Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |метою забезпечення |(Управління технічного| року | | | |внесення змін і |прав громадян України,|регулювання, | | | | |доповнень до статті|гарантованих їм |Департамент споживчої | | | | |15 Закону України |статтею 50 Конституції|політики та реклами) | | | | |"Про захист прав |України | | | | | |споживачів" |( 254к/96-ВР ), в | | | | | | |частині вільного | | | | | | |доступу до інформації | | | | | | |про якість харчових | | | | | | |продуктів та надання | | | | | | |повноважень Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |визначати вміст | | | | | | |генетично | | | | | | |модифікованих | | | | | | |організмів (ГМО) у | | | | | | |харчових продуктах, | | | | | | |вище якого вони | | | | | | |підлягають маркуванню,| | | | | | |та порядок етикетуван-| | | | | | |ня харчових продуктів,| | | | | | |які містять ГМО або | | | | | | |вироблені з їх | | | | | | |використанням та | | | | | | |вводяться в обіг | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 4. |Проекту Закону |Прийняття Закону |Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |дозволить значно |(Департамент споживчої| року | | | |внесення змін до |зменшити надходження |політики та реклами) | | | | |статті 26 Закону |на споживчий ринок | | | | | |України "Про захист|неякісних та | | | | | |прав споживачів" |небезпечних товарів; | | | | | |(щодо делегування |збільшити відсоток | | | | | |Кабінету Міністрів |позитивно вирішених | | | | | |України повноважень|питань на користь | | | | | |встановлювати |споживачів; підвищити | | | | | |загальні вимоги |рівень практичної | | | | | |щодо порядку |реалізації норм Закону| | | | | |використання |України "Про захист | | | | | |суб'єктами |прав споживачів" | | | | | |господарювання |( 1023-12 ) | | | | | |припинених до | | | | | | |реалізації органами| | | | | | |у справах захисту | | | | | | |прав споживачів | | | | | | |товарів) | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 5. |Проект Закону |Метою розроблення |Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |проекту Закону є |(Департамент споживчої| року | | | |внесення змін до |приведення |політики та реклами) | | | | |Закону України "Про|законодавства України | | | | | |захист прав |у відповідність до | | | | | |споживачів" (щодо |вимог європейського | | | | | |внесення поняття |законодавства відносно| | | | | |"дефектна |захисту прав | | | | | |продукція" та |споживачів, | | | | | |відповідальності за|забезпечення безпеки | | | | | |її реалізацію) |продукції в процесі її| | | | | | |розповсюдження та | | | | | | |розміщення на ринку | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 6. |Проект Закону |Прийняття даного |Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |проекту Закону |(Департамент споживчої| року | | | |внесення змін до |передбачає заборону |політики та реклами) | | | | |статті 21 Закону |реклами будь-яких | | | | | |України "Про |товарів не медичного | | | | | |рекламу" |призначення для | | | | | | |лікування, яка вводить| | | | | | |в оману населення. Це | | | | | | |сприятиме зменшенню | | | | | | |обсягів продажу таких | | | | | | |товарів та, як | | | | | | |наслідок, невдалих | | | | | | |випадків самолікування| | | | | | |з марними грошовими | | | | | | |витратами | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 7. |Проекту Закону |Проект Закону України |Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |розробляється з метою |(Управління державного| року | | | |відповідальність за|підвищення відпові- |нагляду) | | | | |дефектну |дальності виробників і| | | | | |продукцію" |постачальників за | | | | | | |введення в обіг | | | | | | |небезпечної продукції | | | | | | |та на основі Директиви| | | | | | |Ради 85/374/ЄЕС | | | | | | |( 994_348 ) | | | | | | |від 25.07.85 р. | | | | | | |"Про наближення | | | | | | |законів, постанов та | | | | | | |адміністративних | | | | | | |положень держав-членів| | | | | | |щодо юридичної | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |неякісну продукцію" | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 8. |Проекту Закону |Проект Закону України |Держспоживстандарт | протягом | | | |України "Про |розробляється з метою |(Управління державного| року | | | |загальну безпеку |покращання |нагляду) | | | | |продукції" |функціонування | | | | | | |внутрішнього ринку, на| | | | | | |якому забезпечується | | | | | | |вільний обіг безпечної| | | | | | |продукції незалежно | | | | | | |від способу її | | | | | | |продажу, та на основі | | | | | | |Директиви | | | | | | |Європейського | | | | | | |Парламенту та Ради | | | | | | |2001/95/ЕС від | | | | | | |03.12.2001 р. щодо | | | | | | |загальної безпеки | | | | | | |продукції" | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти постанов Кабінету Міністрів України | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. |Проект постанови |Мета - визначення |Держспоживстандарт | I півріччя | | | |Кабінету Міністрів |механізму використання|(Департамент споживчої| | | | |України "Про |у 2009 році коштів, |політики та реклами) | | | | |затвердження |передбачених у | | | | | |Порядку |державному бюджеті, | | | | | |використання |задля забезпечення | | | | | |коштів, |функціонування | | | | | |передбачених у |пересувних лабораторій| | | | | |державному бюджеті |з контролю якості та | | | | | |для функціонування |безпеки | | | | | |пересувних |нафтопродуктів | | | | | |лабораторій з | | | | | | |контролю якості та | | | | | | |безпеки | | | | | | |нафтопродуктів" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 10. |Проект постанови |Прийняття постанови |Держспоживстандарт | протягом | | | |Кабінету Міністрів |дозволить активізувати|(Департамент споживчої| року | | | |України "Про |роботу щодо вирішення |політики та реклами) | | | | |затвердження |ряду проблем з питань | | | | | |Державної цільової |захисту прав | | | | | |програми захисту |споживачів, серед | | | | | |прав споживачів на |яких: | | | | | |2009 - 2011 роки" |- удосконалення | | | | | | |законодавства у цій | | | | | | |сфері; | | | | | | |- створення належних | | | | | | |умов для насичення | | | | | | |споживчого ринку | | | | | | |якісною та безпечною | | | | | | |продукцією; | | | | | | |- забезпечення | | | | | | |державною підтримкою | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій | | | | | | |споживачів; | | | | | | |- залучення науковців | | | | | | |для проведення | | | | | | |досліджень у сфері | | | | | | |захисту прав | | | | | | |споживачів; | | | | | | |- підвищення | | | | | | |поінформованості | | | | | | |споживачів з питань | | | | | | |реалізації своїх прав,| | | | | | |встановлених | | | | | | |законодавством | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 11. |Проект постанови |Мета - визначення |Держспоживстандарт | I півріччя | | | |Кабінету Міністрів |механізму використання|(Департамент споживчої| | | | |України "Про |у 2009 році коштів, |політики та реклами) | | | | |затвердження |передбачених у | | | | | |Порядку |державному бюджеті, | | | | | |використання |задля забезпечення | | | | | |коштів, |проведення незалежної | | | | | |передбачених у |експертизи якості | | | | | |державному бюджеті |товарів, сировини, | | | | | |для проведення |матеріалів та | | | | | |незалежної |комплектуючих виробів | | | | | |експертизи якості | | | | | | |товарів, сировини, | | | | | | |матеріалів та | | | | | | |комплектуючих | | | | | | |виробів" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 12. |Проект постанови |Мета - визначення |Держспоживстандарт | I півріччя | | | |Кабінету Міністрів |механізму використання|(Управління державного| | | | |України "Про |у 2009 році коштів, |нагляду) | | | | |затвердження |передбачених у | | | | | |Порядку |державному бюджеті, | | | | | |використання |задля забезпечення | | | | | |коштів, |здійснення державного | | | | | |передбачених у |нагляду за додержанням| | | | | |державному бюджеті |стандартів, державного| | | | | |для здійснення |метрологічного | | | | | |державного нагляду |нагляду | | | | | |за додержанням | | | | | | |стандартів, | | | | | | |державного | | | | | | |метрологічного | | | | | | |нагляду" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 13. |Проект постанови |Мета - визначення |Держспоживстандарт | I півріччя | | | |Кабінету Міністрів |механізму використання|(Департамент споживчої| | | | |України "Про |у 2009 році коштів, |політики та реклами) | | | | |порядок |передбачених у | | | | | |використання коштів|державному бюджеті, | | | | | |на виробництво та |задля забезпечення | | | | | |розповсюдження |виробництва та | | | | | |соціальної |розповсюдження | | | | | |реклами" |соціальної реклами | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 14. |Проект постанови |Мета - визначення |Держспоживстандарт | I півріччя | | | |Кабінету Міністрів |механізму використання|(Департамент | | | | |України "Про |у 2009 році коштів, |стандартизації та | | | | |порядок використан-|передбачених у |метрології) | | | | |ня у 2009 році |державному бюджеті, | | | | | |коштів, |задля забезпечення | | | | | |передбачених у |збереження та | | | | | |державному бюджеті |функціонування | | | | | |для збереження та |національної еталонної| | | | | |функціонування |бази | | | | | |національної | | | | | | |еталонної бази" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 15. |Проект постанови |Мета - забезпечення |Держспоживстандарт | протягом | | | |Кабінету Міністрів |згідно з статтею 50 |(Управління технічного| року | | | |України "Питання |Конституції України |регулювання) | | | | |етикетування |( 254к/96-ВР ) та | | | | | |харчових продуктів,|статтею 15 Закону | | | | | |які містять |України "Про захист | | | | | |генетично |прав споживачів" | | | | | |модифіковані |( 1023-12 ) права | | | | | |організми або |споживачів на | | | | | |вироблені з їх |одержання достовірної | | | | | |використанням та |інформації щодо вмісту| | | | | |вводяться в обіг" |в харчових продуктах | | | | | | |генетично | | | | | | |модифікованих | | | | | | |організмів (ГМО) | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 16. |Проект постанови |Мета - забезпечення |Держспоживстандарт | протягом | | | |Кабінету Міністрів |адаптації нормативно- |(Управління технічного| року | | | |України "Правила |правових актів України|регулювання) | | | | |щодо води питної, |щодо якості питної |спільно з МОЗ, | | | | |яка призначена для |води, яка призначена |Мінагрополітики, | | | | |споживання |для споживання |Мінжитлокомунгосп, | | | | |людиною" |людиною, та природних |Мінприроди, іншими | | | |------+-------------------|мінеральних вод до |заінтересованими ЦОВВ,| |--------| | 17. |Проект постанови |вимог СОТ та ЄС |науковими та | | | | |Кабінету Міністрів | |громадськими | | | | |України "Правила | |організаціями | | | | |щодо природних | | | | | | |мінеральних вод" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 18. |Проект постанови |Мета - вдосконалення |Держспоживстандарт | протягом | | | |Кабінету Міністрів |процедури митного |(Департамент | року | | | |України "Про |оформлення засобів |стандартизації та | | | | |затвердження |вимірювальної техніки,|метрології) | | | | |Порядку ввезення на|що ввозяться на | | | | | |територію України |територію України; | | | | | |засобів |посилення захисту | | | | | |вимірювальної |громадян та економіки | | | | | |техніки" |від наслідків | | | | | | |недостовірних | | | | | | |результатів | | | | | | |вимірювань | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 19. |Проект постанови |Мета - створення |Держспоживстандарт | протягом | | | |Кабінету Міністрів |ефективного механізму |(Управління державного| року | | | |України "Про |проведення державного |нагляду) | | | | |головну державну |нагляду (контролю) | | | | | |інспекцію з |якості та безпеки | | | | | |контролю та нагляду|товарів, робіт та | | | | | |за якістю |послуг на споживчому | | | | | |продукції, |ринку України, що | | | | | |додержанням |сприятиме зменшенню | | | | | |стандартів, норм і |кількості неякісної та| | | | | |правил" |небезпечної продукції | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 20. |Проект постанови |Проект постанови |Держспоживстандарт | IV квартал | | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |(Департамент | | | | |України "Про |України розробляється |стандартизації та | | | | |затвердження |на виконання |метрології, | | | | |Державної програми |розпорядження Кабінету|ННЦ "Інститут | | | | |розвитку еталонної |Міністрів України "Про|метрології") | | | | |бази на |схвалення Концепції | | | | | |2011 - 2015 роки" |розвитку державної | | | | | | |метрологічної системи | | | | | | |на період | | | | | | |до 2015 року" від | | | | | | |25.06.2008 р. N 874-р | | | | | | |( 874-2008-р ) з метою| | | | | | |забезпечення | | | | | | |збереження та | | | | | | |функціонування | | | | | | |національної еталонної| | | | | | |бази | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 21. |Проект постанови |Мета - створення |Держспоживстандарт | IV квартал | | | |Кабінету Міністрів |Єдиної системи |(Департамент | | | | |України "Про |координатно-часового і|стандартизації та | | | | |затвердження |навігаційного |метрології) | | | | |Державної цільової |забезпечення (ЄС | | | | | |програми щодо |КЧіНЗ), яка є | | | | | |вдосконалення |сукупністю науково- | | | | | |координатно- |технічних та | | | | | |часового і |інформаційних | | | | | |навігаційного |координатно-часових і | | | | | |забезпечення |навігаційних ресурсів,| | | | | |(КЧіНЗ) України на |організаційних | | | | | |2009 - 2012 роки" |структур, а також | | | | | | |сфери збору, обробки і| | | | | | |обміну цими ресурсами | | | | | | |між споживачами і | | | | | | |постачальниками послуг| | | | | | |КЧіНЗ, об'єднану | | | | | | |телекомунікаційними | | | | | | |засобами та включену в| | | | | | |єдиний інформаційно- | | | | | | |комунікаційний простір| | | | | | |країни задля | | | | | | |підвищення рівня | | | | | | |впровадження | | | | | | |устаткування, | | | | | | |технологій, систем | | | | | | |контролю та | | | | | | |управління, засобів | | | | | | |забезпечення безпеки, | | | | | | |заснованих на | | | | | | |застосуванні КЧіНЗ в | | | | | | |багатьох галузях | | | | | | |народного | | | | | | |господарства, науки та| | | | | | |оборони країни | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Постанова |Відповідно до |Департамент |січень-лютий |Оприлюд-| | |Кабінету |Директиви Ради |стандартизації |2009 року |нення на| | |Міністрів |2004/22/ЄС |та метрології | |веб- | | |України "Про |Європейського | | |порталі | | |затвердження |Парламенту та Ради | | |Держспо-| | |Технічного |Європейського Союзу | | |живстан-| | |регламенту |на вимірювальні | | |дарту | | |щодо суттєвих |прилади від | | |України | | |вимог до |31 березня 2004 р. | | |в мережі| | |засобів |Впровадження цього | | |Інтернет| | |вимірювальної |акта дозволить | | |за | | |техніки" |привести національні | | |адресою:| | | |законодавчі вимоги у | | |http// | | | |відповідність до | | |www. | | | |вимог законодавства | | |dssu. | | | |ЄС щодо єдності | | |gov.ua в| | | |вимірювань, що в | | |розділі | | | |свою чергу | | |"Регуля-| | | |забезпечить: | | |торні | | | |створення умов для | | |акти" - | | | |виготовлення | | |"Плани" | | | |національними | | | | | | |виробниками | | | | | | |конкурентоспроможної | | | | | | |продукції | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Постанова |Проект постанови |Департамент |квітень 2009 |Оприлюд-| | |Кабінету |Кабінету Міністрів |споживчої |року |нення на| | |Міністрів |України "Про |політики та | |веб- | | |України "Про |внесення змін до |реклами | |порталі | | |внесення змін |Типових правил | | |Держспо-| | |до Типових |розміщення | | |живстан-| | |правил |зовнішньої реклами" | | |дарту | | |розміщення |розроблено Державним | | |України | | |зовнішньої |комітетом України з | | |в мережі| | |реклами" |питань технічного | | |Інтернет| | | |регулювання та | | |за | | | |споживчої політики | | |адресою:| | | |за дорученням | | |http// | | | |Кабінету Міністрів | | |www. | | | |України від | | |dssu. | | | |25.07.2008 | | |gov.ua в| | | |N 36898/1/1-08, з | | |розділі | | | |метою забезпечення | | |"Регуля-| | | |виконання вимог | | |торні | | | |законів України "Про | | |акти" - | | | |внесення змін до | | |"Плани" | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів України щодо | | | | | | |реклами" від | | | | | | |18.03.2008 N 145-VI, | | | | | | |( 145-17 ) | | | | | | |"Про внесення змін | | | | | | |до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |регулювання відносин | | | | | | |у сфері забезпечення | | | | | | |безпеки дорожнього | | | | | | |руху" від 24.09.2008 | | | | | | |N 586-VI, | | | | | | |( 586-17 ) | | | | | | |"Про благоустрій | | | | | | |населених пунктів" | | | | | | |від 06.09.2005 | | | | | | |N 2807-IV ( 2807-15 ).| | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Відповідно до |Відділ | IV квартал |Опри- | | |Кабінету Міністрів |2 статті II розділу |координації, | 2009 |люднення| | |України "Про |Закону України від |моніторингу та | |на веб- | | |внесення зміни до |15 січня 2009 року |впровадження | |порталі | | |постанови Кабінету |N 882-VI ( 882-17 ) |систем | |Держспо-| | |Міністрів України |"Про внесення змін до |управління | |живстан-| | |від 21 серпня |деяких законів України|якістю | |дарту | | |2003 року N 1337" |щодо створення систем |Департаменту | |в мережі| | | |управління якістю, |стратегічного | |Інтернет| | | |систем екологічного |прогнозування, | |за адре-| | | |управління та інших |планування та | |сою: | | | |систем управління" |міжнародного | |http// | | | | |співробітництва | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov. ua | | | | | | |в розді-| | | | | | |лі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" | | | | | | |- "По- | | | | | | |станови | | | | | | |КМУ" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Відповідно до |Управління | IV квартал |Опри- | | |Кабінету Міністрів |2 статті II розділу |технічного | 2009 |люднен- | | |України "Про |Закону України від |регулювання | |ня на | | |внесення зміни до |15 січня 2009 року | | |веб- | | |постанови Кабінету |N 882-VI ( 882-17 ) | | |порталі | | |Міністрів України |"Про внесення змін | | |Держспо-| | |від 11 квітня |до деяких законів | | |живстан-| | |2002 року N 485" |України щодо створення| | |дарту | | | |систем управління | | |в мережі| | | |якістю, систем | | |Інтернет| | | |екологічного | | |за адре-| | | |управління та інших | | |сою: | | | |систем управління" | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov. ua | | | | | | |в розді-| | | | | | |лі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" | | | | | | |- "По- | | | | | | |станови | | | | | | |КМУ" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Забезпечення виконання|Відділ | IV квартал |Опри- | | |Кабінету Міністрів |пункту 6 статті 20 |координації, | 2009 |люднен- | | |України "Про |Закону України від |моніторингу та | |ня на | | |запровадження та |23 грудня 1997 року |впровадження | |веб-по- | | |сертифікацію систем|N 771/97-ВР |систем | |рталі | | |управління |( 771/97-ВР ) "Про |управління | |Держ- | | |безпечністю |безпечність та якість |якістю | |спожив- | | |харчових продуктів |харчових продуктів" |Департаменту | |стан- | | |на основі Концепції|та пункту 3 статті 9 |стратегічного | |дарту | | |"Аналіз небезпечних|Закону України від |прогнозування, | |в мережі| | |чинників та |14 вересня 2006 року |планування та | |Інтернет| | |критичні точки |N 142-V ( 142-16 ) |міжнародного | |за адре-| | |контролю" при |"Про дитяче |співробітництва | |сою: | | |виробництві |харчування" | | |http// | | |харчових | | | |www. | | |продуктів" | | | |dssu. | | | | | | |gov. ua | | | | | | |в роз- | | | | | | |ділі | | | | | | |"Проек- | | | | | | |ти регу-| | | | | | |ляторних| | | | | | |актів" | | | | | | |- "Пос- | | | | | | |танови | | | | | | |КМУ" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти наказів Держспоживстандарту України | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 22. |Проект наказу |Приведення власних |Держспоживстандарт | протягом | | | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |(Управління державного| року | | | |України "Про |актів у відповідність |нагляду) | | | | |внесення змін до |до Закону України "Про| | | | | |наказу |основні засади | | | | | |Держспоживстандарту|державного нагляду | | | | | |України "Про |(контролю) у сфері | | | | | |затвердження |господарської | | | | | |Інструкції про |діяльності" ( 877-16 )| | | | | |порядок здійснення | | | | | | |державного нагляду | | | | | | |за додержанням | | | | | | |стандартів, норм і | | | | | | |правил" | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 23. |Проект наказу |Мета - захист прав |Держспоживстандарт | протягом | | | |Держспоживстандарту|громадян, які у |(Управління технічного| року | | | |України "Про |встановленому порядку |регулювання) | | | | |затвердження Правил|беруть участь в | | | | | |обов'язкової |азартних іграх, | | | | | |сертифікації |мінімізації | | | | | |гральних автоматів |можливостей зловживань| | | | | |з грошовим |та шахрайства як під | | | | | |виграшем" |час, так і після | | | | | | |проведення азартних | | | | | | |ігор із застосуванням | | | | | | |гральних автоматів і | | | | | | |встановлення єдиних | | | | | | |вимог до гральних | | | | | | |автоматів та їх | | | | | | |виробництва | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 24. |Проект наказу |Мета - оскільки оцінка|Держспоживстандарт | I квартал | | | |Держспоживстандарту|відповідності |(Управління технічного| | | | |України "Про |кабельно-провідникової|регулювання) | | | | |внесення змін до |продукції та арматури | | | | | |Переліку продукції,|промислової трубопро- | | | | | |що підлягає |відної здійснюється в | | | | | |обов'язковій |законодавчо | | | | | |сертифікації в |нерегульованій сфері | | | | | |Україні" в частині |та враховуючи, що | | | | | |включення кабельно-|зазначена продукція | | | | | |провідникової |може створити | | | | | |продукції та |техногенну небезпеку, | | | | | |арматури |вона має бути | | | | | |промислової |віднесена до | | | | | |трубопровідної |законодавчо | | | | | | |регульованої сфери. | | | | | | |Проект наказу | | | | | | |розробляється | | | | | | |відповідно до законів | | | | | | |України "Про | | | | | | |транспорт" | | | | | | |( 232/94-ВР ) | | | | | | |(статті 10, 21, 37), | | | | | | |"Про трубопровідний | | | | | | |транспорт" | | | | | | |( 192/96-ВР ) | | | | | | |(статті 1 - 6, 13, 20)| | | | | | |та на виконання | | | | | | |протокольного рішення | | | | | | |Ради експортерів при | | | | | | |Міністерстві економіки| | | | | | |України | | | | | | |від 02.09.2008 р. | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | 25. |Проект наказу |Мета - перехід від |Держспоживстандарт | протягом | | | |Держспоживстандарту|обов'язкової |(Управління технічного| року | | | |України "Про |сертифікації продукції|регулювання) | | | | |внесення змін до |до оцінки її | | | | | |Переліку продукції,|відповідності | | | | | |що підлягає | | | | | | |обов'язковій | | | | | | |сертифікації в | | | | | | |Україні" в частині | | | | | | |скорочення | | | | | | |продукції, що | | | | | | |підпадає під дію | | | | | | |технічних | | | | | | |регламентів | | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення |Управління |I квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|власних |технічного | |нення на| | |України "Про |нормативно- |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |правових актів | | |порталі | | |втратив чинність, |у | | |Держспо-| | |наказ |відповідність | | |живстан-| | |Держспоживстандарту|до чинного | | |дарту | | |України від |законодавства | | |України | | |31.12.2003 р. N 282| | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності щодо | | | |www. | | |безпеки іграшок" | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення |Управління |I квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|власних |технічного | |нення на| | |України "Про |нормативно- |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |правових актів | | |порталі | | |втратив чинність, |у | | |Держспо-| | |наказ |відповідність | | |живстан-| | |Держспоживстандарту|до чинного | | |дарту | | |України від |законодавства | | |України | | |31.12.2003 р. N 277| | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |вимогам щодо ККД | | | |dssu. | | |нових водогрійних | | | |gov.ua в| | |котлів, що працюють| | | |розділі | | |на рідкому та | | | |"Регуля-| | |газоподібному | | | |торні | | |паливі" | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення |Управління |I квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|власних |технічного | |нення на| | |України "Про |нормативно- |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |правових актів | | |порталі | | |втратив чинність, |у | | |Держспо-| | |наказ |відповідність | | |живстан-| | |Держспоживстандарту|до чинного | | |дарту | | |України від |законодавства | | |України | | |27.09.2004 р. N 208| | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |засобів | | | |dssu. | | |індивідуального | | | |gov.ua в| | |паливі" | | | |розділі | | | | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення |Управління |I квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|власних |технічного | |нення на| | |України "Про |нормативно- |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |правових актів | | |порталі | | |втратив чинність, |у | | |Держспо-| | |наказ |відповідність | | |живстан-| | |Держспоживстандарту|до чинного | | |дарту | | |України від |законодавства | | |України | | |31.12.2003 р. N 278| | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |приладів, що | | | |dssu. | | |працюють на | | | |gov.ua в| | |газоподібному | | | |розділі | | |паливі" | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення |Управління |I квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|власних |технічного | |нення на| | |України "Про |нормативно- |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |правових актів | | |порталі | | |втратив чинність, |у | | |Держспо-| | |наказ |відповідність | | |живстан-| | |Держспоживстандарту|до чинного | | |дарту | | |України від |законодавства | | |України | | |31.12.2003 р. N 285| | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |максимально | | | |dssu. | | |дозволеного | | | |gov.ua в| | |споживання | | | |розділі | | |електроенергії | | | |"Регуля-| | |холодильними | | | |торні | | |паливі" | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення у |Департамент | грудень |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|відповідність |стандартизації | 2009 року |нення на| | |України "Порядок |до Законів України |та метрології | |веб- | | |здійснення |"Про метрологію та | | |порталі | | |державного |метрологічну | | |Держспо-| | |метрологічного |діяльність" | | |живстан-| | |нагляду за |( 113/98-ВР ) | | |дарту | | |забезпеченням |та "Про основні засади| | |України | | |єдності вимірювань"|державного нагляду | | |в мережі| | | |(контролю) у сфері | | |Інтернет| | | |господарської | | |за | | | |діяльності" | | |адресою:| | | |( 877-16 ). | | |http// | | | |Впровадження цього | | |www.dssu| | | |акта дозволить | | |gov.ua в| | | |привести порядок | | |розділі | | | |здійснення державного | | |"Регуля-| | | |метрологічного нагляду| | |торні | | | |у відповідність до | | |акти" - | | | |норм чинного | | |"Плани" | | | |законодавства | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Розроблено відповідно |Департамент | грудень |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|до Закону України |стандартизації | 2009 року |нення на| | |України "Правила |"Про метрологію |та метрології | |веб- | | |застосування |та метрологічну | | |порталі | | |засобів |діяльність" | | |Держспо-| | |вимірювальної |( 113/98-ВР ). | | |живстан-| | |техніки у сфері |Впровадження Правил | | |дарту | | |торгівлі, |дозволить більш | | |України | | |ресторанного |ефективно і | | |в мережі| | |господарства і |обґрунтовано | | |Інтернет| | |надання послуг" |застосовувати | | |за | | | |контролюючими | | |адресою:| | | |органами під час | | |http// | | | |здійснення державного | | |www.dssu| | | |метрологічного | | |gov.ua в| | | |нагляду за | | |розділі | | | |забезпеченням єдності | | |"Регуля-| | | |вимірювань, державного| | |торні | | | |метрологічного нагляду| | |акти" - | | | |за кількістю | | |"Плани" | | | |фасованого товару в | | | | | | |упаковках та | | | | | | |державного нагляду за | | | | | | |додержанням стандартів| | | | | | |норм і правил заходів | | | | | | |впливу при порушенні | | | | | | |правил застосування | | | | | | |ЗВТ | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Розроблено відповідно |Департамент | грудень |Оприлюд-| | |Кабінету Міністрів |до Закону України |стандартизації | 2009 року |нення на| | |України "Критерії |"Про основні засади |та метрології | |веб- | | |розподілу суб'єктів|державного нагляду | | |порталі | | |господарювання за |(контролю) у сфері | | |Держспо-| | |ступенем ризику їх |господарської | | |живстан-| | |діяльності у сфері |діяльності" | | |дарту | | |метрологічної |( 877-16 ). | | |України | | |діяльності та |Проект акта спрямовано| | |в мережі| | |визначення |на вдосконалення | | |Інтернет| | |періодичності |системи державного | | |за | | |здійснення |метрологічного | | |адресою:| | |державного |нагляду, | | |http// | | |метрологічного |забезпечення | | |www.dssu| | |нагляду (контролю)"|плановості та | | |gov.ua в| | | |прозорості заходів, | | |розділі | | | |єдиного підходу до їх | | |"Регуля-| | | |планування, дотримання| | |торні | | | |суб'єктами | | |акти" - | | | |господарювання вимог | | |"Плани" | | | |чинного законодавства | | | | | | |України | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Проект наказу |Управління | березень |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|розроблено з метою |правового | 2009 року |нення на| | |України "Про |приведення його норм |забезпечення | |веб- | | |затвердження |у відповідність | | |порталі | | |Положення про |до вимог Законів | | |Держспо-| | |управління у |України "Про захист | | |живстан-| | |справах захисту |прав споживачів" | | |дарту | | |прав споживачів в |( 1023-12 ), "Про | | |України | | |Автономній |рекламу" | | |в мережі| | |Республіці Крим, |( 270/96-ВР ), | | |Інтернет| | |областях, містах |Кодексу України про | | |за | | |Києві та |адміністративні | | |адресою:| | |Севастополі" |правопорушення | | |http// | | | |( 80731-10, | | |www.dssu| | | | 80732-10 ), | | |gov.ua в| | | |наказу Міністерства | | |розділі | | | |економіки України "Про| | |"Регуля-| | | |спрямування і | | |торні | | | |координацію Міністром | | |акти" - | | | |економіки України | | |"Плани" | | | |діяльності Державного | | | | | | |комітету України | | | | | | |з питань технічного | | | | | | |регулювання та | | | | | | |споживчої політики" | | | | | | |від 3 квітня 2006 року| | | | | | |N 118 ( v0118665-06 ),| | | | | | |із змінами та | | | | | | |доповненнями | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Проект розроблено на |Управління | IV кв. |Оприлю- | | |"Про внесення змін |виконання доручення |технічного | 2009 року |днення | | |до Порядку митного |Кабінету Міністрів |регулювання | |на веб- | | |оформлення товарів,|України від 10.01.2009| | |порталі | | |що ввозяться на |N 58548/3/1-08, | | |Держ- | | |митну територію |відповідно до вимог | | |спожив- | | |України та |Декрету Кабінету | | |ста- | | |підлягають |Міністрів "Про | | |ндарту в| | |обов'язковій |стандартизацію | | |мережі | | |сертифікації |і сертифікацію" | | |Інтернет| | |в Україні" |від 10.05.93 | | |за | | | |N 46-93 ( 46-93 ) | | |адресою:| | | |та пропозицій, наданих| | |http// | | | |Радою підприємців при | | |www. | | | |Кабінеті Міністрів | | |dssu. | | | |України. Практичне | | |gov.ua | | | |значення проекту | | |в | | | |постанови полягає у | | |розділі | | | |спрощенні митного | | |"Регуля-| | | |оформлення товарів, | | |торні | | | |які не належать до | | |акти" - | | | |контрольованих. | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | III квартал |Оприлю- | | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | |днення | | |України "Про |актів у |регулювання | |на | | |визнання таким, що |відповідність до | | |веб- | | |втратив чинність, |чинного | | |порталі | | |наказ |законодавства | | |Держ- | | |Держспоживстандарту| | | |спожив- | | |України від | | | |ста- | | |31.12.2003 N 281 | | | |ндарту | | |"Про затвердження | | | |України | | |Технічного | | | |в мережі| | |регламенту з | | | |Інтернет| | |підтвердження | | | |за | | |відповідності | | | |адресою:| | |неавтоматичних | | | |http// | | |зважувальних | | | |www. | | |приладів" | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua | | | | | | |в | | | | | | |розділі | | | | | | |"Регу- | | | | | | |ляторні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | III квартал |Оприлю- | | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | |днення | | |України "Про |актів у |регулювання | |на | | |визнання таким, що |відповідність до | | |веб- | | |втратив чинність, |чинного | | |порталі | | |наказ |законодавства | | |Держ- | | |Держспоживстандарту| | | |спожив- | | |України від | | | |стан- | | |31.12.2003 N 280 | | | |дарту | | |"Про затвердження | | | |України | | |Технічного | | | |в мережі| | |регламенту з | | | |Інтернет| | |підтвердження | | | |за | | |відповідності | | | |адресою:| | |безпеки простих | | | |htto// | | |посудин високого | | | |www. | | |тиску" | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua | | | | | | |в | | | | | | |розділі | | | | | | |"Регу- | | | | | | |ляторні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу "Про |Приведення власних |Управління | III |Оприлюд-| | |затвердження |нормативно-правових |державного нагляду | квартал |нення на| | |Інструкції про |актів у відповідність | | |веб- | | |порядок здійснення |до чинного | | |порталі | | |державного нагляду |законодавства | | |Держспо-| | |за додержанням | | | |живстанд| | |стандартів, норм і | | | |арту | | |правил" | | | |України | | | | | | |в мережі| | | | | | |Інтернет| | | | | | |за | | | | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | |нення на| | |України "Про |актів у |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |відповідність | | |порталі | | |втратив чинність, |до чинного | | |Держ- | | |наказ |законодавства | | |спожив- | | |Держспоживстандарту| | | |стан- | | |України від | | | |дарту | | |31.12.2003 N 276 | | | |України | | |"Про затвердження | | | |в мережі| | |Технічного | | | |Інтернет| | |регламенту з | | | |за | | |підтвердження | | | |адресою:| | |відповідності | | | |http// | | |ліфтів" | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | |нення на| | |України "Про |актів у |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |відповідність | | |порталі | | |втратив чинність, |до чинного | | |Держ- | | |наказ |законодавства | | |спожив- | | |Держспоживстандарту| | | |стан- | | |України від | | | |дарту | | |31.12.2003 N 283 | | | |України | | |"Про затвердження | | | |в мережі| | |Технічного | | | |Інтернет| | |регламенту з | | | |за | | |підтвердження | | | |адресою:| | |відповідності | | | |http// | | |електромагнітної | | | |www. | | |сумісності" | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Регуля-| | | | | | |торні | | | | | | |акти" - | | | | | | |"Плани" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект Закону |Проект Закону України |Департамент | IV кв. |Оприлюд-| | |України "Про |"Про внесення змін до |споживчої | 2009 року |нення на| | |внесення змін |деяких законів |політики та | |веб- | | |до деяких |України" розроблено |реклами | |порталі | | |законів Україні" |Державним комітетом | | |Держ- | | | |України з питань | | |спожив- | | | |технічного | | |стан- | | | |регулювання та | | |дарту | | | |споживчої | | |в мережі| | | |політики з метою | | |Інтернет| | | |виконання доручення | | |за | | | |Кабінету Міністрів | | |адресою:| | | |України | | |http// | | | |від 9 лютого 2009 року| | |www. | | | |N 53838/5/1-08. | | |dssu. | | | |Реалізація | | |gov.ua в| | | |законопроекту є | | |розділі | | | |послідовним | | |"Проекти| | | |кроком на шляху | | |регуля- | | | |правового | | |торних | | | |закріплення норм | | |акти- | | | |у сфері захисту | | |вів" - | | | |суспільної моралі, | | |"Закони"| | | |який сприяє | | | | | | |реалізації права | | | | | | |на інформаційний | | | | | | |простір, вільний | | | | | | |вибір матеріалів, що | | | | | | |становлять загрозу | | | | | | |фізичному, | | | | | | |інтелектуальному | | | | | | |та морально-психічному| | | | | | |стану населення. | | | | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | 2009 |нення на| | |України "Про |актів у відповідність |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |до чинного | | |порталі | | |втратив чинність, |законодавства | | |Держ- | | |наказ | | | |спожив- | | |Держспоживстандарту| | | |стан- | | |України від | | | |дарту | | |28.10.2004 N 234 | | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |лічильників гарячої| | | |dssu. | | |води" | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |технічного | 2009 |нення на| | |України "Про |актів у відповідність |регулювання | |веб- | | |визнання таким, що |до чинного | | |порталі | | |втратив чинність, |законодавства | | |Держ- | | |наказ | | | |спожив- | | |Держспоживстандарту| | | |стан- | | |України від | | | |дарту | | |28.10.2004 N 235 | | | |в мережі| | |"Про затвердження | | | |Інтернет| | |Технічного | | | |за | | |регламенту з | | | |адресою:| | |підтвердження | | | |http// | | |відповідності | | | |www. | | |лічильників | | | |dssu. | | |холодної води" | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Виконання доручення |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|Кабінету Міністрів |технічного | 2009 |нення на| | |України "Про |України від |регулювання | |веб- | | |внесення змін до |15.08.2009 | | |порталі | | |Переліку продукції,|N 6706/7/1-09. | | |Держ- | | |що підлягає |З метою підвищення | | |спожив- | | |обов'язковій |ефективності | | |стан- | | |сертифікації в |діяльності | | |дарту | | |Україні" в частині |митних органів | | |в мережі| | |приведення до | | | |Інтернет| | |десятизначних кодів| | | |за | | |УКТЗЕД | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Встановлення |Управління | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|єдиного загального |технічного | 2009 |нення на| | |України "Про |вичерпного переліку |регулювання | |веб- | | |затвердження |продукції, на яку | | |порталі | | |Переліку продукції,|поширюються вимоги | | |Держ- | | |на яку поширюються |відповідного | | |спожив- | | |вимоги технічних |технічного регламенту | | |стан- | | |регламентів" |для введення | | |дарту | | | |її в обіг на | | |в мережі| | | |території України | | |Інтернет| | | | | | |за | | | | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Відповідно до |Управління | III квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|доручення |технічного | 2009 |нення на| | |"Про внесення змін |Першого віце-прем'єр- |регулювання | |веб- | | |до Переліку |міністра України | | |порталі | | |продукції, що |Турчинова О.В. | | |Держ- | | |підлягає | | | |спожив- | | |обов'язковій | | | |стан- | | |сертифікації в | | | |дарту | | |Україні" в частині | | | |в мережі| | |доповнення переліку| | | |Інтернет| | |розділом 39 | | | |за | | |"Електричний | | | |адресою:| | |транспорт" | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Відповідно до |Департамент | IV квартал |Оприлюд-| | |Держспоживстандарту|статей 14, 15 |стандартизації | 2009 року |нення на| | |"Про внесення змін |та 28 Закону |та метрології | |веб- | | |до Порядку |України "Про | | |порталі | | |атестації державних|метрологію та | | |Держ- | | |повірників та |метрологічну | | |спожив- | | |повірників, |діяльність" | | |стан- | | |затвердженого |( 113/98-ВР ) | | |дарту | | |наказом | | | |в мережі| | |Держспоживстандарту| | | |Інтернет| | |від 03.03.2005 р. | | | |за | | |N 55" | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Відповідно до |Відділ | IV квартал |Опри- | | |Держспоживстандарту|2 статті II розділу |координації, | 2009 |люднен- | | |України "Про |Закону України від |моніторингу та | |ня на | | |внесення змін до |15 січня 2009 року |впровадження | |веб- | | |наказу |N 882-VI ( 882-17 ) |систем | |порталі | | |Держспоживстандарту|"Про внесення змін до |управління | |Держ- | | |від 19 травня |деяких законів |якістю | |спожив- | | |2003 року N 89" |України щодо створення|Департаменту | |стандар-| | | |систем управління |стратегічного | |ту в | | | |якістю, систем |прогнозування, | |мережі | | | |екологічного |планування та | |Інтернет| | | |управління та інших |міжнародного | |за адре-| | | |систем управління" |співробітництва | |сою: | | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov. ua | | | | | | |в роз- | | | | | | |ділі | | | | | | |"Проек- | | | | | | |ти регу-| | | | | | |ляторних| | | | | | |актів" | | | | | | |- "Нака-| | | | | | |зи ДССУ"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Відповідно до |Управління | IV квартал |Опри- | | |Держспоживстандарту|2 статті II розділу |технічного | 2009 |люднен- | | |України "Про |Закону України від |регулювання | |ня на | | |внесення змін до |15 січня 2009 року | | |веб-пор-| | |наказу |N 882-VI ( 882-17 ) | | |талі | | |Держстандарту від |"Про внесення змін до | | |Держспо-| | |1 листопада |деяких законів | | |живстан-| | |2001 року N 534" |України щодо | | |дарту | | | |створення систем | | |в мережі| | | |управління якістю, | | |Інтернет| | | |систем екологічного | | |за адре-| | | |управління та інших | | |сою: | | | |систем управління" | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov. ua | | | | | | |в розді-| | | | | | |лі "Про-| | | | | | |екти | | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" | | | | | | |- "Нака-| | | | | | |зи ДССУ"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Приведення власних |Управління технічного | IV квартал |Оприлю- | | |Держспоживстандарту|нормативно-правових |регулювання | |днення | | |України "Про |актів у | | |на | | |затвердження змін |відповідність до | | |веб- | | |до наказу |чинного | | |порталі | | |Держспоживстандарту|законодавства | | |Держ- | | |України від | | | |спожив- | | |27.01.99 N 37 "Про | | | |ста- | | |затвердження Правил| | | |ндарту | | |обов'язкової | | | |України | | |сертифікації послуг| | | |в мережі| | |з тимчасового | | | |Інтернет| | |розміщення | | | |за | | |(проживання) та | | | |адресою:| | |Правил обов'язкової| | | |http// | | |сертифікації послуг| | | |www. | | |харчування" | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Накази"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Виконання Плану |Управління технічного | IV квартал |Оприлю- | | |Кабінету Міністрів |заходів щодо |регулювання | |днення | | |України "Про |виконання у 2009 році | | |на | | |внесення змін |Загальнодержавної | | |веб- | | |до постанови |програми адаптації | | |порталі | | |Кабінету Міністрів |законодавства України | | |Держ- | | |України від |до законодавства | | |спожив- | | |07.10.2003 N 1585" |Європейського Союзу, | | |стан- | | | |затвердженого | | |дарту | | | |розпорядженням | | |України | | | |Кабінету | | |в мережі| | | |Міністрів України | | |Інтернет| | | |від 15.04.2009 N 408-р| | |за | | | |( 408-2009-р ) | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Поста- | | | | | | |нови | | | | | | |КМУ" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект Закону |Виконання пункту 2 |Департамент | IV квартал |Оприлю- | | |України "Про |протоколу N 9 |споживчої | |днення | | |внесення змін |засідання Урядового |політики та | |на | | |до статті 21 |комітету європейської |реклами | |веб- | | |Закону України |інтеграції та | | |порталі | | |"Про рекламу" |міжнародного | | |Держ- | | | |співробітництва | | |спожив- | | | |від 15.09.2009 | | |стан- | | | | | | |дарту | | | | | | |України | | | | | | |в мережі| | | | | | |Інтернет| | | | | | |за | | | | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Закони"| |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект постанови |Приведення положень |Департамент | IV квартал |Опри- | | |Кабінету Міністрів |постанови |стандартизації | |люднення| | |України "Про |Кабінету Міністрів |та метрології | |на | | |внесення змін |України від | | |веб- | | |до пункту 5 |1 липня 2009 р. N 724 | | |порталі | | |постанови |( 724-2009-п ) | | |Держ- | | |Кабінету Міністрів |у відповідність | | |спожив- | | |України від |до чинного | | |стан- | | |1 липня 2009 р. |законодавства | | |дарту | | |N 724" | | | |України | | | | | | |в мережі| | | | | | |Інтернет| | | | | | |за | | | | | | |адресою:| | | | | | |http// | | | | | | |www. | | | | | | |dssu. | | | | | | |gov.ua в| | | | | | |розділі | | | | | | |"Проекти| | | | | | |регуля- | | | | | | |торних | | | | | | |актів" -| | | | | | |"Поста- | | | | | | |нови | | | | | | |КМУ" | |------+-------------------+----------------------+----------------------+-------------+--------| | |Проект наказу |Відповідно до |Держспоживстандарт | IV квартал | | | |Держспоживстандарту|доручення КМУ |(Управління | | | | |"Про затвердження |від 10.09.2009 |технічного | | | | |Змін до Переліку |N 7933/4/1-09 |регулювання) | | | | |продукції, що |з урахуванням | | | | | |підлягає |доручення КМУ | | | | | |обов'язковій |від 25.02.2009 | | | | | |сертифікації в |N 7933/1/1-09 | | | | | |Україні" в частині | | | | | | |викладення в новій | | | | | | |редакції розділу 11| | | | | | |"Трактори | | | | | | |малогабаритні" та | | | | | | |назви розділу 21 | | | | | | |"Дорожні | | | | | | |транспортні засоби,| | | | | | |їх складові | | | | | | |частини та | | | | | | |приладдя" | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- { Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 49 ( v0049609-09 ) від 29.01.2009, N 61 ( v0061609-09 )
від 07.02.2009, N 103 ( v0103609-09 ) від 11.03.2009, N 140
( v0140609-09 ) від 08.04.2009, N 198 ( v0198609-09 ) від
28.05.2009, N 260 ( v0260609-09 ) від 16.07.2009, N 307
( v0307609-09 ) від 20.08.2009, N 321 ( v0321609-09 ) від
09.09.2009, N 335 ( v0335609-09 ) від 16.09.2009, N 345
( v0345609-09 ) від 25.09.2009, N 408 ( v0408609-09 ) від
12.11.2009, N 420 ( v0420609-09 ) від 24.11.2009, N 437
( v0437609-09 ) від 01.12.2009, N 450 ( v0450609-09 ) від
14.12.2009 }вгору